Ajax-loader

'hittan' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Müller Lajos - A ​harmadik parancs
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Müller Lajos - A ​második parancs
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bognár Lajos - Király Ernő - Jézussal ​az úton
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Bioetikai ​útmutató fiataloknak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bindes Ferenc - Válaszol ​az úr
A ​Magyar katolikus Katekizmus kérdéseivel a 4. osztály számára.

Eleonore Beck - Isten ​szól gyermekeihez
Szövegek ​a Bibliából gyermekeknek apró rajzokkal.

Keszthelyi Ferenc - Képes ​Kis Biblia
A ​kiadványban az Ó- és Újszövetség legfontosabb 80 történetét találhatjuk, 80 mozgalmas, színes képpel.

Engelbert Gross - Misekönyvem
A ​könyv a gyermekeket mint a közösség tagjait megismerteti a szentmiseáldozattal. Szülőknek, hitoktatóknak, lelkipásztoroknak nyújt segítséget ahhoz a meglehetősen nehéz feladathoz, hogy a gyermekekkel könnyebben meg tudják sejtetni a szentmise lényegét. Célja, hogy a mise egyes lényeges mozzanatait tudatosítsa a gyermekekben. A nagysikerű könyv szerves része a gyerekeknek készült sokszámú színes illusztráció.

György Attila - A ​hit világossága
A ​kötet olvasókönyv a keresztény hitigazságokhoz. A példákon, példabeszédeken keresztül a növendékek gyönyörködve sajátítják el a hittani ismereteket. Egy-egy elbeszélés elmondása vagy felolvasása 8-10 percet vesz igénybe. Az így közölt tanítás könnyebben és mélyebben behatol a gyermek lelkébe, mint a hosszas, de elvont magyarázat. Játszva tanulni – ez a modern pedagógia jelszava –, és a hitoktatónak is mindent el kell követnie, hogy ezt az igényt kielégítse.

Gloria Goris Stonks - Nancy Knol - A ​serdülőkorúak elérése és tanítása
A ​szerzőpáros ebben a munkájában a korai serdülőkorban levő gyermekek speciális problémáinak sikeresebb megválaszolásához igyekszik gyakorlatias segítséget nyújtani. Az ezzel a korosztállyal dolgozók, vagy ilyen korú gyermekek szülei bizonyára találkozhatnak a könyv lapjain olyan problémák kifejtésével, amelyek ismerősnek tűnnek számukra. A könyv nagy előnye, hogy mind a problémák megfogalmazásakor, mind a lehetséges megoldások felvetésekor az ebben a kérdésben igazán érintetteket, azaz magukat a gyermekeket is megszólaltatja. Így elkerülhető az a gyakori hiba, hogy kizárólag a felnőtt szemszögéből látva a dolgokat, nem tudjuk megragadni a fiatalok gondjainak lényegét és nem tudunk számukra is elfogadható segítséget nyújtani.

György Attila - Jöjj, ​kövess engem!
A ​kötet írásai nem akarnak kimerítő életrajzot nyújtani. Elsősorban gyermekeinknek szeretnének könnyen elérhető, érdekes pillanatfelvételeket adni a népszerű és így a magyar szentek életéből is. Kérvén az olvasók számára a Szentlélek kegyelmét, hogy az Ő szívükben is visszhangra találjon Jézus ma is felhangzó szava: Jöjj, kövess engem!

Solt Jenő - Így ​értsd az Ószövetséget!
A ​Biblia, de főként az Ószövetség, olvasása sokszor nehézségek elé állít bennünket, különösen a fiatalabb, illetve a Biblia világában kevésbé járatos olvasókat. Ez a könyv rövid fejezetekben, igen egyszerű elbeszélési modorban hámozza ki a fontosabb ószövetségi történetek mondanivalóját a mai olvasó számára. Ezzel hasznos segédeszközt nyújt a lelkipásztorkodó papságnak és szülőknek egyaránt. Minden egyes fejezet végén a tanításhoz használatos feladatlapot tartalmaz.

Mariarosa nővér - Valaki, ​aki azt mondta, IGEN
Ez ​a kis könyv segíteni szeretne a "mosolygásban és a tanulásban". Azt mondják, hogy a humor sokszor az igazság szekere, a hit próbaköve és a remény fegyverzete. Ennek a kis könyvnek eredeti és sajátságos értéke van: a rajzok és a humor modern nyelvezetével képes az emberi lélek bensőjébe lépni és a hivatás üzenetét ott letenni. Írója fiatal ágostonos apáca, aki klauzurában, szent elzártságban él. Ágostonos nővértársainak bevonásával nem valamiféle kívülálló eseményt beszél el, sokkal inkább annak az IGEN-nek belső történetét, amely Isten hívására adott válasz volt. Önéletrajzi élményeivel telíti, amelyek szemlélődéseiben és művészeti törekvéseiben érlelődtek meg. Nyilvánvaló, hogy nem azoknak készült, akik felületesek vagy szórakozottak; de sokkal inkább azoknak, akik egyszerűségben járják az Isten-keresés útját, és él bennük a vágy, hogy a saját hivatásukat kövessék. A történet főszereplőjében minden olvasó önmagát ismerheti fel, és szinte természetesnek találja azt, hogy ő is ugyanebbe a kalandba bocsátkozzon.

Covers_240307
0

Ismeretlen szerző - Magyar ​Kateketikai Direktórium
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_132823
Hitünk ​és életünk Ismeretlen szerző
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Hitünk ​és életünk
Szeretettel ​ajánlom ezt a könyvet minden leánynak és fiúnak, aki meg akar ismerkedni azzal az örömhírrel, melyet Jézus jelent minden jóakaratú és igazságkereső ember számára. Egyházmegyétek püspöke

Hamvas Endre - Jézussal ​élünk
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bajtai Zsigmond - Jézus ​evangéliuma
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dani László - Hittan ​10.
A ​Református Hittanoktatási Tanterv a 10. évfolyam számára újszövetségi bibliaismeret átadását javasolja tananyagként. Dani László református lelkipásztor, vallástanár ennek megfelelően építette fel tankönyvét. 60 leckén keresztül ismerteti vázlatosan az Újszövetséget, az evangéliumoktól kezdődően a Jelenések könyvéig. Az első 32 lecke az evangéliumok történeteit, eseményeit veszi tematikusan sorra, részletes leírást találhatunk több leckén keresztül az Apostolok Cselekedeteiről írott könyv történéseiről, majd a levelek egy – két leckés feldolgozásával találkozhatunk. A kortörténeti, bevezetéstani háttér ismertetése, az áttekinthető, vázlatos felépítés egyértelműen az ismeretátadást célozza meg, abban kíván a katechétának, diáknak segítségére lenni.

Covers_132872
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Bibliai ​történetek a katekizmus igazságaival
Emlékezés ​tárgyát csak a vastagbetűs feleletek és a fontosabb szertartási idézetek képezik. A III. osztály anyaga az ószövetségi, a IV. osztály anyaga az újszövetségi rész. A gyónásról és áldozásról szóló rész a III. osztályban az I-II. osztály anyagából ismétlendő.

Bognár Lajos - Hiszem ​és vallom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bajtai Zsigmond - Krisztus ​tanúi a történelemben
Bajtai ​Zsigmond apátplébános annak idején Salgó János név alatt tette közzé Rómában a "Krisztus tanúi a történelemben" című művét, amely fiatalok között nagy sikert aratott. A közvetlen hangú és tárgyszerű feldogozás elismerést nyert a hitoktatók körében.Az új kiadás hiányt pótol.

Covers_261974
elérhető
0

Bajtai Zsigmond - Jézussal
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bajtai Zsigmond - Tartsd ​meg a parancsokat!
Mit ​kell megtanulni? Elsősorban a kérdéseket kell megtanulni. A magyarázó részből pedig elsősorban a bibliai anyagot, különösen a rövid mondásokat. Utóbbiakból jó volna minél többet tudni. A magyarázó részek alpontjai megkönnyítik a válogatást: azt adjuk föl, amit fontosnak tartunk. Ami annak az osztálynak nehéz, azt kihagyjuk. Az apróbetűs részek segítik megérteni az anyagot, de leckének föladni sose kell. Vannak leckék, amelyek végén nem találhatók kérdések. Ettől ezek nem kevésbé fontos leckék. Fontos beszélgetési témát adnak. Az egyházi szaknyelvet meg kell tanulni, különben nem értik sem a prédikációt, sem az egyházi irodalmat.

Covers_133166
Keresztény ​élet Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Keresztény ​élet
Keresztény ​élet címmel a harmadik hittankönyvet adjuk a kezetekbe. Az elmúlt évben járultatok először szentáldozáshoz, akkor vállalkoztatok megfontoltan a keresztény életre. Ez a könyv segítséget akar adni, hogy a kezdeti lépések után bátran, egyre tovább haladjatok azon az úton, amelyet Jézus mutatott meg nektek. Szeressétek és tanuljátok ezt a könyvet, hogy ti is igazi keresztényekké, azaz krisztusi emberekké legyetek. Ne feledjétek azonban, hogy a hittant nem elég csupán megtanulni, - az a feladatotok, hogy életre váltsátok Jézus tanítását. Ezt kérik tőletek szüleitek. Ezért imádkozik és mindnyájatokra áldását küldi szeretettel egyházmegyétek püspöke

Bajtai Zsigmond - Jézus, ​a mi életünk
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_268611
Cselekvő ​hit Ismeretlen szerző
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Cselekvő ​hit
A ​könyv, amit az Olvasó a kezében tart, _hittankönyv_, ipari és szakközépiskolások számára. Ebből a szempontból nézve hézagpótló mű a hazai piacon. Olyan hittankönyv, ami a 14-20 év közötti, szakképzésben részesülők problémáival foglalkozik. A keresztény-katolikus vallásos világnézet szempontjából kíván eligazítást nyújtani azoknak a fiataloknak -- akik épp gyakorlati képzésük következtében -- korábban találkoznak az élet problémáival, melyeket sokszor maguknak kell megoldaniok. Ezért az eredeti német szöveg, amelyből a fordítás készült egyházi jóváhagyással, találóan azt a címet használja, ami a célt is kifejezi: _Impulzusok_, azaz "ösztönzések". Valóban, ez a hittankönyv ösztönzéseket kíván nyújtani az élet sűrűjében tájékozódni kívánó fiataloknak a helyes emberi és keresztény cselekvésre. A könyv tárgyalási módszere eltér a szokásos tankönyvek és hittankönyvek pedagógiai módszerétől. Nem oktatni és "nevelni" akar, hanem ösztönzéseket kíván nyújtani arra, hogy az olvasó a bemutatott helyzetek és közölt információk ismeretében maga tudja eldönteni a felelős állásfoglalás és cselekvés megfelelő módját, egy adott élethelyzetben. Ezért a könyv nem közöl kifejezetten hittani ismereteket, hanem feltételezi azok tudását és csak inkább utal rájuk. Nem kétséges, hogy e tárgyalási módszer előnyei mellett, hátrányait is magában hordozza. Budapest, 1992. szeptember 1. Prof. Dr. Bolberitz Pál _országos prézes_

Fodorné Ablonczy Margit - Hittan ​9. - Tankönyv
Fodorné ​Ablonczy Margit gyakorló vallástanárként írta a 9. évfolyam számára szóló hittankönyvét. Mivel tisztában volt a kamaszok gondolatvilágával, az ószövetségi tananyag értelmezése során igyekezett kitérni mindazokra a kérdésekre, melyek fölmerülhetnek a diákokban. Különösen is ezt tükrözi a tankönyv 2007. évi átdolgozott kiadása. 60 leckén keresztül tárgyalja az Ószövetséget, könyvről könyvre elemezve azt. Nem könnyű feladatra vállalkozott, hiszen a sok esetben terjedelmes bibliai könyveket egy – egy leckébe besűríteni, életszerűvé tenni a lázongó, önmagukat és a világban helyüket kereső fiatalok számára sok türelmet és szeretetet igényel. A szerző szándéka, hogy az élő Isten minden emberre kiterjedő szeretetét közvetítse, melyet az olvasók életére applikál. Így nyújt segítséget ahhoz, hogy az élettelen betű élővé válhasson a diákok számára.

Vladár Gábor - Így ​szerette isten a világot
Összefüggő ​bibliai kijelentéstörténet

Dr. Rédly Elemér - Elsőáldozók ​könyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Paul Poupard - Bevezetés ​a katolikus hitbe
„Legyetek ​értelmes módon keresztények. Keressétek a módját, hogy vallásosságtokat hitelesen mutassátok be. A megújulás ezen órájában a kereszténység a jövőbe tekint.” Paul Poupard meghallotta VI. Pál felszólítását s erre válaszként írta ezt a kis könyvet. Kevés szóval, mindenki számára érthetően, könnyen olvasható rövid fejezetekben mondja el mindazt, ami a hit és az erkölcs szempontjából lényeges. A könyvecske egyébként szilárdan a Szentírásra, a liturgiára és a zsinati szövegekre támaszkodik, akár egy lélegzetre is elolvasható és az olvasó szívesen tér vissza egy-egy a lelkét megragadó tárgykörre.

Covers_420810
Karácsonyi ​képregény Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Karácsonyi ​képregény
Ismerd ​meg az első karácsony történetét egy különleges képregényen keresztül! Ha szeretnél találkozni angyalokkal, a nyájukra vigyázó pásztorokkal vagy messzi földről érkező bölcsekkel, akkor küzdd át magad a csalafinta labirintusokon, a sűrű betűrengetegen és a többi rejtvényes fejtörőn! A Karácsonyi képregényben a kisiskolások, illetve a nagyobb óvodások egyszerű párbeszédeken és sokszínű feladatokon keresztül élhetik át újra Jézus születését.

Sr. Maria Terez Csepregi - Hogyan ​énekeljünk együtt hittanórán
Az ​alapvető muzikalitás minden ember veleszületett sajátja, ezért felelősek vagyunk ezen képességek kibontakoztatásáért, tovább fejlesztéséért, így szükséges tanulnunk és továbbadnunk a zenélés, éneklés örömét, mert a vidámságon és a tartalmas, színes közösségi tevékenységen túl az éneklés és az énekes játékok sokoldalúan fejlesztik a gyermeki személyiséget. Ahhoz, hogy ezt megadhassuk a gyerekeknek, szükséges az énekpedagógiai módszerek megismerése, elsajátítása. Mivel az ének-zene mind pszichológiai, mind élettani hatásokkal bír, ezért terápiás célú fejlesztésre is használható. Az ének-zene egészen páratlan személyiség-formáló hatását leginkább a zeneiskolák növendékei, illetve a sok éven át kórusban éneklők bizonyítják. Fontos tehát, hogy ezt a kincset rejtő lehetőséget amelyet az éneklés nyújt a hitrenevelés folyamatában is alapkőnek tekintsük, és használjuk is a katekézis minden területén.