Ajax-loader

'kritikai gondolkodás' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Malcolm Gladwell - Ösztönösen
Lehet-e ​"első blikkre" jól dönteni? Miért hatnak ránk annyira a magas, barna, jóképű férfiak? Hogyan olvassunk mások gondolataiban? A világ és önmagunk megismerése során túlságosan nagy figyelmet fordítunk a hosszas tervezés és gondolkodás után meghozott racionális döntésekre. Pedig a gondolkodás nélküli gondolkodás, az "isteni szikra", az intuíció is sikerre vihet. Malcolm Gladwell könyvei radikálisan megváltoztatták a világról és magunkról való gondolkodásmódunkat. Az Ösztönösen című könyvében számos példán keresztül magyarázza el, hogyan hozunk döntéseket, és a gyakorlati életben könnyen használható eszköztárat mutat be, amellyel rengeteg időt takaríthatunk meg.

Simone de Beauvoir - A ​második nem
Simone ​de Beauvoirt nem kell bemutatni a magyar közönségnek. Számos munkája jelent meg magyar fordításban - regényei, útinaplója, önéletrajza -, amelyeknek érzelemmentes szenvedélyessége és szemléletes logikája érdekes színek, ízek és hangulatok igézetével keríti hatalmába az olvasót. Beauvoir alapjában véve filozófus elme; az elemi képletek, a nagy összefüggések, a determináló erővonalak érdeklik, s a keze alatt formálódó művészi anyagból áradó kérdésekre a polgári radikalizmus és az egzisztencializmus oldaláról keresi a választ. Társadalomelemző, bölcselkedő munkái közül a legjelentősebb A második nem, amely 1949-ben hagyta el a sajtót, de azóta sok új kiadása jelent meg és bejárta az egész világot. A szerző a nő, a "második" nem helyzetét vizsgálja korunk társadalmában, s küzd a "másodrendűség", "másért-valóság" ellen. A nő problémáját óriási anyagtudással, minden elképzelhető oldalról igyekszik megvilágítani, felhasználva a biológia, a pszichológia, a néprajz, a társadalomtörténet egész arzenálját és a szépirodalom dokumentatív erejű példatárát is. Mivel a könyv húsz évvel ezelőtt jelent meg először, jó néhány megállapításának aktualitása természetesen megfakult. Vannak olyan következtetései is, amelyekkel a magyar közönség nem ért, nem is érthet egyet; vitára ingerelnek például az írónő nézetei a házasságról - ez azonban nem csökkenti jelentőségét. A könyv vitathatatlan értékeit a szerző szuggesztív dialektikája, szenvedélyes komolysága, a lélektani megfigyelések lenyűgöző gazdagsága és mély humanizmusa biztosítja. A tárgy rendkívüli érdekességét a szellemes előadásmód és nagy stílusművészet még vonzóbbá növeli.

Madarász Tiborné - Pólos László - Ruzsa Imre - A ​logika elemei
A ​szerzők a tankönyv írásakor több évtizedes tudományos és oktatómunkájuk tapasztalatait használták fel. Ezt a rövid logikatankönyvet elsősorban egyetemi, főiskolai hallgatóknak és gyakorló pedagógusoknak ajánljuk, továbbá azoknak is, akiknek fontos a világos fogalmazás, a tiszta, áttekinthető érvelés, a következtetések logikus vagy nem logikus voltának felismerése. A tankönyv logikai eszközök elsajátítására és használatára tanít az oktatásban és a gyakorlati életben egyaránt.

Zbigniew Pietrasiński - A ​helyes gondolkodás pszichológiája
Ezt ​a gazdag elméleti és kísérleti anyagra épített könyvet népszerű gondolkodáslélektannak is nevezhetnénk, mely a produktív gondolkodás elsajátítását, a belénk gyökerezett gondolkodási sémák eltüntetését, az értelem fejlesztését kívánja elősegíteni. Ismerteti az értelem vonásait, a képességeket, az intelligencia fogalmát és fokait. Gyakorlati hasznosság szempontjából külön is olvasóink figyelmébe ajánljuk az alkotó munka pszichológiájáról, az értelem fejlesztéséről és mindenekelőtt az önellenőrzésről, az önnevelésről szóló fejezeteket. Az előképzettséggel nem rendelkező olvasó az olvasmányos műből sok érdekes és értékes pszichológiai ismeretre tehet szert.

Woody Allen - Na, ​ennyit erről
Vannak ​szerzők, akiknek az észjárása annyira jellegzetes (mondhatnánk azt is: jellegzetesen abszurd), hogy egy néhány szóval felvázolt szituáció vagy egyetlen rövid mondat is elég ahhoz, hogy felismerjük az illetőt. Amikor például „a négynegyedes szünet politikai fegyverként való felhasználásáról” olvasunk, vagy belebotlunk egy olyan kijelentésbe, miszerint „nemcsak hogy nincs Isten, de próbáljon meg valaki vízvezeték-szerelőt keríteni hét végén”, rögtön tudjuk, hogy Woody Allen valamelyik könyve akadt a kezünkbe. E tényből pedig az következik, hogy remekül fogunk szórakozni, hiszen a színész-rendező-zenész-író blőd, pikáns és morbid történetei vagy jelenetei sziporkázóan szellemesek, ráadásul sokat tanulhatunk is belőlük (tudták-e például, hogy Napóleonnak volt egy tenyérbe rejthető marokbizsergetője?), sőt követendő példák egész sorával is találkozhatunk bennük. Ez utóbbiak egyikével zárjuk most ajánló sorainkat: „Nem hiszek a túlvilágban, de azért viszek egy váltás fehérneműt.”

Békés Vera - Fehér Márta - Tudásszociológia ​szöveggyűjtemény
Az ​Edinburgh-i, úgynevezett „erős programot” bemutató tudásszociológiai szöveggyűjtemény a magyar nyelvű tudományelméleti-tudománytörténeti könyvkiadás régi adósságát törleszti. „Mi vagyunk kérlelhetetlenek, nem pedig a logika törvénye” – idézi Wittgensteint Bloor. Az így felfogott tudásszociológia arról ad számot, mi szabja meg, hogy mi számít valódi tudásnak, racionális gondolkodásnak, konkluzív érvelésnek egy adott korban, továbbá hogy miért változnak meg a racionalitás standardjai. Tehát nem a tévedés és eltévelyedés, az igaz útról való letérés eseteit magyarázza szociológiai szempontból, hanem éppen azt, hogy mitől számít egy út helyesnek, egy igazság igazságnak. Ez a felfogás termékenyen alkalmazható a legújabb, posztmodernnek is nevezhető kultúrtörténeti, civilizációtörténeti megközelítések során, amelyek az egyes kultúrák, civilizációk paradigmatikus alapjait vizsgálják.

Stuart Sim - Derrida ​és a történelem vége
Mit ​takar az utóbbi években számos gondolkodó által tett kijelentés, hogy "a történelem véget ért"? Francis Fukuyama, amerikai politikai teoretikus meglehetős vihart kavart a Történelem vége és az utolsó ember (The End of History and the Last Man, 1992) című könyvében megfogalmazott azon állításával, miszerint a kommunizmus összeomlása és a szabad piacgazdaságra alapuló liberalizmus győzelme "véget vetett a történelemnek". Ennek az elképzelésnek Jacques Derrida francia filozófus lett a legjelentősebb kritikusa, aki Marx kísértetei (Specters of Marx, 1993) című munkájában a "történelem végének" fogalmát dekonstruálta egyszerű politikai szélhámossággá, mely a befejezetlen és folyamatban lévő demokráciát próbálja megmenteni. A Derrida és a történelem vége Fukuyama Derrida által visszautasított állítását az "endista" gondolkodás szélesebb kontextusába helyezve mutatja be. Derrida endista kritikáját a posztmodern kulturális párbeszéd egyik legkiemelkedőbb hozadékának tekinthetjük - amely egyben rendkívül jó belépőként szolgál a Derrida által alapított dekonstrukció világába is. Stuart Sim az angol nyelv professzora a Sunderland Universityn. Számos kritikai és kulturális mű szerzője, a The Icon Critical Dictionary of Postmodern Thought szerkesztője.

Roland Barthes - Válogatott ​írások
Roland ​Barthes a francia szellemi élet egyik legnagyobb hatású alakja. A sokat vitatott strukturalista elemzés módszerét fejlesztette tovább. A jelek tudománya a nyelvészet egyik fontos módszere. De Barthes nemcsak a nyelvészetben alkalmazza: kísérletet tesz rá, hogy ezt a módszert más területekre is kiterjessze. Vajon lehet-e ilyen módon értelmezni mondjuk a divatot vagy a sportot, a csalási életet vagy a politikát, az irodalmat vagy az újságírást? Barthes tagadhatatlan eredményekhez s bizonyosan kétségbevonható tételekhez jut.

Tobias Smollett - Humphry ​Clinker kalandozásai
Smollett ​legsikeresebb műve tulajdonképpen - levelek sorozata. Ezeket a leveleket Matthew Bramble, walesi birtokos és háza népe irogatja, így számol be ki-ki a hozzá közel állónak - maga Bramble úr az orvosának, unokahúga, a szép Lydia barátnőjének, Mollynak, unokaöccse az oxfordi iskolatársnak, vénlány húga, Tabitha kisasszony az otthoni birtok házvezetőnőjének - közösen tett utazásukról. S mi minden történik a regény hőseivel! Mennyi élményt, mennyi mulatságot, mennyi kacagtató bosszúságot kínál utasainknak ez a "hatalmas" utazás a XVIII. század Angliájában, walesi házuktól Bathig, Londontól Skóciáig! S egyazon esemény mennyire más nyomot hagy az öregúr mizantrop, de jóságos kedélyében, mint Lydia titkos szerelemtől gyötrődő lelkében, vagy a csacsi, cserfes szobacicus gyermeteg belső világában! S alig vesszük észre, hogy lassan jártasak leszünk a korabeli Anglia tájain, társadalmi, politikai, művészeti viszonyaiban. Fokozódó érdeklődéssel követjük a hősök sorsának fordulatait, s velük együtt örvendezünk a szerencsés végkifejletnek.

Nagy Attila - Olvasásfejlesztés, ​könyvtárhasználat - kritikus gondolkodás
Az ​1997 szeptembere és 2000 júniusa közötti 3 tanévben az ország 6 településének (Budapest, Ebes, Gödöllő, Hatvan, Tiszafüred, Vásárosnamény) 8 iskolájában a 6-17 évesek körében kísérletet, terepvizsgálatot szerveztünk a címben jelzett célokkal. Hiszen meggyőződésünk szerint az 1989-90-es gyökeres fordulat után iskolarendszerünk egészében általánossá kell (kellene) válnia egy szemléletváltásnak, melyet talán az "alattvalók sokasága helyett öntudatos állampolgárok tömeges képzése" paradoxonnal jellemezhetnénk a legrövidebben. Kísérleti beavatkozásaink négy alapelvre épültek: 1. Rendszeres könyvtárhasználat az iskolai feladatok megoldásához (tankönyvön kívüli ellentmondó információforrások tudatos használtatása, kiegészítő olvasmányok, kézikönyvek szócikkeitől a monográfiák kézbevételéig, illetve a számítógép jól begyakorolt működtetéséig). 2. Szövetségesünk a család. 3. Az olvasás fejlesztése tantárgyközi feladat. 4. Élményközpontú tanítás, vita és kritikus gondolkodás. A kiadott feladatok (ellentmondó források, vélekedések) eleve meghatározták a vita, az eszmecsere, majd konszenzuskeresés tudatos megszervezését, a kérdezés, a kételkedés jogát, a kritikus gondolkodás provokálását. A kötet a célok és alapelvek rögzítése után, főként a kísérletben részt vevő pedagógusok iskolánkénti, tantárgyankénti beszámolóit, reflektív összefoglalóit, kisebb részben pedig az ellenőrző mérések számszerű adatait, azok értelmezését tartalmazza.

Christopher Horrock - Baudrillard ​és a millennium
A ​kötet bemutatja, hogyan találkozik a jelentős kultúrkritikus a posztmodern kor legnagyobb nem-eseményével, illetve Baudrillard vállalkozásának kritikai fogadtatásáról is beszámol. Az olyan kulcsfogalmakat, mint természeti katasztrófák, test, "áldozatkultúra", identitás és internetvírusok, Jean Baudrillard millenniummal kapcsolatos gondolatainak 1980-tól a 2000. év küszöbéig tartó változásának tükrében tárgyalja.

Richard Rorty - Esetlegesség, ​irónia és szolidaritás
A ​kortárs amerikai filozófus kötete méltóan prezentálja a mai európai gondolkodók, esztéták "legveszedelmesebb ellenfelét". Rorty-ról sokan beszélnek, ismerni vélik műveit, sokszor támadják vagy éppen dicsőítik, írásaival azonban ténylegesen csak alig néhányan találkozhattak. Rorty e munkája a kortársi filozófia alapműve, s a szerző két, 1986-ban és 1987-ben elhangzott előadásán alapul. "Ez a könyv megpróbálja megmutatni, miként néznek ki a dolgok, ha elvetjük egy olyan elmélet igényét, amely egyesíti a nyilvánost a magánjellegűvel, és belenyugszunk abba, hogy egyformán érvényesnek, bár örökre összemérhetetlennek tekintsük az önteremtés és az emberi szolidaritás követelményeit" - mondja Rorty kötetének előszavában. További vizsgálódásait is e gondolatok jegyében végzi el: fő problémája az egyéni tökéletességre való törekvés, az önmegvalósítás vágya és a közösség iránti érzék, azaz az emberi szolidaritás közötti mélység áthidalása.

Petru Groza - A ​börtön homályában
"Ezek ​a börtön homályában fogant jegyzetek olyan románnak a lelkiismereti vívódásairól adnak számot, akit sorsa magas tisztségbe helyezett és nagy felelősség elé állított. Kívánom, hogy ezek a sorok hozzájáruljanak a mi jobb megismerésünkhöz". Ennek hangsúlyozásával bocsátotta útjára Petru Groza a felszabadulás utáni demokratikus román kormány elnöke 1943-1944-i börtönnaplójának francia kiadását, amely előtte, 1945 szorongásos, de egyre inkább reményteljes napjaiban először románul, majd magyarul is megjelent. Olyan személyes mű ez, amely egyszersmind közösségi érdekű. Groza számára a politikai tervezés szerves része volt az, hogy átgondolja életének bizonyos szakaszait, megvilágítsa állásfoglalásainak indítékait. Tudta és tudatni akarta, hogy azok az események, amelyek vele történtek, voltaképpen a társadalom jobbik felének sorsát szimbolizálják. Ismert személyiségeknek és hétköznapi figuráknak remekbe sikerült portréját vázolja fel. Konkrét példák kapcsán mély emberi hitelességgel vet számot a népek együttélését mérgező előítéletekkel és politikai gyakorlattal. Saját népe felemelkedésének útjait keresve mérlegeli a szomszéd népek érdekeit is. A nemzetiségi egyenjogúságot hozó demokrácia szép ígérete bontakozik ki "A börtön homályában" című kötetből

Robert Bresson - Feljegyzések ​a filmművészetről
Robert ​Bresson (1907-) francia filmrendező, a filmművészet egyik legnagyobb alakja. Legjobb filmjeinek - Egy halálraítélt megszökött, A zsebtolvaj, Jeanne d'Arc pere, Vétlen Baltazár, Talán az ördög, A pénz - hősei sokszor a bűn megszállotjai, még többször áldozatok. Utánozhatatlan stílusteremtő. A Feljegyzések a filmművészetről a "filmvilágirodalom" talán legszebb "verseskönyve".

Makai Mihály - Megáll ​az ész?
Lemondhat-e ​arról a tudomány, hogy a tudós anyanyelvén tudjon ismereteket adni? Beleegyezhet-e abba a tudomány, hogy a társadalom nagyobbik része csak félinformációkhoz vagy teljes egészében téves ismeretekhez jusson? Összefügg-e racionális gondolkodással az alkímia, az asztrológia, a parapszichológia és a varázsvessző? Megközelhíthető-e racionálisan a jövőbe látás, a káosz, a jóslás, a csodatevők fellépése? A könyv szerzője fizikus, akadémiai doktor, a KFKI Atomenergiai Kutatóintézetének tudományos tanácsadója. Eddig kizárólag szakmai jellegű publikációi jelentek meg angol, illetve orosz nyelven. "Mi a racionális gondolkodás? Milyen eredményei és korlátai vannak? Ezekre a kérdésekre kerestem a választ közérthető formában. Az előbukkanó hihetetlen újdonságok, a vonzó reklámok világában elbizonytalanodunk, szükség van a racionalitásra, hogy elkerüljük a reánk leselkedő csapdákat, hogy megértsük, mi motiválja vitapartnerünket. A könyvben sokféle modell és vélemény megtalálható. Ezeket azzal a céllal mutatom be az olvasónak, hogy kiderüljön, mennyire sokszínű a modellek, nézetek világa. A modellek nem választhatók el alkotóiktól, akiket ugyanazok a gondok nyomasztanak, mint mindenkit. Vannak azonban sajátságos nehézségek is. Például egy kis nép nyelvén nem gazdaságos egy keveseket érdeklő kérdéskört boncolgató könyvet kiadni. Ezért a magyar tudományos szaknyelv nagy veszélyben van, sok területen ki sem alakult magyar terminológia."

Rolf Dobelli - Gondolj ​bele, hogy ne ess bele!
Agyunk ​a vadászó-gyűjtögető életmódra lett kitalálva. Ma azonban teljesen más világban élünk. Többek között ez okozza gondolkodásunk hibáit, amiből rossz döntéseink következnek. Mindannyian döntöttünk már rosszul. Megtapasztaltuk, milyen súlyos következményei lehetnek egy-egy téves döntésünknek. Elveszíthetjük a pénzünket, tönkretehetjük a párkapcsolatunkat, eleshetünk egy jó állástól, vagy éppen nem vagyunk képesek kiszabadulni miatta egy rossz, fojtogató élethelyzetből. Aki tudja, milyen könnyen tévedésbe esik, jobban fel van vértezve ellene: Rolf Dobelli górcső alá veszi a legalattomosabb "gondolkodási csapdákat", amelyekbe minduntalan beleesünk. Megtudhatjuk például, - miért becsüljük túl rendre a tudásunkat (és miért tartjuk a többieket butábbnak, mint amilyenek), - valami miért nem lesz attól igaz, hogy emberek milliói helyesnek tartják, - miért hiszünk olyan elméletekben, amelyek bizonyítottan tévesek. Rossz döntéseinkért általában a józan eszünket elhomályosító érzelmeinket tesszük meg bűnbaknak. Ám a "józan eszünk" korántsem olyan ártatlan és megbízható „társunk”, mint ahogyan hinni szeretnénk. A bennünk lakozó vadászó-gyűjtögető ősembernek – akitől evolúciós léptékkel mérve okostelefonjaink és az egész technológiai fejlődés ellenére alig különbözünk – gyakran a túlélése múlott azon, képes volt-e "gondolkodás nélkül" reagálni, így egyes gondolati sémák, viselkedési mechanizmusok olyan mélyen belénk ivódtak, hogy eszünkbe sem jut megkérdőjelezni, újra végiggondolni őket. Még akkor sem, ha ma már inkább a kárunkra vannak. Ebben az újragondolásban segíthet bennünket Rolf Dobelli könyve.

Tony Coffey - Katolikus ​voltam
Egyre ​több katolikus teszi fel a kérdést: " Ki jogosult manapság Isten nevében szólni?" Legyen szó bár születésszabályozásról, gyóntatásról vagy Szűz Máriáról, a katolikus hívekben fölmerül a kérdés, hogy egyházuk Isten nevében szólalt-e meg és rá kell- e hallgatniuk? E könyv szerzőjében, aki a római katolikus egyházban nőtt fel,ugyanezekhez hasonló kérdések feszültek megválaszolatlanul: Van-e szó a Szentírásban a pápaságról? Bűneinkre Istentől,vagy emberektől kell-e feloldozást várnunk? Mit mond a Biblia Máriával kapcsolatban? Szükség van-e tisztítótűzre? Ahol az egyházi tradíció és a Biblia ellentmond egymásnak, melyiknek tulajdonítsunk nagyobb tekintélyt? Tony Coffey önmaga számára is megdöbbentő válaszokat talált a fenti kérdésekre, amelyek hatására egész élete megváltozott. Könyvében a megtalált válaszokat igen figyelmes és szeretetteljes szellemben osztja meg az olvasóival. A Katolikus voltam című könyv helytálló válaszokat kínál azzal a buzdítással, hogy csak úgy lehetséges Istent igazán megismerni és követni, ha tisztában vagy azzal, ki szólal meg az Ő nevében! ( Tony Coffey több, mint 20 éve lát el lelkipásztori feladatokat az írországi Dublin egy keresztény közösségében. Evangélista missziókat vezet Európába és Észak- Amerikába, az utóbbi években pedig Indiában is szolgált. Házas ember, három gyermek apja.)

Peter Cave - Can ​a Robot Be Human?
In ​this book of puzzles and paradoxes, Peter Cave introduces some of life's most important questions with tales and tall stories, reasons and arguments, common sense and bizarre conclusions. From how to get to heaven, to speedy tortoises, paradoxes and puzzles give rise to some of the most exciting philosophical problems. Illustrated with quirky cartoons throughout, The Unusual, Please! takes the reader on a tour to the most interesting and delightful parts of philosophy.

G. Havas Katalin - Demeter Katalin - Falus Katalin - Gyermekfilozófia ​szöveggyűjtemény I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Falus Katalin - Gyermekfilozófia ​szöveggyűjtemény II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Falus Katalin - Jakab György - Gyermekfilozófia ​szöveggyűjtemény III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Falus Katalin - Jakab György - Gyermekfilozófia ​szöveggyűjtemény IV.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Cormac McCarthy - The ​Sunset Limited
A ​startling encounter on a New York subway platform leads two strangers to a run-down tenement where a life or death decision must be made. In that small apartment, “Black” and “White,” as the two men are known, begin a conversation that leads each back through his own history, mining the origins of two fundamentally opposing world views. White is a professor whose seemingly enviable existence of relative ease has left him nonetheless in despair. Black, an ex-con and ex-addict, is the more hopeful of the men–though he is just as desperate to convince White of the power of faith as White is desperate to deny it. Their aim is no less than this: to discover the meaning of life. Deft, spare, and full of artful tension, The Sunset Limited is a beautifully crafted, consistently thought-provoking, and deceptively intimate work by one of the most insightful writers of our time.

Walter Benjamin - Angelus ​Novus
TARTALOM Az ​eljövendő filozófia programjáról 5 Az erőszak kritikájáról 25 Sors és jellem 57 A műfordító feladata 69 Az "Angelus Novus" című folyóirat bejelentése 87 Goethe: "Vonzások és választások 97 A német szomorújáték eredete 191 Tartalom 193 Ismeretkritikai előszó 195 Szomorújáték és tragédia 233 Allegória és szomorújáték 358 Jegyzetek 451 Egyirányú utca 483 Hugo von Hofmannsthal: "A torony" 521 Kitekintés a gyerekkönyvbe 529 V. I. Lenin: "Levelek Makszim Gorkijhoz" 539 Álomgiccs 545 Gottfried Keller 551 Játékszer és játékok 567 A kószáló visszatér 575 Egy kívülálló észrevéteti magát 585 A regény válsága 595 A német fasizmus elméletei 605 Egy mestermű ellen 623 Baloldali melankólia 635 Karl Kraus 643 A fényképezés rövid története 687 Kierkegaard 711 Visszapillantás Stefan Georgéra 717 Szigorú művészettudomány 727 Tapasztalat és szegénység 735 A beavatott varázspálca 745 Az alkotó mint termelő 757 Franz Kafka 781 A második császárság párizsa Baudelaire-nél 819 A bohémvilág 821 A kószáló 850 A modernség 889 Német intézet a szabad kutatás szolgálatában 993 A német munkanélküliek krónikája 945 A történelem fogalmáról 959 Teológiai-politikai töredék 975 Jegyzetek 979 Életrajzi adatok 1063 Időrendi táblázat 1105 Papp Zsolt: Utószó 1111

Margrit Shildrick - Dangerous ​Discourses of Disability, Subjectivity and Sexuality
This ​innovative and adventurous work uses broadly feminist and postmodernist modes of analysis to explore what motivates damaging attitudes and practices towards disability. Margrit Shildrick argues for the significance of the psycho-social imaginary, and suggests a way forward in disability's queering of normative paradigms.

Demeter Katalin - Értékőrzés
Tanulmányok ​a megőrzendő természeti, társadalmi értékek fenntartásának és az életminőség fejlesztésének összehangolásáról A kötet írásai kísérletet tesznek a fenntarthatóságnak mint értékek fenntartásának, őrzésének egysége értelmezésére. A tanulmányokban a tudomány, az oktatás, az irodalom értékeiről esik szó,melyek a nemzedékek közötti folytonosságot és megértést, a racionalitást, a kritikai gondolkodást szolgálják.

Covers_551185
+– ​30 Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - +– ​30
Az ​esszégyűjteményben 12 különböző beállítottságú, szakmájú alkotó értelmiségi fejti ki véleményét a rendszerváltás óta eltelt 3 évtizedről és arról, hogyan látja a jövőt. A kötet arra ösztönzi az olvasókat, hogy bekapcsolódjanak az eszmecserébe.

Tiqqun - Introduction ​to civil war
Society ​no longer exists, at least in the sense of a differentiated whole. There is only a tangle of norms and mechanisms through which THEY hold together the scattered tatters of the global biopolitical fabric, through which THEY prevent its violent disintegration. Empire is the administrator of this desolation, the supreme manager of a process of listless implosion. Society is not in crisis, society is at an end. The things we used to take for granted have all been vaporized. Politics was one of these things, a Greek invention that condenses around an equation: to hold a position means to take sides, and to take sides means to unleash civil war. Civil war, position, sides--these were all one word in the Greek: stasis. If the history of the modern state in all its forms--absolute, liberal, welfare--has been the continuous attempt to ward off this stasis, the great novelty of contemporary imperial power is its embrace of civil war as a technique of governance and disorder as a means of maintaining control. Where the modern state was founded on the institution of the law and its constellation of divisions, exclusions, and repressions, imperial power has replaced them with a network of norms and apparatuses that conspire in the production of the biopolitical citizens of Empire. In their first book available in English, Tiqqun explores the possibility of a new practice of communism, finding a foundation for an ontology of the common in the politics of friendship and the free play of forms-of-life. They see the ruins of society as the ideal setting for the construction of the community to come. In other words: the situation is excellent. Now is not the time to lose courage.

Img002
Szépszeretet Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Szépszeretet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pablo Hidalgo - Star ​Wars: Propaganda (angol)
A ​Star Wars authority deepens and extends our appreciation of the Star Wars galaxy with this imaginative "history" featuring striking full-color artwork-created exclusively for this entertaining volume-that examines the persuasive messages used to intimidate and inspire the citizenry of the galaxy far, far away. . . . A Star Destroyer hovering over a planet, symbolizing Imperial domination. An X-wing delivering a message of resistance and hope on behalf of the Rebellion. A line of armed, faceless First Order stormtroopers promoting unity. These are all examples of propaganda used by the Empire to advocate strength and maintain fear, and by the Rebel Alliance to inspire hope and win support for the fight. Star Wars Propaganda takes fans into the beloved epic story as never before, bringing the battle between these two sides to life in a fresh and brilliant way. Star Wars Propaganda includes fifty dazzling pieces of art representing all seven episodes-including material related to Star Wars: The Force Awakens-specially produced for this companion volume. Each page combines an original image and a short description detailing its "history:" the in-world "artist" who created it (either willingly or through coercion), where in the Star Wars galaxy it appeared, and why that particular location was targeted. Packaged in a beautifully designed case and written by a franchise expert and insider, Star Wars Propaganda also includes ten removable art prints, and is sure to become a keepsake for every fan and graphic artist as well.

Simone de Beauvoir - The ​Second Sex
The ​classic manifesto of the liberated woman, this book explores every facet of a woman's life.

Ernst Bloch - Korunk ​öröksége
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók