Ajax-loader

'ezredforduló' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Perneczky Géza - Művészet ​az ezredfordulón
A ​művészettörténész szerző könyvében az elmúlt néhány évtized főbb képzőművészeti jelenségeit és tendenciáit vázolja föl. A könyv tárgyának egyedülálló ismeretével és közérthető stílusával emelkedik ki a hasonló témájú írásművek közül. A szerző írja könyvéről, hogy bár a benne szereplő írások „különböző alkalomból születtek, időrendbe állítva mégis olyan benyomást kelthetnek, mintha egyetlen nagy tanulmány különböző stílusban írt fejezetei volnának. Talán azért, mert a kilencvenes évek folyamán a kortárs képzőművészet kiürülése és a tömegművészetben, illetve az elektronikus médiában való feloldódása olyan alapvető élményünkké vált, hogy a művészettörténész sem tehetett mást, mint hogy minden jelentősebb alkalommal erre a »világvége« jelenségre próbáljon magyarázatot találni. A kötetet a művészeti oktatásban résztvevő tanároknak, diákoknak ajánljuk, de érdeklődésre tarthat számot a kortárs képzőművészet szerető szélesebb olvasóközönség körében is.

Varga Bence - Köd ​előttem, köd utánam
A ​vidéki kisvárosba születő Feri első tizenöt évét javarészt kórházban tölti. Zavaros családi viszonyai okán azonban hamar talpra kell állnia, és gondoskodnia megélhetéséről. Kezdeti bukdácsolásai során elkísérjük őt az ezredfordulós Magyarország jellegzetes helyszíneire: a vidéki Áfész boltok mélyére, a bezárásra ítélt gyárba, a pesti utcákon árusító ügynökök közé, a szerb és arab maffia üzemeltetette vendéglátóipar világába. Végül egy hirtelen jött lehetőséget megragadva a főhős időközben mellé szegődött társával drogdílerkedésbe kezd, amiben Hollandiában élő bohém húga is segítségére lesz. A sodró lendületű regényből megismerhetjük egy mélyről jövő, ambivalens karakter lélektanát, mozgatórugóit, miközben színes, fanyaran nosztalgikus képet kapunk a korabeli Magyarországról is. Varga Bence 1974-ben született Budapesten. A középiskolai évek után grafikusként dolgozott, majd Amszterdamban folytatta tanulmányait. Több mint egy évtizede kommunikációs szakember. Hosszú ázsiai útját követően adták ki 2015-ben Esős évszak című első regényét. Megjelent műfordítása, jegyzett társforgatókönyvíróként kisjátékfilmet, és rövidebb írásait közölték az Irodalmi Jelen és a Liget folyóiratokban.

Covers_15167
Szkizofrénia Ismeretlen szerző
6

Ismeretlen szerző - Szkizofrénia
A ​szkizofrénia klasszifikációja ma is átalakulóban van. Olyan kutatási kérdésekre várunk választ, melynek vizsgálatára hazánkban is jó lehetőségek vannak. A könyv szerzői tárgyalják a szkizofréniában szenvedők gondozásának és rehabilitációjának lehetőségeit. A korai betegségfelismerés és terápiás intervenciók, pontos diagnózis és problémaorientált megközelítését.

Bónus Tibor - Az ​irodalom ellenjegyzései
A ​kötetben található írások az ezredforduló óta eltelt bő évtized alatt keletkeztek, és szinte valamennyit alkalom szülte, ha többször szét is feszítették ennek kereteit, amit a megértésnek az a kényszere magyarázhat, amely, ha valamely külső tényező (kutatási projekt kínálta feladat, folyóirat felkérése, doktori védés, könyvbemutató stb.) egyszer előhívta, immár nem annyira az intézményes formák, inkább saját diszkurzív törvényei szerint alakította az olvasást. Azt, amit egymástól elválaszthatatlanul vezetett a szóban forgó irodalmár értésmódjára, diskurzusának összetéveszthetetlen egyediségére, az irodalom mibenlétére, valamint a szöveg(ek)ben értelmezett irodalmi és irodalomelméleti korpuszra irányuló érdeklődés. Az egyes olvasásmódokra mindig az adott olvasatok lehető legszorosabb olvasása próbál itt kérdezni, vagyis szövegek, művek, életművek értelmezésének mint ellenjegyzésüknek az ellenjegyzése, hiszen így, ennek eseményében nyilvánulhat meg az, ami a kötet címében is áll - az irodalom ellenjegyzései. Az irodalom nyilvánvalóan nem létezik önmagában, így bajosan is lehetne azt közvetlenül ellenjegyezni, csak konkrét, aláírt szövegekkel, illetve szövegekkel mint aláírásokkal (és ellenjegyzésekkel) lehetséges ez, mivel azonban az aláírások és ellenjegyzések egyedisége rendre az irodalomra, az irodalmiságra irányuló kérdezésként, egy irodalomszemlélet mintázataként rajzolódik elő, talán nem jelentés nélküli általános és egyedi elkerülhetetlenül szinguláris kapcsát e különös összetétellel nyomatékosítani. Bónus Tibor 1972-ben született Szentesen. Az ELTE Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudomány Tanszékén tanít, fő kutatási területe a 20. századi magyar és francia irodalom, az irodalomelmélet, továbbá 17. századi francia irodalommal is foglalkozik. Korábbi könyvei: Diskurzusok összjátéka, Balassi, 2001; Garaczi László, Kalligram, 2002; A csúf másik. A saját idegenségének irodalmi antropológiájáról, Ráció, 2006.

Brandl Gábor - Ötperces ​diagnózisok
Na, ​ilyet sem olvasott még! Postás szociográfia a javából! Másfél kilométer hosszú volt Brandl Gábor utcácskája, amit minden nap bejárt oda-vissza. Hol az egyik oldalon kezdte, hol a másikon. Amikor beállított hozzánk könyvkéziratával, postás egyenruhában, azt hittem, hogy egy szokásos postai úton érkezett kéziratot hoz. Kiderült, hogy sajátját hozza, ugyanis megírta utcája történéseit. A postás csönget. Kiabál. A kutya csahol, és a postás átadja a küldeményt. Táskás emberünk az évek alatt kiismerte a címzettek családját, életüket, viszolygásukat, örömüket. Mennyi élet másfél kilométer hosszan. Szociográfia a javából. Sorstragédiák, családok örömei, a változásra várók búslakodásai, mindez másfél kilométer hosszan. A postás nem csak belátott, hanem benézett közéjük, és feketén-fehéren rögzítette az előtte kibontakozott sorsokat. Már kívülről tudta. Meg is írta. Szerzőnk nyugdíjba ment, és elénk borította tényleges látomásait. Olvassák el, és gondoljanak arra, hogy magukról mit írt volna a postásuk.

Botos Katalin - Kőrösi István - A ​világgazdaság az ezredfordulón
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kocsis L. Mihály - De ​ki adja vissza a hitünket?!
"Itt ​van a jól ismert >>bolsevik<< szó. Ők voltak azok a >>többségi<< kisebbség, amely aztán háromnegyed évszázadra rátelepedett a világra. No de mégis? Mi az, hogy >>más<<? Én például rendkívüli nyugalommal viselem azt, hogy más vagyok. Igen, én más vagyok. Nem csak mondom magamról. És nem abban az értelemben vagyok más, hogy - mondjuk - magyar vagyok, vagy keresztény vagyok, vagy alacsony vagyok, vagy szőke vagyok (lassanként inkább ősz), zeneszerző vagyok. Vagy hogy sok mindenben mást gondolok a magyarság múltjáról és lehetséges jövőjéről, mint honfitársaim többsége (inkább úgy mondom: látható és hallható többsége). Ilyen szempontból tökéletesen illeszkedünk egymással, én és a másság apostolai. Természetes, hogy ők mások, hiszen alapvetően én is más vagyok,mint ők. Erre mondom, hogy a >>másság<< nézőpont kérdése. Ha valamit-valakit a másik oldalról nézek, akkor az illető dolog vagy személy természetesen más. Ha azonosról, akkor viszont nem más, hanem hasonló. Számomra mindebből egyetlen dolog az érdekes, hogy a másság kultuszra épített filozófia úgy baromság, ahogy van. Két másság között mi a különbség? Van különbség? Igen van, persze. A baj nem is itt kezdődik. Hanem ott, amikor valaki azt is meg akarja határozni, hogy ő a jó >>más<<, te viszont a rossz >>más<< vagy." - mondja Szörényi Levente a kötetet záró beszélgetésben Kocsis L. Mihálynak.

Ismeretlen szerző - Tájnyelvi ​hangfelvételek - Egyházaskozár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovácsné Bíró Ágnes - Alkotó ​emberek
A ​Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának Közművelődési Főosztálya 2002-ben jelentette meg az “Alkotó emberek – amatőr művészetek az ezredfordulón” című tanulmánykötetet. A kötet hiánypótlásként jelent meg a területen – a kinyomott 2000 példány igen gyorsan gazdára talált. Művelődésszervezés szakos hallgatók, kollégák és a területtel foglalkozó szakemberek azóta is keresik. A kötet tanulmányai az amatőr művészeti tevékenységek széles skálájával foglalkoznak, a szerzők a szakterületek elismert értői. Értékes információkat adtak a megyei művelődési intézmények, ezeket “Megyei tükör”-ként csatoltuk az egyes területek írásaihoz. Az új változathoz ismételten kértük a megyei kollégák területi beszámolóit – s ha lehet, még átfogóbb új anyagokkal egészültek ki a régi kötet “megyei tükör” c. fejezetei. Új anyagként Tímár Sándor (táncház mozgalom) és Széki Patka László (amatőr írók) írásai jelentek meg.

Kovách Imre - A ​vidék az ezredfordulón
Az ​ezredforduló előtti és utáni évtizedben a vidéki társadalmat a teljes átalakulásához vezető hatások érték. Ez a korszak azért volt történelmileg egyedi, mert három, önmagában is mélyreható folyamat következményei egyszerre érvényesültek. A parasztság hanyatlásának végső szakasza esett egybe a szocializmus rendszerének lebontásával, valamint a globalizálódással és az európai integrációval, ami három struktúraváltásnak felel meg. A jelenkori magyar vidéken legalább annyi a hármas szerkezetváltás társadalmi, politikai és környezeti deficitje, mint pozitív hozadéka. A könyv nemzetközi összehasonlításban mutatja be a vidékfogalmakat, a város és falu kapcsolatát, a mezőgazdaság két évtizedes történetét, a vidéki társadalmat, a vidékpolitika hatalmi rendszerét, a parasztság végső hanyatlását és az új magyar (közép-európai) vidék jellegzetességeit. A szerző akadémiai kutató, egyetemi tanár, a nemzetközi vidéktudományok elismert szakembere.

Derek Walters - A ​kecske
Ha ​születésnapja az alábbi dátumok közé esik, Ön a Kecske jegyében született. Könyvünkben megtalálja a kecske jellemvonásait, útmutatásunk alapján kiszámíthatja napi horoszkópját. 1970. február 13 - 1908. február 1. - Tűz - Kecske 1919. február 1 - 1920. február 19. - Föld - Kecske 1931. február 17 - 1932. február 5. - Fém - Kecske 1943. február 5 - 1944. január 24. - Víz - Kecske 1955. január 24 - 1956. február 11. - Fa - kecske 1967. február 9 - 1968. január 29. - Tűz - Kecske 1979. január 28 - 1980. február 15. - Föld - Kecske 1991. február 15 - 1992. február 3. - Fém - Kecske

Balogh Robert - Barkóczi Balázs - Gáti Attila - Hegedűs Krisztina - Átváltozástan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kertész Péter - Felülvizsgálat
A ​már javában nyugdíjas újságíró, aki az utóbbi években megannyi intellektuális próbálkozás mellett, mint a fél évszázada pusztuló, általa rendbe hozott szentendrei zsidó temető gondnoka hallatott magáról, egyik versében - mert hogy költőként kezdte - kamassziózisnak, a felnőtté válás képtelenségének nevezte azt a kórképet, amelyben maga is szenved. A megkésettség és ez a túlhordott attitűd jellemzi ma is a sajtóba a múlt század 70-es éveinek elején, jóval a krisztusi koron túl berobbant Kertész Pétert, akiről már a startnál érzékelni lehetett, hogy nem akármilyen munícióval érkezett. Személyes sorsa - deportálás, édesapja elvesztése, árvaház, tébécé, hajléktalanság - eleve behatárolja érdeklődési körét, amely a mindenkori hátrányos helyzetek, előítéletek, kisebbségi sorsok felderítésében nyilvánult meg: üzemi újságíróként éppen úgy, mint parlamenti tudósítóként. Folyvást úton volt, járta az országot, hogy tapasztalatairól beszámoljon. Tudósításban, tényfeltáró riportban, interjúban, publicisztikában egyaránt. Így aztán szinte minden falnak - amit tanult kollégái gondosan kikerültek - nekiütközött. Mivel, mint afféle outsider, abban reménykedett, hogy általa is megy majd előbbre a világ. Nyugdíjba vonulásáig három országos lap főmunkatársa volt: Magyar Nemzet (nem tévesztendő össze az ilyen néven ma is megjelenő napilappal), Népszabadság, Magyar Hírlap. Az életművéért méltán Pulitzer-emlékdíjas Kertész Péter látszólag mindent elért, amit magyar újságíró elérhet ezen a kinek rögös, kinek akadálymentes pályán. Ő volt a háború utáni ez ideig egyetlen magyarországi sajtósztrájk vezetője. A Felülvizsgálat rövid időn belül Kertész Péter ötödik könyve. Az előzőek: A Komlós (2002.), Nehéz zsidónak lenni (2003.), Kis ékszerdoboz (2003.), zsinórmérték (2004.), A könyvek hídja (2005). Valamennyi kiváló (újság)írói teljesítmény. Ezúttal az egészségüggyel kapcsolatos publikációiból válogatott össze egy kötetre valót. Az országos és más lapokban megjelent, aktualitásukat mit sem veszített írásokból végigkísérhető az elmúlt negyedszázad.

Nagy Imre - A ​Lumière-örökség
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Skaliczki Judit - A ​hazai könyvtárügy az ezredfordulón
A ​füzet bemutatja a magyarországi könyvtárügy helyzetét a rendszerváltás előtt és után. Ismerteti az európai trendeket és ezek itthoni hatását.

N. Dvorszky Hedvig - A ​magyar iparművészet az ezredfordulón
Az ​1993-ban újraindított Magyar Iparművészet című folyóirat tízéves évfordulójára összeállított kötet a kortárs iparművészet műfajairól nyújt áttekintést a művészet iránt érdeklődőknek és a szakma művelőinek. A művészek, művészettörténészek tanulmányai és a mintegy 400 színes műtárgyfotó a magyar iparművészet gazdag világát mutatja be a hagyományos kézművességtől a 21. századi high-techig. Az irodalmi ajánló és a repertórium a kutatók munkáját kívánja segíteni. A társadalmi és gazdasági átalakulás éveiben alkotó művészek és tervezők értékteremtése a nemzetközi olvasóközönség számára is megismerhetővé válik a magyar-angol nyelvű albumból.

Kraiciné dr. Szokoly Mária - Pedagógus-andragógus ​szerepek és kompetenciák az ezredfordulón
Európa ​és benne hazánk versenyképessége a rendelkezésre álló, mobilis humánerőforrás minőségétől, azaz lakóinak tudásától függ. A kötet felvázolja az egész életen át tartó tanulás teljes kérdéskörét, bemutatja a szerző pedagógusok körében végzett kutatásának eredményeit, illetve kísérletet tesz egy új, tevékenységalapú szerepegyüttes körvonalazására.

Hekeli Sándor - A ​cukrász
Szemerkél ​az eső. Ázottan térünk vissza a cukrász műhelyébe. Reggel óta együtt vagyunk, a műemlék ház felújításának befejező munkálataira voltunk kíváncsiak. Izgatott, gondterhelt, feszült. Bizonytalan is kissé. E pillanatban nagy tehernek érzi, hogy sokat kell még elvégeznie neki is, nemcsak az építőknek. Életművének koronája készül az egri Harangöntő utcában: a Kopcsik Marcipán Múzeum. (Még a nevén is tűnődik néha.) Ilyenkor nem nagyon érdemes vitatkozni vele, különösen nem előállni a kívülálló naiv ötleteivel. Az előtérben lerakjuk az esernyőinket. Tisztes távolból szemlélem, ahogy átöltözködik a munkához. Idejövet panaszkodott, fáj a lába. Ideggyulladás, vagy micsoda. A sok guggolástól, álldogálástól; mereven tartott kézzel, lábbal órákat tölt a márványlapos asztal mellett. Ötven éve a szakmában...

Ismeretlen szerző - Magyar ​képzőművészet az ezredfordulón
A ​magyarországi Raiffeisen Bank Rt. 2000 őszén költözött új, Dunaparti székházába. Az építészeti díjat is nyert épület lehetőséget adott arra, hogy falai között a Bank kortárs magyar képzőművészeti alkotásokból egy tudatosan szerkesztett gyűjteményt helyezzen el. Munkatársaink műteremről műteremre járva, művészettörténészek segítségével választották ki és vásárolták meg azt a több mint száz festményt, grafikát és kisplasztikát, melyek együtt joggal nevezhetők tekintélyes képzőművészeti magángyűjteménynek. Ügyfeleink és munkatársaink hamar megkedvelték ezeket a műveket és alkotóikat, akikkel a gyűjtemény létrehozása óta a Raiffeisen Galéria kiállításai révén is folyamatos a kapcsolatunk.A gyűjtemény kezelése, bővítése mellett a Raiffeisen Bank további tárlatok és művészeti kiadványok létrejöttének elősegítésével is jelen van a kortárs magyar művészet helyszínein, és ily módon a rendelkezésére álló eszközökkel támogatja a magyar kultúrát. Ezért is tartjuk fontosnak, hogy Bankunk gyűjteményét ne csak ápoljuk, hanem e kötettel minél szélesebb érdeklődő közönségnek is bemutassuk. Szerencsésnek érezzük magunkat, hogy ilyen alkotások környezetében végezhetjük munkánkat, és szeretnénk, ha örömünkben Önök is osztoznának. (Dr. Felcsuti Péter)

Csicsmann László - Iszlám ​és demokrácia a Közel-Keleten és Észak-Afrikában
A ​könyv betekintést nyújt az elmúlt évszázad legviharosabb régiójának politikai folyamataiba. A szerző részben helyszíni kutatásain alapuló munka bemutatja a mai közel-keleti és észak-afrikai országok politikai berendezkedését, illetve választ kíván adni arra a kérdésre, hogy az 1990-es években világméretűvé váló demokratizálódási hullám miért kerülte el a térséget, és milyen esélyei vannak a Bush-adminisztráció által meghirdetett közel-keleti demokrácia-exportnak. Külön fejezet szól a neokonzervatív amerikai külpolitikának a Közel-Kelet demokratikus átalakítását zászlajára tűző kísérletéről. A kötet elsősorban a demokratizálódás belső feltételrendszerével foglalkozik, és megkísérli összefoglalni a 20 vizsgált ország politikai fejlődése közötti hasonlóságokat és különbségeket. Kitér a karizmatikus vezetőkre, akik évtizedeken át emberek millióit mozgósították az utcákon.

Ismeretlen szerző - Műveltségkép ​az ezredfordulón
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Manuel Castells - Az ​évezred vége
A ​szerző trilógiájának, Az információ korának harmadik, befejező kötete a hálózat és identitás kölcsönhatásai nyomán létrejött globális társadalmi változásokat elemzi. Korábban nem feltárt empirikus adatok és interjúk alapján vizsgálja a Szovjetunió felbomlásának folyamatát, bemutatja az egyenlőtlenség, a polarizáció és a társadalmi kirekesztés jelenségeinek felbukkanását világszerte (elsősorban az afrikai kontinensen), s foglalkozik a városi szegénység és a gyermekbántalmazás kérdéseivel. Elemzi a globális bűnözői gazdaság kialakulását, és kitér a csendes-óceáni térség, a globális gazdaság e döntően fontos régiója felemelkedésének politikai és kulturális alapjaira, valamint Európa egyesülésének ellentmondásaira. Könyve végén a hálózati állam történeti analízisekre alapozott új koncepcióját vázolja fel.

Louise L. Hay - Millennium 2000
Ki mit vár az új évezredtől? Önnek szántuk ezt a könyvet, kedves olvasó, ha úgy gondolja, a 2000. év beköszöntével katasztrófahullám veszi kezdetét, minden káoszba merül, s életünket pusztulás fenyegeti. Szeretnénk meggyőzni, nem így van. A szeretet és béke korszaka jön el, a lehetőségek s az újrakezdés évezrede. Önnek szántuk ezt a könyvet, ha hisz egy jobb kor eljövetelében, de úgy érzi, egyedül van ezzel, vagy csak szűkebb környezete ért egyet Önnel. Ez a kis kötet felszólítás, kapcsolódjon be a Föld összes Önhöz hasonlóan gondolkodó egyénének és csoportjának pozitív gondolatáramába. Világunk olyan, amilyennek teremtjük. Dolgozzunk együtt egy új, emberségesebb és megértőbb évezred kialakításán!

Volker Resing - A ​kancellári gépezet
Amióta ​Merkel az elnök a CDU-ban, sok minden megváltozott az Adenauer és Kohl nevével fémjelezett kereszténydemokrata néppártban. Az atomerőműveket kikapcsolják, csúnya napelemeket szerelnek fel a tetőkre, a mezőkre, a gyerekeket napközi otthonba küldik. Nincs többé kötelező hadviselés a fiatal férfiak számára. Már nyilvánosan szerethetik a polgárok a saját nemükhöz tartozókat, sőt „házassági” kapcsolatban is élhetnek. Nincs többé kötelező templomba járás, viszont a muzulmánok is a német nép nagy családjához tartozhatnak. Néhányan egyenesen úgy tekintenek a Merkel-féle CDU-ra, mint ahol „anything goes” (bármi lehetséges). Valóban veszélyt jelent Merkel látszólagos karakter- és arculatnélkülisége a pártjára? Vagy talán éppen ő a katalizátora a CDU-nak, amely mindig is pluralista és ideológiaellenes volt, és a pragmatikus politizálási stílust követte?

Kovátsné Németh Mária - Pedagógiai ​rendszerek, elvek és értékek az ezredfordulón
A ​kötet rendszerbe foglalja a XX. század változást késztető, illetve állandóságot, biztonságot előtérbe helyező pedagógiai elméleteket és gyakorlatokat. A XX. században a nevelési-oktatási rendszer megújítása során generációnként előtérbe kerülnek a pedagógia alapvető kérdései: az iskolarendszer tagozódásának „esélyegyenlőséget” biztosító szerepe; az oktatáspolitikai elvek tartalma, szükségessége; az iskola, benne a személyiségek autonómiája; a nevelés értékorientáltsága, a hasznos, rövidtávú célkitűzések és a személyiségformálásban elengedhetetlen hosszú távú gondolkodás viszonyának értelmezése; nemzeti múltunkról egy reális kép alkotása az iskoláztatás szempontjából is. Munkánk során kifejtett elemzéseinket messzemenőkig meghatározza az elv, hogy az oktatási rendszerről való gondolkodásunk csak akkor lehet érvényes, ha a vizsgált intézményrendszert történelmi, kulturális, nemzeti sajátosságainak figyelembevételével elemezzük. Könyvünket a felsőoktatásban tanuló tanítójelölteknek és művelődésszervező szakosoknak, s mindazoknak szánjuk, akik a pedagógiával kapcsolatos ismereteiket az ezredvég kihívásai szempontjából kívánják átgondolni.

Feldmájer Péter - Átvezetés
Feldmájer ​Péter a rendszerváltás óta aktív szereplője a zsidó közéletnek, számos zsidó szervezet alapító tagja. Holokauszt-túlélők gyermeke, szüleinek köszönhető, hogy a nagykőrösi zsidó közösség az ateizmus évei alatt is megőrizte integritását, és a zsinagóga, Pest megyében egyedüliként, megmaradt eredeti funkciójában. Az öbölháború idején Izraelben önkéntesként a hadsereg egyik bázisán dolgozott. Megszólalásaiban azóta is mindig kiáll a modern zsidó állam mellett, amelynek létrejöttét a történelem legnagyobb csodájának tekinti.

Ádám Tamás - Máglyák ​ideje
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sárközy Tamás - Kétharmados ​túlzáskormányzás
„A ​polgári állam versenyelvű. Semmilyen kormányzat nem betonozhatja be magát, mert a kormány nem azonos a nemzettel. Az európai integráció elmélyítése pedig összeegyeztethető a nemzeti érdekekkel. Nincs szükségünk szabadságharcra. Kiegyensúlyozott, a valódi közjót szolgáló normális, az európai polgári értékeknek megfelelő nemzeti kormányzást szeretnénk.” Sárközy Tamás szerint a második Orbán-kormány nem maffiaállam, de nem is önálló, mások számára követendő magyar modell. Úgy véli, meg kellene szüntetni a „túlzáskormányzást”, véget kell vetni a szakadatlan forradalomnak és a szükségtelen nemzeti szabadságharcnak. Stabilizálni kell az állam működését, meg kell szüntetni a kaotikus, gondolatnál is sebesebb frakció-törvényhozást. A kormányzás terén is középútra kell kerülni – nemzeti kormányzást kell megvalósítani, az Európai Unió gazdasági és jogi alapértékeinek tiszteletben tartásával. Sárközy Tamás legújabb könyve átfogó képet ad a második Orbán-kormány teljes kormányzati ciklusáról, és érzékelteti a 2018-ig terjedő kormányzati periódusban fennálló lehetőségeket. A hatalom sose szerette, ha valaki középen áll – Szolón törvényben rendelkezett arról, hogy az ilyen szedje a sátorfáját Athénból. Sárközy Tamás évtizedek óta nem hajlandó egyik oldalra sem állni. „Harag és részrehajlás” nélkül értékel; ugyanolyan higgadtan mond véleményt a „gondolatnál is gyorsabb jogalkotásról” vagy az „irányított nemzeti kapitalizmusról”, mint a stadionépítési programról vagy a várható jövőről. Az ilyen vagy olyan előjelű populista summázatokhoz szokott választópolgár nem győz csodálkozni: jé, ezt így is lehet nézni? Egészen egyedi hangvétel ez a szakmaiságot és bírálatot hol kedélyes, hol cinikus megjegyzésekkel ötvöző stílus, benne az érintettség (szem- és fültanúság) váratlanul fel-felbukkanó adomáival. Tábori Zoltán

Drábik János - Peter Sheldon - Hazugság, ​hogy Obama elkergeti Orbán Viktort!
Támadás ​kívülről, belülről, minden irányból a magyarok ellen.

Ismeretlen szerző - A ​péteri szolgálat a harmadik évezred küszöbén
Füzetünk ​a PPKE Hittudományi Kar és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Dogmatika Tanszékei által 2007. november 15-16-án tartott tudományos konferencián elhangzott előadások szövegét tartalmazza. „Az összes egyházak és egyházi közösségek között a katolikus egyház van annak tudatában, hogy megőrizte Péter apostol utódának szolgálatát, Róma püspökéét Isten »az egység örök és látható elvéül és alapjául« állított, s akit a Szentlélek támogat, hogy ebben az alapvető értékben mindenki mást részesítsen. (...) Mindazonáltal jelentős és bátorító az a tény, hogy Róma püspöke primátusának kérdése közvetlenül vagy közvetve tanulmányozás tárgya lett. Az is jelentős és bátorító, hogy ez a téma lényeges kérdésként van jelen nem csupán azokban a teológiai dialógusokban, amelyeket a katolikus egyház a többi egyházakkal és egyházi közösségekkel folytat, hanem általánosabban, az egész ökumenikus mozgalomban is" - II. János Pál pápa: Ut unum sint enciklikájából

Bokor Balázs - Római ​tál New Yorkban, avagy egy diplomata történetei
Mi ​történik akkor, ha Magyarország egyik magas beosztású diplomatája megbotlik, repül nyolc lépcsőfokot, ripityommá törik a csontja, furcsa állapotváltozáson megy keresztül a ruhája és a cipője? Természetesen ír egy könyvet. "Protokollfőnökként, a miniszterelnök amerikai hivatalos látogatásán baleset ért. Háromszoros combnyaktörést szenvedtem. Egy dologban viszonylag szerencsém volt. Abban, hogy a baleset - ha már a sors így akarta - New Yorkban történt és nem máshol. Így a műtétre vélhetően a legmagasabb színvonalon került sor. A bal combomban benn van egy 40 centiméteres speciális, gamma-titán velőűrszeg. Értékes anyag. Azért meglennék nélküle. A műtét utáni tíz nap alatt bőven jutott idő a gondolkodásra, az elmélkedésre. Feltolultak bennem az élmények, felsorakoztak gondolataimban az eltelt 27 év eseményei. Úgy gondoltam, hogy ezeket az emlékcsoportokat összefoglalom... Ez egy römertopf, azaz római tál. Minden - számomra- finomabb falatot beledobáltam, aztán hagytam összeérni. Elkészült! A gőzölgő ételhalmazból egyenként, fejezetenként is ki lehet venni a falatokat. Ki, hogyan akarja..."

Lukács László - Néprajzi ​látásmód az ezredfordulón
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók