Ajax-loader

'krisztológia' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Prohászka Ottokár - Élő ​vizek forrása
Az ​Élő vizek forrása című könyv Jézus Szívéről szóló elmélkedések. A bevezetőben így ír a szerző, Prohászka Ottokár: Az ,,Élő vizek forrása'' alatt Jézus Szívét értem. Jézus Szíve a nagy indulatok, a nagy akarások s a nagy eljárások organuma. Aki a szív alatt a lágyságot érti, az a legkevesebbet mondja róla; figyeljen inkább a Megváltót jellemző indulatra s arra a lelkületre, melyet Krisztus lelke s Szíve a Szentlélektől vett. E Szívben lakik az Isten, de e Szív maga a kispolgári názáreti házban dobog s nem únja azt a szürke életet harminc éven át, akárcsak más dolga sem volna a világon. De hát mi dolga legyen, s mi különb s sürgősebb lenne mint az isteni élet, melyet ő épen a közönséges hétköznapba s még annak macskazúgaiba is bele akart vinni? Aki e két jellegnek, a külső igénytelenségnek s a belső kiválóságnak szinthézisét megcsinálja, az Jézus Szívében őserőt, mélységet, küzdelmet és békét, hősiességet és szent örömet s végtelen érdemet lát, -- az talál benne szívet, mely a világot érti s mely a földön is már mennyországot tud számunkra teremteni. Boldog ember, aki a Szentszív imádását, tiszteletét s utánzását, a Szentszív életének saját szívébe átplántálását tűzte ki magának célul s aki azon töri magát. E könyvecske az ilyen törekvőnek társa és segítője akar lenni!

Michel Quoist - Krisztus ​él!
A ​szerző ebben az optimista, életigenlő könyvében abból a hittételből indul ki, hogy Krisztus egyházában titokzatosan tovább él. A hívő keresztény Krisztusban és Krisztussal átéli a teremtés, a megváltás és a feltámadás misztériumát. Maga is tevőleg részt vesz ezek kibontakoztatásában, amikor a világ fejlődését és embertársai javát szolgálja. Krisztust épp a való világ "szívében" találja meg, ezért nem vonul félre, sőt, ellenkezőleg, tevékeny építőmunkása. Ez jellemzi a mai keresztény laikusok lelkiségét, akik épp a családi, hivatási, társadalmi elkötelezettségükben találkoznak Krisztussal. Ezt a lelkiséget is az imaélet táplálja, de ez más lesz, mint a papoké és szerzeteseké. Így a könyv tanulságos olvasmány mind a lelkipásztorkodó papok, mind a hívő keresztény laikusok számára, akiknek szolid dogmatikai alapon ad útmutatást a Krisztus-követésre világi életükben.

Joseph Klausner - Jézus
A ​kötet Joseph Klausner legjelentősebb és leghíresebb műve, mely egyedülálló, mert szerzője elsőként írt zsidó tudósként héberül Jézusról és a kereszténység kialakulásáról a rabbinikus források felhasználásával. Részletesen végigkíséri Jézus életét, gyermekkorától egészen haláláig. A környezetrajz alapossága, a források és az irodalmi párhuzamok széleskörű felhasználása ugyancsak hozzájárul ahhoz, hogy a kérdést új perspektívában lássuk, de ezen felül számos részletkérdésre (pl. az utolsó vacsorára és Jézus perének kérdésére) vet új fényt.

Baij Mária Cecília - Jézus ​benső élete
„JÉZUS ​BENSŐ ÉLETE” Jézus legszentebb Szívének érzelmeit akarja nekünk megmutatni, azt, hogy hogyan szerette létének első pillanatától kezdve a mennyei Atyát és minket. Arra akar indítani, hogy úgy érezzünk, mint az Üdvözítő; Őt utánozzuk s alakítsuk szívünket szent Szívének mintájára. Jézus Szívének tisztelete, Isten szent elhatározása szerint, amint ezt Szent János evangélista Szent GERTRÚDNAK jelentette ki, – különösen az utóbbi idők számára lett fenntartva és arra való, hogy a kihűlt emberszíveket bensőséges viszontszeretetre gyullassza; elégtételt adó engesztelésre és hű utánzásra indítsa.

Kereszty Rókus - Krisztus
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

M. Basilea Schlink - Teljes ​szívedből
Valószínű, ​hogy a Jézus iránti "első szeretet" még sohasem volt annyira szükséges, mint éppen ma. Csak ennek a birtokában tudjuk majd elviselni a ránk váró nehéz időket. Ezt a szeretet jellemezte az első keresztényeket. Közülük sokan mártírként haltak meg Jézus iránti odaadó szeretetük miatt.

Dr. Gyökössy Endre - "Kicsoda ​ez?" Jézus Krisztus! II.
Hogyan ​„ismerkedhetünk meg” Jézus Krisztussal? A nehezen járható út, amit ajánlok: az alázat útja. Megpróbálom megnyitni lényemet és úgy olvasni az evangéliumokat, hogy Ő foglaljon helyet bennem! Jézus keresse meg gondolataival lényemet, s dobja ki az érzéseket, gondolatokat, amelyek nem illenek belém. Ő fészkelje bele Lényét lényembe, s ott táguljon, növekedjék. Nem gyors út ez, évek, évtizedek kellenek hozzá. De gazdag út, mert aki Jézust így fogadja, annak előbb-utóbb jó irányba változik meg egész lénye és élete.

Dr. Gyökössy Endre - "Kicsoda ​ez?" Jézus Krisztus! I.
Jézus ​Krisztus vagy őrült, vagy Az, Akinek mondja magát! Még ellenségei se mondják, hogy őrült. Inkább azt, hogy „nem is élt". Mert Ő az egyetlen Valaki, Akinek közelében a megzavarodott lelkek ki tudnak simulni. Ma is! Kétezer év után is! Megzavarodott lelkek ki tudnak tisztulni! Az őrület felé bukdácsoló életek is ki tudnak tisztulni, ma is! Elboruló elmék az evangélium olvasására egyszerre csak mosolyognak. Mert Ő Az, Aki!

Witness Lee - A ​mindent tartalmazó Krisztus
Az ​Ótestamentum összes szimbóluma és előképe csodálatos képet ad a mi Szabadítónkról, Jézus Krisztusról. Ezek közül az egyik legjelentősebb, mégis elhanyagolt előkép az ígéret földje, a „jó föld”. A Mindent tartalmazó Krisztus-ban Witness Lee Mózes ötödik könyvének részeit elemezve kimutatja, hogy az Izráel gyermekei által örökölt föld tökéletes előképe Krisztusnak, a mi újtestamentumi örökségünknek. Részletesen megvizsgálja a jó föld kikutathatatlan gazdagságának néhány elemét. Elmagyarázza és bemutatja, hogy az egyes előképek hogyan alkalmazhatók a saját tapasztalatainkra. A Mindent tartalmazó Krisztus elejétől végig arra ösztönzi az Istent kereső hívőket, hogy nap mint nap tapasztalják meg és élvezzék Krisztus gazdagságát, az ő jó földjüket, Isten örökkévaló céljának beteljesítésére

Tower Vilmos - Van ​Krisztusunk!
A ​kiadvány a történelmi Krisztust mutatja be különféle forrásokon keresztül, majd hatásáról, tanításáról beszél egészen a mai korig, végül pedig istenségéről ír. A függelék Krisztusról szóló szemelvényeket közöl költőktől apostoloktól, szentektől. A füzet kegyeletképpen a szentéletű és szociális érzékű püspök, nagyhatású szónok és író Prohászka Ottokár születésének 100. évfordulóján a püspök elmélkedéseiből ad válogatást Krisztus földi életének főbb állomásairól, az Oltáriszentségről és Krisztus Szentséges Szívéről.

A_dogmatika_kezikonyve2
A ​dogmatika kézikönyve Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - A ​dogmatika kézikönyve
Első ​kötet Jürgen Werbick - Prolegomena Dorothea Satter/Theodor Schneider - Istentan Dorothea Satter/Theodor Schneider - Teremtéstan Hans Kessler - Krisztológia Bernd Jochen Hilberath - Pneumatológia

Belon Gellért - Jézus ​lelkülete
"Ember ​így még nem beszélt!" - mondják a templomőrök a papi fejedelmeknek Jézusról. Ez a megállapítás hangzik századról-századra egészen korunkig. Hívők és hitetlenek, vallásosak és vallástalanok egyaránt vallják, hogy Jézusban megjelent a tökéletes ember. Az Isten is kinyilvánítja róla Szent Pálnál: "Úgy tetszett az Atyának, hogy benne lakjék az egész teljesség." (Kol 1,19) Ég és föld tanúsítja, hogy Jézusban megjelent az emberség teljessége.

Kereszty Rókus - Jézus ​Krisztus
Célom, ​hogy bemutassam Jézus Krisztus misztériumát. A Katolikus Egyház krisztusképéből indulok ki; igyekszem annak hiteles történeti alapjait megmutatni s egyben keresem mélyebb megértését. Abban bízom, hogy vizsgálódásaim végén Krisztus személye és műve még egyértelműbben jelenik meg, mint isteni misztérium: meghaladja az emberi értelem határait, ugyanakkor új értelmet ad az emberi életnek és a világegyetemnek. Könyvemet elsősorban egyetemi, illetve főiskolai tankönyvnek szántam, de Amerikában sokan használták lelki életük gazdagítására, vagy prédikációs előkészületre. A biblikus krisztológia, a történeti és rendszerező rész sok olyan témát tartalmaz, amely a nem hívő, de kereső, általános műveltséggel rendelkező olvasó számára is érdekes olvasmány lehet. Ahelyett, hogy a mai gyorsan változó krisztológiai irányokat részletesen ismertetném, a Krisztus-misztérium egészére figyelek, s annak fényében igyekszem a mai olvasó kérdéseire válaszolni. (Kereszty Rókus O.Cist)

Barsi Balázs - Názáret ​iskolája
Ez ​a kis könyv Balázs atyának azokat a gondolatait foglalja össze, melyek Jézus rejtett názáreti életének titkába vezetnek be: az egyszerű, hétköznapi életkeretek között felragyogó misztériumba, Jézus és az Atya kapcsolatába, a Szent Család lelkületébe, mely a huszonegyedik század keresztény misztikájának is alapja és hiteles mintája lehet. A názáreti életforma nem harsány, látványos külsőségekben tobzódó lelkiségi mozgalom, hanem egyszerű, csöndes, elkötelezett és derűs élet, elrejtve a világ szeme elől, mégis a világ javára. Nem feltétele a kolostori elvonultság, de feltétele a fegyelmezettség, az összeszedettségre törekvés, a csönd és a szó, az imádság és a munka harmonikus egyensúlya. Olyan életforma, amelynél alacsonyabb színvonalon nem szabadna, de nem is érdemes keresztényként élni. Balázs atya e könyvecske lapjain keresztül is arra hív, hogy alakítsuk meg saját életünk keretei között a magunk kis Názáretét, melyet áthat a mi Urunk, Jézus Krisztus rejtett, mégis szinte tapintható jelenléte. Jelen kiadvány _Az egyszülött Fiú_ című kötet válogatott fejezetei alapján készült.

Szabó Ferenc - Jézus ​Krisztus
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Zajti Ferenc - Zsidó ​volt-e Krisztus?
E ​könyv szerzője, Zajti Ferenc azt az igen érdekes és bizonyítottnak látszó tételt fejtette ki gazdag apparátussal, hogy, ami ellen úgy Jézus és maga a zsidóság is mindig tiltakozott: Jézus nem a zsidó-psyhe kikristályosodása volt. Csak a vallás külső kerete szerint, amelybe a galileai őstelepülésü skythák is belekényszerítettek, tartozott Jézus a zsidóság törvénye alá. Különben lelkében, szellemében és fajtája eredése szeint a zsidóságtól teljesen idegen mentalitásu skythasághoz volt tartozó.

Schnattner Szigfrid - Krisztus, ​Egyház, papság
Krisztus, ​Egyház és papság, három fogalom, három valóság, mely a legszorosabban együvé tartozik. Egyik a másik nélkül elképzelhetetlen. Krisztus, Egyház és Krisztus Egyházának papsága úgy tartozik össze, mint egybetartozik a templom, a templomban lévő szentségház és a szentségházban lakozó szentségi Üdvözítő. Csak erőszakkal és hamis mesterkéltséggel, gonosz fondorlattal lehet megbontani Krisztusnak, az Ő Egyházának és a krisztusi Egyház papságának hármas egységét, amely egyazon gyökérből táplálkozik, egy és ugyanazon tőről fakad, egy forrásból csörgedezik és úgy ölelkezik egymásba, mint az édesanya, a gyermek és a kettőjük szeretete. Vagy nézzük: aranysárga, finom bor van egy kristálytiszta edényben; használható, élvezhető csak úgy lesz, ha van valaki, aki azt kiönti, kiosztja. Nos, az aranysárga finom bor jelentse Krisztust, a kristálytiszta edény, mely magába foglalja, jelképezze az Egyházat és aki ezt számunkra közvetíti, mintegy kiosztja: ez a krisztusi papság. Hiába van edény, ha nincsen abban tartalom. Hiába az edény a tartalmával együtt, ha nincs, aki azt kiöntse. A tartalom (Krisztus) mindig a legtökéletesebb, maga a mi Urunk és Istenünk; a tartalom foglalata Isten remek alkotása, Jézusnak titokzatos teste (az Egyház) és van, aki a tartalommal nekünk adja, nyújtja hozzánk, hozza, közli velünk (papság).

Hegyi András - Jézus ​a Krisztus
Jézus ​a Krisztus A teológia tudományában csak kevéssé járatos olvasó számára is evidencia, hogy már a keresztyénség első századaiban a Krisztus személyéről szóló viták következtében a „Krisztológia" lett a legkidolgozottabb fejezete a keresztyén teológiának. Az apostoli atyáknak különleges adottságuk volt az Atya és a Fiú viszonyának és Krisztus kettős természetének a finom megkülönböztetésére, illetve mindezek árnyalt megfogalmazására. Krisztus „egylényegű az Atyával", „kettős természetű", vagyis isteni és egyben emberi személy, „született, de nem teremtmény", „öröktől fogva született", „valóságos Isten a valóságos Istentől", „Istensége szerint örökkévaló, emberi természete az idők teljességében jelent meg". Az emberré lett Isten Fia Mi emberek nem tehetjük vizsgálat tárgyává a Szentháromság egy örök Isten személyét. Ez nem csak merész, hanem egyben ostoba próbálkozás lenne. Kik vagyunk mi, hogy úgy véljük: bepillanthatunk az Örökkévaló Isten „magánjellegű" titkaiba. A teljes Szentháromság egy örök Isten minket, embereket vizsgál és szólít meg, méghozzá teljes egységben, és mi nem idézhetjük magunk elé vizsgálódásunk tárgyaként az Istent. Mi csak gondolkodhatunk arról, hogy is van ez? Milyen kapcsolat fűzi az Atyát a Fiúhoz, és megfordítva: a Fiút az Atyához? Hol van ebben a kapcsolatban a Szentlélek szerepe?

Cseri Kálmán - Emberek ​a kereszt körül
Kik ​voltak jelen Jézus Krisztus szenvedésénél és halálánál? Hogyan viselkedtek egyenként és a tömegben? Miképpen hatott a szemtanúk életére, ami a Golgotán történt? Törvényszerű-e, hogy az ember megváltozik, amikor megérti a kereszt üzenetét? Hogyan segíthet teljesebb önismeretre a Megváltó valódi természetének felismerése? A szerző a bibliai személyek jellemének és sorsának felvázolásával ezekről a kérdésekről kívánja a 21. századi utódokat elgondolkodtatni.

Sárdy Péter - Jézus ​kincse emberek kezében
Ez ​a könyv nem a hagyományos keresztény hit álláspontjából indul ki, hanem az evangéliumok legrégibb hagyománya alapján keresi, mit is mondott Jézus valójában, és hogyan alapozható meg a személyébe és üzenetébe vetett bizalom. Ehhez kapcsolódva aztán azokra az emberekre fordítja figyelmét, akik Jézus követésében találták meg életük értelmét. Az Újszövetség az ő hitük örökségét közvetíti számunkra. Mivel ők is csak korlátozott lehetőségekkel bíró emberek voltak, nincs okunk arra, hogy csupán érdemeiket ünnepeljük. Az elemzés azt mutatja, hogy Jézus elgondolásait megbízhatóan hagyományozták ugyan ránk, de lényeges pontokban határozottan el is tértek azoktól, amikor saját szükségleteiknek megfelelően „fordították le" üzenetét. Noha legfőbb gondjuk volt, hogy Jézus ügyét folytassák, mégsem értették meg mindenben mesterüket. Ma ténylegesen csak azzal követhetjük őket, hogy mi is az általunk megismert jézusi tanításból indulunk ki, a ténylegesen létező keresztény gondolkodást pedig Jézus üzenetének mércéjével mérjük. Sárdy Péter 1932-ben született Kaposváron. Matematika-, fizika-, filozófia- és teológiai tanulmányait Magyarországon, majd 1956 után a Német Szövetségi Köztársaságban végezte. 1996-ig több német gimnáziumban tanított matematikát és fizikát. Jelenleg is Németországban él.

Benoît Standaert - Jézus ​terében
Egy ​nem mindennapi Jézus-könyvet vehet kézbe az olvasó: a szerző – napjaink krisztológiájában szokatlan módon – úgy mutatja be Jézust, mint az Istennel és az emberekkel való érintkezés környezetét, eleven közegét, erőterét. Az ismert szentírástudós szerint az elemző olvasás, az elmélyült reflexió és az ima egységében valósul meg a keresztény antropológia és teológia közös tapasztalata: a végtelen nyitottság. Ez teszi lehetővé az ember találkozását önmaga rejtett valóságával éppúgy, mint másokkal, köztük a más vallásúakkal és a nem hívőkkel. A könyv első része az Újszövetség Jézus-képét, a második a feltámadás húsvéti eseményét, a harmadik a kereszténység és a nagy világvallások (a judaizmus, az iszlám és a buddhizmus) párbeszédének néhány alapvető kérdését járja körül.

Ismeretlen szerző - A ​Szentírás és a krisztológia
Manapság ​főleg Nyugaton sokan vallják magukat agnosztikusnak vagy nem-hívőnek. Azt jelenti ez, hogy nincs bennük érdeklődés Jézus Krisztus és az Ő szerepe iránt? A publikált tanulmányokból és írásokból az derül ki, hogy ez aligha van így, bár a kérdést ma másképpen kezelik. Vannak azonban olyan keresztények is, akiket mélyen megzavar, hogy a problémához sokféleképpen viszonyulnak és többféle megoldást kínálnak rá. A Pápai Biblia Bizottság ebben szeretne segítséget nyújtani a lelkipásztoroknak és a híveknek a következő két módon: egyrészt azzal, hogy tömören bemutatja a krisztológiai irányzatokat, és kiemeli jelentőségüket, s a velük járó esetleges kockázatot, valamint azzal, hogy összefoglalja magának a Szentírásnak a tanúságát az üdvösség és a Messiás várásáról, hogy az Evangéliumot helyesen lássuk megelőző hátterével együtt, és így megmutassuk, hogyan értendő ezeknek a várakozásoknak és ígéreteknek a beteljesedése Jézus Krisztusban.

Hans Belting - A ​hiteles kép
Mi ​a hiteles kép? Miért hiszünk vagy kételkedünk egy képben? S miért is kellene hinnünk a látványnak? És mitől hiteles az írás? Hogyan küzd egymással kultúránkban kép és írás? Hogyan fonódik össze a Torinói lepel Krisztus-képe és a nyugati individualizmus? Hogyan csap át keresztény képkultusz képellenességbe? Miért helyezi szembe a reformáció az írást a képpel? Miként hatják át a képekhez és a szövegekhez való egész mai viszonyunkat a vallástörténet, a hit dilemmái? S mindaz, amit a testről, az arcról és a maszkról gondolunk? Belting a művészettörténet és a művészetelmélet nyugtalanító kérdéseinek lenyűgözően eredeti gondolkodója, egy új képelmélet immár klasszikusnak számító megteremtője.

Larry W. Hurtado - Hogyan ​lett Jézus Istenné a földön?
„A ​Jézus iránti tisztelet példátlan, olyannyira jelentős és meghökkentő történelmi jelenség volt, hogy megismeréséhez több erőfeszítésre van szükség, mint amennyit általában szánnak rá. Ahogy nem tarthatjuk pogány hagyományok hatására létrejött kései, evolúciós fejlődésnek, úgy nem intézhető el azzal sem, hogy Jézusnak fő helyet utalunk ki Isten mellett a teremtésben, a kormányzásban és a világ megváltásában. Bár egyetértek azzal, hogy a Jézusról keringő hírek központi szerepet játszottak a kora keresztény Jézus-tisztelet kialakulásában, mégis az a véleményem, hogy az első zsidó-keresztények Jézus-tisztelete sokkal jelentősebb lépés volt, mint ahogy azt Bauckham és Eskola nézeteinek teológiai következményei sugallják.”

Roger testvér - Teréz anya - Keresztút
A ​könyv Roger testvér (a taizéi közösség alapítójának) és Kalkuttai Teréz anya közös keresztúti elmélkedése. Az elmélkedéseket Kopp Judit szobrászművész faragott stációi illusztrálják. „A szenvedés önmagában véve semmit sem ér, de a Krisztus passiójában résztvevő szenvedés nagy ajándék: Isten szeretetének egyik jele, mert úgy mutatta meg e világ iránti szeretetét az Atya, hogy Fiát adta értünk” – Teréz anya "Az lenne a »veszélyes élet«, ha testünket a lángoknak, javainkat másoknak adjuk, erőnket pedig az igazságért vívott harcba vetjük be? Igen, ez azonban még nem minden. Az veszélyezteti életét, aki a húsvéti »átvonulásban« Jézushoz csatlakozva szeretetből hajlandó még életét is kockára tenni." - Roger testvér

Roger testvér - Teréz anya - Keresztút
A ​könyv Roger testvér (a taizéi közösség alapítójának) és Kalkuttai Teréz anya közös keresztúti elmélkedése. Az elmélkedéseket Kopp Judit szobrászművész faragott stációi illusztrálják. „A szenvedés önmagában véve semmit sem ér, de a Krisztus passiójában résztvevő szenvedés nagy ajándék: Isten szeretetének egyik jele, mert úgy mutatta meg e világ iránti szeretetét az Atya, hogy Fiát adta értünk” – Teréz anya "Az lenne a »veszélyes élet«, ha testünket a lángoknak, javainkat másoknak adjuk, erőnket pedig az igazságért vívott harcba vetjük be? Igen, ez azonban még nem minden. Az veszélyezteti életét, aki a húsvéti »átvonulásban« Jézushoz csatlakozva szeretetből hajlandó még életét is kockára tenni." - Roger testvér

Ismeretlen szerző - Szent ​Pál és a pogány irodalom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Koncz Lajos - A ​mi Krisztusunk
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_436949
"Testben ​élünk" Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - "Testben ​élünk"
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Várkonyi Imre - Az ​Efezusi levél dogmatikája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Oleksák Krisztina - Krisztus ​Király
Krisztus ​Király regény a mai ember szemével mesél a kétezer évvel ezelőtt született vallásalapítóról. A mű érdekessége, hogy úgy egészíti ki a történetet, hogy az mégis egységben marad a hagyománnyal, a hit alaptételeivel, és korunk számára követendő ember és természetszeretettel.

Salkaházi Sára - Ének ​és sóhaj
A ​vértanúságot szenvedett szociális testvér, Salkaházi Sára posztumusz kötete (1947-ben jelent meg) a csúcsát jelenti írói életművének. A keresztény hitvilág kiemelkedő fejezeteit, történéseit mély átéléssel, drámai erővel, az elbeszélő próza legjobb eszközeivel, a tartalomnak és a formának példás harmóniájával tudja megeleveníteni. Írásai Selma Lagerlöf világszerte ismert Krisztus-legendáira emlékeztetnek. Puskely megállapítása szerint „elmélkedve, szemlélődve mesél el evangéliumi történeteket, párbeszédeket. Áttetszővé egyszerűsödik előtte a megvadult világ. Belelát az emberi szív mélyeibe, a megtestesülés és megváltás titkában elmerülve a jó győzelmének reményéről tesz lírai vallomást. Gondolatai mögött felfénylik imaéletének arany háttere.”

Kollekciók