Ajax-loader

'ezredforduló' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Varga Bence - Köd ​előttem, köd utánam
A ​vidéki kisvárosba születő Feri első tizenöt évét javarészt kórházban tölti. Zavaros családi viszonyai okán azonban hamar talpra kell állnia, és gondoskodnia megélhetéséről. Kezdeti bukdácsolásai során elkísérjük őt az ezredfordulós Magyarország jellegzetes helyszíneire: a vidéki Áfész boltok mélyére, a bezárásra ítélt gyárba, a pesti utcákon árusító ügynökök közé, a szerb és arab maffia üzemeltetette vendéglátóipar világába. Végül egy hirtelen jött lehetőséget megragadva a főhős időközben mellé szegődött társával drogdílerkedésbe kezd, amiben Hollandiában élő bohém húga is segítségére lesz. A sodró lendületű regényből megismerhetjük egy mélyről jövő, ambivalens karakter lélektanát, mozgatórugóit, miközben színes, fanyaran nosztalgikus képet kapunk a korabeli Magyarországról is. Varga Bence 1974-ben született Budapesten. A középiskolai évek után grafikusként dolgozott, majd Amszterdamban folytatta tanulmányait. Több mint egy évtizede kommunikációs szakember. Hosszú ázsiai útját követően adták ki 2015-ben Esős évszak című első regényét. Megjelent műfordítása, jegyzett társforgatókönyvíróként kisjátékfilmet, és rövidebb írásait közölték az Irodalmi Jelen és a Liget folyóiratokban.

Dr. Kendrey Gábor - Az ​orvosi hivatás hazánkban az ezredfordulón
A ​magyar orvoslás Semmelweis Ignáctól Szent-Györgyi Albertig, a kitűnő orvosi iskoláknak köszönhetően, még a II. világháborút követő évtizedekben is, nemzetközi hírnévnek örvendett. Napjaink kiemelkedő orvosképzését bizonyítják a kitűnő orvosi műhelyek. Sajnos, a fiatal tehetségek közül többen szubjektív vagy objektív okokból hagyták el hazánkat, és más országokban jeleskednek. A könyv szerzője, aki maga is egy híres patológiai iskola tanítványa, ma már a Semmelweis Egyetem "Professor Emeritus"-a, példákon keresztül tárja az Olvasó elé a hagyományos, etikus, betegközpontú, sikeres orvosi életpályát a családi, iskolai háttértől a medikus, orvosi, kórházi és egyetemi éveken át egészen a szakmai vezetői beosztásokig. Ennek keretében vall orvosi "ars poetica"-járól. Számos megélt példát is bemutat a hétköznapok szakmai, emberi konfliktushelyzeteiről és azok megoldására is ajánl lehetőségeket. Ez a rész képezi a munka gerincét azzal a véleménnyel kiegészítve, hogy az orvosi életút működjön valaki bármely klinikai diszciplínában kórházi, egyetemi, családorvosként, csak egy modell a többi értelmiségi pálya közül, így tanulmányát egy szélesebb körnek is ajánlja. Most az készteti írásra, mert úgy látja, hogy ez a meg nem becsült, sőt esetenként megalázott hivatás és vele az egészségügy nálunk az ezredfordulón a társadalmi értékrend eltolódása miatt súlyos erkölcsi és anyagi válságba került. Ezt azonban meg kell állítani, mert ez a nemzeti létet veszélyezteti. Beteg az ország is, fogy a népessége, vesznek az emberi, erkölcsi értékei, hiányoznak a tisztességes magyar példaképek. Az orvosnak ebben a társadalmi-gazdasági helyzetben kell működnie. Röviden szól a szakmai életút társadalmi értékéről, az orvoslás és a politika kapcsolatáról. Megkísérli elemezni a negatív tendenciák hátterét, beleértve politikai, gazdasági és globalizációs törekvéseket is. A szerző ajánlja a könyvet mindazoknak, akik orvosi pályára készülnek, medikusoknak, különböző klinikai szakmákat művelő kórházi és egyetemi intézményben dolgozóknak, családorvosoknak és orvosvezetőknek. Haszonnal forgathatják azonban bármely, főleg értelmiségi pályán működők mert a szakmai, emberi, munkahelyi problémák sem szakmaspecifikusak.

Minya Károly - Rendszerváltás ​- normaváltás
A ​magyar nyelvművelés-történet legjelentősebb eseményeit a nyolcvanas évek végéig a Fábián Pál és Lőrincze Lajos által írt Nyelvművelés című jegyzet mutatja be (Tankönyvkiadó, Budapest, 1988). Az azóta eltelt több mint tíz esztendő bővelkedik eseményekben. Érdemes számba venni, milyen viták bontakoztak ki e tárgykörben, milyen szervezetek jöttek létre, milyen konferenciákat rendeztek. Az ezredfordulót megelőző évtized nemcsak a politikában és a társadalmi életben hozott óriási változásokat, a nyelvművelés is mozgalmas időszakot élt át. A hangsúlyeltolódás és a változás természetes. Grétsy László megfogalmazása szerint a nyelvművelés elvei korszerűsödtek, de a szelleme nem változott. Kemény Gábor az említett időszakot, az eltelt bő egy évtizedet ekképp jellemzi: rendszerváltás után és normaváltás közben vagyunk. Állandó kérdés a nyelvművelés szerepe, valamint a nyelvművelés és a nyelvtudomány viszonya. Bár nyilvánvaló, hogy az előbbi tudatosan vállalt gyakorlati tevékenység, s a kettő egymásrautaltsága egyértelmű, mégis felvetődnek kérdések, kételyek. Ez a könyv sem kíván döntőbíró lenni, elsődleges célja az, hogy az olvasó elé tárja a véleményeket és a véleménykülönbségeket. Olvashatók a különböző polémiák, diskurzusok: a nyilatkozatháborútól a többközpontúság kérdéséig, a nyelvművelés szükségességének a megkérdőjelezésétől a felirattörvényig. Mind-mind olyan probléma, amely közvetve hatással van a társadalom egészére. Ez a nyelvi kresztomátia igyekszik számba venni a különböző írott források alapján azokat a konferenciákat, tanácskozásokat, ankétokat, rendezvényeket, amelyek a nyelv és a társadalom közötti kapcsolatok ápolását szolgálták. Az ismertetett konferenciák tartalmi kivonatai, tanulságai a nyelvművelés elméletének módosulásait, új irányvonalait is kirajzolják. A kötet nemcsak a (felső)oktatásban hasznosítható jegyzetként a nyelvművelés-történet legújabb fejezetének tanulmányozása során, hanem a nyelvész társadalmon kívül a magyartanárok, az érdeklődő nagyközönség is szívesen forgatja majd, hiszen a tudományos ismeretterjesztés jegyében és stílusában született.

Artner Annamária - Globalizáció ​alulnézetben
A ​szerző a megszokottól eltérően közelíti meg a globalizáció kérdését. A globalizáció, pontosabb nevén a transznacionális monopolkapitalizmus lényegének azt tartja, hogy a tőkének sikerült újból egyetemlegesen korlátlan uralma alá hajtania a munkát és az emberiség túlnyomó többségét. A tőkének ez a hatalma az ipari-szolgáltatási tartaléksereg felduzzasztása révén a munka mennyiségének és intenzitásának növekedését, a munkaerőáru értékének csökkenését eredményezi, vagyis a kizsákmányolás növekedésével jár. A szerző a tőkés termelés nemzetileg és nemzetközileg is hierarchikus jellegének hangsúlyozásával kimutatja, hogyan hárítja át a fejlett országok tőkéje időről időre saját válságait nemcsak saját munkástömegeire, hanem a fejletlenebb országokra, azok tőkéjére és munkásosztályára, hogyan áll szemben a kis- és nagytőke egymással a konkurenciaharcban. A könyv bemutatja azt is, hogyan kuszálódnak össze a többszörös hierarchiákkal átszőtt tőkerendszerben a társadalmi szembenállás frontvonalai, a kis- és nagytőkék szembenállása a tőke-munka-ellentéttel, a világ munkásarisztokráciájának a jóléti államért folytatott reformista utódvédharcai a fejlődő világ már régen elnyomott munkástömegeinek érdekvédelmével, a nacionalista, retrográd antiglobalizmus a globalizáció világtörténelmi alapjait nagyon is üdvözlő, de annak magántőkés formáját elutasító globalizációkritikai mozgalmakkal.

Brandl Gábor - Ötperces ​diagnózisok
Na, ​ilyet sem olvasott még! Postás szociográfia a javából! Másfél kilométer hosszú volt Brandl Gábor utcácskája, amit minden nap bejárt oda-vissza. Hol az egyik oldalon kezdte, hol a másikon. Amikor beállított hozzánk könyvkéziratával, postás egyenruhában, azt hittem, hogy egy szokásos postai úton érkezett kéziratot hoz. Kiderült, hogy sajátját hozza, ugyanis megírta utcája történéseit. A postás csönget. Kiabál. A kutya csahol, és a postás átadja a küldeményt. Táskás emberünk az évek alatt kiismerte a címzettek családját, életüket, viszolygásukat, örömüket. Mennyi élet másfél kilométer hosszan. Szociográfia a javából. Sorstragédiák, családok örömei, a változásra várók búslakodásai, mindez másfél kilométer hosszan. A postás nem csak belátott, hanem benézett közéjük, és feketén-fehéren rögzítette az előtte kibontakozott sorsokat. Már kívülről tudta. Meg is írta. Szerzőnk nyugdíjba ment, és elénk borította tényleges látomásait. Olvassák el, és gondoljanak arra, hogy magukról mit írt volna a postásuk.

Botos Katalin - Kőrösi István - A ​világgazdaság az ezredfordulón
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_197381
2

Ismeretlen szerző - De ​ki adja vissza a hitünket?!
"Itt ​van a jól ismert >>bolsevik<< szó. Ők voltak azok a >>többségi<< kisebbség, amely aztán háromnegyed évszázadra rátelepedett a világra. No de mégis? Mi az, hogy >>más<<? Én például rendkívüli nyugalommal viselem azt, hogy más vagyok. Igen, én más vagyok. Nem csak mondom magamról. És nem abban az értelemben vagyok más, hogy - mondjuk - magyar vagyok, vagy keresztény vagyok, vagy alacsony vagyok, vagy szőke vagyok (lassanként inkább ősz), zeneszerző vagyok. Vagy hogy sok mindenben mást gondolok a magyarság múltjáról és lehetséges jövőjéről, mint honfitársaim többsége (inkább úgy mondom: látható és hallható többsége). Ilyen szempontból tökéletesen illeszkedünk egymással, én és a másság apostolai. Természetes, hogy ők mások, hiszen alapvetően én is más vagyok,mint ők. Erre mondom, hogy a >>másság<< nézőpont kérdése. Ha valamit-valakit a másik oldalról nézek, akkor az illető dolog vagy személy természetesen más. Ha azonosról, akkor viszont nem más, hanem hasonló. Számomra mindebből egyetlen dolog az érdekes, hogy a másság kultuszra épített filozófia úgy baromság, ahogy van. Két másság között mi a különbség? Van különbség? Igen van, persze. A baj nem is itt kezdődik. Hanem ott, amikor valaki azt is meg akarja határozni, hogy ő a jó >>más<<, te viszont a rossz >>más<< vagy." - mondja Szörényi Levente a kötetet záró beszélgetésben Kocsis L. Mihálynak.

Ismeretlen szerző - Tájnyelvi ​hangfelvételek - Egyházaskozár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovách Imre - A ​vidék az ezredfordulón
Az ​ezredforduló előtti és utáni évtizedben a vidéki társadalmat a teljes átalakulásához vezető hatások érték. Ez a korszak azért volt történelmileg egyedi, mert három, önmagában is mélyreható folyamat következményei egyszerre érvényesültek. A parasztság hanyatlásának végső szakasza esett egybe a szocializmus rendszerének lebontásával, valamint a globalizálódással és az európai integrációval, ami három struktúraváltásnak felel meg. A jelenkori magyar vidéken legalább annyi a hármas szerkezetváltás társadalmi, politikai és környezeti deficitje, mint pozitív hozadéka. A könyv nemzetközi összehasonlításban mutatja be a vidékfogalmakat, a város és falu kapcsolatát, a mezőgazdaság két évtizedes történetét, a vidéki társadalmat, a vidékpolitika hatalmi rendszerét, a parasztság végső hanyatlását és az új magyar (közép-európai) vidék jellegzetességeit. A szerző akadémiai kutató, egyetemi tanár, a nemzetközi vidéktudományok elismert szakembere.

Romhányi Tamás - Cseri Péter - Boda András - Iszap
2010. ​október 4-én 12 óra 30 perckor Ajka külterületén átszakadt a Magyar Alumínium Zrt. tízes számú vörösiszap-tároló kazettájának északnyugati sarka, a megnyílt résen át közel egymillió köbméter vörösiszap áradt ki, majd elöntötte a Torna-patak völgyében fekvő Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely mélyebben fekvő részeit. Magyarország eddigi legnagyobb ökológia katasztrófájában tíz ember vesztette életét: heten a az áradatban lelték halálukat, hárman a kórházban haltak bele a sérüléseikbe, a mentők összesen 304 ember kisebb-nagyobb sérülését látták el. Maradva a statisztikáknál a vörös folyam 1017 hektáron terült szét, elöntött 365 ingatlant, a házak többségét lakhatatlanná tette. Az iszapömlés következtében a Torna-patak és a Marcal-folyó élővilága teljesen kipusztult. A kár több milliárd forint, ahogy a talaj termővé tétele is - az életek, sorsok, tragédiák azonban aligha számszerűsíthetők. De mi és hogyan történt október 4-én és az azt követő napokban? Erről próbált forgatókönyvszerű pontossággal beszámolni a Népszabadság három újságírója: Romhányi Tamás (43 éves) főmunkatárs, Cseri Péter (44) a lap veszprémi és Boda András (35) zalaegerszegi tudósítója, valamint fotóriporterei.

P. Müller Péter - A ​magyar dráma az ezredfordulón
Az ​1989-90-es rendszerváltozás Magyarországon a színházi struktúrát nem változtatta meg, a könyvkiadás szerkezete azonban jelentősen átalakult. A kortárs dráma fórumai, a színház és a könyvkiadás eltérő feltételrendszerek közé kerültek. A szűk drámapublikációs lehetőségek ellenére a magyar színház mégsem nélkülözte a kortárs magyar drámát. Az ezredforduló körüli évtizedekben évadonként mintegy húsz-huszonöt irodalmi szempontból számottevő új magyar dráma került színre. A könyv ebből a drámatermésből merít, a bevezető fejezetben áttekintést adva a korszak fontosabb színpadi szerzőiről és főbb műveikről, az utána következő tizennégy drámaíróportrén keresztül pedig anélkül, hogy extenzív seregszemlére törekedne bemutatja az elmúlt két és fél évtized kortárs magyar drámairodalmának legjelentősebb, legszínvonalasabb rétegét, ismertetve és elemezve mintegy száz színdarabot. A szerző egy korábbi munkájában az előző korszak, az 1960-as, '70-es, '80-as évek magyar drámairodalmát vizsgálta. A jelen kötet az említett mű, a Drámaforma és nyilvánosság. A magyar dráma alakulása Örkény Istvántól Nádas Péterig (1997) című könyv folytatásának is tekinthető.

Balogh Robert - Barkóczi Balázs - Gáti Attila - Hegedűs Krisztina - Átváltozástan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kertész Péter - Felülvizsgálat
A ​már javában nyugdíjas újságíró, aki az utóbbi években megannyi intellektuális próbálkozás mellett, mint a fél évszázada pusztuló, általa rendbe hozott szentendrei zsidó temető gondnoka hallatott magáról, egyik versében - mert hogy költőként kezdte - kamassziózisnak, a felnőtté válás képtelenségének nevezte azt a kórképet, amelyben maga is szenved. A megkésettség és ez a túlhordott attitűd jellemzi ma is a sajtóba a múlt század 70-es éveinek elején, jóval a krisztusi koron túl berobbant Kertész Pétert, akiről már a startnál érzékelni lehetett, hogy nem akármilyen munícióval érkezett. Személyes sorsa - deportálás, édesapja elvesztése, árvaház, tébécé, hajléktalanság - eleve behatárolja érdeklődési körét, amely a mindenkori hátrányos helyzetek, előítéletek, kisebbségi sorsok felderítésében nyilvánult meg: üzemi újságíróként éppen úgy, mint parlamenti tudósítóként. Folyvást úton volt, járta az országot, hogy tapasztalatairól beszámoljon. Tudósításban, tényfeltáró riportban, interjúban, publicisztikában egyaránt. Így aztán szinte minden falnak - amit tanult kollégái gondosan kikerültek - nekiütközött. Mivel, mint afféle outsider, abban reménykedett, hogy általa is megy majd előbbre a világ. Nyugdíjba vonulásáig három országos lap főmunkatársa volt: Magyar Nemzet (nem tévesztendő össze az ilyen néven ma is megjelenő napilappal), Népszabadság, Magyar Hírlap. Az életművéért méltán Pulitzer-emlékdíjas Kertész Péter látszólag mindent elért, amit magyar újságíró elérhet ezen a kinek rögös, kinek akadálymentes pályán. Ő volt a háború utáni ez ideig egyetlen magyarországi sajtósztrájk vezetője. A Felülvizsgálat rövid időn belül Kertész Péter ötödik könyve. Az előzőek: A Komlós (2002.), Nehéz zsidónak lenni (2003.), Kis ékszerdoboz (2003.), zsinórmérték (2004.), A könyvek hídja (2005). Valamennyi kiváló (újság)írói teljesítmény. Ezúttal az egészségüggyel kapcsolatos publikációiból válogatott össze egy kötetre valót. Az országos és más lapokban megjelent, aktualitásukat mit sem veszített írásokból végigkísérhető az elmúlt negyedszázad.

Nagy Imre - A ​Lumière-örökség
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Skaliczki Judit - A ​hazai könyvtárügy az ezredfordulón
A ​füzet bemutatja a magyarországi könyvtárügy helyzetét a rendszerváltás előtt és után. Ismerteti az európai trendeket és ezek itthoni hatását.

Covers_277655
Filozófia ​az ezredfordulón Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Filozófia ​az ezredfordulón
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kraiciné dr. Szokoly Mária - Pedagógus-andragógus ​szerepek és kompetenciák az ezredfordulón
Európa ​és benne hazánk versenyképessége a rendelkezésre álló, mobilis humánerőforrás minőségétől, azaz lakóinak tudásától függ. A kötet felvázolja az egész életen át tartó tanulás teljes kérdéskörét, bemutatja a szerző pedagógusok körében végzett kutatásának eredményeit, illetve kísérletet tesz egy új, tevékenységalapú szerepegyüttes körvonalazására.

Hekeli Sándor - A ​cukrász
Szemerkél ​az eső. Ázottan térünk vissza a cukrász műhelyébe. Reggel óta együtt vagyunk, a műemlék ház felújításának befejező munkálataira voltunk kíváncsiak. Izgatott, gondterhelt, feszült. Bizonytalan is kissé. E pillanatban nagy tehernek érzi, hogy sokat kell még elvégeznie neki is, nemcsak az építőknek. Életművének koronája készül az egri Harangöntő utcában: a Kopcsik Marcipán Múzeum. (Még a nevén is tűnődik néha.) Ilyenkor nem nagyon érdemes vitatkozni vele, különösen nem előállni a kívülálló naiv ötleteivel. Az előtérben lerakjuk az esernyőinket. Tisztes távolból szemlélem, ahogy átöltözködik a munkához. Idejövet panaszkodott, fáj a lába. Ideggyulladás, vagy micsoda. A sok guggolástól, álldogálástól; mereven tartott kézzel, lábbal órákat tölt a márványlapos asztal mellett. Ötven éve a szakmában...

Ismeretlen szerző - Magyar ​képzőművészet az ezredfordulón
A ​magyarországi Raiffeisen Bank Rt. 2000 őszén költözött új, Dunaparti székházába. Az építészeti díjat is nyert épület lehetőséget adott arra, hogy falai között a Bank kortárs magyar képzőművészeti alkotásokból egy tudatosan szerkesztett gyűjteményt helyezzen el. Munkatársaink műteremről műteremre járva, művészettörténészek segítségével választották ki és vásárolták meg azt a több mint száz festményt, grafikát és kisplasztikát, melyek együtt joggal nevezhetők tekintélyes képzőművészeti magángyűjteménynek. Ügyfeleink és munkatársaink hamar megkedvelték ezeket a műveket és alkotóikat, akikkel a gyűjtemény létrehozása óta a Raiffeisen Galéria kiállításai révén is folyamatos a kapcsolatunk.A gyűjtemény kezelése, bővítése mellett a Raiffeisen Bank további tárlatok és művészeti kiadványok létrejöttének elősegítésével is jelen van a kortárs magyar művészet helyszínein, és ily módon a rendelkezésére álló eszközökkel támogatja a magyar kultúrát. Ezért is tartjuk fontosnak, hogy Bankunk gyűjteményét ne csak ápoljuk, hanem e kötettel minél szélesebb érdeklődő közönségnek is bemutassuk. Szerencsésnek érezzük magunkat, hogy ilyen alkotások környezetében végezhetjük munkánkat, és szeretnénk, ha örömünkben Önök is osztoznának. (Dr. Felcsuti Péter)

Csicsmann László - Iszlám ​és demokrácia a Közel-Keleten és Észak-Afrikában
A ​könyv betekintést nyújt az elmúlt évszázad legviharosabb régiójának politikai folyamataiba. A szerző részben helyszíni kutatásain alapuló munka bemutatja a mai közel-keleti és észak-afrikai országok politikai berendezkedését, illetve választ kíván adni arra a kérdésre, hogy az 1990-es években világméretűvé váló demokratizálódási hullám miért kerülte el a térséget, és milyen esélyei vannak a Bush-adminisztráció által meghirdetett közel-keleti demokrácia-exportnak. Külön fejezet szól a neokonzervatív amerikai külpolitikának a Közel-Kelet demokratikus átalakítását zászlajára tűző kísérletéről. A kötet elsősorban a demokratizálódás belső feltételrendszerével foglalkozik, és megkísérli összefoglalni a 20 vizsgált ország politikai fejlődése közötti hasonlóságokat és különbségeket. Kitér a karizmatikus vezetőkre, akik évtizedeken át emberek millióit mozgósították az utcákon.

Ismeretlen szerző - Műveltségkép ​az ezredfordulón
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Manuel Castells - Az ​évezred vége
A ​szerző trilógiájának, Az információ korának harmadik, befejező kötete a hálózat és identitás kölcsönhatásai nyomán létrejött globális társadalmi változásokat elemzi. Korábban nem feltárt empirikus adatok és interjúk alapján vizsgálja a Szovjetunió felbomlásának folyamatát, bemutatja az egyenlőtlenség, a polarizáció és a társadalmi kirekesztés jelenségeinek felbukkanását világszerte (elsősorban az afrikai kontinensen), s foglalkozik a városi szegénység és a gyermekbántalmazás kérdéseivel. Elemzi a globális bűnözői gazdaság kialakulását, és kitér a csendes-óceáni térség, a globális gazdaság e döntően fontos régiója felemelkedésének politikai és kulturális alapjaira, valamint Európa egyesülésének ellentmondásaira. Könyve végén a hálózati állam történeti analízisekre alapozott új koncepcióját vázolja fel.

Louise L. Hay - Millennium 2000
Ki mit vár az új évezredtől? Önnek szántuk ezt a könyvet, kedves olvasó, ha úgy gondolja, a 2000. év beköszöntével katasztrófahullám veszi kezdetét, minden káoszba merül, s életünket pusztulás fenyegeti. Szeretnénk meggyőzni, nem így van. A szeretet és béke korszaka jön el, a lehetőségek s az újrakezdés évezrede. Önnek szántuk ezt a könyvet, ha hisz egy jobb kor eljövetelében, de úgy érzi, egyedül van ezzel, vagy csak szűkebb környezete ért egyet Önnel. Ez a kis kötet felszólítás, kapcsolódjon be a Föld összes Önhöz hasonlóan gondolkodó egyénének és csoportjának pozitív gondolatáramába. Világunk olyan, amilyennek teremtjük. Dolgozzunk együtt egy új, emberségesebb és megértőbb évezred kialakításán!

Volker Resing - A ​kancellári gépezet
Amióta ​Merkel az elnök a CDU-ban, sok minden megváltozott az Adenauer és Kohl nevével fémjelezett kereszténydemokrata néppártban. Az atomerőműveket kikapcsolják, csúnya napelemeket szerelnek fel a tetőkre, a mezőkre, a gyerekeket napközi otthonba küldik. Nincs többé kötelező hadviselés a fiatal férfiak számára. Már nyilvánosan szerethetik a polgárok a saját nemükhöz tartozókat, sőt „házassági” kapcsolatban is élhetnek. Nincs többé kötelező templomba járás, viszont a muzulmánok is a német nép nagy családjához tartozhatnak. Néhányan egyenesen úgy tekintenek a Merkel-féle CDU-ra, mint ahol „anything goes” (bármi lehetséges). Valóban veszélyt jelent Merkel látszólagos karakter- és arculatnélkülisége a pártjára? Vagy talán éppen ő a katalizátora a CDU-nak, amely mindig is pluralista és ideológiaellenes volt, és a pragmatikus politizálási stílust követte?

Kovátsné Németh Mária - Pedagógiai ​rendszerek, elvek és értékek az ezredfordulón
A ​kötet rendszerbe foglalja a XX. század változást késztető, illetve állandóságot, biztonságot előtérbe helyező pedagógiai elméleteket és gyakorlatokat. A XX. században a nevelési-oktatási rendszer megújítása során generációnként előtérbe kerülnek a pedagógia alapvető kérdései: az iskolarendszer tagozódásának „esélyegyenlőséget” biztosító szerepe; az oktatáspolitikai elvek tartalma, szükségessége; az iskola, benne a személyiségek autonómiája; a nevelés értékorientáltsága, a hasznos, rövidtávú célkitűzések és a személyiségformálásban elengedhetetlen hosszú távú gondolkodás viszonyának értelmezése; nemzeti múltunkról egy reális kép alkotása az iskoláztatás szempontjából is. Munkánk során kifejtett elemzéseinket messzemenőkig meghatározza az elv, hogy az oktatási rendszerről való gondolkodásunk csak akkor lehet érvényes, ha a vizsgált intézményrendszert történelmi, kulturális, nemzeti sajátosságainak figyelembevételével elemezzük. Könyvünket a felsőoktatásban tanuló tanítójelölteknek és művelődésszervező szakosoknak, s mindazoknak szánjuk, akik a pedagógiával kapcsolatos ismereteiket az ezredvég kihívásai szempontjából kívánják átgondolni.

Sárközy Tamás - Kétharmados ​túlzáskormányzás
„A ​polgári állam versenyelvű. Semmilyen kormányzat nem betonozhatja be magát, mert a kormány nem azonos a nemzettel. Az európai integráció elmélyítése pedig összeegyeztethető a nemzeti érdekekkel. Nincs szükségünk szabadságharcra. Kiegyensúlyozott, a valódi közjót szolgáló normális, az európai polgári értékeknek megfelelő nemzeti kormányzást szeretnénk.” Sárközy Tamás szerint a második Orbán-kormány nem maffiaállam, de nem is önálló, mások számára követendő magyar modell. Úgy véli, meg kellene szüntetni a „túlzáskormányzást”, véget kell vetni a szakadatlan forradalomnak és a szükségtelen nemzeti szabadságharcnak. Stabilizálni kell az állam működését, meg kell szüntetni a kaotikus, gondolatnál is sebesebb frakció-törvényhozást. A kormányzás terén is középútra kell kerülni – nemzeti kormányzást kell megvalósítani, az Európai Unió gazdasági és jogi alapértékeinek tiszteletben tartásával. Sárközy Tamás legújabb könyve átfogó képet ad a második Orbán-kormány teljes kormányzati ciklusáról, és érzékelteti a 2018-ig terjedő kormányzati periódusban fennálló lehetőségeket. A hatalom sose szerette, ha valaki középen áll – Szolón törvényben rendelkezett arról, hogy az ilyen szedje a sátorfáját Athénból. Sárközy Tamás évtizedek óta nem hajlandó egyik oldalra sem állni. „Harag és részrehajlás” nélkül értékel; ugyanolyan higgadtan mond véleményt a „gondolatnál is gyorsabb jogalkotásról” vagy az „irányított nemzeti kapitalizmusról”, mint a stadionépítési programról vagy a várható jövőről. Az ilyen vagy olyan előjelű populista summázatokhoz szokott választópolgár nem győz csodálkozni: jé, ezt így is lehet nézni? Egészen egyedi hangvétel ez a szakmaiságot és bírálatot hol kedélyes, hol cinikus megjegyzésekkel ötvöző stílus, benne az érintettség (szem- és fültanúság) váratlanul fel-felbukkanó adomáival. Tábori Zoltán

Drábik János - Peter Sheldon - Hazugság, ​hogy Obama elkergeti Orbán Viktort!
Támadás ​kívülről, belülről, minden irányból a magyarok ellen.

Balogh Eszter - Túlélési ​stratégiák a magyar gazdaságban
Ez ​a könyv a lehető legjobb történelmi pillanatban jelenik meg, ugyanis közismert, hogy a magyar vállalatok évtizedek óta különböző túlélési stratégiákat alkalmaznak. Miért nem tudnak fejlődni a kicsik, és miért növekszenek a különbségek a kisebb és a nagyobb vállalatok között? A könyvből kiderül, hogy a piaci lehetőségek és az érvényesülés tekintetében esélyegyenlőtlenség van a vállalkozások között. A Szerző ,,váratlan" felfedezése, hogy a hazai ipar szerény teljesítményének oka nemcsak gazdasági, hanem társadalmi természetű, amit ő a ,,bizalom hiányának" nevez. A rendkívül izgalmas interjúkból az is kiderül, hogy míg az építőipart inkább az ún. ,,keleti piac" jellemzői határozzák meg, addig az autóipar már a ,,nyugati", kapitalista piac szabályai szerint fejlődik és működik. A könyvet ajánlom a gazdasági szakemberek mellett minden olyan olvasónak, akinek szívügye a magyar nemzetgazdaság fejlődése. dr. Farkas János Dr. Balogh Eszter szociológus, egyetemi tanulmányait Pécsett végezte, majd a doktori disszertációját a Corvinus Egyetemen szerezte meg. Kutatói gondolkodásmódjára nagy hatást gyakoroltak az Egyesült Államokban szerzett tapasztalatai, melyhez a Rézler Gyula Alapítvány segítette hozzá. Jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem docense és három szép kisgyermek édesanyja.

Ismeretlen szerző - A ​péteri szolgálat a harmadik évezred küszöbén
Füzetünk ​a PPKE Hittudományi Kar és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Dogmatika Tanszékei által 2007. november 15-16-án tartott tudományos konferencián elhangzott előadások szövegét tartalmazza. „Az összes egyházak és egyházi közösségek között a katolikus egyház van annak tudatában, hogy megőrizte Péter apostol utódának szolgálatát, Róma püspökéét Isten »az egység örök és látható elvéül és alapjául« állított, s akit a Szentlélek támogat, hogy ebben az alapvető értékben mindenki mást részesítsen. (...) Mindazonáltal jelentős és bátorító az a tény, hogy Róma püspöke primátusának kérdése közvetlenül vagy közvetve tanulmányozás tárgya lett. Az is jelentős és bátorító, hogy ez a téma lényeges kérdésként van jelen nem csupán azokban a teológiai dialógusokban, amelyeket a katolikus egyház a többi egyházakkal és egyházi közösségekkel folytat, hanem általánosabban, az egész ökumenikus mozgalomban is" - II. János Pál pápa: Ut unum sint enciklikájából

Bokor Balázs - Római ​tál New Yorkban, avagy egy diplomata történetei
Mi ​történik akkor, ha Magyarország egyik magas beosztású diplomatája megbotlik, repül nyolc lépcsőfokot, ripityommá törik a csontja, furcsa állapotváltozáson megy keresztül a ruhája és a cipője? Természetesen ír egy könyvet. "Protokollfőnökként, a miniszterelnök amerikai hivatalos látogatásán baleset ért. Háromszoros combnyaktörést szenvedtem. Egy dologban viszonylag szerencsém volt. Abban, hogy a baleset - ha már a sors így akarta - New Yorkban történt és nem máshol. Így a műtétre vélhetően a legmagasabb színvonalon került sor. A bal combomban benn van egy 40 centiméteres speciális, gamma-titán velőűrszeg. Értékes anyag. Azért meglennék nélküle. A műtét utáni tíz nap alatt bőven jutott idő a gondolkodásra, az elmélkedésre. Feltolultak bennem az élmények, felsorakoztak gondolataimban az eltelt 27 év eseményei. Úgy gondoltam, hogy ezeket az emlékcsoportokat összefoglalom... Ez egy römertopf, azaz római tál. Minden - számomra- finomabb falatot beledobáltam, aztán hagytam összeérni. Elkészült! A gőzölgő ételhalmazból egyenként, fejezetenként is ki lehet venni a falatokat. Ki, hogyan akarja..."

Ágoston Vilmos - Médiapolitika ​vagy politikai média
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Manuel Castells - A ​hálózati társadalom kialakulása
Manuel ​Castells korszakalkotó trilógiájának első kötete az információs korszak gazdasági és társadalmi dinamikáját tárgyalja. Átfogó elmélete számot vet mindazokkal a hatásokkal, amelyeket az információs technológiák alkalmazása gyakorol modern világunkra. A globális gazdaságot az információk, a tőke és a kulturális kommunikáció szakadatlan áramlása jellemzi, ami a termelést és a fogyasztást egyaránt meghatározza. Maguk a hálózatok különböző kultúrákat tükröznek, egyszersmind teremtenek is. Castells vizsgálja a hálózati vállalkozások kultúráját, intézményeit és szervezeteit, a munkavégzés és foglalkoztatás ezzel együtt járó átalakulásait. Bemutatja, hogy a fejlett gazdaságokban a termelés ma a 25 és 40 év közötti lakosság képzett szektorában összpontosul. Érvelése szerint e trend következménye nem feltétlenül a tömeges munkanélküliség, hanem a munkavégzés nagyobb rugalmassága és a munka egyénibbé válása, aminek következtében egy rendkívül tagolt társadalmi struktúra jöhet létre. A több mint száz ábrát, táblázatot tartalmazó mű eddig 18 nyelven jelent meg. A trilógia előkészületben levő kötetei: - Az identitás hatalma - Az évezred vége

Kollekciók