Ajax-loader

'metafizika' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Arthur Schopenhauer - A ​szerelem metafizikája
A ​szerelem metafizikája - Schopenhauernek ez a világhírű tanulmánya - 1844-ben jelent meg először, főművének, a "Die Welt als Wille und Vorstellung"- nak, kiegészítő kötetében, amelynek 44. fejezete. A tanulmánynak, amely a kötetből kiszakítva is önálló egész, német címe ez: Metaphysik der Geschlechtsliebe. Nyilvánvaló, hogy Schopenhauer azért választotta a címben a "Geschlechtsliebe" szót, mert jelezni akarta már a címben is, hogy értekezése tárgya nem a szeretet, hanem a szerelem. (A német Liebe szó ugyanis nemcsak szerelmet, hanem szeretetet is jelent.) Bizonyság erre az is, hogy magában a szövegben már váltakozva használja a Geschlechtsliebe és a Liebe szót, minthogy a címmel elejét vette a félreértésnek...

Dienes István - Kollár János - A ​valóság határán
Könyvünket ​szeretettel ajánljuk mindenkinek, aki érdeklődik hétköznapi dolgaink (lét, valóságészlelés, hit stb.) iránt és aki kellő nyitottsággal képes elindulni egy izgalmasnak ígérkező szellemi túrán. Ezen írások valójában kávéházi beszélgetések, melyekben - többek között - a következő kérdésekre keressük a választ: - Vajon életünk összes lehetősége tovább él egy-egy párhuzamos síkon? - Lehet, hogy valójában fogyatékos angyalok vagyunk? - Befolyásolhatjuk a múltunkat? - Mi köze van Isten hangjának a századik majomhoz? - Hogyan függ össze a Bábel tornya és az empátia? - Kell útlevél a lelki utazáshoz? - Mi az a semmi? - Hol találkozik Freud és Szent Ferenc?

Héjjas István - Illúzió ​és valóság
Olyan ​könyvet tart kezében a kedves olvasó, amelyet bátran merek ajánlani mindenkinek és amelynek minden könyvespolcon helye van. Nem regény, amelyet egyszer érdemes elolvasni, hanem könyv - a szó klasszikus értelemben, - amelyet időnként elő lehet venni és elolvasni egy részt, majd engedni, hogy megérjenek gondolatai bennünk. Izgalmas és érdekes annak, aki a filozófia felé nyitott, elgondolkodtató, aki a racionális tudományokkal szimpatizál és támpont, akit az emberi lélek mozgatói izgatnak. Kézi könyv a különböző tudományágakról és filozófiai rendszerekről. A feloldás lehetőségét adja az egyik nagy kérdésnek és látszat ellentmondásnak, miszerint a vallások, filozófiák és az akadémikusnak tekintett tudományágak ellentmondásban vannak. A szintézis lehetőségét adja olvasmányosan és izgalmasan.

Bolberitz Pál - A ​metafizika alapjai
A ​metafizika (a létről és létezőről szóló tudomány) Arisztotelész óta alaptudományként határozza meg az európai gondolkodást. Még azok is, akik tagadják létjogosultságát vagy kétségbe vonják tudományjellegét kénytelenek - ha közvetve is - a metafizikai kérdésekkel szembesülni. A metafizika - mint "első filozófia" - elkerülhetetlenül a lét végső alapja és létesítő oka felé tájékozódik s így szilárd alapot nyújthat ama vallási gondolkodásnak, mely a kinyilatkoztatásból merített hívő tudás értelmi alátámasztását keresi. Ez az igény - ha nem is mindig divatos - de maradandó. A katolikus egyház folyvást tudatában volt ennek (vö. II. János Pál pápa "Fides et ratio" c. körlevele, 1998.), s ezért a hit és ész párbeszéde során ismételten ajánlja azt a szerzőt, aki mértékadó módon és maradandóan képes volt összhangba hozni a hit és az értelem igazságait. Ő pedig nem más, mint a tizenharmadik század nagy skolasztikus gondolkodója, Aquinói Szent Tamás, aki Arisztotelész metafizikai felismeréseit az isteni kinyilatkoztatás látóhatárában értelmezte. Az egyház Szent Tamás szellemében alakította ki évszázadok során azt a keresztény filozófiai gondolkodást, melynek forrásai már az Angyali Doktort megelőzően hatékonyan jelen vannak a keresztény teológiai irodalomban. A könyv is ebben a szellemben íródott. A szerző Széchenyi díjas teológus, filozófus, egyetemi tanár, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán az 1. sz. filozófiai tanszék vezetője, a Szent István Akadémia elnöke. 1941-ben született, 1959-ben érettségizett 1966-ban szentelték pappá. Tanulmányait Esztergomban, Budapesten és Rómában végezte. Számos, a keresztény bölcselet témáit tárgyaló könyv és tanulmány szerzője.

Rudolf Steiner - Sors ​és szeretet
Létezik ​az életben még egy olyan erő, amely jobban megmozgat, mint a szerelem? Talán a sors az - de tulajdonképpen csak azért, mert a sors a szerelemmel együtt, annak beteljesedésével vagy éppen be nem teljesedésével és megtagadásával együtt jelenik meg. De mi is a szerelem? Hogyan kapcsolódunk sorsszerűen az életnek ehhez a varázslatos fájdalom és örömbirodalmához? "Mindenki tudja, hogy a szerelem jó - mégpedig nem csak a szerelem és a cselekedeteink tárgya számára, hanem annak is, aki szeret. Ennek ellenére mégsem dönthetjük egyszerűen el, hogy szerelembe esünk. Úgy tűnik, hogy a szerelem szabadságunk megnyírbálása. Másrészt senki sem vonja kétségbe, hogy aki igazán szeret, sem a természeti törvény szükségességének, sem a kötelesség morális szükségességének nem engedelmeskedik, hanem szabad."

Simon Ferenc - A ​hegeli reálontológia születése
A ​Reálontológia születése, melyet – mint e mű szerzője – most az olvasók elé tárok, irodalmi besorolását és szakmai intencióját illetően „kommentár"; olyan interpretáció, melynek fő törekvése magát a művet beszéltetni: pártatlanul a szöveghez hajolni, s azt úgy közvetíteni, hogy az olvasó az eredeti szerző „létfelettien” érvényes szavát hallhassa ki belőle. Úgy gondolom azonban, hogy (nem csak a filozófiában, de más irodalmi műfajban sem) nincs ilyen létfelettien érvényes, magánvaló szövegjelentés, hogy tehát nem iktatható ki a „saját álláspont” értelmező–megítélő szerepe egy végső instanciájában szövegközpontú és kommentáló jellegű Fenomenológia–kommentárból sem. Egy mű interpretációja ugyanis – úgy gondolom – sohasem érték– és értelmezésmentes olvasat, hanem egyfajta szándékoltan megteremtett kommunikációs viszony különböző életvilágok és értékvalóságok között, amelyben az interpretátor gondoskodó felügyelete mellett az értelmező és az értelmezett szöveg is saját létértelmét, világlátását, értékeit „viszi vásárra": ajánlja fel objektíve a másik oldalnak – s próbálja ezáltal jelentéssel bíró értéklétként igazolni önmaga és a másik létezését is. Az egyáltalában vett kultúra paradoxona ez: kultúrlétünk történeti feltételei között, saját interpretációink révén, mindenkori önmagunknak kell egyetemes értelemként és értékként folytonosan újrateremteni a kultúrértéket hordozó mű értelmét. A Szerző

Farkas Lőrinc Imre - A ​Krisztus-tudatú buddhizmus
Térjetek ​el néhány órára, napra vagy jó időre korábbi izmusokhoz kötött létlátásotoktól és váltsatok szemléletmódot, hiszen a világ szétcsodálkozása megszüli bennetek is a csodás világot, változtassa tok gondolkodásmódotokon, s így a gondolat világa megtermékenyíti a gondozás szép tetteit, szóban és cselekedetben újuljatok meg, amivel más életviteIt nyerhettek, amelyben érzületetek. magához az élethez való viszonyulásotok alakul át, minden lehetőségben meglátjátok a léttöbbletet, s a betegség, az öregség, a szenvedés és a halál is csak út lesz: mialatt a végtelen magasban változatlan helyet nyersz és időtálló helyet találsz, s úgy helyénvalóak lesznek gondolataid, szavaid és tetteid, és egészen más rendszerben működnek majd dolgaid, amelyek beleérnek a lét végtelen rendjének örökébe! S ha mégsem - akkor is ... De "ha kiterítenek úgyis" mindenképpen érdemes megszabadulni az izmusoktól, mert hátha nincs is halál - sem szenvedés, öregség és betegség - csak örök élet. .. Mindezért néhány órára térjetek meg!

Jacques Derrida - A ​hang és a fenomén
A ​francia filozófustól, akinek munkássága páratlan erővel határozta meg az elmúlt évtizedek filozófiai és irodalomelméleti gondolkodását, számtalan mű látott napvilágot magyarul, ugyanakkor kezdeti pályaszakaszának e jelentős, sokak szerint életművének legfontosabb és egész pályáját meghatározó könyve, A hang és a fenomén mindezidáig nem jelent meg.

Danielle Trussoni - Angelopolis ​- Angyalok városa
Tíz ​év telt el azóta, hogy Evangeline a mennyei lant elpusztítása után angyallá változott. Tíz éve nem találkozott Verlaine-nel, aki tudományos pályáját hátrahagyva csatlakozott az angelológusokhoz, és az egyik legkiválóbb angyalvadásszá képezte át magát. Sorsuk ezúttal Párizsban keresztezi egymást, ahol Verlaine egy felismerhetetlenségig megcsonkított nefilim holttest mellett Evangeline iratait találja meg. De mielőtt fel­ocsúdhatna a sokkból, hogy élete szerelme meghalt, olyan eseménysorozat veszi kezdetét, amelynek végkimenetele az egész emberiség sorsát megváltoztathatja. Verlaine-t Moszkvába vezetik a nyomok, ahol az Ermitázs pincéjében évszázados titok tárul fel előtte. Fabergé legendás tojásai elvezetik a hírhedt Raszputyin rejtélyes albumához, amelyben megtaláljákNoé orvosságának titkos receptjét. Azt a receptet, amellyel talán sikerülhet megszabadítani a Földet a nefilimek jelentette átoktól. „Továbbá elmagyaráztuk betegségeiknek és csábításaiknak valamennyi gyógyszerét Noénak, hogy hogyan tudja azokat meggyógyítani a föld növényeivel. És Noé mindent leírt egy könyvbe az orvosságokkal kapcsolatban, ahogy utasítottuk. Így a gonosz szellemek meg lettek gátolva Noé fiainak bántalmazásában.” (Jubileumok könyve) Ezek az apokrif sorok vezérlik az Angelology - Az átok című nagysikerű könyv főhőseit a történet folytatásában. Az Angelopolis – Angyalok városa egyszerre érdekfeszítő regény és letehetetlenül izgalmas krimi. Az olvasó ezúttal is úgy érezheti, mintha egy nagyszabású időutazásra váltott volna jegyet, amelynek során eljuthat az Özönvíz utáni évszázadokba, találkozhat Noéval, megismerheti az utolsó orosz cár életét, megtudhatja, ki volt valójában Raszputyin, és hogy mit rejtenek a fagyos, szibériai hómezők.

Anthony Kenny - Aquinói ​Szent Tamás
Szigorú ​értelemben vett filozófiai művet - Arisztotelész kommentárjaitól eltekintve- Aquinói Tamás nem sokat írt, ám teológiai művei olyan elmélyült filozófiai gondolatokat tartalmaznak, amelyek tükrében minden idők egyik legnagyobb filozófusának tarthatjuk őt. E kötet a filozófus Aquinói Tamásról szól. Bemutatja életének nevezetes epizódjait, írásainak fő témájáit, a mai filozófiai gondolkodásra gyakorolt hatását. Részletesen tárgyalja metafizikai rendszerének fő fogalmait, valamint - a kevésbé ismert, de méltó figyelmet érdemlő - szellemfilozófiáját: az emberi értelemmel, az akarattal, az értelmi és érzelmi képességekkel kapcsolatos gondolatait.

Bob Frissell - Pólusváltás ​II.
Minden ​igaz, ami ebben a könyvben található, mert a dolgok így működnek, s az igazság benne rejlik a leírtakban... Gyökeres földi átalakulások, pólusváltások, testüket évszázadonként megújító misztikus indiai jógik, hopi indián próféciák, a Kennedy-gyilkosság és a háttérből mindent irányító titkos kormány, a francia hadsereg atombomba kísérlete a Földünket oltalmazó Krisztus-tudat háló elpusztítására és a Földanya ébredése tizenháromezer év után. Az emberiséget oltalmazó felemelkedett mesterek igyekezete, hogy kivezessék világunkat az újabb katasztrófából. Drunvalo Melchizedek tizenhárom dimenziós fejlődési perspektívája és Leonard Orr újjászületés tana, - melyet ismert a régi Egyiptom, a Mezopotámiai-Sumer és az ősi India. E kötet sokkal-sokkal több, mint egy „New Age prófécia", önsegítő technika vagy évezredes mitológia; mert ténylegesen segít belépni a Föld most születő jövőjébe, bármi is legyen az. Frissell nem rémítgeti olvasóit világkatasztrófákkal és nem ígér egzotikus paradicsomi jövőt sem. Helyette megtanít arra, hogyan hozhatunk létre egy eszközt (személyes merkaba), melynek segítségével a veszély és remény szüntelenül forrongó univerzumán át tudunk utazni. Az emberi faj szellemi evolúciójában valami hihetetlen dolog határához érkezett, amit eddig elképzelni sem tudtunk. A könyv olyan útra visz minket, melyen egyébként is mindannyiunknak részt kell vennünk, ám ha ezt nem tudatosan tesszük, akkor (atlantiszi elődeinkhez hasonlóan) szörnyű dolgok történhetnek velünk, de csak akkor, ha rabjává válunk e szörnyűségeknek. Az olvasón múlik, hogy eldöntse, mindez igaz vagy sem, választása azonban minden életre és egész bolygónkra kiterjed.

Lyall Watson - A ​természeten túl, a tudományon innen
Az ​emberi természet kevés elem olyan szívós, mint a láthatatlan dolgokba vetett hit - és az aligha csupán véletlen műve. A hiedelmek, vagy azok a különös dolgok, amelyekhez ezek a hiedelmek kapcsolódnak, minden bizonnyal szerepet játszanak a túlélésben. A természeten túli jelenségek természetrajzának célja az, hogy olyan területekre is kiterjessze hagyományos öt érzékszervünket, ahol más érzékek titokban működnek. Kísérlet arra, hogy az egész természetet, az ismertet és az ismeretlent egyaránt, beleillessze a rejtélyek világába, és megmutassa: a birtokunkban levő képességek között jelenleg semmi sem fontosabb, mint az hogy hinni tudjunk a csodákban.

Catharose de Petri - J. van Rijckenborgh - A ​nagy változás
Korszakunkat ​az élet minden területén a csaknem váratlanul fellépő heves megmozdulások jellemzik. A viszonyok szinte hónapokon belül lényegesen megváltoznak. Ez a hullámzás nem korlátozódik egy-egy földrészre, országra, fajra, népre, hanem a világ minden táján és szintjén jelentkezik. Az Egyetemes Tanból kitűnik, hogy ez az újra meg újra jelentkező felindulás közvetlenül a Vízöntő korszakának kezdetével függ össze, amelybe az emberiség belépett. A könyv szerzői világosan megmagyarázzák ennek az átmenetnek a következményeit, de azokat a nagy lehetőségeket is, amelyek ebben minden ember számára rejlenek. A megszabadulásra vágyó embernek ez a könyv döntő, útmutató jelentőségű lehet.

Sárvári György - Metalépés
A ​tapasztalati tanulásban és az arra irányuló folyamatelemzésekben ma már nélkülözhetetlen a filozófiai szintézis és a rendszerszemlélet. A könyv ehhez a megközelítéshez nyújt nagy segítséget - fejlesztési folyamatokkal, tanulási hatékonysággal és szupervízióval foglalkozó szakembereknek és érdeklődő olvasóknak. A jelentés hatalom, és aki nevet ad a születő újnak, hanem valamiképpen önmagát is újjáteremti, új lehetőségekkel ruházza föl. A diagnózis sok esetben mint bélyeg ég bele a kliens tudatos vagy tudattalan fantáziáiba, megváltoztatva a probléma lefolyását, az aktív megküzdés kimenetelét. A betöltött idő átéléséhez az üres időn át vezet az út, a fordulóponton pedig a metafizikai semmi 'üti fel a fejét'. A semmi 'világos éjszakája' a változás kapuját jelenti, amelyen belépve a dolgok és a nézőpontok a 'létezés tengelyén' átfordulnak. A segítő mint útitárs vesz részt egy emberi történet feltárásában, s eközben saját szenvedélyeinek, indulatainak, mulandóságának, sebezhetőségének és reményeinek az átélésén és tudatosításán keresztül válik valódi útitárssá, úgyszólván partnerré. A tartózkodó, de pontos figyelem, az együttműködő aktivitás és a reflexió együttesen hozzák létre a terápiás folyamatot.

Weiss János - Metafizika ​és esztétika
Mintegy ​öt-hat évvel ezelőtt kezdődött meg Adorno hagyatékának publikálása: befejezetlen művek, előadás-jegyzetek, levelezések. Adornót gondolkodóként az állandó útkeresés jellemezte. Tanárként mindent megtett az autoriter viszonyok leküzdése érdekében, és nagyon érdekes, sokszor viharos személyes kapcsolatokat tartott fenn. Weiss János könyve a nemzetközi szakirodalomban is az elsők között tesz kísérletet a hagyaték interpretálására.

Arisztotelész - Metafizika
Az ​arisztotelészi Metafizika a filozófiának klasszikus könyve, melyből minden időben számtalan okulást és ébresztést vettek az olvasók, de nagyon csalódik, aki azzal a szándékkal veszi kezébe, hogy benne valami rendszeres metafizikai kézikönyvet talál, mely ennek a tudománynak minden problémájára kielégítő feleletet fog neki nyújtani. Hiszen e mű már a nevét is egy véletlennek köszönheti, noha írójának kétségtelenül megvolt a maga metafizikai rendszere a létező mibenlétére nézve. Csakhogy, ami a Metafizika című munkájában olvasható, az mégsem egy metafizikai rendszer teljes kifejtése, hanem a többé-kevésbé összefüggő metafizikai problémák hosszabb vagy rövidebb dialektikai fejtegetése.

Wolfhart Pannenberg - Metafizika ​és istengondolat
A ​hazánkban is jól ismert teológus ezúttal filozófiai perspektívában közelíti meg a vallás legfőbb tárgyát, Istent. Ebben a megközelítésben Isten úgy jelenik meg, mint eszme, mint a világot elgondolni törekvő emberi értelem abszolútuma. A felvilágosodás óta azonban kérdésessé és bizonytalanná vált az istengondolat valóságtartalma, egyáltalán a létezés átfogó metafizikai értelmezésének lehetősége. Vajon meg kell elégednünk azzal, hogy természettudományos leírást adunk a világot alkotó tényezőkről? Ekkor nem csupán a világ hullana érthetetlen tények milliárdjaira, de nem tudnánk számot adni az ember egyik elemi tapasztalatáról: önmaga szabad-kezdeményező alanyiságáról, felelős szubjektivitásáról. A szerző Descartes, Kant és Whitehead abszolútum-, idő- és szubjektum-felfogásának kritikus elemzésével a metafizika megújításának szükségessége és egyben lehetősége mellett foglal állást, a feladat elkerülhetetlensége mellé a biztatás érveit is felsorakoztatva.

John Donne - A ​szerelem istensége
John ​Donne költészetének összképe tulajdonképpen egyetlen, bonyolult szerkezetű paradoxon. Belső lényege leginkább külső jelzőinek: misztikus érzékiségének és érzéki miszticizmusának hangsúlyozásával jellemezhető. Szerelem és kiábrándulás, ifjúi szépség és visszataszító öregség, elkeserítő isten és vonzó sátán, a kibontakozó élet és ennek minden ellenkezője, egyszóval az örök változás fájó tudatossággal, nyugtalanító egységben jelentkezik költészetének teljességében és részleteiben egyaránt.

Afonso Cruz - Kokoschka ​babája
Oskar ​Kokoschka, a festő annyira bele volt bolondulva Alma Mahlerba, hogy amikor véget ért a kapcsolatuk, készíttetett egy élethű babát, amely szerelme minden egyes részletét hűen lemásolta. A bábkészítőnek írt levelébe, amelyet a babához mellékelt, és amelyet pontos leírással ellátott rajzok kísértek, még azt is belevette, hogy a bőrnek mely ráncait tartja nélkülözhetetlennek. Kokoschka, aki nem akarta véka alá rejteni a szenvedélyét, a városban sétálgatott a babával, eljárt vele az operába. Egy nap aztán elege lett belőle, a fejéhez vágott egy üveg vörösbort, és a baba a szemétbe került. És innentől kezdve sok ember sorsában töltött be létfontosságú szerepet, olyan emberek életében, akik túlélték a második világháborúban a Drezdára hullott négyezer tonna bombát. Afonso Cruz (1971) sokoldalú figura: nem csak író, hanem kiváló grafikus és közismert zenész is egyben. Könyveit saját alkotásai díszítik, de számtalan mesekönyvet is illusztrált már, és ezen kívül még animációs filmeket is rendez. A bluesos, swinges dalokat játszó The Soaked Lamb nevű zenekarban gitározik, bendzsózik, ukulelézik, vagy ha kell, hát énekel. Írói karrierje 2008-ban indult az Istenhúsa (A Carne de Deus) című regényével. Nagyon termékeny alkotó, írásaival számos portugál díjat nyert már. Legjelentősebb nemzetközi sikere,hogy A Kokoschka babája 2012-ben elnyerte az Európai Unió irodalmi díját.

Heller Ágnes - Leibniz ​egzisztenciális metafizikája
"Én ​Leibniz, segítek abban, hogy az Egészről, amiről oly keveset tudunk, a legjobbakat gondold. Mert legyünk őszinték: Te is inkább a megszületést választod, mint a meg nem születést. És azoknak, akik azért panaszkodnak, mert ebbe a világba és ebbe az időbe születtek egy másik helyett, azt mondom: csak magukat okolhatják keserűségük miatt, mert nem tudták saját kontextusukban, saját természetük szerint a lehető legjobb világot választani."

Jacques Derrida - Grammatológia
Az ​olvasó Jacques Derrida főművének magyar nyelvű fordítását tartja a kezében. A világhírű francia filozófus ezzel a munkájával alapozta meg a dekonstrukció irodalomelméletét. Ezen túlmenően a kötet egymáshoz lazán kapcsolódó tanulmányai egy egészen sajátos Rousseau-interpretációt is nyújtanak. Derrida a felvilágosodás emblematikus szövegeinek vizsgálata során mutatja be, mit is jelent a dekonstrukció fogalma. Az irodalmi és filozófiai szövegekkel való találkozások eseményeiben épül fel az a dekonstruktív olvasat, mely a nyom, a pótlék, az elkülönböződés és az eredet alakzatai köré szerveződik. A dekonstrukció nem pusztán olvasás és írásmód, de szükségszerűen metafizika-kritika és írástörténet is, mely tartózkodik attól, hogy metakritikává váljon. A Grammatológia a huszadik század második felének legtöbbet vitatott és sok nyelvre lefordított filozófiai szövegei közül való.

Erdei Zoltán - Antispiritualitás ​és modern "ezotéria"
A ​jelenkor legfőbb jellemzői - az általános szellemi elsötétedés és alászállás,a benső erőirányulások szélsőséges kifelé fordulása,a hajlandóságok ismeretének hiánya,az ellenhierarchikus folyamatok kialakulása - együttesen tesziklehetővé a modern"ezoretikus" ál- és ellenszellemi irányzatok egyre tömegesebb megjelenését,amelyek a hitelestradicionális szellemiséggel ellentétben a létrontás szélsőséges megnyilvánulásai. Jelentéktelen kivételtől eltekintve mindannak, amit a modern spiritualizmus és takar, semmi köze a valódi tradicionális metafizikai szellemiséghez: annak kiforgatott és torz változatai. A hiteles tanításoknak legfeljebb kifejezéseit, külső formáját használják névlegesen és felületesen, amivel álságosságuk csak tovább fokozódik. Az "új világrend" és "new age" jegyében fogant legkülönfélébb "új valási mozgalmak", irányzatok vagy "szekták" komoly veszélyeket hordoznak az azokban elmerülőknek. A fokozódó elsötétedés miatt - és mert a modern irányzatok képviselői egyre gátlástalanabbul képviselik szemléletüket - az álspirituális irányzatokkal kapcsolatos érdemi tájékozódás és az ezekkel szembeni küzdelem egyre aktuálisabbá válik. A jelen mű egy valódi tradicionális szemlélet fényében tárja fel és leplezi le az álezoterizmus megtévesztő hazugságait.

Vajda Mihály - A ​posztmodern Heidegger
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

G. K. Chesterton - Mi ​a baj a világgal?
A ​PUSZTA GAZDAGSÁG gerjesztette modern elgondolások legrosszabbika éppen az, amely szerint az otthonosság unalmas és komor dolog. Egy otthonban (ahogy mondják) csak halott illemszabályok és megszokott sablonok vesznek körül, kívül ellenben kaland és változatosság vár. Valójában ez a vélemény a gazdag emberé. A gazdag ember tudja, hogy saját háza a gazdagság hatalmas és hangtalan kerekein siklik: lendületes és csendes rituálé során a szolgák garmadája mozgatja. Másrészről a kinti utcákon a csavargás romantikájának minden lehetősége nyitva áll előtte. Pénze rengeteg, így megengedheti magának, hogy csavargót játsszon. Miközben a paraszt legszelídebb kalandja is a rendőrőrsön ér véget, nála a legvadabb kaland is étteremben zárul. Ha betör egy ablakot, hát kifizeti, ha pedig elgázol valakit, legfeljebb járadékot ad az illetőnek. Ahogy az elbeszélés milliomosáról mondják: egy egész hotelt képes megvenni, ha egy pohár gint szeretne. Mivel pedig szinte minden fejlett" és haladó" gondolat hangvételét ő, a luxus embere diktálja, már majdnem elfelejtettük, hogy valójában mit is jelent az otthon az emberiség túlnyomó többségét adó milliók számára." Chesterton

Leszek Kołakowski - Metafizikai ​horror
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

G. I. Gurdjieff - A ​mindenségről és mindenről
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bogdán István - Res ​ultimae - Lex historiae
Bogdán ​István nemcsak a technikatörténészek, a papírológia, a mértékrendszertan tudósai és a mesterségtörténészek körében ismert szakember. Ő az, akit a 60-as évektől gyakran hallottunk a rádióban, amint gyermekeknek és fiataloknak magyarázta a régi magyar mesterségeket. Jelen kötetében mint historikus gondolkodik és gondolkodtat el azokról a végső dolgokról, amiket már (vagy még) nem lehet semmiféle mértékkel mérni, mégis az élet alapját képezik és áthatnak mindent. A kis kötet logika-etika-metafizika egyszerre, úgy elbeszélve, hogy az olvasó észre sem veszi, milyen magasságokba vezették el. A közeljövőben jelenik meg a szerző "Mesék mindenkinek" című kötete, melyben e végső dolgok mindennapi vetületei válnak mesékké.

Immanuel Kant - Jacques Derrida - Minden ​dolgok vége
"Újabban ​az apokaliptikus intonáció nagyon hangossá és fülsértővé vált a filozófiában" - írja Heller Ágnes. - "Az erős és néha sivító intonáció pótolja az apokaliptikus víziók elvesztését. Az ember még mindig kapkod; le kell zárnia, megjelölnie, elpecsételnie, s feltörnie a pecsétet. Ez a "vég", mely jelentést ad az esetleges világnak." Immanuel Kant és Jacques Derrida kötetünkben szereplő írásai (A filozófiában újabban meghonosodott előkelő hangnemről, Minden dolgok vége - ,no apocalypse, not now) erről a hangosan-hangzatosan megkísértett és saját képünkre formált végről bocsátkoznak dialógusba. De egyszersmind a nyugati filozófia legkevésbé hallható "végszavának" is hangot adnak - magának a "hangnemnek", amely hol a végső dolgokba beavatottak szólamára akarja eleve ráhangolni a gondolkodást, hol a minden dolgok végét újra és újra bejelentő apokaliptikus szózatokéra. "Ámde miért is várakoznak az emberek egyáltalán valamiféle világvégére? S ha ezt rájuk hagynánk is, miért épp egy, az emberi nem túlnyomó része számára rémületes végre várnak...?" Kant "Tehát mi, a modern idők Aufklärerjei nem szűnünk meg elítélni a szélhámos apostolokat, az "állítólagos küldötteket", akiket senki sem küldött, a hazugokat és a hűtleneket, a történelmi küldetéssel hivalkodók dagályosságát és felfuvalkodottságát, akiktől senki sem kért semmit, és akiket senki sem bízott meg semmivel. A legjobb apokaliptikus hagyományon belül maradva folytatjuk-e hát a hamis apokalipszisok elítélését?" Derrida

Arthur Schopenhauer - A ​nemi szerelem metafizikája / Az élethez való akarat igenléséről / Az élet semmiségéről és gyötrelméről
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Immanuel Kant - Träume ​eines Geistersehers, erläutert durch Träume der Metaphysik
Das ​Schattenreich ist das Paradies der Phantasten. Hier finden sie ein unbegrenztes Land, wo sie sich nach Belieben anbauen können. Hypochondrische Dünste, Ammenmärchen und Klosterwunder lassen es ihnen an Bauzeug nicht ermangeln. Die Philosophen zeichnen den Grundriß und ändern ihn wiederum oder verwerfen ihn, wie ihre Gewohnheit ist. Nur das heilige Rom hat daselbst einträgliche Provinzen; die zwei Kronen des unsichtbaren Reichs stützen die dritte, als das hinfällige Diadem seiner irdischen Hoheit, und die Schlüssel, welche die beide Pforten der andern Welt auftun, öffnen zugleich sympathetisch die Kasten der gegenwärtigen. Dergleichen Rechtsame des Geisterreichs, insofern es durch die Gründe der Staatsklugheit bewiesen ist, erheben sich weit über alle ohnmächtige Einwürfe der Schulweisen, und ihr Gebrauch oder Mißbrauch ist schon zu ehrwürdig, als daß er sich einer so verworfenen Prüfung auszusetzen nötig hätte. Allein die gemeine Erzählungen, die so viel Glauben finden und wenigstens so schlecht bestritten sind, weswegen laufen die so ungenützt oder ungeahndet umher und schleichen sich selbst in die Lehrverfassungen ein, ob sie gleich den Beweis vom Vorteil hergenommen (argumentum ab utili) nicht vor sich haben, welcher der überzeugendste unter allen ist? Welcher Philosoph hat nicht einmal zwischen den Beteurungen eines vernünftigen und fest überredeten Augenzeugen und der inneren Gegenwehr eines unüberwindlichen Zweifels die einfältigste Figur gemacht, die man sich vorstellen kann? Soll er die Richtigkeit aller solcher Geistererscheinungen gänzlich ableugnen? Was kann er vor Gründe anführen, sie zu widerlegen?

Kozma Szilárd - A ​karma (a Lilith), az ördög (az árnyék- én) és ezek meghaladási lehetősége
Talán ​az egyetemes létet, a földi - emberi életet és az individuális személyiségünk egészét létrehozó, fenntartó és vezérlő, egyetemes törvények ismertetésénél is fontosabb ez, a sok esetben tragikussá váló sorsunk, végzetes betegségeink és baleseteink igazi, de rejtett ős-okát felmutató, a héber misztikából és a Bibliából Lilith néven ismert jelenséget, annak az ok-okozati összefüggését, következményeit, és a tőle való szabadulási lehetőséget (az egyetlen igazi ellenséget!) leleplező könyv. A Názáreti Jézus azt nyilatkozta erről a jelenségről, hogy Ő azért jött, „hogy leleplezze azt, ami a teremtés óta rejtve van.” Ám ennek a krisztusi leleplezésnek a leírása eltűnt. Az evangélium-szerzők nem értették meg a fontosságát és apokaliptikus fantazmagóriákat írtak a leleplezés helyett, mint János. Annak ellenére, hogy számtalan Lilith-mitosz élt és él, és már pszichológusok is írnak könyveket róla, ezek a jelentős értelmezések is bele fulladnak a ködös esztétikai - érzelmi misztifikációba…

Kozma Szilárd - A ​mágia működésének az asztrológiai titka
Csíkszeredában ​(Erdély - Románia) születtem és a kényszer - alapszakmám építőmérnök, de a rendszerváltás után újságíró voltam, majd asztrológusi - metafizikusi képzettséget szereztem a Bukaresti Elta nevű szabadegyetemen. 1981-ben megjelent az első verseskötetem a Kritérion kiadó forrás sorozatában, majd azt követően még két verskötetet publikáltam. (A csodák völgye, és A vízöntő küszöbén). Azt követően próza műveket, úgy mint három metafizikai - asztrológiai tanulmánykötet és a beavatási regény-trilógiámnak (A táltos bolond) az első könyvét. (A Skorpió aranya - Status kiadó, Csíkszereda 2009.) Öt gyermekes családapa vagyok és 3 danos karate-mester. Bár írtam még egy verskötetet és a regény-trilógiám harmadik könyvét is most írom, első sorban metafizikai - asztrológiai tanulmány-szerzőnek tartom magam, és nem szépírónak, mivel a 24 éves gyakorló asztrológusi, tehát sorsfigyelői tapasztalatom alapján minden fikció veszélyesnek bizonyult.

Kollekciók