Ajax-loader

'kritikai gondolkodás' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Madarász Tiborné - Pólos László - Ruzsa Imre - A ​logika elemei
A ​szerzők a tankönyv írásakor több évtizedes tudományos és oktatómunkájuk tapasztalatait használták fel. Ezt a rövid logikatankönyvet elsősorban egyetemi, főiskolai hallgatóknak és gyakorló pedagógusoknak ajánljuk, továbbá azoknak is, akiknek fontos a világos fogalmazás, a tiszta, áttekinthető érvelés, a következtetések logikus vagy nem logikus voltának felismerése. A tankönyv logikai eszközök elsajátítására és használatára tanít az oktatásban és a gyakorlati életben egyaránt.

Zbigniew Pietrasiński - A ​helyes gondolkodás pszichológiája
Ezt ​a gazdag elméleti és kísérleti anyagra épített könyvet népszerű gondolkodáslélektannak is nevezhetnénk, mely a produktív gondolkodás elsajátítását, a belénk gyökerezett gondolkodási sémák eltüntetését, az értelem fejlesztését kívánja elősegíteni. Ismerteti az értelem vonásait, a képességeket, az intelligencia fogalmát és fokait. Gyakorlati hasznosság szempontjából külön is olvasóink figyelmébe ajánljuk az alkotó munka pszichológiájáról, az értelem fejlesztéséről és mindenekelőtt az önellenőrzésről, az önnevelésről szóló fejezeteket. Az előképzettséggel nem rendelkező olvasó az olvasmányos műből sok érdekes és értékes pszichológiai ismeretre tehet szert.

Woody Allen - Na, ​ennyit erről
Ha ​Önt érdekli – hogyan közelíti meg Woody Allen az olyan fontos létkérdéseket, mint a halál, az elhízás meg a szervezett bűnözés, és – hogy miért foglalkoztatja a szendvics feltalálása, a felnőtt-oktatás, a híres emberek mosodaszámlája és a latin-amerikai forradalom, kóstoljon bele a kötetben található woodyságokba, és garantáltan azt kapja majd, amire számított! Ízelítőül néhány morzsa a bölcs ember csacskaságainak kifogyhatatlan tárházából: * A halál szerzett tulajdonság. * Ha az ember halhatatlan lenne, mekkorára rúgnának a hentes-számlái? * Az ma sem világos, hogy a disznóhús miért tilalmas a vallásos zsidók számára, de egyes törvénytudók szerint a Tóra úgy rendelkezik, hogy csak bizonyos éttermekben ne együnk disznóhúst. * Nincsen semmi rossz az örök semmiben, ha az ember az alkalomhoz illően van öltözve. Na, ennyit erről. És mellesleg: evés közben jön meg az étvágy.

Békés Vera - Fehér Márta - Tudásszociológia ​szöveggyűjtemény
Az ​Edinburgh-i, úgynevezett „erős programot” bemutató tudásszociológiai szöveggyűjtemény a magyar nyelvű tudományelméleti-tudománytörténeti könyvkiadás régi adósságát törleszti. „Mi vagyunk kérlelhetetlenek, nem pedig a logika törvénye” – idézi Wittgensteint Bloor. Az így felfogott tudásszociológia arról ad számot, mi szabja meg, hogy mi számít valódi tudásnak, racionális gondolkodásnak, konkluzív érvelésnek egy adott korban, továbbá hogy miért változnak meg a racionalitás standardjai. Tehát nem a tévedés és eltévelyedés, az igaz útról való letérés eseteit magyarázza szociológiai szempontból, hanem éppen azt, hogy mitől számít egy út helyesnek, egy igazság igazságnak. Ez a felfogás termékenyen alkalmazható a legújabb, posztmodernnek is nevezhető kultúrtörténeti, civilizációtörténeti megközelítések során, amelyek az egyes kultúrák, civilizációk paradigmatikus alapjait vizsgálják.

Stuart Sim - Derrida ​és a történelem vége
Mit ​takar az utóbbi években számos gondolkodó által tett kijelentés, hogy "a történelem véget ért"? Francis Fukuyama, amerikai politikai teoretikus meglehetős vihart kavart a Történelem vége és az utolsó ember (The End of History and the Last Man, 1992) című könyvében megfogalmazott azon állításával, miszerint a kommunizmus összeomlása és a szabad piacgazdaságra alapuló liberalizmus győzelme "véget vetett a történelemnek". Ennek az elképzelésnek Jacques Derrida francia filozófus lett a legjelentősebb kritikusa, aki Marx kísértetei (Specters of Marx, 1993) című munkájában a "történelem végének" fogalmát dekonstruálta egyszerű politikai szélhámossággá, mely a befejezetlen és folyamatban lévő demokráciát próbálja megmenteni. A Derrida és a történelem vége Fukuyama Derrida által visszautasított állítását az "endista" gondolkodás szélesebb kontextusába helyezve mutatja be. Derrida endista kritikáját a posztmodern kulturális párbeszéd egyik legkiemelkedőbb hozadékának tekinthetjük - amely egyben rendkívül jó belépőként szolgál a Derrida által alapított dekonstrukció világába is. Stuart Sim az angol nyelv professzora a Sunderland Universityn. Számos kritikai és kulturális mű szerzője, a The Icon Critical Dictionary of Postmodern Thought szerkesztője.

Roland Barthes - Válogatott ​írások
Roland ​Barthes a francia szellemi élet egyik legnagyobb hatású alakja. A sokat vitatott strukturalista elemzés módszerét fejlesztette tovább. A jelek tudománya a nyelvészet egyik fontos módszere. De Barthes nemcsak a nyelvészetben alkalmazza: kísérletet tesz rá, hogy ezt a módszert más területekre is kiterjessze. Vajon lehet-e ilyen módon értelmezni mondjuk a divatot vagy a sportot, a csalási életet vagy a politikát, az irodalmat vagy az újságírást? Barthes tagadhatatlan eredményekhez s bizonyosan kétségbevonható tételekhez jut.

Tobias Smollett - Humphry ​Clinker kalandozásai
Smollett ​legsikeresebb műve tulajdonképpen - levelek sorozata. Ezeket a leveleket Matthew Bramble, walesi birtokos és háza népe irogatja, így számol be ki-ki a hozzá közel állónak - maga Bramble úr az orvosának, unokahúga, a szép Lydia barátnőjének, Mollynak, unokaöccse az oxfordi iskolatársnak, vénlány húga, Tabitha kisasszony az otthoni birtok házvezetőnőjének - közösen tett utazásukról. S mi minden történik a regény hőseivel! Mennyi élményt, mennyi mulatságot, mennyi kacagtató bosszúságot kínál utasainknak ez a "hatalmas" utazás a XVIII. század Angliájában, walesi házuktól Bathig, Londontól Skóciáig! S egyazon esemény mennyire más nyomot hagy az öregúr mizantrop, de jóságos kedélyében, mint Lydia titkos szerelemtől gyötrődő lelkében, vagy a csacsi, cserfes szobacicus gyermeteg belső világában! S alig vesszük észre, hogy lassan jártasak leszünk a korabeli Anglia tájain, társadalmi, politikai, művészeti viszonyaiban. Fokozódó érdeklődéssel követjük a hősök sorsának fordulatait, s velük együtt örvendezünk a szerencsés végkifejletnek.

Nagy Attila - Olvasásfejlesztés, ​könyvtárhasználat - kritikus gondolkodás
Az ​1997 szeptembere és 2000 júniusa közötti 3 tanévben az ország 6 településének (Budapest, Ebes, Gödöllő, Hatvan, Tiszafüred, Vásárosnamény) 8 iskolájában a 6-17 évesek körében kísérletet, terepvizsgálatot szerveztünk a címben jelzett célokkal. Hiszen meggyőződésünk szerint az 1989-90-es gyökeres fordulat után iskolarendszerünk egészében általánossá kell (kellene) válnia egy szemléletváltásnak, melyet talán az "alattvalók sokasága helyett öntudatos állampolgárok tömeges képzése" paradoxonnal jellemezhetnénk a legrövidebben. Kísérleti beavatkozásaink négy alapelvre épültek: 1. Rendszeres könyvtárhasználat az iskolai feladatok megoldásához (tankönyvön kívüli ellentmondó információforrások tudatos használtatása, kiegészítő olvasmányok, kézikönyvek szócikkeitől a monográfiák kézbevételéig, illetve a számítógép jól begyakorolt működtetéséig). 2. Szövetségesünk a család. 3. Az olvasás fejlesztése tantárgyközi feladat. 4. Élményközpontú tanítás, vita és kritikus gondolkodás. A kiadott feladatok (ellentmondó források, vélekedések) eleve meghatározták a vita, az eszmecsere, majd konszenzuskeresés tudatos megszervezését, a kérdezés, a kételkedés jogát, a kritikus gondolkodás provokálását. A kötet a célok és alapelvek rögzítése után, főként a kísérletben részt vevő pedagógusok iskolánkénti, tantárgyankénti beszámolóit, reflektív összefoglalóit, kisebb részben pedig az ellenőrző mérések számszerű adatait, azok értelmezését tartalmazza.

Christopher Horrock - Baudrillard ​és a millennium
A ​kötet bemutatja, hogyan találkozik a jelentős kultúrkritikus a posztmodern kor legnagyobb nem-eseményével, illetve Baudrillard vállalkozásának kritikai fogadtatásáról is beszámol. Az olyan kulcsfogalmakat, mint természeti katasztrófák, test, "áldozatkultúra", identitás és internetvírusok, Jean Baudrillard millenniummal kapcsolatos gondolatainak 1980-tól a 2000. év küszöbéig tartó változásának tükrében tárgyalja.

Richard Rorty - Esetlegesség, ​irónia és szolidaritás
A ​kortárs amerikai filozófus kötete méltóan prezentálja a mai európai gondolkodók, esztéták "legveszedelmesebb ellenfelét". Rorty-ról sokan beszélnek, ismerni vélik műveit, sokszor támadják vagy éppen dicsőítik, írásaival azonban ténylegesen csak alig néhányan találkozhattak. Rorty e munkája a kortársi filozófia alapműve, s a szerző két, 1986-ban és 1987-ben elhangzott előadásán alapul. "Ez a könyv megpróbálja megmutatni, miként néznek ki a dolgok, ha elvetjük egy olyan elmélet igényét, amely egyesíti a nyilvánost a magánjellegűvel, és belenyugszunk abba, hogy egyformán érvényesnek, bár örökre összemérhetetlennek tekintsük az önteremtés és az emberi szolidaritás követelményeit" - mondja Rorty kötetének előszavában. További vizsgálódásait is e gondolatok jegyében végzi el: fő problémája az egyéni tökéletességre való törekvés, az önmegvalósítás vágya és a közösség iránti érzék, azaz az emberi szolidaritás közötti mélység áthidalása.

Petru Groza - A ​börtön homályában
"Ezek ​a börtön homályában fogant jegyzetek olyan románnak a lelkiismereti vívódásairól adnak számot, akit sorsa magas tisztségbe helyezett és nagy felelősség elé állított. Kívánom, hogy ezek a sorok hozzájáruljanak a mi jobb megismerésünkhöz". Ennek hangsúlyozásával bocsátotta útjára Petru Groza a felszabadulás utáni demokratikus román kormány elnöke 1943-1944-i börtönnaplójának francia kiadását, amely előtte, 1945 szorongásos, de egyre inkább reményteljes napjaiban először románul, majd magyarul is megjelent. Olyan személyes mű ez, amely egyszersmind közösségi érdekű. Groza számára a politikai tervezés szerves része volt az, hogy átgondolja életének bizonyos szakaszait, megvilágítsa állásfoglalásainak indítékait. Tudta és tudatni akarta, hogy azok az események, amelyek vele történtek, voltaképpen a társadalom jobbik felének sorsát szimbolizálják. Ismert személyiségeknek és hétköznapi figuráknak remekbe sikerült portréját vázolja fel. Konkrét példák kapcsán mély emberi hitelességgel vet számot a népek együttélését mérgező előítéletekkel és politikai gyakorlattal. Saját népe felemelkedésének útjait keresve mérlegeli a szomszéd népek érdekeit is. A nemzetiségi egyenjogúságot hozó demokrácia szép ígérete bontakozik ki "A börtön homályában" című kötetből

Robert Bresson - Feljegyzések ​a filmművészetről
Robert ​Bresson (1907-) francia filmrendező, a filmművészet egyik legnagyobb alakja. Legjobb filmjeinek - Egy halálraítélt megszökött, A zsebtolvaj, Jeanne d'Arc pere, Vétlen Baltazár, Talán az ördög, A pénz - hősei sokszor a bűn megszállotjai, még többször áldozatok. Utánozhatatlan stílusteremtő. A Feljegyzések a filmművészetről a "filmvilágirodalom" talán legszebb "verseskönyve".

Makai Mihály - Megáll ​az ész?
Lemondhat-e ​arról a tudomány, hogy a tudós anyanyelvén tudjon ismereteket adni? Beleegyezhet-e abba a tudomány, hogy a társadalom nagyobbik része csak félinformációkhoz vagy teljes egészében téves ismeretekhez jusson? Összefügg-e racionális gondolkodással az alkímia, az asztrológia, a parapszichológia és a varázsvessző? Megközelhíthető-e racionálisan a jövőbe látás, a káosz, a jóslás, a csodatevők fellépése? A könyv szerzője fizikus, akadémiai doktor, a KFKI Atomenergiai Kutatóintézetének tudományos tanácsadója. Eddig kizárólag szakmai jellegű publikációi jelentek meg angol, illetve orosz nyelven. "Mi a racionális gondolkodás? Milyen eredményei és korlátai vannak? Ezekre a kérdésekre kerestem a választ közérthető formában. Az előbukkanó hihetetlen újdonságok, a vonzó reklámok világában elbizonytalanodunk, szükség van a racionalitásra, hogy elkerüljük a reánk leselkedő csapdákat, hogy megértsük, mi motiválja vitapartnerünket. A könyvben sokféle modell és vélemény megtalálható. Ezeket azzal a céllal mutatom be az olvasónak, hogy kiderüljön, mennyire sokszínű a modellek, nézetek világa. A modellek nem választhatók el alkotóiktól, akiket ugyanazok a gondok nyomasztanak, mint mindenkit. Vannak azonban sajátságos nehézségek is. Például egy kis nép nyelvén nem gazdaságos egy keveseket érdeklő kérdéskört boncolgató könyvet kiadni. Ezért a magyar tudományos szaknyelv nagy veszélyben van, sok területen ki sem alakult magyar terminológia."

Rolf Dobelli - Gondolj ​bele, hogy ne ess bele!
Agyunk ​a vadászó-gyűjtögető életmódra lett kitalálva. Ma azonban teljesen más világban élünk. Többek között ez okozza gondolkodásunk hibáit, amiből rossz döntéseink következnek. Mindannyian döntöttünk már rosszul. Megtapasztaltuk, milyen súlyos következményei lehetnek egy-egy téves döntésünknek. Elveszíthetjük a pénzünket, tönkretehetjük a párkapcsolatunkat, eleshetünk egy jó állástól, vagy éppen nem vagyunk képesek kiszabadulni miatta egy rossz, fojtogató élethelyzetből. Aki tudja, milyen könnyen tévedésbe esik, jobban fel van vértezve ellene: Rolf Dobelli górcső alá veszi a legalattomosabb "gondolkodási csapdákat", amelyekbe minduntalan beleesünk. Megtudhatjuk például, - miért becsüljük túl rendre a tudásunkat (és miért tartjuk a többieket butábbnak, mint amilyenek), - valami miért nem lesz attól igaz, hogy emberek milliói helyesnek tartják, - miért hiszünk olyan elméletekben, amelyek bizonyítottan tévesek. Rossz döntéseinkért általában a józan eszünket elhomályosító érzelmeinket tesszük meg bűnbaknak. Ám a "józan eszünk" korántsem olyan ártatlan és megbízható „társunk”, mint ahogyan hinni szeretnénk. A bennünk lakozó vadászó-gyűjtögető ősembernek – akitől evolúciós léptékkel mérve okostelefonjaink és az egész technológiai fejlődés ellenére alig különbözünk – gyakran a túlélése múlott azon, képes volt-e "gondolkodás nélkül" reagálni, így egyes gondolati sémák, viselkedési mechanizmusok olyan mélyen belénk ivódtak, hogy eszünkbe sem jut megkérdőjelezni, újra végiggondolni őket. Még akkor sem, ha ma már inkább a kárunkra vannak. Ebben az újragondolásban segíthet bennünket Rolf Dobelli könyve.

Tony Coffey - Katolikus ​voltam
Egyre ​több katolikus teszi fel a kérdést: " Ki jogosult manapság Isten nevében szólni?" Legyen szó bár születésszabályozásról, gyóntatásról vagy Szűz Máriáról, a katolikus hívekben fölmerül a kérdés, hogy egyházuk Isten nevében szólalt-e meg és rá kell- e hallgatniuk? E könyv szerzőjében, aki a római katolikus egyházban nőtt fel,ugyanezekhez hasonló kérdések feszültek megválaszolatlanul: Van-e szó a Szentírásban a pápaságról? Bűneinkre Istentől,vagy emberektől kell-e feloldozást várnunk? Mit mond a Biblia Máriával kapcsolatban? Szükség van-e tisztítótűzre? Ahol az egyházi tradíció és a Biblia ellentmond egymásnak, melyiknek tulajdonítsunk nagyobb tekintélyt? Tony Coffey önmaga számára is megdöbbentő válaszokat talált a fenti kérdésekre, amelyek hatására egész élete megváltozott. Könyvében a megtalált válaszokat igen figyelmes és szeretetteljes szellemben osztja meg az olvasóival. A Katolikus voltam című könyv helytálló válaszokat kínál azzal a buzdítással, hogy csak úgy lehetséges Istent igazán megismerni és követni, ha tisztában vagy azzal, ki szólal meg az Ő nevében! ( Tony Coffey több, mint 20 éve lát el lelkipásztori feladatokat az írországi Dublin egy keresztény közösségében. Evangélista missziókat vezet Európába és Észak- Amerikába, az utóbbi években pedig Indiában is szolgált. Házas ember, három gyermek apja.)

Peter Cave - Can ​a Robot Be Human?
In ​this book of puzzles and paradoxes, Peter Cave introduces some of life's most important questions with tales and tall stories, reasons and arguments, common sense and bizarre conclusions. From how to get to heaven, to speedy tortoises, paradoxes and puzzles give rise to some of the most exciting philosophical problems. Illustrated with quirky cartoons throughout, The Unusual, Please! takes the reader on a tour to the most interesting and delightful parts of philosophy.

Cormac McCarthy - The ​Sunset Limited
A ​startling encounter on a New York subway platform leads two strangers to a run-down tenement where a life or death decision must be made. In that small apartment, “Black” and “White,” as the two men are known, begin a conversation that leads each back through his own history, mining the origins of two fundamentally opposing world views. White is a professor whose seemingly enviable existence of relative ease has left him nonetheless in despair. Black, an ex-con and ex-addict, is the more hopeful of the men–though he is just as desperate to convince White of the power of faith as White is desperate to deny it. Their aim is no less than this: to discover the meaning of life. Deft, spare, and full of artful tension, The Sunset Limited is a beautifully crafted, consistently thought-provoking, and deceptively intimate work by one of the most insightful writers of our time.

Walter Benjamin - Angelus ​Novus
TARTALOM Az ​eljövendő filozófia programjáról 5 Az erőszak kritikájáról 25 Sors és jellem 57 A műfordító feladata 69 Az "Angelus Novus" című folyóirat bejelentése 87 Goethe: "Vonzások és választások 97 A német szomorújáték eredete 191 Tartalom 193 Ismeretkritikai előszó 195 Szomorújáték és tragédia 233 Allegória és szomorújáték 358 Jegyzetek 451 Egyirányú utca 483 Hugo von Hofmannsthal: "A torony" 521 Kitekintés a gyerekkönyvbe 529 V. I. Lenin: "Levelek Makszim Gorkijhoz" 539 Álomgiccs 545 Gottfried Keller 551 Játékszer és játékok 567 A kószáló visszatér 575 Egy kívülálló észrevéteti magát 585 A regény válsága 595 A német fasizmus elméletei 605 Egy mestermű ellen 623 Baloldali melankólia 635 Karl Kraus 643 A fényképezés rövid története 687 Kierkegaard 711 Visszapillantás Stefan Georgéra 717 Szigorú művészettudomány 727 Tapasztalat és szegénység 735 A beavatott varázspálca 745 Az alkotó mint termelő 757 Franz Kafka 781 A második császárság párizsa Baudelaire-nél 819 A bohémvilág 821 A kószáló 850 A modernség 889 Német intézet a szabad kutatás szolgálatában 993 A német munkanélküliek krónikája 945 A történelem fogalmáról 959 Teológiai-politikai töredék 975 Jegyzetek 979 Életrajzi adatok 1063 Időrendi táblázat 1105 Papp Zsolt: Utószó 1111

Northrop Frye - A ​kritika anatómiája
Northrop ​Frye irodalomkritikus neve a magyar irodalom szakmai körökben jól ismert. Alapművét, A kritika anatómiáját sűrűn emlegetik, de olvasni keveseknek állt módjában, magyarul eddig csak néhány részlete jelent meg. A kötet négy esszét tartalmaz: a Történeti kritika, az Etikai kritika, az Archetipikus kritika és a Retorikai kritika címűeket. "Frye diakrón és szinkrón értelemben is kísérletet tesz, hogy rekonstruálja az irodalom sokféle jelensége mögött rejlő átfogó értelemrendet, mely a szimbólumok motívumrendszerré való összeállásából jön létre. Történetileg egymást követő fikcionális kifejezésmódokat különít el a szerint az arisztotelészi gondolat szerint, hogy a hősök vagy jobbak, vagy rosszabbak, vagy olyanok, mint mi." A mítoszkritika néven ismert irodalomirányzat e legnevesebb képviselője így ír a kritika szerepéről: "Összekovácsolhatja a kettétört kapcsokat teremtés és tudás, művészet és tudomány, mítosz és fogalom között... ha a kritikusok továbbra is csak a maguk dolgát végzik, mind egyértelműbben ez lesz fáradozásaik társadalmi és gyakorlati eredménye." Így legyen.

Ismeretlen szerző - Olvasásfejlesztés ​iskolában és könyvtárban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Neil Gaiman - Art ​Matters
A ​creative call to arms from the mind of Neil Gaiman, combining his extraordinary words with deft and striking illustrations by Chris Riddell. Art Matters will inspire its readers to seize the day in the name of art. Be bold. Be rebellious. Choose art. It matters. Neil Gaiman once said that 'the world always seems brighter when you've just made something that wasn't there before'. This little book is the embodiment of that vision. Drawn together from speeches, poems and creative manifestos, Art Matters explores how reading, imagining and creating can change the world, and will be inspirational to young and old.

Adrian Radu - Perceptions ​of Victorian Literature
Dr. ​Adrian Radu is currently Associate Professor at the Faculty of Letters, "Babes-Bolyai" University, Cluj Napoca. His main interests are Victorian Literature, the contemporary British novel in a ultural context and contemporary Irish poetry. He is the author of two volumes of literary studies: The Sign of the Phoenix dedicated to the short prose of D.H. Lawrence in the 1920s, in an archetypal perception and The Literature of Identity which provides a cultural perspective on the literature in Britain. He also published The Palace of Art, a critical and annotated anthology of Victorian literature.

Robert E. Bartholomew - Benjamin Radford - Hoaxes, ​Myths, and Manias: Why We Need Critical Thinking
- ​What factors led to the "Martian panic" of 1938? - Why did so many people conclude that an alien spaceship crashed in Roswell, New Mexico, in 1947? - How do we explain the frenzied dance manias that captivated thousands of Europeans during the Middle Ages? Thinking is an innate ability that most people take for granted. But--like writing and public speaking--thinking well is a skill that can be learned and improved with practice. Hoaxes, myths, and manias occur when people give in to unreason, emotion, and unfounded belief. Our ability to think and reason needs to be exercised, tested, and sharpened to make us able to evaluate new situations as they arise. In this unique introduction to critical thinking, Robert Bartholomew and Benjamin Radford first lay out the principles of critical thinking and then invite readers to put these principles to the test by examining a number of unusual and challenging case studies. Assembling a wide range of bizarre but actual incidents that span different cultures and time periods, they demonstrate how the tools of critical thinking can help reveal the truth behind strange events and seemingly mysterious behaviour. Bartholomew and Radford show that reality is very much a social construction, that cultural assumptions play a large part in our judgments about what is normal and what is deviant, and that the use of critical reasoning is our best means of ensuring an objective perspective.

Rolf Dobelli - The ​Art of Thinking Clearly
The ​Art of Thinking Clearly by world-class thinker and entrepreneur Rolf Dobelli is an eye-opening look at human psychology and reasoning -- essential reading for anyone who wants to avoid "cognitive errors" and make better choices in all aspects of their lives. Have you ever: Invested time in something that, with hindsight, just wasn't worth it? Or continued doing something you knew was bad for you? These are examples of cognitive biases, simple errors we all make in our day-to-day thinking. But by knowing what they are and how to spot them, we can avoid them and make better decisions. Simple, clear, and always surprising, this indispensable book will change the way you think and transform your decision-making--work, at home, every day. It reveals, in 99 short chapters, the most common errors of judgment, and how to avoid them.

Woody Allen - Getting ​Even
The ​classic, with 316,000 copies sold to date.

Hidas Zoltán - Törékeny ​értelemvilágaink
A ​kultúra jelen felfogása, mint minden más elemzés és leírás is, szétdarabolja azt, ami a tapasztalás számára beláthatóan egész is lehet. És mégis, az értelmezések rendezésének legközvetlenebb tétje mindvégig a saját érintettségünk. Ez a közvetlen érintettség mindenekelőtt az emberi méltóságnak, a személyes egyszeriségnek és az önmagáért értékelt közösségnek a mi kultúránkban kibontakozott igényét és eszményét érinti. Az emberi jelenségek ilyen rendszerezése még nem rendszer, a kultúra nem "világképlet". Amit így látunk: értelmezések szövevénye, amelynek erői és összefüggései közt eleven emberek élik az életüket, akik különféle értelemben és mértékben tapasztalják és vélik magukat szabadnak vagy éppen kiszolgáltatottnak. Mindezekről, azaz önmagunk és világunk meg-megújuló értési kísérleteiről és azok körülményeiről szólnak a kötet fejezetei. Az önmaga és mások megértésére törekvés a tudatos ember sajátja, aki véges volta ellenére a végtelent is megcélozza. Ha a világ nem is, de ennek híján értelemvilágok roppanhatnak össze. A magára eszmélő öntudat súlyát minden belső és külső mozdulat hordozza, ha a gondolkodásban valaki önmagát veti latba. A gondolkodás persze nem az egyetlen az ember elevenségéből kiszakítható emberi viszony. A gondolatnak ez az összeszedettsége és a megértésnek ez a komolysága azonban olyan felelősség, amely - közvetítő, teremtő és megtartó szavaink révén - nem csak önmagának felel.

Tar Zoltán - A ​frankfurti iskola
A ​könyv alapvető célja, hogy értékelje a frankfurti iskola filozófiai és szociológiai nézeteit, nyomon követve e nézetek fejlődését és módosulását 1923-tól 1974-ig. A szerző vizsgálódásai három kulcskérdésre összpontosulnak. Az első a frankfurti iskola eredeti programja, amely a moder tőkés társadalom általános elméletének megalkotását tűzte ki célul; a második az iskola úgynevezett kritikai elméletének az az igénye, hogy az eredeti marxi kritikai elmélet folytatása legyen; a harmadik a frankfurti kritikai elmélet tudományos érvénye a természet- és társadalomtudományok mai eszméinek fényében. Ez a számos nyelven megjelent és nagy sikert aratott könyv felvázolja a kritikai elmélet történelmi hátterét, egyrészt a nyugat-európai társadalmak gazdasági és szociális problémáit, másrészt Németország filozófiai és intellektuális hagyományait. Árnyaltan tárgyalja többek között a judaizmus és Schopenhauer hatását különösen Horkheimer korai munkásságára, az iskola viszonyát a fasizmushoz, az emigrációs lét problémáit. Az olvasó továbbá képet kap a vallás felé forduló Horkheimer és a nihilistává váló Adorno utolsó, mélységesen pesszimistává váló alkotó peiródusáról is.

Mark Gungor - Férfiagy, ​női agy
A ​házasság egy kozmikus vicc, annyira különbözünk egymástól – írja az előadásairól készült videók révén hazánkban is nagy népszerűségnek örvendő szerző. Magyarul elsőként megjelenő könyvében kertelés nélkül, ugyanakkor szórakoztató módon beszél arról, hogy a sikeres házasság a különbözőségeink ellenére bárki számára elérhető, aki kész tenni érte.

Rozsnyai Ervin - Közösségi ​társadalom és filozófia
A ​tőkés árutermelés rendszerében, amely idegen munka gazdasági kényszerrel való kisajátítására épül, a termelés nem a reális emberi szükségletekhez, hanem a tőke értékesülési szükségleteihez igazodik. Ezért jár együtt a tőkefelhalmozódás a nyomor felhalmozódásával, a az emberi faj társadalmi sokoldalúsága a személyes képességek egyoldalúságával, a civilizáció felszárnyalása kulturális és erkölcsi zülléssel. Minél magabiztosabban uralkodik az ember a természeten, annál fenyegetőbben nőnek fölébe saját viszonyai, és ma már az emberi létet, sőt magát az élet fennmaradását veszélyeztetik.

Iris Marion Young - On ​Female Body Experience
Written ​over a span of more than two decades, the essays by Iris Marion Young collected in this volume describe diverse aspects of women's lived body experience in modern Western societies. Drawing on the ideas of several twentieth century continental philosophers - including Simone de Beauvoir, Martin Heidegger, Luce Irigaray, Julia Kristeva, and Maurice Merleau-Ponty - Young constructs rigorous analytic categories for interpreting embodied subjectivity. The essays combine theoretical description of experience with normative evaluation of the unjust constraints on their freedom and opportunity that continue to burden many women. The lead essay rethinks the purpose of the category of "gender" for feminist theory, after important debates have questioned its usefulness. Young's classic essay, _"Throwing Like a Girl,"_ is reprinted here, along with a comment of the impact of that essay twenty years later. Newer essays include reflection on the meaning of being at home, and the need for privacy in old age residences. Other essays analyze aspects of the experience of women and girls that have received little attention even in feminist theory - such as the sexuality of breasts, or menstruation as punctuation in a woman's life story. Young describes the phenomenology of moving in a pregnant body and the tactile pleasures of clothing. While academically rigorous, the essays are also written with engaging style, incorporating vivid imagery and autobiographical narrative. _On Female Body Experience_ raises issues and takes positions that speak to scholars and students in philosophy, sociology, geography, medicine, nursing, and education.

Ismeretlen szerző - Axis ​Polaris – Tradicionális tanulmányok I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Daniel C. Dennett - Intuition ​Pumps and Other Tools for Thinking
One ​of the world’s leading philosophers offers aspiring thinkers his personal trove of mind-stretching thought experiments. Over a storied career, Daniel C. Dennett has engaged questions about science and the workings of the mind. His answers have combined rigorous argument with strong empirical grounding. And a lot of fun. Intuition Pumps and Other Tools for Thinking offers seventy-seven of Dennett’s most successful "imagination-extenders and focus-holders" meant to guide you through some of life’s most treacherous subject matter: evolution, meaning, mind, and free will. With patience and wit, Dennett deftly deploys his thinking tools to gain traction on these thorny issues while offering readers insight into how and why each tool was built. Alongside well-known favorites like Occam’s Razor and reductio ad absurdum lie thrilling descriptions of Dennett’s own creations: Trapped in the Robot Control Room, Beware of the Prime Mammal, and The Wandering Two-Bitser. Ranging across disciplines as diverse as psychology, biology, computer science, and physics, Dennett’s tools embrace in equal measure light-heartedness and accessibility as they welcome uninitiated and seasoned readers alike. As always, his goal remains to teach you how to "think reliably and even gracefully about really hard questions." A sweeping work of intellectual seriousness that’s also studded with impish delights, Intuition Pumps offers intrepid thinkers—in all walks of life—delicious opportunities to explore their pet ideas with new powers.

Kollekciók