Ajax-loader

'fakszimile' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Arany János - Arany ​János balladái Zichy Mihály rajzaival
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fraknói Vilmos - Pázmány ​Péter
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

139424674
Biblia Ismeretlen szerző
elérhető
17

Ismeretlen szerző - Biblia
A ​biblia szó az ógörög byblion többes száma, jelentése "könyvek". (A "könyvtekercs" jelentésű byblion szó pedig a byblosz szóból származik, amely eredetileg az egyiptomi papiruszt, az ókorban íráshoz használt anyagot jelölte.) A Héber Bibliában egyedül Dániel próféta nevezi "könyvek"-nek a szent iratok gyűjteményét. A keresztények a Kr. u. 2. századtól fogva kezdték ezt a nevet az Istentől származónak vallott iratgyűjteményükre alkalmazni. Ez az egyszerű név találóan fejezi ki, hogy e műnek a rendkívülisége nem külső formájában van, hiszen csak könyveket, látszatra más emberi művekhez hasonló írásokat tartalmaz. A Bibliát gyakran egyszerűen "Írásnak", "Írásoknak" nevezik (Jézus és az apostolok is használják ezt az elnevezést), továbbá "Isten Igéjének", "Szentírásnak", "Könyvek Könyvének" is hívják. Az "Isten Igéje" elnevezés a Bibliából származik: Isten prófétákon keresztül közölt kinyilatkoztatásának megkülönböztető jelölésére szolgál. Ezen kívül Ézsaiásnál az "Úr könyve" néven szerepel. Eszerint tehát a Biblia Isten könyve az emberek számára.

Egyed István - A ​mi alkotmányunk
Ki ​kezébe veszi ezt a könyvet, abban hiába keresi a magyar alkotmány tételeinek rendszeres és kimerítő ismertetését. A szerző ennek a műnek megírásánál és közrebocsátásánál nem ezt a feladatot tartotta szem előtt. A magyar alkotmány tételeinek rendszeres és kimerítő feldolgozása a közjogi kézikönyvek feladata; bár a világháború után a magyar közjogi irodalom termése jelentékenyen megfogyatkozott, azért vannak olyan kézikönyvek, amelyek a szükséges tételes jogi tájékoztatást részletesen vagy vázlatosan megadhatják. Ez a könyv új feladat betöltésére hivatott. A magyar alkotmányt nem annyira tételes rendelkezéseiben, mint szellemében, jelentőségének és jellegzetes vonásainak feltárásával kívánja az olvasó elé állítani; tehát elsősorban nem joganyagot ad, de az alkotmányban a nemzet lelkét keresi, a nemzeti jellemet vizsgálja. Célja kimutatni, hogy ez az alkotmány több tekintetben különálló történeti fejlődés eredménye, a magyar nemzeti lélek hatalmas alkotása, a nemzeti kultúra értékes bizonyítéka; kimutatni, hogy a magyar alkotmány különleges helyet foglal el az alkotmányok rendszerében. Ez a könyv tehát nem annyira ismerteti, mint inkább jellemzi a magyar alkotmányt.

Karinthy Frigyes - Gyermekkori ​naplók - 1898-1899 / 1899-1900
részlet ​az UTÓSZÓ-ból (írta Szalay Károly) Nem hiszem, hogy sok író van a világirodalomban, akinek felnőtt életműve gyermekkori írásaival kezdődik. Ez is karintiáda, e rendkívüli egyéniség életére jellemző adalék. Mintha az érett és kiteljesedett művész utólag és visszamenőleg találta volna ki gyermekkori naplóit, regényeit, verseit - és mintha az éretlen gyermek tizenéves korában előre meghatározta volna későbbi írásainak jellemzőit, témáit, szemléletét, hangulatát.

Szekfű Gyula - A ​magyar állam életrajza
Nemcsak ​Szekfű pályájának, de a magyar történetírás fejlődésének is jelentős mérföldköve ez a kötet. Szekfű megállapítja, hogy a magyar tömegek romantikus és liberális történeti illúziói rendületlenül tartják magukat, s "szinte gyermekesnek tetsző, színpadias történetszemlélet" jellemzi a "nagyközönséget". A magyar állam életrajzával Szekfű jelentős kísérletet tesz a történeti hamis tudat homályainak szétoszlatására. Felfogásában gyökeresen eltér minden korábbi összegzéstől. Gondolatmenetének pillérei Szent István és Széchenyi István. Szekfű bennük olyan államférfiakat lát, akik nemzetük számára új, dinamikus, a fejlett környezethez közelítő pályát jelöltek ki; akik európai léptékkel mérték a magyarság távlatait. Mindez a könyv 1917-es magyarországi megjelenésekor alapvetően újnak számított, de meglepő volt beosztásában, periodizációjában és a felhasznált források kezelési módjában is. Szekfű Gyula munkája egy nagy gondolkodó véleménye a magyar történelem "anatómiájáról".

Gaius - Gaius ​római jogi institutióinak négy könyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

J. R. R. Tolkien - Kürtő ​úr
_Kürtő ​urat könnyű felismerni, hiszen nem sokan szaladgálnak olyan hatalmas kalapban, mint ő, és még kevesebben tartanak Nyuráfot a kertjükben. Mesénk hőse egy napsütéses reggelen úgy döntött, vásárol magának egy automobilt. De nem kellett volna... Első útja ugyanis sétakocsikázás helyett katasztrófák sorozata lett, és ez nem csak Kürtő úr kifogásolható vezetési stílusának volt köszönhető, hiszen ki gondolta volna, hogy Erős úr és Paprika asszony után még három útonálló medvébe is beleütközik?_ _Tolkien professzor gyermekei szórakoztatására írta és rajzolta ezt a mesekönyvet, amelyet most fakszimile kiadásban tarthat kezében a kedves Olvasó. A könyv páratlan oldalain megőriztük a mester saját kézírását és csodálatos rajzait, a páros oldalakon pedig az eredeti angol szöveg magyar fordítása olvasható._

Radnóti Miklós - Bori ​notesz
A ​költő utolsó verseit tartalmazó notesz hasonmás és szedésnyomtatásban megjelenő kiadása, amely Radnóti Miklós munkaszolgálat alatt írt verseit tartalmazza. A kötet megdöbbentő mementó, s nem csupán azért, mert a notesz, amelyben az Erőltetett menet és a Razglednyicák is megtalálható, a Radnóti holttestét rejtő tömegsírból került elő, hanem azért is, mert tanúsítja, hogy még az embertelen körülmények között is képes volt ember és költő maradni.

Kolb Jenő - Régi ​játékkártyák
Kolb ​Jenő a játékkártya félévezredes múltjának legérdekesebb állomásait mutatja be könyvében, egy sor jellemző és művészi szempontból becses, vagy tárgyánál fogva különleges kártya reprodukcióival. A művelődéstörténeti szempontból is fontos Régi játékkártyák c. könyv eredeti kiadása Kner Albert színes illusztrációival és különlegesen szép tipográfiája miatt ma már bibliofil ritkaság.

Covers_27452
Az ​ókor művészete Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Az ​ókor művészete
Egyiptomi, ​babiloni, asszír, perzsa, görög és római építészet, szobrászat, festészet. Ez a könyv változatlan utánnyomás az 1906-ban Budapesten, a Lampel Rt. könyvkereskedés kiadásában megjelent reprintje.

Bornemisza Péter - Tragédia ​magyar nyelven az Szophoklész Élektrájából
A ​hasonmás kiadás újra az olvasók kezébe adja az első magyar nyelvű drámafordítás lenyűgözően robusztus és páratlanul kifejező szövegét. A ránk maradt egyetlen példány (1923-as újrafelfedezése után) fotolitográfiai fakszimile kiadásban vált ismertté, ám ennek példányai mára igen megritkultak. Bécs egyetemén a humanista Georg Tanner görögfordító szemináriumának hallgatójaként Bornemisza 1558-ban magyarította Szophoklész Élektráját: az átdolgozás az antik dráma keresztény erkölcsteológiai olvasata. A tanulmány a szakirodalom eredményeire támaszkodva elemzi Bornemisza módosításait, összeveti az átdolgozást a görög eredetivel, a 16. századi latin fordításokkal és kommentárokkal, feltárja a megformálásban irányadó drámaelméleti hatásokat, bemutatja a retorikaoktatás korabeli helyzetét, értelmezi a fordítás humanista utószavának etikai és nyelvi nézeteit.

Flamand_kalendarium
Flamand ​kalendárium Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Flamand ​kalendárium
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Arany János - Kapcsos ​könyv
Arany ​János kései lírája és balladái az ún. "kapcsos könyvben" maradtak ránk. Amint ezt az 1962. és 1978. évi, két hasonmás kiadásban bárki megnézheti, ajándékozó, ajándékozott és az ajándékozás dátuma együtt olvasható a kis bőrkötésű könyvben: "Arany Jánosnak. Aug. 20. 856. Gyulai Pál." A költő örült az ajándéknak: azon frissiben belemásolta - szép, hibátlan tisztázatban - a Szondi két apródját, de 1856/57-ben egyébként is szívesen használta: további hat vers került belé, közöttük a kötetünkben szintén szereplő vígballada, a Pázmán lovag. Ugyanennyi az 1865 és 1871 közötti beírás: a kulccsal zárható, kapcsos zár valóban legbelső magánügyeket zárt el a nyilvánosságtól, így keserűségét az akadémiai főtitkári lakásbonyodalmai miatt, Arany Juliska betegségét, halálát, majd az unoka, Szél Piroska sorsa iránti aggódását. Utána: évekig semmi. Azután a cím: Új folyam. Alatta ceruzával a lírai újrakezdés dátuma: 1877. S mellette, ugyancsak ceruzával, a ciklus címe: Őszikék. A kézirat innen számolva még 56 verset tartalmaz. Közülük egyetlenegy, az Aj-baj! korábbi; Arany maga írta ezt a cím alá: "(Régibb.)" A többi gondosan, napra datált: 1877. július 3. és 1880. december 10. között születtek. Egy esetben, A magyar nyelv c. disztichonos epigrammánál a költő szigorúan döntött: "Inediták [Ki nem adottak] közé való". A ciklushoz tehát 55, pontosabban 54 új és egy régebbi verset sorolhatunk. Arany eredetileg nem akarta kiadni a ciklust, később mégis foglalkozni kezdett a gondolattal: ezt a kapcsos könyvben a címek elé írt ceruzás számok mutatják. De ugyanúgy leolvasható a lapokról elbizonytalanodása is: hiányzik a 31. vers, megmaradt viszont a kihagyásra ítélt A magyar nyelv sorszáma, az 51. 1880 februárjára - úgy tűnik - Arany feladta a kötetkiadás tervét: az utolsó négy darabnak már nincs száma. Az Összes Munkákba így csak az a 15 vers került be az Őszikékből, amelyeket barátai kikönyörögtek a költőtől. Ezeket kék csillag jelöli a kapcsos könyvben. A többit Arany László adta közre, már apja halála után. Az irodalomtörténet azóta persze elvégezte a kiegészítő kutatásokat: Keresztury Dezső a hiányzó, 31. számú verset a Bonczék c. költeménnyel azonosította; Voinovich Géza pedig olyan töredéket közölt, amelyik nincs ugyan a kapcsos könyvben, de a ciklus címadó verse második részének tűnhetett. (részlet Kerényi Ferenc kísérő tanulmányából = Arany János: Balladák/"Őszikék", Bp. 1993. Ikon Kiadó, 13.)

Sztrókay Kálmán - A ​kis ezermester
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Arany János - Arany ​János balladái
A ​magyar költészetben a ballada fogalma elválaszthatatlan Arany János nevétől. "A balladai homályt, balladai rövidséget kiválóan alkalmasnak találja, hogy egy sötét bűn és sötét bűnhődés legyen a tárgya... A virtuozitás itt abban van, hogy hogyan tudja a büntetést a bűnből logikával és az őrületnek bizonyos fokozatos bemutatásával kifejteni."- írja róla Szerb Antal. Kötetünk ezeket a közkedvelt és népszerű verseket tartalmazza a történelmi balladáktól kezdve a népballadáig.

Weöres Sándor - Weöres ​Sándor kézírásos könyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tolnai Simon - A ​bűvészet könyve
Elüljáró ​beszéd Hölgyeim és uraim! Van szerencsém önöknek jó estét kivánni és egyben szives engedelmüket kérni, hogy bűvész-előadásomat minden hosszadalmas bevezetés nélkül, azonnal elkezdhessem. Nézzék, itt van a kezemben egy könyv. Olyan, mint a többi: egymás mellé füzött ivek, betükkel és képekkel telinyomott papiros; de ha forgatni kezdem a lapjait, minden oldaláról csakugy omlik elénk a tömérdek sok csodálatos furcsaság... Ni, mennyi tarka golyó, virág, lámpás, madár, aranyhal, karika, legyező hullik ide... És mindjárt el is tünik, csak azt kell mondanom: hókusz, pókusz!... ne méltóztassanak csodálkozni... Ez csak a kezdet... Mostan következnek a kifogyhatatlan palackok, a kincsesládák, az eleven bábuk... És ha jobban megrázom ezt a könyvecskét, lapjai közül még külömb holmik is kerülnek ki. Mintha csak a Guy de Maupassant rejtelmes vándorló butorainak kelt volna lába: asztalok, székek bukfenceznek kifelé a maréknyi papirosból. Ha pedig végigpörgetem ujjaim között az utolsó lapokat: olyasvalami hallatszik, mint a hársfák zizegése őszi éjszakán, végigborzongat bennünket valami hűvös fuvalom és komor árnyékok kergetőznek a levegőben... Teringette, nem jó az ilyen boszorkányos könyvvel játszani!... Becsapom... De ahogy becsaptam, kiugrik belőle egy fekete frakkos, jóképü ur, a kezében varázspálca és módosan meghajlik önök előtt...

Gaál Mózes - Magyarország ​művelődésének állapota az Árpád-házi királyok alatt
Gaál ​Mózes tanulmánya 1901-ben látott napvilágot. Jelen kiadás annak a reprint kiadása.

Covers_313893
Szép ​szó Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Szép ​szó
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ludvig Holberg - Klimius ​Miklósnak föld alatt való útja
Elöljáró ​maga-mentő beszéd. Esvén értesünkre, hogy ezen Historiának igazságát némelly hihetetlen emberek kétségbe vették, következésképpen hogy e' Föld alatt való Utról irtt Könyvben elöl-adattatott dolgok fel- 's alá bal itélettel és hirekkel hordoztatnak, illendönek találtuk, hogy ezt az ujj nyomtatást a' hireknek megelőzésére némelly Haza-fiaknak bi-bizonyság éttelével meg erősítsük.

Ismeretlen szerző - 1847/8-ik ​évi országgyűlési törvényczikkek
1848-ban ​a pesti Landerer és Heckenastnál kiadott könyv hasonmás kiadása.

József Attila - A ​legutolsó harcos
A ​legutolsó harcos kötetet az 1940-es években még kézbe vehette 2 irodalomkutató, de több mint 40 évig ismeretlen helyen rejtőzött. A közelmúltban a makói József Attila múzeumnak sikerült nyomára akadnia. A kötet darabjai ma már nagyrészt ismeretesek, de változatok és egy ismeretlen költemény is akad közöttük. Az olvasó most olyan művet vehet a kezébe, melyet József Attila formált kötetté. A költő kéziratos verseskönyvének hasonmása.

Kassák Lajos - Tisztaság ​könyve
Az ​uj müvészet az uj emberé. Mi egy uj kor kezdetén uj tipust kezdő emberek vagyunk. A müvészet, mint önmagáért való SZÉP nem érdekel bennünket. Nem könnyü kezü cizelálók, hanem nyughatatlan feltalálók - vassal, cementel és üveggel dolgozó épitőmesterek vagyunk. Tisztán áll előttünk alkotásainknak, mint önmagunk más, uj formába állásának tárgyi és etikai értelme. Ezen kivül pedig nincs mérték, mellyel hozzánk és munkáinkhoz közeledni lehetne.

Babits Mihály - Recitativ
1916. ​januárjában jelent meg harmadik kötete Recitativ címmel. A mű szerepel Babits Mihály összegyűjtött versei között is.

Finály Henrik - A ​latin nyelv szótára
A ​hajdani neves kolozsvári professzor Finály Henrik szótára alapmű. Modernebb változata őseinek, Szenczi Molnár Albert, Pápai Páriz Ferenc, Bod Péter munkáinak. Több, mint 61.000 szócikkével az eddigi legteljesebb és leghasználhatóbb latin szótár. Finály Henrik 1852-től a kolozsvári kereskedelmi iskola tanára, 1856-tól az Erdélyi Múzeum Egyesület titkára, 1872-től a kolozsvári egyetem klasszika-filológia tanára. 1868-tól egyben a kolozsvári kereskedelmi- és iparkamara elnöke. Az MTA levelező tagja. "...szembeötlő volt, (...) hogy más szótárak nem elégítik ki azoknak a szükségét, a kik a középtanodán túl is hivatásuknál fogva latin irodalommal foglalkozni, latin kútfőkből merítni kénytelenek. A theologus, a jogász, az orvos, a történelembuvár, a természet-vizsgáló, a csillagász stb., a ki ókori kútfő-tanulmányokra akart terjeszkedni, nem kapta meg e szótárakban éppen azt, a mire leginkább kellett rá keresnie." - írja a szerző a szótár Előszavában. Ez a CD-ROM hiányt pótol, mikor elérhetővé teszi ezt az alapvető szótárt digitális formában, és lehetővé teszi a teljes szövegű keresési funkciókat. Forrás: http://www.arcanum.hu/kiadvanyok/lexikonok_szotarak/a_latin_nyelv_szotara.html

Sebestyén Gyula - Rovás ​és rovásírás
Sebestyén ​Gyula (1864–1946) Rovás és rovásírás című könyve először 1909-ben jelent meg a Magyar Néprajzi Társaság kiadásában. A nagy tekintélynek örvendő szerzőt összefoglaló műve megírására a Magyar Nemzeti Múzeum kérte fel azután, hogy a XX. század elején országos méretűre duzzadt az a botrány, amely „egy Tar Mihálynak nevezett földműves” által hamisított rovásírásos felirat körül robbant ki. A botrányt követően sokan még az igazi rovásírásos emlékek valódiságát is kétségbe vonták. Sebestyén Gyula közel százéves munkája tudományos alapossággal mutatja be, miként használták széles körben a rovást számok és tulajdonjegyek rögzítésére. Nyomon követi a honfoglalástól a legújabb időkig használatos magyar rovásírás emlékeit, bizonyítva ezzel a rovás és a rovásírás ősi voltát. A könyvet 145 ábra teszi szemléletessé. A Tinta Könyvkiadó azzal a szándékkal adja közre reprint kiadásban a Mesterművek sorozat negyedik köteteként a könyvet, hogy kultúránk e becses kincsét mind többen megismerhessék. _Mesterművek_ sorozat tagja

Ismeretlen szerző - Fortuna, ​azaz: szerencsének, avagy szerencsétlenségnek kereke
Megütötte ​a főnyereményt! - mondjuk, ha valakit nagy-nagy szerencse ér, és arra gondolunk, hogy legközelebb talán a mi számainkat húzzák ki a lottón. Többen nem elégednek meg a várakozással, segíteni is próbálnak a szerencséjükön: szeretnék előre látni életük bekövetkező fontos eseményeit, megtudni például a nyertes lottószámokat. Megpróbálják megfejteni álmaikat, következtetéseket vonnak le a mindennapok történéseiből, sőt a merészebbek jósnőhöz is fordulnak. Ám ez utóbbi időigényes - gondolták elődeink már évszázadokkal ezelőtt is - s hátha a közvetítő személy által valahogy kiszivárog a fontos titok. Ezért jóskönyveket szerkesztettek, amelyek segítségével a kíváncsiak otthon, saját maguk választ kaphattak fontos kérdéseikre, kalandos utazásra indulhattak a jövőbe... Ezeknek a sorsvető könyveknek egy XVIII. századi példányát tartja kezében hasonmás kiadásban az olvasó; s ha kedvet érez magában a játékos jövőbe pillantásra - kalandra fel!

Lakatos Károly - Vadászhit
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Blanche Ebbutt - Don'ts ​for Husbands
Don'ts ​for Husbands and Don'ts for Wives are facsimile editions of the original books published by A&C Black in 1913. Each pocket-sized book contains hundreds of snippets of entertaining advice for a happy marriage, which rings true almost 100 years after they were written. The reissued titles are ideal Christmas stocking fillers, and gifts for weddings, engagements and anniversaries. Advice appears under the following chapters: 1. Personalities 2. How to Avoid Discord 3. Habits 4. Financial Matters 5. Evenings at Home 6. Jealousy 7. Recreation 8. Food 9. Dress 10. Entertaining 11. Household Management 12. Children

Arthur Schopenhauer - A ​halálról / A faj élete / A tulajdonságok öröklése
A ​Franklin-társulat 1918-as kiadásának reprint kiadása.

Ismeretlen szerző - Balaton ​és környékének részletes kalauza
Van-e ​még kedve, ideje, türelme a 21. század magyar emberének nézelődve, meg-megállva, elmerengve sétálni az ismert-ismeretlen múltban? Van-e még kedve, ideje, türelme kézbe venni, belelapozgatni, olvasni olyan könyvet, amelyben nem található semmilyen gyorsan javunkra fordítható, hasznot hajtó, pénzt fialó információ? Kíváncsiak vagyunk még szüleink, nagyszüleink hajdani, a mi életünktől, gondjainktól roppant különböző mindennapjaira? Nyári pihenés helyszíneinek tervezgetéséhez, utazás közben, Balaton-parti nyaraláskor tökéletesen hasznavehetetlen, "elavult" útikönyvet tart kezében az olvasó. Hajdani helyszínrajzok, térképek, birtokviszonyok, szálláshelyek, menetrendek, látnivalók - minderről ma már csak mesélő hírmondó maradt: Dr. Dornyay Béla és dr. Vigyázó János Balaton és környéke részletes kalauza.

Kollekciók