Ajax-loader

'tatár' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Harold Lamb - Dzsingiz ​khán
A ​Góbi sivatag kietlen homokján több mint hétszázötven évvel ezelőtt egy kis nomádgyerek pillantja meg a napvilágot. Földönfutó, mint egész fajtája. Joggal mondhatjuk róla: "kebelén kenyere, hátán háza!" Ma itt, holnap száz mérfölddel arrább... Ez a gyerek Temudzsin, a későbbi Dzsingiz khán, a világtörténelemnek talán legnagyobb rejtélye. Katonai és politikai lángész. Az ezredforduló eseményei közepette a legaktuálisabb könyv Dzsingiz khán története. Titokzatos mint ember, rejtélyes mint uralkodó. Egy-egy megmozdulására virágzó, nagy, legyőzhetetlen birodalmak omlanak össze. Megjelenése és eltűnése olyan, mint egy lángoló üstökös: váratlanul jön, megérinti a világot és eltűnik a semmibe.

Covers_138089
Sziklaszálon ​szép galamb Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Sziklaszálon ​szép galamb
Rab ​Zsuzsa jelenlegi válogatása a maga műfaji változatosságával és a bemutatott népek sokféleségével, egyetlen kötet a keretén belül, magyar nyelven az eddigi legnagyobb vállalkozás a Szovjetunió népei gazdag folklórjának bemutatására. Az itt válogatott anyag közzététele önmagában is fontos esemény, hiszen a népköltészet hazai értői, kedvelői eddig ismeretlen vagy kevésbé ismert világba nyernek bepillantást. Ám ennek a kötetnek csupán egyik értékadó sajátossága ez a gonddal összeállított folklorisztikai tabló. Igazi jelentőségét mégis azoknak a költői értékeknek összessége adja, amellyel ezek az alkotások elmondták, kifejezték eme kontinensnyi föld különböző népeinek érzelmi, gondolati világát. És ezeket a költői értékeket csaknem eredeti fényükben, színárnyalatukban csodálhatjuk meg Rab Zsuzsa ritka leleményességű fordításai segítségével. A válogatás nemcsak térben, hanem időben is izgalmas szellemi kalandozást, meglepő zsákmányokkal kecsegtető vadászatot kínál az olvasónak. A helyi jellegzetességek, a nyelvcsaládok különfélesége, a hagyományok erősen elütő arculata mellett, a kötetben jól megférnek egymással a tegnapi és a több évszázados, sőt évezredes, vagy még ennél is régebbi múlt emlékei. A magyar olvasó számára az sem lehet közömbös, hogy a válogató-fordító megérdemelt figyelmet és terjedelmet szentel finnugor nyelvrokonaink népköltészetének tolmácsolására. De túl a nyelvrokonságon: "csak tiszta forrásból" merít az, aki ezt a könyvet olvassa.

A_rep%c3%bcl%c5%91_haj%c3%b3
A ​repülő hajó Ismeretlen szerző
15

Ismeretlen szerző - A ​repülő hajó
A ​Szovjetunió népeinek meséiből ad ízelítőt ez a kötet. Jól és kevésbé ismert nemzetiségek mesekincséből válogattuk, de teljességre nem törekedhettünk, minthogy több mint 150 nemzetiség él a Szovjetunió területén. Királyfik, cárevicsek, nagy erejű legények, egyszerű halászok, gazdag földesurak és bátor vitézek győznek vagy veszítenek ki-ki érdeme szerint. Rab Zsuzsa meseértő, művészi tolmácsolása megszólaltatja legközelebbi nyelvrokonaink, az obi-ugor népek hőseit is. "Aranyalma pottyanjon a tenyerébe, aki ezt a mesét meghallgatta" - így végződik egy grúz mese. Ha aranyalmát nem is kapunk, de kellemes, értékes percekkel ajándékoz meg bennünket a kötet. A repülő hajó című népmese válogatást Szecskó Tamás varázslatosan szép rajzai díszítik.

Harold Lamb - Tamerlan
A ​nagy hódítók között Dzsingiz Khan mellett Tamerlan, illetve másik nevén Timur Lenk a legnagyobb, az ő hódításai felérnek a mongol khánéval.Eljut délen Indiába, nyugaton Lengyelországig, délnyugaton Egyiptomig, keleten pedig csak hirtelen halála akadályozza meg, hogy Kathaj-t/a mai Kínát/is meghódítsa...

Harminc
Harminc ​napig megy a levél Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Harminc ​napig megy a levél
Szibériában ​az a szokás, hogy a tajga mélyén a vadászok itt is, ott is jó erős boronakunyhókat, menedékhelyeket építenek, hogy a kemény fagyok és hóviharok idején legyen hol meghúzódniok. Aztán, cobolyt vagy mókust kergetve, továbbmennek, de száraz fát, sót, gyufát, egy csipetnyi teát és gyógyfüveket hagynak a menedékhelyen, hátha eltéved valamelyik társuk, s akkor egy ilyen kunyhó a menekvést jelenti. Előfordul, hogy az időjárás viszontagságai elől egyszerre több vadász menekül be egy szállásra, s ilyenkor, hogy megismerjék egymást, mesélnek. Ez a könyv is ilyen vadászkunyhó, amelyben az Európa Könyvkiadó egy fedél alá gyűjtötte az óriási Szibéria különböző tájain élő elbeszélőket. Lépjenek be, kérem, és hallgassák meg a más-más hangon előadott, de egyformán érdekes és őszinte elbeszéléseket, s a távoli és zord vidék közelebb kerül a szívükhöz. Nyissák ki az ajtót, és lépjenek be. Mark Szergejev költő Irkutszk

Mes%c3%a9k_az_%c3%a9let
Mesék ​az élet csodáiról Ismeretlen szerző
elérhető
55

Ismeretlen szerző - Mesék ​az élet csodáiról
A ​kötet egy olyan válogatás, amely az emberiség legnagyobb kincseit mutatja be a meséken keresztül. Megismerhetjük a teremtés titkait, kalandos történeteket olvashatunk olyan bátor hősökről, akik útnak indultak, hogy felfedezzék a világ ismeretlen tájait, és megküzdjenek az ellenséges erőkkel, valamint bölcs emberekről, akik olykor megfékezik a bátorságból fakadó erőt, hogy helyet kérjenek az észnek is. Kötetünk utolsó meséi a szerelemről szólnak, hiszen e nélkül minden más erény hiábavalónak bizonyulna, még a bátor és bölcs emberek is boldogtalanok lennének.

S%c3%a1m%c3%a1ndobok__sz%c3%b3ljatok
Sámándobok, ​szóljatok Ismeretlen szerző
5

Ismeretlen szerző - Sámándobok, ​szóljatok
Szibériában, ​ezen a hatalmas, változatos földrésznyi területen számtalan, kisebb-nagyobb nép élt és él. Életmódjuk, nyelvük, civilizációs fokuk szerint meglehetősen különböznek egymástól. De bárhol lakjanak is - a rideg tundravidéken, mint a csukcsok, a jukagírok, a déli peremvidék termékeny sávján, mint a burjátok, az Amur partjának dús vegetációjú tájain, mint a nanajok, az ulcsák, a giljákok, vagy Közép-Szibéria végtelen tajgáin, mint obiugor nyelvrokonaink -, sajátos, ősi kultúrák, vallási-népi hagyományok, színes és gazdag népszokások nyomait őrzik eleven frissességgel. Hiszen ezek a népek egészen a közelmúltig, a fejlődésüket hirtelen fellendítő Októberi Forradalomig, változatlanul ősi körülmények között éltek. Antológiánk ennek a páratlan etnikai gazdagságú világnak népköltészetéről ad képet. Mégsem egzotikus érdekessége s nem is tudományos hűsége adja a gyűjtemény egyedüli értékét; Bede Anna kitűnő, ihletett tolmácsolásában teljes lírai evidenciával, tiszta és erőteljes hangon szólal meg az emberiségnek ez az eddig kevéssé ismert verses öröksége.

Rapcsányi László - Boros János - Vendégségben ​őseinknél
Az ​álmok néha valóra válnak, ha évtizedek múlva is. Ilyen volt a diákkori ábrándozás a térkép fölött arról, hogy milyen jó lenne eljutni oda, ahol a régi magyarok jártak, az őshazába. A hely, a tér megnyílt előttünk, de az utazásra készülődve felvetődött, vajon a múltba, az időbe hogyan fogunk eljutni? A témával ismerkedve, könyveket lapozgatva találtunk kalauzainkra, a tudósokra. A régi szerzők nyomán a maiakra. Az írott útbaigazítások után az élőszóbeliekre. Történészek, régészek, nyelvészek, antropológusok, folkloristák, magyarok és szovjetek - oroszok, hantik, komik, baskírok, tatárok, ukránok - finnek és más nemzetbeliek készséggel vezetettek be tudományuk világába, mondták el kutatásaik eredményeit, fejtették ki előttünk nézeteiket. Az őstörténet tudományvilágában éppúgy kalandoztunk tehát, mint a tájakon, ahol eleink élhettek. Az Urálon innen és túl, az Irtis és az Ob mocsártengerében, a komi föld tajgarengetegében, a baskírok, a tatárok ligetes országában, a Volga mentén, a Donnál, a Kubánnál, a Kaukázus árnyékában, az Azovi-tenger, a Meótisz homokos partján, az ukrán sztyeppén és a Kárpátok szelíd hegyei között. Régi nyomokat kerestünk, régi emlékeket véltünk felfedezni, barátságos, velünk érző, rokonszenvező és rokon emberek között valóban vendégségben jártunk. Ősi tájak mai lakói és a régmúlt ötven tudósa segítségével - vendégségben őseinknél. Erről szól ez a szabálytalan útikönyv. Köszöntjük az Olvasót a régi könyvek szép szokása szerint tisztelettel és barátsággal. Mert a mi könyvünk ugyancsak régi is, meg új is, útirajz is, történelem is. A tájakat, melyeken őseink életek, barangoltak igéztük fantáziával: hajdani öltözékében, és meg-meglestük mai arcát Meótiszen innen és Urálon túl. Gyakran emlegetett szerencsénk úgy hozta, hogy eddig talán még nem is akadt más, aki így, egyvégtében végigjárta volna őstörténetünk, népvándorlásunk útját. És Nyugat-Szibériától a Kárpátokig mindenütt volt egy dolgozószoba, egy intézet, egy ásatás, ahol ezzel a témával foglalkoztak, és jó néhány tudós, akikkel erről beszélgettünk. Népünk múltjának színtere a Szovjetunió területére esik, de a magyar csak egy a sok-sok nép között, amelyik ott hagyta nehezen kibogozható jegyeit a tengernyi ország sztyeppéin, folyópartjain. Milyen népekkel éltünk, keveredtünk, merre sejthetők a rokoni szálak, mit őrzött meg több évezredes múltjából nyelvünk, milyen kollektív tapasztalatokkal, ismeretekkel érkeztünk hazánkba? A szovjet-magyar közös kutatások, történészeink, régészeink, néprajzosaink egyre bővülő köre válaszol erre, és talál hallatlanul izgalmas feladatokat ezen a történelmi utakkal keresztül-kasul szabdalt kontinensen. Mi, az utazók, úgy éreztük, hogy jelet kell hagynunk ezeknek a kutatásoknak régmúltjáról, mai eredményeiről, és sohasem titkolt hevülettel kérdeztünk, figyeltünk, ismerkedtünk. Azt hiszem érzelmes, fogékony utazók voltunk.

Emirhan Jeniki - Elmondatlan ​végakarat
"Tizennégy ​éves voltam akkor. Nagyon sokat gondolkoztam, és nagyon keveset tudtam. Arról, hogy mi az élet, mi a boldogság, mi a szerelem? A legtitokzatosabb mind közül a szerelem volt. És bármennyire is szégyellem, ez a valami kezdett belopakodni a szívembe. E gyors fellángolást szívem minden ízével éreztem, de megérteni képtelen voltam. Valóban, mi lehet az a gyötrő, marcangoló szerelem? Azt jelentené: egy lányt szeretni és kívánni? Mindössze ennyi?... Egyelőre még igen riasztó dolog ez számomra. Igen, tizennégy éves voltam. Mi minden várt még az életben... Vágyaim többsége csak a jövőben élt... A jövő hívott, szólított, de hogy mit ígért, csak most tudom, akkor még fényes, ködös délibáb volt..." Így emlékezik a mai tatár próza egyik legnépszerűbb alakja gyermekkorának messze tűnt időszakára, s lírai, sajátos ritmusú elbeszéléseiből egy különös, népszokásokban gazdag, kevéssé ismert világ tárul elénk. A szerző ezzel a kötettel mutatkozik be a magyar olvasóközönségnek.

Erdal Öz - Korkut ​apó történetei
Ők ​is e világra jöttek és elmúltak, Karavánként elvonultak, A halál őket is elvitte, most rejti. A múló világban ezt ki érti? Tünékeny a világ, Halandó a világ. Ha jön a sötét halál, Segítsen át, Adjon egészséget magadnak, Erőt birodalmadnak Az a magasságos Isten Barátod, segítőd legyen!

Vikár László - Volgán ​innen, Volgán túl
A ​könyv a magyarok őshazájának területén - a Volga, a Káma és a Belaja folyók térségében - 1958-1979 között, illetve 2000-ben végzett kutatómunka négyszáz napjának eseményeit foglalja magában. A helyszínen készült, személyes hangvételű napló a finnugor cseremiszek, mordvinok és votjákok, valamint a török nyelvű baskírok, csuvasok és kazáni tatárok háromszáz helységében felvett több ezer dallam megörökítésének történetét kelti életre, melynek során részeseivé válunk egy ismeretlen világ mindennapjainak. A kötetet a szerző saját készítésű fényképei, térképei és részletes bibliográfia teszik még gazdagabbá.

Matthew J. Kirby - Tomb ​of the Khan
In ​"Last Descendants," Owen and a group of other teens located the first piece of an ancient and powerful relic long considered a legend-the Trident of Eden. This piece was sought by the Brotherhood of Assassins and the Templar Order, but before either organization could take the piece, it was stolen by an unknown, third party. The tenuous relationship between Owen and the teens fractured, with some taking sides with the Templars, and others with the Assassins. "Last Descendants" book 2 picks up weeks after the events of book 1. There are still two pieces of the Trident of Eden to find, and both groups are determined to not repeat their mistakes. The next piece is said to have been buried with Mongol Warlord Genghis Khan, whose tomb has never been found. Now the teens on either side of the conflict will have to go deep into simulations in war-torn Mongolian China in a race against time to discover the next piece, and ensure their safety, before the others.

Matthew J. Kirby - A ​kán sírja
Owen ​és barátai vesztettek. Pedig amikor a lehetetlennel dacolva rábukkantak egy ősi és nagy hatalmú relikvia, a legendás Édenszigony egy darabjára, úgy tűnt, semmi sem állíthatja meg őket. Az Édendarab után rajtuk kívül két rivális szervezet, az Orgyilkos Testvériség és a Templomos Rend is kutatott, ám mielőtt még bármelyikük rátehette volna a kezét, egy ismeretlen harmadik fél szerezte meg. A tizenévesek csapata menthetetlenül szétesett: Owen és barátja, Javier az orgyilkosok oldalára állt, míg a többiek a templomosokkal tartottak. Az Édenszigony maradék két darabja még mindig felfedezésre vár, és mindkét titkos társaság kész arra, hogy elmenjen a végsőkig. A következő darabot jó eséllyel a mongol hadúrral, Batu kán unokájával, Möngke kánnal együtt temették el, akinek a sírját sohasem találták meg. A két ellentétes oldalon álló fiataloknak vissza kell térniük az Animusba, hogy alámerüljenek a háború tépázta mongol Kína szimulációjába és az idővel versenyt futva felkutassák és biztonságba helyezzék a következő Édendarabot, még mielőtt az ellenség birtokába kerülne.

Ma_mentem
Ma ​mentem, holnap jöttem Ismeretlen szerző
17

Ismeretlen szerző - Ma ​mentem, holnap jöttem
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dallos Edina - Természetfölötti ​szereplők a tatár varázsmesékben
Ez ​a könyv a tatár tündérmesék szereplőit vizsgálja, elsősorban azokat, amelyek természetfölötti jellemzőkkel bírnak. A mesékről és a meseszereplőkről manapság több könyv is születik, ez a kötet azonban valamennyitől különbözik. Nem is elsősorban azért, mert tatár mesékkel foglalkozik, hiszen a mesék tartalma nagyon hasonló Írországtól Indiáig, hanem azért, mert az olvasót végigvezeti a meseelemzés minden fázisán. Az újfajta analitikus elemzések révén a tatár mesék jellemzésén túl a szerző választ keres arra is, hogy hogyan alakulhatott ki a mese, és mik azok a kohéziós erők és törvényszerűségek, amelyek évszázadokon, sőt talán évezredeken keresztül is életben tartották ezt a műfajt.

Covers_51018
Tatárjárás Ismeretlen szerző
15

Ismeretlen szerző - Tatárjárás
A ​Nemzet és emlékezet sorozat újabb kötete a tatárjárásnak, a középkori Magyarország legnagyobb megrázkódtatásának történetét vizsgálja. Gazdag válogatást tartalmaz a tatárjárásra vonatkozó legfontosabb ázsiai, európai és magyar forrásokból, kiegészítve ezeket az utókor emlékezetének formálódását meghatározó írásokkal. Tartalmazza a legjellemzőbb tanulmányokat a tatárjárás történeti, művészettörténeti és régészeti szakirodalmából, valamint néhány meghatározó tanulmányt közöl ismert külföldi történészeknek a mongolok 13. századi európai hadjárataival foglalkozó munkáiból is. Külön rész foglalkozik a tatárjárás "utóéletével", a téma irodalmi alkotásokban való megjelenésével, illetve a különböző történeti időszakokban a tatárjárás politikailag célzatos felhasználásával. A kötetet részletes bibliográfia zárja.

Benedek Elek - Piros ​mesekönyv
E ​kötetben a világirodalom legszebb meséiből nyújt válogatást Benedek Elek, aki lefordította és átdolgozta e csodás történeteket, és szép magyar nyelven teszi közzé 19 és 22 csodás, fordulatos, elbűvölő meséjét, a magyar gyermekek okulására. A színes hangulatos illusztrációk híven tükrözik vissza a mesék hangulatát. Néhány cím a kötetből: Szigurd királyfi (izlandi); A varázsló ajándéka (finn); Hüvelyk Tamás (angol); A szépségért meg kell szenvedni (szicíliai); A négy évszak (japán); A sárga madár (svéd) mese.

Volgan_alu
0

Ismeretlen szerző - Volgan ​alueen kielikontaktit / Языковые контакты Повольжья
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szentkatolnai Bálint Gábor - Kazáni-tatár ​nyelvtan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szentkatolnai Bálint Gábor - Kazáni-tatár ​szótár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók