Ajax-loader

'metafizika' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Héjjas István - Illúzió ​és valóság
Olyan ​könyvet tart kezében a kedves olvasó, amelyet bátran merek ajánlani mindenkinek és amelynek minden könyvespolcon helye van. Nem regény, amelyet egyszer érdemes elolvasni, hanem könyv - a szó klasszikus értelemben, - amelyet időnként elő lehet venni és elolvasni egy részt, majd engedni, hogy megérjenek gondolatai bennünk. Izgalmas és érdekes annak, aki a filozófia felé nyitott, elgondolkodtató, aki a racionális tudományokkal szimpatizál és támpont, akit az emberi lélek mozgatói izgatnak. Kézi könyv a különböző tudományágakról és filozófiai rendszerekről. A feloldás lehetőségét adja az egyik nagy kérdésnek és látszat ellentmondásnak, miszerint a vallások, filozófiák és az akadémikusnak tekintett tudományágak ellentmondásban vannak. A szintézis lehetőségét adja olvasmányosan és izgalmasan.

Bolberitz Pál - A ​metafizika alapjai
A ​metafizika (a létről és létezőről szóló tudomány) Arisztotelész óta alaptudományként határozza meg az európai gondolkodást. Még azok is, akik tagadják létjogosultságát vagy kétségbe vonják tudományjellegét kénytelenek - ha közvetve is - a metafizikai kérdésekkel szembesülni. A metafizika - mint "első filozófia" - elkerülhetetlenül a lét végső alapja és létesítő oka felé tájékozódik s így szilárd alapot nyújthat ama vallási gondolkodásnak, mely a kinyilatkoztatásból merített hívő tudás értelmi alátámasztását keresi. Ez az igény - ha nem is mindig divatos - de maradandó. A katolikus egyház folyvást tudatában volt ennek (vö. II. János Pál pápa "Fides et ratio" c. körlevele, 1998.), s ezért a hit és ész párbeszéde során ismételten ajánlja azt a szerzőt, aki mértékadó módon és maradandóan képes volt összhangba hozni a hit és az értelem igazságait. Ő pedig nem más, mint a tizenharmadik század nagy skolasztikus gondolkodója, Aquinói Szent Tamás, aki Arisztotelész metafizikai felismeréseit az isteni kinyilatkoztatás látóhatárában értelmezte. Az egyház Szent Tamás szellemében alakította ki évszázadok során azt a keresztény filozófiai gondolkodást, melynek forrásai már az Angyali Doktort megelőzően hatékonyan jelen vannak a keresztény teológiai irodalomban. A könyv is ebben a szellemben íródott. A szerző Széchenyi díjas teológus, filozófus, egyetemi tanár, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán az 1. sz. filozófiai tanszék vezetője, a Szent István Akadémia elnöke. 1941-ben született, 1959-ben érettségizett 1966-ban szentelték pappá. Tanulmányait Esztergomban, Budapesten és Rómában végezte. Számos, a keresztény bölcselet témáit tárgyaló könyv és tanulmány szerzője.

Rudolf Steiner - Sors ​és szeretet
Létezik ​az életben még egy olyan erő, amely jobban megmozgat, mint a szerelem? Talán a sors az - de tulajdonképpen csak azért, mert a sors a szerelemmel együtt, annak beteljesedésével vagy éppen be nem teljesedésével és megtagadásával együtt jelenik meg. De mi is a szerelem? Hogyan kapcsolódunk sorsszerűen az életnek ehhez a varázslatos fájdalom és örömbirodalmához? "Mindenki tudja, hogy a szerelem jó - mégpedig nem csak a szerelem és a cselekedeteink tárgya számára, hanem annak is, aki szeret. Ennek ellenére mégsem dönthetjük egyszerűen el, hogy szerelembe esünk. Úgy tűnik, hogy a szerelem szabadságunk megnyírbálása. Másrészt senki sem vonja kétségbe, hogy aki igazán szeret, sem a természeti törvény szükségességének, sem a kötelesség morális szükségességének nem engedelmeskedik, hanem szabad."

Simon Ferenc - A ​hegeli reálontológia születése
A ​Reálontológia születése, melyet – mint e mű szerzője – most az olvasók elé tárok, irodalmi besorolását és szakmai intencióját illetően „kommentár"; olyan interpretáció, melynek fő törekvése magát a művet beszéltetni: pártatlanul a szöveghez hajolni, s azt úgy közvetíteni, hogy az olvasó az eredeti szerző „létfelettien” érvényes szavát hallhassa ki belőle. Úgy gondolom azonban, hogy (nem csak a filozófiában, de más irodalmi műfajban sem) nincs ilyen létfelettien érvényes, magánvaló szövegjelentés, hogy tehát nem iktatható ki a „saját álláspont” értelmező–megítélő szerepe egy végső instanciájában szövegközpontú és kommentáló jellegű Fenomenológia–kommentárból sem. Egy mű interpretációja ugyanis – úgy gondolom – sohasem érték– és értelmezésmentes olvasat, hanem egyfajta szándékoltan megteremtett kommunikációs viszony különböző életvilágok és értékvalóságok között, amelyben az interpretátor gondoskodó felügyelete mellett az értelmező és az értelmezett szöveg is saját létértelmét, világlátását, értékeit „viszi vásárra": ajánlja fel objektíve a másik oldalnak – s próbálja ezáltal jelentéssel bíró értéklétként igazolni önmaga és a másik létezését is. Az egyáltalában vett kultúra paradoxona ez: kultúrlétünk történeti feltételei között, saját interpretációink révén, mindenkori önmagunknak kell egyetemes értelemként és értékként folytonosan újrateremteni a kultúrértéket hordozó mű értelmét. A Szerző

Farkas Lőrinc Imre - A ​Krisztus-tudatú buddhizmus
Térjetek ​el néhány órára, napra vagy jó időre korábbi izmusokhoz kötött létlátásotoktól és váltsatok szemléletmódot, hiszen a világ szétcsodálkozása megszüli bennetek is a csodás világot, változtassa tok gondolkodásmódotokon, s így a gondolat világa megtermékenyíti a gondozás szép tetteit, szóban és cselekedetben újuljatok meg, amivel más életviteIt nyerhettek, amelyben érzületetek. magához az élethez való viszonyulásotok alakul át, minden lehetőségben meglátjátok a léttöbbletet, s a betegség, az öregség, a szenvedés és a halál is csak út lesz: mialatt a végtelen magasban változatlan helyet nyersz és időtálló helyet találsz, s úgy helyénvalóak lesznek gondolataid, szavaid és tetteid, és egészen más rendszerben működnek majd dolgaid, amelyek beleérnek a lét végtelen rendjének örökébe! S ha mégsem - akkor is ... De "ha kiterítenek úgyis" mindenképpen érdemes megszabadulni az izmusoktól, mert hátha nincs is halál - sem szenvedés, öregség és betegség - csak örök élet. .. Mindezért néhány órára térjetek meg!

Jacques Derrida - A ​hang és a fenomén
A ​francia filozófustól, akinek munkássága páratlan erővel határozta meg az elmúlt évtizedek filozófiai és irodalomelméleti gondolkodását, számtalan mű látott napvilágot magyarul, ugyanakkor kezdeti pályaszakaszának e jelentős, sokak szerint életművének legfontosabb és egész pályáját meghatározó könyve, A hang és a fenomén mindezidáig nem jelent meg.

Sylvia Browne - Élet ​a másvilágon
„Nem ​kérek senkit közléseim feltétlen elfogadására. Feltételezem, hogy hozzám hasonló kétkedőkkel van dolgom, tehát inkább végigvezetem olvasóimat a hatvanhárom évnyi utazásom főútjain, mellékösvényein, terelőútjain, amelyeken bolyongva eljutottam az igazsághoz. Mindnyájunkra vár egy túlvilági utazás, és jó lenne, ha félelem nélkül, magabiztos örömmel néznénk az út elébe” - írta könyvéről a szerző. Érdekli Önöket, hol töltjük az örökkévalóságot: Másvilági utazásra invitálja olvasóit a neves amerikai látnok és médium, Sylvia Browne. Új könyvében áttekinti teljes látnoki pályafutását, felhasználva korábbi tapasztalatait, írásait, látomásait, álmait és hipnózisainak eredményeit. A szerző segítségével bepillanthatunk a Másik Oldal életébe, ahol elhunyt hozzátartozóink türelmesen várakoznak az érkezésünkre. Megismerhetjük azt a helyet, ahol nincs magány és unalom, amely az igazi otthonunk. Megtudhatjuk, miként jut el halálunk után lelkünk a másvilágra, hogyan és miért hagyjuk ott időnként a paradicsomi állapotot, hogy újra megtestesülve folytassuk földi pályafutásunkat. Sylvia Browne könyve valódi útikalauz a túlvilági élethez.

Anthony Kenny - Aquinói ​Szent Tamás
Szigorú ​értelemben vett filozófiai művet - Arisztotelész kommentárjaitól eltekintve- Aquinói Tamás nem sokat írt, ám teológiai művei olyan elmélyült filozófiai gondolatokat tartalmaznak, amelyek tükrében minden idők egyik legnagyobb filozófusának tarthatjuk őt. E kötet a filozófus Aquinói Tamásról szól. Bemutatja életének nevezetes epizódjait, írásainak fő témájáit, a mai filozófiai gondolkodásra gyakorolt hatását. Részletesen tárgyalja metafizikai rendszerének fő fogalmait, valamint - a kevésbé ismert, de méltó figyelmet érdemlő - szellemfilozófiáját: az emberi értelemmel, az akarattal, az értelmi és érzelmi képességekkel kapcsolatos gondolatait.

Lyall Watson - A ​természeten túl, a tudományon innen
Az ​emberi természet kevés elem olyan szívós, mint a láthatatlan dolgokba vetett hit - és az aligha csupán véletlen műve. A hiedelmek, vagy azok a különös dolgok, amelyekhez ezek a hiedelmek kapcsolódnak, minden bizonnyal szerepet játszanak a túlélésben. A természeten túli jelenségek természetrajzának célja az, hogy olyan területekre is kiterjessze hagyományos öt érzékszervünket, ahol más érzékek titokban működnek. Kísérlet arra, hogy az egész természetet, az ismertet és az ismeretlent egyaránt, beleillessze a rejtélyek világába, és megmutassa: a birtokunkban levő képességek között jelenleg semmi sem fontosabb, mint az hogy hinni tudjunk a csodákban.

Catharose de Petri - J. van Rijckenborgh - A ​nagy változás
Korszakunkat ​az élet minden területén a csaknem váratlanul fellépő heves megmozdulások jellemzik. A viszonyok szinte hónapokon belül lényegesen megváltoznak. Ez a hullámzás nem korlátozódik egy-egy földrészre, országra, fajra, népre, hanem a világ minden táján és szintjén jelentkezik. Az Egyetemes Tanból kitűnik, hogy ez az újra meg újra jelentkező felindulás közvetlenül a Vízöntő korszakának kezdetével függ össze, amelybe az emberiség belépett. A könyv szerzői világosan megmagyarázzák ennek az átmenetnek a következményeit, de azokat a nagy lehetőségeket is, amelyek ebben minden ember számára rejlenek. A megszabadulásra vágyó embernek ez a könyv döntő, útmutató jelentőségű lehet.

Sárvári György - Metalépés
A ​tapasztalati tanulásban és az arra irányuló folyamatelemzésekben ma már nélkülözhetetlen a filozófiai szintézis és a rendszerszemlélet. A könyv ehhez a megközelítéshez nyújt nagy segítséget - fejlesztési folyamatokkal, tanulási hatékonysággal és szupervízióval foglalkozó szakembereknek és érdeklődő olvasóknak. A jelentés hatalom, és aki nevet ad a születő újnak, hanem valamiképpen önmagát is újjáteremti, új lehetőségekkel ruházza föl. A diagnózis sok esetben mint bélyeg ég bele a kliens tudatos vagy tudattalan fantáziáiba, megváltoztatva a probléma lefolyását, az aktív megküzdés kimenetelét. A betöltött idő átéléséhez az üres időn át vezet az út, a fordulóponton pedig a metafizikai semmi 'üti fel a fejét'. A semmi 'világos éjszakája' a változás kapuját jelenti, amelyen belépve a dolgok és a nézőpontok a 'létezés tengelyén' átfordulnak. A segítő mint útitárs vesz részt egy emberi történet feltárásában, s eközben saját szenvedélyeinek, indulatainak, mulandóságának, sebezhetőségének és reményeinek az átélésén és tudatosításán keresztül válik valódi útitárssá, úgyszólván partnerré. A tartózkodó, de pontos figyelem, az együttműködő aktivitás és a reflexió együttesen hozzák létre a terápiás folyamatot.

Weiss János - Metafizika ​és esztétika
Mintegy ​öt-hat évvel ezelőtt kezdődött meg Adorno hagyatékának publikálása: befejezetlen művek, előadás-jegyzetek, levelezések. Adornót gondolkodóként az állandó útkeresés jellemezte. Tanárként mindent megtett az autoriter viszonyok leküzdése érdekében, és nagyon érdekes, sokszor viharos személyes kapcsolatokat tartott fenn. Weiss János könyve a nemzetközi szakirodalomban is az elsők között tesz kísérletet a hagyaték interpretálására.

Arisztotelész - Metafizika
Az ​arisztotelészi Metafizika a filozófiának klasszikus könyve, melyből minden időben számtalan okulást és ébresztést vettek az olvasók, de nagyon csalódik, aki azzal a szándékkal veszi kezébe, hogy benne valami rendszeres metafizikai kézikönyvet talál, mely ennek a tudománynak minden problémájára kielégítő feleletet fog neki nyújtani. Hiszen e mű már a nevét is egy véletlennek köszönheti, noha írójának kétségtelenül megvolt a maga metafizikai rendszere a létező mibenlétére nézve. Csakhogy, ami a Metafizika című munkájában olvasható, az mégsem egy metafizikai rendszer teljes kifejtése, hanem a többé-kevésbé összefüggő metafizikai problémák hosszabb vagy rövidebb dialektikai fejtegetése.

Wolfhart Pannenberg - Metafizika ​és istengondolat
A ​hazánkban is jól ismert teológus ezúttal filozófiai perspektívában közelíti meg a vallás legfőbb tárgyát, Istent. Ebben a megközelítésben Isten úgy jelenik meg, mint eszme, mint a világot elgondolni törekvő emberi értelem abszolútuma. A felvilágosodás óta azonban kérdésessé és bizonytalanná vált az istengondolat valóságtartalma, egyáltalán a létezés átfogó metafizikai értelmezésének lehetősége. Vajon meg kell elégednünk azzal, hogy természettudományos leírást adunk a világot alkotó tényezőkről? Ekkor nem csupán a világ hullana érthetetlen tények milliárdjaira, de nem tudnánk számot adni az ember egyik elemi tapasztalatáról: önmaga szabad-kezdeményező alanyiságáról, felelős szubjektivitásáról. A szerző Descartes, Kant és Whitehead abszolútum-, idő- és szubjektum-felfogásának kritikus elemzésével a metafizika megújításának szükségessége és egyben lehetősége mellett foglal állást, a feladat elkerülhetetlensége mellé a biztatás érveit is felsorakoztatva.

John Donne - A ​szerelem istensége
John ​Donne költészetének összképe tulajdonképpen egyetlen, bonyolult szerkezetű paradoxon. Belső lényege leginkább külső jelzőinek: misztikus érzékiségének és érzéki miszticizmusának hangsúlyozásával jellemezhető. Szerelem és kiábrándulás, ifjúi szépség és visszataszító öregség, elkeserítő isten és vonzó sátán, a kibontakozó élet és ennek minden ellenkezője, egyszóval az örök változás fájó tudatossággal, nyugtalanító egységben jelentkezik költészetének teljességében és részleteiben egyaránt.

Afonso Cruz - Kokoschka ​babája
Oskar ​Kokoschka, a festő annyira bele volt bolondulva Alma Mahlerba, hogy amikor véget ért a kapcsolatuk, készíttetett egy élethű babát, amely szerelme minden egyes részletét hűen lemásolta. A bábkészítőnek írt levelébe, amelyet a babához mellékelt, és amelyet pontos leírással ellátott rajzok kísértek, még azt is belevette, hogy a bőrnek mely ráncait tartja nélkülözhetetlennek. Kokoschka, aki nem akarta véka alá rejteni a szenvedélyét, a városban sétálgatott a babával, eljárt vele az operába. Egy nap aztán elege lett belőle, a fejéhez vágott egy üveg vörösbort, és a baba a szemétbe került. És innentől kezdve sok ember sorsában töltött be létfontosságú szerepet, olyan emberek életében, akik túlélték a második világháborúban a Drezdára hullott négyezer tonna bombát. Afonso Cruz (1971) sokoldalú figura: nem csak író, hanem kiváló grafikus és közismert zenész is egyben. Könyveit saját alkotásai díszítik, de számtalan mesekönyvet is illusztrált már, és ezen kívül még animációs filmeket is rendez. A bluesos, swinges dalokat játszó The Soaked Lamb nevű zenekarban gitározik, bendzsózik, ukulelézik, vagy ha kell, hát énekel. Írói karrierje 2008-ban indult az Istenhúsa (A Carne de Deus) című regényével. Nagyon termékeny alkotó, írásaival számos portugál díjat nyert már. Legjelentősebb nemzetközi sikere,hogy A Kokoschka babája 2012-ben elnyerte az Európai Unió irodalmi díját.

Heller Ágnes - Leibniz ​egzisztenciális metafizikája
"Én ​Leibniz, segítek abban, hogy az Egészről, amiről oly keveset tudunk, a legjobbakat gondold. Mert legyünk őszinték: Te is inkább a megszületést választod, mint a meg nem születést. És azoknak, akik azért panaszkodnak, mert ebbe a világba és ebbe az időbe születtek egy másik helyett, azt mondom: csak magukat okolhatják keserűségük miatt, mert nem tudták saját kontextusukban, saját természetük szerint a lehető legjobb világot választani."

Jacques Derrida - Grammatológia
Az ​olvasó Jacques Derrida főművének magyar nyelvű fordítását tartja a kezében. A világhírű francia filozófus ezzel a munkájával alapozta meg a dekonstrukció irodalomelméletét. Ezen túlmenően a kötet egymáshoz lazán kapcsolódó tanulmányai egy egészen sajátos Rousseau-interpretációt is nyújtanak. Derrida a felvilágosodás emblematikus szövegeinek vizsgálata során mutatja be, mit is jelent a dekonstrukció fogalma. Az irodalmi és filozófiai szövegekkel való találkozások eseményeiben épül fel az a dekonstruktív olvasat, mely a nyom, a pótlék, az elkülönböződés és az eredet alakzatai köré szerveződik. A dekonstrukció nem pusztán olvasás és írásmód, de szükségszerűen metafizika-kritika és írástörténet is, mely tartózkodik attól, hogy metakritikává váljon. A Grammatológia a huszadik század második felének legtöbbet vitatott és sok nyelvre lefordított filozófiai szövegei közül való.

Vajda Mihály - A ​posztmodern Heidegger
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

G. K. Chesterton - Mi ​a baj a világgal?
A ​PUSZTA GAZDAGSÁG gerjesztette modern elgondolások legrosszabbika éppen az, amely szerint az otthonosság unalmas és komor dolog. Egy otthonban (ahogy mondják) csak halott illemszabályok és megszokott sablonok vesznek körül, kívül ellenben kaland és változatosság vár. Valójában ez a vélemény a gazdag emberé. A gazdag ember tudja, hogy saját háza a gazdagság hatalmas és hangtalan kerekein siklik: lendületes és csendes rituálé során a szolgák garmadája mozgatja. Másrészről a kinti utcákon a csavargás romantikájának minden lehetősége nyitva áll előtte. Pénze rengeteg, így megengedheti magának, hogy csavargót játsszon. Miközben a paraszt legszelídebb kalandja is a rendőrőrsön ér véget, nála a legvadabb kaland is étteremben zárul. Ha betör egy ablakot, hát kifizeti, ha pedig elgázol valakit, legfeljebb járadékot ad az illetőnek. Ahogy az elbeszélés milliomosáról mondják: egy egész hotelt képes megvenni, ha egy pohár gint szeretne. Mivel pedig szinte minden fejlett" és haladó" gondolat hangvételét ő, a luxus embere diktálja, már majdnem elfelejtettük, hogy valójában mit is jelent az otthon az emberiség túlnyomó többségét adó milliók számára." Chesterton

Leszek Kołakowski - Metafizikai ​horror
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

G. I. Gurdjieff - A ​mindenségről és mindenről
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bogdán István - Res ​ultimae - Lex historiae
Bogdán ​István nemcsak a technikatörténészek, a papírológia, a mértékrendszertan tudósai és a mesterségtörténészek körében ismert szakember. Ő az, akit a 60-as évektől gyakran hallottunk a rádióban, amint gyermekeknek és fiataloknak magyarázta a régi magyar mesterségeket. Jelen kötetében mint historikus gondolkodik és gondolkodtat el azokról a végső dolgokról, amiket már (vagy még) nem lehet semmiféle mértékkel mérni, mégis az élet alapját képezik és áthatnak mindent. A kis kötet logika-etika-metafizika egyszerre, úgy elbeszélve, hogy az olvasó észre sem veszi, milyen magasságokba vezették el. A közeljövőben jelenik meg a szerző "Mesék mindenkinek" című kötete, melyben e végső dolgok mindennapi vetületei válnak mesékké.

Immanuel Kant - Jacques Derrida - Minden ​dolgok vége
"Újabban ​az apokaliptikus intonáció nagyon hangossá és fülsértővé vált a filozófiában" - írja Heller Ágnes. - "Az erős és néha sivító intonáció pótolja az apokaliptikus víziók elvesztését. Az ember még mindig kapkod; le kell zárnia, megjelölnie, elpecsételnie, s feltörnie a pecsétet. Ez a "vég", mely jelentést ad az esetleges világnak." Immanuel Kant és Jacques Derrida kötetünkben szereplő írásai (A filozófiában újabban meghonosodott előkelő hangnemről, Minden dolgok vége - ,no apocalypse, not now) erről a hangosan-hangzatosan megkísértett és saját képünkre formált végről bocsátkoznak dialógusba. De egyszersmind a nyugati filozófia legkevésbé hallható "végszavának" is hangot adnak - magának a "hangnemnek", amely hol a végső dolgokba beavatottak szólamára akarja eleve ráhangolni a gondolkodást, hol a minden dolgok végét újra és újra bejelentő apokaliptikus szózatokéra. "Ámde miért is várakoznak az emberek egyáltalán valamiféle világvégére? S ha ezt rájuk hagynánk is, miért épp egy, az emberi nem túlnyomó része számára rémületes végre várnak...?" Kant "Tehát mi, a modern idők Aufklärerjei nem szűnünk meg elítélni a szélhámos apostolokat, az "állítólagos küldötteket", akiket senki sem küldött, a hazugokat és a hűtleneket, a történelmi küldetéssel hivalkodók dagályosságát és felfuvalkodottságát, akiktől senki sem kért semmit, és akiket senki sem bízott meg semmivel. A legjobb apokaliptikus hagyományon belül maradva folytatjuk-e hát a hamis apokalipszisok elítélését?" Derrida

Arthur Schopenhauer - A ​nemi szerelem metafizikája / Az élethez való akarat igenléséről / Az élet semmiségéről és gyötrelméről
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Henri Bergson - Bevezetés ​a metafizikába
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Srí Ramana Maharsi - Tudatos ​halhatatlanság
„Az ​Önvaló felismeréséről vagy Isten eléréséről beszélünk - az időben. Nincs azonban semmi elérendő. Már most is az Önvalóban létezünk, s olyan sem lesz soha, hogy közelebb lennénk Istenhez, mint most vagyunk. Örökké áldottak, az Önvalóban létezők, a végtelen most vagyunk. Tudatosságunk töretlen, folytonos és örökkévaló. Mája, önhipnózis azt képzelni, hogy most mások vagyunk. Ébreszd fel önmagad ebből a hipnotikus állapotból! Az ego áltatja magát azzal, hogy két én létezik: az egyik, amelyiknek most a tudatában vagyunk [a személy], és a másik, a magasabb, az isteni, amire majd egy nap ráébredünk. Ez nem igaz. Csak egyetlen Önvaló létezik, amely teljesen tudatos most és mindörökké. Számára nincs múlt, jelen vagy jövő, mert túl van az időn."

Robert Anton Wilson - Kvantum ​pszichológia
A ​Mandala-Véda kiadó új, a modern tudomány és metafizika összefüggéseit taglaló soro­zatának rendkívüli módon elgondolkodtató darabja ez a könyv. A nyugati gondolkodás bri­liáns erőfeszítése, mely oldottsága ellenére a Zen-hez hasonló érzelmi, gondolati, értelmi fe­szültségeket, sőt esetenként a szellemi ébresztés átütő erejű felháborodását kelti az elszánt olvasóban. A meghódolás előtt álló, rendkívül képzett, kétségek és módszerek között elszántan küzdő nyugati értelem próbálkozásainak összegző keresztmetszete ez a könyv. A további fejlődés útja a klasszikus fizikából, a metafizika irányába tart, s a szálak az ősi, transzcendentális kelet felé vezetnek.

Bolberitz Pál - Általános ​metafizika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Beer Miklós - Polcz Alaine - Sajgó Szabolcs - Élet ​Hit Lélek
"Könyvünkben ​a fő témát most az ember változása, pontosabban: az emberi változatok jelentik. Száguldó korokban rohanunk és száguldó korok rohannak át rajtunk, s egyre riasztóbban sürgető a kérdés: jut-e elég időnk magunkra s másokra figyelni, értjük-e jelzéseit a köznapin túl egy másik világnak is." (A kiadó)

Immanuel Kant - Träume ​eines Geistersehers, erläutert durch Träume der Metaphysik
Das ​Schattenreich ist das Paradies der Phantasten. Hier finden sie ein unbegrenztes Land, wo sie sich nach Belieben anbauen können. Hypochondrische Dünste, Ammenmärchen und Klosterwunder lassen es ihnen an Bauzeug nicht ermangeln. Die Philosophen zeichnen den Grundriß und ändern ihn wiederum oder verwerfen ihn, wie ihre Gewohnheit ist. Nur das heilige Rom hat daselbst einträgliche Provinzen; die zwei Kronen des unsichtbaren Reichs stützen die dritte, als das hinfällige Diadem seiner irdischen Hoheit, und die Schlüssel, welche die beide Pforten der andern Welt auftun, öffnen zugleich sympathetisch die Kasten der gegenwärtigen. Dergleichen Rechtsame des Geisterreichs, insofern es durch die Gründe der Staatsklugheit bewiesen ist, erheben sich weit über alle ohnmächtige Einwürfe der Schulweisen, und ihr Gebrauch oder Mißbrauch ist schon zu ehrwürdig, als daß er sich einer so verworfenen Prüfung auszusetzen nötig hätte. Allein die gemeine Erzählungen, die so viel Glauben finden und wenigstens so schlecht bestritten sind, weswegen laufen die so ungenützt oder ungeahndet umher und schleichen sich selbst in die Lehrverfassungen ein, ob sie gleich den Beweis vom Vorteil hergenommen (argumentum ab utili) nicht vor sich haben, welcher der überzeugendste unter allen ist? Welcher Philosoph hat nicht einmal zwischen den Beteurungen eines vernünftigen und fest überredeten Augenzeugen und der inneren Gegenwehr eines unüberwindlichen Zweifels die einfältigste Figur gemacht, die man sich vorstellen kann? Soll er die Richtigkeit aller solcher Geistererscheinungen gänzlich ableugnen? Was kann er vor Gründe anführen, sie zu widerlegen?

Kozma Szilárd - A ​karma (a Lilith), az ördög (az árnyék- én) és ezek meghaladási lehetősége
Talán ​az egyetemes létet, a földi - emberi életet és az individuális személyiségünk egészét létrehozó, fenntartó és vezérlő, egyetemes törvények ismertetésénél is fontosabb ez, a sok esetben tragikussá váló sorsunk, végzetes betegségeink és baleseteink igazi, de rejtett ős-okát felmutató, a héber misztikából és a Bibliából Lilith néven ismert jelenséget, annak az ok-okozati összefüggését, következményeit, és a tőle való szabadulási lehetőséget (az egyetlen igazi ellenséget!) leleplező könyv. A Názáreti Jézus azt nyilatkozta erről a jelenségről, hogy Ő azért jött, „hogy leleplezze azt, ami a teremtés óta rejtve van.” Ám ennek a krisztusi leleplezésnek a leírása eltűnt. Az evangélium-szerzők nem értették meg a fontosságát és apokaliptikus fantazmagóriákat írtak a leleplezés helyett, mint János. Annak ellenére, hogy számtalan Lilith-mitosz élt és él, és már pszichológusok is írnak könyveket róla, ezek a jelentős értelmezések is bele fulladnak a ködös esztétikai - érzelmi misztifikációba…

Kollekciók