Ajax-loader

'albánia' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Ismail Kadare - A ​fellegvár
Egy ​évvel a gyászos emlékű rigómezei ütközet után, 1449-ben játszódik Ismail Kadare regénye. Miután Hunyadi János magyar és Kasztrióta György (Szkander bég) albán hadseregének tervezett egyesülése és a Balkán török alóli felszabadítása ezzel a csatavesztéssel meghiúsult, a drinápolyi szultáni udvar időlegesen elhalasztja mind a bizánci birodalom fővárosának, Konstantinápolynak döntő ostromát, mind a Magyarország elleni hadjáratot, és az 1443 óta hadi sikert hadi sikerre halmozó Kasztrióta György ellen összpontosítja katonai erejét. 1449 tavaszán, Turszun Tundzsaszlán pasa vezetésével, a kor leghatalmasabb hadserege özönli el Albániát. A háború kimenetele aligha lehet kétséges. Az oszmán hadigépezet mindent feldúlva, fölégetve, elpusztítva tör az ország szíve, Kruja felé. Ám Kruja fellegvára, Szkander bég sasfészke alatt megtorpan a gigászi sereg. A néhány naposra tervezett ostrom több hónapos keserves várvívássá válik... A hatvanas években feltűnt s _A halott hadsereg tábornoka_ című regényével egy csapásra európai rangot és hírnevet szerző albán író 1970-ben megjelent történelmi regénye - mely a magyar olvasónak óhatatlanul is az _Egri csillagok_at idézi - filmszerűen pergő, sodró és látványos cselekményű, első sorától az utolsóig feszült drámaiságot árasztó alkotás. Különös, olykor a balkáni legendákra emlékeztető balladás, naiv hangvétele sajátos, modern látásmóddal, nemegyszer fanyar brechti leleményekkel elegyedik, feszes, dísztelen stílusa keményen ragyog, személytelen költészete az albán hegyek szigorú szépségét sugározza.

Ismail Kadare - A ​háromlyukú híd
Ismail ​Kadare, a Nobel-díjra jelölt albán író a kortárs világirodalom egyik legkiemelkedőbb alakja. A háromlyukú híd című remekművének egyik pillére egy régi ballada - alapmotívuma a magyar népköltészetből is ismert -, mely elbeszéli, hogy emberáldozatra van szükség, ha az építők azt akarják, hogy ne dőljön le a vár, amelynek épp felhúzzák a falait. A befalazott balladája azonban a hiszékeny, babonás nép hallgatólagos segítségével arra szolgál, hogy a hídépítő társaság legyőzze riválisát, a Kompok és Tutajok egyesületét, s egyeduralkodóvá váljon az átkozott Ujante folyó fölött. "Hogyan leszel képes Ázsia részeként létezni, ó, én szép Arberiám?" "...most a holdfényben az a benyomásom támadt, hogy a körülöttem elterülő egész hatalmas síkság vérben úszik, és a hegyek porrá omlanak. Láttam a török hordákat, ahogy végigdúlják Európát, hogy egészen az óceánig kiterjesszék az iszlám határait. Láttam a tüzeket, a felcsapó lángokat és a hamut, emberek és krónikák elszenesedett maradványait. És láttam nagyszerű táncainkat, zenénket, ruháinkat és nyelvünket, ahogy kétségbeesetten menekülnek a hegyekbe... Ez a sors vár az albán nyelvre, a hegyek közé kell rejtőznie, kitéve a mennydörgés, a villámok és a lavinák pusztító erejének, a völgyek és a síkságok elnémulnak."

Paul Garde - A ​Balkán
Paul ​Garde Balkánja Délkelet-Európa történelmét, földrajzát, a különböző etnikumok és vallási csoportok közti relációk alakulását mutatja be, és mindama tényezőket, amelyek a Balkánt Európa puskaporos hordójává tették. Garde, a balkáni "sakktábla" szakértője szerint a régiót megingató konfliktusokat csak akkor érthetjük meg, ha figyelembe vesszük a történelem súlyát és azt, hogy a globális síkon folyó játékban e konfliktusok mekkora tétet jelentenek. A Szerző e kötete olyan kalauz, amely közel hozza e régiót és történetét - a birodalmaktól a nemzetállamokig, illetve a háborúktól a kommunizmuson át a szemünk előtt lejátszódó új "balkanizálódásig". A csatlósi viszonnyal és a nemzeti kommunizmussal kapcsolatban is eredeti gondolatokkal találkozhatunk. Paul Garde szlavista nyelvész és irodalomprofesszor (Provence-i Egyetem -Yale -Genf) több mint 50 éve foglalkozik a balkáni országokkal, és hosszú idő óta szinte minden évben megfordul a hajdani Jugoszlávia térségében. A Vie et Mort de la Yougoslavie (Fayard 1992. Jugoszlávia élete és halála) és a Le discours balkanique - des mots et des hommes (Fayard, 2004. Balkáni beszéd - szavak és emberek) című referenciaművek szerzője. A hágai nemzetközi bíróságon szakértőként működött.

Richard Plunkett - Vesna Maric - Jeanne Oliver - Nyugat-Balkán
A ​Nyugat-Balkán országai síparadicsomokat, strandokat, várakat, bazárokat és a külföldiek előtt csaknem ismeretlen kávéházi kultúrát kínálnak az odalátogatóknak. Szinte egymás mellett láthatók az ortodox kolostorok színes freskói és megszentelt ikonjai, az oszmán-török mecsetek ceruzaszerű minaretjei, valamint a pompás középkori katolikus templomok. Belekóstolhatunk a tradicionális életmódba és kultúrába, ugyanakkor olyan új életstílusokba is, mint Tirana lepukkant technoklubjai és az újjászülető Belgrád folyóparti kocsmái. Élvezzük a bort, az esti sétákat a városi tereken és a gyalogtúrákat a fenyvesekkel borított szigeteken. • Útvonalajánlatok, programjavaslatok • Részletes művészettörténeti leírások • Gazdag étteremválaszték • Különféle kategóriájú szálláshelyek a kempingtől az ötcsillagos luxusszállodáig • Gyakorlati tudnivalók, hasznos címek, telefonszámok, menetrendek • Részletes, könnyen áttekinthető térképek • Az alapszókincset felölelő, praktikus kisszótár

Réti György - Albánia ​sorsfordulói
A ​XX. század során Albánia olyan nála sokkal hatalmasabb országokkal kötött szövetséget, majd fordult szembe velük, mint amilyen Itália, Jugoszlávia, a Szovjetunió és Kína. A szerző tettein keresztül mutatja be az albán történelem kiemelkedő figuráit: Szkander béget, a Frasheri testvéreket, Ismail Kemalt, Fan Nolit, Ahmed Zogut, Enver Hodzsát, Sali Berishát és másokat. A könyv külön fejezetet szentel Koszovó történetének és az 1999. évi koszovói háborúnak, valamint az albán–magyar kapcsolatok történetének is.

Illés Béla - Szkipetárok
Ez ​a kis regény Albániában játszódik, az első világháború idején. Szereplői albánok, jugoszlávok, osztrákok, németek, románok, bolgárok, törökök, olaszok és - magyarok. Az események, melyeket leírok, pontosan megfelelnek a valóságnak. Ami az értékelésüket illeti, arról természetesen lehet vitatkozni, de nem könnyű vitatkozni róla. Épp erről akarok bevezetőül pár szót szólani. Magához a könyvhöz nem fűzök magyarázatokat, - jaj annak a könyvnek, amelyik magyarázatokra szorul! Az első világháború idején, mint az osztrák-magyar hadsereg közlegénye, néhány hónapot Albániában töltöttem. Nem önként mentem oda és nem azok kívánságára tértem onnét vissza, akik odaküldtek. Albániában sok meglepő dolgot láttam és természetesen fogalmam sem volt - az akkori véleményem szerint rémdrámákba illő események okairól és összefüggéseiről. 1922-ben, mikor mint emigráns Bécsben egy barakk táborban éltem, megismerkedtem néhány albán emigránssal, akikkel sokat beszélgettem Albániáról. Néhány évvel később Odesszában találkoztam albánokkal, majd Bakuban albániai románokkal. Ekkor már rendszeresen gyűjtöttem adatokat az albániai politikai életről és az albán népszokásokról. Lassanként kezdtem megérteni azt, amit láttam volt és megértettem azt is, hogy miért nincs irodalom arról a kis országról, melynek sorsa körül évtizedek óta kemény diplomáciai harc folyik, amiben a földkerekségnek valamennyi nagyhatalma érdekelve van. Éveken át gyűjtöttem az adatokat, de - mivel Albániáról sem megbízható történelem, sem megbízható gazdaság, politikai, sőt még megbízható földrajz-könyv sincsen - aligha sikerül annyi adatot összeszednem, hogy nyugodt lelkiismerettel nekifoghattam volna regényt írni az albán kérdésről, ha a véletlen nem jön segítségemre.

Hankó Béla - Vízen ​és vízparton
Albániai ​utazásának élményei és a balatoni halászati módszerek néprajzi/antropológiai összehasonlítása számos ábrával illusztrálva, kiegészítve rengeteg madártani megfigyeléssel.

Barbara Jelavich - A ​Balkán története I-II.
Ez ​a könyv a Balkán jelentősebb nemzetiségeinek - az albánoknak, a bolgároknak, a horvátoknak, a görögöknek, a románoknak, a szerbeknek és a szlovéneknek - a 18. és 19. századi történetét tárgyalja. Ennek az időszaknak a kezdetén a szóban forgó népek vagy oszmán, vagy Habsburg-uralom alatt éltek. A könyv ismerteti a két birodalom egymástól eltérő körülményeit és a nemzetiségek megélte tapasztalatokat. A fő hangsúlyt a nemzeti mozgalmakra helyezi a szerző, beleértve e mozgalmak programjait, céljait és az e célokkal összefüggő forradalmakat. A 19. század végén Görögország, Románia, valamint Szerbia és Montenegró délszláv államai független kormányokat alakíthattak, s Bulgária és Horvátország autonómiát harcoltak ki. Az Oszmán Birodalom fokozatos szétesése és a nemzeti forradalmak a nagyhatalmi konfliktusok jelentős okozóivá lettek. A keleti kérdés, amely mindkét említett évszázadban a nemzetközi kapcsolatok egyik fő problémája volt,a külpolitikai közfigyelmet folyamatosan a Balkánra irányította, úgyhogy a félszigetet okkal tekintették a kiegyensúlyozatlanság és a feszültség egyik gócának. A kötet tehát 1900-ig tekinti át a nemzeti mozgalmakat, sikereiket és kudarcaikat, és meghatározza az akkori események jelentőségét napjaink nemzetközi viszonyaira nézve.

Camille Paganel - Szkanderbég ​története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Temesy Győző - Sasok ​országában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ilja Kopalin - Albánia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Schütz István - Fehér ​foltok a Balkánon - Etnikai mozgások, kölcsönhatások, "nagy birodalmak"
A ​témában úttörőként megjelenő könyv elsősorban a román (vlak) és az albán nyelv és nép eredetéről szól, de velük kapcsolatban széles körű ismereteket közöl az illír, a trák, a dardán és a macedon népekről és nyelvekről, s kitér a dákoromán mítoszra is. Bőséges összehasonlító adatokkal szemlélteti a térség nyelveinek és néprajzának rokon vonásait, háttérként pedig összefoglalja a Balkán-félsziget történelmét az újkőkortól az oszmán-törökök megjelenéséig. Irodalomjegyzék segíti a részletesebb tájékozódást, a hatalmi viszonyok változását pedig tizenhét térkép mutatja be.

Enver Hodzsa - Jegyzetek ​Kínáról
Tiranában ​több nyelven, két kötetben adták ki Enver Hodzsának, az albán Munkáspárt főtitkárának politikai naplóját, amely albániának a Kínai Népköztársasággal való kapcsolatával foglalkozik. Az első kötet az 1962-1972 közötti éveket, a második kötet az 1973-1977 közötti éveket foglalja magában. E két kötetből válogattunk részleteket, s ezek képet adnak a két ország kapcsolatának alakulásáról, a viszony megromlásának albán értékelés szerinti okairól, valamint a nemzetközi munkásmozgalom egyes kérdéseinek sajátos albán megítéléséről.

Tasnádi Kubacska András - Báró ​Nopcsa Ferenc kalandos élete
A ​legérdekesebb, legkülönösebb magyar életpályával ismertet meg bennünket ez a minden ízében izgalmas könyv. Báró Nopcsa Ferenc nemcsak a magyar ősélettan egyik legkiemelkedőbb, európai jelentőségű alakja volt, hanem tudományos tevékenysége mellett élete csupa kalandban, csupa viszontagságban telt el. Romantikus, szertelen lélek volt, aki soha nyugalmat nem ismert, aki kereste a veszélyes helyzeteket, szokatlan kalandokat. Ősélettani kutatásaival csaknem egyenrangú az a felfedező útja, amelyet az akkor úgyszólván még teljesen ismeretlen Albánia területén végzett s az albán népre vonatkozó megállapításai ma is még teljes érvényűek. Sem fáradtságot, sem félelmet nem ismert, hogy bebolyongja Albánia embernemjárta hegységeit, hogy az itteni törzsek bizalmába férkőzzék, résztvegyen apróbb, nagyobb harcaikban. Itt folytatott bolyongásait közben meg-megszakította, hogy Európa tudományos gócpontjait keresse fel s itt előadásokat tartson az ősélettan jelentős kérdéseiről. A háború új fordulat felé vitte életpályáját: egyszerű pásztornak öltözve a román-magyar határon végzett életveszélyes és fontos megfigyeléseket: háború alatti kalandjai magukbavéve is felérnek bármilyen érdekfeszítő regénnyel. Ezt a különös életet rejtélyes halál zárta le: bécsi lakásában találtak rá holtan - a magyar tudomány nagynevű képviselője öngyilkos lett. Tasnádi Kubacska András bizalmas munkatársa volt a nagy tudósnak, könyvét részben napló-jegyzetek, részben Nopcsa Ferenc személyes közlései alapján írta meg, elevenen, lenyűgöző őszinteséggel s olyan könyvnek adott életet, amely a magyar olvasók legszélesebb rétegeit egyformán érdekelni fogja.

Réti György - Mit ​kell tudni Albániáról?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rudolf Abraham - The ​Peaks of the Balkans Trail
This ​guide describes the Peaks of the Balkans Trail, a 192km circular route through the spectacularly wild and rugged borderlands of Montenegro, Albania and Kosovo in Europe, with around a third of the trek lying in each country. Developed to promote sustainable local tourism and transcend political borders, it winds its way through the spectacular scenery of the Prokletije mountains, taking in high passes and remote valleys. Since its launch, the trail's popularity has continued to rise: however, despite increasing visitor numbers, the area – off-limits to foreigners until comparatively recently – remains underdeveloped and unspoilt. The route can be hiked in around two weeks: it is presented in 10 daily stages and the guide also includes suggestions for excursions to bag neighbouring peaks and visit local sites of interest. While a moderate level of fitness is assumed, the walking itself is not difficult and makes use of existing paths and tracks. Food and accommodation are offered in traditional guesthouses in villages that often feel like somewhere time forgot. Offering comprehensive advice on travel, permits and safety and details of local facilities, services and accommodation, the guide contains all the information needed to plan a successful trip. Clear route description is illustrated with 1:50,000 mapping, and a short summary of the terrain and any particular difficulties is given at the beginning of each stage. Background information on geology, geography and history is also provided, as well as a useful glossary of words and phrases in Montenegrin and Albanian.

Robert Elsie - Historical ​dictionary of Albania
Albania ​was deliberately closed to the outside world during the communist era but now its borders are open, it can be visited, and it is increasingly integrating with the rest of Europe and the world. Unfortunately Albania has had its share of problems in the postcommunist era—destitution, political crises, and corruption fed by the Albanian mafia. Yet, Albania is in essence, a European nation like any other and will hopefully soon advance and take its proper place in Europe and the world. This second edition of Historical Dictionary of Albania relates the history of this little-known country through a detailed chronology, an introduction, a bibliography, appendixes, and more than 700 cross-referenced dictionary entries on significant people, places, and events; institutions and organizations; and political, economic, social, cultural, and religious facets. Robert Elsie is the author of more than 50 books and numerous articles. He has served as a translator and interpreter of Albanian, most recently before the international Criminal Tribunal for the Former Yougoslavia in The Hague.

Kurt Seliger - Albánia ​– a sasfiak országa
50 ​köbcentis robogóval, vagy ahogy az osztrákok mondják, „rolleren” tette meg az utat Kurt Seliger osztrák újságíró és felesége Bécs és Tirana között. A cél csupán kéthetes üdülés volt. A látnivalók azonban annyira megkapták őket, hogy alig néhány hónap múlva ismét Albániába látogattak, és ekkor már több mint két hónapot töltöttek ebben a festői kis országban. A szerzőt megigézték Albánia változatos tájai, az északi zord hegyvidéktől a déli lapályokon át a Riviérához hasonló tengerpartig. Bejárta az országot, megismerkedett történelmével, a sokat szenvedett, egyik igából a másikba hajtott népével, s az 1944, a felszabadulás óta végbement nagyszerű változással. Nagy szeretettel és lelkesedéssel az újságíró fürkésző, kíváncsi szemével és kritikus tollával írta meg könyvét Kurt Seliger. Nemcsak az író, de az olvasó is fájó szívvel búcsúzik majd a könyv végén az albán partoktól, hiszen ez a könyv csak ízelítő Albánia, és az albán nép sebesen előrehaladó életéből.

Gáborján Alice - Albánia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gárdos Miklós - Magyar ​királyné a tiranai trónon
Ma ​sem ritka a világsajtóban Albániával kapcsolatban a „titokzatos”, a „rejtélyes” jelző. Az elmúlt évtizedekben – mindenekelőtt az Enver Hodzsa-időszak második felében – az albán vezetés hangsúlyozott elkülönülése csak fokozta ezt a rejtélyességet. Kétségtelen tény, hogy az albán nép etnikai hovatartozásáról, az albán nyelv eredetéről még századunk elején is vitáztak a tudósok. Magyarországon egy rövid időszakban feltűnően sokat írtak és beszéltek Albániáról. Nevezetesen akkor, amikor Zogu, a köztársasági elnökből lett albán király magyar grófnőt vett feleségül. Apponyi Geraldine mindössze egy évig ült a tiranai trónon. Mussolini Olaszországa lerohanta szövetségesét, Albániát, és a megszállás másnapján éppen a királyi esküvő egykori díszvendége és tanúja, Ciano olasz külügyminiszter tárgyalt a megszálló csapatok teendőiről az albán fővárosban. Gárdos Miklós – a királyi esküvő mozzanata köré csoportosítva a tényeket – miközben bemutatja Albánia korábbi történetét is, napjainkra is vet egy pillantást.

Margaret Hasluck - The ​Hasluck Collection of Albanian Folktales
The ​folktales of this collection were gathered and translated into English by the noted Scottish anthropologist Margaret Hasluck (1885-1948) in the late 1920s and 1930s. She collected them, for the most part, not from experienced storytellers, but directly from the children, young people and elementary school teachers she met during her long years of stay in Albania. The narratives are accordingly simple, taken, so to speak, from the mouths of babes. The Hasluck Collection of Albanian Folktales comprising 115 tales, is by far the largest ever to appear in English.

Nopcsa Ferenc - A ​legsötétebb Európa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_206901
Albánia Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Albánia
Albánia ​Európa és a Balkán-félsziget egyik „titokzatos” országa. Történelmi emlékei (illír, görög, ókeresztény műemlékek), természeti szépségei (kellemes, mediterrán tengerpartja, hóval borított magas hegyei), néprajzi érdekességei (népviselet, népköltészet, népi építkezés) egyaránt vonzóvá teszik. Ugyanakkor Albánia hosszú évtizedeken át elzárkózott a külvilágtól, környezetétől, a szomszédos országoktól. Az a „nyitás”, amelynek jelei már megmutatkoznak, minden bizonnyal a turisták számára is elérhetővé teszi az országot. Budapestet Tiranával rendszeres légijárat köti össze. Albániának Dalmáciához való közelsége az autóval történő megközelítést is lehetővé teszi. Hányan jártak már Albániában? Hányan szeretnének eljutni a hős Szkander bég földjére? Reméljük, vágyaik hamarosan teljesülnek. Legyen a fölkészülésben és az utazásban hasznos kalauzuk a könyv, amelyet kezükben tartanak. A Nagel Kiadó Párizs és Genf székhellyel működik; vezetője és tulajdonosa a magyar származású Nagel Lajos. Útikönyvei három nyelven – franciául, angolul és németül – jelennek meg, a világ számos országát bemutatják, mindenütt roppant népszerűek, s számos díjat és elismerést kaptak. Az a Nagel útienciklopédia, amelyet az olvasó a kezében tart, eredetileg franciául látott napvilágot, s most magyar nyelven is hozzáférhetővé válik.

Nopcsa Ferenc - Sárkányok ​magyar királya
"...ne ​maradjak-e kémnek Romániában..." Báró felsőszilvási Nopcsa Ferenc (Déva, 1877. május 3. - Bécs, 1933. április 25.) kalandos életű magyar paleontológus, geológus, albanológus, hírszerző, albán trónaspiráns emlékiratai, naplói az ismeretlenség homályából lépnek elő. A kalandregénybe is beillő életrajz pazar és lenyűgöző, hiszen Nopcsa maga is különleges életet élt Erdély és Bécs között, miközben dinoszauruszleletek feltárása mentén a Monarchia titkosügynöke volt, aki Románia ellen kémkedett az első világháború idején. Világhírű felfedező lett, az első erdélyi őslénymaradvány megtalálója, leírója, tucatnyi akadémia és egyetem tagja, professzora, aki rendíthetetlenül járta Albánia vadregényes vidékeit, se egyben leírta az ország első földrajzi összefoglalását is. Élete vége felé elhagyta erdélyi kastélyát és birtokait, Bécsben élt titkárával. Ez a tény már eleve megbotránkoztatta a közvéleményt, de végül 1933-ban lelőtte szeretőjét és magával is végzett. A földrajztudós szakmai életútja többnyire ismeretes, ám személyes életének szakaszai, történetei eleddig ismeretlenek voltak. Az emlékirat mindenre fényt derít, benne kirajzolódik a századelő és a Monarchia politikatörténete, illetve a világháborút megelőző balkáni és dél-európai forrongások története is, köztük elsősorban az ismeretlen Albánia, ahol a vendetta, a törzsi berendezkedés, a török uralom nyűgje és hatása valós jelen volt még 1912-ben illetve az első világháború idején is. A kötetet mintegy százötven fotó kíséri, a kiadvány kultúrtörténeti kuriózum mint első közlés. "1916-ban Pristináról Prizren felé menet Ferizovicban találkoztam először bolgár tisztekkel. Mivel Ausztria-Magyarország igényt tartott Szerbiának azon albánok lakta területeire, amelyeket elsőnek bolgár csapatok szálltak meg, meglehetős feszült volt a hangulat a Monarchia és Bulgária között. A feszültségről szóló első híreket Kövesstől hallottam Čačakban, aki megmondta nekem és Haesslernek, hogy mindent elkövet, hogy a bolgárok elhagyják Djakovát és Prizrent. Ők azonban sehogyan sem akarják kiüríteni e két helységet. Hasonló híreket hallottam Mitrovicán és Prizrenben is, mivel pedig nekem szabadcsapatomat abban az időben kizárólag bolgárok által megszállott területen kellett felállítanom, első találkozásunk nagyon fontos volt. A bolgár tisztikar, amint azt el is vártam, nagyon szívélyesen fogadott. Magatartásából azt vettem ki, súlyt vetnek arra, hogy egy független közép-európai emberre lehetőség szerint jó benyomást gyakoroljanak."

Benen Hayden - Trekking ​Through Southern Albania
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Görögország, ​Törökország nyugati része, Albánia, Ciprus autótérképe
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Csaplár-Degovics Krisztián - Az ​albán nemzettéválás kezdetei, 1878-1913
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Joséphine Dedet - Géraldine
1915-ben ​született Budapesten egy szőke kislány, akivel megtörtént a tündérmese: magához hívatta a király, feleségül vette, és boldogan éltek, míg meg nem haltak. Apponyi Géraldine apja magyar gróf, anyja amerikai milliomoslány. Az első világháború kitörése előtt találkoznak Párizsban, és egymásba szeretnek. Két kislányuk születik, mielőtt a világuk összeomlik: a vesztes háború után a feleség hadikölcsönbe fektetett vagyonának híre-pora se marad, a férj birtoka pedig immár Csehszlovákiában van. Apponyi Gyula még megéri, hogy fia születik, aztán tüdővészben meghal. Fiatal özvegye a három gyerekkel anyjához költözik a Riviérára. Innen kezdve a lányokat ide-oda rángatja apjuk családja és az édesanyjuk, aki közben ismét férjhez megy. Végül Géraldine és a húga, Virginia, Magyarországon telepszenek le. Virginia megtalálja az igazit, a lassan vénlánysorba kerülő Géraldine kezét pedig az albán király kéri meg, nyilván politikai indokkal, de mindenki meglepetésére igaz szerelem ébred mindkettőjükben. A házasságkötés után alig egy évvel Olaszország lerohanja Albániát; a király és a királyné újszülött gyerekükkel együtt szöknek át a görög határon, s ettől kezdve száműzetésben élnek. A második világháború után az albán kommunisták még az emléküket is igyekeztek eltörölni, de Géraldine és fia, Leka, megérte Enver Hoxha uralmának összeomlását. Visszatértek Tiranába, és a királyné ott halt meg nyolcvanhét évesen. Joséphine Dedet szabad hozzáférést kapott a királyné levelezéséhez, és sokat beszélgetett vele és húgával. Személyes hangú, ugyanakkor alapos portrét fest egy különleges asszonyról.

Dienes Tibor - Albánia
"A ​rendszerváltás óta ez az első magyarul írott, Albániáról szóló útikönyv. Azok, akik egyelőre csak érdeklődnek egy sokáig elzárt, ismeretlen világ iránt, karosszékben ülve, olvasmányos formában, rengeteg fénykép segítségével ismerhetik meg az ország helyzetét, történetét, szokásait, tájait. A bátrabbak, akik már elszánták magukat az utazásra, szinte minden hasznos információt, praktikus tanácsot megtalálnak útikönyvünk lapjain, ami előbb a felkészüléshez, majd ottlétük során Albánia mélyebb megismeréséhez szükséges."

Kőrösi Mária - Két ​nyár Albániában
Ez ​az ősi történelmi múltú ország közel öt évtizeddel ezelőtt elzárkózott a világtól. Alig egy esztendeje, hogy kezd kinyílni, kimerészkedni a világra. Az első lépéseiről ad képet a szerző ebben a könyvben, személyes élményeinek tükrében, tapasztalatai saját szubjektumán átszűrve.

Kollekciók