Ajax-loader

'elmefilozófia' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Szécsi Gábor - Tudat, ​nyelv, kommunikáció
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Saul Kripke - Megnevezés ​és szükségszerűség
A ​Megnevezés és szükségszerűség megjelenése sokak szerint a huszadik század második felének egyik legfontosabb filozófiai eseménye volt: Kripke művét sokan a korszak egyik legjelentősebb (ha nem a legjelentősebb) filozófiai műveként tartják számon, amely elsöprő hatást gyakorolt nemcsak a nyelvfilozófiára, de a metafizikára, az ismeretelméletre és az elmefilozófiára is. Kripke kiindulópontja a Frege és Russell neve által fémjelzett elmélet, amely a tulajdonneveket határozott leírásoknak felelteti meg, ezen felül pedig kimondja: az a fregei Sinn egyik feladata, hogy meghatározza a tulajdonnevek referenciáját. A bevett névelméletek részletes kritikája során Kripke elhatárolja a szükségszerűség metafizikai fogalmát az aprioricitás ismeretelméleti fogalmától. Ezáltal újszerű választ adhatunk számos, korábban háttérbe szorított metafizikai kérdésre - például az emberek, dolgok, fajták és az elme természetével kapcsolatos kérdésekre. Az akcidentális és lényegi tulajdonságok megkülönböztetésével kapcsolatos ellenvetések hatástalanná válnak: amennyiben elfogadjuk, hogy például Nixonnak lényegi tulajdonsága, hogy ember, az aranynak pedig az, hogy fém, akkor el kell fogadnunk, hogy léteznek (metafizikailag) szükségszerű a posteriori állítások - jelesül a „Nixon ember” és „az arany az fém”. Kripke szerint a merev jelölők közti azonosságállítások - közöttük például az elme és a test azonossága, már amennyiben elfogadjuk a test és az elme azonosságának tézisét -, valamint a tudományos azonosságok (például „a hő az molekulák mozgása”) szintén a szükségszerű a posteriori igazságok közé tartoznak. Ezek az állítások egy általános ismeretelméleti kérdést is felvetnek, méghozzá az elgondolhatóság és a lehetőség viszonyával kapcsolatban: miért tartjuk elképzelhetőnek, hogy kiderüljön, hogy, az arany az nem is fém, miközben nem lehetséges, hogy ne volna fém? Kripke kötete alapvetően megváltoztatta az analitikus filozófia módszertanát, érvelési stratégiáját, és új irányt adott az elme és a test azonosságát állító tézisek körül folyó vitáknak.

Kiss Szabolcs - Elmeolvasás
Hogyan ​tulajdonítunk lelkiállapotokat, például vágyakat, vélekedéseket, szándékokat, gondolatokat önmagunknak és társainknak? Miként "olvassuk" a saját gondolatainkat és a másik ember elméjét? Mikor és hogyan alakul ki ez az alapvető gondolatolvasási képesség az emberi evolúció és a gyermek fejlődése során? Mi történik, ha a tudatolvasás sérül, mint például autizmussal élő személyek esetében? Mi a kapcsolat a nyelvi képességek és az elmeolvasás között? Valóban rendelkezünk-e mentális állapotokkal, vagy azok csak eszközök a saját viselkedésünk és a másik ember viselkedésének a magyarázata, értelmezése, vagy éppen előrejelzése céljából?A könyv egyebek között ezekre a kérdésekre keres tudományos igényű válaszokat a megismeréstudomány, a kognitív fejlődéslélektan, az evolúciós pszichológia, a tudat- és nyelvfilozófia, valamint a nyelvészet eredményeinek felhasználásával.

Darab Tamás - A ​gépesített értelem
Ugyan ​kit ne ragadott volna magával életében legalább egyszer a science fiction irodalom lapjairól oly ismerős vízió: az alkotóját félelmetes erővel maga alá gyűrő vagy segítőkészen tétlenségre kárhoztató számítógép látomása? Ilyenkor megkönnyebbülten csukjuk össze a könyvet, mondván, milyen jó, vagy milyen kár, hogy mindez csak utópia. Ám az emberi szellem minden nagy vívmánya utópia volt egykor. Az utópiákat ezért azután nem szabad könnyed mozdulattal félresöpörni, sokkal inkább komolyan számot kell vetni reális alapjaival. Darab Tamás írása voltaképpen erre a feladatra vállalkozik, pontosabban: áttekinti és összefoglalja azokat a megfontolásokat és belátásokat, melyeket a mesterséges intelligencia fejlesztésével foglalkozó tudomány napjainkra felszínre hozott és megfogalmazott.

Nánay Bence - Elme ​és evolúció
Az ​embert mindig izgatta, hogy miként működik az elme: hogyan gondolkodunk, miért van az, hogy néha nem jut eszünkbe egy olyan dolog, amit egyébként mindig tudni szoktunk. Az Elme és evolúció című könyv két olyan diszciplína - az elmefilozófia és a kognitív tudomány - kérdésfeltevéseit és legfontosabb irányzatait mutatja be, amelyek éppen ezeket a kérdéseket feszegetik: azt próbálják megmagyarázni, miként működik az elme. Az utóbbi években egyre jelentősebbé vált ezen problémák evolúciós megközelítése. Ahhoz, hogy megértsük, miként gondolkozunk, meg kell tudnunk magyarázni, hogyan alakult ki az elménk, és mennyiben más, mint például egy csimpánz elméje. Bár igen sok területen bizonyultak hasznosnak az evolúciós szemlélet elmefilozófiai, illetve kognitív tudományi alkalmazásai, ezek többnyire elszigetelt, egymástól független kísérletek maradtak. E könyvben megpróbálom a klasszikus elmefilozófiai és kognitív tudományi kérdésfelvetéseket és azok evolúciós színezetű megoldásjavaslatait egységes elméleti keretbe foglalni. A könyv célja tehát kettős: egyszerre nyújt előképzettséget nem igénylő bevezetést az elmefilozófiába és a kognitív tudományba, ugyanakkor azonban új szempontok szerint tárgyalja a témaköröket, megpróbálja egy egységes evolúciós megközelítés egészébe ágyazni e tudományágak klasszikus problémáit. Szeretném megköszönni mindazok segítségét, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez a könyv megjelenhetett. Mindenekelőtt Kelemen Jánosnak, e filozófiai könyvsorozat szerkesztőjének köszönöm, hogy felkért a kötet megírására. A legnagyobb köszönet Csányi Vilmost és Pléh Csabát illeti. Pléh Csaba volt az, aki megismertetett az elme tanulmányozásának legérdekesebb tudományos megközelítéseivel és eredményeivel. Csányi Vilmostól pedig azt a szemléletet tanultam el, hogy az emberi elme vizsgálata nem elképzelhető a szociális szféra elemzése nélkül. Szathmáry Eörs a könyv evolúcióbiológiai hátterének tisztázásában segített. Kampis Györggyel, Forrai Gáborral, Huoranszki Ferenccel, Howard M. Robinsonnal, Káldy Zsuzsával és Nemes Lászlóval folytatott konzultációim, illetve vitáim nagyon sokat segítettek a könyv megírásában. Köszönöm továbbá Csányi Vilmos, Forrai Gábor, Kampis György, Pléh Csaba és Vasák Benedek a kézirathoz fűzött részletes kommentárjait, amelyeket igyekeztem beépíteni a végleges szövegbe. Végezetül az, hogy e tudományágakkal és mindezekkel az emberekkel kapcsolatba kerülhettem a Láthatatlan Kollégiumnak köszönhető, amelynek 1995-től 1999-ig tagja voltam. Budapest, 1999. június 1. Nánay Bence

Dr. Joseph Murphy - Az ​élet titkai
Dr. ​Murphy egyszerű technikai segítségével megvalósíthatod a látszólag lehetetlent. Miközben döbbenetesen alakuló emberi sorsokról olvasol, megtanulhatod, hogyan érheted el céljaidat a belső útmutatás törvényének alkalmazásával; hogyan erősítheted meg testedet, elmédet és lelkedet a gyógyulás törvényének felhasználásával; hogyan győzheted le félelmeidet a bátorság törvényének segítségével; hogyan lehet a tiéd az igazi gazdagság a boldogulás törvénye révén. A régmúlt spirituális bölcsességét a modern lélektan felfedezéseivel vegyítő Dr. Murphy megmutatja, hogyan használjuk a rendelkezésünkre álló, szellemi eszközöket, hogy csodálatos új életet teremtsünk magunknak és szeretteinknek.

Vizi E. Szilveszter - Altrichter Ferenc - Nyíri Kristóf - Pléh Csaba - Agy ​és tudat
A _Kognitív ​Szeminárium_ sorozatban hazai szerzőknek a megismeréstudomány témájában írt munkái jelennek meg. A kognitív kutatás szakmaközi terület, így többek között pszichológusok, filozófusok, biológusok, orvosok tanulmányai kapnak helyet a sorozatban. Jelen kötet a 2001 áprilisában megrendezett, _Agy és tudat_ című interdiszciplináris fórumon elhangzott előadásokat tartalmazza. Az illusztrációkkal, jegyzetekkel és bibliográfiával kísért írások – többek közt _A magasabb idegműködés elvei,_ _A filozófusok és a test_ és a _Kognitív rendszerek szerveződése és szétesése_ témája köré szerveződnek.

Kollár József - Hattyú ​a komputer vizén
A ​történet a művészet-, az elmefilozófia és a kognitív tudomány határolta Bermuda-háromszögben játszódik. A Szerző énkereső programja az általa generált Olvasónő és Olvasó neurománcának színtere. A könyv szereplőit a következő kérdések kényszerítik disztingváltabb tengéslengésre. Tekinthetünk az énre úgy, mint mechanikus folyamatok eredőjére, azaz a természettudomány mondhat-e egyáltalán valamit a tudatról, az énről, a szabadságról, a művészetről? Lehetséges, hogy szellemtelen zombik vagyunk, akik abban az illúzióban élnek, hogy közvetlen kapcsolatban vannak öntudatukkal, tehát azzal, ami nincs nekik? Ha a mentális folyamatok hasonló ontológiai helyet foglalnak el, mint a műalkotások, akkor tudományos megerősítést nyer a művészet és a szellem fenomenológiájának közeli rokonsága? A számítógép-kultúrában együtt van jelen a kifinomultság és a négyzetre emelt banalitás; a mechanikusan és ostobán működő szerkezet, valamint a virtuális gép látszólagos kreativitása; az ezredvég költészete és obszcenitása; a cyberart, a hackerfilozófia és az üresfejű sztárok arcképcsarnoka. Mindenki mást keres és talál a komputer monitorján: én (ki? az Olvasónő? az Olvasó? a Szerző?) egy hattyút a komputer vizén.

Covers_287507
Kognitív ​tudomány Ismeretlen szerző
6

Ismeretlen szerző - Kognitív ​tudomány
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Nyelv, ​gondolkodás, relativizmus
Mi ​a viszony nyelv és gondolkodás között? Befolyásolja-e, meghatározza-e nyelvünk gondolkodásunkat? Tulajdonítható-e értelmes jelentés ennek az állításnak, és milyen jelentés tulajdonítható neki? Nyelvünk határai világunk határait jelentik-e? Be vagyunk-e zárva nyelvünk, illetve kultúránk meghatározta világunk határai közé? Van-e lehetőségünk arra, hogy egy másik nyelvet, kultúrát, világképet megértsünk? A kötet szerzői: Darab Tamás, Jeff Bernard, Laki János, Neumer Katalin és Pléh Csaba ilyen és hasonló kérdéseket feszegetnek.

Árvai Attila - Interjú ​a halállal
A ​szerző legutóbbi műve az Interjú a Halállal már egy átfogó, részletes tanúbizonysága a hosszú kutatómunka eredményének. Ebben a könyvben néhány érdekes esettanulmányon túl a szerző rávilágít a halálközeli élmények mélyebb összefüggéseire, azok lehetséges okaira, jellemformáló erejére. A kötetben utalásokat és idézeteket olvashatunk az egységes világszemléletről, a "Minden Egy" igazságáról, az élményekből levonható tanulságokról és az öncélú emberi viselkedés következményeiről. A könyv Olvasója ráébred, hogy az életben meghozott döntéseinknek, gyakran jelentéktelennek tűnő lépéseinknek súlya van.. A könyv csúcspontja, az Interjú a Halállal c. fejezet egy különleges párbeszédes formában megfogalmazott megtapasztalás, melynek átélője saját Isteni Lényével folytat elmélyült beszélgetést. A korábban erősen materialista világszemléletű ember megvilágosodása is ez egyben, aki az élmény után a környezete legnagyobb meghökkenésére egészen derűsen, félelem és borzongás nélkül beszélt az átélt tapasztalatairól. (részlet)

Ismeretlen szerző - Lélek ​és elme a kartezianizmus korában
A ​szöveggyűjtemény - némiképp pótolva azt a hiányt, amely a karteziánus filozófia magyarul hozzáférhető irodalmát jellemzi - lehetőséget kínál arra, hogy eredeti alakjában tanulmányozzuk az elme "karteziánus paradigmáját". Descartes, La Forge, Cordemoy, Arnauld és Malebranche írásai részletesen tárgyalják az elme és a test különbségét, a pszichofizikai kapcsolat természetét, vizsgálják az elme oksági hatása, valamint a szabadság lehetőségét egy olyan fizikai világban, amelynek eseményeit a természet törvényei határozzák meg. A karteziánus szerzőket az újabb kutatások nem epigonokként, nem a descartes-i rendszer nehézségeit ad hoc megoldásokkal orvosolni kívánó, szorgalmas rendszerezőkként, hanem olyan eredeti gondolkodókként mutatják be, akik gyakran egészen más problémákon dolgoztak, és egészen más szellemi környezetben alkottak maradandót, mint a mozgalom névadója, Descartes. Ezzel világosan körvonalazódik egy sor olyan probléma, amelyet Searle nemrégiben egyetlen mérvadó kérdésben foglalt össze: How do we fit in? "Hogyan illeszkedünk a képbe?" Azaz hogyan illeszkedik az ember mint kognitív folyamatokkal rendelkező, cselekvő, nyelvhasználó társadalmi lény a természet folyamatai közé, amelyekről a 17. századi természetleírás mechanikai terminusokban ad számot?

John R. Searle - The ​Mystery of Consciousness
It ​has long been one of the most fundamental problems of philosophy, and it is now, John Searle writes, "the most important problem in the biological sciences": What is consciousness? Is my inner awareness of myself something separate from my body? In what began as a series of essays in The New York Review of Books, John Searle evaluates the positions on consciousness of such well-known scientists and philosophers as Francis Crick, Gerald Edelman, Roger Penrose, Daniel Dennett, David Chalmers, and Israel Rosenfield. He challenges claims that the mind works like a computer, and that brain functions can be reproduced by computer programs. With a sharp eye for confusion and contradiction, he points out which avenues of current research are most likely to come up with a biological examination of how conscious states are caused by the brain. Only when we understand how the brain works will we solve the mystery of consciousness, and only then will we begin to understand issues ranging from artificial intelligence to our very nature as human beings.

John R. Searle - Elme, ​nyelv és társadalom
Ez ​a mű a filozófia egy sor alapvető problémájának tömör, könnyen követhető összegzése, egyúttal javaslatot is tesz a megoldásukra. John R. Searle olyan fogalmakat hoz elvont magaslatukról emberközelbe és vizsgálja a mindennapok szintjén, mint valóság, igazság, tudat és társadalom. Átvezeti az olvasót az alapvető metafizika fogalmi nehézségein, az elme biológiáján, a tudat szerkezetén, az intencionalitás paradoxonán, a nyelv természetén és a társadalmi univerzum felépítésén. Searle szembeszáll azzal a nézettel, hogy világunk a róla nyert észlelésünktől függ; hangsúlyozza, hogy igenis létezik való világ, és megvilágítja, miként mozoghatunk benne otthonosabban a filozófia segítségével.

John R. Searle - Mind ​- A Brief Introduction
"The ​philosophy of mind is unique among contemporary philosophical subjects," writes John Searle, "in that all of the most famous and influential theories are false." In Mind, Searle dismantles these famous and influential theories as he presents a vividly written, comprehensive introduction to the mind. Here readers will find one of the world's most eminent thinkers shedding light on the central concern of modern philosophy. Searle begins with a look at the twelve problems of philosophy of mind--which he calls "Descartes and Other Disasters"--problems which he returns to throughout the volume, as he illuminates such topics as the freedom of the will, the actual operation of mental causation, the nature and functioning of the unconscious, the analysis of perception, and the concept of the self. One of the key chapters is on the mind-body problem, which Searle analyzes brilliantly. He argues that all forms of consciousness--from feeling thirsty to wondering how to translate Mallarme--are caused by the behavior of neurons and are realized in the brain system, which is itself composed of neurons. But this does not mean that consciousness is nothing but neuronal behavior. The main point of having the concept of consciousness, Searle points out, is to capture the first person subjective features of the phenomenon and this point is lost if we redefine consciousness in third person objective terms. Described as a "dragonslayer by temperament," John Searle offers here a refreshingly direct and open discussion of philosophy, one that skewers accepted wisdom even as it offers striking new insights into the nature of consciousness and the mind.

Itzhak Bentov - A ​Brief Tour of Higher Consciousness
From ​the Back Cover CONSCIOUSNESS “A delightfully ingenious cosmic comedy on the nature and structure of ultimates. Here are travelers’ tales such as you rarely find--metaphysical jaunts from one end of the universe to the other.” --Jean Houston, Ph.D. The Foundation for Mind Research All aboard for the excursion of a lifetime as Itzhak Bentov, the celebrated engineer, inventor, and mystic, takes you on a tour of the universe, pure consciousness, and all that lies beyond. Using comical sketches, simple metaphors, and his famous wit and humor, Bentov explains the nature of reality, points out the sights in Nirvana and the Void, and eventually takes you to a meeting with your higher self. Along the way, Bentov illuminates the Kabbalistic principles of number and sound, the meaning of cosmic shapes and symbols, the consciousness of devas, and the nature of the absolute. Ultimately, he shows that the universe and thought are inseparable, and that the thoughts of all human beings affect each other and in turn the whole universe--an idea with obvious and far-reaching implications.Anyone interested in the inner reaches of the mind, the greater structure of the cosmos, and the spiritual evolution of humanity will find A Brief Tour of Higher Consciousness an informed and delightful traveling companion. ITZHAK BENTOV was a mechanical engineer who combined a brilliant mind for mechanisms and structures with a lifelong interest in meditation to describe quantum physics and the advanced states of higher awareness in ways easily grasped by readers. He is also the author of Stalking the Wild Pendulum.

Shaun Gallagher - Dan Zahavi - A ​fenomenológiai elme
Ez ​a világos és könnyen érthető könyv új és friss megközelítésben mutatja fel, hogy milyen releváns eredményeket kínál a fenomenológia a kortárs elme- és agykutatás számára. A kognitív tudományok területén minden olyan diák és kutató hasznára lesz, akik a fenomenológia jobb megértésére törekednek, és nyitottak a saját tudományterületüket érintő vonatkozásaira.

Jaegwon Kim - Mind ​in a Physical World
This ​text, based on Jaegwon Kim's 1996 Townsend Lectures, presents the philosopher's late-1990s views on a variety of issues in the metaphysics of the mind—in particular, the mind-bady problem, mental causation, and reductionism. Kim construes the mind-body problem as that of finding a place for the mind in a world that is fundamentally physical. Among other points, he redefines the roles of supervenience and emergence in the discussion of the mind-body problem. Arguing that various contemporary accounts of mental causation are inadequate, he offers his own partially reductionist solution on the basis of a model of reduction. The book retains the informal tone of the lecture format.

Ismeretlen szerző - Szubjektív ​tudás - objektív tudomány
Mennyire ​szubjektív a tudás, objektív a tudomány? Karl Popper negyven éve járta körül neves művében (Test és elme) a fenti kérdések közül is alapvetõen az elsõt.“Érdekes megfigyelni, hogy a legtöbb filozófus, bár nem mindegyik, csak a szubjektív értelemben vett tudást (...)tárgyalja. (...) És ha egyáltalán tárgyalják az objektív tudást,legtöbbjük abból a feltételezésbõl indul ki, hogy az objektív tudás teljesen megmagyarázható a szubjektív tudás fogalmával.” A tudomány célja ugyanakkor az objektív tudás növelése a világról. De lehet-e minden személyes vonatkozást, érzelmet, rokon- vagy ellenérzést, személyt, képzeletet mellõzni a megismerésben? És valóban a tudásnak csak ez a két pólusa van, vagy esetleg van átmenet objektív és szubjektív tudás között? Vagy Polányi Mihálynak van igaza, aki szerint az emberi tudás és tudomány se nem objektív, se nem szubjektív, hanem személyes, amely „túl van az objektív és a szubjektív szembeállításán”? Ezeket és még más – a filozófia, a megismeréstudomány, az ismeretelmélet, a pszichológia, a tudás-szociológia, az etológia területérõl származó - kérdéseket teszik fel e kötet tanulmányainak szerzõi, akik valamennyien résztvevõi voltak a Magyar Kognitív Tudományi Alapítvány és A Tan Kapuja Buddhista Fõiskola Kelet-Nyugat Kutatóintézete által 2008. október 28-30. között megrendezett XVI. Magyar Kognitív Tudományok Konferenciának.

Ismeretlen szerző - Diagnostic ​and Statistical Manual of Mental Disorders
This ​new edition of the American Psychiatric Association's Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), used by clinicians and researchers to diagnose and classify mental disorders, is the product of more than 10 years of effort by hundreds of international experts in all aspects of mental health. Their dedication and hard work have yielded an authoritative volume that defines and classifies mental disorders in order to improve diagnoses, treatment, and research. This manual, which creates a common language for clinicians involved in the diagnosis of mental disorders, includes concise and specific criteria intended to facilitate an objective assessment of symptom presentations in a variety of clinical settings inpatient, outpatient, partial hospital, consultation-liaison, clinical, private practice, and primary care. The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, is the most comprehensive, current, and critical resource for clinical practice available to today's mental health clinicians and researchers of all orientations. The information contained in the manual is also valuable to other physicians and health professionals, including psychologists, counselors, nurses, and occupational and rehabilitation therapists, as well as social workers and forensic and legal specialists. DSM-5 is the most definitive resource for the diagnosis and classification of mental disorders.

Hilary Putnam - Reprezentáció ​és valóság
Hilary ​Putnam - talán az első olyan filozófus, aki felvetette azt az elképzelést, hogy a számítógép alkalmas modellje az elmének - ebben a könyvében radikálisan új álláspontot képvisel saját korábbi, funkcionalista elméletéhez képest. Putnam amellett érvel, hogy a komputációs analógia valójában nem képes megválaszolni az olyan mentális állapotok természetére vonatkozó fontos kérdéseket, mint amilyen a hit, az érvelés, a racionalitás és a tudás, amelyek pedig az elme filozófiájának központi kérdései. A Reprezentáció és valóság az elmefilozófiai redukcionista felfogás egyik legalaposabb kritikája azok közül, amelyeket ez idáig láttunk, és a számítógép-ember analógiával kapcsolatos jövőbeli vitáknak mindenképpen számot kell vetniük vele. Richard Rorty

Jan Grue - Test ​és elme
Ezek ​a történetek mindazokhoz szólnak, akiknek van testük, vagy fontolóra vették már, hogy szert tesznek egyre. Akiknek van egy olyan érzésük,hogy a macskájuk birtokba vette őket, vagy épp magukra akarják ölteni egy titkos ügynök vagy egy gödrös állú, férfi szexszimbólum bőrét. A történetek egy olyan férfiról is szólnak, aki szakasztott úgy néz ki, mint egy jól ismert német diktátor; egy képzeletbeli vadállatról, aki szerelem után vizslat a városban; egy miniszterről, aki trollokat lát fényes nappal. A Test és elme egy novellafüzér a testről és a benne élő elméről.

David Frawley - Ayurveda ​and the Mind
AYURVEDA ​AND THE MIND is perhaps the first book published in the West that explores specifically the psychological aspect of this great system. The book explores how to heal our minds on all levels from the subconscious to the superconscious, along with the role of diet, impressions, mantra, meditation, yoga and many other methods to create wholeness. "Opens the doors to a new energetic psychology," says Dr. Deepak Chopra, M.D.

Carlo M. Cipolla - Allegro ​ma non troppo
Mi ​közük az ónedényeknek a szerelmi élethez és a Római Birodalom bukásához? Hogy függ össze a borivás a keresztes hadjáratokkal és a középkori demográfiai fellendüléssel? Mennyiben befolyásolták a patkányok a pestis terjedését, és milyen hatással volt ez a bankügyekre? Mi köze mindennek mindenhez? Ha csak annyit mondunk, hogy mindenféle gazdasági demográfiai változás kihatott és kihat az európai fejlődés rendszerére, tudományos közhelyet mondtunk ki csupán. Ezt a tudományos közhelyet azonban aligha lehetne szórakoztatóbban és tanulságosabban az olvasó elé tárni, mint ahogy Carlo M. Cipollának (1922-2000), a középkori gazdaságtörténet nemzetközi hírű kutatójának ez a legendás kis könyvecskéje teszi. A bors, a bor (és a gyapjú) mint a középkor gazdasági fejlődésének meghatározó tényezői című tanulmánya csupa lódítás, ferdítés, nagyotmondás. Vicces írás, de nem vicc. A komolyság - akár a tudomány is megfér a derűvel. Butaság volna vitatnunk ezt. A második Cipolla-tanulmány címe: Az emberi butaság alapvető törvényei.

Lama Thubten Jese - A ​Belső Tűz Gyönyöre
A ​belső tűz egy nagyon speciális és megkülönböztetett tantrikus technika. Ahogy már korábban is beszéltem róla, a régi idők lámái közül néhányan azt mondták, a kifejlesztő szakasz meditációi nem feltétlenül szükségszerűek, és kizárólag a világi realizációk elérésére alkalmasak. Bizonyos értelemben igazuk van. Természetesen csak viccelek, nincsen igazuk. De azért szeretném, ha tudnátok, mit is gondolok róla. Szerintem a beteljesítő szakasz belső tűz gyakorlata olyan, mintha egy rakétát lőnénk fel nyílegyenesen az égbe. Ez a meditáció csak a lényegre összpontosít. A kifejlesztő szakasz ehhez képest pedig olyan, mint az álmodozás. Már korábban is említettem, a beteljesítő szakasz gyakorlatai sikerének kulcsa a belső tűzben rejlik. Ez a legtökéletesebb módszer, hogy öntudatára ébresszük a nagyon finom tudatunkat, melynek funkciója a nem-kettős bölcsesség teljességének megértése. A belső tűz meditáció legfőbb célja és abszolút eredménye, nem más, mint a beteljesítő szakasz spontánszületett nagyszerű gyönyörteljes bölcsességének tapasztalása. Dzse Congkhapa így mondja: A belső tűz gyakorlása által könnyedén beterelheted a finom-szeleket a központi csatornába, és könnyen kifejlesztheted a négy gyönyört. Majd ebből a tapasztalásból kiindulva meditálhatsz a tisztafényen és az illuzórikus testen. A finom-szelek beterelése a központi csatornába, és a gyönyör négy szintjének kifejlesztése mind-mind a belső tűz meditáción alapulnak. A spontánszületett bölcsesség-mahamudrát a négy gyönyör szüli. A négy gyönyör pedig a belső tűz meditáció gyümölcse. A belső tűz sikere viszont azon múlik, hogy belépnek-e a finom-szelek a központi csatornába. A teljes és tökéletes megvilágosodást e csodálatos tantrikus módszerek nélkül nem lehetne elérni.

Kollekciók