Ajax-loader

'apostol' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Szent Pál - Levelek
Kossuth ​Könyvkiadó, 1991 Az alapul vett kiadás: Újszövetségi Szentírás. Szent István Társulat, 1971. Fordította: Gál Ferenc A keresztény legendakör Pál apostolnak tulajdonítja ezt a tizenhárom levelet, melyek az időszámítás utáni 1-2. században keletkeztek. Tarzusz városának szülötte, Saul, tűzzel-vassal üldözte az őskeresztényeket, s a damaszkuszi úton váratlanul átélt istenélmény megrázkódtató hatása alatt egyik percről a másikra hívővé, az őskeresztény egyház buzgó szervezőjévé lett. Különböző városok hívőihez címzett lelkipásztori intelmei az adott egyházközség sajátos helyzetéből, az igehirdetés pillanatnyi szükségleteiből, az őskeresztény élet talajából nőttek ki, szóbeli prédikációk kiegészítőiként. Pál tanúságot tesz "az Úr Jézus Krisztusban való megigazulás" mellett, "melyre mindenki rászorul".

Rachael F. Heller - Richard F. Heller - A ​13. apostol
Mi ​lenne, ha létezne egy olyan ősi alkotás, amely alátámasztaná az evangéliumokat… vagy alapjaiban rendítené meg a kereszténységet? És kinek kéne meghalnia ahhoz, hogy titokban maradhasson? Egy középkori kolostor romjai között egy 12. századi szerzetes naplójára bukkannak… és máris elkezdődik a gyilkosságok sora. A szóbeszéd szerint a barát írása egy Jézus korabeli tekercs – a krisztusi megnyilatkozásokat szó szerint feljegyző, mindeddig ismeretlen bizalmas alkotásának hollétére vonatkozó utalásokat rejt magában. Két ember – az amerikai kiberzsaru, Gil Pearson és Sabbie Karaim, az egykori izraeli kommandós lány és bibliafordító – együttes szakértelmére van szükség ahhoz, hogy követni tudják a dokumentum útmutatásait. Az egész bolygón és kétezer év történelmén át vezető odüsszeájuk végén pedig egyrészt felbecsülhetetlen kincs, másfelől könyörtelen rettegés vár rájuk… és ez akár mindkettejük életébe is kerülhet.

Gyürki László - Szent ​Pál útjain
A ​Magyar Katolikus Rádió és a JEL Könyvkiadó Megőrzött hangok sorozatának harmadik kötetét tartja kezében az olvasó. Gyürki László plébános, bibliafordító, szentföldkutató gondolatai 2007 Húsvétvasárnapjától Úrnapja utáni vasárnapig hangoztak el a Magyar Katolikus Rádióban. Gyürki atya olyan lelki zarándoklatra hív bennünket, melynek során Szent Pál apostol útjain járhatunk.

Walter Wangerin - Jézus ​tanúja Pál apostol, a misszionárius
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gerd Theissen - Nyomon ​követtem
Gerd ​Theissen Jézusról és koráról elbeszélő formában vázol föl olyan képet, amely a forráskutatások jelenlegi álláspontját tükrözi s ugyanakkor közérthető. A szerző azért választotta ezt a formát, hogy az ismereteket és érveket a történelmi tanulmányokban járatlan olvasóhoz is közel hozza. Az elképzelt keretelbeszélés szerint Pilátus egy zsidó fiatalembert, Andrást arra kényszerít, hogy az új vallási mozgalmakról adatokat gyűjtsön. András ennek során bukkan Jézusra. Nyomába szegődik és a Jézusról szóló történetek alapján mintázza meg képét. A szerző közérthető módon rajzolja meg Jézus igehirdetését és sorsát: zsidó kortárs szemszögéből, a zsidóság társadalmi és vallási világának keretében. Az elbeszélést úgy alakította, hogy az eredmény mellett a kutatás folyamata is feltárul.

Michael Hesemann - Az ​első pápa
Michael ​Hesemann, a hazánkban is népszerű oknyomozó és hitvédő író (Sötét alakok, A Názáreti Jézus) a modern archeológiai kutatások tudományos eredményeit felhasználva végigjárja Szent Péter életének színhelyeit, a Genezáreti-tótól Jeruzsálemen át Rómáig. Vajon történelmi személy volt-e az apostol, s létezik-e tárgyi bizonyíték erről a szülőföldjén? Mennyire megbízhatók az evangéliumok elbeszélései? Vajon Péter valóban elhagyta Palesztinát, és ha igen, miért? Mit tett Rómában, és igaz-e a vértanúságáról szóló hagyomány? Miről tanúskodnak a róla elnevezett bazilika alatt folyó ásatások? Valóban az ő földi maradványait találták meg a régészek? Hesemann a tények módszeres felkutatásával és csoportosításával logikai úton olyan következtetésekre jut, melyek a téma szakértőit is meglephetik, az első századok kereszténysége iránt érdeklődőket pedig egyenesen lenyűgözhetik. Ezek alapján ugyanis az első pápáról szóló kétezer éves hagyományról kiderül: igaz és történelmi ténynek tekinthető!

Lanza Del Vasto - Júdás
Ez ​a könyv egy rendkívüli ember rendkívüli látomását mondja el az Élet legnagyobb misztériumáról: a Kegyelem és a Bűn küzdelméről. A kegyelem - Jézus Krisztus, a bűn - Júdás. A kegyelem - az evangéliumi jóhír megjelenése és meghirdetése, a bűn - e jóhír tagadása és elárulása. Júdás - a megváltást is túlélő bűn sötét szimbóluma Krisztus tündöklő alakja mellett - mindig is izgatta a lélek búvárainak fantáziáját. Árulása körül valami megfejthetetlen titok lappang. Ki ez a Júdás egyáltalán? Miért vált árulóvá, holott látta Jairus leánya és Lázár feltámasztását, s evett a megszaporított kenyérből és halból. Sőt, ő maga is csodákat művelt Jézus nevében! Hogyan került az apostolok válogatott csapatába? Megtéveszthette a mindentudó Istenembert? Jézus tévedett, amikor barátainak körébe hívta? Vagy talán az Isten üdvösségtervében eleve "szükséges" szerepet kellett végigjátszania? Dehát akkor hogyan merül fel egyéni felelőssége? Megválaszolhatatlan kérdések. Csak a művészi intuíció tehet kísérletet, hogy megoldást találjon. A szűkszavú evangéliumok a döntő tényekre szorítkoznak. Egyes gnosztikus szekták Jódást is szentként tisztelték. Dante a pokol legmélyebb bugyrában gyötrődő Lucifer marcangoló fogai közé helyezi. A középkor festői rút, gyakran állatias arccal ábrázolják. Giovanni Papini szerint Isten Júdás árulását sem büntette örök kárhozattal. Lanza del Vasto Júdása a kegyelmet - s így a bűn - minden bűn - szabad prédájává váló megromlott ember. Sorsa az élve-rothadás. Mint a kórboncnok a felhasított tetem belső részeit, úgy mutatja be a szerző Júdás metszetét. Íme, itt van benne a gőg és az önzés. Emitt a mindenáron való önmegvalósítás személyiségtorzító vágya. Ilyen mélyen mart belé a kéjvágy és a perverzitás. Ennyi benne a gyávaság meg a gyengeség. Itt van a félreértelmezett messiánizmus, a tetszetős demagógia meg az elkötelezettségre való képtelenség. Az egész együtt a bűn anatómiája. Az árulás, bukás és kárhozat belső szerkezete. Lanza del Vasto Júdásról beszél. De amit mond nem feltétlenül csak Júdásra vonatkozik. Hanem - mutatis mutandis - minden bűnre és bűnösre. Rám is. Talán rád is. Talán mindnyájunkra. Végül is Jézus nem ok nélkül halt meg valamennyiünkért a kereszten. Érdemes egyszer ezen elgondolkozni. Ez a rendhagyóságában is kitűnő könyv hasznos segítséget nyújthat ehhez.

Risto Santala - Pál ​apostol - Saul rabbi
„Amikor ​a zsidók atyáik földjére visszatérnek, papiruszhídon át fognak visszatérni” — szól egy ősi közmondás. Ily módon gyökereikhez térnek haza. Nekünk, keresztyéneknek, ugyanúgy fontos visszatérnünk hitünk bölcsőjéhez. Ez a könyv Pálról két, eredetileg héber nyelven írt könyv folytatásaként született meg Risto Santala tollából, melyek címe „A Messiás az Ószövetségben a rabbinikus iratok fényében” és „A Messiás az Újszövetségben rabbinikus iratok fényében”. Ezeket a könyveket Izraelben hatszor adták ki, és ennek eredménye több mint tízezer levelezőpartner címe és komolyan kereső emberek leveleinek százai. Pál — az ember és tanító, az apostol életének folyásával ismertet meg, a gyermekkorát befolyásoló hatásokkal, Gámliél (Gamáliel) lábainál töltött tanuló évekkel, azzal a belső válsággal, amely zajlott benne mialatt a keresztyénség ellenségéből a pogányok apostolává vált. Apró információtöredékek százaiból nőtt ki Pál lelkivilágának közel képe és kirajzolódnak gondolkodásának alappillérei. A keresztyén olvasó egyetérthet Gottlieb Klein rabbi végső következtetésével: „ Pál így hitéből vonta le következtetéseit. Lerontotta az Izrael és a nemzetek közé emelt kerítést. Az istenfélő pogányok többé már nem egy másodlagos rendszer részei, mint afféle félprozeliták (megtértek), a judaizmus függeléke. Krisztusban mindnyájan egyenlőek — a kapcsolatot Izraellel nem elvágni, hanem inkább megerősíteni kell!”

Daniel Boyarin - A ​Radical Jew
Daniel ​Boyarin turns to the Epistles of Paul as the spiritual autobiography of a first-century Jewish cultural critic. What led Paul - in his dramatic conversion to Christianity - to such a radical critique of Jewish culture? Paul's famous formulation, 'There is neither Jew nor Greek, no male and female in Christ', demonstrates the genius of Christianity: its concern for all people. The genius of Judaism is its validation of genealogy and cultural, ethnic difference. But the evils of these two thought systems are the obverse of their geniuses: Christianity has threatened to coerce universality, while ethnic difference is one of the most troubled issues in modern history. Boyarin posits a 'diaspora identity' as a way to negotiate the pitfalls inherent in either position. Jewishness disrupts categories of identity because it is not national, genealogical, or even religious, but all of these, in dialectical tension with one another. It is analogous with gender: gender identity makes us different in some ways but not in others. An exploration of these tensions in the Pauline corpus, argues Boyarin, will lead us to a richer appreciation of our own cultural quandaries as male and female, gay and straight, Jew and Palestinian - and as human beings.

Markus Öhler - Barnabás
Barnabás ​apostol a korai keresztyénség történetének legfontosabb alakjai közé tartozik. A jeruzsálemi gyülekezetben éppúgy otthon volt, minta az antiókhiaiban. Barnabás egyike volt azoknak, akik elsőként hirdették az evangéliumot a pogányok között, s a zsidó- és pogánykeresztyének közti konfliktus megoldásában is döntő szerepet játszott. A "középút embereként" Pál és Péter árnyékában álló Barnabás újszövetségi személyét, történetét, valamint további hatását állítja középpontba Markus Öhler bécsi teológus.

Jose H. Prado Flores - Pál ​titka
Az ​egyik ember lelkesedéssel, céltudattal járja végig útját, a másik nem találja célját... bizonytalanul, csalódásoktól gyötörve éli le egész életét. Hogyan lehet ez? Titok! Ennek gyökerében az emberi szabad akarat és a kegyelem együttmunkálkodása rejlik: ki mennyire használja fel a kapott lehetőségeket? Pál apostol a damaszkuszi úton megragadta az Istentől felkínált lehetőséget. Attól kezdve mint egy "atléta", minden erejét bevetve futott a kitűzött cél felé, hogy győzelmet arasson. A szerző remek szempontokat ad ahhoz, Pál életén keresztül, hogy te is felismerd célodat, és győzelmes legyen keresztény életed. A könyv egyben a "Pál titka kurzus" alapkönyve is. Ajánlom mindazoknak, akik keresztény életüket dinamikusan, a cél ismeretében, másokat Krisztusnak meghódítva akarják végigélni. Ajánlom azoknak, akik minden erejüket összeszedve győzni akarnak! - Katona István rk. lelkész

Jan Dobraczynski - A ​szent kard
A ​neves lengyel író regénye a születő kereszténység korába kalauzolja az olvasót.Hőse Pál apostol, aki a Római Birodalom keleti végeiről utnak indulva eljuttatja Krisztus evangéliumát a mediterrán világ szinte minden szögletébe. Tetteiről az Apostolok Cselekedetei számol be, s ez a színes leírás már önmagában is alkalmas rá, hogy egy regény alapjául szolgáljon: fogság, menekülés, üldözés, hajótörés, a császári Róma csillogása, a provinciák nyomorgó népe... A szerző azonban mindezt kiegészíti a világtörténelem és a képzelete diktálta eseményekkel, s így egy fordulatokban gazdag kalandregényt ad az olvasó kezébe. Vajon miért gyűlöli Pált és a keresztényeket Tigellinus, a császár mindenható minisztere?Mit remél a Szent kard megszerzésétől?Milyen beszélgetés hangozhatott el az Apostol és Néró császár között, aki önmagát tekintette az eljövendő megváltónak, s ezért kezdetben rokonszenvezett a keresztényekkel?S míg Krisztus követői üldözést szenvednek, hogyan lehetséges, hogy üldözők, kémek, árulók szívét végül mégis rabul ejti a keresztre feszített Úr, aki szeretetével átölelte az egész világot.

P%c3%a1l
Pál ​apostol Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Pál ​apostol
A ​Cartaphilus Kiadó a Gryllus Kiadóval közösen igazi különlegességgel rukkolt elő szeptember végén, a "Pál apostol - Utazás téren, időn és hangokon át" című kötettel és a hozzá tartozó CD-vel, amely a Pál apostol - dalok Pál levelei szerint (1991) című lemez újrahangszerelt változata Gryllus Dániel, Halmos Béla, Ferenczi György és a Rackajam közreműködésével. A könyvet Süveges Gergő szerkesztette, és ő készítette az interjúkat. Az első részben teológusok, zsidó rabbi, történész, jogász, irodalmár, művészet- és zenetörténész, pszichológus, jelképek és mítoszok ismerője szólalnak meg. Megannyi kérdés, kíváncsiság, megannyi látásmód és választípus, melyek együtt visznek közelebb Pál apostol megismeréséhez és a megértéséhez. A kötet második részében a versekről, a dalokról, a koncertekről és a hangszerelésről beszélnek azok, akik részesei voltak a dalsorozat létrejöttének, terjedésének, újragondolásának. Érzésekről, indíttatásról, munkamódszerről, ihletről, ajándékozásról szólnak ezek a beszámolók.

Renan Ernő - Az ​apostolok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rudolf Schnackenburg - Jézus ​Krisztus személye a négy evangélium tükrében
Rudolf ​Schnackenburg (1914–2002) „a 20. század második felének minden bizonnyal legjelentősebb katolikus egzegétája német nyelvterületen” (Joseph Ratzinger). Teológiai munkásságának legkiemelkedőbb alkotásai közé tartoznak azok a kötetek, amelyekkel a Herder Verlag újszövetségi kommentársorozatát gazdagította. Közéjük tartozik a Jézus Krisztus személye a négy evangélium tükrében, amely a teljes evangéliumi egzegézis összegzéseként is felfogható. Schnackenburg a Würzburgi Egyetem professzoraként szerzett évtizedes oktatói tapasztalatok birtokában mutatja be olvasóinak az evangélisták Jézus Krisztusról rajzolt képét, középpontba állítva Jézus személyének kimeríthetetlen titkát. Részletes elemzései megvilágítják a négy evangélium sajátos vonásait, egymáshoz fűződő viszonyát, hagyománytörténeti összefüggéseit és szemléletbeli eltéréseik ellenére is megállapítható belső egységét. Schnackenburg az evangéliumokban rögzített hagyomány életszerűségéből indul ki, azaz főként azt vizsgálja, hogy az I. század konkrét körülményei között milyennek mutatkozott Jézus Krisztus az alakjára visszatekintő első keresztény csoportok szemében.

Simon T. László - Nem ​csak Isten evangéliumát
„»Szívesen ​nektek adtuk volna nem csak Isten evangéliumát, hanem az életünket is, mert annyira megszerettünk benneteket« (1Tessz 2,8). Figyelmünk elsősorban nem a Pál által hirdetett evangélium tartalmára irányul, hanem az Apostol igehirdetésének mikéntjére. Pontosabban arra, hogyan állította életét Pál az evangélium szolgálatába. Mégsem Pál-életrajz, amit kézhez kap az olvasó. A jelen írás az életrajzi rekonstrukció és a Pálnál körvonalazódó teológiai reflexió rendszerezése közé sorolandó. Az Apostol örökségét megközelítve nem végérvényes válaszok megfogalmazására törekszik, hanem a problémák iránti érzékenységet kívánja ébren tartani. […] Ez a feladat, mondhatnánk, egy misztikus tér tágasságába invitál bennünket. Itt azonban az is elénk tárul, hogy paradox módon éppen Pál apostol legszemélyesebb tapasztalata az, amelyről Az apostolok cselekedetei révén az Újszövetség legrészletesebb beszámolói rendelkezésünkre állnak. Ez a bőség pedig újabb teret nyit meg előttünk: az újszövetségi kánon alkotta univerzumot, ahol az apostoli örökség keresztény recepciójának első nyomai is kirajzolódnak.”

Img_0010
Hallgass ​a szívedre Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Hallgass ​a szívedre
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók