Ajax-loader

'liturgia' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Alexander Zieger - Gudrun Schlechte - Ily ​színes a mi hitünk
Ez ​a könyv alighanem egyedülálló mű a hazai katolikus könyvkiadásban. Olyan átfogó, szinte minden vallási jelenségre és történésre reflektáló alkotás, amely feltehetően egy csapásra kedvelt olvasmánya lesz a hitét kereső és ápoló magyar ifjúságnak. De nem csak nekik. Reméljük, hogy felnőttek is megkedvelik ezt a minden szempontból hasznos, rengeteg információt tartalmazó könyvet. Reméljük, hiszen belelapozva bárki meggyőződhet arról, hogy feltétlenül hiánypótló, nélkülözhetetlen munkát tart a kezében, mely nem csak a katolikus, hanem sok más keresztény és nem keresztény vallás főbb jellemzőit is ismerteti az olvasóval. Lexikon? Tanköny? Olvasmányos ismeretterjesztő mű? Mindhárom együtt, mégis több ezeknél. Ám semmiképpen sem száraz ismertetése vallásunk, hitünk alapigazságainak, történetének, fejlődésének, életének. Hasonlattal élve, sokkal inkább egy szélesre tárt ablak, amelyen keresztül kitekinthet az olvasó hitünk sokszínű világára.

Varga Lajos - Örökké ​illatozó rózsafűzérek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nyiredy Maurus - "Miért ​keresitek az élőt a holtak közt?"
„Jézus ​Krisztus életét, szavait négy írás hagyta ránk, ezeket görög szóval evangéliumoknak hívjuk. Kézenfekvő, hogy évente a liturgián egy evangéliumot vegyünk kézbe, és azt végigolvassuk. Így egy év alatt a vasárnapi liturgián végigolvassuk Máté evangéliumát (»A« év), a következő évben Márk evangéliumát (»B« év), aztán meg Lukács evangéliumát (»C« év). János evangéliumának nem jutott külön év, ezt a többi között az év bizonyos részeiben elosztva olvassuk végig. Minden vasárnapnak az evangéliumi részét bemutatom, röviden értelmezem, hogy ha valaki a vasárnapi szentmise előtt ezt a részletet elolvassa, tudja, hogy másnap mit fog hallani. Így bizonyára másképpen, elevenebben, összeszedettebben tud részt venni a liturgián. A szentmisén természetesen nem csak az evangéliumot olvassuk. Előtte mindig szerepel egy részlet az Ószövetségből. Az Ószövetség segít megérteni Jézust, az ő útját. A részlet, amit felolvasunk, mindig kapcsolatban van az evangéliumi részlettel. Ezt az ószövetségi részletet is igyekszem röviden megvilágítani. Végezetül minden vasárnap találunk egy személyes imádságot is. Ugyanis fontos, hogy Isten szavára válaszoljunk. Ez a válasz éppen az imádság. Arra törekedtem, hogy ebben az imádságban az olvasott szentírási részletek gondolataival szólítsam meg akár a mennyei Atyát, akár az Ő Fiát és a mi Testvérünket, Jézust.”

Nyiredy Maurus - "A ​szikla pedig Krisztus volt..."
„A ​»B« és »C« év után ebben a kötetben az »A« év vasárnapi szövegeihez szeretnék hozzászólni azért, hogy a szentmisén résztvevő hívőknek segítsek egy alapvető tájékoztatással. Megadom az evangéliumok lelőhelyét és rövid magyarázatot is adok hozzá. Másodikként az ószövetségi olvasmányokhoz szólok hozzá. A harmadik részben a hét minden napjára a vasárnapi szentírás szövegek alapján adok egy meditációs témát, imádságunkban ezzel foglalkozhatunk. A negyedik részlet egy rövid szubjektív imádság, amelynek az lenne a célja, hogy bevezesse az olvasót a személyes, saját szavainkkal, gondolatainkkal történő imádságba.”

P. Mateo Crawley-Boevey - Egy ​óra a szentségi Jézussal
Készséggel ​és lelki örömmel ajánlom katolikus magyar híveink kezébe ezt az új szentségimádási könyvet. Szerzője egy belga belső kegyelmi életet élő szerzetes, P. Mateo Crawley, aki az Úr Jézussal való létszerű kapcsolat elmélyítését tűzte ki maga elé életcélul. "Egy óra a szentségi Jézussal" gyümölcsözően használható egyénileg és közösségben is. Nagy mértékben rásegít arra, hogy az imánk túllépjen a sokszor felületes ajakimán és szívet-lelket melengető személyes imává változzék. Dr. Takács Nándor OCD székesfehérvári megyés püspök

Murányi Nikolett - Imádságlépcsők ​- A világosság titkai
A ​RÓZSAFÜZÉR ÉVÉBEN kívánom, hogy az imádságlépcsőkön át jussunk egyre közelebb a minket szerető, megváltó és megszentelő Istenhez. Ebben segítsen minden imádkozó embert ez a könyvecske. ___ Dióssi Kornél OP domonkos házfőnök, a Rózsafüzér Királynéja templom plébánosa Budapest, 2003. augusztus

P. Jávor Egon - Vasárnapi ​misekönyv
A ​szentmise állandó részeinek kétnyelvű szövege, az egyházi év vasárnapjának és parancsolt ünnepeinek, valamint a magyar szenteknek miséi, a teljes nagyheti szertartás, s az Egyház reggeli és esti imája.

Louis Bouyer - Építészet ​és liturgia
"Vajon ​hol mutatkozik meg jobban az ember lelkülete, ha nem a számára oltalmat nyújtó háza megépítésében? Ugyanígy, az a mód, ahogyan templomainkat megépítjük, egyúttal megjeleníti az Egyház -- azaz a Krisztus testében való közösség -- életének minőségét." A II. Vatikáni Zsinat nagy konvertita teológusa, Louis Bouyer fogalmaz így őszinte aggodalommal első magyarul megjelenő könyvének előszavában. Jelen kötetében a liturgikus tér történetét követi nyomon a századok során az ókori zsinagógától egészen az újkor nyugati templomáig, hogy azután két lábbal a hagyomány alapjain állva, mutasson utat a zsinat utáni liturgikus reform új térelrendezéséhez, a nép tevékeny és hiteles részvétele érdekében. Az utolsó fejezetben reményének ad hangot: "Egyszerűde mindig tökéletesen rendezett szertartás, az énekek bősége és változatossága, a tömjén és a fények egy szép és céljához jól alkalmazott templomban: íme mindez hathatósan a segítségünkre lehet annak a lelki örömnek a megvalósításában, amely nélkül elképzelhetetlen hiteles eucharisztikus kultusz. Ennek ellentéteként áll modern, tisztán rubricista elképzelésünk a liturgiáról, ihletettség nélküli didaktikusságunk, elvont lelkiségünk, amely túl könnyen alkalmazkodik azon épületek kietlenségéhez, amelyekben sietve intézzük el komor vasárnapi kötelességünket. Mindennek el kell tűnnie, ha valóban elővételezni akarjuk itt a földön az 'égben számon tartott elsőszülöttek Egyházát' (Zsid 12,23)."

Pilinszky János - A ​rózsafüzér titkairól
„Az ​örvendetes olvasónak mind az öt „titka” a megtestesülés köré csoportosul.” „A fájdalmas olvasó valamennyi titka Jézus testi szenvedéséről szól.” „A befejező öt titok úgy tűnik, mintha tőlünk a legmesszebb állana.” Az elmélkedések eredetileg az Új Ember 1964. október 11-i, 18-i és 25-i számában jelentek meg.

Mándy Zoltán - Dicsérjétek ​az Urat!
A ​Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Hitoktatási Bizottságának hittankönyve.

Covers_306459
0

Ismeretlen szerző - A ​szentmise állandó részei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Farkasfalvy Dénes - Himnuszok
A ​latin nyelvű himnuszköltészet az egyik legősibb keresztény irodalmi műfaj. Első nagy művelője minden valószínűség szerint Szent Ambrus milánói püspök volt. A keresztényüldözések megszűnése után a székesegyházakban és a kolostorokban az ő nyomdokain járva teremtették meg követői a közös imádság során használt középkori himnuszköltészetet. A századok során azonban ezek az alkotások többszöri revízión estek át, s a kor ízlése szerinti változtatások sokszor elhomályosították a művek eredeti szépségét. A XX. századi magyar fordítók -- Babits Mihály, Sík Sándor, Weöres Sándor -- sajnos ezeket a változatokat vették alapul. A II. Vatikáni Zsinatot követő liturgikus reform a régi himnuszok helyreállítását is célul tűzte ki, s Farkasfalvy Dénes, a dallasi ciszterci kolostor tudós apátja -- akit főképp biblikus írásaiból ismerünk -- e kutatások eredményeire támaszkodva készítette el himnuszfordításait. A teológiai tartalomkeresés, a formahűség és a vallásos élmény kifejezése egyaránt célként lebegett szeme előtt. A kötet -- bár tudományos igénnyel készült -- lelkesíteni, ihletet adni és gyönyörködtetni szeretne, hogy az egyházi költészet legősibb gyöngyszemei az olvasók lelkében is himnuszokat fakasszanak.

Barsi Balázs - Dobszay László - „Íme, ​most fölmegyünk Jeruzsálembe”
A _Márton ​Áron Kiadó_ örömmel indítja útjára -- nevét a II. Vatikáni Zsinat _Sacrosanctum consilium_ kezdetű konstitúciójából vevő -- _Fons et Culmen_ kiadványsorozatát, mely a liturgiához mint az istendicséret tiszta _forrásához_ és az Egyház minden tevékenységének _csúcspontjához_ kívánja elvezetni a híveket és minden jóakaratú embert, neves szerzők maradandó értéket képviselő, liturgikus témájú művei segítségével. A Fons et Culmen sorozat _"Íme, most fölmegyünk Jeruzsálembe"_ című első kötete az egyházi év központi jelentőségű időszakáról, a Nagyhétről és annak misztériumairól szól, ennek átélését törekszik elősegíteni. A könyv a korábban ugyancsak Kiadónknál megjelent Barsi -- Gál: Hozsannától Allelujáig c. kiadvány alapgondolatait mélyíti el.

Tower Vilmos - Krisztus ​közelsége
A ​könyv a katolikus szertartástant mutatja és magyarázza el (nemcsak szóban, hanem képekben is) a szakiskolák számára és magánhasználatra. A tárgyalás részei: a szertartások általában, a szentmise, a szentségek általában és a hét szentség külön-külön, az áldások, a szent helyek, a szent idők, az egyházi ájtatosságok és végül a templomi illemszabályok. A könyv a magyarázatot ötven katekizmus-szerű kérdés keretében adja. Az első így szól: Miért tiszteljük Istent külsőleg is?

Szeghy Ernő - Örömünk ​oka
750 ​éve 1251-ben adta a Boldogasszony a Kármelitáknak az Ő áldott ruháját, a Skapulárét. mi az Ő testvérei vagyunk, lelkiségünk az Ő élete, hivatásunk -- ahogy Marcell atya megfogalmazta: -- _Mindent Máriával, mindent Jézusért, mindent szeretetből_. Ez a könyv legyen szerény emléke a skapuláré jubileumának, és szolgálja a lelkek üdvösségét Márián át Jézushoz. Hálával gondolunk P. Szeghy Ernő kármelita atyára, e könyv szerzőjére. Nagy tudása és mély lelkisége sok embert vezetett és vezet Istenhez. Az Ő és magunk számára sem kívánhatunk mást, mint amit a Skapuláré ének megfogalmaz: "Szűzanyánk, végy karjaidba minket, amidőn majd meghalunk!" Fr. Albert OCD provinciális

Ismeretlen szerző - A ​II. Vatikáni Zsinat rendelkezései a Szent Liturgiáról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

A_keresztfahoz_megyek
A ​keresztfához megyek Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - A ​keresztfához megyek
A ​teremtés végcélját nem a mi világunk időleges köreiben kell keresnünk, hanem önmagunkban és mindeneken túl, az isteni élet világában. A kereszt ettől az érzéki világtól való elszakadást jelenti: szenvedéseinket és halálunkat. Szenvedéseink tanítanak meg mindannak értékelésére, ami szellemi: halálunk tesz alkalmassá bennünket arra, hogy mindenestül a szellemi valóság, az isteni élet részesei lehessünk. A kereszt jele a világtól való elszakadásnak, amelyre szenvedéseink tanítanak, jele a végső elszakadásnak, amelyet halálunk eredményez. De a kereszt jele a fölfelé haladásnak, az egyre szellemibbé válásnak, a végső Célnak, amelyet – önmagunkon túljutva – el fogunk érni. A keresztény nem riad a kereszttől, mert Krisztust látja rajta. Tudja, hogy a szenvedés, a halál és a bűn hozzátartozik ehhez a világhoz: tudja, és küzd ellenük. Azt is tudja, hogy ezek nem végső dolgok, amint maga a világ sem az. Krisztus öltötte magára a keresztet, és a keresztény Krisztus sorstársa: Vele küzd minden ellen, ami rossz, hiszi, hogy jóakaratú és nemes erőfeszítései egyre szellemibbé teszik: a kegyelem feléje hajolhat, és az isteni életbe emelheti. A keresztény Krisztussal él, hogy Vele együtt támadjon fel. Keresztutat pedig azért végez, hogy megerősödjön abban a tudatban, hogy ő Krisztus sorstársa – mindvégig az: a feltámadásig az.

Engelbert Gross - Misekönyvem
A ​könyv a gyermekeket mint a közösség tagjait megismerteti a szentmiseáldozattal. Szülőknek, hitoktatóknak, lelkipásztoroknak nyújt segítséget ahhoz a meglehetősen nehéz feladathoz, hogy a gyermekekkel könnyebben meg tudják sejtetni a szentmise lényegét. Célja, hogy a mise egyes lényeges mozzanatait tudatosítsa a gyermekekben. A nagysikerű könyv szerves része a gyerekeknek készült sokszámú színes illusztráció.

Covers_350810
A ​Szent Liturgia Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - A ​Szent Liturgia
A ​Szent Liturgia hitforrás, amelyből Isten népe oltja szomjúságát e világ pusztaságában. Pásztorainak hittel kell a sziklára ülni, mint Mózesnek, hogy a nép bőséges élő vízhez jusson. A Szent Liturgiát naponta életünk középpontjává kell tenni. (fordító)

Orosz László - Nikolaosz ​Kabaszilasz liturgia-magyarázata
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ivancsó István - Magyar ​Mózes
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ivancsó István - Eteria ​útinaplója
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_132871
Szertartástan Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Szertartástan
Az ​előre megállapított istentiszteleti rendet rítusnak (szabálynak) nevezzük; magukat az istentiszteleti szent cselekményeket pedig szertartásnak (ceremóniának) hívjuk. A szertartásosan végzett közös istentisztelet neve liturgia.

Balogh Elemér - Kerényi Imre - Csíksomlyói ​passió
A ​passiójáték szövegének összeállítását egy színpadi előadás tette szükségessé: 1981-ben az akkori Várszínház társulata vitte színpadra a nagypénteki misztériumjátéknak ezt a szövegváltozatát. A Helikon Kiadó akkor is, ezzel az új, változatlan kiadással pedig ma is jelezni kívánja: ez a szöveg érdemes arra, hogy megőrződjék az utókornak, akárcsak a magyar nemzeti dráma többi darabja.

Ismeretlen szerző - Miseájtatosság ​Szent Vince tiszteletére
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Romano Guardini - Örökmécs
Az ​Egyház liturgiájának szerves összetevői a szent jelek és a liturgikus cselekvés különféle megnyilvánulásai. A harang, az oltár, a gyertya, a térdelés, a mellverés mind része a szertartásoknak, de csak az mélyülhet el igazán a liturgia világában, aki ismeri e szimbólumok jelentését és jelentőségét. "A liturgia a testet öltött szent és titokzatos történések világa, s így szentségi és szentelményi jellegű. Ezért mindenekelőtt azt az élményt kell megismernünk, mellyel a hívő a láthatalan kegyelem látható szent jeleit fölfogja, fogadja, gyakorolja... Útmutatást, egy kis indítást szeretnék adni a szent jelek élő nézésére és gyakorlására." Romano Guardini

Kis_zsolozsma
Kis ​zsolozsma Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Kis ​zsolozsma
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Barsi Balázs - Gál Ferenc - Hozsannától ​Allelujáig
Fráter ​dr. Barsi Balázs ferences atya és dr. Gál Ferenc teológiai professzor mély gondolatai megtanítanak bennünket Hozsannától Allelujáig, Virágvasárnaptól Húsvétig, Jézus szenvedése előtti diadalmas jeruzsálemi bevonulásától, megváltó szenvedésein és kereszthalálán át a dicsőséges feltámadásig, ezen Szent Napokban lélekben Vele azonosulni. A könyv első részében a nagyheti liturgia misztériuma tárul fel, míg második részében a Jézussal együttérző, imádkozó, elmélkedő és bűnbánó közösségi ember hangja szólal meg.

Rajeczky Benjamin - Mi ​a gregorián?
A ​gregorián az európai zenekultúra bölcsője, a világ leggazdagabb dallamkultúrája, minden dallamszövés forrása és mintaképe, az egyszólamú zene legdiadalmasabb kivirágzása. Az elnevezés I. Gergely pápára utal, aki rendszerbe foglaltatta a korabeli liturgiát. A Földközi-tenger melléki dallamkincs elterjesztésében nagy szerepe volt Ambrus milánói püspöknek, a különböző kolostoroknak és a szájhagyománynak. Jelentős lépés volt a dallamok megbízható lejegyzésének lehetővé tétele Arezzói Guido vonalrendszere segítségével. Az idők folyamán a gregorián háttérbe szorult a vokális polifónia, majd a hangszeres zene elterjedésének következtében. Új életre csak a múlt századi kutatások keltették, elsősorban a solesmes-i iskola. Jelenleg nagy harc folyik az egyetemes emberi kultúra eme óriási értékének megmentése érdekében. Ez a témája Rajeczky Benjamin könyvének. Szakszerűen, kottapéldákkal és táblázatokkal illusztrálva, ugyanakkor izgalmasan, lebilincselően, a legszélesebb olvasóközönség számára is élvezetesen ír tárgyáról, s minden bizonnyal nagy sikerre számíthat a zeneszerető olvasók körében.

Efraim testvér - A ​rózsafüzér titkai
Mária ​hozza hitünkbe a szépséget és a mélységet. Ő adja közösségeinknek a kedvességet és az otthonosságot. Mindezt nyújtja e könyv is. Áldott legyen, akiről szól, aki írta és aki olvassa! (Balás Béla, püspök)

Ozsv%c3%a1ri_csaba_1
4

Ismeretlen szerző - Ozsvári ​Csaba ötvösművész
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ingeborg Obereder - A ​szeretet sugárzásában
„Forró ​vágyam, hogy annyi időt töltsek az elrejtőzött Úr lábainál, amennyit csak tudok. Ó, elrejtőzött Jézus, feltámadásom dicsőséges záloga, Benned van egész életem középpontja.” (Szent Fausztina nővér) A Szentlélekben való megújulás nagyon fontosnak tartja a megtérést és az Úrral való személyes kapcsolat kialakítását. A megújult élet azonban elveszíti lendületét, ha nem ismeri föl erőforrását az Eucharisztiában. Jézus eucharisztikus jelenléte bátorságot ad és vigasztalást... gyógyítja a sebeinket és kiemel a világ sötétségéből. Ajánlom ezt a kis könyvecskét mindazoknak, akik lelkileg növekedni akarnak és meg akarják őrizni a Szentlélek ajándékait. - Katona István atya

Kollekciók