Ajax-loader

'algebra' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Péter Rózsa - Gallai Tibor - Varga Tamás - Népszerű ​algebra
Ez ​a könyv csak kismértékű átdolgozása az 1949-ben megjelent I. gimnáziumi matematikakönyv algebrai részének, melyet Péter Rózsa írt, feladatanyagát pedig nagyrészt Gallai Tibor állította össze. Keresve sem találhattunk volna jobb algebrát a Műveltség Könyvtára sorozat számára ennél a rendkívül vonzó, élvezetes stílusban megírt könyvnél, amely könnyeden, szinte játszva elégít ki komoly tudományos igényeket is, és biztos kézzel kalauzolja az olvasót a számára idegen területen. A könyv az algebra alapjait tartalmazza : az elsőfokú egyenleteket és egyenletrendszereket, valamint az elsőfokú egyenlőtlenségeket és függvényeket, és az ehhez szükséges legfontosabb azonos átalakításokat. Az egyenletek középpontba állítása kezdettől fogva érdekessé, gyakorlati irányúvá teszi a könyvet. Ahhoz, hogy az olvasó ne csupán tájékozódni tudjon az algebra területén, hanem biztos ismeretekre is szert tegyen, arra van szükség, hogy ne maradjon csupán olvasó: olvasás közben mindig keze ügyében legyen ceruza és papír, és amit olvas, annak mindjárt utána is számoljon. A szövegrészben található mintapéldák átszámolása után a kitűzött feladatok megoldása sem jelent majd túl nagy akadályt. Az algebra tanulásának éppen ez a célja: az elméletet nem önmagáért tanuljuk, hanem azért, hogy képessé tegyen bennünket feladatok önálló megoldására. Mindazok az új fogalmak, tételek, mindaz az új ismeret, amelyre közben szert teszünk, ennek a célnak az elérését teszi könnyebbé.

James G. Simmonds - Tenzoranalízis ​dióhéjban
„Tenzoranalízis ​dióhéjban” — csak dicsérni lehet a fordító merész ötletét, hogy éppen ezt a címet választotta James G. Simmonds könyvének magyar nyelvű kiadásához. Találóbban talán nem is lehetett volna ezt a kis remekművet jellemezni. A szerző szinte csak a középiskolai matematika anyagra — vagy egy féléves analízis és geometria tárgyú bevezető kurzusra — támaszkodva építi fel a tárgyalásra szánt anyagot: a legegyszerűbb vektoralgebrai műveletek értelmezéséből kiindulva a tenzoranalízis legmélyebb és legelvontabb fogalmaihoz vezeti el az olvasót. Mindezt olyan természetes egyszerűséggel, hogy szinte észre sem veszi az ember és már benne is van a kovariáns és kontravariáns komponensek, a Christoffel-szimbólumok világában. Mi a szerző titka? Hogyan sikerül neki azt elérnie, amivel ritkán dicsekedhet tudományos igényű mű írója: röviden és mégis érthetően közöl ismereteket és ami még ennél is több, a megismerés és a megértés örömét ülteti az olvasóba! A szerző kétségtelenül kiváló pedagógus és nagyon jól emlékszik még arra, hogy milyen nehézségeket jelentett neki az anyag elsajátítása, ettől igyekszik az olvasót megkímélni. Mindez azonban egymagában még nem biztosítaná a vállalkozás sikerét. Ami még a fentiekhez hozzájárul, az a kivételesen élvezetes stílus. Ez a stílus mindvégig érdekessé, szinte izgalmassá teszi a könyv olvasását, segít a megértésben, kellő humorral oldja azt a feszültséget, amelyet a figyelem állandó koncentrálása kelt óhatatlanul az emberben. Ezt a stílust magyarra átültetni nagyon nehéz. De nem csak erről van szó. El kell mondani, hogy a mai amerikai tudományos nyelvben általában megfigyelhető egy könnyedebb, néhol a humorba is átcsapó stílus térhódítása. Ez a magyar tudományos nyelvben szokatlanul hatna. Így nehéz helyzetbe került a könyv fordítója — és a lektora is: egyrészt szerettük volna minél hívebben visszaadni a mű eredeti stílusának a zamatát, hiszen meg vagyunk győződve arról, hogy ezzel talán többet sikerült volna átmenteni azokból az értékekből, amelyek olyan kivételes helyet biztosítanak ennek a műnek a mai szakirodalomban, másrészt azonban számolnunk kellett azzal is, hogy hol a „határ”. Hogy egy példával támasszam ezt alá: a szerző a kovariáns és a kontravariáns komponensek helyett következetesen a cellar (pince) és roof (tető) elnevezést használja, ezzel kívánja az Olvasó számára mnemotechnikailag is megkönnyíteni annak a megjegyzését, hogy az előző mindig az oszlopokra (column) vonatkozó _alsó_ indexre, az utóbbi pedig a sorokra (row) vonatkozó _felső_ indexre utal. Úgy hiszem, hogy az Olvasó egyetértésével találkozunk, amikor úgy döntöttünk, hogy ennek „átköltését” a magyar szövegbe nem erőltetjük. Annyiban azonban igyekeztünk követni a szerző szellemét, hogy az „alsó indexes”, illetve a „felső indexes” komponensek elnevezést használjuk. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a legjobb szándék mellett sem tudtunk olyan eredményesen megbirkózni a magyar nyelvre való átültetés nehéz feladatával, ahogy szerettük volna. A hibákért az Olvasó szíves elnézését kérjük és hálásan fogadunk minden kritikai észrevételt, hogy egy esetleges újabb kiadás magyar szövege tökéletesebb legyen.

Obádovics J. Gyula - Lineáris ​algebra
Általános ​tapasztalat, hogy a lineáris algebra egyes fejezetei mivel elvontabbak a korábban tanult matematikai anyagnál a hallgatók részéről idegenkedést váltanak ki, nehezebben sajátítják el. Ezen próbálunk segíteni e nemcsak szigorúan matematikusok számára íródott könyvvel. A Lineáris algebra példákkal a hasonló témájú könyvek tárgyalásmódjától eltérően, az új ismeretanyagot a tételekben megfogalmazott állítások szemléltetésére 270 kidolgozott példával hozza közelebb az olvasóhoz. A fejezetenként felsorolt 300-nál is több feladat, valamint azok megoldása mind az összefüggések megértését, mind az új ismeretnek a már elsajátított anyagba való mélyebb beágyazódását segíti elő. A lineáris algebra élvezetes olvasmánnyá válik, ha az egyes bizonyításokat, azok logikai lépéseit többször átgondoljuk, a korábban más összefüggésben megismert fogalmakat az újakkal szoros kapcsolatba hozzuk.

Róka Sándor - Számkeresztrejtvények
A ​számkeresztrejtvények hasonlóak a keresztrejtvényekhez, csak itt nem szavakkal, hanem számokkal kell kitölteni az üres hálót. Minden mezőbe egy-egy számjegyet kell írni, többjegyű szám nem kezdődhet 0-val. A rejtvények különböző nehézségűek. Például az 1-2., a 17-21. számkeresztrejtvények feladhatók ügyes 9-10 éves gyerekeknek, azonban a rejtvények többsége ezeknél nehezebb, némelyik megfejtése komoly szellemi erőpróba.

Katona Gyula Y. - Recski András - Szabó Csaba - Gráfelmélet, ​algoritmuselmélet és algebra
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Obádovics J. Gyula - Mátrixok ​és differenciálegyenlet-rendszerek
A ​könyv bőséges példaanyaggal ismerteti a mátrixok, vektorok, lineáris operátorok, állandó és változó együtthatójú lineáris differenciálegyenlet-rendszerek gyakorlati és elméleti témaköreit. Az első két rész az új rendszerű felsőoktatási alapképzés tananyaga. A harmadik rész az állandó együtthatójú lineáris differenciálegyenlet-rendszerek klasszikus megoldásánál lényegesen egyszerűbb – korábban még teljes egészében nem publikált – Obádovics-módszert, a negyedik rész a differenciálegyenlet-rendszerek elméletének – új eredményeket tartalmazó – tárgyalási lehetőségét ismerteti, melyet a mester-, ill. doktori képzéshez ajánlunk.

Freud Róbert - Lineáris ​algebra
A ​lineáris algebra szó hallatán sokakban unalmas és hatalmas mátrixszorzások (rém)képe merül fel, mások pedig valamilyen iszonyúan elvont és emészthetetlen elméletre gondolnak. A könyvben megpróbáljuk ezeket a tévhiteket eloszlatni azáltal, hogy a konkrétból kiindulva fokozatosan haladunk az általános felé, és már minimális tudással felvértezve is valódi és szórakoztató alkalmazásokat tárgyalunk. Ily módon jutunk el a determinánsok, mátrixok, lineáris egyenletrendszerek klasszikus fejezeteitől a vektorterek, lineáris leképezések, euklideszi terek általános felépítésén keresztül a modern kombinatorikai és kódelméleti vonatkozások bemutatásáig. Az elmélet feldolgozását minden egyes pont végén, ahhoz szorosan kapcsolódva, bőséges és változatos feladatanyag segíti elő. A feladatokhoz eredményt, illetve útmutatást, egyes esetekben pedig részletes megoldást is adunk. A könyvet matematika tanárszakos, matematikus, alkalmazott matematikus, programozó matematikus és informatika szakos hallgatóknak ajánljuk, valamint mindazoknak, akik a lineáris algebrát felhasználják, érdeklődnek iránta, illetve önállóan akarnak megismerkedni vele.

Hardy Zsigmond - Sólyom Mihály - Út ​a modern algebrához
Régi ​adósságot törleszt a Tankönyvkiadó az Út a modern algebrához c. kiadvány közreadásával. Nehezen lenne vitatható, hogy amikor a matematika tudománya a társadalmi szükségleteknek megfelelően felgyorsult ütemben fejlődik, a matematika oktatása, a társadalom korszerű matematikai kultúrájának kialakítása szerte a világon súlyos probléma. Az iskolai matematika, a társadalom matematikai kultúrája és a matematika tudományának fejlettségi szintje között szakadék jött létre. A matematikaoktatás tartalma és módszere elmaradt a társadalmi szükségletektől: elavult. Társadalmunk tagjainak többsége úgynevezett hagyományos elemi matematikát tanult, és ezért célszerű iskolán kívüli keretek között is megismertetni a korszerű elemi matematika, azaz korunk matematika tudományának tanítható és tanulható alapjaival. A vázolt szükségletek és célok eredményezték, hogy a Tankönyvkiadó a modern elemi matematika alapjait ismertető sorozattal kívánja szolgálni a társadalmi szükségletek kielégítését. Korunkban a matematika tudománya mélyebben és szélesebben hatolt be a természettudományok területére, de betört számos társadalomtudományi ágazatba is. Nyelvének, szimbolikájának és módszerének alkalmazása, a funkcionális és strukturális szemlélet kialakítása nemcsak a természettudományokkal foglalkozók, de a társadalomtudományok területén munkálkodók (közgazdászok, szociológusok, jogászok, pszichológusok stb.) számára is nagy segítség.

Kratofil Dezső - Algebra
Feladatok ​és megoldásaik az algebra egész területéről.

G. E. Forsythe - C. B. Moler - Lineáris ​algebrai problémák megoldása számítógéppel
Ez ​a mű elsősorban a numerikus analízist és számítástudományt tanulmányozó diákok számára készült. Megírását egy olyan, mátrixproblémákkal szinte egyáltalán nem foglalkozó tankönyv inspirálta, melyet a Stanford University-n felsőéves, numerikus analízist tanuló diákok használtak. E tankönyv szerzője azt tanácsolta az olvasónak, hogy szükség esetén ilyen programokat számítóközpontokban kaphat. Ezzel ellentétben, véleményünk szerint a diákoknak érteni kell mátrixprogramokhoz azért, hogy ezek alkalmazására vagy esetleg módosítására képesek legyenek. Emellett számos diák a későbbiek folyamán ír vagy adaptál programokat számítóközpontok részére. A hézag kitöltésére mátrixszámításokkal kapcsolatos jegyzeteket készítettünk, s ezek egy részéből alakult ki ez a monográfia. A könyv olvasásához szükséges előtanulmányok (lásd az 1. fejezetet) magukban foglalnak egy lineáris algebra kurzust, valamint bizonyos programozási ismereteket. Megítélésünk szerint a numerikus analízissel és számítógép-programozással foglalkozókon kívül a mátrixokat és numerikus számításokat alkalmazó matematikai programozók, statisztikusok, mérnökök, és még sok más terület diákjai és kutatói számára hasznos lehet a tárgyalt anyag nagy része.

Megyesi László - Lineáris ​algebra
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyapjas Ferenc - Lineáris ​algebra és geometria
Tartalom: - ​Vektorgeometria - Vektorterek - Mátrixok - Determinánsok - Euklideszi terek - Lineáris transzformációk - Bilineáris és kvadratikus formák - Másodrendű görbék és felületek

Ismeretlen szerző - Szakköri ​feladatok matematikából, 5-6. osztály
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Róka Sándor - Számelmélet
A ​füzetben az oszthatósági szabályokra épülő példákat találunk, továbbá ritkábban használt oszthatósági szabályokat, oszthatósági tulajdonságokat (például a 7-tel, a 37-tel való oszthatóságra). Több feladat a 6-8. osztályosok valamelyik versenyéről való, a feladatok megismerése, megoldása emiatt is segít a versenyekre való felkészülésben. Megismerkedhetünk a 9-es próbával, a 11-es próbával, számkitaláló játékokkal, és ellátogatunk Párosországba. Használható a füzet szakköri foglalkozásokon és önállóan is.

Erdős Nándor - Ipari ​algebra
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szendrei Ágnes - Diszkrét ​matematika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bárczy Barnabás - Algebra ​II.
A ​gyakorlatban régóta hiányzik az általános iskolák felső tagozata, a gimnáziumok és technikumok hallgatói részére kidolgozott példatár. A tananyagok egyszerűsítése ellenére az órát adó tanárnak ritkán van ideje arra, hogy megfelelően választott és kellőszámú példát oldhasson meg. A tankönyvekben sincs mód arra, hogy az elméleti anyagon kívül elegendő példát vagy főleg példamegoldását közölhessenek. Példatársorozatunk, amely Bolyai nevét viseli, ezt a hiányosságot szeretné pótolni. Célja, hogy a sokféle feladat alapján hozzájuk hasonlókat az olvasók meg tudjanak oldani.

Gerőcs László - Orosz Gyula - Paróczay József - Szászné Simon Judit - Matematika ​gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény I. - Megoldások
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bódi Béla - Algebra I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gáspár László - Mátrixaritmetikai ​gyakorlatok
Ez ​a könyv a mátrixaritmetika elméletének jobb megértéséhez gyakorló feladatokat, alkalmazhatóságának bemutatásához pedig (nagyrészt a gazdasági életből vett) modelleket ad. Ezenkívül nélkülözhetetlen alapokat nyújt a gyakorlati programozáshoz is, mivel annak formanyelve a mátrixaritmetika. A feladatok és a modellek viszonylag kis mérete lehetővé teszi azt, hogy számítógépek nélkül is megoldhatók legyenek. Ezek a modellek a gyakorlati életben mind előfordulnak, de általában nagyobb méretben, és így megoldásuk ott számítógépek nélkül nem lehetséges.

Szelezsán János - Veres Ferenc - Marosváry Erika - Lineáris algebra
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dósa György - Lineáris ​algebra és alkalmazásai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Cser Andor - L. Ziermann Margit - Reményi Gusztáv - Matematikai ​zsebkönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kardos Gyula - Algebra ​I.
A ​gyakorlatban régóta hiányzik az általános iskolák felső tagozata, a gimnáziumok és technikumok hallgatói részére kidolgozott példatár. A tananyagok egyszerűsítése ellenére az órát adó tanárnak ritkán van ideje arra, hogy megfelelően választott és kellőszámú példát oldhasson meg. A tankönyvekben sincs mód arra, hogy az elméleti anyagon kívül elegendő példát vagy főleg példamegoldását közölhessenek. Példatársorozatunk, amely Bolyai nevét viseli, ezt a hiányosságot szeretné pótolni. Célja, hogy a sokféle feladat alapján hozzájuk hasonlókat az olvasók meg tudjanak oldani.

P. R. Halmos - L. E. Sigler - Elemi ​halmazelmélet
A ​matematikusok megegyeznek abban, hogy mindannyiuknak ismernie kell némileg a halmazelméletet, véleménykülönbségek csak akörül merülnek fel, mit jelentsen az, hogy némileg. E könyv válaszomat tartalmazza a kérdésre. Az a célja, hogy a felsőbb matematikát tanuló egyetemistákat megismertesse a mindennapi élet alapvető halmazelméleti tényeivel, az ehhez szükséges filozófiai alapokkal és logikai formalizmusokkal. Mindvégig a matematika egyéb területeivel, pl. csoportokkal, integrálokkal, sokaságokkal foglalkozni vágyó kezdő matematikusok szempontjait tartottam szem előtt. Éppen ezért a könyv fogalmai és módszerei csak egy részét képezik a standard matematikai eszközöknek, a téma specialistái semmi újjal nem találkoznak. Tudományos irodalmi hivatkozások nem illenek egy ilyen tisztán ismertető jellegű könyvbe. Azoknak azonban, akiket a halmazelmélet önmagáért érdekel, tudniuk kell, hogy sokkal több tartozik e témához, mint ami itt található. A halmazelméletben az „elemi” és az „axiomatikus” szavak ellentétes értelműek. „Axiomatikus halmazelmélet elemi szempontok alapján” - talán ez fejezi ki leghívebben jelen könyv tárgyalásmódját, hiszen axiomatikus annyiban, hogy ismertet és használ bizonyos halmazelméleti axiómákat mint minden későbbi bizonyítás alapját. Elemi viszont olyan értelemben, hogy nyelve és jelölései a szokásos nem formalizált (de formalizálható) matematikai nyelv és jelölések. Még fontosabb, hogy az elemi szemlélet szerint a halmazelméletet mint tények összességét tekintjük, ahol az axiómák a megfelelő rövid összegezést adják; a következetesen axiomatikus tárgyalásban ezzel szemben a különböző axiómák közötti logikai kapcsolatok állnak a vizsgálódások középpontjában. Hasonlóképpen: tisztán eleminek csak az a geometriai tárgyalás tekinthető, amely csak a papírhajtogatást bízza az intuícióra, míg a másik véglet, a tisztán axiomatikus megközelítés, a különböző nemeuklideszi geometriák axiómáit ugyanakkora súllyal tárgyalja, mint az euklideszit. E könyv felfogásának egyetlen axiómarendszer vizsgálata felel meg, amely pl. csak az euklideszi geometria leírásával foglalkozik. A könyv stílusa általában könnyed, természetes. Amennyire csak egy általános ismertető előadásban lehetséges, itt is nagyon kevés a külön kiemelt tétel, a legtöbb tényt csak kimondjuk, és vázlatos bizonyítást közlünk. Az egyes fejezetekben kevés a külön kijelölt gyakorlat, valójában azonban a könyv nagy része nem egyéb, mint útmutatásokkal ellátott gyakorlatok hosszú láncolata. Az Olvasónak állandóan kérdezgetnie kell önmagát, vajon világosan látja-e, hogyan jutottunk el az egyik megállapítástól a másikig, és nem kell elcsüggednie, ha ennek megfelelően az olvasási sebessége határozottan lassúbb a megszokottnál. Mindez nem jelenti azt, hogy a könyv tartalma szokatlanul nehéz vagy túlságosan mélyreható. Az az igazság, hogy a fogalmak nagyon általánosak, absztraktak, és meg kell szokni őket. Közhely, hogy egy matematikai tétel minél általánosabb, annál kevésbé mély. A halmazelmélet tanulásakor addig kell szoktatnunk magunkat a szokatlan, de lényegében nem túl mély általános fogalmakhoz, míg azok olyan hétköznapiakká nem válnak számunkra, hogy minden különösebb erőfeszítés nélkül bánni tudjunk velük. Más szóval: az általános halmazelmélet valójában elég egyszerű, de matematikusok számára nélkülözhetetlen dolgokból tevődik össze. Íme a könyv, eméssze meg - és felejtse el.

Ja. I. Perelman - Szórakoztató ​algebra
"Perelman ​könyve nem tankönyv, célja csupán feleleveníteni a már kissé homályba vesző algebrai ismereteket és kedvet ébreszteni a további tanuláshoz. A mű foglalkozik a hatványozással, a gyökvonással és a logaritmizálással. Bemutatja az egyenletszerkesztés művészetét; sok példát közöl az első- és másodfokú egyenletek köréből. A gyakorlati életben felmerülő határérték problémák közül néhányra felhívja az olvasó figyelmét. A szerző szórakoztató kirándulásra viszi az olvasót a matematika birodalmába, és a legváratlanabb területeken bizonyítja be az algebra gyakorlati felhasználásának lehetőségeit."

Jánossy Lajos - Tasnádi Péter - Vektor- ​és tenzoralgebra
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Egmont Colerus - Az ​egyszeregytől az integrálig
Egérfogó ​a matematika. Ha benne vagy, nehezen találsz utat, amely korábbi, matematikából mentes lelkiállapotodba visszavezetne. Hosszadalmas volna, ha ennek a jellegzetes tünetek okát akarnók adni. Így tehát csak a következmények megállapításával fogunk foglalkozni. Ennek az «egérfogó tulajdonságnak» első következménye: kevés a matematikus pedagógus. Ritkán egyesül a matematikai tudás könnyen érthető előadásmóddal. Ebből ered rögtön a második következmény: művelt emberek és művelődni vágyók «matematikai alacsonyabbrendűség-komplexum»-a.

Szendrei János - Algebra ​és számelmélet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

A. G. Kuros - Felsőbb ​algebra
Egye­te­mi ​ma­te­ma­ti­ka­ok­ta­tá­sunk­ban az al­geb­ra ok­ta­tá­sa je­len­tős he­lyet kap, ami össz­hang­ban van e tu­do­mány­ág­nak a ma­te­ma­ti­ka egé­szén belül el­fog­lalt he­lyé­vel. In­do­kolt tehát az a tö­rek­vés, hogy az al­geb­ra ta­nul­má­nyo­zá­sát a le­he­tő­sé­gek­hez mér­ten elő­se­gít­sük. Ezt szol­gál­ja a jelen könyv­nek - a Szov­jet­unió egye­te­mei és ta­nár­kép­ző fő­is­ko­lái al­geb­ra­tan­köny­vé­nek - ma­gyar nyel­ven tör­té­nő ki­adá­sa. A for­dí­tás az ere­de­ti­nek 1959-ben meg­je­lent ha­to­dik ki­adá­sa alap­ján ké­szült, he­lyet kap­tak azon­ban benne egyes pa­rag­ra­fu­sok a lé­nye­ge­sen el­té­rő ko­ráb­bi ki­adá­sok­ból is, így a fi­zi­kai al­kal­ma­zá­sai miatt je­len­tős Hur­witz-té­tel (42. §), va­la­mint Fro­be­ni­us té­te­le, amely a komp­lex szá­mok és a kva­ter­ni­ók ki­tün­te­tett sze­re­pét vi­lá­gít­ja meg (I. füg­ge­lék). Szük­sé­ges­nek mu­tat­ko­zott ezen­kí­vül egy kom­bi­na­to­ri­kai alap­is­me­re­te­ket tar­tal­ma­zó rövid füg­ge­lék­kel ki­bő­ví­te­ni a köny­vet, ami le­he­tő­vé teszi a benne fog­lalt anyag meg­ér­té­sét csu­pán a kö­zép­is­ko­lá­ban meg­sze­rez­he­tő is­me­re­tek­re tá­masz­kod­va. A könyv fel­öle­li a ma­gyar tu­do­mány­egye­te­mek ma­te­ma­ti­ka-ta­nár­sza­kos és ma­te­ma­ti­kus­hall­ga­tói által az első két fél­év­ben el­sa­já­tí­tan­dó al­geb­rai is­me­re­te­ket, va­la­mint a to­váb­bi fél­évek al­geb­ra­anya­gá­nak te­kin­té­lyes ré­szét. Bi­zo­nyá­ra szá­mot­te­vő se­gít­sé­get fog tehát nyúj­ta­ni az em­lí­tett hall­ga­tók­nak és mind­azok­nak, akik az al­geb­ra iránt akár ön­ma­gá­ért, akár pedig a ma­te­ma­ti­ka más ága­i­ban ját­szott sze­re­pe foly­tán ér­dek­lőd­nek.

Krekó Béla - Lineáris ​algebra
A ​szerző - könyvének megírásakor - mindenekelőtt a gyakorlati szakemberek igényeit tartotta szem előtt. Nagy gondot fordított arra, hogy a gyakorlatban felmerülő problémák megoldásában segítséget nyújtson, érzékeltetve az elmélet és a gyakorlat közötti szoros kapcsolatot. A könyv olyan témákat is tárgyal, amelyekről ilyen részletesen és alaposan - az elméleti problémákat és a felhasználás lehetőségeit egyaránt tisztázva - a hazai szakirodalomban még nem esett szó (pl. az általánosított mátrixinverz vagy az általánosított sajátérték.)

Bárdi Imre - Matematika ​felvételire
Ezt ​a könyvet felvételire készülő 8.–os tanulóknak írtam. Átveszi az egész elméletet nyolcadik osztály végéig és sok megoldott feladatot és példát bemutatat. Tartalmazza sok, az előző felvételiken és központi vizsgákon kitűzött matematikai feladatok megoldásait. Ezenkívül az összes képletet és módszert bemutatja, ami a matematika felvételihez szükséges. Az első rész az algebráról szól. A második fejezet a valószínűségszámításról és a statisztikáról és végül a harmadik sík- és térmértanról. A könyv vége tartalmazza az előző központi matematikai vizsgákon kitűzött feladatok megoldásait.

Kollekciók