Ajax-loader

'2. század' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Apuleius - Az ​aranyszamár
Az ​Aranyszamár latin irodalom egyetlen nagy regénye, az örökké kíváncsi, nyugtalan és titkokat feszegető ember tragikomédiája. Lucius, a regény hőse, Thessaliába, a mágia és a varázslat hazájába utazik. Madárrá szeretne változni, de végzetes tévedés következtében szamárrá változik. Most ez az emberi értelemmel megáldott vagy megvert szamár a kalandok egész sorát szenvedi végig, míg végre visszaváltozik emberré. Ezt a regényt filozófus írta, Apuleius, i. sz. második századának derekán, Észak-Afrikában, ahol közben egy boszorkánypernek is hőse volt. Apuleius regényének alapgondolata mélységes igazságokat hordoz, maga a regény azonban minden ízében mulattató. Ebben a filozófusban egy ragyogó író is lakott; írói művészetének remekei a novellák, amelyek Boccaccio Dekameron-ján keresztül a világirodalomba is utat találtak. De a regény legszebb virága Amor és Psyche története, a Hamupipőke meséjének ókori változata, a földöntúli szerelem sugárzó költészete.

Alexander Giese - Marcus ​Aurelius
Mindössze ​hét nap története ez a könyv - Marcus Aurelius, a filozófus császár utolsó napjaié. Marcus éppen újabb hódításokra készül, újabb provinciák megalakítására, amikor rátör a halálos kór. Fia és kijelölt utóda már a béke embere: egy Rómára nézve lealázó békéé. Ezekben a napokban végbe megy az alapvető rezsimváltozás: a haldoklót elhagyják hívei - a túlélni akarók. Túlélni - s mégpedig haszonnal: ez Marcus bizalmasának, görög titkárának a célja. Ezért készít feljegyzéseket az utódnak, Commodusnak a hét nap történetéről. Ám közben ugyanezekről az eseményekről a császár "gondolatait" is olvashatjuk. Így sajátos, "kettős tükrözésben" látjuk az eseményeket. A szituáció drámaiságát fokozza a császár lelkiismereti válsága: Marcus hódító hadivállalkozások vezetője, ezrek hóhéra, ugyanakkor filozófus elme, aki saját tetteivel sem tud azonosulni. A hiteles történeti forrásokon alapuló regény a kritikus helyzetben végbemenő lelki folyamatok ábrázolásával teszi vonzóvá, érdekessé tárgyát. Kultúrtörténeti adatai ismeretgazdagítók, s kedvét lelik benne azok is, akik a római császárság egy jellegzetes korával akarnak megismerkedni - az Antoninusok uralmával -, meg akik "csupán " a filozófus Marcus Aureliusra kíváncsiak. Érdekességként megemlítjük, hogy a regény cselekménye Pannoniában játszódik.

Petronius Arbiter - Apuleius - Trimalchio ​lakomája / Az aranyszamár
Petronius ​Arbiter, a Sienkiewicz Quo vadis-ából bizonyára mindenki előtt ismert lemondóan-hősiesen meghaló arisztokrata, és a botrányhős rétor, a madaurai Apuelius a római irodalom két idegenből - görögből - átvett ikerműfajának, a novellának és a regénynek legjelesebb képviselői. Petronius műve a Trimalchio lakomája (Satiricion című, töredékesen fennmaradt "erkölcsregényének" - valójában laza novellafüzérének - egyetlen összefüggő része) a felkapaszkodott újgazdagok szűk körű, kicsinyes és földhözragadt világának ellenálhatatlan erejű szatírája. Az aranyszamár, Apuleius remeke (a latin irodalom egyetlen terjedelmesebb regényes) az örökké kíváncsi, nyughatatlan és titkokat feszegető ember tragikomédiája.

Publius Cornelius Tacitus - Tacitus ​összes művei
Tacitus ​életműve a római történetírás csúcsteljesítménye, máig eleven kincsesháza, s nemcsak azért, mert páratlan értékű forrás, mert lapjain megelevenedik Tiberius, Nero és Agrippina sorsa, a római birodalom kisebb-nagyobb alakjainak története, a győzelmes és véres hadjáratok-harcok, mert a krónikás alaposságával tudósít idegen népek, s különösen a germánok társadalmáról, szokásairól, erkölcséről, hanem azért is, mert ez a ragyogó, kritikus és keserű szellem a latin széppróza utolérhetetlen remekét alkotta meg. Egy-egy mondata is az ábrázolt alak egész egyéniségét képes megragadni, egy-egy szava is tettek mögé világít, egy-egy sorban viharos drámákat tud megjeleníteni. Sokszor a talányosságig tömör stílusa arányos formába fogja a túláradóan gazdag tartalmat, a bölcs elmélkedéseket. Nem könnyű olvasmány Tacitus még magyarul sem, de aki belemélyed, aki figyelmesen követi az események és a gondolatok szálait, a világirodalom egyik nagy alapművét hódíthatja meg, járhatja be egyre növekvő gyönyörűséggel.

Lukianosz - Istenek, ​halottak, hetérák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Apuleius - A ​mágiáról / Virágoskert
Apuleiust, ​az ünnepelt szónokot, sikeres írót, könnyű tollú költőt, sokaktól csodált természettudóst i. sz. 158-ban beidézték az észak-afrikai Sabrata város bíróságára. Hatalmas tömeg gyűlt össze a tárgyalás napján, hogy meghallgassa a vádat - Apuleius mágikus üzelmekkel házasságra kényszerített egy nála tizenhárom évvel idősebb özvegyet -, és még inkább az író bravúrosnak ígérkező védekezését. Nem csalódott a hallgatóság: az író védőbeszéde - A mágiáról - ragyogóan szellemes érvelésével valóban nagyszerű szórakozást nyújtott. De a rejtélyek nem oszlottak el: Mire használta a tükröt? Miért vásároltatott halakat? Csakugyan tartott-e éjszakai varázsszertartást? Mi történt az epilepsziás fiúval? Mi volt az a kendőbe burkolt tárgy? Csontváz volt-e a szobor vagy Mercurius képmása? ... A Virágoskert ókori válogatás Apuleius beszédeinek legszebb helyeiből. Különös egyveleg anekdotákból, földrajzi, történelmi, természetrajzi érdekességekből, morális eszmefuttatásokból, dús verbális pompájú hasonlatokból, szinte verssé és zenévé párolódó szónoklattöredékekből. Az olvasó élvezettel fogja fölfedezni, hogyan kapcsolódik ezer szállal ez a méltatlanul elfeledett két Apuleius-írás a világhíres főműhöz, az Aranyszamárhoz.

Lukianosz - Ikaromenipposz
E ​kis kötet Lukianoszt, a szatíraírót mutatja be, aki hol nevetve, hol szitkozódva vágja szemébe az igazságot istennek, embernek. "Mit várhatunk az emberektől - mondja például Mómosz Zeusznak -, mikor az életben csak a zűrzavart látják, hogy a jókat elhanyagoljuk, szegénységben, betegségben, rabszolgaságban rútul vesznek, míg a leggonoszabb, nyavalyás gazembereké minden tisztelet és mérhetetlen vagyon." Mindvégig szórakoztató, pompás olvasmány ez, és a világirodalom nem egy ismert darabjának ősére bukkanhatunk benne, például a "Hazugság szerelmesé"-ben Goethe Bűvészinasának vizet hordó seprűjére.

Covers_226281
Mámor Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Mámor
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szent Pál - Levelek
Kossuth ​Könyvkiadó, 1991 Az alapul vett kiadás: Újszövetségi Szentírás. Szent István Társulat, 1971. Fordította: Gál Ferenc A keresztény legendakör Pál apostolnak tulajdonítja ezt a tizenhárom levelet, melyek az időszámítás utáni 1-2. században keletkeztek. Tarzusz városának szülötte, Saul, tűzzel-vassal üldözte az őskeresztényeket, s a damaszkuszi úton váratlanul átélt istenélmény megrázkódtató hatása alatt egyik percről a másikra hívővé, az őskeresztény egyház buzgó szervezőjévé lett. Különböző városok hívőihez címzett lelkipásztori intelmei az adott egyházközség sajátos helyzetéből, az igehirdetés pillanatnyi szükségleteiből, az őskeresztény élet talajából nőttek ki, szóbeli prédikációk kiegészítőiként. Pál tanúságot tesz "az Úr Jézus Krisztusban való megigazulás" mellett, "melyre mindenki rászorul".

Kis Ervin - Origenész
Kis ​Ervin regénye hitelesen történelmi és költött figurák segítségével a második-harmadik századba, a keresztények még forrongó, sőt, forradalmár világába, az egyház létrejöttének küszöbére vezeti az olvasóját. A hit kegyelmi állapota, a hit csapdái, a hit elsorvadása érdekli az írót. A vakbuzgó, a felszínes, az önemésztő, a doktriner, a cinikus eszközzé aljasuló, az alkotó létnek értelmet adó hit módozatait és egyetlen ember által és átélhető fázisait vizsgálja. A regény középpontjában Origenész, a hittudós áll, akinek varázslatos egyénisége nagy szerepet játszott abban, hogy Alexandria a korai kereszténység egyik bölcsője lett. Origenész elméleti munkássága is igen jelentős: nézeteit a mai teológia, felfedező izgalommal, újra vizsgálat tárgyává tette.

Marcellus Mihály - A ​veterán / Aquincum farkasa
A ​VETERÁN * AQUINCUM FARKASA PANNONIA ROMANUM A veterán I. sz. 108-ban, Traianus császár uralma idején kis római felderítőcsapat járja az Aquincum környéki hegyeket Marcus Lupius Melior tribunus és unokafivére, Caius Lupius Mustella parancsnoksága alatt. A szakaszt támadás éri, és Caius Lupius az első útjába kerülő helyi családon torolja meg az imperiumot ért sérelmet. Másfél évtizeddel később, immár Hadrianus császár uralkodása alatt sorozatgyilkosságok borzolják a kedélyeket Aquincum békés városában. Az áldozatok mind kiszolgált és letelepedett katonák. Latinianus helytartó különösen az uralkodó közelgő látogatása miatt mielőbb szeretné megoldani az ügyet, ám ehhez kénytelen az egyik áldozat rokonának, a visszavonulva gazdálkodó Marcus Lupius Melior tribunusnak a segítségét kérni. Aquincum farkasa I. sz. 136-ban római előkelők hódolnak vadászszenvedélyüknek az Aquincum környéki hegyekben. A szenvedély azonban vérszomjba fordul át, és az erdő vadjaival meg nem elégedve a legnemesebb vadat kívánják elejteni: a környéken élő leigázott eraviscus nép tagjait. A mindenhatóságuktól megrészegült vadászok azonban egy nap olyan ellenféllel találják magukat szemben, amire nem számítottak… és Aquincum előkelő villáiba hamarosan beköltözik a rettegés. Az i. sz. I. század végére a Római Birodalom meghódította és pacifikálta a mai Dunántúl területét, két provinciára, Pannonia Inferiorra és Pannonia Superiorra osztva azt. A római jelenlét azonban közel egy évszázadig pusztán katonai volt, sok helyen megmaradt a régi törzsi szervezet, és a legiók állományát is a helyi lakossággal töltötték fel. Marcellus Mihály Pannonia Romanum című regénysorozata rendkívül alapos történelmi kutatómunkára támaszkodva, hagyományőrzőként saját élményekből is táplálkozva mutatja be az i. sz. Pannonia provinciák történetét. A regények fordulatokban gazdag cselekménye mellett színes, plasztikus képet fest a korabeli Aquincum és Pannonia életéről, úgy a hódítókéról, mint a meghódítottakéról, a kézművesekéről és az előkelőkéről, a közkatonákéról és a hadvezérekéről, a helytartókéról és a császárokéról.

Gaius - Gaius ​római jogi institutióinak négy könyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ilankovatikal - Mangudí Marudanar - Silapaddiháram ​és Maduraikándzsi
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lukianosz - Lukianosz ​összes művei I-II.
A ​világirodalom egyik legnagyobb szatirikusának műveiben káprázatos tarkaságban kavarog az ókor sokféle hagyományú népeinek, görögöknek, rómaiaknak, szíreknek, egyiptomiaknak egybeolvadó világa. Lukianosz, aki szíriai vándorszónokból lett a görög irodalom egyik betetőzőjévé, otthonosan mozog a fecsegő szónoklattan-tanárok, a szélhámos álfilozófusok, nagyképű újgazdagok, vacsorára leső talpnyalók, gazdag szeretőre vadászó fiúk és lányok és a tudomány százféle tehetségtelen akarnokának világában, de semmivel sem idegenebbek tőle a klasszikus és keleti kultúrák mítoszai és vallási szokásai, szent és profén törénetei, a régi és egykorú irodalom és képzőművészet csúcspontjai, az antik humanisztikus műveltség leglényegesebb alkotóelemei. Egyforma biztonsággal kezeli a vers és próza, képzelt szónoklat és fiktív levél, novella és dialógus műfaját, ahogy az antik irodalomnak szinte valamennyi stílusirányát, kifejezési formáját is problémátlan könnyedséggel tudja a maga szolgálatába állítani minden hazugságot kérlelhetetlnül nagyító alá vevő írásaiban. Istenek és halandók, élők és halottak, császárok és hetérák egyenrangú szereplői annak az antik hiúság vásárának, amely a Lukianosz-művekben életre kel. Az olvasó gyakran szinte kortársának érzi támadásainak célpontjai, hazugság-gyűlölő iróniájának szenvedélyessége, és írásművészetének friss eszközei miatt.

Apuleius - Apologia ​(de magia) / Védőbeszéd (a mágiáról)
Apuleius ​mint filozófus a középső platonizmus képviselője, a Platonicus név büszke viselője, rhétorként az újszofisztika (második szofisztika) művelője. Védőbeszéde sokat köszönhet a változatlan emberi jellemnek. Bölcselők hosszú sora fejtegette, hogy az embernek az önfenntartásra való törekvése a legfontosabb ismertetőjegye. Az ember mivolt jellemzője az egoizmus, "az ember embernek farkasa" törvénye, igény a másik mindenkori leküzdésére. Az összeférhetetlenség, az irigység, a féltékenység, a másik sikerével való azonosulás képtelenség segítette megszületni a világirodalom első - a szerző saját maga érdekében kifejezett - Apologiáját.

Mócsy András - Pannonia ​a korai császárság idején
Ez ​a könyv ugyanebben a sorozatban megjelenő második részével együtt egy angol sorozat számára készült Pannonia and Upper Moesia című munka rövidített változata. Köszönettel tartozom a londoni Routledge and Kegal Paul kiadónak, hogy hozzájárult e változat magyar nyelvű készítéséhez. Egy római provinciáról szóló könyv más szempontokat követ, mint egy mai ország római korát ábrázoló munka. Az olvasó ezért talán hiányolni fogja a hazai római emlékek és ásatások leírását, amely egy "Magyarország a római korban" című könyvnek legfontosabb feladata lenne. Ilyen munka más országokban nem ritka, és nálunk sem lenne haszontalan e műfaj megteremtése. Mivel a mai politikai határok csak kivételes esetben egyeznek a római tartományok határaival, ez a műfaj sok országban jobb híján pótolja azt a történeti szempontból indokoltabb ábrázolásmódot, amely a római kor földrajzi és politikai egységeiből indul ki. A magyar régészet- és történettudományban szerencsére mindig megvolt a törekvés, hogy kitekintsen az egykori Pannóniának csupán mintegy felét alkotó Dunántúl határain. Ebben a könyvben is arra törekedtem, hogy Pannónia minden része a kor történetében játszott szerepének megfelelő figyelemben részesüljön.

Somos Róbert - Középső ​Platonizmus
A ​kötet célja egy átfogó, az egyetemi filozófiaoktatás számára használható anyag közreadása a középső platonizmus - azaz az i.e. 1.század és az i.sz. 3.század közepe közötti időszak meghatározó filozófiai irányzata - témájában. A bevezetés áttekintést nyújt a középső platonizmus történetéről, előtörténetéről, forrásairól, meghatározó képviselőiről. A válogatásban a középső platonizmus minden jelentősebb, görög nyelven író képviselője szerepel. A szövegek a filozófiatörténeti és kultúrtörténeti szempontból leginkább meghatározó témákat dolgozzák fel. Albinosz bevezetése tükrözi azt a rendet és okatási menetet, amelyet Platón szövegeinek tanulmányozása során az 1-2.században követtek. Alkinosz tankönyve az egyetlen görög nyelvű Platón-tankönyv a középső platonizmus idő-szakából. Plutarkhosz Timaiosz-értelmezése a szerző filozófiai szem-pontból legjelentősebb és legnagyobb hatású munkája, amely a platonista teológia alapműve. Plutarkhosz etikai tárgyú értekezése (Az erkölcsi erény) foglalkozik a legrészletesebben az érzelmek és szenvedélyek kérdésével. A középső platonizmusnak a saját korukban legnevesebb képviselői (Eudórosz, Numéniosz, Attikosz) töredékeikkel szerepelnek. Végül olvasható Alexandriai Philón tollából a bibliai teremtéstörténet allegorikus magyarázata, mely a középső platonizmus erőteljes hatását mutatja. A kötetet bibliográfia zárja, mely vezérfonalat kíván nyújtani a középső platonizmus és a válogatásban szereplő görög filozófusok tanulmányozásához.

Marcellus Mihály - A ​trónbitorló
Avidius ​Cassius i. sz. 130-ban egy szír kereskedő fiaként született. Apja már római polgárjogot nyert, ő maga pedig kora ifjúságától kezdve azért küzdött, hogy a régi római erényeket megőrizve a hadseregben jusson előre. Elszántsága elnyeri jutalmát: a birodalom határvidékein szolgálva egyre magasabbra jut a katonai ranglétrán, míg végül i. sz. 172-ben a keleti provinciák teljhatalmú ura lett. A sikeres hadvezér, Marcus Aurelius császár kegyeltje az uralkodó halálhírét véve úgy dönt, hogy maga foglalja el a caesarok trónját. A keleti provinciák sorra behódolnak neki, és úgy tűnik, Róma éléskamrája, Egyiptom megszerzése után diadalmasan vonulhat be Itáliába és fogadtathatja el uralmát a Szenátussal és Marcus Aurelius törvényes utódjával, Commodusszal is. Az istenek azonban kegyetlen játékot űznek a trónbitorlóval, és a csúcsról mindig gyorsabb a bukás, mint a felvezető út. Marcellus Mihály új, Aeterna Roma című regénysorozatának első kötete fordulatos élet- és jellemrajz egy pártütésében is tragikus sorsú, tehetséges hadvezérről. A széles körű kutatómunkára támaszkodó regény hű krónikája Marcus Aurelius uralkodása e kevésbé ismert, mégis nagy horderejű mozzanatának.

Apuleius - A ​világról
A ​Krisztus utáni második században élt karthágói szerzőt, korának ünnepelt vándorfilozófusát a legtöbb olvasó csak mint Az aranyszamár szerzőjét ismeri. Ez a kötet, mely Apuleius összes szónoki művét és - magyar nyelven eddig meg nem jelent - filozófiai írásait tartalmazza, kalandra hívja az olvasót. Kalandra, melynek során újra meg újra felteszi magának a kérdést, mi köti össze a frivol történetek mesélőjét, a platonikus filozófia pontos ismertetőjét és a csengő-bongó szavú szónokot.

Szitányi György - Szamár ​voltál, Lukiosz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mary Chamberlain - The ​Dressmaker's War
For ​readers of Amy Bloom, Sarah Waters, and Anthony Doerr, The Dressmaker’s War is the story of a brilliant English seamstress taken prisoner in Germany during World War II: about her perseverance, the choices she makes to stay alive, and the haunting aftermath of war. London, 1939. Ada Vaughan is a young working-class woman with an unusual skill for dressmaking who dreams of opening her own atelier. When she meets Stanislaus von Lieben, a Hungarian aristocrat, a new, better life seems to arrive. Stanislaus sweeps Ada off her feet and brings her to Paris. But when war breaks out and Stanislaus vanishes, Ada is abandoned and alone, trapped on an increasingly dangerous continent. Taken prisoner by the Germans, Ada does everything she can to survive. In the bleak horror of wartime Germany, Ada’s skill for creating beauty and glamour is the one thing that keeps her safe. But after the war, attempting to rebuild her life in London, Ada finds that no one is interested in the messy truths of what happened to women like her. And though Ada thought she had left the war behind, her past eventually comes to light, with devastating consequences. Gorgeously written and compulsively readable, The Dressmaker’s War introduces us to an unforgettable heroine—Ada Vaughan, a woman whose ambition for a better life ultimately comes at a heartbreaking cost.

Lo Kuan-Csung - A ​három királyság története
A ​Három Királyság története című regény Lo Kuan-Csung műve (a hagyomány szerint a XIV. századból) "a három királyság" koráról, vagyis a II-III. század fordulójáról. A kínai szöveg első hat fejezetét, a főhősök megjelenését és bemutatását Ecsedy Ildikó fordította és kommentálta.

Norman Franks - A ​Bodenplatte hadművelet
945. ​január 1-jén a felkelő nap első fénysugarainál a Luftwaffe több mint 800 vadászrepülőgépe szállt fel a németországi repülőterekről, hogy csapást mérjenek a szövetségesek Hollandiában, Belgiumban és Franciaországban lévő repülőtereire. Néhány helyen a váratlan támadás tökéletesen sikerült, máshol nem – több repülőtér felett a támadókat katasztrofális veszteség érte. Norman Franks hadtörténész a repülőosztályok és -századok hadműveleti naplóira támaszkodva, a szemtanúk beszámolóit felhasználva, plasztikus képet fest arról a hideg téli reggelről és a nap eseményeiről. Ez alatt a támadás alatt a németalföldi síkságok és városok felett kis magasságon folyt a légi harc. A Luftwaffe több mint 300 repülőgépet és körülbelül 200 pilótát vesztett. A szövetségesek viszont csak alig egy tucat pilótát vesztettek el, és a földön megsemmisült 200 repülőgépüket néhány nap alatt pótolni tudták, míg a Luftwaffénak erre nem volt lehetősége. A tervek szerint a Bodenplatte hadművelet villámcsapásszerű hirtelenséggel semmisítette volna meg a brit és amerikai légierőket Nyugat-Európában, de mint kiderült, a Luftwaffe öngyilkos akcióra vállalkozott.

Covers_120472
Jazigok, ​roxolánok, alánok Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Jazigok, ​roxolánok, alánok
Istvánovits ​Eszter-Kulcsár Valéria: Vázlat a szarmaták sztyeppei történetéhez Istvánovits Eszter: Szarmaták a Kárpát-medencében Vörös Gabriella: Településszerkezet és életmód az alföldi szarmaták falvaiban Farkas Csilla: Korai szarmata temető aranyleletes sírjai Füzesabony határából (Újabb adatok a szarmata kori viselet problémaköréhez) Cseh János: Római kori településtörténeti kutatások Kengyel határában Kulcsár Valéria: A szarmaták temetkezési rítusának jellegzetességei az Alföldön Vaday Andrea: Kereskedelem és gazdasági kapcsolatok a szarmaták és a rómaiak között

Lukianos - Lukios ​vagy A szamár és más szatírák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lukianos - Beszélgetés ​a táncról
Az ​ókori esztétikának e kis remeke ebben a könyvecskében jelenik meg először magyar nyelven. a fordítás C. Jacobitz 1903. évi és J. Sommerbrodt 1886-99. évi Lukianos kiadásainak szövege alapján készült. Az illusztrációkat Kondor Lajos rajzolta. A jegyzeteket P. Mayer Erika állította össze.