Ajax-loader

'filológia' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


J. R. R. Tolkien - Beleriand ​dalai
J.R.R. ​Tolkien nem egyszerűen regényíró volt. Tudományos munkássága mellett élete fő műve egy több mint 50 éven keresztül folyamatosan bővített és javított saját mitológiai rendszer, amelyet átfontak az általa kidolgozott mesterséges nyelvek. E páratlan mítosz-ciklus legismertebb darabjai _A Gyűrűk Ura_ és _A hobbit_, illetve a posztumusz szerkesztett, _A szilmarilok_ című gyűjtemény – amely azonban sajnos nem teljes, és nem tükrözi azt, ahogy a Professzor elképzelte a művet. Tolkien halála után fia és hagyatékának gondozója, Christopher Tolkien hozzáférhetővé kívánta tenni a mitológiai ciklus eddig nem publikált részleteit is. A több ezer oldalnyi kéziratot a keletkezés sorrendjében, a lehetőségekhez képest letisztázva, de hiányosságaikat nem titkolva adta közre, sok-sok értelmező jegyzettel. Ez alkotja a _Középfölde Históriája_ című 12 kötetes sorozatot, amelyben Középfölde mítoszainak eleddig rejtett mélységei, soha nem látott kincsei tárulnak az olvasó elé. A _Középfölde Históriája_ sorozat harmadik kötete Tolkien mítoszalkotásainak korai, de egészen különleges fejezeteit tartalmazza. A sors gyötörte Túrin tragikus hősmítoszának, illetve Beren és Lúthien világrendet megrendítő szerelmi drámájának ezen különleges gondossággal kidolgozott megfogalmazásaira Tolkien még évtizedekkel később, _A Gyűrűk Ura_ és _A szilmarilok_ lapjain is mint "eredeti" szövegekre hivatkozik.

Friedrich Nietzsche - A ​tragédia születése
1872-ben ​jelent meg először a fiatal klasszika filológus professzor, a későbbi "démoni" filozófus egyik legfontosabb, leghíresebb munkája, A Tragédia születése. Szigorúan véve ókortörténeti tárgyú szakmunka, a korában is, ma is kardinálisan fontos kérdés (hogyan született meg a görög tragédia?) megoldásának kísérlete, de már megjelenése idején látszott, hogy jóval több szakmunkánál (ilyenként egyébként a korszak és minden idők egyik legnagyobb klasszika filológusa, Wilamowitz-Moellendorf zúzta ízzé-porrá kritikájában). Tény, hogy történelmi-filológiai szempontból nézve A tragédia születése megalapozatlan hipotézisek halmazának tűnik, hogy szerzője meg sem kísérli benne alaptételeinek a szakma szabályai szerint való nyomós bizonyítását, hogy koncepcióként, "megoldási keretként" is messze eltér és szembenáll mind a múlt, mind a jelen század kutatási eredményeivel. Csakhogy egy másik síkon, pontosabban egyszerre több síkon is, alapvető felismeréseket tartalmaz. Mindenekelőtt vitairatként. Mert, jóllehet formáját tekintve semmiképp sem az, valójában az egész kis könyv monumentális vitairat, kétségbevonása a winckelmanni-goethei klasszikus görögség-felfogásnak és nagyerejű rámutatás egy mélyebb, összetettebb és - filozófiai szempontból legalábbis - reálisabb görögség-képre. Mert, és ez a legfeltűnőbb, legismertebb vonása a műnek, Nietzsche benne egy új görögség-képet posztulál, a fehér márványszobrok, a klasszikus idill mögött felmutat egy tragikus, a sötét erőkkel állandóan számoló, az apollónival szemben dionüszoszinak nevezett görögséget is, sőt e két "világ" egybepatakzásából eredezteti a görögség leginkább létmagyarázó műfaját, a tragédiát is. A filozófiai kritika viszont éppen ezt a dualizmust, egyáltalán az őstípusok elméletét, az irracionális-szellemtörténeti koncepciót támadja, lényegében a mű megszületése óta napjainkig. Ugyanakkor lehetetlen nem meggyőződni arról, hogy ami pozitívumot, új felismerést, gyökeresen eredetit a modern vallástörténet, mitológia-kutatás, archetípus-elmélet hozott, az lényegében Nictzschének erre a könyvére vezethető vissza. Bővelkedik persze a mű egyéb felismerésekben is, elsősorban esztétikaiakban, műfajelméletiekben.

J. R. R. Tolkien - Beowulf
Egy ​legendás történet sárkánnyal, gyűrűkkel - _A Gyűrűk Ura_ első szívdobbanása? A dán király boldogan uralkodik harcias népén, mígnem egyszer csak kezdenek eltünedezni a sörivó nagy csarnokból a harcosok. Nemsokára már senki sem mer ott éjszakázni. Ekkor érkezik svéd földről Beowulf, hogy megküzdjön a szörnnyel, aki a dánokat irtja. És miután sikerrel jár, visszatér ősei földjére, és belőle is nagy király lesz. J. R. R. Tolkien mítoszteremtő, nagy író volt - és nagy tudós. Nyelvészként kezdte pályafutását, és ebből nőtt ki érdeklődése az óangol irodalmi emlékek iránt. Ő azonban nem egyszerűen nyelvemlékeknek tekintette ezeket a szövegeket, hanem izgalmas irodalmi műveknek. Leghíresebb közülük _Beowulf_, az óangol eposz, melyben a rettenthetetlen hős mellett - először az angol irodalomban - szerepel sárkány, sőt vannak gyűrűk és tündék is, mint aztán _A Gyűrűk Urá_-ban... Tolkien nemcsak prózai fordítást készített a műből, hanem megírta, mint mesét, sőt énekmondóként meg is verselte. A könyvet bőséges magyarázó anyag teszi még érdekesebbé: ezt Tolkien egyetemi előadásaiból állította össze fia, a hagyaték gondos kezelője, Christopher. A _Beowulf_ hatalmas karriert futott be: készült belőle film Angelina Jolie-val, és számítógépes játék is. Most végre olvashatjuk, és egy híres tudós vezetésével alaposan tanulmányozhatjuk is.

Covers_232052
Grádicsok ​éneke Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Grádicsok ​éneke
Ebben ​a kötetben nagyjából egytucat esszét, tanulmányt, fordítást talál a kedves Olvasó, olyan írásokat, melyeket a hajdani monumentális Festschriftek hagyományával ellentétben nem valamelyik tudományszak képviselőinek színpompás seregszemléje foglal formai keretbe, hanem csupán egyfajta spontán erudíció: merő véletlen folytán jobbára filológusokból álló szűkebb baráti köre köszönti ily módon 60. születésnapja alkalmából a honi filozófiai élet meghatározó alakját, Tatár Györgyöt.

Ismeretlen szerző - Bevezetés ​a régi magyar irodalom filológiájába
A ​könyv mindenekelőtt a magyar szakos egyetemi és főiskolai oktatás szolgálatában áll, s mint ilyen, igyekszik megismertetni a tanulmányaikat kezdő hallgatókat a filológia alapfogalmaival, módszereivel, hogy megfelelő alapot adjon későbbi tanulmányaikhoz. Témáit és példaanyagát elsösorban a régi magyarországi irodalomból veszi, amely sajátosságainál fogva különösen alkalmas a szövegközpontú módszerek elsajátítására. Ugyanakkor a történeti elvű oktatás is lehetövé és szükségessé teszi a filológiának az irodalmunk első korszakainak tárgyalását közvetlenül megelöző vagy azzal párhuzamos elsajátítását. A tárgy interdiszciplináris jellege azonnal szembeötlő: a régi irodalom tanulmányozójának otthonosan kell mozognia több területen is (pl. paleográfia, könyv- és nyomdászattörténet, textológia, ideológiatörténet, bibliaismeret, az egyházak története, az antik kultúra, történeti földrajz, nyelvtörténet, bibliográfia - mindez a számítógépes technológia segítségével). A filológia egyetemi oktatása mindezt figyelembe véve alapvetően három témakörre épül: 1) kézikönyv ismeret, 2) textológia és szövegkiadás, 3) a tudományos munkák szerkesztése, a jegyzetelési, címleírási technika. Mindez egybevág a magyar szak képesítési követelményeit tartalmazó hatályos rendelettel, mely a teljes képzési idő alapképzési szakaszában előírja a "filológiai alapismeretek: bibliográfiai, könyvészeti alapismeretek, hagyományos és modem textológia" témaköreinek oktatását és elsajátítását (Magyar Közlöny, 2001/80. sz., 5889. p.).

Covers_308810
Tóth ​Árpád Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Tóth ​Árpád
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Buda Attila - A ​Nyugat Kiadó története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Falus Róbert - Görög ​harmónia
"Ne ​vaktában ítélkezzünk a legfőbb dolgokról!..." "Sok földet ásnak ki az aranykeresők, s keveset találnak." Az ephesosi bölcs, Hérakleitos töredékeiből való ez a két tétel, amelynél igazabb kutatási elvet, tömörebb vallomást keresve sem találnánk. Nemcsak azért választotta mottójául Hérakleitos szavait a szerző, mert az ő harmóniaelméletéről szól a könyv legterjedelmesebb fejezete, hanem azért is, mert e tanítás megvalósítása adja meg a filológusi munka igazi értelmét: csak a régi szövegek pontos - de nem betűrágó - értelmezésével alapozható meg az ókori műveltség korszerű kutatása - olyan fáradsággal, amelyet az aranykeresőknek is vállalniok kell. A kötet Falus Róbertnek azokat az antik filológiai tanulmányait és esszéit gyűjti egybe, amelyek a görög harmónia költészeti, filozófiai és esztétikai megfejtéséhez adnak útmutatást. Tematikája Homérostól Platónig és Aristotelésig sőt a római Vitruviusig terjed, azt is megvilágítva, hogyan és miért változtak meg a fogalmak és eszmények a történeti fejlődés során. Nem akarjuk becsapni az olvasót: a tanulmányok többsége elmélyülést kívánó olvasmány, de sokszorosan megéri az elmélyülést, a végiggondolás fáradtságát.

Borzsák István - Dragma
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rózsa Huba - Az ​Ószövetség keletkezése I-II.
A ​Biblia (Ó- és Újszövetség) különböző korokból, különböző szerzőktől vagy iskoláktól származó írások gyűjteménye, amely végérvényesen csak a Kr. u. I. század végén zárult le, de eredete visszamegy a Kr. E. I. évezred kezdetéig, az írásbeliség Izráelben való megjelenéséig. Több írás hátterében álló szájhagyomány még ősibb, és a Kr. e. II. évezredből ered. A Bibliában kifejezésre jut a szerzők egyénisége, társadalmi helyzete és változó történeti körülményeik. Ha ismerni akarjuk Isten bibliai üzenetét, keresnünk kell azokat a konkrét viszonyokat, amelyekben az egyes könyvek létrejöttek. Az Ószövetség keletkezése című munkájában a szerző - a legújabb biblikus kutatások eredményei alapján - ennek az igénynek szeretne eleget tenni. A Törvény - Próféták - Írások - deuterokanonikus könyvek sorrendjében ismerteti az Ószövetség irodalmát. A bibliai szövegek végső kánoni formájából kiindulva, a történetkritikai módszer segítségével tárja elénk a könyvek keletkezéstörténetét. Kifejti az Ószövetség minden időkre szóló vallási üzenetét, de bőséges tájékoztatást nyújt azoknak is, akik elsősorban e kiemelkedő alkotás irodalmi sajátosságai és történeti értékei iránt érdeklődnek. Könyvéért a szerző 1998-ban Scheiber Sándor-díjat kapott.

Friedrich Nietzsche - Ifjúkori ​görög tárgyú írások
A ​kötet az alábbi írásokat tartalmazza:- Homérosz és a klasszika-filológia- A filozófia a görögök tragikus korszakában- A homéroszi versengés- Gondolatok és vázlatok a Mi, filológusok című korszerűtlen elmélkedéshezI. Első gondolatokII. Tervezet és gondolatok a könyvhöz1. Tervezet2. Az antikvitás kivételezettsége3. A filológusok4. Gondolatok a görögökről5. A jövő filológusa

Borzsák István - A ​latin nyelv szelleme
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Csapodi Csaba - Az ​Anonymus-kérdés története
"Azt ​a törekvést próbálom bemutatni, amellyel történészeink, irodalomtörténészeink, nyelvészeink megkísérlik félrevonni a csuklyát, és arcába nézni annak a titokzatos alaknak, akiben a művész minden tudománynál mélyebben sejtette meg az Anonymus-kérdés lényegét."

L. Caecilius Firmianus Lactantius - Az ​isteni gondviselésről
"Ha ​pedig az atomok ütközése vagy az ész híján levő természet hozta létre mindazt, amit látunk, kérdem én, miért tudott eget létrehozni, várost vagy házat viszont nem, miért alkotott márványhegyeket, márványoszlopokat és -szobrokat viszont nem alkotott? Nem kellett volna esetleg az atomoknak oly módon is összeütközniük, hogy ezeket is létrehozzák, ha már minden helyzetet kipróbálnak? A természet esetében ugyanis nem kell csodálkoznunk azon, hogy ezt elfelejtette megtenni, hiszen nincs esze. Mi hát az igazság?" - kérdezi Lactantius az Isten haragja című művében. E kérdés akár mottója is lehetne a kötetben szereplő három értekezésnek, amelyben a 3. és 4. század fordulóján élt Lactantius az isteni gondviselés titkait kutatja. Az Isten művében az emberi, az Isten haragjában az isteni természetből vezeti le az isteni gondviselést, A keresztényüldözők halálában pedig a kor történelmi eseményein keresztül próbálja megragadni az értelemmel megáldott ember létezésének és viselkedésének mozgatórugóit, igazolni az isteni beavatkozás célszerűségét. Lactantius, akit ékesszólása miatt "keresztény Cicerónak" is neveztek, műveiben a kereszténység és az antik-pogány örökség összeötvözését kísérelte meg: hite védelmében a pogány bölcselők ellen saját érveiket fordítja. Széles körű műveltsége, könyörtelen logikája, szellemes érvelése és nem utolsósorban sodró lendületű stílusa lenyűgözi a mai olvasót is.

J. R. R. Tolkien - Morgoth's ​Ring
In _Morgoth's ​Ring_, the first of two companion volumes, Christopher Tolkien describes and documents the later history of _The Silmarillion_, from the time when his father turned again to 'the Matter of the Elder Days' after _The Lord of the Rings_ was at last achieved. The text of the Annals of Aman, the 'Blessed Land' in the far West, is given in full; while in writings hitherto unknown is seen the nature of the problems that J.R.R. Tolkien explored in his later years, as new and radical ideas, portending upheaval in the old narratives, emerged at the heart of the mythology, and as the destinies of Men and Elves, mortals and immortals, became of central significance, together with a vastly enlarged perception of the evil of Melkor, the Shadow upon Arda. The second part of this history of the later _Silmarillion_ is concerned with developments in the legends of Beleriand after the completion of _The Lord of the Rings_.

Egri Péter - Érték ​és képzelet
E ​könyv értékelméleti szempontból értelmezi a romantikus magatartást és módszert, állítja magyarázó fénybe a teremtő képzeletnek a romantikában kiemelt szerepét, és a nemzetközi szakirodalomban első ízben von részletes párhuzamot Shelley költészete, Turner festészete, Field és Chopin zenéje között. A szerző mondanivalóját a cambridge-i Harvard Egyetemen, a londoni Tate/Clore Galleryben, valamint a National Galleryben végzett kutatásait összegezve, az összehasonlító irodalom módszerét a művészeti ágak egybevetésére kiterjesztve, remekművek sorozatának tüzetes elemzésével fejti ki.

J. R. R. Tolkien - The ​Treason of Isengard
The ​Treason of Isengard continues the account of the creation of The Lord of the Rings started in the earlier volume, The Return of the Shadow. It traces the great expansion of the tale into new lands and new peoples south and east of the Misty Mountains: the emergence of Lothlórien, of Ents of the Riders of Rohan, and of Saruman and White in the fortress of Isengard. In brief outlines and pencilled drafts dashed down on scraps of paper are seen the first entry of Galadriel, the earliest ideas of the history of Gondor, and the original meeting of Aragorn and Éowyn, its significance destined to be wholly transformed. The book also contains a full account of the original map which was to be the basis of the emerging geography of Middle-earth; and an appendix examines the Runic alphabets, with illustrations of the forms and an analysis of the Runes used in the Book of Mazarbul found beside Balin's tomb in Moria.

Brusznyai Árpád - A ​Homérosz-kérdés
Brusznyai ​Árpád (1924-1958) 1949-ben Eötvös-kollégistaként kitüntetéssel végzett, első, Moira című tanulmányára már ekkor felfigyel Kerényi Károly, a világhírű klasszikafilológus. A Homérosz-kérdést, miszerint ki a szerzője az Iliásznak és az Odüsszeiának, diákként is kutatta, majd 1950-ben doktorált, disszertációját Homérosz eposzairól írta. A megsemmisített személyes iratok miatt elveszettnek tűnt a doktori értekezés is, ám egyetlen példányára az Eötvös Kollégium könyvtárában fedezte föl Kőszegi Lajos. Brusznyai Árpád: A Homérosz-kérdés /; összeáll. Kőszegi Lajos]. – Veszprém: Veszprém Megyei Önkorm. Közgyűlése, 1991. – 173 p. – (Pannon Panteon 4. / szerk. – -)

Lengyel Béla - Gorkij ​és Nietzsche
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Imre - Utazás ​egy regény körül
Nagy ​Imre (Pécs, 1940) irodalomtörténész, kritikus, az irodalomtudomány kandidátusa, a Janus Pannonius Tudományegyetem Irodalomtörténeti Tanszékének Tanára. Fő kutatási területe a XIX. századi irodalom, mindenekelőtt a magyar felvilágosodás és romantika. Fontosabb munkái: Nemzet és egyéniség (Budapest, 1993), amely a Bánk bán műfajtörténeti hátterével foglalkozik, valamint a Bertók László (Pécs, 1995) című sajátos műfajú beszélgetése és tanulmánya. Új könyvében - hasonlóan a korábbiakhoz - a szerző izgalmas kísérletre vállakozik: Bessenyei György Tariménes utazása című regénye hiteles szövegének rekonstruálására, analízisére. Kísérlet ez a szövegkritika és interpretáció arra is, hogy a szerző számot adjon a modern szemiotika szövegfelfogása által feltett új kérdésekre.

Bagi Zsolt - Böhm Gábor - Kálmán C. György - Kiss Gábor Zoltán - Orbán Jolán - Rácz I. Péter - Irodalom, ​nyelv, kultúra
Ez ​a kötet afféle bemutatkozás: igazi koherenciája talán nincs is, hiszen a csoport nem törekedett semmiféle közös téma, megközelítési mód vagy formátum kialakítására. Mégis valamennyi tanulmány a közös gondolkodás, a vita, az egyet (nem) értés jegyeit viseli. A szövegek a jelenkori irodalmi diskurzust alakító irányzatok - szemiotika, hermeneutika, dekonstrukció, újhistorizmus, kultúrkritika, nyelvfenomenológia - "revíziójával" kérdeznek rá az irodalom, nyelv és kultúra viszonyára.

J. R. R. Tolkien - Elveszett ​mesék könyve
Középfölde ​és Valinor átfogó koncepciójának első formája Az elveszett mesék könyve. Az ősi mítoszok képzeletvilágába ágyazott mesefüzér kerettörténetében Eriol, a tengerész, nyugatnak tartó hosszú hajózás után elvetődik Tol Eresseára, ahol a tündérek lakoznak. Eriol letelepszik náluk, és az ő szájukból ismeri meg már-már feledésbe merült történeteiket valákról, tündékről, orkokról, törpökről, emberekről, a világ keletkezéséről, Valinor tündökléséről és homályba borultáról.

Ismeretlen szerző - A ​történelem segédtudományai
Az ​1998-ban megjelent tankönyv javított, átdolgozott kiadása a történelem segédtudományairól ad a területek legkiválóbb szakembereinek tollából áttekintést: történeti földrajz és kartográfia, történeti ökológia, kronológia (időszámítástan), antropológia, szfragusztika (pecséttan), inszigniológia (jelvénytan), heraldika (címertan), numizmatika (pénztörténet és éremtan), paleográfia (írástörténet), epigráfia (felirattan), diplomatika (oklevéltan, irattan), kriptográfia (titkosírások tana), genealógia (származástan), az egyes tisztségviselők hivatali és életútját kutató archontológia, illetve prozográfia, a történelem segítőtársaként szolgáló nyelvtudomány, a régi forrásszövegeket vizsgáló filológia, a metrológia (mértékek tana) és a múlt szrerplőinek megjelenítését vizsgáló történeti ikonográfia.

J. R. R. Tolkien - The ​Shaping of Middle-earth
THE ​HISTORY OF MIDDLE-EARTH Poems and prose, maps and chronologies, detours and diversions along the road to Middle-earth . . . Christopher Tolkien has gathered archival materials that his late father, J. R. R. Tolkien, used to create the world and the history behind his classic stories. THE EVOLUTION OF A WORLD This fourth volume of The History of Middle-earth presents early versions of those first tales, from the creation myth to the fall of Morgoth. Writings include a chronology of the events in Beleriand, the first Silmarillion map, and the only known description of the physical nature of Middle-earth's universe. Detailed annotations highlight changes ranging from the spelling of Elvish names to pivotal emendations whose effects reach even to the war of the ring. The Shaping of Middle-earth presents a solid framework by which to trace the development of the early lore of Middle-earth. It is a truly indispensable reference work for those familiar with the history of that endlessly beloved land--and fascinating reading for those just entering that world.

Ritoókné Szalay Ágnes - Kutak
Kutak, ​a test és lélek megújuló erejének éltető forrásai. A kötetben két kút között igazodnak a magyarországi humanizmus jelenségeit vizsgáló tanulmányok. A ferrarai Castello oszlopcsarnokos udvarán ma is ott a kút, amelynek közvetlen szomszédságában volt Guarino mester otthona. Innen áradt az itáliai humaniz mus frissítő áramlata Janus Pannoniuson keresztül Pannóniába, először a király környezetébe, majd az újra fogékony főpapi udvarokba. Száz évvel később az északi Wittenberg egyeteme vette át ugyanezt a szerepet. Az új tanításra vágyók Melanchthonnál otthonra leltek. A két kút időben is és térben is messze esik egymástól. Mégis, a fejlődés íve a kettő között kirajzolódik. (Részlet a szerző előszavából)

Covers_421186
A ​török népek vallásai Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - A ​török népek vallásai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Veres András - Kosztolányi ​Ady-komplexuma
A ​magyar irodalmi élet egyik máig eleven botrányáról van szó e kötetben, amelyről már rengeteget írtak, sok indulattal, de kevés tárgyismerettel. A kötetben a szerző gondosan körüljárja a témát: Kosztolányi Dezső viszonyát Adyhoz, pontosabban ahhoz, amit Ady jelentett, különösen amikor széles körű kultusz támadt körülötte (főleg a halála után) – ebben a magyar irodalmi közízlés súlyos elferdülését látta. Nem csupán személyes ellenszenvről, versengésről vagy költészetfelfogásuk, művészi világképük ütközéséről volt szó. Kosztolányi számára ugyanis 1906-ban és 1929-ben egyaránt a magyar költészet jövője volt a tét. De a két időpontban igen eltérő módon élte meg a helyzetet és az érvei is nagyon különböztek. A „komplexum” szóval a szerző éppen Kosztolányi Adyhoz való viszonyulásának folyamatos átalakulását, sokszínűségét és bonyolultságát hangsúlyozza.

J. R. R. Tolkien - Elveszett ​mesék könyve I.
J.R.R. ​Tolkien nem csupán regényíró volt. Tudományos munkássága mellett élete fő műve egy több mint 50 éven keresztül folyamatosan bővített és javított saját mitológiai rendszer, amelyet átfontak az általa kidolgozott mesterséges nyelvek. E páratlan mítosz-ciklus legismertebb darabjai _A Gyűrűk Ura_ és _A hobbit_, illetve a posztumusz szerkesztett, _A szilmarilok_ című gyűjtemény – amely azonban sajnos nem teljes, és nem tükrözi azt, ahogy a Professzor elképzelte a művet. Tolkien halála után fia és hagyatékának gondozója, Christopher Tolkien hozzáférhetővé kívánta tenni a mitológiai ciklus eddig nem publikált részleteit is. A több ezer oldalnyi kéziratot a keletkezés sorrendjében, a lehetőségekhez képest letisztázva, de hiányosságaikat nem titkolva adta közre, sok-sok értelmező jegyzettel. Ez alkotja a _Középfölde Históriája_ című 12 kötetes sorozatot, amelyben Középfölde mítoszainak eleddig rejtett mélységei, soha nem látott kincsei tárulnak az olvasó elé. Az Elveszett Mesék Könyve I. része A szilmarilok mitológiaciklus legelső elbeszélésének bevezető történeteit tartalmazza. Kibontakozik a mitológiarendszer kiindulópontja, és nyomon követhetők páratlan fejlődésének kezdő lépései: a világ teremtése, a valák cselekedetei, a tündék ébredése, legnagyobb alkotásaik születése és Melko pusztító lázadása – ahogy azt maguk a tündék Eriolnak, a nyugati óceánon átkelő ember-hajósnak elmesélték.

Végh Attila - A ​görög dráma esszészótára
Sajátos ​műfajú könyv ez: esszészótár. A költő-filozófus szerző kötete a fontosabb görög drámaelméleti fogalmakat ráérősebben, "alanyibb" módon tárgyalja. Ez a szótár valóban kísérlet: az európai kultúra történetét döntően, máig meghatározó fogalmak megvilágítási kísérlete. A szöveg a költői és a filológusi beszély határvonalán egyensúlyoz.

Covers_342956
Metafilológia ​2. Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Metafilológia ​2.
„A ​filológia nem válasz, hanem kérdés. A filológia nem megoldás, hanem maga a probléma.” E két mondattal jelezte szöveggyűjteményünk első két kötete, hogy szöveg, variáns és kommentár fogalmi háromszögében úgy mutatja be a filológiát, hogy közben végig világossá teszi: amikor a filológia tárgyainak rögzíthetetlenségéről beszél, egyszersmind magát a filológia definícióját is kockára teszi. Gyűjteményünk második kötete új fogalmi hármas segítségével folytatja a bemutatást: szerző, könyv és jelenetek. Szerző, mert a „ki írta?” – vagyis: „hova soroljam a katalógusban?” – kérdése (az alexandriai könyvtár elemi kérdése) nélkül soha nem született volna meg a filológia. Könyv, mert a könyvek előállításának, forgalmazásának és használati módjainak médiatudományos és társadalomtörténeti megközelítése nélkül soha nem vehetnénk egyszerre szemügyre az újkori filológiák keletkezését, a filológia tárgyait és az e tárgyakon vagy tárgyakkal végrehajtható tudományos (filológiai) és nem tudományos (mindennapi) gyakorlatokat. Jelenetek, mert az irodalomtudomány a 21. század második évtizedében legalább annyira a showing, mint a telling világában él. Jeleneteket visz színre és jelenetek színrevitelét elemzi: az írás, az olvasás és a filológia jeleneteit, amelyekben egy-egy pillanatra láthatóvá válnak azok a technikák, gyakorlatok és műveletek, amelyek meghatározzák a filológia hétköznapjait.

J. R. R. Tolkien - A ​homály visszatér - A Gyűrűk Ura históriája I.
Középfölde ​Históriája VI. kötet.

Szentmártoni Szabó Géza - Parthenope ​veszedelme
A ​2009-es esztendő nagyjelentőségű irodalmi felfedezése volt, hogy megkerült Janus Pannonius addig csak felerészben ismert Renatus-panegyricusának teljes szövege egy nápolyi kéziratban. Az Anjou René (1409–1480) szicíliai királyt dicsőítő költeményt, egy velencei patrícius kérésére, 1452-ben, azaz 18 esztendős korában írta a magyar poéta, mégpedig tanulmányai színhelyén, Ferrarában.  A századokon át lappangó szöveg megtalálója, Szentmártoni Szabó Géza irodalomtörténész, az ELTE Bölcsészettudományi Karának oktatója, ebben a tanulmánykötetben bemutatja a panegyricus keletkezésének történetét és magát a művet, amelynek teljes latin szövege és magyar műfordítása ugyancsak itt olvasható.  Az irodalomkutató, aki folytatta Kerényi Grácia magyar hexameterben írt fordítását, időközben egy mindeddig rejtőzködő, százsoros Janus-költeményt is azonosított. Ez a Holdsarló-lovagrend védőszentjét, Szent Móricot, és a rendalapító Anjou Renét magasztaló vers, valamint annak magyar fordítása ehelyütt kerül először a nagyközönség elé.  A nápolyi kézirat, a Renatus-panegyricuson kívül, a költőnek 1458-ban, az itáliai Narniban írt, az ottani Feronia-forrás dicséretéről szóló híres elégiáját is tartalmazza. Ezért került a kötetbe az erről a versről szóló esszé. A két záró tanulmány a Janus-filológia vitatott kérdéseiről értekezik.

Kollekciók