Ajax-loader

'albánia' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Ismail Kadare - A ​fellegvár
Egy ​évvel a gyászos emlékű rigómezei ütközet után, 1449-ben játszódik Ismail Kadare regénye. Miután Hunyadi János magyar és Kasztrióta György (Szkander bég) albán hadseregének tervezett egyesülése és a Balkán török alóli felszabadítása ezzel a csatavesztéssel meghiúsult, a drinápolyi szultáni udvar időlegesen elhalasztja mind a bizánci birodalom fővárosának, Konstantinápolynak döntő ostromát, mind a Magyarország elleni hadjáratot, és az 1443 óta hadi sikert hadi sikerre halmozó Kasztrióta György ellen összpontosítja katonai erejét. 1449 tavaszán, Turszun Tundzsaszlán pasa vezetésével, a kor leghatalmasabb hadserege özönli el Albániát. A háború kimenetele aligha lehet kétséges. Az oszmán hadigépezet mindent feldúlva, fölégetve, elpusztítva tör az ország szíve, Kruja felé. Ám Kruja fellegvára, Szkander bég sasfészke alatt megtorpan a gigászi sereg. A néhány naposra tervezett ostrom több hónapos keserves várvívássá válik... A hatvanas években feltűnt s _A halott hadsereg tábornoka_ című regényével egy csapásra európai rangot és hírnevet szerző albán író 1970-ben megjelent történelmi regénye - mely a magyar olvasónak óhatatlanul is az _Egri csillagok_at idézi - filmszerűen pergő, sodró és látványos cselekményű, első sorától az utolsóig feszült drámaiságot árasztó alkotás. Különös, olykor a balkáni legendákra emlékeztető balladás, naiv hangvétele sajátos, modern látásmóddal, nemegyszer fanyar brechti leleményekkel elegyedik, feszes, dísztelen stílusa keményen ragyog, személytelen költészete az albán hegyek szigorú szépségét sugározza.

Ismail Kadare - A ​háromlyukú híd
Ismail ​Kadare, a Nobel-díjra jelölt albán író a kortárs világirodalom egyik legkiemelkedőbb alakja. A háromlyukú híd című remekművének egyik pillére egy régi ballada - alapmotívuma a magyar népköltészetből is ismert -, mely elbeszéli, hogy emberáldozatra van szükség, ha az építők azt akarják, hogy ne dőljön le a vár, amelynek épp felhúzzák a falait. A befalazott balladája azonban a hiszékeny, babonás nép hallgatólagos segítségével arra szolgál, hogy a hídépítő társaság legyőzze riválisát, a Kompok és Tutajok egyesületét, s egyeduralkodóvá váljon az átkozott Ujante folyó fölött. "Hogyan leszel képes Ázsia részeként létezni, ó, én szép Arberiám?" "...most a holdfényben az a benyomásom támadt, hogy a körülöttem elterülő egész hatalmas síkság vérben úszik, és a hegyek porrá omlanak. Láttam a török hordákat, ahogy végigdúlják Európát, hogy egészen az óceánig kiterjesszék az iszlám határait. Láttam a tüzeket, a felcsapó lángokat és a hamut, emberek és krónikák elszenesedett maradványait. És láttam nagyszerű táncainkat, zenénket, ruháinkat és nyelvünket, ahogy kétségbeesetten menekülnek a hegyekbe... Ez a sors vár az albán nyelvre, a hegyek közé kell rejtőznie, kitéve a mennydörgés, a villámok és a lavinák pusztító erejének, a völgyek és a síkságok elnémulnak."

Paul Garde - A ​Balkán
Paul ​Garde Balkánja Délkelet-Európa történelmét, földrajzát, a különböző etnikumok és vallási csoportok közti relációk alakulását mutatja be, és mindama tényezőket, amelyek a Balkánt Európa puskaporos hordójává tették. Garde, a balkáni "sakktábla" szakértője szerint a régiót megingató konfliktusokat csak akkor érthetjük meg, ha figyelembe vesszük a történelem súlyát és azt, hogy a globális síkon folyó játékban e konfliktusok mekkora tétet jelentenek. A Szerző e kötete olyan kalauz, amely közel hozza e régiót és történetét - a birodalmaktól a nemzetállamokig, illetve a háborúktól a kommunizmuson át a szemünk előtt lejátszódó új "balkanizálódásig". A csatlósi viszonnyal és a nemzeti kommunizmussal kapcsolatban is eredeti gondolatokkal találkozhatunk. Paul Garde szlavista nyelvész és irodalomprofesszor (Provence-i Egyetem -Yale -Genf) több mint 50 éve foglalkozik a balkáni országokkal, és hosszú idő óta szinte minden évben megfordul a hajdani Jugoszlávia térségében. A Vie et Mort de la Yougoslavie (Fayard 1992. Jugoszlávia élete és halála) és a Le discours balkanique - des mots et des hommes (Fayard, 2004. Balkáni beszéd - szavak és emberek) című referenciaművek szerzője. A hágai nemzetközi bíróságon szakértőként működött.

Loretta Chase - Az ​Oroszlán leánya
Esme ​Brentmor gyengéd szívű, félelem nélküli lázadó, akinek indulatai forróbbak, mint lángoló vörös haja. Titokban arra készül, hogy megbosszulja apja halálát. Arra kényszerül, hogy együtt utazzon egy jóképű angol lorddal Albánia kemény és sivár vidékén át. Varian St. George öntelt arisztokrata, aki eljátszotta a családi vagyont, és most csinos külsejéből és vele született sármjából él. Esme megveti ugyan önző és az élvezeteket hajszoló életmódjáért, Varian nyers érzékisége mégis felkelti benne a forró és édes szenvedélyt. Ahogy a veszedelmes utazás közelebb hozza őket egymáshoz, Esme a csiszolt külső mögött felfedezi a becsületes és bátor férfit, aki mindent elkövet, hogy méltó legyen hozzá, mert magáénak akarja... mindörökké.

Richard Plunkett - Vesna Maric - Jeanne Oliver - Nyugat-Balkán
A ​Nyugat-Balkán országai síparadicsomokat, strandokat, várakat, bazárokat és a külföldiek előtt csaknem ismeretlen kávéházi kultúrát kínálnak az odalátogatóknak. Szinte egymás mellett láthatók az ortodox kolostorok színes freskói és megszentelt ikonjai, az oszmán-török mecsetek ceruzaszerű minaretjei, valamint a pompás középkori katolikus templomok. Belekóstolhatunk a tradicionális életmódba és kultúrába, ugyanakkor olyan új életstílusokba is, mint Tirana lepukkant technoklubjai és az újjászülető Belgrád folyóparti kocsmái. Élvezzük a bort, az esti sétákat a városi tereken és a gyalogtúrákat a fenyvesekkel borított szigeteken. • Útvonalajánlatok, programjavaslatok • Részletes művészettörténeti leírások • Gazdag étteremválaszték • Különféle kategóriájú szálláshelyek a kempingtől az ötcsillagos luxusszállodáig • Gyakorlati tudnivalók, hasznos címek, telefonszámok, menetrendek • Részletes, könnyen áttekinthető térképek • Az alapszókincset felölelő, praktikus kisszótár

Réti György - Albánia ​sorsfordulói
A ​XX. század során Albánia olyan nála sokkal hatalmasabb országokkal kötött szövetséget, majd fordult szembe velük, mint amilyen Itália, Jugoszlávia, a Szovjetunió és Kína. A szerző tettein keresztül mutatja be az albán történelem kiemelkedő figuráit: Szkander béget, a Frasheri testvéreket, Ismail Kemalt, Fan Nolit, Ahmed Zogut, Enver Hodzsát, Sali Berishát és másokat. A könyv külön fejezetet szentel Koszovó történetének és az 1999. évi koszovói háborúnak, valamint az albán–magyar kapcsolatok történetének is.

Illés Béla - Szkipetárok
Ez ​a kis regény Albániában játszódik, az első világháború idején. Szereplői albánok, jugoszlávok, osztrákok, németek, románok, bolgárok, törökök, olaszok és - magyarok. Az események, melyeket leírok, pontosan megfelelnek a valóságnak. Ami az értékelésüket illeti, arról természetesen lehet vitatkozni, de nem könnyű vitatkozni róla. Épp erről akarok bevezetőül pár szót szólani. Magához a könyvhöz nem fűzök magyarázatokat, - jaj annak a könyvnek, amelyik magyarázatokra szorul! Az első világháború idején, mint az osztrák-magyar hadsereg közlegénye, néhány hónapot Albániában töltöttem. Nem önként mentem oda és nem azok kívánságára tértem onnét vissza, akik odaküldtek. Albániában sok meglepő dolgot láttam és természetesen fogalmam sem volt - az akkori véleményem szerint rémdrámákba illő események okairól és összefüggéseiről. 1922-ben, mikor mint emigráns Bécsben egy barakk táborban éltem, megismerkedtem néhány albán emigránssal, akikkel sokat beszélgettem Albániáról. Néhány évvel később Odesszában találkoztam albánokkal, majd Bakuban albániai románokkal. Ekkor már rendszeresen gyűjtöttem adatokat az albániai politikai életről és az albán népszokásokról. Lassanként kezdtem megérteni azt, amit láttam volt és megértettem azt is, hogy miért nincs irodalom arról a kis országról, melynek sorsa körül évtizedek óta kemény diplomáciai harc folyik, amiben a földkerekségnek valamennyi nagyhatalma érdekelve van. Éveken át gyűjtöttem az adatokat, de - mivel Albániáról sem megbízható történelem, sem megbízható gazdaság, politikai, sőt még megbízható földrajz-könyv sincsen - aligha sikerül annyi adatot összeszednem, hogy nyugodt lelkiismerettel nekifoghattam volna regényt írni az albán kérdésről, ha a véletlen nem jön segítségemre.

Hankó Béla - Vízen ​és vízparton
Albániai ​utazásának élményei és a balatoni halászati módszerek néprajzi/antropológiai összehasonlítása számos ábrával illusztrálva, kiegészítve rengeteg madártani megfigyeléssel.

Barbara Jelavich - A ​Balkán története I-II.
Ez ​a könyv a Balkán jelentősebb nemzetiségeinek - az albánoknak, a bolgároknak, a horvátoknak, a görögöknek, a románoknak, a szerbeknek és a szlovéneknek - a 18. és 19. századi történetét tárgyalja. Ennek az időszaknak a kezdetén a szóban forgó népek vagy oszmán, vagy Habsburg-uralom alatt éltek. A könyv ismerteti a két birodalom egymástól eltérő körülményeit és a nemzetiségek megélte tapasztalatokat. A fő hangsúlyt a nemzeti mozgalmakra helyezi a szerző, beleértve e mozgalmak programjait, céljait és az e célokkal összefüggő forradalmakat. A 19. század végén Görögország, Románia, valamint Szerbia és Montenegró délszláv államai független kormányokat alakíthattak, s Bulgária és Horvátország autonómiát harcoltak ki. Az Oszmán Birodalom fokozatos szétesése és a nemzeti forradalmak a nagyhatalmi konfliktusok jelentős okozóivá lettek. A keleti kérdés, amely mindkét említett évszázadban a nemzetközi kapcsolatok egyik fő problémája volt,a külpolitikai közfigyelmet folyamatosan a Balkánra irányította, úgyhogy a félszigetet okkal tekintették a kiegyensúlyozatlanság és a feszültség egyik gócának. A kötet tehát 1900-ig tekinti át a nemzeti mozgalmakat, sikereiket és kudarcaikat, és meghatározza az akkori események jelentőségét napjaink nemzetközi viszonyaira nézve.

Pajtim Statovci - Crossing
Bujar’s ​world is collapsing. His father is dying and his homeland, Albania, bristles with hunger and unrest. When his fearless friend Agim is discovered wearing his mother’s red dress and beaten with his father’s belt, he persuades Bujar that there is no place for them in their country. Desperate for a chance to shape their own lives, they flee. This is the beginning of a journey across cities, borders and identities, from the bazaars of Tirana to the monuments of Rome and the drag bars of New York. It is also a search through shifting gender and social personae, for acceptance and love. But faced with marginalization at home and only precarious means of escape and survival, what chance do the young pair have of forging a new life? Pursued by memories of home and echoes of folk tales, they risk losing themselves in the struggle to leave their pasts behind.

Camille Paganel - Szkanderbég ​története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

E. L. James - The ​Mister (angol)
London, ​2019. Life has been easy for Maxim Trevelyan. With his good looks, aristocratic connections, and money, he’s never had to work and he’s rarely slept alone. But all that changes when tragedy strikes and Maxim inherits his family’s noble title, wealth, and estates, and all the responsibility that entails. It’s a role he’s not prepared for and one that he struggles to face. But his biggest challenge is fighting his desire for an unexpected, enigmatic young woman who’s recently arrived in England, possessing little more than a dangerous and troublesome past. Reticent, beautiful, and musically gifted, she’s an alluring mystery, and Maxim’s longing for her deepens into a passion that he’s never experienced and dares not name. Just who is Alessia Demachi? Can Maxim protect her from the malevolence that threatens her? And what will she do when she learns that he’s been hiding secrets of his own? From the heart of London through wild, rural Cornwall to the bleak, forbidding beauty of the Balkans, The Mister is a roller-coaster ride of danger and desire that leaves the reader breathless to the very last page.

E. L. James - Mister
London, ​2019. A jóképű, arisztokrata származású Maxim Trevelyan a sors kegyeltje. Remek kapcsolatainak és a tömérdek pénzének köszönhetően soha nem kellett dolgoznia, és ritkán aludt egyedül. Ám egy tragédia folytán mindez megváltozik. Maxim örökli a nemesi címet, a vagyont és az ingatlanokat, és az ezekkel járó felelősséget is. Bár erre nincs felkészülve, akkor is szembe kell néznie a kihívással. A legnagyobb próbatétel azonban mégsem ez, hanem leküzdeni az ellenállhatatlan vágyat egy titokzatos nő iránt, aki nemrég érkezett Angliába. Maxim menthetetlenül beleszeret a zenei tehetséggel megáldott, gyönyörű tüneménybe. Még sosem tapasztalt ilyen érzelmeket, és nem meri nevén nevezni az érzést. Kicsoda Alessia Demachi valójában? Meg tudja-e védeni Maxim ezt a veszélyes múltú, csodálatos teremtést a rosszakaróktól? És mit fog szólni a lány, ha kiderülnek Maxim féltve őrzött titkai? A London szívéből a vadregényes cornwalli vidéken és a félelmetes Balkánon át tartó utazáson az olvasó lélegzet-visszafojtva követheti Maxim és Alessia sorsát.

Ismail Kadare - The ​Accident
On ​the autobahn in Vienna a taxi leaves the carriageway and strikes the crash barrier, flinging its male and female passengers out of its back doors as it spins through the air. The driver cannot explain why he lost control; he only says that the mysterious couple in the back seat seemed to be about to kiss ...Set against the tumultuous backdrop of war and its aftermath in the Balkans, The Accident intimately documents an affair between two people caught in each other's webs. The investigation into their deaths uncovers a mutually destructive obsession that mirrors the conflicts of the region. A destabilising mixture of vivid hallucination and cold reality, Ismail Kadare's new novel is a bold and fascinating departure.

Temesy Győző - Sasok ​országában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismail Kadare - A ​Girl in Exile
When ​a girl is found dead with a signed copy of Rudian Stefa’s latest book in her possession, the author finds himself summoned for an interview by the Party Committee. Unable to guess what transgression he has committed Rudian goes fearfully to meet his interrogators. He has never met the girl in question but he remembers signing the book. As the influence of a paranoid regime steals up on him, Rudian finds himself swept along on a surreal quest to discover what really happened to the mysterious girl to whom he wrote the dedication – to Linda B. "Powerful, empathetic, at times harrowing... executed with an elegant combination of horror, absurdity, indignation, and other-worldliness... A chilling, humane and strangely beautiful work" (Independent) "[Kadare] captures the paranoid nature of life under constant surveillance...and produces an ironic masterpiece" (Daily Mail) "Filled with striking images and conceits… a powerful Kafkaesque charge… Kadare’s imaginative intelligence ensures that it is chilling and intriguing" (Theo Tait Sunday Times)

Paul McAuley - Fairyland
Before ​he met the brilliant, hypnotic child Milena, Alex Sharkey had never played with "dolls"--blue-skinned, gengineered lifeforms designed for work, amusement, or destruction. But the underground gene-hacker is seduced by a megalomaniacal little girl's dream of providing the soulless genetic constructs with free thought and a future-and he unwittingly unleashes a plague of madness on the world. Now there's a void in his life and memory that must be refilled, but it means pursuing the dangerous sentient species he helped sire from the ruins of a Magic Kingdom through a wasted Europe. It is Alex Sharkey's last chance and the last hope remaining for a once-dominant human race.

Ismail Kadare - Broken ​April
From ​the moment that Gjorg's brother is killed by a neighbour, his own life is forfeit: for the code of Kanun requires Gjorg to kill his brother's murderer and then in turn be hunted down. After shooting his brother's killer, young Gjorg is entitled to thirty days' grace - not enough to see out the month of April. Then a visiting honeymoon couple cross the path of the fugitive. The bride's heart goes out to Gjorg, and even these 'civilised' strangers from the city risk becoming embroiled in the fatal mechanism of vendetta.

Ilja Kopalin - Albánia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Schütz István - Fehér ​foltok a Balkánon - Etnikai mozgások, kölcsönhatások, "nagy birodalmak"
A ​témában úttörőként megjelenő könyv elsősorban a román (vlak) és az albán nyelv és nép eredetéről szól, de velük kapcsolatban széles körű ismereteket közöl az illír, a trák, a dardán és a macedon népekről és nyelvekről, s kitér a dákoromán mítoszra is. Bőséges összehasonlító adatokkal szemlélteti a térség nyelveinek és néprajzának rokon vonásait, háttérként pedig összefoglalja a Balkán-félsziget történelmét az újkőkortól az oszmán-törökök megjelenéséig. Irodalomjegyzék segíti a részletesebb tájékozódást, a hatalmi viszonyok változását pedig tizenhét térkép mutatja be.

Ismail Kadare - Le ​pont aux trois arches
Mars ​1377. Un inconnu a une crise d'épilepsie à l'endroit d'où partent les bacs qui permettent de traverser l'Ouyane maudite. C'est un présage du Tout-Puissant, dit un voyant, qui annonce qu'il faut construire un pont. Ce sera le premier pont de pierre de l'Albanie ancienne, dont l'édification, jour après jour, est rapportée par le moine Gjon. Belle chronique, ponctuée des ballades des rhapsodes, des prophéties de la vieille Aïkoune, des légendes du pays, dont certaines - comme celle de l'emmuré - ne servent qu'à camoufler des crimes. Quant au malheur qui entoure la construction du pont, il n'est que la préfiguration de celui qui attend l'Albanie, menacée alors par l'immense Empire ottoman, qui exercera sur elle une tyrannie de plusieurs siècles.

Tasnádi Kubacska András - Báró ​Nopcsa Ferenc kalandos élete
A ​legérdekesebb, legkülönösebb magyar életpályával ismertet meg bennünket ez a minden ízében izgalmas könyv. Báró Nopcsa Ferenc nemcsak a magyar ősélettan egyik legkiemelkedőbb, európai jelentőségű alakja volt, hanem tudományos tevékenysége mellett élete csupa kalandban, csupa viszontagságban telt el. Romantikus, szertelen lélek volt, aki soha nyugalmat nem ismert, aki kereste a veszélyes helyzeteket, szokatlan kalandokat. Ősélettani kutatásaival csaknem egyenrangú az a felfedező útja, amelyet az akkor úgyszólván még teljesen ismeretlen Albánia területén végzett s az albán népre vonatkozó megállapításai ma is még teljes érvényűek. Sem fáradtságot, sem félelmet nem ismert, hogy bebolyongja Albánia embernemjárta hegységeit, hogy az itteni törzsek bizalmába férkőzzék, résztvegyen apróbb, nagyobb harcaikban. Itt folytatott bolyongásait közben meg-megszakította, hogy Európa tudományos gócpontjait keresse fel s itt előadásokat tartson az ősélettan jelentős kérdéseiről. A háború új fordulat felé vitte életpályáját: egyszerű pásztornak öltözve a román-magyar határon végzett életveszélyes és fontos megfigyeléseket: háború alatti kalandjai magukbavéve is felérnek bármilyen érdekfeszítő regénnyel. Ezt a különös életet rejtélyes halál zárta le: bécsi lakásában találtak rá holtan - a magyar tudomány nagynevű képviselője öngyilkos lett. Tasnádi Kubacska András bizalmas munkatársa volt a nagy tudósnak, könyvét részben napló-jegyzetek, részben Nopcsa Ferenc személyes közlései alapján írta meg, elevenen, lenyűgöző őszinteséggel s olyan könyvnek adott életet, amely a magyar olvasók legszélesebb rétegeit egyformán érdekelni fogja.

Rudolf Abraham - The ​Peaks of the Balkans Trail
This ​guide describes the Peaks of the Balkans Trail, a 192km circular route through the spectacularly wild and rugged borderlands of Montenegro, Albania and Kosovo in Europe, with around a third of the trek lying in each country. Developed to promote sustainable local tourism and transcend political borders, it winds its way through the spectacular scenery of the Prokletije mountains, taking in high passes and remote valleys. Since its launch, the trail's popularity has continued to rise: however, despite increasing visitor numbers, the area – off-limits to foreigners until comparatively recently – remains underdeveloped and unspoilt. The route can be hiked in around two weeks: it is presented in 10 daily stages and the guide also includes suggestions for excursions to bag neighbouring peaks and visit local sites of interest. While a moderate level of fitness is assumed, the walking itself is not difficult and makes use of existing paths and tracks. Food and accommodation are offered in traditional guesthouses in villages that often feel like somewhere time forgot. Offering comprehensive advice on travel, permits and safety and details of local facilities, services and accommodation, the guide contains all the information needed to plan a successful trip. Clear route description is illustrated with 1:50,000 mapping, and a short summary of the terrain and any particular difficulties is given at the beginning of each stage. Background information on geology, geography and history is also provided, as well as a useful glossary of words and phrases in Montenegrin and Albanian.

Robert Elsie - Historical ​dictionary of Albania
Albania ​was deliberately closed to the outside world during the communist era but now its borders are open, it can be visited, and it is increasingly integrating with the rest of Europe and the world. Unfortunately Albania has had its share of problems in the postcommunist era—destitution, political crises, and corruption fed by the Albanian mafia. Yet, Albania is in essence, a European nation like any other and will hopefully soon advance and take its proper place in Europe and the world. This second edition of Historical Dictionary of Albania relates the history of this little-known country through a detailed chronology, an introduction, a bibliography, appendixes, and more than 700 cross-referenced dictionary entries on significant people, places, and events; institutions and organizations; and political, economic, social, cultural, and religious facets. Robert Elsie is the author of more than 50 books and numerous articles. He has served as a translator and interpreter of Albanian, most recently before the international Criminal Tribunal for the Former Yougoslavia in The Hague.

Gáborján Alice - Albánia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Margaret Hasluck - The ​Hasluck Collection of Albanian Folktales
The ​folktales of this collection were gathered and translated into English by the noted Scottish anthropologist Margaret Hasluck (1885-1948) in the late 1920s and 1930s. She collected them, for the most part, not from experienced storytellers, but directly from the children, young people and elementary school teachers she met during her long years of stay in Albania. The narratives are accordingly simple, taken, so to speak, from the mouths of babes. The Hasluck Collection of Albanian Folktales comprising 115 tales, is by far the largest ever to appear in English.

Nopcsa Ferenc - A ​legsötétebb Európa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benen Hayden - Trekking ​Through Southern Albania
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Görögország, ​Törökország nyugati része, Albánia, Ciprus autótérképe
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Csaplár-Degovics Krisztián - Az ​albán nemzettéválás kezdetei, 1878-1913
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Loretta Chase - The ​Lion's Daughter
She ​is Esme Brantmore, a fearless rebel with a tender heart but a temper that runs hotter than her flaming red hair. Secretly determined to avenge her father's death, she is forced to travel with a handsome English wastrel through a harsh and treacherous land. Varian St. George, an arrogant aristocrat, has gambled away his family fortune and lives on his considerable charm and good looks. Despite Esme's contempt for his selfish, pleasure-seeking ways, Varian's blatant sensuality irresistibly awakens in her a passion that flares hot and sweet. And as their perilous journey draws them closer together, Esme discovers beneath Varian's polished facade a man of honor and courage, struggling to be worthy of her, eager to claim her, and destined to be hers forever.

Joséphine Dedet - Géraldine
1915-ben ​született Budapesten egy szőke kislány, akivel megtörtént a tündérmese: magához hívatta a király, feleségül vette, és boldogan éltek, míg meg nem haltak. Apponyi Géraldine apja magyar gróf, anyja amerikai milliomoslány. Az első világháború kitörése előtt találkoznak Párizsban, és egymásba szeretnek. Két kislányuk születik, mielőtt a világuk összeomlik: a vesztes háború után a feleség hadikölcsönbe fektetett vagyonának híre-pora se marad, a férj birtoka pedig immár Csehszlovákiában van. Apponyi Gyula még megéri, hogy fia születik, aztán tüdővészben meghal. Fiatal özvegye a három gyerekkel anyjához költözik a Riviérára. Innen kezdve a lányokat ide-oda rángatja apjuk családja és az édesanyjuk, aki közben ismét férjhez megy. Végül Géraldine és a húga, Virginia, Magyarországon telepszenek le. Virginia megtalálja az igazit, a lassan vénlánysorba kerülő Géraldine kezét pedig az albán király kéri meg, nyilván politikai indokkal, de mindenki meglepetésére igaz szerelem ébred mindkettőjükben. A házasságkötés után alig egy évvel Olaszország lerohanja Albániát; a király és a királyné újszülött gyerekükkel együtt szöknek át a görög határon, s ettől kezdve száműzetésben élnek. A második világháború után az albán kommunisták még az emléküket is igyekeztek eltörölni, de Géraldine és fia, Leka, megérte Enver Hoxha uralmának összeomlását. Visszatértek Tiranába, és a királyné ott halt meg nyolcvanhét évesen. Joséphine Dedet szabad hozzáférést kapott a királyné levelezéséhez, és sokat beszélgetett vele és húgával. Személyes hangú, ugyanakkor alapos portrét fest egy különleges asszonyról.

Kollekciók