Ajax-loader

'európai parlament' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Szente Zoltán - Európai ​alkotmány- és parlamentarizmustörténet - 1945-2005
A ​könyv a hasonló című kötet folytatásaként Európa alkotmánytörténetét a második világháború végétől egészen napjainkig vezeti tovább. Különlegessége, hogy a hazai és nemzetközi szakirodalomban jelenleg nincs ilyen típusú, az egész korszak európai alkotmánytörténetét átfogó és magyarázó, tudományos igényű mű. A kötet a tárgyalt korszakot több periódusra osztja, a kontinens országainak alkotmányfejlődését külön-külön, illetve régiók szerint mutatja be. Az utolsó rész pedig - egyfajta összefoglalásként - az 1945 utáni európai konstitucionalizmus fő alkotmányos intézményeit tekinti át komparatív módszerrel. Ennek során - amennyire lehetséges, teljességre törekszik; a brit, a német, a francia vagy éppen a szovjet alkotmánytörténet elemzése mellett még az európai törpeállamok alkotmányaival is foglalkozik. A tárgyalás módjából következően nem köz- és nem politikatörténeti munkáról van szó; a legfontosabb történeti események ismertetésére csak annyiban kerül sor, amennyiben az szükséges az alkotmányos intézmények és változások megértéséhez. Az elemzések középpontjában az alkotmányok, illetve az alkotmányos intézmények bemutatása áll.

Covers_58610
7

Ismeretlen szerző - Európai ​politikai rendszerek
"A ​történetírásban nagyjából kétfajta publikációt tudnék megkülönböztetni. Az egyik a könyv, tanulmány, többnyire egyéni teljesítmény valamilyen téma vonatkozásában. Ez válik általában a szerző dicsőségére, ettől lesz PhD-doktor vagy akadémiai doktor, ezért irigylik a kollégák. A másik jóval kevésbé egy személyhez kötött, az anyaggyűjtemény, kronológia, archontológia, bibliográfia, forráskiadvány. Talán nem mindig, de az biztos, hogy számos esetben több munkát, több fáradságot, több ismeretet kíván meg az előbbi műfajnál. Ennek még nincs semmi dicsősége, ezért nem szokás elismerést kapni, csak kritikát, netán még hosszú idő elmúltával is. Ennek az utóbbi körülménynek pedig egész egyszerűen az a magyarázata, hogy a szóban forgó munkát nagyon sokáig, nagyon sokan használják, mert adatai jóformán minden további kutatáshoz nélkülözhetetlenek. A gyakori használat során derülnek ki a hibák, pontatlanságok, hiányok. Persze éppen a használat miatt. Az egyéni témák feldolgozása veszélyes mértékben a megírás korához kötött, ezért eleve van benne múlandó. A másik fajta rnég hosszú évtizedeken át forog majd közkézen. A "Szinnyei", az "I. Tóth", a "Kosáry" pl. ebből a fajtából valók, hogy a szakmámnál maradjak. Ez a munka ebből a második fajtából való, annak minden hátrányával. Az előnye az ilyen munkának csak az állandó használat. Nemcsak a történész olvasóközönség, hanem maguk a kutatók is manapság egyre inkább a XX. század történetével foglalkoznak. Pedig tele volt háborúkkal (ez más századokkal is megtörténik), de ezen túlmenően annyi embertelenséggel, aljassággal és rettenettel, hogy csak örülni lehet elmúltának. De mégis itt volt, szinte tegnap, a ma élők életébe valamilyen formába beleszólt, innen az érdeklődés. De éppen ezért, mert közel van, még hiányzik a történeti távlat, sok minden b-zonytalan ebben a rövid században. Könyvünk itt próbál segítséget nyújtani a jövő kutatóknak, de a szélesebb érdeklődőknek is. A század második, hosszabbik feléről ad olyan kézikönyvet, amely még sokáig használható lesz a történészek számára. Csúnya szakmai sovinizmus volna azonban, ha ennek a kötetnek a használatát csak a történészek számára javasolnám. A század második fele az új tudomány, a politológia számára is fontos terep, az ő munkájukat is elősegíti ez, az összeállítás. És nyilván használják majd a publicisták, saját munkájukhoz, és egyszerűen csak érdeklődők, mert az egyik vagy másik adatra kíváncsiak. Mint jeleztem, az olvasók bizonyára hibákat is találnak majd benne. de talán a kötetet rendszeresen használók mégis elismeréssel is adóznak az összeállítóknak. Ez már az ilyesfajta munkák sorsa." a Szerző

Ismeretlen szerző - Európai ​kampánystratégiák 2009
A ​kötet a Nézőpont Intézet és a Politikatudományi Műhely közös kutatómunkájának eredménye.

Covers_207575
EP ​kisokos Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - EP ​kisokos
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Zoltán - Tar Gábor - Az ​Európai Parlament
2004. ​május 1-i csatlakozásunkat követően a legfontosabb eseményt a július 13-i európai parlamenti választás jelenti. Ez az első alkalom, hogy a magyar választópolgárok közvetlenül is gyakorolhatják uniós polgárként járó új jogaikat, és a választáson való részvétellel, az ott meghozott döntéssel bekapcsolódhatnak az uniós döntéshozatal alakításába. Bízunk benne, hogy e kötet laikusnak és szakértőnek, politika iránt érdeklődőnek vagy egyszerűen a saját életét tisztábban látni kívánó, választói jogával tudatosabban élni akaró állampolgárnak egyaránt hasznos útmutató lehet.

Kátai-Nagy Krisztina - Útmutató ​az Európai Unióról tanároknak és diákoknak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_159813
A ​magyarok bemenetele Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - A ​magyarok bemenetele
A ​kötetben tanulmánnyal jelentkező tapasztalt és fiatal magyar szerzők - társadalomkutatók, uniós szakértők és tisztviselők - összeurópai megközelítésből elemzik az Európai Unió és a magyar társadalom viszonyát, a jelenleg 25 tagállamot magában foglaló politikai-gazdasági térség és a két éve az integrációhoz csatlakozott Magyarország kapcsolatrendszerét. Kettős folyamat figyelhető meg Magyarországon a rendszerváltás óta eltelt több mint másfél évtized alatt az Európai Unióval kapcsolatos ismeretek terjedését illetően. Egyrészt a közéleti vitákban az „európaiság”, az „európai értékek” egyértelműen pozitív fogalomként – gyakran az ellentétes állásponton lévővel szembeni döntő érvként – hangoztak el, miközben az átfogó európai témákról, az unión belüli életet keretbe foglaló alapvető intézményi és döntéshozatali rendszerről alig esett szó. A közvéleményt foglalkoztató belpolitikai küzdelmek – a „pártcsatározások”, ahogy némileg leegyszerűsítve a magyarországi politikai kultúrában a parlamenti pártok domináns helyzetére és a fokozódó politikai polarizációra utalni szokás – a vezető értelmiségiek és szakértők jelentős részének figyelmét is lekötötték, aminek következtében a csatlakozás és az uniós tagság általában szűk, rövid távú issue-ként értelmeződött. Meglepően kevés tér nyílt az olyan nagy és komoly kérdések megvitatására a szélesebb nyilvánosság előtt, mint hogy Magyarország miképpen képviselje nemzeti érdekeit a belépést megelőző tárgyalások során, majd friss tagállamként – sőt, azt a kérdést sem jártuk körül,hogy ezek a feltételezett közös preferenciák egyáltalán elméletileg és gyakorlatilag megragadhatóak-e –, vagy hogy milyen módon és milyen célokat követve vegyen részt az egységesülő Európa továbbformálásában.

Tuka Ágnes - Az ​Európai Uniónk színe és fonákja
Milyen ​magyarázatok születtek az európai integráció működéséről? Kiküszöbölhető a demokraciadeficit? Hogyan alakult ki az uniós állampolgárság? Beszélhetünk európai identitásról? Miről szólnak az euro-választások? Milyen utat járt be hazánk és az Unió 2004-ig? Mit tettek a magyar euro-képviselők? Ez a kötet arra tesz kísérletet, hogy olyan válaszokat adjon, melyek segítenek eligazodni a „brüsszeli dzsungelben”, az Európai Parlament működésében. A könyv szerzője a PTE habilitált docense, 15 éve kutatja az Európai Parlament működését.

Cristina Cuadra - Rudi Miel - Zavaros ​vizek
Fedezze ​fel az Európai Parlamentet egy izgalmas történeten keresztül, az anyanyelvén.

Ismeretlen szerző - A ​2004. évi európai parlamenti választások
Nemzetközi ​kutatóhálózatunk munkái először magyarul jelennek meg az európai parlamenti választások után. Kötetünk az állampolgári viselkedés és attitűdök felől közelíti meg egy különleges intézményrendszer - az Európai Unió demokratikus képviseleti rendszere - életképességének, teljesítményének és lehetséges jövőbeni fejlődésének perspektíváit. Hajlamosak, készek és képesek-e a soknemzetiségű unió polgárai azon szerepek hatékony alakítására, amelyet elvárnak tőlük a a különféle intézményépítői-alkotmányjogi konstrukciók? Némelyek politikai, gazdasági vagy kulturális érvek alapján egy mindinkább egységesülő föderális Európa létrehozásán munkálkodnak; mások pedig hasonló érvek alapján lehetetlennek és/vagy károsnak tartva, ellenzik az ilyen folyamatok lejátszódását. Azzal gazdagítjuk e felek vitáját, hogy további támpontokat adunk annak megítéléséhez, lehetséges-e egyáltalán a modern demokráciák klasszikus eszköztárával - versengő pártokkal, szabad választásokkal, egyenlő választójoggal stb. - értelmes, hatékony és az állampolgárok által is elfogadott képviseleti rendszert létrehozni a nemzetállamok szintje felett, illetve azzal párhuzamosan. Az európai parlamenti választások kutatásának szinte valamennyi vezető szaktekintélye jegyez tanulmányt kötetünkben.

Kollekciók