Ajax-loader

'hungarizmus' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Sánta Ferenc - Az ​ötödik pecsét
A ​regény cselekménye 1944-ben, a nyilas terror napjaiban játszódik. Négy kisember beszélget estéről estére egy kocsmában az élet nagy kérdéseiről, erkölcsről, lelkiismeretről. A könyv megfordítja a mindennapi históriát: ezek az emberek, amikor komolyan, őszintén végiggondolják a sors kínálta lehetőséget - embertelenség árán menekülni az embertelen pokolból -, elbuknak, de amikor maga az élet állítja eléjük a nagy kérdést, egytől egyig az emberi tisztaság és bátorság hőseivé magasodnak.

Földi Pál - Szálasi ​a magyar történelemben
Magyarország ​történelme során számos tragédiát szenvedett el. Elég csak a tatárjárásra, a török megszállásra, a Habsburg rémuralomra, az 1919-es Tanácsköztársaság véres farsangjára, Trianonra, majd a szovjet fegyverek árnyékában tobzódó kommunistákra gondolnunk. Ezekben a tragédiákban külön helyet foglal el a náci megszállás és szörnyszülöttje, a Nyilaskeresztes Párt. A nyilas mozgalom történetének utolsó szakaszáról sok írás, borzalmat idéző visszaemlékezés jelent meg. A szerző ebben a művében megpróbál fényt deríteni az 1944. október 15-höz vezető útról Szálasi Ferenc és pártja politikai és ideológiai előzményeire. Ez a munka éppen ezért azt a célt tűzte maga elé, hogy a magyarországi fasiszta mozgalmak útját rajzolja meg - objektíven. Meg kívánja mutatni azt a társadalmi hátteret, amelyből ezek a szélsőséges mozgalmak kisarjadtak és elburjánzottak. Megmutatni azokat a külső és belső okokat, amelyek elősegítették befolyásuk kiszélesedését, majd visszavedlésüket terrorista gyülevész csoportokká, beteljesítve mindazt a szörnyűséget, embertelenséget, amelyek mozgalmukban kezdettől fogva nemcsak bennük rejlettek, hanem lényegüket alkották. Egyben be kívánja mutatni mindebben Szálasi Ferenc szerepét, családi örökségétől a bitófáig. A könyvben a "vérnyomon" eljutunk a "magyar Eichmann" kevésbé ismert történetéhez is. A mű célja nem csak az, hogy feldidézze a történelmünknek egy gyászos időszakát, hanem be kívánja mutatni a diktatúrák arculatát is, hogy a tanulságokat levonva, eltorlaszolhassuk az utat az embertelenség és a terror más, új formában jelentkező áramlatai előtt.

Sólyom József - Szabó László - A ​zuglói nyilasper
Az ​előszót mindig a könyv elején közlik, de a szerzők csak akkor írják meg, amikor már elkészültek kötetükkel. Mi is így tettünk. Nehezen mozog már a tollunk, elfáradtunk a tengernyi szenvedés, szörnyűség leírásában, amit e kötetben kézhez kap az olvasó. 1967. január 18-án olyan bűnügyet kezdett tárgyalni a Budapesti Fővárosi Bíróság, amelynek 19 vádlottja gaztetteit 22 évvel ezelőtt követte el. A főváros egyetlen kerületéből, a XIV. kerületből 1944. október 15. és 1945. január 11. között több ezer embert gyilkoltak meg a zuglói nyilasok.

Domokos Endre János - Iránytű ​II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karsai Elek - Ítél ​a nép
A ​magyar háborús főbűnösök tárgyalásait három évtizede közvetítette a rádió. A viaszlemezekből azonban nem sok maradt; a szavak elrepültek, a kortársak emlékezete nem őriz többet néhány mondatnál. Azután persze felnőtt egy nemzedék, amely számára egybemosódik már Imrédy Béla, Sztójay Döme vagy Szálasi Ferenc profilja. Karsai Elek könyve többet nyújt a felelősségre vonás krónikájánál. Elevenné teszi az embertelen bűnözők "emberi" arcképét. Imrédy, arcán lázrózsákkal, karmokká görbült ujjaival számlálja meg az ellenszavazatokat. Bárdossy miniszterelnök nem ismeri a magyar alkotmányt, de hadat üzen három világhatalomnak. Rajniss Ferenc: selyemfiúból fasiszta propagandista. S a "Hungarista Napló" egy részlete tökéletes bizonyíték arra, milyen szellemi színvonalon állt Szálasi Ferenc, még ha állítólag áradt is belőle egyfajta primitívség párthívei számára. A népbírósági tárgyalások krónikája tehát inkább tükör, amelyben sorra felvillannak a gonosztevők portréi. Fekete krónika ez, amelyet feszült érdeklődéssel és igen nagy tanulsággal olvasunk.

Aradi Éva - A ​hunok Indiában
A ​hunok történetét sokszor, sokan és sokféleképpen megírták már - egyről azonban valamennyi megfeledkezett: a fehér hunokról, (szanszkritul: heftalitákról), akik a történelemformáló népvándorlás során leszakadtak a nyugat felé tartó hun tömegekről. Elváltak Közép-Ázsiában a testvéreiktől, s előbb délre, majd délnyugatra tartottak, később nagy ívben kanyarodtak az indiai szubkontinens északnyugati területeire, hogy ott évszázadnyi időre teremtsék meg államukat. Történelmük ismerete nélkül nem teljes a nyugati világban - s kiváltképpen Magyarországon - az egykor rettegett keleti lovasnéppel, a hunokkal foglalkozó egyetlen mű sem. Aradi Éva indológus hosszú évek kutatómunkáján alapuló könyve most ezt a régi tudományos adósságot kívánja bepótolni, s mindnyájunk szakmai gazdagodására összefoglalja mindazt, amit a heftalitákról tudni kell és tudni érdemes.

Sipos Péter - Szálasi ​Ferenc börtönnaplója 1938-1940
Szálasi ​Ferenc - mint ismert: a Nyilaskeresztes Párt vezetője, később állam- és kormányfő háborús bűnösként halálra ítélték, felakasztották - 1938-40-es börtönfeljegyzéseit eddig csak a korszakkal hivatásszerűen foglalkozó néhány szakember tanulmányozhatta. A múlt iránt érdeklődő olvasóközönség most kapja először kézbe Szálasi börtönnaplóját. Ez okból szükséges rögzíteni röviden a napló keletkezésére vonatkozó információkat, ugyanakkor tájékoztatni a válogatás, szerkesztés szempontjairól, módszereiről. Szálasi Ferenc 1938. július 6-án az Ítélőtábla 3 évi fegyházra büntette, majd a Kúria augusztusban az ítéletet jogerőre is emelte. A budapesti Gyűjtőfogházban illetőleg a szegedi Csillag börtön - III. osztály, I. emelet 49. zárka - 9323 számú lakójaként írta feljegyzéseit, szerkesztette ábráit. Három négyzethálós füzetet írt tele fekete grafitceruzájával.

Málnási Ödön - Magyar ​Mártyrok
Vitéz ​dr Málnási Ödön ezzel a munkájával állít emléket több meggyilkolt hős tiszteletére. Például Hajnácskőy László,Ternegg Kálmán,és még sokan mások....

Szegedi Csanád - Hiszek ​Magyarország feltámadásában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Koós Kálmán - Voltunk, ​vagyunk, leszünk
Történelmünk ​legtöbbet vitatott politikai mozgalma a Hungarista Mozgalom volt, de mégis a köztudat ismeretei erről tárgyról a leghiányosabbak. A szerző indulatoktól mentesen, szigorú tárgyilagosságra törekedve ismerteti a mozgalom történetét. Részletesen vizsgálja a mozgalom ellen gyakran felhozott vádakat, és azt a társadalmi és politikai helyzetet, amely előidézte a magyar történelem legnagyobb radikális nemzeti mozgalmát.

Kolosváry-Borcsa Mihály - A ​zsidókérdés magyarországi irodalma
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Paksa Rudolf - A ​magyar szélsőjobboldal története
Mit ​jelent az, hogy szélsőjobboldal? Kikkel szimpatizálnak és mit képviselnek az újhungaristák? Mit jelképez a 88-as szám? Miféle ideológia áll a szélsőjobboldali irányzatok hátterében? Mikor és miért válnak sikeressé a radikálisok? Kötetünk ezeken a kérdéseken kívül arra is választ ad, hogy melyek voltak a magyar szélsőjobboldali mozgalmak megszületésének hazai előzményei, külföldi szellemi előképei és testvérmozgalmai. Mindemellett rávilágít a szélsőjobboldaliság kritériumaira az irányzat 1919-es születésétől napjainkig, és feltárja a szélsőjobboldali szubkultúrák változatos, markáns ismertetőjegyeit. A Jobbik és a Magyar Gárda tevékenységéig ívelő áttekintés azt is megmutatja, milyen sokszínű jelenség a magyarországi szélsőjobboldal, pontosabban az a radikális politikai mozgalmakat tömörítő gyűjtőfogalom, amelyet ma így szokás nevezni. A szerző, Paksa Rudolf 1981-ben született Ajkán, az ELTE-n doktorált történelemből és 2009 októberétől az MTA Történettudományi Intézetének a munkatársa. Érdeklődési területe a modern kori magyar történelem; kutatásai súlypontja a 19–20. századi historiográfia, a régi Eötvös Collegium, valamint a Horthy-kori szélsőjobboldali irányzatok.

Lévai Jenő - Horogkereszt, ​kaszáskereszt, nyilaskereszt
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

M. Katonka Mária - Hűség
A ​kötet M. Katonka Mária (1913–1997) hungarista újságírónő emigrációs lapokban megjelent válogatott írásait tartalmazza. A II. világháború után Nyugat-Európába, majd Kanadába került és onnan politikai meggyőződése miatt soha haza nem térhetett, száműzött magyar nő vallomásai ezek az írások. Segítségével kalandos utazásra indulhatunk a magyar történelem máig sötétségben tartott s ezáltal ismeretlen rejtélyeinek nyomában, megismerhetjük a régmúlt és közelmúlt valódi magyar hőseit és hősnőit, valódi mártírjainkat, de főleg a hontalanságban magyarságát mindvégig megőrző szerzőnő szinte fanatikus hűségét nemzetéhez, fajtájához és politikai hitvallásához. Ritka, furcsa vallomások ezek az írások egy olyan letűnt világról, ahol a hazaszeretet, hűség, becsület és hősi életszemlélet még erénynek számított. Egy olyan erénynek, ami mindenek fölött állt. A Hungarista Mozgalom megalakulásakor elsők között lép tagjai sorába. Újságírói pályafutását a Fiala Ferenc által szerkesztett Összetartás c. hetilapnál kezdi. Hiszi, hogy a Mozgalom célkitűzései az összmagyarság érdekét szolgálják és alkotmányos úton elérhetők, egy általános magyar ébredéssel. A hungarista eszmékhez, vezetőihez, munkatársaihoz érzett hűsége a „sötét” hónapokban nyilvánul meg igazán. Amikor a bolsevista horda leigázza az országot, elvbarátaival együtt ő is nyugatra menekül. A megpróbáltatás nehéz hónapjaiban élete kockáztatásával is vallja meggyőződéses elveit. Nem riad vissza a hazatoloncolás, a „háborús bűnös”-sé nyilvánítás és kiadatás lehetőségétől sem. Az amerikai egyenruhába bújt fejvadászok kihallgatják, neve a „háborús bűnösök” listájára kerül. Ennek ellenére a salzburgi börtönbe zárt és kiadatásra váró, Szálasi Ferenc által vezetett utolsó magyar koalíciós kormány család nélkül maradt tagjait látogatja, és igyekszik az éhezéstől legyengült rabok életét elviselhetőbbé tenni olyan élelmiszercsomagokkal, amelyek megszerzéséért éjjeli padlósúrolást vállal amerikai katonai klubokban. Ő az, aki a „háborús bűnösnek” nyilvánított politikusok utolsó üzeneteit a magyar utókor számára feljegyzi és később publikálja. 1948-tól – Franciaországba települése után – újrakezdi újságírói tevékenységét, majd Kanadában folytatja. Számos nemzethű emigráns újság és folyóirat közli írásait Brazíliától Norvégiáig. A hontalan, életlehetőségeiktől megfosztott magyarok lelkébe önti a hitet és bíztatást: hű maradni a Hazához, szellemi értékeinkhez, hagyományainkhoz, az áldott anyanyelvhez, mert egyszer vége lesz a bolsevista uralomnak és felvirrad a magyar feltámadás napja. Ez a hűség sugárzik e kötet lapjain M. Katonka Mária minden sorából.

Unghváry Sándor - Mit ​láttam az Andrássy úti nyilasházban?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

C. A. Macartney - Október ​tizenötödike I-II.
A ​jelen mű, amely történelmünk legvitatottabb korszakát ismerteti, I világhírű edinburghi egyetem gondozásában jelent meg először 1957-ben. A brit szerző nagy rokonszenvvel viseltetett a magyar nép és hazánk történelme iránt. Munkásságának nagy részét a magyar történelem tanulmányozásának szentelte. Számtalan alkalommal volt Magyarországon hosszabb-rövidebb ideig. Ismerte a korszak legtöbb magyar közéleti személyiségét és kitűnően megtanult magyarul. Számos könyvet írt történelmünk különböző korszakairól. Főműve az Október tizenötödike. A nagyrabecsülést és tiszteletet a történészek és olvasói körében a tények pontos ismertetésére való törekvésével és a történelmi tényekből levont ítéletei pártatlanságával vívta ki. Ő akkor is pártatlan, amikor hazájával és saját politikai felfogásával szemben állt csoportokról vagy személyekről mond ítéletet: az általa megismert tények alapján elismerte érdemeiket. Sok esetben kiváló, tisztességes hazafiakként mutatja, illetve jellemzi őket. Mint minden igazi történész, így számára is csak a tények és az igazságosság a meghatározó az események és személyek megítélésében. Ezt a történetírói szemléletet és jellemet főműve tanúsítja leginkább. Ezért monumentális műve első kiadása alkalmával 1957-ben, illetve 1958-ban saját politikai (demokrata) felfogásával azonos, valamint kommunista részről nemtelen támadások érték. A magyar modern történetírásban ismeretlen pártatlansága miatt ma politikailag inkorrektnek minősül e körökben páratlan könyve. A támadásokat a magyar jobboldallal, különösen a „szélsőjobboldallal", és ezen belül is leginkább Szálasi Ferenccel kapcsolatos jellemzése és ítéletei váltották ki. Ezért nem jelenhetett meg e nagyszerű mű mindmáig, sem a kommunista, sem a jelen „politikailag korrekt" liberális rendszerben, annak ellenére, hogy pártatlanabb könyvet máig sem írtak a Horthy-korszak történetéről, amely helyettesíthetné könyvét.

Covers_117879
Hungarizmus ​és intellektus Ismeretlen szerző
4

Ismeretlen szerző - Hungarizmus ​és intellektus
Magyar ​nyelven még nem jelent meg könyv, amely objektíven és elfoglalatlanul mutatta volna be Szálasi Ferencet és az általa elgondolt hungarizmust. Így nem vizsgálták politikai és történelmi tetteit a világ történelme és a nemzetközi politikai színtér alakulásának szempontjából; tagadták hatalmának jogfolytonosságát, miközben a kommunista államhatalmat "jogszerűnek" tekintették; még véletlenül sem ejtettek szót a napi politika esetlegességein túli erkölcsi és emberi érdemekről: a hungarista magatartás és Szálasi Ferenc írásainak intellektuális értékeiről. A történelemírás e hiányosságait most öt tanulmány összegyűjtésével és egy kötetben történő kiadásával pótoljuk.

Covers_160306
Mi ​a hungarizmus? Ismeretlen szerző
4

Ismeretlen szerző - Mi ​a hungarizmus?
A ​második világháború óta nagyon sok negatív jelzővel látták el a hungarizmus fogalmát. Ahhoz, hogy megtudjuk, mi az igazság, el kell olvasni az 1951-ben íródott tanulmányt. Egy biztos: ebből kiderül, hogy mi a hungarizmus.

Rajniss
Szálasi ​minisztere voltam Ismeretlen szerző
4

Ismeretlen szerző - Szálasi ​minisztere voltam
Kötetünk ​törzsanyaga az a napló, amit Rajniss a Népbíróságoknak írt, elmagyarázva benne politikai, ideológiai álláspontját, s mindazt, hogy miért került ő a politikai paletta radikális jobboldalára. Magyarország tragikus pusztulásának fontos, ám sok helyen megbotránkoztató dokumentuma a Napló. A kötet második részében válogatást közlünk Rajniss írásaiból, melyek segítségével végigkísérhetjük, hogyan válik egy képzett liberális újságíróból a szélsőjobb szócsöve és politikusa. Az eddig csak kevesek számára hozzáférhető kordokumentumokat Sipos Péter történész bevezető tanulmánya és jegyzetei értelmezik és helyezik el a korban.

Gazda József - Vezényelt ​történelem
A ​magyar nemzet halálos fájdalmairól. Az író fájdalmairól. Valamennyi felelős magyar fájdalmáról. És a nemzet fájdalomban megszépült arcáról, melyen a bajban is ott bolyong a Hit fénye és szépsége. Mint ahogy édes anyanyelvünkben, melynek csodálatos szavaival az író kifejezi a kifejezhetetlent. Gazda József Erdélyből, Sóhajföldről néz az egész Kárpát-medence sorsára. Arról szól ez a sorsregény, hogy mi történt velünk évszázados magányunkban. Hogy mit tettek velünk, mit követtek el ellenünk a legvéresebb században, a huszadikban. Gazda József sorra vesz mindent, mint aki számadást készít az utókornak, hogy mik történtek, jaj mik is történtek! Amíg élünk, még akkor is tiltakoznunk kellene a történtek ellen, ha nem lehetne jóvá tenni a veszteségeinkből már semmit sem. Mert ez a szörnyű kereszt elfogadhatatlan. Az, hogy nem élhetsz, nem létezhetsz, nem építheted önmagadat, mert ezen a földön, itt a Kárpátok karéjában – és azon túl is – útjában vagy valakinek, a szomszédodnak, a fölötted gyámkodó, téged elpusztítani akaró hatalomnak, hatalmaknak, valami leküzdhetetlen Erőnek, az ellen kiált. E nagyszabású mű szerkezeti kerete egy óriáskoncert, egy szimfonikus költemény, melynek előadása 1901 első éjszakáján veszi kezdetét s 2000 december 31-én, szilveszter éjszakáján ér véget. Benke László

Szélesi Jenő - Hitler ​döntött...
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ladislav Olexa - Vladimir Vipler - A ​nyilaskereszt árnyékában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Retkes Tamás - Budapest ​hősei
„A ​főhadnagy tagja volt az egyik utolsó ludovikás évfolyamnak, és mint ilyen, nem volt hozzászokva az efféle hangnemhez. Meglepettségében úgy felhúzta mindkét szemöldökét, hogy az arisztokratikus külsőt biztosító monoklija leesett. Még hogy vele egy ilyen alantas félkatona így beszéljen! Az első meglepetést követően legott elöntötte a pulykaméreg. – Mégis ki az öhdög maga? Hendfokozata? Csapatteste? Laci elfojtott egy mosolyt, mivel nem hallott még raccsoló beszédet, és illedelmesen felelt: – Zalaváry László pártszolgálatos vagyok a Fegyveres Nemzetszolgálattól. Ezekhez a derék honvédekhez a véletlenek hosszú során csapódtam a testvéreimmel, és együtt vettük fel a harcot az ellenséggel szemben. Kommandós akcióra is vállalkoztunk, minek következtében sikerült ezt az orosz foglyot ejtenünk. A társai elestek a tűzharcban, bár egyikük sebesülten került a kezünkbe, és út közben hunyt el. Ezek a bűnözők pedig régóta halásznak a zavarosban, rontván ezzel Pártunk és Mozgalmunk jó hírét, továbbá gyengítik a városi védelem erőit."

Csonka Emil - Szálasi ​Ferenc országjárása
“…Ajánlom ​ezt a könyvet a hungarista harcosoknak, akik mindent feláldoztak, rendőri felügyeletet, internálást, börtönt, fogházat és fegyházat vállaltak, akik állásukat vesztették, akik megszégyeníttettek, megrugdostattak, megcsúfoltattak és megköpdöstettek. Ajánlom ezt a könyvet a hungarista magyar parasztnak, munkásnak, értelmiséginek, anyának, ifjúnak és a magyar katonának. Azoké legyen ez a könyv, akik ott voltak Szálasi Ferenc küzdelmeinek első sorában, akik úttörők voltak, akik eldobtak mindent és elhagytak mindenkit, ami vagy aki a régi világra emlékeztetett, ami a régi, bűnös, rossz világ salakját hordta magában. Az Új Élet hívő harcosaira emlékeztessen bennünket ez a könyv, a Hungarizmus apostolaira és vértanúira…”

Tóth Tibor - A ​Hungarista Mozgalom emigrációtörténete
A ​Nyilaskeresztes Párt - Hungarista Mozgalom történetéről a rendszerváltozás óta eltelt 17 év alatt nem készült egy valóban mindent átfogó és főleg objektív történelmi munka, holott a témakör évek óta állandóan jelen van a politikai csatározások színterén, gyakran teljesen elferdítve és tartalmát nézve még a pártállami idők propagandisztikus szemléletét is felülmúlva. Mindezek következtében az átlag olvasó csak zavaros képet kap arról az egykori szélsőjobboldali mozgalomról, amely fénykorában 300 ezer tagot mondhatott magáénak. Még ismeretlenebb az a tény, hogy a második világháború befejeztével és azt követően a háborús bűnösöknek nyilvánított nyilas vezetők kivégzésével vagy bebörtönzésével még nem ért véget a mozgalom története. Dr. Tóth Tibor történész doktori disszertációjához végzett több éves kutatómunkájának eredménye az A Hungarista Mozgalom emigrációtörténete. A könyv bemutatja, hogyan szerveződött újra nyugaton a Hungarista Mozgalom. Képet kapunk Henney Árpád altábornagy (Szálasi időszakában a nemzetvezető személye körüli miniszter) szervező munkájáról, illetve azokról az állásfoglalásokról, amelyet a hungaristák az Út és Cél című kiadványukon keresztül közölni kívántak a nagyvilággal. Rövid időszaknak gondolták az emigrációt, és készültek a hazatérésre, ezt bizonyítja az a tény is, hogy 1956-ban a spanyolok kiképzett, bevetésre kész fegyveres hungarista légiót akartak Magyarországon bedobni. A forradalom és szabadságharc leverését követően a menekültek tömegesen csatlakoztak nyugaton a hungarista táborhoz, megnövelve annak erejét és befolyását. Dr. Tóth Tibor kutatásainak köszönhetően, nyomon követhetjük a mozgalom emigrációtörténetét az újraszerveződéstől kezdve egészen az ezredforduló táján bekövetkezett végső megszűnéséig, amit legmarkánsabb képviselőinek elhalálozása vont törvényszerűen magával. A kutatási anyagból készült könyv feldolgozza az Út és Cél és a Hungarista Tájékoztató c. kiadványok mellett a Hadtörténeti Intézetben tárolt Gömbös Ernő hagyatékot, az Állambiztonsági Szolgálatok iratanyagait, illetve életútinterjúkat tartalmaz. A Hungarista mozgalom emigrációtörténete az első hiteles és hiánypótló történészi munka egy olyan politikai mozgalom történetével kapcsolatban, amelynek megítélése az objektív tényfeltárás helyett még mindig az indulatok irányítják.

Tudós-Takács János - A ​hungarizmus alapjai
Csak ​ki kell sugároznunk ezt az eszmét, ezt a tisztaságot mások felé, fel kell hívni a figyelmüket arra, hogy ez lényeges. Hogy az igazság a fontos és nem a hasznosság, és hogy aki hungarista, az nem tévesztheti össze az igazat a szenzációval, a jót a kellemessel, és a szépet a látványossal. Hanem az igazat, a szépet és a jót kell munkálni. És aki igazán hazaszerető, annak egy lehet a jelszava, hogy Isten mindenekfelett és a haza mindenekelőtt.

Paksa Rudolf - Szálasi ​Ferenc és a hungarizmus
Demagóg, ​őrült, gazember? Népvezér, próféta, mártír? E két véglet között ingadozott Szálasi Ferenc megítélése kortársai szemében. Az utókor azonban közel sem ilyen megosztott személyét illetően, Szálasi a 20. századi magyar történelem talán legelutasítottabb alakja. Kötetünkben arra keressük a választ, miként vált azzá. Miért lépett egyáltalán a politika színpadára otthagyva ezzel a biztos karriert kínáló katonaságot? Milyen célok vezették? Mit gondolt és mit tett politikusként? Szálasi életútjának állomásairól számos egykori dokumentum vall, ami lehetőséget ad, hogy több, olykor lényegesen eltérő nézőpontokból vizsgálhassuk ugyanazt az eseményt. Könyvünkben megkíséreljük a sok esetben részrehajló – vagy éppen elfogult – kortársak írásai alapján áttekinteni Szálasi életútját: a katonáét, az ideológusét, a politikusét – gyermekkorától egészen haláláig. Végül pedig azt is bemutatjuk, miként viszonyul hozzá az utókor. A kötetet életrajzi kronológia, válogatott bibliográfia, valamint térképek teszik teljessé.

Budai-S Balázs - Kun ​Páter - a reverendás gyilkos
"Talán ​nincs a történelemben még egy ilyen elvetemült szadista gyilkos. (...) a törvények nem ismernek egyetlen egy olyan bűncselekményt sem, amelyet Páter Kun el ne követett volna. (...) még kéjgyilkosság sem hiányzik tetteiből. bűnlajstroma teljes mértékben kimeríti a háborús és népellenes bűncselekmények minden esetét." A Kun páter elleni korabeli nyomozás kapcsán keletkezett feljegyzés 1945 őszén ítélték halálra és végezték ki a nyilas korszak legszadistább háborús bűnösének tartott Kun András pátert, a reverendáján revolvert hordó szerzetes pártszolgálatost, aki a korabeli újságcikkek szerint Krisztus szent nevében tüzet vezényelve fokozta a rettegést Budapest üldözött és nem üldözött lakóinak körében. Ez a könyv a hivatalosan dokumentált és a nem hivatalos visszaemlékezésekben is szereplő borzalmas cselekmények részleteinek ismertetésével eleveníti fel a mostanában vitás megítélésű nyilas szerzetes mára lassan homályba vesző bizonyított és bizonyítatlan bűntetteit és a modern kriminalisztika logikai szabályai szerinti objektív vizsgálatba kezd. A ma rendelkezésünkre álló közvetlen és közvetett bizonyítékok, levéltári anyagok, vallomások, visszaemlékezések, népbírósági peranyagának vizsgálatával, egyes bűncselekményei helyszínének bejárásával, az ostromlott Budapest hét köznapjainak és hangulatának felelevenítésével, objektív alapokon állva az eddigieknél alaposabban tárja fel a rettegett Kun páter három hónapos budapesti tevékenységét, bűncselekményeit, személyiségét, ámokfutása végének valós részleteit. Eközben igyekszik helyére tenni a tények ismeretének hiányára, vagy azok megmásításának szándékára utaló, Kun páter személyét övező, manapság egyre gyakrabban megjelenő morális tévedéseket is...

Retkes Tamás - Örök ​újrakezdés
A ​Budapest védelmében résztvevő hungaristák a II. világháború végeztével nem számíthatnak sem megbecsülésre, sem nyugodt életre. A katonai vereség és a világnézeti bosszúhadjárat miatt titkos küldetésre vállalkoznak: kopjásként (sejtszerűen szerveződő titkos hungarista különítményesként) a megfelelő pillanatra várva készülni a visszavágásra, és addig minden ellenséges tekintet elől rejtve maradni. Végigkísérhetjük a Zalaváry család személyes történetén és megpróbáltatásain keresztül az 1945 és 1957 közötti Magyarország meghurcoltatását és töretlen élniakarását. A regény - bár hangvétele és a történelmi helyzetből adódó hangulata alapvetően más, mint a Budapest hőseié - nagyon komoly útmutatást rejt korunk hitehagyó értelmisége és zabolátlan nemzeti ifjúsága számára egyaránt. A könyv sok esetben a történelemtudomány által dokumentált, megtörtént eseményeket tartalmaz, nem egyszer az író családjának berkein belülről.

Domokos Endre János - Iránytű ​I.
Válság ​– így hangzik a magyar közéletben az egyik legtöbbet hangoztatott fogalom. Beszélnek gazdasági és természeti, de erkölcsi és nemzeti válságról egyaránt. Annyi biztos: minden magyar könnyen egyetértésre jut abban, hogy hazánk súlyos gondokkal küzd. Viszont, hogy melyek is ezek a gondok, mi az eredetük és mi lehet a megoldásuk, arról már igen eltérőek a vélemények. Ez a kiadvány a történelem jelen viharainak tombolásában – címéhez hűen – iránytű akar lenni. Rá akar mutatni hazánk problémáira, feltárni a válság valódi természetét, lerántani a leplet annak okairól, valamint felvázolni, mi a megoldás. Domokos Endre János, a Pax Hungarica Mozgalom vezetője ebben a könyvben nem még egy, csupán múló érdekek szülte politikai programot fogalmaz meg, hanem a Trianon utáni feltámadási vágyban született hungarizmus eszméjére, egy valódi, konzekvens ideológiára alapozva kíván „utat kijelölni és célt mutatni” a magyarság számára, hogy elindulhasson az úton egy szebb jövő felé. Melyek ennek a szebb jövőnek az alapjai a hungarizmus szerint? A kereszténység, a nacionalizmus és a szocializmus. E három eszme egységbe forrasztásával olyan világnézeti összhangot teremtett Szálasi Ferenc, amely páratlan a magyarság, de talán a világ történelmében is. E gondolatokból igaz magyar világnézet született, mely rákényszeríti képviselőit arra, hogy ne négy éves ciklusokban gondolkozzanak, hanem évezredekben, sőt, az öröklét távlatában. Páratlannak neveztük a hungarizmust, mert benne a krisztushűség, a nemzetszeretet és a társadalmi igazságosság immár nem ellentétei egymásnak, nem kell feláldozni egyiket a másikért. Sőt: csak e három eszme egymást szabályozó megléte jelenthet igaz kereszténységet, igaz nacionalizmust és igaz szocializmust. Mert egyik sincs meg a másik nélkül. Ha e háromból valamelyik hiányzik, a másik kettő óhatatlanul is torzzá lesz. A szerző nem átírni és lényegétől megfosztani akarja a hungarizmust, mint arra oly sokan törekednek mostanság, hanem a mai kor problémáira akarja alkalmazni Szálasi Ferenc örökérvényű gondolatait, megmutatva, hogy a hungarizmus nem a két világháború közötti időszak állapotában lett volna csak életképes, hanem a mai magyar ember számára is fontos üzenetet hordoz. Ezen kívül még választ ad olyan kérdésekre, melyek a Nemzetvezető életében még nem merültek fel, de háromnegyed évszázadnyi kommunista és liberális uralom után óhatatlanul is megfogalmazódnak az igazságkereső emberben. E munka nem túlbonyolított filozófiai, politikai értekezés, hanem olyan hiánypótló mű, amely feltárja a nemzetért aggódók számára, mit is jelent a hungarizmus. Minden magyarnak szól, aki az igazságot keresi, legyen az utcaseprő vagy egyetemi tanár – mert számunkra, hungaristák számára, mivel magyar testvéreink, mindegyikük fontos. Lezárásképp Isten áldását kérjük erre a kiadványra, hogy minél több nemzettestvérünkhöz eljuthasson. Kívánjuk, hogy indítsa el felé, vagy kösse őket végleg ahhoz az igazsághoz, amely saját magukat és a nemzetet a Krisztus általi feltámadásához hivatott vezetni!

Szálasi Ferenc - Hungarizmus ​- 1. A Cél
Lehet ​az olvasó ellensége vagy híve, szeretheti vagy gyűlölheti, de ha méltó akar lenni emberi mivoltához, és ha csak egy szikrányi igazságérzet él benne, nem alkothat ítéletet a magyar történelem máig ható legnagyobb nemzeti mozgalmáról és vezéréről pusztán ellenségei gyűlöletteljes torz tükrén keresztül. Ne elégedj meg kevesebbel, mint a tiszta igazsággal!

Gellért Vilmos - Sértő ​Kálmán élete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók