Ajax-loader

'elégia' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Louise Labé - Szerelmes ​szonettek
Louise ​Labé (1525-1566) mindmáig a legnagyobb francia költőnő, akinek a versein - szonettjein és elégiáin - a korhoz képest szokatlan hévvel és erővel üt át az asszonyi szenvedély. Lyoni háza mindig nyitva állt a költészet művelői és kedvelői előtt, korának számos költője kereste fel, került hódolóinak, rajongóinak táborába, és ünnepelte versben a szépasszony bájait és eszét. Kötetünk Louise Labé minden francia nyelvű versét tartalmazza legjobb műfordítóink tolmácsolásában.

Jos Vandeloo - A ​veszély
"Csöndesen, ​nyugodtan sétálva megy most az állomásra. Senki se figyel rá, egészen közönséges ember. Legfeljebb lábadozó betegnek hinnék, mivel olyan sápadt, s a léptei olyan bizonytalanok. De feltétlenül teljesen ártatlan, ártalmatlan és veszélytelen embernek látszik. Békésen ballag az állomás felé vezető utcákon. Erre időt szán, mert a gyaloglás nehezére esik. Furcsa módon mégis egészségesnek és felszabadultnak érzi magát. A város olyan, mint egy nagy, pikkelyes állat. Benting nézi a loholó embereket, és belátja, hogy ő mindig idegen lesz. A magányosság felszáll, mint a háztetők fölött a füst. A pályaudvaron sok ember jár-kel. Benting elvész a tömegben. Egy pénztár előtt türelmesen beáll a sorba. Mikor a jegye megvan, rálép a mozgólépcsőre, amely zajtalanul viszi fel a peronra. Senki sem veszi észre. Senkinek sincs szeme rá, hogy meglássa a veszélyt."

Johann Wolfgang Goethe - Római ​elégiák
Goethe ​világhírű, hoszonnégy elégiából álló szerelmesvers-ciklusa önálló kötetben, Magyarországon most lát előszor napvilágot. "Céljában... nagyon erkölcsös, egyes motívumaiban azonban annyira szókimondóan természetes és igaz, hogy a világ az ilyenféléket erkölcstelennek szokta nevezni" A kötet bibliofil kiadásban jelent meg.

Ismeretlen szerző - Tibullus ​és Propertius összes költeményei
A ​római irodalom "aranykorában", a köztársaság bukásának s a császárság első évtizedeinek idején - Horatius és Vergilius kortársaként - élt a latin elégiaköltészet két mestere: Tibullus és Propertius. Gyűlölték a fegyverek zaját, s visszahúzódva a közélettől, főleg a szerelmet énekelték. Tibullus sűrűn változó kedveseit ajándékozta meg verseiben a halhatatlansággal, de lágyan szólt a békés falus élet szépségeiről, örömeiről is. Propertius a szenvedélyes szerelem regényét élte s írta meg; indulat, féktelen szenvedély, kétségbeesés, megnyugodás, nyugtalan érzelmek váltakozása adja e költemények modernségét. Későbbi verseiben engedett Maecenas irodalompolitikájának, s a közelmúlt történetét, valamint Róma ősi mítoszait is versbe foglalta. A kötet, évszázadunkban először, Tibullus és Propertius egész hagyatékát tolmácsolja - javarészt új fordításokban.

Kristóf Attila - Pléhkrisztus
Kristóf ​Attila a hétköznapok valóságával randevúzik, s a változó világ bonyolult jelenségeit faggatja okfejtő szándékkal. Regénye mégsem a tapasztalati, az "életszagú" valóság egyszerű másolása, hanem gondolatébresztő, elvontságában is jól körüljárható, a megfigyelt életmozzanatokat az általános szintjére emelő, bölcseleti igazságokat is megfogalmazó írás. Meséje és figurái szimbolikusak, ugyanakkor a környezet, a dolgok, a gesztusok részletezően valóságosak. A naphosszat fán ülő Öregember - aki folytonosan mások cselekedeteit figyeli, s a szabálytalanságokról, az általa erkölcstelennek tartott tettekről, az önmaga által kialakított "Törvény" nevében ítélkezik, s megfigyeléseit jelentésekbe foglalja - egy ideig rettegésben tartja környezetét. A cselekmény ennek az aszketikus öregembernek az életútját kíséri nyomon, s mutatja be eszmei elképzeléseinek hiábavalóságát. Az író a teljes életre, a hétköznapokban rejlő lehetőségek szépségére irányítja a figyelmet - amikor negatív oldalról festi meg a túlságosan puritán, a túlságosan eszmei célokra figyelő ember életének buktatóit, s amíg megfogalmazhatja: "Nem kell folyton felelősségre vonni az embert azért a kevésért, amit elkövet."

Janus Pannonius - Janus ​Pannonius versei
Egyetlenegy ​magyar nyelvű verssor sem maradt utána, mégis a magyar líra első nagy, korszakos alakja, Balassi, Csokonai, Petőfi, Ady és József Attila rangos elődje, "drága és jeles tudós ... kinek mása ő előtte nem volt Magyarországba, kiváltképpen az versek szörzéseibe..." (Heltai Gáspár), ez az ízig-vérig humanista ifjú, aki "nemzetségére nézve magyar, erkölcsében olasz, tudományában csodálatos, sőt inkább bámulatot keltő" (Guarino de Verona), az első magyar költő, kinek "szép híre, neve" nem állt meg az országhatárnál, kinek munkásságát olyan világhírű gondolkodók tartották nagyra, mint Erasmus és Carducci; az első magyar költő, akinek műveiben az emberi személyiség a maga természetes pompájában valósul meg, a testi szenvedély, a személyes öröm és a személyes fájdalom, a köznapi tragédia éppógy témája, mint az országos kataklizmák, az apokaliptikus víziók sora, az első egyéni hangú, mély érzésekben és gondolatokban gazdag európai, aki mégis sajátosan magyar, noha latin nyelven alkotta műveit, elsőként fedezve fel a magyar tájat a maga termésuetes szépségében, a magyar várost a maga sajátos kulturális értékeivel, aki "költészetének kiválóságával nem csupán kortársait múlta felül, hanem az egész régiséggel is felvette a versenyt" (Zsámboki János), példa és követendő minta a magyar humanista költőnemzedéknek, s végig kísérhető, töretlen fényű hatás a későbbi korok magyar nyelvű irodalmában.

Johann Wolfgang Goethe - Römische ​Elegien
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bebe Moore Campbell - Sweet ​Summer
Written ​with the narrative force of fiction and the lyrical motion of poetry, SWEET SUMMER is Bebe Moore Campbell's elegy to her extraordinary father. Though she lived with her devoted mother and grandmother in the North most of the year, Campbell spent the summers with her father in the South--a man of gargantuan appetites and boundless exuberance. To his daughter, he was a magical presence. A bittersweet evocation of a divided childhood with its family secrets, surprising discoveries, loneliness, and love, SWEET SUMMER also recalls living on the cusp of the social revolution of the 1960s. Most of all, it is an achingly honest and beautiful reminder of the universal challenge of growing up and facing one's parents as an adult.

Publius Ovidius Naso - Albius Tibullus - Sextus Aurelius Propertius - Tibullus, ​Propertius, Ovidius versei
Római ​költők antológiánk második kötete ismét három alkotót mutat be. A sort Tibullus elégiái nyitják, amelyeknek fő motívuma a szerelmi sóvárgás, a béke és a nyugodt élet utáni vágyakozás. Utána Propertius forró indulatok és keserű csalódások között hullámzó költeményei, majd Ovidius a hanyatló császárság, a dekadens ezüstkor képviselőjének tökéletes és elegáns versei következnek.

Csü Jüan - Száműzetés
Csü ​Jüan a kínai költészet atyja, talán legnagyobb költője, Száműzetés (Li szao) című elégiája, pedig a legfontosabb kínai költemények egyike. A költőnek a királyi udvarban történt megrágalmaztatásáról és méltatlan elűzetéséről olvasunk a mű soraiban, amelyek az új magyar fordításban hol szélesen nekilendülnek, hol megtorpannak és görcsbe fúlnak a férfias bánat szorításától. A tehetetlenség fájdalma árad a költeményből, de sohasem a belenyugvásé: a költő hogy célját elérje, segítségül hívja a népi mitológia minden mesés hatalmát, hadd segítsen rajta a béna valóság helyett a mindentudó fantázia. Így kísérti meg a menekülés vágya, de az emberi s költői becsület nem engedi, hogy a földtől s hazájától elszakadjon: vállalja sorsát.

Kollekciók