Ajax-loader

'agrárpolitika' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Ismeretlen szerző - Az ​Európai Unió Agrárrendszere
Alapmű, ​amelyet szívesen ajánlunk mindenkinek, aki csak egy kicsit is érdeklődik a mezőgazdaság iránt, annak minden sokszínűségével, hagyományával, nehezen alkalmazkodó (változó) szereplőivel együtt. A változás az osztrák parasztok, élelmiszerfeldolgozók, -kereskedők és a fogyasztók számára kérés nélkül jött az uniós csatlakozással. A könyv rendkívül alapos és gazdag adatbázissal szemlélteti a csatlakozás előtti állapotot, a tárgyalási taktikát megalapozó politikai hátteret, az EU válaszaiból adódó új helyzetet és a kompromisszum megkötését. Nem áll meg itt, hanem újabb tényszámaival az EU-n belüli állapotról is szól, igazolva, hogy a tagság előny.

Hecsei Jenő - Péter Béla - Tóth Tibor - Kukoricatermelési ​rendszerek gazdasági értékelése
A ​könyv kukoricatermelési rendszereink gazdasági kérdéseit vizsgálja. A különböző technológiával működő rendszerek költség- és jövedelmi viszonyait elemezve segítséget nyújt az e rendszerekbe belépni kívánó gazdaságok szakembereinek, hogy az adottságaiknak legjobban megfelelő rendszertípust választhassák. Az újszerű ökonómiai összehasonlítás elősegíti az egyes rendszerek objektívebb gazdasági megítélését. A tényadatok alapján végzett összehasonlító elemzésekkel hozzájárul a célszerű továbbfejlesztéshez.

Szlamenicky István - Állati ​termékek a hazai és a világgazdaságban
Az ​állattenyésztés jelentősége az életszínvonal emelkedésével, a fehérjetartalmú táplálékok iránti igény fokozódásával egyre nő. Alapvető feladatként jelentkezik ezért az állattenyésztés fejlődési ütemének gyorsítása és a piaci viszonyokhoz igazodó termelési szerkezet kialakítása. Rendkívül fontos, időszerű, a mezőgazdaságot, a bel- és külkereskedelmet egyaránt érintő témát dolgoz fel a szerző. Az állattenyésztés egészének sokoldalú, elsősorban közgazdasági szempontból való elemzését adja. Korszerű szemlélet alapján színvonalasan tárja föl a további fejlesztés irányát és lehetőségeit. A könyv bizonyára jelentős szerepet fog betölteni állattenyésztésünk fejlesztése terén, s egyben igen sokáig értékes forrásmunkája, adattára lesz az állattenyésztési és közgazdasági szakembereknek is.

Kaán Károly - Az ​Alföld problémája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fertő Imre - Tóth József - Piaci ​kapcsolatok és innováció az élelmiszergazdaságban
A ​nemzetgazdaságba teljesen integrálódott és vertikálisan összekapcsolódó élelmiszerlánc koordinálása ma már a kiskereskedelem irányából történik. Ez folyamatosan komoly kihívást jelent nemcsak a termelők, hanem a feldolgozók számára is. A Budapesti Corvinus Egyetem Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszékén a területen folyó kutatások az elmúlt években két fontos problémakörre koncentráltak. Egyrészt, mi jellemzi az élelmiszerláncok egyes lépcsői közötti kapcsolatokat, különös tekintettel a kistermelők és a kis- és közepes vállalkozások lehetőségeire. Másrészt, mi a szerepe az innovációnak az élelmiszerláncok versenyképességének alakulásában. A kötetben az eddigi kutatások részleges összefoglalása olvasható. A könyv két nagyobb részből áll, amelyek egyaránt foglalkoznak az élelmiszer-gazdaság piaci kapcsolataival és az innovációval. Az első részben a TÁMOP-kutatást megalapozó tanulmányok eredményei olvashatók. Az eredmények tanúsága szerint két évtizeddel az átmenet kezdete óta a mezőgazdasági termelők még mindig komoly alkalmazkodási problémákkal néznek szembe, amelyek nem kizárólag csak a kistermelőkre jellemzőek. A második rész a TÁMOP-kutatás során elvégzett kérdőíves felmérés alapvető eredményeit mutatja be. Ebben a részben az üzleti tranzakciók körülményei, a szerződések, a vállalatok közti kapcsolatok jellemzői, továbbá az innovációs attribútumok mentén elvégzett empirikus vizsgálatok összegzését olvashatja az érdeklődő.

Ismeretlen szerző - Változó ​prioritások az európai mezőgazdaságban
Tizennyolc ​tudós 2010. november 4-én a világ minden tájáról azért jött össze, hogy Csáki Csaba első hetvenedik születésnapját egy nemzetközi konferenciával köszöntse. A résztvevők között találjuk Csáki Csaba kollégáit a Corvinus Egyetemről, a IIASA-ból, a Világbankból és számos hazai és nemzetközi közös kutatásból. Egy tudós számára azt hiszem, az a természetes, hogy ezt az esemény tudományos konferenciával ünnepeljük. A sikerekben gazdag eddigi életút önmagáért beszél, amelyet többek között számos hazai és külföldi kitüntetés is elismert már. Azt gondolom, hogy Csáki Csaba nemzetközi elismertségét, a szokásos hivatkozási indexek mellett, a konferencia külföldi előadói névsora egyértelműen bizonyítja, akik között a nemzetközi, az európai és a brit agrárközgazdasági társaság jelenlegi és volt elnökeit is köszönthetjük. A konferencia előadásai két kötetben jelennek meg. Az első kötet „Changing Landscape of European Agriculture” címmel a konferencia napjára jelent meg, és a konferencia nemzetközi szekciójának előadásait tartalmazza. A jelen könyv a konferencia magyar szekciójának előadásait és néhány más írást tartalmaz, amelyek az idő szűke miatt akkor nem hangzottak el. A könyv témái jól kapcsolódnak ahhoz a kutatási témához, amellyel Csáki Csaba eddigi pályafutása alatt foglalkozott. Fertő Imre

Kiss Judit - A ​magyar mezőgazdaság világgazdasági mozgástere
A ​könyv a legfrissebb statisztikai adatok és kutatási eredmények alapján tárja fel az exportorientált magyar mezőgazdaság világgazdasági környezetét. Bemutatja a világ mezőgazdaságában, az agrárpiacokon, a világ agrárkereskedelmében, a Világkereskedelmi Szervezetben, az Európai Unió és az USA, valamint a környező országok agrárpolitikáiban és agrárgazdaságaiban végbemenő azon változásokat, amelyekhez a kicsi és nyitott magyar gazdaságnak alkalmazkodnia kell. A könyv kiemelten foglalkozik a magyar EU-csatlakozás agrárvonatkozásaival.

Fertő Imre - Az ​agrárpolitika modelljei
Ez ​a könyv az agrárpolitika néhány fontosabb problémáját igyekszik megvilágítani az olvasók számára. A kötet az elmúlt öt évben végzett kutatásaink eredményeit foglalja részlegesen össze. Az egyes fejezetek jelentősen támaszkodnak különböző folyóiratokban publikált tanulmányainkra (Közgazdasági Szemle, Külgazdaság, Európa Fórum, Beszélő, Gazdálkodás) és tudományos konferenciákon tartott, nyomtatásban is megjelent előadásainkra. A könyv reményeink szerint azonban nem hasonlít a ma divatos álkönyvekre. Ezeknek van ugyan áruk, címük, ISBN-számuk, sőt recenziót is írnak róluk, de tartalmilag joggal megkérdőjelezhető könyvstátusuk. Az ilyen kiadványok rendszerint meglehetősen heterogén műfajú és színvonalú írásokat tartalmaznak a tudományos közösség vagy az értelmiség adott köreiben népszerű tagjától, illetve tagjaitól. Az álkönyvek csapdájába esést több módon is igyekeztünk elkerülni. Egyrészt a különböző fejezeteket egy meghatározott (talán nem csak a számunkra világos) logika mentén fűztük fel. Másrészt a korábban megjelent tanulmányokat, ahol lehetett és tudtuk, felfrissítettük, illetve átszerkesztettük az újabb kutatási eredményekkel. Ezért korábbi írásaim esetleges fanatikus olvasói is találhatnak újdonságokat a már publikált eredményekhez képest. Végül a kötetet kiegészítettük máshol még nem megjelent szövegekkel.

Covers_370163
A ​termelők élete Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - A ​termelők élete
Ez ​a képregény az EU közös agrárpolitikájának 50. évfordulója alkalmából jelent meg. A család kitalált, de a történet számtalan gazdálkodó családé lehetbe szerte Európában.

Popp József - Az ​EU közös agrárpolitikája 2014-től
Az ​agrárpolitika szerepe a társadalom megfelelő élelmiszer- és iparinyersanyag-ellátásának biztosítása, az ágazat nemzetközi versenyképességének növelése, az ország területének kultúrállapotban tartása, valamint a természeti elemek megőrzése és védelme. A KAP reformjainak elemzése tájékoztatást ad az olvasóknak az elfogadott reformok céljairól, főbb intézkedéseiről, valamint ezek bekövetkezett és várható hatásairól. A vidékfejlesztési intézkedések komplex ismertetése hozzájárul a vidékfejlesztés keretében várható eredmények reális megítéléséhez. A könyv elméleti és gyakorlati útmutatóként szolgál a gazdák számára az EU 2014-2020 közötti pénzügyi és tervezési ciklusára vonatkozó Közös Agrárpotitika megértéséhez. Hatékony segítséget nyújt a gazdák számára az új támogatási és piacszabályozási rendszer megismeréséhez a reformok, változások hangsúlyozásával és közérthető ismertetésével, valamint azok vállalkozás-orientált elemzésével.

Bartal Anna Mária - A ​szociális földprogramok
„Hálót ​adjunk a rászorulóknak, ne halat” – típusú aktív szociálpolitikai eszközök egyikének tekinthető az 1992-ben elindított szociális földprogram nevű kezdeményezés, ami az elmúlt tíz év alatt a társadalmi, gazdasági és politikai folyamatokban fellépő változások nyomán kialakult úgynevezett válságtérségek egyik lehetséges problémamegoldási módja. A program célcsoportja a munkanélküli jövedelemből vagy jövedelempótló támogatásból élő, a munkanélküliség és az elszegényedés által leginkább sújtott, elmaradott rurális térségek lakói.

Albert Howard - The ​Soil and Health
During ​his years as a scientist working for the British government in India, Sir Albert Howard conceived of and refined the principles of organic agriculture. Howard's The Soil and Health became a seminal and inspirational text in the organic movement soon after its publication in 1945. The Soil and Health argues that industrial agriculture, emergent in Howard's era and dominant today, disrupts the delicate balance of nature and irrevocably robs the soil of its fertility. Howard's classic treatise links the burgeoning health crises facing crops, livestock, and humanity to this radical degradation of the Earth's soil. His message -- that we must respect and restore the health of the soil for the benefit of future generations -- still resonates among those who are concerned about the effects of chemically enhanced agriculture.

Tóth Ágnes - Telepítések ​Magyarországon 1945-1948 között
Mindenki ​előtt ismeretes, immár következményeivel együtt, hogy a nemzetiségi konfliktusok elvi és gyakorlati rendezése a Duna-medencében élő népek közös, mai napig megoldásra váró problémája. E régió népei és kormányai hosszú ideig minderről nem vettek tudomást, és időről-időre - kül- és belpolitikai meghatározottságokra hivatkozva - elmulasztották a valóságos megoldási alternatívák kidolgozását. A különböző országokban élő, eltérő létszámú nemzeti kisebbség helyzetének egységes jogi normák szerinti rendezésére a II. világháború után ismét kedvező alkalom kínálkozott. A harcok befejeztével ugyanis a közép-európai államok társadalmainak, politikai, kormányzati felelősséget vállaló elitjeinek, az országok újjáépítése, az új demokratikus rend kialakítása mellett, az évtizedes történelmi örökségként jelentkező kisebbségi problémák megoldására is lehetősége nyílt.

Lakner Zoltán - Gulyás Mihály - Élelmiszergazdasági ​beruházások tervezése és előkészítése
A ​következő években uniós forrásokból újabb lehetőségek nyílnak a mezőgazdaság és az élelmiszeripar modernizációját szolgáló beruházásokra. A pályázatokon való eredményes részvételhez nem elég a szakmai ismeret és a jó ötlet. A sikerhez szükség van stratégiai szemléletű korszerű menedzsment ismeretekre is. A könyv célja, hogy átfogó képet nyújtson a beruházások előkészítéséhez szükséges ismeretekről. A mű a konkrét információktól az általános vállalkozás-gazdasági tudnivalókig halad - egyesítve a közérthetőség és a tudományos igényesség szempontjait.

Varga Zsuzsanna - Az ​agrárlobbi tündöklése és bukása az államszocializmus időszakában
A ​jelen kötet témája az érdekérvényesítés, a lobbizás azért számított tabutémának 1989 előtt, mert a kommunista párt az érdekviszonyok hierarchikus „szentháromságából” kiindulva magának tartotta fenn a jogot, hogy felismerje és képviselje a társadalmi (össznépi) érdeket. Ugyanakkor az érdekviszonyok természetes tagoltsága – épp a különböző helyzetű emberek eltérő érdekei miatt – továbbra is létezett. Ezzel együtt a „szocialista” társadalomban is kialakultak érdekérvényesítő csoportok. Míg Nyugaton a lobbicsoportok tevékenységét nemcsak kutatták, hanem oktatták is, addig idehaza mindez egészen az 1980-as évekig tabutéma volt. Az agrárlobbi léte a Kádár-rendszerhez kötődik, az előzmények mégis visszanyúlnak az 1950-es évek első felére, Nagy Imre első miniszterelnökségének idejére. A szerző az első fejezetben feltárja az agrárlobbi létrejöttének történeti hátterét, majd működés közben igyekszik bemutatni céljait, eszközeit, szervezeti kereteit. Milyen szervezetek, intézmények képezték az agrárlobbi bázisát? Milyen hálózatot építettek ki? Hogyan épültek be a formális hatalmi, közéleti struktúrákba? Hogyan formálódott az eszköztáruk és a munkamódszerük? Melyek voltak a legnagyobb sikereik? Milyen politikai küzdelmeket kellett megvívniuk más lobbicsoportokkal? A kutatómunkát a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíja tette lehetővé, s a szerzőt e téma feltárása terén elért eredményeiért Bolyai János Emlékplakettel tüntették ki 2013 júniusában.

Barbarits Lajos - A ​vetés gépesítésének kezdetei és elterjedése Magyarországon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Marcel Mazoyer - Laurence Roudart - Histoire ​des agricultures du monde
Pourquoi ​l'homme est-il devenu agriculteur ? Quelles agricultures pratiquait-on en Europe au néolithique, dans l'Antiquité, au Moyen Age et à l'époque de la première révolution industrielle ? Et dans d'autres civilisations ? A quels sommets inouïs de productivité quelques millions d'agriculteurs motorisés, mécanisés et spécialisés, sont-ils parvenus en cette fin de XXe siècle ? Pourquoi des centaines de millions de paysans sont-ils frappés par la pauvreté et condamnés à l'exode ou même à la famine ? En retraçant la prodigieuse épopée qui va des premières domestications de plantes et d'animaux aux agricultures si différenciées d'aujourd'hui, ce livre montre que la crise actuelle de l'économie mondiale s'enracine dans la mise en concurrence inconsidérée des héritages agraires, très inégaux, des différentes régions du monde. Les auteurs proposent une stratégie mondiale capable de sauvegarder et de développer l'économie paysanne pauvre, et de relancer l'économie.

Buday-Sántha Attila - Agrár- ​és vidékpolitika
Egy ​ország agrárgazdaságának fejlődését az határozza meg, hogy a helyi adottságaira támaszkodva mennyire tud az ágazat nemzetközi fejlődési tendenciáihoz igazodni. A magyar mezőgazdaság a rendszerváltással utat vesztett, mert képtelen a fenntarthatóság követelményeinek megfelelően a társadalmi, ökológiai és gazdasági (versenyképességi) célokat összhangba hozni és a fejlődés szolgálatába állítani. A Szerző a könyvében a jelenlegi kedvezőtlen helyzet okait és a fejlesztés feltételeit tárgyalja történelmi és nemzetközi összefüggésben. Ajánljuk a könyvet mindazoknak a kutatóknak, oktatóknak és gazdasági szakembereknek, akik számára a magyar vidék és mezőgazdaság jövője nem közömbös. Buday-Sántha Attila a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának professzora, az Agrár-, Környezet- és Regionális Gazdaságtan Tanszék és a Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola vezetője. 1975 óta foglalkozik intenzíven a környezetvédelmi és területfejlesztési kutatásokkal, valamint az agrárpolitikai kérdésekkel. Ezekből a témákból írt munkáival szerezte meg akadémiai doktori fokozatát is.

Für Lajos - Kertes ​tanyák a futóhomokon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pap Sándor - Prohászka ​Ottokár szociális és földreform elképzelései
Prohászkával ​eddig többnyire egyháziak és szaktudósok foglalkoztak. Mára ennek a zárt körnek falai eltűntek, és a társadalom minden rétege, ki-ki a maga területén, némi döbbenettel forgatja könyveit, beszédeit. Mintha nem száz évvel ezelőtt élt és dolgozott volna. Mintha prófétát látna benne a mai generáció. A falun élő, és közben a Pázmány Péter Egyetemen diplomát szerző gazda, Pap Sándor tanulmánya épp a fenti megállapítást tükrözi. Dolgozata nem az íróasztal terméke. Mozgató rugója a múlt feltárása. A földosztó Prohászkát is azért faggatja, hogy tisztán lássa ősei sorsát, és szociális útmutatását hasznosítsa a falusi gazdák ma is embert próbáló életében. Tanulmánya tabukat dönt le, és arra inspirált, hogy jegyzetei alapján a füzet közölje Csernoch János bíboros érsek diplomatikusan megfogalmazott kritikáját a szabadelvű _Az Est_ című újságban.

Tilkovszky Loránt - Balásházy ​János
Blásházy ​János Széchenyi küzdőtársa, Vörösmarty, Kölcsey, Bajza barátja - munkásságának tudománytörténeti jelentősége maradandó. Az agrártudományi ismeretek széles körű kiterjesztése érdekében kifejtett tevékenységének középpontjában főleg a talajtan, növény- és gyümölcstermesztési útmutatás, állattenyésztés, állatorvoslási ismeretek és borászat áll.

Romány Pál - Kortársunk ​az agrárpolitika
A ​szerző összegyűjtötte korunk agrárpolitikai, agrárszociológiai tanulmányait.A könyv legfontosabb témakörei: a magyar agrárvilág és fordulatai, magyar út az agrárpolitikában, a földkérdés és a falu, valamint egy kitekintés - másik agrárvilág címmel.

Scan0107
Agrárökonómiai ​kislexikon Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Agrárökonómiai ​kislexikon
A ​tisztánlátás, az egységes értelmezés, a munka közben előforduló fogalmak jelentésének megértése roppant fontos a gazdasági élet útvesztőiben való eligazodáshoz. E kisszótár készítésének célja a mezőgazdasági vállalatokkal és az irányításukkal kapcsolatos gazdaságtudományi fogalmak különböző agrárökonómiai tudományterületeken használt jelentésének meghatározása, tartalmi egymásra épülésének és különbségeinek értelmezése, az adott fogalom meghatározásához szükséges definíció rövid, tömör leírása.

Kiss József - Jászkunsági ​agrármozgalmak a kiegyezéstől a millenniumig (1867-1895)
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dobozy Imre - Új ​vetés nő a Kunságon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Aliczki Katalin - A ​magyarországi pulykavertikum egy évtizedes fejlődési pályájának értékelése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Bevezetés ​a közös agrárpolitikába
Kétségkívül ​az Európai Unió szakpolitikái közül az egyik legösszetettebb a Közös Agrárpolitika működése. Az elmúlt több mint fél évszázad alatt jelentős változásokon ment keresztül, alkalmazkodva a mélyülő integrációhoz és a világgazdasági folyamatok alakulásához egyaránt. A közösség agrárpolitikája jelenleg is számos kihívással küzd, a növekvő globális népesség élelmiszer-ellátásától a változó élelmiszer-fogyasztási szokásokon, az élelmiszerárak növekvő volatilitásán (éves piaci áringadozásán), az élelmezési válságon, a klímaváltozás hatásain, a megfelelő környezeti állapot fenntartásán keresztül a vidéki térségek életszínvonalának megtartásáig és a vidéki népesség megtartásáig. Mindez indokolttá tette a Közös Agrárpolitika (KAP) reformját, amelynek megértéséhez természetesen komplex, átfogó szemlélet szükségeltetik. Ezen terület alapjaiba vezeti be az érdeklődőket a Jámbor Attila és Mizik Tamás által szerkesztett, tankönyvszerűen felépített kötet. Megismerhetjük a Közös Agrárpolitika történetét, a korai évektől a KAP első kiigazításán, a kilencvenes évek reformjain keresztül a 2013-as Ciolos-reformig, majd a szerzők felvázolják az intézményi hátteret. Olvashatunk a KAP működési mechanizmusának általános jellemzőiről, az egyes alszektorokról, a tejpiactól a borpiacig, majd az EU élelmiszer-biztonsági, agrárkörnyezeti és vidékpolitikájáról esik szó. Az utolsó rész a közösség világgazdasági kapcsolódásait összegzi. Minden egyes fejezetet kvíz, fogalomtár, ismétlő kérdések és irodalomjegyzék zár. Elsősorban felsőoktatási intézmények könyvtárainak ajánlható beszerzésre.

Radha Sinha - Landlessness: ​a growing problem
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Somogyi Imre - Kertmagyarország ​felé
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szűcs István - A ​föld ára és bére
"E ​könyv - bizonyos elméleti összefüggések tisztázása mellett - erősen módszertani beállítottságú és mindvégig a gyakorlatiság talaján kíván maradni. Azokat a kérdéseket feszegeti, amelyek a gyakorlati szakembereket, gazdálkodókat nap mint nap foglalkoztatják, hogy ti. mennyit ér egy adott földterület a piacon, illetve milyen tényezőket kell mérlegelni akkor, ha valaki földet ad el, vagy vásárol."

Imreh István - A ​törvényhozó székely falu
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Vezérkönyv ​agrárifjúsági vezetők számára
Az ​újrainduló KALOT, vagyis a Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testülete vezérkönyve a mozgalom célkitűzéseit, a szervezkedés módszereit, a vezetés kérdéseit tárgyalja. A mozgalmat megindító Kerkai Jenő jezsuita atya ebben a jelmondatban foglalta össze a célkitűzést: "Jöjjenek, segítsenek nekem felemelni a magyar népet!" Ez valláserkölcsi alapon krisztusibb ember, műveltebb falu, életerős kis egyedek és önérzetes magyarok nevelését jelentette.

Kollekciók