Ajax-loader

'ezredforduló' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Cseresnyés Ferenc - Migráció ​az ezredfordulón
Az ​emberek lakóhelyükről történő önkéntes, vagy valamely kényszer hatására kialakuló elvándorlása, migrációja a társadalom normális jelenségének tekinthető. A könyv e politikai, demográfiai, szociális és gazdasági dimenzióval rendelkező folyamattal és következményeivel, az Európa Unió tagállamainak menedékjogaiban fellelhető különbségekkel foglalkozik.

Artner Annamária - Globalizáció ​alulnézetben
A ​szerző a megszokottól eltérően közelíti meg a globalizáció kérdését. A globalizáció, pontosabb nevén a transznacionális monopolkapitalizmus lényegének azt tartja, hogy a tőkének sikerült újból egyetemlegesen korlátlan uralma alá hajtania a munkát és az emberiség túlnyomó többségét. A tőkének ez a hatalma az ipari-szolgáltatási tartaléksereg felduzzasztása révén a munka mennyiségének és intenzitásának növekedését, a munkaerőáru értékének csökkenését eredményezi, vagyis a kizsákmányolás növekedésével jár. A szerző a tőkés termelés nemzetileg és nemzetközileg is hierarchikus jellegének hangsúlyozásával kimutatja, hogyan hárítja át a fejlett országok tőkéje időről időre saját válságait nemcsak saját munkástömegeire, hanem a fejletlenebb országokra, azok tőkéjére és munkásosztályára, hogyan áll szemben a kis- és nagytőke egymással a konkurenciaharcban. A könyv bemutatja azt is, hogyan kuszálódnak össze a többszörös hierarchiákkal átszőtt tőkerendszerben a társadalmi szembenállás frontvonalai, a kis- és nagytőkék szembenállása a tőke-munka-ellentéttel, a világ munkásarisztokráciájának a jóléti államért folytatott reformista utódvédharcai a fejlődő világ már régen elnyomott munkástömegeinek érdekvédelmével, a nacionalista, retrográd antiglobalizmus a globalizáció világtörténelmi alapjait nagyon is üdvözlő, de annak magántőkés formáját elutasító globalizációkritikai mozgalmakkal.

H. Tóth Tibor - Nyelvi ​változások az ezredfordulón
A ​kötet az ezredforduló idején mutatkozó legfontosabb nyelvi változásokat veszi sorra úgy, hogy közben e mozgások, átalakulások hatóerőit is igyekszik feltárni. Képet kapunk azokról a közbeszédi és médianyelvi jelenségekről, melyek az 1989-es rendszerváltozás utáni időkben alakultak ki Magyaroszágon - a többpártrendszer, a magánosítás, az üzleti média megjelenésével, a kommunikáció és az informatika újabb korszakának újabb beköszöntével.

Covers_277655
Filozófia ​az ezredfordulón Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Filozófia ​az ezredfordulón
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - A ​magyar lakosság egészségi állapota az ezredfordulón
Jelen ​– az MTA Orvosi Osztályának kezdeményezésére az Epidemiológiai Munkabizottság tagjainak szerkesztői, szerzői és lektori közreműködésével készült – kiadvány hiánypótló összefoglaló tanulmánynak, az ezredforduló népegészségügyi helyzetelemzésének tekinthető. A szerzők arra vállalkoznak, hogy a hazai népegészségügyi helyzet jellemzésére az általánosan elfogadott demográfiai és halálozási adatok mellett bemutassák a megbetegedési viszonyok és az egészségi állapotot döntően meghatározó egészség-magatartási tényezők alakulását is. Az epidemiológiai elemzések a magyarországi helyzet jellemzését nemzetközi összevetésben, az időrendi trendek bemutatásával végzik el. A könyv több fejezetében is elemzés tárgyát képezik az országon belüli térségi egyenlőtlenségek. Bár a kiadvány az epidemiológia szakmai nyelvezetén íródott, közérthetőségre törekszik, széle olvasói/felhasználói réteget céloz meg. Nemcsak az egészségügyben, népegészségügyben, illetve annak határterületein dolgozó szakembereknek, de az országos és helyi egészségpolitikában a döntés-előkészítés és döntéshozás szintjén tevékenykedőknek is fontos információkat nyújt. A könyv meggyőzően demonstrálja, hogy a lakosság egészségi állapotának javítását célzó, a társadalom minden szféráját mozgató népegészségügyi tevékenység ma hazánkban kormányzati ciklustól függetlenül össztársadalmi prioritást kell hogy élvezzen.

Manuel Castells - Az ​identitás hatalma
Ma ​a globalizációval egyidejűleg egy másik, ezzel ellentétes folyamatnak is tanúi vagyunk a világban: erősödik a különböző csoportok önazonosság tudata, pl. nemek, vallások, nemzetek, etnikumok szerint. A két egymással ellentétes folyamat hatása tükröződik napjaink társadalmi küzdelmeiben és politikai konfliktusaiban is. Az információs forradalommal megvalósult a gazdasági tevékenységek világméretűvé válása, a munka rugalmassá, ugyanakkor bizonytalanná vált, és kialakult a "virtuális valóság" kultúrája, melyben a média és számítógépek által közvetített világ a való élettel egyenértékűként jelenik meg. A család intézménye, valamint a patriarchátus válságban van, a nemi szerepek megváltoztak. A szerző két főbb irányt különböztet meg az identitás-felvállaló mozgalmakban: proaktívat és reaktívat. A feminista és a környezetvédő mozgalom az előbbihez tartozik. A reaktív mozgalmak haladásellenesek: a családi, vallási, nemzeti, etnikai hovatartozás határozza meg cselekedeteiket (pl. az iszlám fundamentalizmus, az amerikai keresztény fundamentalizmus, a mexikói zapatisták, a 90-es évek milicista és patrióta mozgalmai Amerikában stb.). A szerző végigveszi az Egyesült Államok, Nyugat-Európa, Oroszország, Mexikó, Bolívia, az iszlám világ, Kína és Japán különböző társadalmi folyamatait, melyek funkcióikat és lényegüket tekintve szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Bemutatja, hogy a törekvéseik támogatására a médiát egyformán felhasználó techno-ökonómiai erők és a társadalmi átalakulást érlelő mozgalmak együttes, egymásnak ellentmondó támadásai a lét alapkategóriáit fenyegetik. Ezen ellentmondó trendek között vergődve megkérdőjeleződik, válságba kerül a nemzetállam, de maga a politikai demokrácia fogalma is. Manuel Castells 1942-ben született Spanyolországban. A szociológia és a tervgazdálkodás professzora, a Kaliforniai Egyetem Nyugat-Európa kutató központjának elnöke, az Európai Akadémia tagja. Párizs és Madrid egyetemein is tanított, a világ legkülönbözőbb egyetemeinek volt vendég-professzora. Tizenhét könyve jelent meg. Ez a kötet "Az információ kora: gazdaság, társadalom és kultúra" c. háromkötetes sorozat második része.

Dr. Pozsgai Lajos - Nádfedés ​az ezredfordulón
Miről ​szól ez a könyv? A nádfedésről. A nád anyagáról, tulajdonságairól. A nádfedés csomópontjairól, a fedés formáiról, mindarról, amit a szerző megtanult a nádfedésről, a szakirodalomból, saját szakmai munkája során, valamint Magyarország egyes tájain és néhány nyugat-európai országban megismert és tanulmányozott nádtetők alapján. Az anyagot gazdagították a közreműködő magyar vállalkozások közlései. Kinek szól ez a könyv? Mindenkinek, akit érdekel a nádfedés múltja, jelene és jövője. Mindazoknak, akiket érdekel környezetünk jövője, akiket érdekel az ökológia, jelesül az építészeti ökológia. Minden leendő építtetőnek, aki nádtetős házról álmodik, aki hisz a természetes anyagokban. Minden aktív nádtetős háztulajdonosnak, aki a fenntartási, karbantartási ismereteit bővíteni kívánja. Minden nádazó mesternek, aki aktív, jól működő ismereteit bővíteni szeretné. Minden építészmérnöknek, aki nádtetőket tervez vagy kivitelez. Azoknak az építészmérnököknek és építészmérnök-hallgatóknak, akik az építészeti ökológia témakörében el akarnak mélyedni.

Szilágyi Tibor - Katonai ​szakképzettsége: színész
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balogh Eszter - Túlélési ​stratégiák a magyar gazdaságban
Ez ​a könyv a lehető legjobb történelmi pillanatban jelenik meg, ugyanis közismert, hogy a magyar vállalatok évtizedek óta különböző túlélési stratégiákat alkalmaznak. Miért nem tudnak fejlődni a kicsik, és miért növekszenek a különbségek a kisebb és a nagyobb vállalatok között? A könyvből kiderül, hogy a piaci lehetőségek és az érvényesülés tekintetében esélyegyenlőtlenség van a vállalkozások között. A Szerző ,,váratlan" felfedezése, hogy a hazai ipar szerény teljesítményének oka nemcsak gazdasági, hanem társadalmi természetű, amit ő a ,,bizalom hiányának" nevez. A rendkívül izgalmas interjúkból az is kiderül, hogy míg az építőipart inkább az ún. ,,keleti piac" jellemzői határozzák meg, addig az autóipar már a ,,nyugati", kapitalista piac szabályai szerint fejlődik és működik. A könyvet ajánlom a gazdasági szakemberek mellett minden olyan olvasónak, akinek szívügye a magyar nemzetgazdaság fejlődése. dr. Farkas János Dr. Balogh Eszter szociológus, egyetemi tanulmányait Pécsett végezte, majd a doktori disszertációját a Corvinus Egyetemen szerezte meg. Kutatói gondolkodásmódjára nagy hatást gyakoroltak az Egyesült Államokban szerzett tapasztalatai, melyhez a Rézler Gyula Alapítvány segítette hozzá. Jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem docense és három szép kisgyermek édesanyja.

Kollekciók