Ajax-loader

'Baranya megye' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Boros László - A ​Pécsi Bazilika és a Város Ókeresztény Emlékei
"Az ​Unesco által létrehozott Világörökségi Bizottság 2000. november 30-án az ausztráliai Cairnsban a római kori Pécs (Sopianae) ókeresztény temetőjét a Világörökség részévé nyilvánította. A földkerekség számos kultúrtörténeti helyszíne között most Pécs is méltó helyet foglal el. E kötet létrejöttét a jelentőségteljes esemény okán sejthető elvárás sürgette. Összeállítása abból a gondolatból fogant, amely Pécs városának a világörökségi mivoltát jelentő, bemutatásra érdemes alkotásait kívánja könnyed áttekintésben felidézni. A várossal a jövőben ismerkedő olvasókra is gondolunk, amikor az elengedhetetlen történelmi háttér - részleteket mellőző - vázolásával nyújtunk segítséget a múlt emlékeivel kapcsolatban felmerülő kérdések feloldására. Kalmár Lajos fotóművész kitűnő felvételei élményszámba menő esztétikai élvezetet nyújtanak, amelyek az átgondolt kompozíciók látványában megtestesült helyi történelem és művészet egy-egy szakaszát tárják a kötetet kézben tartó olvasó elé."

Sugár István - Szigetvár ​és viadala
A ​magyar várak hadtörténetét tudományos gondossággal, nagy szeretettel kutató szerző e munkájában a szigeti vár XIII. századtól napjainkig ívelő történetét dolgozza fel. A könyv érdekességét fokozza, hogy nemcsak a vár építésének szakaszait, az ostromokat, a korabeli harceljárásokat, katonákat, fegyvereket mutatja be, hanem színes képet rajzol a vár védőinek veszélyekkel, gondokkal, munkával teli életéről is.

Huba László - Budapest ​- Pécs - Mecsek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kolta János - Pécs
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szita László - Harkány ​fürdőtörténet 1823-1986
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tüskés Tibor - Nyár, ​erdő, kakukk
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fülep Lajos - A ​magyarság pusztulása
Fülep ​Lajos volt az 1930-as évek elejének Fekete Gyulája. Művészettörténész, művészetfilozófus és református lelkész volt, s egy Baranya megyei falu, Zengővárkony népének lelki szolgálatát látta el. Mint maga mondta, épp azért kérte magát ilyen kis falura, hogy a magyar néppel a lehető legszorosabb kapcsolatot tudja kialakítani, hogy annak gondjait, bajait, örömeit közvetlenül láthassa, átélhesse. Mint lelkész, közvetlenül, közösségi szinten láthatta azt, hogy ott ahol szolgál, egyre kevesebb a születés, s hogy a száma olyannyira lecsökkent, hogy a halálozásokat már nem ellensúlyozza és a nép fogyásnak indult. Úgy érezte, hogy szólnia kell. Egy cikksorozat megjelentetését tűzte ki célul, hogy felrázza a magyarság felelős (vagy legalábbis annak gondolt) vezetőit: tegyenek valamit. Ebből a cikksorozatból aztán, amelyet 15 részesre tervezett, végül csak három jelenhetett meg. Fülepet leállították. Hogy miért? Mert a vezetők már akkor sem szerették, ha a nép sorsával, jövőjével kapcsolatban a felelősségüket firtatják. Ez azóta sem változott. De ne legyünk igazságtalanok velük szemben, mert maga a nép sem hajlandó szembenézni a saját mulasztásával, felelősségével, a pusztulásával. Vagyis nem követeli meg sem magától, ezáltal a vezetőitől sem, hogy léte első számú sorskérdésével foglalkozzanak. Illyés mondta ki, hogy a magyar nép, el akar pusztulni, s hogy ő el tudja képzelni, hogy ezért a jogáért, akár fegyverrel is kész lenne harcolni. Döbbenetes állítás, de igaz. Olvassuk el ezt a több mint hetvenöt évvel ezelőtt íródott, de máig aktuális írást, melynek címe, a Magyarság pusztulása.

Ismeretlen szerző - A ​könyv- és könyvtárkultúra ezer éve Baranyában
A ​millenniumi esztendő kiadványa. A vaskos, tudományos és szakszempontból egyaránt kiemelkedő jelentőségű kötet nem friss, kifejezetten a kötet számára írt munkákból állt össze. Azt, hogy Pécsett és Baranya megyében a könyv- és a könyvtárkultúra immáron ezeréves múltra tekinthet vissza, sajátos módon az is tanúsítja, hogy ezzel a históriával hatalmas szakirodalom foglalkozik / foglalkozott, az összeállítóknak csak a legjavát kellett kicsemegézniük a mostani összeállítás számára. A mintaszerűen szerkesztett kötet négy nagyobb részben tárja olvasói elé anyagát. Az első rész a középkor és a reneszánsz századainak könyv- és könyvtárkultúráját mutatja be, a pécsváradi apátság javainak 1015-ben keletkezett összeírásától Brodarics István leveléig Aldus Manutiushoz. A második rész a 18., a harmadik a 19., végül a negyedik a 20. század idevonatkozó jelenségeit és problémáit tárgyalja-tükrözi, oly módon, hogy a korabeli dokumentumok (ismeretlen költők versei, püspökök, országnagyok, tudósok, írók, könyvtárosok levelei, beszámolói, visszaemlékezései stb.) mellett a korról szóló alapkérdéseket tárgyaló tanulmányokat is közöl szép számmal (könyv- és könyvtártörténeti írásokat, sőt a jelenről szóló beszámolókat is, olyan szerzők tollából, mint Boda Miklós, Tüskés Tibor, Fényes Miklós, Huber Kálmánné, Román Lászlóné és mások). A kötet telis-teli van örvendetes újdonsággal: a dokumentumok legtöbbje nehezen hozzáférhető kultúrhistóriai forrás, a tanulmányok döntő többsége pedig vidéki (baranyai) tudományos szemlékben, illetve folyóiratokban jelent meg, és csak most válhatott igazán közkincssé. A kötet néhány - váratlan - pontján Csorba Győző egy-egy témába vágó remek költeménye olvasható, üdítésül is, a tárgyat más dimenzióba helyező útmutatásul is. Alapvető fontosságú kiadvány, amely tudományos hozadékán túl mintául is szolgálhat más megyék, más régiók hasonló kiadványaihoz. Lezáró tanulmánya a nagy tudós, nagy olvasó és könyvtárjáró Kovács Sándor Iván gyönyörű esszéje - könyvről, könyvtárról, kultúrhistóriáról. (forrás: www.konyvtar.hu)

Sebestyén Ágnes - Tóth Eszter - Pécs ​gyerekeknek
A ​könyv elsősorban helyieknek készült, de a Pécsre látogató családoknak is kalanddá teszi a városnézést. Nem információk halmaza szép rajzokkal, hanem aktív cselekvőként számít az olvasóra. Segítségével a 10-12 évesek játékos feladatokon keresztül fedezik fel a várost. Ebben a Pécs címeréről megszökött kutya a társuk. Észre sem veszik, és a város házak, terek, utcák, intézmények tengeréből közeli ismerőssé válik. Egy otthonos hellyé, amelynek nem csupán főbb látványosságait, hanem történetét, rejtett kincseit, természeti környezetét is ismerik. Kézzelfogható jelentést kapnak az olyan fogalmak is, mint a tér, a kultúra, az ipar, a sokszínűség, vagyis mindazok a dolgok, amelyek egy várost várossá tesznek.

Granasztóiné Györffy Katalin - Szigetvár ​- Plébániatemplom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Katharina Wild - Regine Metzler - Hoppe, ​hoppe Reiter
Baranya ​megye 10 községében gyűjtötték a szerzők a magyarországi német gyermekdalokat, játékokat és rímeket. A gyűjteményt előszó vezeti be, ez többek között az anyag feldolgozásához ajánl hasznos módszereket, elsősorban szülők számára. Érdekesek a tájszavak, melyek irodalmi nyelven is szerepelnek. Néprajzi szempontból is igen jelentős e gyűjtemény.

Veress D. Csaba - Várak ​Baranyában
A ​Zrínyi Kiadó vártörténeti sorozatának keretéhen lát napvilágot a neves szerző újabb munkája, amely a véres harcokban és történelmi kuriózumokban bővelkedő baranyai v árak hadikrónikáját tartalmazza. A korabeli latin, német, török és magyar nyelvű források, útinaplók, követi jelentések hiteles dokumentumainak felhasználásával megírt Pécs, Siklós, Szigetvár, Baranyavár, Pécsvárad, Márévár, Mohács, Nádasd, Sellye és Szársomlyó várainak, palánkjainak és erődített templomainak története, a soknemzetiségű régió küzdelmes érszázadait tárja az olvasó elé. A források vallatása nyomán kiderül: a véres harcok és a békés hétköznapok igazi hőse a baranyai nép volt, amely helytállásával, áldozatvállalásával és katonai erényeivel hűen szolgálta a nemzet fennmaradását. A kötelet nem csak a dél-dunánlúli lokálpatrióták, hanem a középkori magyar hadtörténelem iránt érdeklődő valamennvi olvasó könyvespolcára ajánljuk.

Thiery Árpád - Bábel ​volt, Véménd!
Egy ​belső világában egyszerre távoli és közeli magyar falu gondolkodását, érzelmeit, gyanakvásait, vágyait, törekvéseit, lakóinak életét tárja fel. Véménd egyszerre riasztó jelzése annak a gyűlölködésnek, ami volt, a háborútól és az uszítástól szított alantas érzelmeknek, amelyek századunk Európájában halálos gyűlölettel állította szembe az embereket. S Véménd jelképe annak a nehéz és bonyolult népvándorlásnak is, amely a második világháború előtt, alatt s még utána is bizonytalan mozgásban tartotta Európa népeit. De a falu mai élete megnyugtató bizonyítéka, hogy a sebek - ha nehezen, egyenetlenül is - gyógyulnak, és elkezdődött a lelkek megnyugvása.

Jusztinger Antal - Kincses ​Baranya születik
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Csorba Csaba - Pécs
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Boda Miklósné - Huber Kálmánné - Mohács ​bibliográfia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lenkey István - Tardos Mária - Mohácsi ​séták
A ​város határain kívül élőknek a város neve általában az 1526-os tragikus csatavesztéssel kapcsolódik össze. Kevesen vannak azok, akik az évszázadok alatt kialakult és összegyűlt művészeti és szellemi örökségre figyelnek. Útikönyvünkben a szerzőpáros az utóbbi két-három évszázad hagyatékaként ránk maradt építészeti, képzőművészeti alkotások mellett a mai látnivalókra, megbecsülendő értékekre szándékszik a figyelmet irányítani. E században négy-öt útikönyv és részletesebb ismertető jelent meg városunkról. A legutóbbi 1986-ban, mely egy korábbinak a negyedik, változatlan kiadása. A szerzőpárossal együtt mi is úgy véljük, hogy szükséges e város történelmi eseményei mellett az emberi életeket és sorsokat meghatározó műemléki, művészeti értékekre valamivel több figyelmet szentelni, mint azt a korábbi városismertetők tették.

Nagy Levente - Római ​kori villa és késő római sírkamra Kővágószőlősön
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tüskés Tibor - Abaliget ​és Orfű
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Baranya
Baranya Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Baranya
Ez ​a könyv a Magyarország megyéit bemutató sorozat első kötete. Fejezeteit Baranyában élő szerzők írták, akik benne élnek a baranyai tájban, s akikben magukban is benne él a táj, a megye történelme, jelene, és akik felelősséget éreznek jövőjéért is. Ezek az írók, történészek, újságírók, pártmunkások, államigazgatási szakemberek közelről látják és élik át a változásokat, a jövőbe mutató terveket gazdaságról, művelődésről, egészségügyről, sportéletről, nemzetközi kapcsolatokról. Leírják földrajzát és népességét, bemutatják az ott élő nemzetiségeket. Történelmi igazságokat, tényeket közölnek, amikor múltjukat és jelenüket vázolják. Olyan tudnivalókkal ismertetnek meg, amelyekről sem országos összefoglaló művek, sem útikönyvek nem szólnak. Az egész országhoz címezték a szerzők ezt a könyvet, nem csak a baranyai emberekhez. Jól szolgálhatja ez a sorozat hazánk teljesebb megismerését. A kiadó úgy gondolja, hogy a szerzők egészséges patriotizmusa csak gazdagítja e kötet értékeit.

Erdődy Gyula - Baranya ​Szentendréje és Visegrádja
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kolta János - Baranya ​megyei útikönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Éri István - Pécs ​- Vasarely Múzeum
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_229132
Nem ​szól már a klopacska Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Nem ​szól már a klopacska
Vasas ​régi magyar település. Ez a természeti kincsekben gazdag föld és ez az ősi település volt a mecseki üzemszerű kőszénbányászat bölcsője: 1782-ben itt nyitották meg az első piacra termelő szénbányát. Ugyanakkor a több mint kétszáz éves mecseki kőszénbányászat történetének szomorú végkifejlete is elválaszthatatlan e településtől, hiszen itt fejeződött be a pécsi földalatti szénbányászat: 1993. szeptember 30-án itt jött fel a mélyből az utolsó csille szén. Nem szól már a klopacska… mondja a könyv címe, arra a kezdetben fából, később vasból készült, felfüggesztett lemezre utalva, melynek ütemes hangja a vasasi völgyben messze szállt, jelezve a műszak kezdetét és végét: „Gyere, gyere, rongyos bányász!” Vasason a légkürt már évtizedekkel ezelőtt felváltotta a klopacskát, ám annak hangja az emlékekben tovább él. Csakúgy, mint az itteni bányászat két évszázadának szereplői, történései. Nekik kíván emléket állítani ez a könyv.

Csányi László - Bejártam ​Tolnát-Baranyát
Vallomások ​a szülőföldről - így lehetne röviden jellemezni kiadónk sorozatát, amely tizenkét kötetben egy sokak számára kevéssé ismert, fölfedezésre váró országot mutat be: Magyarországot. Neves írók, költők vállalkoztak arra, hogy a fölnevelő táj arculatát megrajzolják, megcsodáltassák műemlékeit, népi művészetét, irdodalmi hagyományait, bemutassák az ott élők táj- és életformáló mindennapjait. Más-más hangon, de közös céllal szólnak hozzánk ezek az írások: országjárásra, fölfedezőutakra sarkallnak, jól tudva, hogy csak az átélt élmény maradandó.

Takács Erika - Farsangi ​mulatságok
Közeleg ​a várva várt tavaszi ébredés, közeleg hát a farsang ideje is: küszöbön a nagy dínom-dánomok, vendégeskedések, baráti összejövetelek időszaka! Mindenki, aki csak teheti, ilyenkor kibújik megszokott önmagából, még a legkomolyabbak is sajátos álarcot öltenek, és vidámsággal, nevetéssel üdvözli... Pontosan mit is? Tudjuk-e vajon, mit is ünneplünk farsang, a karneválok-maszkabálok idején? Tudjuk-e, mit ünnepeltek ilyenkor eleink az emberiség gyermekkorának korszakában? Hazánkban milyen népszokásokkal köszöntötték ezt az időszakot? S vajon hogyan alakult ki, miről is híres a velencei karnevál? Mindezekre a kérdésekre hivatott választ adni a könyv, mely sok képpel mutatja be ezen ünnepet.

Covers_211880
Komló Ismeretlen szerző
elérhető
2

Ismeretlen szerző - Komló
Ennek ​a fotóalbumnak az alkotói is Komló jelentését keresték. A fölvételek készítői az egykori művelődési központ fotókörének tagjai. Ha a képek egyedi fölvételek is, a könyv közös munka gyümölcse. A téma, a nézőpont kiválasztásában, a helyszín fölkeresésében, mindig több szem vett részt. A kötet egy igényes irányítással működött közösségi vállalkozás eredménye. A képek készítői tudják, hogy a fotó gyakran a valóság "égi mása", megszépíti a látványt, a hétköznapok valóságát. Ha a néző úgy érzi, hogy benne egy köznapibb realitás, szürkébb falak, kopottabb házak és erkélyek emléke él, akkor ez az album arra indítsa, hogy a képek szépségének színvonalára emelje környezetét, egyéni életét. A művészetnek ez is a sajátossága: a nézőt az alkotásban megvalósuló esztétikum újrateremtésére ösztönzi.

Szita László - Harkány ​fürdőtörténet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szűts Emil - Az ​elmerült sziget
Az ​első világháborút követő Trianon-kérdéshez ezer szállal összekapcsolódó "Baranya-probléma" története ez a könyv: 1918 májusától, a pécsi 6. gyalogezred felkelésétől 1922 elejéig, amikor a nagy változásokat megélt megye visszatért, majd fokozatosan beépült az anyaországba. A két időpont közötti három-három és fél esztendő elsősorban a szerb megszállás, valamint a Baranya-Bajai-Szerb-Magyar Köztársaság története, melynek mindmáig ez a legteljesebb feldolgozása.

Várnai Zoltán - A ​szigetvári kórusmozgalom (1877-1972)
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Este_%c3%89jf%c3%a9l_hajnal
Este, ​Éjfél, Hajnal Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Este, ​Éjfél, Hajnal
Kötetünk ​meséi a baranyai Hegyhátról valók. A gazdag népköltészetéről nevezetes néprajzi tájegység területe nagyjából megegyezik a korábbi hegyháti járáséval. Banó István az északi csücskében gyűjtötte meséit; szülőfalujában, Kaposszekcsőn és annak környékén. Az általa bejárt falvak egy részét az idők folyamán a szomszédos Tolna megyéhez csatolták, s ezáltal közigazgatásilag is közelebb kerültek természetes központjukhoz, Dombóvárhoz. Természetesen a Hegyhát népi kultúrájához és lakóihoz fűződő szálak nem szakadtak meg. A bemutatott tündérmesék, legendamesék és tréfás mesék a magyar népmesekincs ottani változatai. A hozzájuk fűzött tanulmányok a hegyháti embereket, körülményeiket, gondolkodás- és beszédmódjukat ismerteti meg velünk.

Covers_112838
Baranya ​megye bemutatkozik Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Baranya ​megye bemutatkozik
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók