Ajax-loader

'apokrif' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


J%c3%a9zus
Jézus ​rejtett szavai Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Jézus ​rejtett szavai
A ​II. világháború után két véletlen régészeti felfedezés hozta lázba a világot. A Holt-tenger elhagyatott barlangjaiban egy Krisztus előtti I. században működött zsidó szekta "könyvtára" került napvilágra, a másik leletet Egyiptom homokja őrizte meg. Ez az úgynevezett Nag Hammadi könyvtár, amely 13 kódexnyi, a kanonizált újszövetségi hagyománynak számos részletében ellentmondó iratot tartalmaz. Az evangéliumokban olvasható s Jézus Krisztus szájából elhangzó tanítások túlnyomó többsége már az Ótestamentumban is fellelhető, és szerves részét jelenti a kor úgynevezett "rabbinikus hagyományának". A Jézus rejtett szavai című kötet a "kulisszák mögé" enged bepillantást, hiszen először közli hiteles magyar fordításban az imént említett Nag Hammadi-iratok egyikének, az apokrif Tamás-evangéliumnak szövegét. Aligha kétséges, hogy az ókeresztény kor Jézusról alkotott felfogása csak a kanonizált és az apokrif iratok együttese alapján érthető meg teljesen, miként az is nyilvánvaló, hogy ez az együttes hagyomány döntően befolyásolja a Megváltóról a köztudatban élő képet. A kötet harmadik, lezáró része három kisebb, apokrif evangélium fordítását nyújtja át az olvasónak.

Ismeretlen szerző - A ​törzsek származásáról, avagy a kincsesbarlang
"...A ​teremtéstől számított kilencszázharmincadik évben távozott el Ádám ebből a világból, április hónap tizennegyedikén, pénteken kilenc órakor, abban az órában, amelyben Krisztus, a fiú szenved majdan a keresztfán. Ugyanabban az órában adta vissza lelkét a teremtőjének Ádám atyánk s távozott el ebből a világból. Ádámot, miután meghalt, parancsa szerint bebalzsamozta fia, Sét, mirrhával, fahéjjal és kassziával. Minthogy ő volt az első halott a földön, felettébb meggyászolták: száznegyven napig gyászolták, majd felvitték a holttestét a hegytetőre, és eltemették a Kincsesbarlangban." "...Eluralkodott tehát a paráznaság Káin leányain. Szemérmetlenül kergették az asszonyok a férfiakat, s úgy egyesültek egymással, akár egy vad csordában, nyíltan és szemérmetlenül egymás előtt paráználkodtak. Két, sőt három férfi ugrott egy asszonyra, s maguk az asszonyok is futottak a férfiak után, mivelhogy minden démon ott, abban a táborban gyűlt össze, s tisztátalan lelkek bújtak az asszonyokba. Leányaiknál csak öregasszonyaik voltak bujábbak, az apák és fiak meggyalázták anyjukat és húgaikat, a fiak nem ismerték apáikat, s az apák nem tudták megkülönböztetni fiaikat. A Sátán volt ennek a tábornak a vezetője." "...Beteljesedett a törvény és a próféták, és Ádám - küldetése szerint - megpillantotta az élő vizek forrását, amely felülről áradt feléje az ő megváltásra: ekkor megsebezte Krisztust a lándzsa, s vér és víz fakadt az oldalából; egymással azonban nem keveredtek össze. Miért jött ki a vér a víz előtt? Két ok miatt. Az egyik ok az, hogy a vér által adatott meg az élet Ádámnak, majd az életet és feltámadást követően adatott meg néki a víz a keresztséghez. Továbbá pedig azért, mert a vér nyilvánítja ki, hogy Krisztus halhatatlan, a víz meg azt, hogy ugyanakkor halandó és szenvedő is. A vér és a víz tehát alácsurgott Ádám szájába, aki ezáltal részesült a megváltásban, és magára öltötte a dicsőség palástját. Krisztus önnön vérével írta meg a bebocsátó levelet a Paradicsomba, és azt a lator kezébe adta." Ezek az idézetek dióhéjban szinte keresztmetszetét adják a Kincsesbarlangnak, s - elárulják: a mű a Biblia sajátos parafrázisa - ugyanakkor érzékeltetik színességét, érdekességét, naiv báját és precíz tudálékosságát, mindazt, amiért napjainkban is élvezettel vehetjük kézbe a 4. századi szír irodalomnak ezt a gyöngyszemét.

Pesthy Monika - Péter-apokalipszis
A ​Péter-apokalipszis, az egyik legkorábbi keresztény apokrif, a korai kereszténységség egyik legérdekesebb és legproblematikusabb irata. A Kr. u. 2. század első felében keletkezett, létrejöttének helye vitatott. Krisztusnak a feltámadás után adott kinyilatkoztatása keretében mondja el a feltámadást, az utolsó ítélet lefolyását és a bűnösökre váró büntetéseket (a jók sorsával csak egész röviden foglalkozik). Így a bűnösökre váró válogatott és természetesen örökké tartó kínzások részletes leírásával a pokol kínjait nagy gyönyörűséggel ecsetelő keresztény hagyomány első számunkra ismert képviselője (vitatott, hogy ez a hagyomány egyenest a Péter-apokalipszisre megy-e vissza, vagy inkább közös, számunkra már nem ismert forrásokkal van-e dolgunk).Bár görög töredékek már a 19. század végén előkerültek belőle, a teljes szöveg (vagy legalábbis az, amit teljesnek tartanak) csak 1910-ben vált ismertté ge?ez (klasszikus etióp) változatban. Ez utóbbi azonban nem önálló műként maradt fenn, hanem a "Krisztus második eljövetele és a holtak feltámadása" című pszeudok leinentinába ágyazva. Később még két rövidebb görög fragmentumot is azonosítottak. II kötet példát mutathat abban, hogyan lehet valamilyen alapvetően fontos kérdéskörben új tudományos eredményeket élvezetes stílussal közkinccsé tenni. Az intertesztamentális korszak még számos felfedezést tartogat, olyan műveket és olyan problémákat, amelyek visszafelé is (a hellenisztikus korra), s a megmerevedést jelentő kanonizálás korára is utalnak. Mikkor azonban még a kialakulás izgalmas sokfélesége, a néha nagyon eltérő alternatívák lehetősége fogalmazódik meg a különböző nyelvű és hagyományú anyagban. A Péter-apokalipszis lefordítása és teljesen eredeti kommentálása ezeket a lenyűgözően sokrétű lehelőségeket mutatja föl, s elgondolkodtatóan bizonyítja, hogy a kanonizált változat (a földi lét baljós vonulatainak kegyetlen és embertelen örökké tétele) talán a legrosszabb lehetőség volt. Pesthy Monika munkája nemcsak egy számunkra eddig ismeretlen kora keresztény apokrifet tesz közzé a Biblia nyelvét idéző veretesen szép magyarsággal, hanem kommentárjai és mélyreható tanulmánya segítségével újszerűen és rendkívül eredeti megközelítéssel elemzi a kereszténység egyik legkevésbé rokonszenves elképzelését a feltámadás utáni büntetések mélyen embertelen voltáról, amelynek a jézusi tanításokhoz nem sok köze van.

Covers_88841
Apokrifek Ismeretlen szerző
34

Ismeretlen szerző - Apokrifek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_126890
Apokrif ​levelek Ismeretlen szerző
8

Ismeretlen szerző - Apokrif ​levelek
"Mivelhogy ​hatalmi szóval és merőben igazságtalanul hozzájárultál a názáreti Jézus halálához, és törvényes ítélethozatal helyett kiszolgáltattad őt a telhetetlen és őrjöngő zsidóknak; továbbá: mivelhogy nem tanúsítottál együttérzést az Igaz iránt, hanem tolladat a tintába mártva kiadtad alávaló végzésedet, aztán megkorbácsoltattad és a kezükre adtad őt, hogy ártatlansága ellenére keresztre feszítsék, s haláláért még ajándékot is elfogadtál; végül, mivelhogy csak szóban éreztél együtt vele, szívedben viszont a törvénytipró zsidók kezére játszottad: ezért bilincsbe verten hurcolnak elibém, hogy védhesd magad, és számot adhass nekem arról a lélekről, melyet igazságtalanul a halálba taszítottál." Tiberius császár levele Pilátushoz Az itt közzétett rendkívül izgalmas apokrif levélgyűjtemény - Heródes és Pilátus, Pilátus és Tiberius, Seneca és Szent Pál, az apostolok levelezése - eleven erővel jeleníti meg Jézust és korát. A magyar nyelven első ízben megjelent szövegek a görög, latin, szír, kopt, etióp nyelvű eredeti alapján készültek. A Telosz Kiadó az "Apokrif iratok" sorozat negyedik remekével köszönti a kétezer éves keresztény Európát és az ezeréves keresztény Magyarországot.

Szilágyi Andor - Ezoteréma
Aki ​valaha ismerte Elmer-Pal von Lindenströmöt, a Stockholmi Állami Egyetem filozófiai fakultásának jóvágású, szikár professzorát, most aligha mert volna mérget venni rá, hogy az a ráncos arcú, hajlott hátú, rongyos vénember, akit a sors elé sodort, azonos azzal az Elmer-Pal von Lindenströmmel, a Stockholmi Állami Egyetem filozófiai fakultásának jóvágású, szikár professzorával, boldog férjjel, elégedett családapával, két remekbe sikerült aranyszőke fiúgyermek nemző atyjával, akit tizenöt évvel azelőtt ismerhetett. Elmer-Pal von Lindenström alig volt túl az ötvenötödik életévén, de kilencvenkilencnek festett, és a kérdést, hogy belül, lelke legmélyén hány éves is valójában, már maga sem tudta volna megválaszolni, ha netalán fel is merül gondolataiban, valamelyik magányos sivatagi éjszakáján. Tizenöt esztendeje, hogy Elmer-Pal von Lindenström hátat fordított a stockholmi katedrának. Tizenöt esztendeje, hogy hosszú marcangolódás után, egy komor novemberi éjszakán felesége tudomására hozta megmásíthatatlan elhatározását. Elvira-Pal von Lindenströmnek nem volt ellenvetése. Fegyelmezetten tudomásul vette félje döntését. Tudta, hogy kettejüket akkor is egymásnak teremtették az égiek, ha most, kifürkészhetetlen szeszélyüknek engedelmeskedve, esetleg örökre el is szakítanák őket egymástól. Némán hallgatta félje szavait, és arra gondolt, hogy keresztneveik akkor is azonos két betűvel kezdődnek majd, ha közöttük több ezer kilométernyi lesz a fizikai távolság.

Nagy Ilona - Apokrif ​evangéliumok, népkönyvek, folklór
Kötetünk ​tanulmányai azzal a céllal íródtak, hogy a magyar folklórból előkerült némely elbeszéléseket, teremtésmítoszokat, legendákat, legendameséket, amelyek a Bibliával kapcsolatba hozhatók, jobban megismerjük. Lammel Annamáriával 1985-ben először, majd 1995-ben másodszor megjelent Parasztbiblia című gyűjteményünk utószavával megpróbáltunk választ adni arra a kérdésre, hogy mi lehet az oka annak, hogy a parasztság szóhagyományában a bibliai történetek nagyon különösen viszonyulnak eredetijükhöz: még a látszólag hűségesen újramondott változatok is tartalmaznak valamit elmondójukról, de a történetek nagy része nem is a Szent Bibliából, hanem éppen az apokrif evangéliumok valamelyikéből származik. Honnan ismerték ezeket a falusi emberek, milyen olvasmányok közvetítettek ilyen ismereteket, az olvasmányok írói honnan merítettek, mióta és miként él ez a hagyomány? Mi az eredeti források és a folklórtörténetek viszonya, mit fogad be és mit nem a szóbeliség, s amit befogad, hogyan alakítja át? Mostani kötetünk tanulmányai is ezekre a kérdésekre keresik a választ, néhány olyan újszövetségi tárgyú elbeszéléstípus vizsgálatával, amelyek bizonyíthatóan apokrif evangéliumból származnak.

Covers_320245
Lutherbibel ​für dich Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Lutherbibel ​für dich
Lass ​dich ein auf das Abenteuer Bibel! Mit dieser Ausgabe hältst du die klassische deutsche Bibelübersetzung von Martin Luther in Händen. Zusätzlich findest du hier einen farbigen Sonderteil mit vielen Informationen, Tipps und Anregungen rund um die Bibel.

Johannes B. Bauer - Az ​újszövetségi apokrifek
Az ​ősegyházban Krisztus kinyilatkoztatása az első századok szellemisége szerint módosított változatokban is elterjedt. Ez az apokrif irodalom. A kötet a legjelentősebbeket ismerteti, hűen az eredeti szöveghez Vanyó László, a patrisztika professzora avatott fordításában. Johannes B. Bauer 1927-ben született Bécsben, jelenleg a Grazi Egyetemen a dotmatörténet nyilvános, rendes tanára. Doktorátusát Bécsben szerzete 1951-ben, klasszika-filológia és semita nyelveket tanult Bécsben, Münchenben, Grazban, Rómában. 1962-ben habilitált patrológiából Grazban. 1964-ben jelent meg "Die biblische Urgeschichte" c. műve második kiadásában, és 1971-ben az általa szerkesztett "Bibeltheologisches Wörterbuch" harmadik kiadásában. A különböző szakfolyóiratokban megjelent tanulmányai egy kötetbe gyűjtve Scholia Biblica et Patristica címmel jelentek meg Grazban 1972-ben. J. B. Bauer professzor az Osztrák Tudományos Akadémia tagja.

Michael O. Wise - A ​teljes Holt-tengeri tekercsek
Akárcsak ​a Shangri-la, a „Holt-tengeri Tekercsek” kifejezés hatalma is képeket, érzelmeket idéz fel akár olyasvalakikből is, akiknek csak halvány elképzelésük van arról, mit is jelöl ez a szó. A kifejezés a rejtélyesség, az intrika, esetlegesen szent misztériumok aromáitól terhes; a háttérben barlangok, tekercsek, kietlen sivatagok, kis bőrdarabkák fölött görnyedő, elmélyült írnokok képei sejlenek fel. A tekercsekkel való közelebbi megismerkedéskor sem oszlik el a rejtély, mert, bár minden dokumentumot elolvastak, lefordítottak, értelmeztek már, számos területen maradt fenn bizonytalanság. Kik írták a tekercseket, és mikor? Mi volt a tekercsek célja, milyen hatást gyakoroltak? És számunkra mit jelentenek? A tudomány minden egyes fenti kérdésre más válaszokat ad egészen a mai napig. Mi, ezen kötet szerzői úgy érezzük, hogy az igazi válaszok minden eddiginél közelebb vannak. A szakértők már évtizedek óta tanulmányozhatták a tekercsek jelentős részét, de nem mindet. Olyan következtetésekre jutottak, amelyek nem vették – mert nem vehették – figyelembe az összes iratot, amelyek közül sok csak a közelmúltban vált elérhetővé. Jelenleg minden tekercs hozzáférhető. Néhány tekercs alátámasztja a tekercsekről és azok eredetéről szóló, dédelgetett elméleteket – mások teljességgel rájuk cáfolnak. Némelyik arra utal, hogy rég elvetett elméletek lehetnek mégis lenyűgözően hitelt érdemlőek. Mások régi értelmezések újkeletű, diszkrét árnyalását teszik indokolttá. Jelen állapotukban, így, hogy mindegyikhez hozzáférhetünk, a tekercsekkel kapcsolatos, leginkább megkerülhetetlen aspektus, hogy tanúbizonyságot tesznek a zsidóság és a kereszténység alapjait képző vallási szövegeket is eredményező, lenyűgözően gazdag és termékeny írott kultúráról. Olyan bibliai alakok eleddig ismeretlen történeteire bukkantunk rá, mint Énok, Ábrahám és Noé – ideértve egy szöveget, amely elmagyarázza, miért kéri az Úr Ábrahámot egyetlen fia, Izsák feláldozására. Tucatnyi irat, amely Mózest jelöli meg azok szerzőjeként – melyek ugyanakkor nem képezik Bibliáink részét – a barlangokból került elő. Nemrégiben megfejtett tekercsek az angyalokkal kapcsolatos ősi tanokat fednek fel, míg mások angyali revelációknak vallják magukat, ideértve magát Mihály arkangyalt is. A tekercsek közt eddig soha nem látott, Dávid királynak, és a Szentföldet meghódító hadjárat vezetőjének, Józsuénak tulajdonított zsoltárok találhatóak. A tekercsek közt találhatók apokrif próféciák Ezékiel, Jeremiás és Józsué prófétáktól. A tekercsek közt megtalálhatók József, Júda, Lévi, Naftáli és Mózes apja, Amrám utolsó szavai. Más tekercsek a világ végének közeli eljövetelét és az Antikrisztus felemelkedését hirdetik, lüktető meggyőződéssel. A tekercseket azonban, ahogy magát az általuk imitált Bibliát, gyakrabban tisztelik, mint olvassák. Ezen elhanyagoltság egyik oka az évszázadokat túlélő szövegek – melyek némelyike csak aprócska töredék – olvasásának és fordításának evidens nehézsége; egy további, hogy a fordítások közül keveset szántak a szakértőkön kívüli körnek. Ez a kötet nem tartozik azok közé. Igyekeztünk egyszerre hűek lenni a forrásokhoz, és közérthetőek a nagyközönség számára.

Gromon András - András ​evangéliuma
Szó ​sincs arról, hogy új apokrif (azaz nem kanonizált) evangéliumot fedeztem volna föl, és tennék közzé. Ez az összeállítás mindenestül az én alkotásom. A fiktív alcímmel csupán azt kívánom sugallni, hogy az itt olvasható evangéliumi tartalom – nézetem szerint – a legősibb, a legeredetibb és a leghitelesebb. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy tévedhetetlennek képzelném magamat, de meggyőződésem, hogy pillanatnyilag ez áll a legközelebb a „történeti Jézus” személyiségéhez és tanításához. _(Részlet az Előszóból)_

Jakob Lorber - A ​Nagyevangéliom
Ebben ​a nagy, fenséges Új-Szálem-Evangéliumban, amely a Lorber útján jött Új-Kinyilatkoztatások koronája, János 14:26 versének ígéretéhez képest beható, mélységes leírását kapjuk mindannak, amit Jézus (földi) működése három tanító-évében mondott és cselekedett. Mindabban a végtelen nagy dologban, amelyet itt a mennyei Atya szeretete az emberek megmentésére világosan, leplezés nélkül nyújt és magyaráz, beteljesedésre jut az, amit János 21:25 versében említett. Jézus Krisztus személyének és tanának minden rejtélye megoldást lel ebben a nagyszerű Kinyilatkoztatásban. A földi és a túlvilági lét minden kérdésére is teljesen meggyőző, boldogító választ nyerünk az élő Istenige útján. Nincs a Biblia mellett az egész világ irodalmában ennél jelentőségteljesebb könyv.

Czire Szabolcs - "Váljatok ​általmenőkké!"
Az ​Újszövetség összefüggésében a „forrás” kifejezés többféle jelentést hordoz, legalább hármat: a bibliai szövegek mögötti írott források, a Bibliába be nem került, azaz forrás-formában megmaradt iratok és a történeti Jézus személyére mutató keresztény és nem-keresztény források jelentését. Az evidensen túl az akadémiai világ nagyon eltérően gondolkozik mindhárom forrás-kérdés terén. A kötet tartalmazza Tamás evangéliumának első szöveghű kritikai fordítását, bemutatja a Máté és Lukács evangéliuma mögött álló Beszéd-forrás (Q-forrás) kutatástörténetét és rekonstruálási folyamatát, vizsgálja Tamás evangéliuma és a szinoptikus evangéliumok irodalmi kapcsolatát, párhuzamba állítva mutatja be a bibliai evangéliumok és a külső források parallel szövegeit, valamint részletesen ismerteti és elemzi a Jézusra utaló keresztény és nem-keresztény forrásokat.

Covers_196114
Csodás ​evangéliumok Ismeretlen szerző
6

Ismeretlen szerző - Csodás ​evangéliumok
Az ​itt közzé tett apokrif evangéliumok kiváló kiegészítői a kanonizált iratoknak és fontos forrásai a Szent Család életének. Mária és József története, Jézus születése és gyermekkora, e világi működése és szenvedéstörténete áll a szerzők érdeklődésének homlokterében. E csodás evangéliumok maradandó hatást gyakoroltak az európai kultúrkörben, a nyugati és keleti keresztény művészetnek egyaránt gazdag tárházat szolgáltattak. Keletkezésüktől kezdve az emberek hétköznapi életében is mély nyomokat hagytak, nem egy ma is élő népszokás e történeteken alapul. A legfontosabb egyházi ünnepeink magyarázatát is adják egyben e "rejtett örömhírek". Napjaink magyar olvasója is örömmel forgathatja e gyűjteményt, s hazánk ezeréves múltját, műveltségét, ünnepeinket felidézve boldogan nyugtázhatja, hogy a magyarság mindenkor - a sors csapásai közepette is - a keresztény Európához tartozott.

Hubai Péter - A ​Megváltó a keresztről
A ​Megváltó, tanítványai körében, passiója előtt a kereszt körül táncol. Táncol, és himnuszokat énekel a kereszthez... Ez a számunkra teljesen ismeretlen Jézus-kép őrződött meg abban a kódexben, amelyet Egyiptom legdélibb határán 1965-ben Kasr-el Wizz monostorában tártak föl a régészek. Paradox módon, amikor a település az új Asszuáni Gát mögött keletkezett hatalmas mesterséges tengerben örökre elsüllyedt, az ősi pergamen lapok, s azok egykori hitvilága éppen akkor támadhattak új életre. Ám a kódexet ekkor már századok óta nem forgatták, a szövegeit még értő hajdanvolt szerzetesek csontjait réges-rég elnyelte a sivatagi homok. Másfélezer év után a világon először magyarul olvasható A Megváltó tánca a kereszt körül, a máshonnan és más nyelven nem ismert ősi kopt szöveg, melyet Hubai Péter, a Szépművészeti Múzeum egyiptológusa szólaltatott meg.

Kollekciók