Ajax-loader

'krisztológia' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Baij Mária Cecília - Jézus ​benső élete
„JÉZUS ​BENSŐ ÉLETE” Jézus legszentebb Szívének érzelmeit akarja nekünk megmutatni, azt, hogy hogyan szerette létének első pillanatától kezdve a mennyei Atyát és minket. Arra akar indítani, hogy úgy érezzünk, mint az Üdvözítő; Őt utánozzuk s alakítsuk szívünket szent Szívének mintájára. Jézus Szívének tisztelete, Isten szent elhatározása szerint, amint ezt Szent János evangélista Szent GERTRÚDNAK jelentette ki, – különösen az utóbbi idők számára lett fenntartva és arra való, hogy a kihűlt emberszíveket bensőséges viszontszeretetre gyullassza; elégtételt adó engesztelésre és hű utánzásra indítsa.

Kereszty Rókus - Krisztus
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Joseph Klausner - Jézus
A ​kötet Joseph Klausner legjelentősebb és leghíresebb műve, mely egyedülálló, mert szerzője elsőként írt zsidó tudósként héberül Jézusról és a kereszténység kialakulásáról a rabbinikus források felhasználásával. Részletesen végigkíséri Jézus életét, gyermekkorától egészen haláláig. A környezetrajz alapossága, a források és az irodalmi párhuzamok széleskörű felhasználása ugyancsak hozzájárul ahhoz, hogy a kérdést új perspektívában lássuk, de ezen felül számos részletkérdésre (pl. az utolsó vacsorára és Jézus perének kérdésére) vet új fényt.

M. Basilea Schlink - Teljes ​szívedből
Valószínű, ​hogy a Jézus iránti "első szeretet" még sohasem volt annyira szükséges, mint éppen ma. Csak ennek a birtokában tudjuk majd elviselni a ránk váró nehéz időket. Ezt a szeretet jellemezte az első keresztényeket. Közülük sokan mártírként haltak meg Jézus iránti odaadó szeretetük miatt.

Witness Lee - A ​mindent tartalmazó Krisztus
Az ​Ótestamentum összes szimbóluma és előképe csodálatos képet ad a mi Szabadítónkról, Jézus Krisztusról. Ezek közül az egyik legjelentősebb, mégis elhanyagolt előkép az ígéret földje, a „jó föld”. A Mindent tartalmazó Krisztus-ban Witness Lee Mózes ötödik könyvének részeit elemezve kimutatja, hogy az Izráel gyermekei által örökölt föld tökéletes előképe Krisztusnak, a mi újtestamentumi örökségünknek. Részletesen megvizsgálja a jó föld kikutathatatlan gazdagságának néhány elemét. Elmagyarázza és bemutatja, hogy az egyes előképek hogyan alkalmazhatók a saját tapasztalatainkra. A Mindent tartalmazó Krisztus elejétől végig arra ösztönzi az Istent kereső hívőket, hogy nap mint nap tapasztalják meg és élvezzék Krisztus gazdagságát, az ő jó földjüket, Isten örökkévaló céljának beteljesítésére

Tower Vilmos - Van ​Krisztusunk!
A ​kiadvány a történelmi Krisztust mutatja be különféle forrásokon keresztül, majd hatásáról, tanításáról beszél egészen a mai korig, végül pedig istenségéről ír. A függelék Krisztusról szóló szemelvényeket közöl költőktől apostoloktól, szentektől. A füzet kegyeletképpen a szentéletű és szociális érzékű püspök, nagyhatású szónok és író Prohászka Ottokár születésének 100. évfordulóján a püspök elmélkedéseiből ad válogatást Krisztus földi életének főbb állomásairól, az Oltáriszentségről és Krisztus Szentséges Szívéről.

Covers_107322
A ​dogmatika kézikönyve Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - A ​dogmatika kézikönyve
Első ​kötet Jürgen Werbick - Prolegomena Dorothea Satter/Theodor Schneider - Istentan Dorothea Satter/Theodor Schneider - Teremtéstan Hans Kessler - Krisztológia Bernd Jochen Hilberath - Pneumatológia

Michel Quoist - Krisztus ​él!
A ​szerzô ebben az optimista, életigenlô könyvében abból a hittételbôl indul ki, hogy Krisztus egyházában titokzatosan tovább él. A hívô keresztény Krisztusban és Krisztussal átéli a teremtés, a megváltás és a feltámadás misztériumát. Maga is tevôleg résztvesz ezek kibontakoztatásában, amikor a világ fejlôdését és embertársai javát szolgálja. Krisztust épp a való világ ,,szívében'' találja meg, ezért nem vonul félre, sôt, ellenkezôleg, tevékeny építômunkása. Ez jellemzi a mai keresztény laikusok lelkiségét, akik épp a családi, hivatási, társadalmi elkötelezettségükben találkoznak Krisztussal. Ezt a lelkiséget is az imaélet táplálja, de ez más lesz, mint a papoké és szerzeteseké. Így a könyv tanulságos olvasmány mind a lelkipásztorkodó papok, mind a hívô keresztény laikusok számára, akiknek szolid dogmatikai alapon ad útmutatást a Krisztus- követésre világi életükben.

Belon Gellért - Jézus ​lelkülete
"Ember ​így még nem beszélt!" - mondják a templomőrök a papi fejedelmeknek Jézusról. Ez a megállapítás hangzik századról-századra egészen korunkig. Hívők és hitetlenek, vallásosak és vallástalanok egyaránt vallják, hogy Jézusban megjelent a tökéletes ember. Az Isten is kinyilvánítja róla Szent Pálnál: "Úgy tetszett az Atyának, hogy benne lakjék az egész teljesség." (Kol 1,19) Ég és föld tanúsítja, hogy Jézusban megjelent az emberség teljessége.

Kereszty Rókus - Jézus ​Krisztus
Célom, ​hogy bemutassam Jézus Krisztus misztériumát. A Katolikus Egyház krisztusképéből indulok ki; igyekszem annak hiteles történeti alapjait megmutatni s egyben keresem mélyebb megértését. Abban bízom, hogy vizsgálódásaim végén Krisztus személye és műve még egyértelműbben jelenik meg, mint isteni misztérium: meghaladja az emberi értelem határait, ugyanakkor új értelmet ad az emberi életnek és a világegyetemnek. Könyvemet elsősorban egyetemi, illetve főiskolai tankönyvnek szántam, de Amerikában sokan használták lelki életük gazdagítására, vagy prédikációs előkészületre. A biblikus krisztológia, a történeti és rendszerező rész sok olyan témát tartalmaz, amely a nem hívő, de kereső, általános műveltséggel rendelkező olvasó számára is érdekes olvasmány lehet. Ahelyett, hogy a mai gyorsan változó krisztológiai irányokat részletesen ismertetném, a Krisztus-misztérium egészére figyelek, s annak fényében igyekszem a mai olvasó kérdéseire válaszolni. (Kereszty Rókus O.Cist)

Barsi Balázs - Názáret ​iskolája
Ez ​a kis könyv Balázs atyának azokat a gondolatait foglalja össze, melyek Jézus rejtett názáreti életének titkába vezetnek be: az egyszerű, hétköznapi életkeretek között felragyogó misztériumba, Jézus és az Atya kapcsolatába, a Szent Család lelkületébe, mely a huszonegyedik század keresztény misztikájának is alapja és hiteles mintája lehet. A názáreti életforma nem harsány, látványos külsőségekben tobzódó lelkiségi mozgalom, hanem egyszerű, csöndes, elkötelezett és derűs élet, elrejtve a világ szeme elől, mégis a világ javára. Nem feltétele a kolostori elvonultság, de feltétele a fegyelmezettség, az összeszedettségre törekvés, a csönd és a szó, az imádság és a munka harmonikus egyensúlya. Olyan életforma, amelynél alacsonyabb színvonalon nem szabadna, de nem is érdemes keresztényként élni. Balázs atya e könyvecske lapjain keresztül is arra hív, hogy alakítsuk meg saját életünk keretei között a magunk kis Názáretét, melyet áthat a mi Urunk, Jézus Krisztus rejtett, mégis szinte tapintható jelenléte. Jelen kiadvány _Az egyszülött Fiú_ című kötet válogatott fejezetei alapján készült.

Szabó Ferenc - Jézus ​Krisztus
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Prohászka Ottokár - Élő ​vizek forrása
Az ​Élő vizek forrása című könyv Jézus Szívéről szóló elmélkedések. A bevezetőben így ír a szerző, Prohászka Ottokár: Az ,,Élő vizek forrása'' alatt Jézus Szívét értem. Jézus Szíve a nagy indulatok, a nagy akarások s a nagy eljárások organuma. Aki a szív alatt a lágyságot érti, az a legkevesebbet mondja róla; figyeljen inkább a Megváltót jellemző indulatra s arra a lelkületre, melyet Krisztus lelke s Szíve a Szentlélektől vett. E Szívben lakik az Isten, de e Szív maga a kispolgári názáreti házban dobog s nem únja azt a szürke életet harminc éven át, akárcsak más dolga sem volna a világon. De hát mi dolga legyen, s mi különb s sürgősebb lenne mint az isteni élet, melyet ő épen a közönséges hétköznapba s még annak macskazúgaiba is bele akart vinni? Aki e két jellegnek, a külső igénytelenségnek s a belső kiválóságnak szinthézisét megcsinálja, az Jézus Szívében őserőt, mélységet, küzdelmet és békét, hősiességet és szent örömet s végtelen érdemet lát, -- az talál benne szívet, mely a világot érti s mely a földön is már mennyországot tud számunkra teremteni. Boldog ember, aki a Szentszív imádását, tiszteletét s utánzását, a Szentszív életének saját szívébe átplántálását tűzte ki magának célul s aki azon töri magát. E könyvecske az ilyen törekvőnek társa és segítője akar lenni!

Zajti Ferenc - Zsidó ​volt-e Krisztus?
E ​könyv szerzője, Zajti Ferenc azt az igen érdekes és bizonyítottnak látszó tételt fejtette ki gazdag apparátussal, hogy, ami ellen úgy Jézus és maga a zsidóság is mindig tiltakozott: Jézus nem a zsidó-psyhe kikristályosodása volt. Csak a vallás külső kerete szerint, amelybe a galileai őstelepülésü skythák is belekényszerítettek, tartozott Jézus a zsidóság törvénye alá. Különben lelkében, szellemében és fajtája eredése szeint a zsidóságtól teljesen idegen mentalitásu skythasághoz volt tartozó.

Zakar András - A ​szenvedés értéke és a megtestesülés titka
Valóban ​a kereszt Isten ereje és bölcsessége? És ha igen, akkor nem várhatjuk-e, hogy a természet és természetfölötti világ összhangja megnyilvánuljon a szenvedés kérdésében is? A szenvedésnek a kulcsa Szent Pál apostol szavai szerint: Krisztus; „ha tudniillik vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk” (Róm 8,17). A hívő elme elmélyed a titokban: Krisztus, „a láthatatlan Isten képmása, elsőszülött minden teremtmény előtt” (Kol 1,15), ő a szenvedés kulcsa. Ő, akiben „teremtetett minden az égben és a földön... minden őáltala és őérette teremtetett” (Kol 1,16), ő hordozza magában a szenvedés titkának végső megoldását. A titok legmélyén áll a kérdés: ha Krisztus a Teremtő Istennek első gondolata (logikai, nem időrendi sorrend!), ez a gondolat már a szenvedést, mint ténylegességet is tartalmazta-e? Az Istenember emberi természete már magában foglalta a szenvedékenységet, a szenvedőképességet. Ezért a kérdés csupán az, hogy Krisztus, – aki Duns Scotus tanítása szerint mint legkiválóbb teremtmény létét nem köszönheti a bűnnek, – szenvedéseivel együtt független-e a bűnbeeséstől? Röviden: vajon a szenvedő Istenember a Teremtő első gondolata? Ezeket a kérdéseket tárgyalja a dolgozat négy esszéje.

Bernard Sesboüé - Krisztus ​pedagógiája
Jézusban ​maga Isten lépett bele a történelembe. Tanításával, életével, halálával és feltámadásával mutatta meg az emberiségnek, hogy kicsoda Isten és mi a célja az emberrel; hogy ki az ember, és milyen úton juthat el végcéljához, a teljes boldogsághoz Isten szeretetében. Isten útja Jézuson, a Krisztuson át vezet az emberhez, az emberé rajta keresztül Istenhez. Amit tudunk Istenről és magunkról, azt Jézustól tudjuk. A benne beteljesülő kinyilatkoztatásra épül a keresztény hit rendszere. A fundamentális krisztológia a történelem felől közelít a Jézus-jelenséghez, s vizsgálja életét, alakját, csodáit, majd kereszthalálát. Elsősorban pedig annak a mindent felülmúló s beteljesítő eseménynek keresi magyarázatát és jelentését, amit feltámadásnak hívunk. Ezen az úton jut el Krisztusba vetett hitéhez. Sesboüé könyve e vizsgálódás mai állását és eredményeit mutatja be. Hogyan alakult ki Jézus tanítványaiban a benne való hit, majd Húsvét után hogyan váltak a Krisztus-hit tanúivá és hirdetőivé? Így teremti meg az alapot a Krisztusban kapott kinyilatkoztatásból építkező hittudományhoz. A fundamentális teológia egyik legfontosabb témakörét dolgozza fel, hogy korszerű szintézist alkosson a kritikai történettudomány és a keresztény hit között. Bernard Sesboüé S.J. 1929-ben született, a dogmatika és a patrisztika professzora a párizsi Centre Sevres teológiai fakultásán.

Schütz Antal - Krisztus
Ez ​a könyv a világhírű teológus tíz előadását tartalmazza, melyeket a Pázmány Péter Egyetem valamennyi karának hallgatói számára tartott 1930-ban. A tíz előadás témája: Krisztus a tudomány színe előtt -- Krisztus egyénisége -- Az Isten-ember -- Az ember Krisztus Jézus -- Krisztus valósága -- Krisztus az emberiség tanítója -- Krisztus az örök főpap -- Krisztus király -- A misztikus és eszchatologiai Krisztus -- Krisztus nagy miértje.

Henri Boulad S. J. - Teózis
A ​keresztény olyan valaki, aki hisz az életben, aki hisz a feltámadásban, aki hiszi, hogy a halál nem a vég, hanem egyúttal a kezdet is. Vajon az a tény, hogy Krisztus feltámadt, megváltoztatja-e a mi szemléletünket az életről és a halálról, vagy pedig semmit sem változtat rajta? A mai világ, a mai társadalom betegesen pesszimista. Az életre, az emberre, a világra vetett sötét tekintet - betegség. Szinte mindnyájan elkaptuk. Úgy élünk, mintha Krisztus fel se támadott volna, vagy mintha annak semmiféle következménye nem lenne. Ám ha nem éljük az örömöt és a reményt, akkor nem is vagyunk keresztények.

Lőrincz Zoltán - Jézus ​példázatai a magyar festészetben
Lőrincz ​Zoltán művészettörténész könyve céljának tekinti, hogy „a Biblia, a bibliai történetek, bibliaábrázolások vázlatos bemutatásával eljussunk Jézus példabeszédeinek képzőművészeti megjelenítéséig” és a gondosan kiválasztott bibliai idézetek hozzájuk kapcsolásával e példázatok teljesebb megértéséig. Rövid műelemzésekkel, hazai klasszikus és kortárs alkotók egy-egy művének bemutatásával hozza közelebb – a képzőművészet sajátos „igehirdetés”-én keresztül – az olvasókhoz a Szentírás üzenetét, akárcsak korábbi, ezt a kötetet megelőző és bevezető munkájában, A Biblia a magyar festészetben című könyvében.

Carlos Suares - The ​Second Coming of Reb Yhshwh
Rabbi ​called Jesus Christ is happening right now, as our consciousness is raised to the awareness that we are each in Him, and always have been. Beginning with a discussion of the pitfalls that the Bible and other holy scriptures have suffered during centuries of mistranslation, Suares presents the code by whiche the Bible can be deciphered so that we can better understand its revelations. He untanlges much of the text that has led people to fear and blind submission rather than true faith. Much of this is accomplished through his discussion of the relationship between Reb YHSHWH(Yod-Hay-Sheen-Waw-Hay) and Peter. Suares also presents eight propositions that can bring us closer to Reb YHSHWH. He includes a discussion of Gnosticism and Docetism, examing in particular G.R.S. Mead's The Hymn of Jesus and The Vision of The Cross. Suares concludes with meditations on The Gospels According to Thomas, which he believes to be the text that most convincingly proves the extra-temporal origin of the Rabbi's consciousness.

Rudolf Steiner - Az ​Akasha kutatásból az Ötödik Evangélium
Az ​Akasha krónikába való bepillantásnak, illetve az abban való kutatásnak különleges feltételei vannak, még egy magas szintű beavatott számára is. Rudolf Steinerről elmondhatjuk, hogy korunk egyetlen ismert, olyan szintű beavatottja, akit a szellemi világ erre a feladatra alkalmasnak tartott. Az e könyvben lévő előadás-sorozat minden szempontból különleges. Jézus életének 12-30 éves kora közötti szakaszáról sehol, semmilyen nyom nem maradt fenn, Rudolf Steiner az Akasha krónikából szól erről megindító, megrázó költői képekben. A magyar kiadáshoz Szergej O. Prokofieff írt előszót és az ő bíztatása segítette elő, hogy a mű magyar nyelven is végre elérhető legyen.

Ismeretlen szerző - A ​Szentírás és a krisztológia
Manapság ​főleg Nyugaton sokan vallják magukat agnosztikusnak vagy nem-hívőnek. Azt jelenti ez, hogy nincs bennük érdeklődés Jézus Krisztus és az Ő szerepe iránt? A publikált tanulmányokból és írásokból az derül ki, hogy ez aligha van így, bár a kérdést ma másképpen kezelik. Vannak azonban olyan keresztények is, akiket mélyen megzavar, hogy a problémához sokféleképpen viszonyulnak és többféle megoldást kínálnak rá. A Pápai Biblia Bizottság ebben szeretne segítséget nyújtani a lelkipásztoroknak és a híveknek a következő két módon: egyrészt azzal, hogy tömören bemutatja a krisztológiai irányzatokat, és kiemeli jelentőségüket, s a velük járó esetleges kockázatot, valamint azzal, hogy összefoglalja magának a Szentírásnak a tanúságát az üdvösség és a Messiás várásáról, hogy az Evangéliumot helyesen lássuk megelőző hátterével együtt, és így megmutassuk, hogyan értendő ezeknek a várakozásoknak és ígéreteknek a beteljesedése Jézus Krisztusban.

Hans Belting - A ​hiteles kép
Mi ​a hiteles kép? Miért hiszünk vagy kételkedünk egy képben? S miért is kellene hinnünk a látványnak? És mitől hiteles az írás? Hogyan küzd egymással kultúránkban kép és írás? Hogyan fonódik össze a Torinói lepel Krisztus-képe és a nyugati individualizmus? Hogyan csap át keresztény képkultusz képellenességbe? Miért helyezi szembe a reformáció az írást a képpel? Miként hatják át a képekhez és a szövegekhez való egész mai viszonyunkat a vallástörténet, a hit dilemmái? S mindaz, amit a testről, az arcról és a maszkról gondolunk? Belting a művészettörténet és a művészetelmélet nyugtalanító kérdéseinek lenyűgözően eredeti gondolkodója, egy új képelmélet immár klasszikusnak számító megteremtője.

Koncz Lajos - A ​mi Krisztusunk
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_436949
"Testben ​élünk" Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - "Testben ​élünk"
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gromon András - Isten ​országa rajtatok áll vagy bukik!
Több ​mint negyven éve foglalkoztat Jézus alakja: személye, tanítása és életpéldája egyaránt. Az évek múlásával egyre inkább az érdekelt, hogy a sok évszázados félreértéseket és félreértelmezéseket eltávolítva, hogyan lehetne minél jobban megközelíteni a feltételezhetően "valódi" Jézust (tudományosan szólva "a történeti Jézust"). Mivel ennek a törekvésnek az eredménye - természetszerűleg - mindig csak töredékes lehet, szükségszerű, hogy csak vázlatokkal tudok szolgálni Jézus hiteles arcképének megfestéséhez. Néhány kisebb terjedelmű írást átvettem 1999-ben megjelent, Ki dobja az első követ? c. kötetemből, ezektől eltekintve azonban az utóbbi öt évben született tanulmányokat gyűjtöttem itt egybe. Ezek az írások a 2003-ban, 2007-ben, illetve 2013-ban, ugyancsak az Elpídia Kiadónál megjelent Márk-, Lukács- és Máté-kommentáromra épülnek, azoknak az eredményeit összegzik vagy tanulságait vonják le egy-egy témára vonatkozóan. Ha tehát az olvasó esetleg megalapozatlannak találja egyik-másik állításomat, kérem, olvassa el azok részletes indoklását kommentárjaim nyomtatott vagy elektronikus változatában. A dolog természetéből fakad, hogy ugyanarra a jézusi történetre, példázatra vagy mondásra, illetve ezek magyarázatára az eltérő témájú tanulmányokban, sőt olykor egyazon íráson belül is többször hivatkozom, az idézett rész más-más oldalát vagy rétegét világítva meg. Annak, hogy a szó szerinti jézusi idézetek időnkint eltérő szedéssel jelennek meg - hol csak dőlt betűkkel, hol dőlt és vastag betűkkel -, nincs különösebb jelentősége; ez csupán azt jelzi, hogy a kiemelés milyen módja látszott éppen célszerűnek. _Bármiféle észrevételt vagy kritikát szívesen fogadok: gromonandras@gmail.com_

Ismeretlen szerző - Mózes ​törvénye, Krisztus törvénye
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Várkonyi Imre - Az ​Efezusi levél dogmatikája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

E. G. White - A ​világ reménye
A ​könyv Jézus Krisztus életét mutatja be a négy evangélium alapján, időrendi sorrendbe állítva az eseményeket. Benne az önzetlen barátot, a legnagyobb orvost és tanítót ismerhetjük meg. Láthatjuk Jézust, amint emberekért küzd, hogy a Földön tapasztalható legnagyobb csoda, az emberi jellem átalakulása megvalósulhasson. Az ihletett írás által olyan életközösségbe kerülhetünk Vele, hogy szeretetét megismerve személyes Megváltónkká válhat.

Szabó Ferenc - Jézus ​Krisztus megközelítése
Jézus ​Krisztus személye és műve a századok során állandóan nyugtalanítja az embereket. Maguk a keresztények is folyton-folyvást újraalkotják Krisztus-képüket, amikor az Ő fényében keresik a válaszokat az emberi egzisztencia alapvető kérdéseire. Manapság inkább a felszabadítót, a szegények szószólóját, a "törvény" elleni lázadót és a forradalmárt látják Jézusban azok, akik elkötelezik magukat egy igazságosabb világért. Kicsoda Jézus Krisztus; ki nekem Jézus Krisztus? Erre a kérdésre keresnek választ ezek a "megközelítések". Tájékoztatást nyújtanak az exegézis és a krisztológia mai kérdéseiről. Az I. rész eredetileg egy előadássorozat volt a Vatikáni Rádióban. A II. rész különböző folyóiratoknak készült tanulmányok, szemlék és interjúk gyűjteménye.

Müller Lajos - Az ​Oltáriszentség
Az ​Eucharisztia a kereszténység legmélységesebb s magasztosabb misztériuma. "Minden szentségek szentsége, minden szerelmek szerelme" (Szent Bernát). "A kegyesség szentsége, az egység központja, a szeretet köteléke". (Szent Ágoston) A teremtés nagy műve itt kapcsolódik -- mondhatnók -- az Istenember személye által a Teremtőbe; a megtestesülés itt nyúlik ki és folytatódik a világ végéig. Az Egyháznak itt dobog szíve. Az Eucharisztia "a szeretet köteléke". Az Eucharisztia az emberiség legfőbb kincse, mely a kis földgolyót a nagy világegyetem erkölcsi középpontjává avatja. Vakítóbb fény árad az Eucharisztiát hordó földről a mindenségbe, mint aminővel a nap bolygóit elárasztja. Az Eucharisztia a vallásos életnek, minden életnek, sőt magának a létnek gócpontja. Az igazi vallás a jelen világrendben nála nélkül elgondolhatatlan. A vallás célja ugyanis Isten megdicsőítése s a lelkek megszentelése. Ámde az Eucharisztia mint áldozat, a legistenibb, utolérhetetlen tökéletességű áldozat, amelyben az Isten által létesített vallás zenitjét éri el. És mint lelki táplálék a lelkek megszentelésének legfontosabb eszköze, amely nélkül rendes körülmények között a megszentelő malasztot fenntartani s gyarapítani nem lehet. Nagy, kifejezetlenül nagy tehát az Eucharisztia jelentősége a világra s minden emberre külön-külön. A könyv tárgyalja Jézus Krisztus valóságos jelenlétét az Oltáriszentségben, azután az Eucharisztiát mint szentséget és végül az Eucharisztiát mint áldozatot.

Barsi Balázs - Húsvéti ​stációk
"Utadat, ​Jézus, veled járjuk" -- énekeljük nagyböjtben, ha keresztúti Ájtatosságon veszünk részt. Utad, Jézus, veled járjuk -- nagypéntekig. Aztán "a hét első napján, amikor még sötét volt", a fájdalmak férfijának léptei olyan úton haladtak tovább, ahová az emberi szem nem lát el. Mi pedig megtorpanunk. De aztán a feltámadt Jézus újra feltűnik a láthatáron, ránk tekint, mintha mosolyogna, s a húsvét csendjében mellé szegődhetünk az öröm útján. Egyre terjedő hagyomány az öröm útja. E "zarándoklat" stációi -- nem szemben a keresztút tradíciójával, hanem annak evangéliumi gyökerű folytatásaként -- Jézus tanítványaival való találkozásait idézik elénk, amelyekre feltámadása és mennybemenetele között került sor az Újszövetség tanúsága szerint. Így az állomások közt szerepel Mária Magdolna, a "hitetlen" Tamás apostol, Saul vagy az emmauszi tanítványok története. A feltámadás számunkra még felfoghatatlan világát sejthetjük meg ezekből az elbeszélésekből. Ezért érdemes végigelmélkednünk őket húsvét után. Barsi Balázs itt olvasható írásai segítséget nyújtanak ahhoz, hogy egyre több magyar keresztény közösségben váljék gyakorlattá a húsvéti stációjárás.