Ajax-loader

'algebra' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Obádovics J. Gyula - Lineáris ​algebra
Általános ​tapasztalat, hogy a lineáris algebra egyes fejezetei mivel elvontabbak a korábban tanult matematikai anyagnál a hallgatók részéről idegenkedést váltanak ki, nehezebben sajátítják el. Ezen próbálunk segíteni e nemcsak szigorúan matematikusok számára íródott könyvvel. A Lineáris algebra példákkal a hasonló témájú könyvek tárgyalásmódjától eltérően, az új ismeretanyagot a tételekben megfogalmazott állítások szemléltetésére 270 kidolgozott példával hozza közelebb az olvasóhoz. A fejezetenként felsorolt 300-nál is több feladat, valamint azok megoldása mind az összefüggések megértését, mind az új ismeretnek a már elsajátított anyagba való mélyebb beágyazódását segíti elő. A lineáris algebra élvezetes olvasmánnyá válik, ha az egyes bizonyításokat, azok logikai lépéseit többször átgondoljuk, a korábban más összefüggésben megismert fogalmakat az újakkal szoros kapcsolatba hozzuk.

Hardy Zsigmond - Sólyom Mihály - Út ​a modern algebrához
Régi ​adósságot törleszt a Tankönyvkiadó az Út a modern algebrához c. kiadvány közreadásával. Nehezen lenne vitatható, hogy amikor a matematika tudománya a társadalmi szükségleteknek megfelelően felgyorsult ütemben fejlődik, a matematika oktatása, a társadalom korszerű matematikai kultúrájának kialakítása szerte a világon súlyos probléma. Az iskolai matematika, a társadalom matematikai kultúrája és a matematika tudományának fejlettségi szintje között szakadék jött létre. A matematikaoktatás tartalma és módszere elmaradt a társadalmi szükségletektől: elavult. Társadalmunk tagjainak többsége úgynevezett hagyományos elemi matematikát tanult, és ezért célszerű iskolán kívüli keretek között is megismertetni a korszerű elemi matematika, azaz korunk matematika tudományának tanítható és tanulható alapjaival. A vázolt szükségletek és célok eredményezték, hogy a Tankönyvkiadó a modern elemi matematika alapjait ismertető sorozattal kívánja szolgálni a társadalmi szükségletek kielégítését. Korunkban a matematika tudománya mélyebben és szélesebben hatolt be a természettudományok területére, de betört számos társadalomtudományi ágazatba is. Nyelvének, szimbolikájának és módszerének alkalmazása, a funkcionális és strukturális szemlélet kialakítása nemcsak a természettudományokkal foglalkozók, de a társadalomtudományok területén munkálkodók (közgazdászok, szociológusok, jogászok, pszichológusok stb.) számára is nagy segítség.

Kratofil Dezső - Algebra
Feladatok ​és megoldásaik az algebra egész területéről.

G. E. Forsythe - C. B. Moler - Lineáris ​algebrai problémák megoldása számítógéppel
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Megyesi László - Lineáris ​algebra
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyapjas Ferenc - Lineáris ​algebra és geometria
Tartalom: - ​Vektorgeometria - Vektorterek - Mátrixok - Determinánsok - Euklideszi terek - Lineáris transzformációk - Bilineáris és kvadratikus formák - Másodrendű görbék és felületek

Katona Gyula Y. - Recski András - Szabó Csaba - Gráfelmélet, ​algoritmuselmélet és algebra
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Szakköri ​feladatok matematikából, 5-6. osztály
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Róka Sándor - Számelmélet
A ​füzetben az oszthatósági szabályokra épülő példákat találunk, továbbá ritkábban használt oszthatósági szabályokat, oszthatósági tulajdonságokat (például a 7-tel, a 37-tel való oszthatóságra). Több feladat a 6-8. osztályosok valamelyik versenyéről való, a feladatok megismerése, megoldása emiatt is segít a versenyekre való felkészülésben. Megismerkedhetünk a 9-es próbával, a 11-es próbával, számkitaláló játékokkal, és ellátogatunk Párosországba. Használható a füzet szakköri foglalkozásokon és önállóan is.

Erdős Nándor - Ipari ​algebra
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szendrei Ágnes - Diszkrét ​matematika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bárczy Barnabás - Algebra ​II.
A ​gyakorlatban régóta hiányzik az általános iskolák felső tagozata, a gimnáziumok és technikumok hallgatói részére kidolgozott példatár. A tananyagok egyszerűsítése ellenére az órát adó tanárnak ritkán van ideje arra, hogy megfelelően választott és kellőszámú példát oldhasson meg. A tankönyvekben sincs mód arra, hogy az elméleti anyagon kívül elegendő példát vagy főleg példamegoldását közölhessenek. Példatársorozatunk, amely Bolyai nevét viseli, ezt a hiányosságot szeretné pótolni. Célja, hogy a sokféle feladat alapján hozzájuk hasonlókat az olvasók meg tudjanak oldani.

Gerőcs László - Orosz Gyula - Paróczay József - Szászné Simon Judit - Matematika ​gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény I. - Megoldások
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bódi Béla - Algebra I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szelezsán János - Veres Ferenc - Marosváry Erika - Lineáris algebra
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dósa György - Lineáris ​algebra és alkalmazásai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Cser Andor - L. Ziermann Margit - Reményi Gusztáv - Matematikai ​zsebkönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kardos Gyula - Algebra ​I.
A ​gyakorlatban régóta hiányzik az általános iskolák felső tagozata, a gimnáziumok és technikumok hallgatói részére kidolgozott példatár. A tananyagok egyszerűsítése ellenére az órát adó tanárnak ritkán van ideje arra, hogy megfelelően választott és kellőszámú példát oldhasson meg. A tankönyvekben sincs mód arra, hogy az elméleti anyagon kívül elegendő példát vagy főleg példamegoldását közölhessenek. Példatársorozatunk, amely Bolyai nevét viseli, ezt a hiányosságot szeretné pótolni. Célja, hogy a sokféle feladat alapján hozzájuk hasonlókat az olvasók meg tudjanak oldani.

Róka Sándor - Számkeresztrejtvények
A ​számkeresztrejtvények hasonlóak a keresztrejtvényekhez, csak itt nem szavakkal, hanem számokkal kell kitölteni az üres hálót. Minden mezőbe egy-egy számjegyet kell írni, többjegyű szám nem kezdődhet 0-val. A rejtvények különböző nehézségűek. Például az 1-2., a 17-21. számkeresztrejtvények feladhatók ügyes 9-10 éves gyerekeknek, azonban a rejtvények többsége ezeknél nehezebb, némelyik megfejtése komoly szellemi erőpróba.

Ja. I. Perelman - Szórakoztató ​algebra
"Perelman ​könyve nem tankönyv, célja csupán feleleveníteni a már kissé homályba vesző algebrai ismereteket és kedvet ébreszteni a további tanuláshoz. A mű foglalkozik a hatványozással, a gyökvonással és a logaritmizálással. Bemutatja az egyenletszerkesztés művészetét; sok példát közöl az első- és másodfokú egyenletek köréből. A gyakorlati életben felmerülő határérték problémák közül néhányra felhívja az olvasó figyelmét. A szerző szórakoztató kirándulásra viszi az olvasót a matematika birodalmába, és a legváratlanabb területeken bizonyítja be az algebra gyakorlati felhasználásának lehetőségeit."

Jánossy Lajos - Tasnádi Péter - Vektor- ​és tenzoralgebra
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Egmont Colerus - Az ​egyszeregytől az integrálig
Egérfogó ​a matematika. Ha benne vagy, nehezen találsz utat, amely korábbi, matematikából mentes lelkiállapotodba visszavezetne. Hosszadalmas volna, ha ennek a jellegzetes tünetek okát akarnók adni. Így tehát csak a következmények megállapításával fogunk foglalkozni. Ennek az «egérfogó tulajdonságnak» első következménye: kevés a matematikus pedagógus. Ritkán egyesül a matematikai tudás könnyen érthető előadásmóddal. Ebből ered rögtön a második következmény: művelt emberek és művelődni vágyók «matematikai alacsonyabbrendűség-komplexum»-a.

Szendrei János - Algebra ​és számelmélet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

A. G. Kuros - Felsőbb ​algebra
Egye­te­mi ​ma­te­ma­ti­ka­ok­ta­tá­sunk­ban az al­geb­ra ok­ta­tá­sa je­len­tős he­lyet kap, ami össz­hang­ban van e tu­do­mány­ág­nak a ma­te­ma­ti­ka egé­szén belül el­fog­lalt he­lyé­vel. In­do­kolt tehát az a tö­rek­vés, hogy az al­geb­ra ta­nul­má­nyo­zá­sát a le­he­tő­sé­gek­hez mér­ten elő­se­gít­sük. Ezt szol­gál­ja a jelen könyv­nek - a Szov­jet­unió egye­te­mei és ta­nár­kép­ző fő­is­ko­lái al­geb­ra­tan­köny­vé­nek - ma­gyar nyel­ven tör­té­nő ki­adá­sa. A for­dí­tás az ere­de­ti­nek 1959-ben meg­je­lent ha­to­dik ki­adá­sa alap­ján ké­szült, he­lyet kap­tak azon­ban benne egyes pa­rag­ra­fu­sok a lé­nye­ge­sen el­té­rő ko­ráb­bi ki­adá­sok­ból is, így a fi­zi­kai al­kal­ma­zá­sai miatt je­len­tős Hur­witz-té­tel (42. §), va­la­mint Fro­be­ni­us té­te­le, amely a komp­lex szá­mok és a kva­ter­ni­ók ki­tün­te­tett sze­re­pét vi­lá­gít­ja meg (I. füg­ge­lék). Szük­sé­ges­nek mu­tat­ko­zott ezen­kí­vül egy kom­bi­na­to­ri­kai alap­is­me­re­te­ket tar­tal­ma­zó rövid füg­ge­lék­kel ki­bő­ví­te­ni a köny­vet, ami le­he­tő­vé teszi a benne fog­lalt anyag meg­ér­té­sét csu­pán a kö­zép­is­ko­lá­ban meg­sze­rez­he­tő is­me­re­tek­re tá­masz­kod­va. A könyv fel­öle­li a ma­gyar tu­do­mány­egye­te­mek ma­te­ma­ti­ka-ta­nár­sza­kos és ma­te­ma­ti­kus­hall­ga­tói által az első két fél­év­ben el­sa­já­tí­tan­dó al­geb­rai is­me­re­te­ket, va­la­mint a to­váb­bi fél­évek al­geb­ra­anya­gá­nak te­kin­té­lyes ré­szét. Bi­zo­nyá­ra szá­mot­te­vő se­gít­sé­get fog tehát nyúj­ta­ni az em­lí­tett hall­ga­tók­nak és mind­azok­nak, akik az al­geb­ra iránt akár ön­ma­gá­ért, akár pedig a ma­te­ma­ti­ka más ága­i­ban ját­szott sze­re­pe foly­tán ér­dek­lőd­nek.

Krekó Béla - Lineáris ​algebra
A ​szerző - könyvének megírásakor - mindenekelőtt a gyakorlati szakemberek igényeit tartotta szem előtt. Nagy gondot fordított arra, hogy a gyakorlatban felmerülő problémák megoldásában segítséget nyújtson, érzékeltetve az elmélet és a gyakorlat közötti szoros kapcsolatot. A könyv olyan témákat is tárgyal, amelyekről ilyen részletesen és alaposan - az elméleti problémákat és a felhasználás lehetőségeit egyaránt tisztázva - a hazai szakirodalomban még nem esett szó (pl. az általánosított mátrixinverz vagy az általánosított sajátérték.)

Surányi László - Algebra
Az ​elsősorban gimnáziumok speciális tagozatai számára készült tankönyv az algebra három fontos fejezetébe nyújt bevezetőt. A könyv első része a négy és hatosztályos iskolák tananyagának törzsanyagát és fakultatív részét tartalmazza a testek, gyűrűk témakörében. A második részben a diákok aktív közreműködésére építő hiányt pótló feladatgyűjtemény található.

Takács Gábor - Magánórák ​algebrából 7. osztály, 1. rész
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Takács Gábor - Magánórák ​algebrából 5. osztály, 1. rész
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Perge Imre, Puskás Albert - Numerikus és gépi módszerek II.
Tankönyvi szám: J11-751/a. Kézirat. 1992 Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva. Ábrák száma: 45.

D. O. Skljarszkij - N. N. Csencov - I. M. Jaglom - Aritmetika ​és algebra
"Sklarszkij-Csencov-Jaglom" ​- e nehezen kiejthető nevű szerzőhármas fogalommá vált a matematikával foglalkozók, feladatmegoldók generációi számára. A hatkötetes feladatgyűjtemény első kötetének témája az aritmetika és algebra. Mondhatnánk azt is, hogy témája a számok és az, hogy hogyan is kell a számokkal bánni. A "mindentudó" zsebszámológépek, illetve nagy hatékonyságú számítógépek korában azt gondolnánk, hogy a számokkal kapcsolatos kérdéseket csak be kell gépelni a zsebszámológépbe, és a kijelzőjéről máris olvashatjuk az eredményt. Ez távolról sincs így. A kötet 320 feladata mind olyan, hogy elolvasása nem gépies cselekvésre, hanem aktív gondolkodásra ösztönzi az olvasót. Miközben változatos témák kerülnek terítékre, pl. a számelmélet, polinomok, egyenlőtlenségek stb. A témák többsége a középiskolai matematika anyag alsóbb osztályos részeit feltételezi előismeretként. A kötetben található feladatok több évtizedes gyűjtőmunka eredményei: szakkörökön, versenyeken kipróbált kérdések. Az azonos témakörök feladatsorai egy-egy gondolati ívet járnak be. Ez az alkotó, tudatos munka biztosítéka a feladatgyűjtemény időtállóságának.

Bárdi Imre - Matematika ​felvételire
Ezt ​a könyvet felvételire készülő 8.–os tanulóknak írtam. Átveszi az egész elméletet nyolcadik osztály végéig és sok megoldott feladatot és példát bemutatat. Tartalmazza sok, az előző felvételiken és központi vizsgákon kitűzött matematikai feladatok megoldásait. Ezenkívül az összes képletet és módszert bemutatja, ami a matematika felvételihez szükséges. Az első rész az algebráról szól. A második fejezet a valószínűségszámításról és a statisztikáról és végül a harmadik sík- és térmértanról. A könyv vége tartalmazza az előző központi matematikai vizsgákon kitűzött feladatok megoldásait.

Szabó László - Bevezetés ​a lineáris algebrába
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók