Ajax-loader

'albánia' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Ismail Kadare - A ​fellegvár
Egy ​évvel a gyászos emlékű rigómezei ütközet után, 1449-ben játszódik Ismail Kadare regénye. Miután Hunyadi János magyar és Kasztrióta György (Szkander bég) albán hadseregének tervezett egyesülése és a Balkán török alóli felszabadítása ezzel a csatavesztéssel meghiúsult, a drinápolyi szultáni udvar időlegesen elhalasztja mind a bizánci birodalom fővárosának, Konstantinápolynak döntő ostromát, mind a Magyarország elleni hadjáratot, és az 1443 óta hadi sikert hadi sikerre halmozó Kasztrióta György ellen összpontosítja katonai erejét. 1449 tavaszán, Turszun Tundzsaszlán pasa vezetésével, a kor leghatalmasabb hadserege özönli el Albániát. A háború kimenetele aligha lehet kétséges. Az oszmán hadigépezet mindent feldúlva, fölégetve, elpusztítva tör az ország szíve, Kruja felé. Ám Kruja fellegvára, Szkander bég sasfészke alatt megtorpan a gigászi sereg. A néhány naposra tervezett ostrom több hónapos keserves várvívássá válik... A hatvanas években feltűnt s _A halott hadsereg tábornoka_ című regényével egy csapásra európai rangot és hírnevet szerző albán író 1970-ben megjelent történelmi regénye - mely a magyar olvasónak óhatatlanul is az _Egri csillagok_at idézi - filmszerűen pergő, sodró és látványos cselekményű, első sorától az utolsóig feszült drámaiságot árasztó alkotás. Különös, olykor a balkáni legendákra emlékeztető balladás, naiv hangvétele sajátos, modern látásmóddal, nemegyszer fanyar brechti leleményekkel elegyedik, feszes, dísztelen stílusa keményen ragyog, személytelen költészete az albán hegyek szigorú szépségét sugározza.

Ismail Kadare - A ​háromlyukú híd
Ismail ​Kadare, a Nobel-díjra jelölt albán író a kortárs világirodalom egyik legkiemelkedőbb alakja. A háromlyukú híd című remekművének egyik pillére egy régi ballada - alapmotívuma a magyar népköltészetből is ismert -, mely elbeszéli, hogy emberáldozatra van szükség, ha az építők azt akarják, hogy ne dőljön le a vár, amelynek épp felhúzzák a falait. A befalazott balladája azonban a hiszékeny, babonás nép hallgatólagos segítségével arra szolgál, hogy a hídépítő társaság legyőzze riválisát, a Kompok és Tutajok egyesületét, s egyeduralkodóvá váljon az átkozott Ujante folyó fölött. "Hogyan leszel képes Ázsia részeként létezni, ó, én szép Arberiám?" "...most a holdfényben az a benyomásom támadt, hogy a körülöttem elterülő egész hatalmas síkság vérben úszik, és a hegyek porrá omlanak. Láttam a török hordákat, ahogy végigdúlják Európát, hogy egészen az óceánig kiterjesszék az iszlám határait. Láttam a tüzeket, a felcsapó lángokat és a hamut, emberek és krónikák elszenesedett maradványait. És láttam nagyszerű táncainkat, zenénket, ruháinkat és nyelvünket, ahogy kétségbeesetten menekülnek a hegyekbe... Ez a sors vár az albán nyelvre, a hegyek közé kell rejtőznie, kitéve a mennydörgés, a villámok és a lavinák pusztító erejének, a völgyek és a síkságok elnémulnak."

Paul Garde - A ​Balkán
Paul ​Garde Balkánja Délkelet-Európa történelmét, földrajzát, a különböző etnikumok és vallási csoportok közti relációk alakulását mutatja be, és mindama tényezőket, amelyek a Balkánt Európa puskaporos hordójává tették. Garde, a balkáni "sakktábla" szakértője szerint a régiót megingató konfliktusokat csak akkor érthetjük meg, ha figyelembe vesszük a történelem súlyát és azt, hogy a globális síkon folyó játékban e konfliktusok mekkora tétet jelentenek. A Szerző e kötete olyan kalauz, amely közel hozza e régiót és történetét - a birodalmaktól a nemzetállamokig, illetve a háborúktól a kommunizmuson át a szemünk előtt lejátszódó új "balkanizálódásig". A csatlósi viszonnyal és a nemzeti kommunizmussal kapcsolatban is eredeti gondolatokkal találkozhatunk. Paul Garde szlavista nyelvész és irodalomprofesszor (Provence-i Egyetem -Yale -Genf) több mint 50 éve foglalkozik a balkáni országokkal, és hosszú idő óta szinte minden évben megfordul a hajdani Jugoszlávia térségében. A Vie et Mort de la Yougoslavie (Fayard 1992. Jugoszlávia élete és halála) és a Le discours balkanique - des mots et des hommes (Fayard, 2004. Balkáni beszéd - szavak és emberek) című referenciaművek szerzője. A hágai nemzetközi bíróságon szakértőként működött.

Loretta Chase - Az ​Oroszlán leánya
Esme ​Brentmor gyengéd szívű, félelem nélküli lázadó, akinek indulatai forróbbak, mint lángoló vörös haja. Titokban arra készül, hogy megbosszulja apja halálát. Arra kényszerül, hogy együtt utazzon egy jóképű angol lorddal Albánia kemény és sivár vidékén át. Varian St. George öntelt arisztokrata, aki eljátszotta a családi vagyont, és most csinos külsejéből és vele született sármjából él. Esme megveti ugyan önző és az élvezeteket hajszoló életmódjáért, Varian nyers érzékisége mégis felkelti benne a forró és édes szenvedélyt. Ahogy a veszedelmes utazás közelebb hozza őket egymáshoz, Esme a csiszolt külső mögött felfedezi a becsületes és bátor férfit, aki mindent elkövet, hogy méltó legyen hozzá, mert magáénak akarja... mindörökké.

Andrzej Stasiuk - Útban ​Babadagba
„A ​világnak ezen a felén a valóság gyakran kívülről érkezett, valami olyasmiként, amit ránk kényszerítettek, és nehéz volt vele azonosulni. Legfeljebb ki lehetett várni a végét, akár a rossz időnek. Ez most sem megy másképp.” – nyilatkozta egy interjúban Stasiuk. „Minden, ami ideérkezik, már valahol le volt ellenőrizve, használták, sőt még egy kicsit el is használták, összekoszolták, elnyűtték. Ez ugyanúgy érvényes az ideák, mint a tárgyak világára. Nekem ez kifejezetten tetszik, mivel egyfajta konvenciót, egyfajta fikciót hoz létre. Amit nem lehet túl komolyan, túlzottan szó szerint venni.” Mi a közös az albániai bunkerekben, a horvát halpiacban, Szlovénia zöld tájaiban, Románia erdélyi részeiben, a Duna-delta szigetvilágában, Moldávia furcsa lakosságában, Szlovákia, Kelet-Magyarország, Lengyelország és Ukrajna határvidékében? A kérdésre a szerző térben és időben megtett hosszú utazása ad választ, útban a rejtélyes város, Babadag felé, miközben keresi azt a lassan elfeledett ízt, amely mindenhol jelen van Kelet-Európában. Azt az ízt, melyet még nem „rontott meg” a nyugati civilizáció; ami összetartja és elválasztja a térségben élőket. Andrzej Stasiuk kiadónknál megjelent második könyve 2005-ben elnyerte a legfontosabb lengyel irodalmi díjat. „Ilyen helyekről tényleg jobban látni az idegen országokat, mint a fővárosokból. A valóság többértelművé válik, bonyolulttá, és nem ad egyértelmű válaszokat. Amikor viszont elhagyjuk ezeket a helyeket, mégis mindig rájuk gondolunk, mert belopóztak az elménkbe, szívünkbe és emlékezetünkbe.”

Richard Plunkett - Vesna Maric - Jeanne Oliver - Nyugat-Balkán
A ​Nyugat-Balkán országai síparadicsomokat, strandokat, várakat, bazárokat és a külföldiek előtt csaknem ismeretlen kávéházi kultúrát kínálnak az odalátogatóknak. Szinte egymás mellett láthatók az ortodox kolostorok színes freskói és megszentelt ikonjai, az oszmán-török mecsetek ceruzaszerű minaretjei, valamint a pompás középkori katolikus templomok. Belekóstolhatunk a tradicionális életmódba és kultúrába, ugyanakkor olyan új életstílusokba is, mint Tirana lepukkant technoklubjai és az újjászülető Belgrád folyóparti kocsmái. Élvezzük a bort, az esti sétákat a városi tereken és a gyalogtúrákat a fenyvesekkel borított szigeteken. • Útvonalajánlatok, programjavaslatok • Részletes művészettörténeti leírások • Gazdag étteremválaszték • Különféle kategóriájú szálláshelyek a kempingtől az ötcsillagos luxusszállodáig • Gyakorlati tudnivalók, hasznos címek, telefonszámok, menetrendek • Részletes, könnyen áttekinthető térképek • Az alapszókincset felölelő, praktikus kisszótár

Réti György - Albánia ​sorsfordulói
A ​XX. század során Albánia olyan nála sokkal hatalmasabb országokkal kötött szövetséget, majd fordult szembe velük, mint amilyen Itália, Jugoszlávia, a Szovjetunió és Kína. A szerző tettein keresztül mutatja be az albán történelem kiemelkedő figuráit: Szkander béget, a Frasheri testvéreket, Ismail Kemalt, Fan Nolit, Ahmed Zogut, Enver Hodzsát, Sali Berishát és másokat. A könyv külön fejezetet szentel Koszovó történetének és az 1999. évi koszovói háborúnak, valamint az albán–magyar kapcsolatok történetének is.

Illés Béla - Szkipetárok
Ez ​a kis regény Albániában játszódik, az első világháború idején. Szereplői albánok, jugoszlávok, osztrákok, németek, románok, bolgárok, törökök, olaszok és - magyarok. Az események, melyeket leírok, pontosan megfelelnek a valóságnak. Ami az értékelésüket illeti, arról természetesen lehet vitatkozni, de nem könnyű vitatkozni róla. Épp erről akarok bevezetőül pár szót szólani. Magához a könyvhöz nem fűzök magyarázatokat, - jaj annak a könyvnek, amelyik magyarázatokra szorul! Az első világháború idején, mint az osztrák-magyar hadsereg közlegénye, néhány hónapot Albániában töltöttem. Nem önként mentem oda és nem azok kívánságára tértem onnét vissza, akik odaküldtek. Albániában sok meglepő dolgot láttam és természetesen fogalmam sem volt - az akkori véleményem szerint rémdrámákba illő események okairól és összefüggéseiről. 1922-ben, mikor mint emigráns Bécsben egy barakk táborban éltem, megismerkedtem néhány albán emigránssal, akikkel sokat beszélgettem Albániáról. Néhány évvel később Odesszában találkoztam albánokkal, majd Bakuban albániai románokkal. Ekkor már rendszeresen gyűjtöttem adatokat az albániai politikai életről és az albán népszokásokról. Lassanként kezdtem megérteni azt, amit láttam volt és megértettem azt is, hogy miért nincs irodalom arról a kis országról, melynek sorsa körül évtizedek óta kemény diplomáciai harc folyik, amiben a földkerekségnek valamennyi nagyhatalma érdekelve van. Éveken át gyűjtöttem az adatokat, de - mivel Albániáról sem megbízható történelem, sem megbízható gazdaság, politikai, sőt még megbízható földrajz-könyv sincsen - aligha sikerül annyi adatot összeszednem, hogy nyugodt lelkiismerettel nekifoghattam volna regényt írni az albán kérdésről, ha a véletlen nem jön segítségemre.

Hankó Béla - Vízen ​és vízparton
Albániai ​utazásának élményei és a balatoni halászati módszerek néprajzi/antropológiai összehasonlítása számos ábrával illusztrálva, kiegészítve rengeteg madártani megfigyeléssel.

Barbara Jelavich - A ​Balkán története I-II.
Ez ​a könyv a Balkán jelentősebb nemzetiségeinek - az albánoknak, a bolgároknak, a horvátoknak, a görögöknek, a románoknak, a szerbeknek és a szlovéneknek - a 18. és 19. századi történetét tárgyalja. Ennek az időszaknak a kezdetén a szóban forgó népek vagy oszmán, vagy Habsburg-uralom alatt éltek. A könyv ismerteti a két birodalom egymástól eltérő körülményeit és a nemzetiségek megélte tapasztalatokat. A fő hangsúlyt a nemzeti mozgalmakra helyezi a szerző, beleértve e mozgalmak programjait, céljait és az e célokkal összefüggő forradalmakat. A 19. század végén Görögország, Románia, valamint Szerbia és Montenegró délszláv államai független kormányokat alakíthattak, s Bulgária és Horvátország autonómiát harcoltak ki. Az Oszmán Birodalom fokozatos szétesése és a nemzeti forradalmak a nagyhatalmi konfliktusok jelentős okozóivá lettek. A keleti kérdés, amely mindkét említett évszázadban a nemzetközi kapcsolatok egyik fő problémája volt,a külpolitikai közfigyelmet folyamatosan a Balkánra irányította, úgyhogy a félszigetet okkal tekintették a kiegyensúlyozatlanság és a feszültség egyik gócának. A kötet tehát 1900-ig tekinti át a nemzeti mozgalmakat, sikereiket és kudarcaikat, és meghatározza az akkori események jelentőségét napjaink nemzetközi viszonyaira nézve.

Pajtim Statovci - Crossing
Bujar’s ​world is collapsing. His father is dying and his homeland, Albania, bristles with hunger and unrest. When his fearless friend Agim is discovered wearing his mother’s red dress and beaten with his father’s belt, he persuades Bujar that there is no place for them in their country. Desperate for a chance to shape their own lives, they flee. This is the beginning of a journey across cities, borders and identities, from the bazaars of Tirana to the monuments of Rome and the drag bars of New York. It is also a search through shifting gender and social personae, for acceptance and love. But faced with marginalization at home and only precarious means of escape and survival, what chance do the young pair have of forging a new life? Pursued by memories of home and echoes of folk tales, they risk losing themselves in the struggle to leave their pasts behind.

Temesy Győző - Sasok ​országában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Paul McAuley - Fairyland
Before ​he met the brilliant, hypnotic child Milena, Alex Sharkey had never played with "dolls"--blue-skinned, gengineered lifeforms designed for work, amusement, or destruction. But the underground gene-hacker is seduced by a megalomaniacal little girl's dream of providing the soulless genetic constructs with free thought and a future-and he unwittingly unleashes a plague of madness on the world. Now there's a void in his life and memory that must be refilled, but it means pursuing the dangerous sentient species he helped sire from the ruins of a Magic Kingdom through a wasted Europe. It is Alex Sharkey's last chance and the last hope remaining for a once-dominant human race.

Ismail Kadare - Broken ​April
From ​the moment that Gjorg's brother is killed by a neighbour, his own life is forfeit: for the code of Kanun requires Gjorg to kill his brother's murderer and then in turn be hunted down. After shooting his brother's killer, young Gjorg is entitled to thirty days' grace - not enough to see out the month of April. Then a visiting honeymoon couple cross the path of the fugitive. The bride's heart goes out to Gjorg, and even these 'civilised' strangers from the city risk becoming embroiled in the fatal mechanism of vendetta.

Schütz István - Fehér ​foltok a Balkánon - Etnikai mozgások, kölcsönhatások, "nagy birodalmak"
A ​témában úttörőként megjelenő könyv elsősorban a román (vlak) és az albán nyelv és nép eredetéről szól, de velük kapcsolatban széles körű ismereteket közöl az illír, a trák, a dardán és a macedon népekről és nyelvekről, s kitér a dákoromán mítoszra is. Bőséges összehasonlító adatokkal szemlélteti a térség nyelveinek és néprajzának rokon vonásait, háttérként pedig összefoglalja a Balkán-félsziget történelmét az újkőkortól az oszmán-törökök megjelenéséig. Irodalomjegyzék segíti a részletesebb tájékozódást, a hatalmi viszonyok változását pedig tizenhét térkép mutatja be.

Ismail Kadare - Le ​pont aux trois arches
Mars ​1377. Un inconnu a une crise d'épilepsie à l'endroit d'où partent les bacs qui permettent de traverser l'Ouyane maudite. C'est un présage du Tout-Puissant, dit un voyant, qui annonce qu'il faut construire un pont. Ce sera le premier pont de pierre de l'Albanie ancienne, dont l'édification, jour après jour, est rapportée par le moine Gjon. Belle chronique, ponctuée des ballades des rhapsodes, des prophéties de la vieille Aïkoune, des légendes du pays, dont certaines - comme celle de l'emmuré - ne servent qu'à camoufler des crimes. Quant au malheur qui entoure la construction du pont, il n'est que la préfiguration de celui qui attend l'Albanie, menacée alors par l'immense Empire ottoman, qui exercera sur elle une tyrannie de plusieurs siècles.

Enver Hodzsa - Jegyzetek ​Kínáról
Tiranában ​több nyelven, két kötetben adták ki Enver Hodzsának, az albán Munkáspárt főtitkárának politikai naplóját, amely albániának a Kínai Népköztársasággal való kapcsolatával foglalkozik. Az első kötet az 1962-1972 közötti éveket, a második kötet az 1973-1977 közötti éveket foglalja magában. E két kötetből válogattunk részleteket, s ezek képet adnak a két ország kapcsolatának alakulásáról, a viszony megromlásának albán értékelés szerinti okairól, valamint a nemzetközi munkásmozgalom egyes kérdéseinek sajátos albán megítéléséről.

Tasnádi Kubacska András - Báró ​Nopcsa Ferenc kalandos élete
A ​legérdekesebb, legkülönösebb magyar életpályával ismertet meg bennünket ez a minden ízében izgalmas könyv. Báró Nopcsa Ferenc nemcsak a magyar ősélettan egyik legkiemelkedőbb, európai jelentőségű alakja volt, hanem tudományos tevékenysége mellett élete csupa kalandban, csupa viszontagságban telt el. Romantikus, szertelen lélek volt, aki soha nyugalmat nem ismert, aki kereste a veszélyes helyzeteket, szokatlan kalandokat. Ősélettani kutatásaival csaknem egyenrangú az a felfedező útja, amelyet az akkor úgyszólván még teljesen ismeretlen Albánia területén végzett s az albán népre vonatkozó megállapításai ma is még teljes érvényűek. Sem fáradtságot, sem félelmet nem ismert, hogy bebolyongja Albánia embernemjárta hegységeit, hogy az itteni törzsek bizalmába férkőzzék, résztvegyen apróbb, nagyobb harcaikban. Itt folytatott bolyongásait közben meg-megszakította, hogy Európa tudományos gócpontjait keresse fel s itt előadásokat tartson az ősélettan jelentős kérdéseiről. A háború új fordulat felé vitte életpályáját: egyszerű pásztornak öltözve a román-magyar határon végzett életveszélyes és fontos megfigyeléseket: háború alatti kalandjai magukbavéve is felérnek bármilyen érdekfeszítő regénnyel. Ezt a különös életet rejtélyes halál zárta le: bécsi lakásában találtak rá holtan - a magyar tudomány nagynevű képviselője öngyilkos lett. Tasnádi Kubacska András bizalmas munkatársa volt a nagy tudósnak, könyvét részben napló-jegyzetek, részben Nopcsa Ferenc személyes közlései alapján írta meg, elevenen, lenyűgöző őszinteséggel s olyan könyvnek adott életet, amely a magyar olvasók legszélesebb rétegeit egyformán érdekelni fogja.

Réti György - Mit ​kell tudni Albániáról?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mark Baker - Stuart Butler - Peter Dragicevich - Lonely ​Planet Western Balkans
Lonely ​Planet's Western Balkansis your passport to the most relevant, up-to-date advice on what to see and skip, and what hidden discoveries await you. Catch the cable car up Mt Srd for breathtaking views of Dubrovnik, Croatia; watch the beautiful people over the rim of a coffee cup in Budva's cobbled Old Town lanes in Montenegro; and trek around the stunning landscapes of Kosovo's Rugova Mountains. All with your trusted travel companion. Get to the heart of the Western Balkans and begin your journey now! Inside Lonely Planet's Western Balkans: Full-colour maps and images throughout Highlightsand itineraries help you tailor your trip to your personal needs and interests Insider tips to save time and money and get around like a local, avoiding crowds and trouble spots Essential infoat your fingertips - hours of operation, phone numbers, websites, transit tips, prices Honest reviews for all budgets - eating, sightseeing, going out, shopping, hidden gems that most guidebooks miss Cultural insights provide a richer, more rewarding travel experience - history, art, food, drink, sport, politics Covers: Albania, Bosnia & Herzegovina, Croatia, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia, Slovenia and more. The Perfect Choice: Lonely Planet's Western Balkans is our most comprehensive guide to the Western Balkans, and is perfect for discovering both popular and off-the-beaten-path experiences.

Dean Nicholson - Nala, ​a mentett cica
Egy ​életet megváltoztató barátság története Dean Nicholson elmeséli Nalával, a mentett cicával közös világkörüli biciklis utazásuk inspiráló kalandjait. Amikor a harmincéves Dean elindult Skóciából, hogy körbe kerekezze a világot, az a cél vezérelte, hogy minél többet megtudjon nyugtalan bolygónkról, de arra nem számított, hogy váratlan társa révén milyen tapasztalatokat szerez majd. Három hónappal az elutazása után Montenegró és Bosznia között a hegyekben, egy félreeső úton magára hagyott, sáros kiscicát talált. Az átható tekintetben és a kétségbeesett nyivákolásban volt valami ellenállhatatlan. Nem hagyhatta a sorsára, ezért feltette a biciklijére, majd a helyi állatorvosok segítségével kiápolta a betegségeiből. További útja során elszakíthatatlan kötelék és barátság szövődött Dean és a macska között, akinek a Nala nevet adta. Nala kíváncsi, önálló, tele van lendülettel és kalandvággyal. A megismerkedésükről készült videót húsz millióan nézték meg, és az Instagram oldaluknak eddig 750.000 követője volt, de a szám tovább nő. Olvashatunk arról, hogy Dean és Nala mennyi kedvességet kapnak idegenektől. Menekülttáborokat keresnek fel együtt, Európa- és Ázsia-szerte állatokat mentenek, és megtanulják, hogy a váratlan bámulatos lehet. Két íróval, Garry Jenkins-szel és a Bob, a kóbor macska alkotójával, James Bowennel együtt Dean megosztja velünk a Nalával közös utazásuk lelkesítő és szívmelengető kalandjainak kivételes történetét.

Kurt Seliger - Albánia ​– a sasfiak országa
50 ​köbcentis robogóval, vagy ahogy az osztrákok mondják, „rolleren” tette meg az utat Kurt Seliger osztrák újságíró és felesége Bécs és Tirana között. A cél csupán kéthetes üdülés volt. A látnivalók azonban annyira megkapták őket, hogy alig néhány hónap múlva ismét Albániába látogattak, és ekkor már több mint két hónapot töltöttek ebben a festői kis országban. A szerzőt megigézték Albánia változatos tájai, az északi zord hegyvidéktől a déli lapályokon át a Riviérához hasonló tengerpartig. Bejárta az országot, megismerkedett történelmével, a sokat szenvedett, egyik igából a másikba hajtott népével, s az 1944, a felszabadulás óta végbement nagyszerű változással. Nagy szeretettel és lelkesedéssel az újságíró fürkésző, kíváncsi szemével és kritikus tollával írta meg könyvét Kurt Seliger. Nemcsak az író, de az olvasó is fájó szívvel búcsúzik majd a könyv végén az albán partoktól, hiszen ez a könyv csak ízelítő Albánia, és az albán nép sebesen előrehaladó életéből.

Nopcsa Ferenc - A ​legsötétebb Európa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dean Nicholson - Nala's ​World
When ​30-year-old Dean Nicholson set off from Scotland to cycle around the world, his aim was to learn as much as he could about our troubled planet. But he hadn't bargained on the lessons he'd learn from his unlikely companion. Three months after leaving home, on a remote road in the mountains between Montenegro and Bosnia, he came across an abandoned kitten. Something about the piercing eyes and plaintive meowing of the bedraggled little cat proved irresistible. He couldn't leave her to her fate, so he put her on his bike and then, with the help of local vets, nursed her back to health. Soon on his travels with the cat he named Nala, they forged an unbreakable bond - both curious, independent, resilient and adventurous. The video of how they met has had 20 million views and their Instagram has grown to almost 750k followers - and still counting! Experiencing the kindness of strangers, visiting refugee camps, rescuing animals through Europe and Asia, Dean and Nala have already learned that the unexpected can be pretty amazing. Together with Garry Jenkins, writer with James Bowen of the bestselling A Street Cat Named Bob, Dean shares the extraordinary tale of his and Nala's inspiring and heart-warming adventure together.

Benen Hayden - Trekking ​Through Southern Albania
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Görögország, ​Törökország nyugati része, Albánia, Ciprus autótérképe
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Csaplár-Degovics Krisztián - Az ​albán nemzettéválás kezdetei, 1878-1913
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Loretta Chase - The ​Lion's Daughter
She ​is Esme Brantmore, a fearless rebel with a tender heart but a temper that runs hotter than her flaming red hair. Secretly determined to avenge her father's death, she is forced to travel with a handsome English wastrel through a harsh and treacherous land. Varian St. George, an arrogant aristocrat, has gambled away his family fortune and lives on his considerable charm and good looks. Despite Esme's contempt for his selfish, pleasure-seeking ways, Varian's blatant sensuality irresistibly awakens in her a passion that flares hot and sweet. And as their perilous journey draws them closer together, Esme discovers beneath Varian's polished facade a man of honor and courage, struggling to be worthy of her, eager to claim her, and destined to be hers forever.

Dienes Tibor - Albánia
"A ​rendszerváltás óta ez az első magyarul írott, Albániáról szóló útikönyv. Azok, akik egyelőre csak érdeklődnek egy sokáig elzárt, ismeretlen világ iránt, karosszékben ülve, olvasmányos formában, rengeteg fénykép segítségével ismerhetik meg az ország helyzetét, történetét, szokásait, tájait. A bátrabbak, akik már elszánták magukat az utazásra, szinte minden hasznos információt, praktikus tanácsot megtalálnak útikönyvünk lapjain, ami előbb a felkészüléshez, majd ottlétük során Albánia mélyebb megismeréséhez szükséges."

Terézia Mora - A ​szörnyeteg
A ​Darius Kopp-trilógia második kötetében Darius a munkája után a feleségét is elveszíti: az asszony öngyilkos lesz. A férfi Flora laptopjával és a hamvait tartalmazó urnával a kocsijában nekivág Kelet-Európának. Nem hajlandó tudomásul venni, hogy valójában saját fájdalma elől menekül. Felkeresi felesége magyarországi szülővárosát, de továbbűzi a nyugtalanság: városról városra, országról országra, egészen a földrész keleti pereméig, ahol korábbi titokzatos örmény üzletfeleire is rábukkan. Mindeközben a laptopon Flora naplóbejegyzéseit olvassa, de egy szinte ismeretlen nő arcképe bontakozik ki előtte. Flora szövege és Darius bolyongásának krónikája meg-megszakadó, olykor szürreális dialógust alkot: túlvilági párbeszédet, Orpheusz és Eurüdiké modern történetét. "De jobb lett volna a testet eltemetni. Fekete föld, barna föld, vörös föld, fehér föld. Homok, üledék, agyag, sár. Flóra és fauna. Ezt kellett volna tennem. De figyelmetlen voltam. És most itt van nekem ez a maréknyi hamu. Csináltasson belőle gyémántot! Ültettesse be a metszőfogába. A nyelvbe, piercingként. Mintha nem rágódnánk mindannyian, egész életünkben valami totális őrületen. Ne haragudj. A mellette levő ülésre pillantott. Flora kinézett az ablakon, az alkonyati derengésben Kopp csak a sötét haját látta."

Franz Nopcsa - Traveler, ​Scholar, Political Adventurer
The ​Austro-Hungarian aristocrat of Transylvanian origin, Baron Franz Nopcsa (1877-1933), was one of the most adventuresome travelers and scholars of Southeast Europe in the early decades of the twentieth century. He was also a paleontologist of renown and a noted geologist of the Balkan Peninsula : many of his assumptions have been confirmed by science. The Memoirs of this fascinating figure deal mainly with his travels in the Balkans, and specifically in the remote and wild mountains of northern Albania, in the years from 1903 to 1914. They thus cover the period of Ottoman Rule, the Balkan Wars and the outbreak of the First World War. Nopcsa was a keen adventurer who hiked through regions of northern Albania. With time, he became a leading expert in Albanian studies. He was also deeply involved in the politics of the period. In 1913, Nopcsa even offered himself as a candidate for the vacant Albanian throne. The Introduction also tells of Nopcsa’s tragic death: he shot his Albanian secretary and partner before killing himself. The memoirs themselves reveal some references to his homosexuality for those who can read between the lines.

Kőrösi Mária - Két ​nyár Albániában
Ez ​az ősi történelmi múltú ország közel öt évtizeddel ezelőtt elzárkózott a világtól. Alig egy esztendeje, hogy kezd kinyílni, kimerészkedni a világra. Az első lépéseiről ad képet a szerző ebben a könyvben, személyes élményeinek tükrében, tapasztalatai saját szubjektumán átszűrve.

Kollekciók