Ajax-loader

'ősmagyar' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Vécsey Aurél - Hunok-magyarok ​eredete és vándorlásai
A ​magyarság történetének kezdetét mintegy két és félezer évvel ezelőttre tehetjük: ekkor váltak ki távoli elődeink az ugor népközösségből, s kezdték meg önálló életüket. A magyar őstörténet a honfoglalás előtti évezredekről szól, népünk eredetét vizsgálja. A magyarság Európa egyetlen népe, mely különbözőségének, másságának köszönhetően tudta megőrizni az indoeurópai tengerben napjainkig szellemi és tárgyi kultúráját és – ami talán legfontosabb – nyelvét. Mint minden nemzet, így a magyar is több etnikumból, népből alakult ki. Árpád honfoglaló népének érkezését megérték olyan, ezt megelőzően itt lakott csoportok, mint a szkíták, a szarmaták, és a különböző népvándorlások után itt ragadt népek töredékei, de a későbbiekben betelepültek (jászok, kunok, szászok, stb.) is színezték a Kárpát-medence – egyébként sem homogén – magyarságát. Mindezek ellenére nemzetünk gerincét mégiscsak a 895-ben a Kárpát-medencébe költözött, közel félmilliónyi honfoglaló magyar adta és adja ma is. Könyvünkben ennek a „gerincadó” magyarságnak kialakulásával, őstörténetével, rokonságával kapcsolatos változatos elméleteket szeretnénk csokorba gyűjteni, és reményeink szerint elfogultság nélkül az olvasó elé tárni.

Covers_82674
Az ​ősi magyar hitvilág Ismeretlen szerző
14

Ismeretlen szerző - Az ​ősi magyar hitvilág
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Oláh Imre - A ​Nimrud hagyomány
Az ​olvasó egyedülálló könyvet tart a kezében. Minden nemzet egészséges tudata szempontjából fontos, hogy honnan jött, honnan származik, ki az ősapja. A Nimrud-hagyomány tárgyszerű és a régmúlt történetére kiterjedő elemzése sokkal tisztábban láthatóvá varázsolja a magyarság eredetét, gyökereinket. Oláh Imre könyvéből megismerjük Nimrud világának rejtett zugait, valamint azokat az ősi népeket is, melyek birodalmának lakói voltak. A kötet itthon talán soha nem jelent volna meg, így sorozatunk ezen önálló darabja igazi könyvritkaságnak számít. A könnyebb eligazodásban prof. Badiny Jós Ferenc előszava segít!

Farkasinszky Tibor - III. ​Béla király "rejtett" közlései pénzein az ősi magyar istenségről, népről, hazáról, dinasztiáról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lőrincz L. László - "... ​jurták között járok"
Az ​egymás után következő lovas nomád társadalmak gazdasága megrekedt a fejlődésben, egy helyben topogott, stagnált, kialakulásától a bukásáig. S ha mégis történt valami előrehaladás, ez kizárólag külső hatásnak, pl. földműves kultúrákkal való érintkezésnek köszönhető. A nomád gazdaság képtelen volt a fejlődésre, a birodalom éppen olyan gazdasági viszonyok között bukott meg, mint amilyenek között, esetleg évszázadokkal korábban, kialakult. Honfoglaló őseinkre vonatkoztatva a kérdést kétségtelenül ők is részesei voltak a nomád örökségnek. Ahogy őseink is jurtában laktak, amely legjobban megfelelt a pásztorkodó életformának, ahogy kumiszt erjesztettek, ahogy eltanulták az évezredes nomád haditechnikát s az államszervezet működésének alapvető szabályait, ugyanúgy kötelező érvénnyel, törvényszerűen el kellett tanulniuk azokat az irodalmi és költészeti formákat is, amelyek ezt a társadalmat tükrözték. S mivel a lovas nomád birodalmak szellemi kultúrája között nincsenek jelentős különbségek, a honfoglalást megelőző magyar törzsek szellemi kultúrája, folklórja is azonos volt Belső-Ázsia lovas nomádjainak folklórjával.

Hummel Rozália - Világszép ​Tündér Ilona
Tündér ​Ilona ősmagyar legendája az egyetemes kultúra, a világ kulturális örökségének egyik legszebb története, amely a szerelem istenpárosát, Világszép Tündér Ilonát és az arányló napistent, Magyar Miklóst jeleníti meg. Az aranykort idézi fel, ahol a boldog istenpár az aranykertben, a földi paradicsomban káprázatos aranyalmafák tövében élt, és gyönyörű magyar gyerekekkel népesítette be a földet. A nagy Szkítia aranykori gazdagsága, a Kánaán méz- és tejfolyókkal ékesített földje, a Himalája varázslatos szépsége, a tündérországként emlegetett Erdély birodalma, mind erről a szép időről regél. A mesekép sorozat csodálatos világa ősrégi, magas szellemi műveltségünk idejéhez vezet, és a szivárvány pompázó színein keresztül nyit utat a kereső lélekmadárnak, hogy a boldog aranykori honba visszatérhessen.

Türk Attila - Kik ​vagyunk mi magyarok?
Hunok, ​kunok, úzok, kipcsákok, székelyek és türkök az ősök között. A sztyeppék népének igaz története. Egy vitatható, de logikus tanulmány eredetünkről.

Földes Péter - Árpád ​után
A ​honfoglalás utáni legelső nemzedék életéről mélyen hallgatnak a krónikák, a ma történészének is csak ellentmondó, szórványos adatok állnak rendelkezésére. A magyar történelem e fél évszázadából leginkább a zsákmányszerző kalandozásokat ismerjük, mivel azokról megemlékeznek a korabeli külföldi feljegyzések. Pedig idehaza sorsdöntő események történtek. Az elmaradott etelközi életmódhoz ragaszkodó régi törzsi arisztokrácia és a kalandozásokban meggazdagodott, uralomvágyó vezérek ekkor vívták kitartó harcaikat a korszerű berendezkedésre törekvő fejedelmi hatalommal. A regény különös előéletű főhőse az a Béld nevű vitéz, akit egyik hazai krónikánk említése nyomán népünk legelső - ezer évvel ezelőtti - diplomatájának tekinthetünk.

Erdélyi István - A ​magyar honfoglalás és előzményei
895-ben ​a nomád besenyőktől űzött félnomád magyar törzsek bezúdultak, bemenekültek a Kárpát-medencébe. A következő években bevándorlásuk folytatódott, s megtelepedtek az életmódjuknak megfeleleő vidéken. Mindebben nem volt semmi különös: a nagy népvándorlás utóhullámain népek tucatjai jelentek meg, tűntek el, beolvadtak, vagy letelepedtek, és másokat beolvasztottak a kelet-európai térségben. Nekünk, ma itt élő magyaroknak azonabn sorsdöntő volt ez az esemény. Erdélyi István a korra vonatkozó forrásművek, gazdag irodalom és saját ásatásai eredményei alapján foglalja össze mindazt, amit a mit a honfoglalás előzményeiről, lefolyásáról biztosan tudunk. Emellett jelzi a bizonytalan pontokat, a sok-sok vitatémát : Hol voltak az ősmagyarok korábbi szálláshelyei? Milyen forrásokból eredt művészetük? Hol tartottak a gazdasági-társadalmi fejlődésben? Milyen hatások érték őket vándorlásuk és megtelepedésük során? Volt-e kettős honfoglalás? Annyi letűnt nép közül miért tudott megmaradni a Kárpát-medencében?

Szondi Miklós - Róni ​tanulok
Tanítókönyv ​ősi írásunk megtanulásához. Rovásbetűink rajzos bemutatása mellett hat lecke keretében lehet tevékenyen elsajátítani a rovástudást. Az alapszinten túlmenően azoknak is kínál lehetőséget, akik haladó szintre szeretnének jutni. Több rovásemlékünk bemutatására is sor kerül külön fejezetben.

Bakos Attila - A ​Duna evangéliuma
Megfoghatatlan ​ellenfelünk még arra sem becsül bennünket, hogy nyíltan hadat üzenjen nekünk. Ehelyett a szabadságát vesztett megmaradt Magyarországnak a stabilitás illúzióját és a közelgő minden halandóra kiterjedt jólét ábrándját kínálgatja az álarcos modern világ, amely valójában a létért való alattomos küzdelem helye. Mi magyarok nem vagyunk tudatosak e háborúról, s mint afféle kényelmetlen Krisztus melletti tanuk, csöndben kihalunk e bolygóról. Az anyagi testbe börtönzött emberi lény stratégiailag legfontosabb szerve az elme. Ezt tudják az isteni mesterek, és a világ felkapaszkodott démonikus urai, történelmi, politikai, gazdasági szemfényvesztői egyaránt. Ádáz küzdelem folyik az emberi tudat birtoklásáért. Sikeres illúziókeltő az emberi elmék ura, vagyis az egész teremtett földi világ birtokosa és élvezője. Az idők végi trónbitorló, a csaló „világkirály". Ennek az „istennek-lenni", hatalmi törekvésnek technológiája, logisztikája van, ami könyörtelenül megragadja, áthatja mindannyiunk tudatát. Ismerve gyöngeségeinket, emberi esendőségünket kihasználva, az ideiglenes anyagi világ röghöz kötött, modern embernek álcázott állatává idomít bennünket saját szülőföldünkön. Felismerhető az istentagadásról, az ádáz Jézus gyűlöletről, a káosz imádatáról és minden rend, rendszer bomlasztásáról, legyen az egy nemzet létét az egyetemes állandósághoz fűző, s ezzel fönnmaradást biztosító magyar őskultúra, szeretetben összebújó szerelmesek gyermek család iránti vágya, vagy egy sorsán töprengő magányos férfi szabadító gondolata. Az idő, a végső küzdelem ideje elközelgett, s a csatatér, a helyszín, amit eddig nem ismertünk föl, mi magunk vagyunk. Az elménkben, a tudatunkban és a tudatunkért tombol. Vagy új Krisztusi magyar ember születik, vagy az evolúció visszatér a törzsi (beton) dzsungelbe, ahonnan Darwin, s az ő elmélete vétetett. A Magyar Nemzet eredete, virágzása, kigúnyolása, megfeszíttetése, halála és közelgő feltámadása ...

Máté Imre - Yotengrit ​1.
Az ​első kötetben ama hajdani magyarság szellemi értékeit adjuk vissza a nemzetnek, mely képes volt hont foglalni, és államot alapítani.

Bíró Lajos - Az ​ősmagyarok mitológiája
Több ​évtizednyi „szellemi régészet” eredménye ez az összefoglaló tanulmányfüzér, amely a Mindenség magyar látomásáról szól. Nemzeti emlékezetünk legfontosabb részét igyekszik helyreállítani szétszórt töredékekből, mesékből, mondákból és a nyelvünkben rejlő bölcsességből, mitológiából. „Az Ősmagyarok Mitológiája” című ezen kötet gazdagon mutatja be őseink: - nyelvi misztériumait, a magyar nyelvünk teremtő mivoltát - magyar ősvallásunk rítusait, szimbólumainak eredetét és jelentéseit - mitológiai személyeink és a hozzájuk kötődő, mára elfeledett mondáinkat - a Táltos témakör eddig ismert legteljesebb bemutatását szokásaikkal, hiedelmeikkel, beavatási szertartásaikkal - az ősmagyar mágiát őseink teljes halottkultuszával, túlvilág képével, ünnepeinek, rituáléinak feltárásával, a népi gyógyászat misztikus elemeivel - valódi Fény-vallásunkat a lehető legátfogóbb módon a hozzá tartozó titokzatos világképpel. Bemutatja, hogy a magyar ősvallás lényege a szerelem és tudás révén való boldogságkeresés lehetett, a Fényvilág feltétlen szolgálata; célja pedig a mennyeit lehozni, megvalósítani a Földön. Az egyetlen lehetséges ésszerű, Magyar Utat mutatja számunkra: feltárni és megismerni ősvallásunkat és hagyományainkat, visszatérni a tiszta forráshoz, az Élet fenséges hitéhez – követvén Csodaszarvasunkat, vissza az Édenkertbe, vissza igazi Önmagunkhoz...

Goldeneye - Dekódolt ​Biblia
Kicsodák ​a hüllőemberek? Kik a reptiliánok? Olyan földönkívüli entitások akik embernek tűnnek, itt élnek közöttünk, hol hétköznapi, hol felelősségteljes beosztásokban tevékenykednek. Ez hihetetlen? Lehetséges... mégis egyre nagyobb teret hódít a világban ez a nézet, melynek hívei hátborzongató bizonyítékokkal tudnak szolgálni az első hallásra tudományos fantasztikumnak tűnő elméletük bizonyítására. Ez a könyv és a benne foglalt elmélet egy ilyen kísérlet szintén. Mivel a bibliával és a teremtéssel foglalkozik főként és ezeket helyezi bele ebbe a reptilián-hüllőember elméletbe, ezért természetesen elsőre komolytalannak tűnhet... de a sokkoló hatását akkor képes elérni ha a kedves olvasó felfedezi benne az összefüggést... Mindig láss a dolgok mögé... ugye milyen egyszerű? Ugye milyen sokkoló? Ebben a témakörben ez az első olyan írás amely a bibliai személyeket és eseményeket elemzi a reptiliánok szereplésével a bibliai időkben. Célja nem a Biblia lejáratása, vagy nevetségessé tétele, hanem a Szentírás egy merőben új nézőpontjának bemutatása. Az biztos, bárhogyan is állunk a témához, lekezeljük vagy komolyan vesszük, szó nélkül nem lehet már elmenni mellette... A könyvet kifejezetten azoknak ajánljuk, akik fogékonyak az újdonságokra, a földönkívüliekre, a rendhagyó dolgokra. Akik képesek a saját személyes álláspontjukétól akár merőben eltérő új világnézeteket is megismerni és intelligensen véleményt formálni róluk. A könyvben bónuszként egy 50 oldalas Mátrix filmelemző tanulmány is helyett kapott! A kiadó

Végvári József - "Én ​is szakisztanék"
Szerelem, ​szerelem, Átkozott gyötrelem, Miért nem virágoztál Minden fa tetejen. Minden fa tetején, Diófa levelén, Hogy szalasztott volna Minden szegény legény. Én is szakisztanék, Ha jóra találnék, Ha jóra, ha szépre, Régi szeretőre. Régi szeretőmért Mit nem cselekednék, Tengerből a vizet Kanállal elmerném. Tenger fenekéről Apró gyöngyöt szednék, Régi szeretőmnek Gyöngykoszorút kötnék. FŐNIX KÖNYVEK 25.

Bolyki Tamás - Őstörténetünk ​titkai: A magyarok rejtélyes eredete
Tartalom: Bevezetés: ​A múlt feltárása 1. Idegen bolygón ringott a magyarság bölcsője? 2. A magyarok vándorlása 3. Táltosaink titkai 4. Európa mágikus szíve 5. A magyar Atlantisz 6. Magyar mágia

Földes Péter - A ​karvalyos zászló
Kettős ​életregény ez. Az ábrázolt két nagy történeti személynek - apának és fiúnak - élete, nagyszabású működése szorosan összefonódik. Keménykezű, fortélyosan bölcs keleti fejedelem az egyik; a hatalomba és a diplomácia művészetébe már beleszületett, éleslátó politikus a másik. Regényük az ősi magyarság sorsdöntő korszakára világít: mint válik a széthúzó, forgácsolódó Etelközi törzsekből egységes és független magyar nép. Levedi, Álmos és Árpád három nemzedéke alatt játszódik le mindez, s három hazában: Levédiában, Etelközben és - a honfoglalás révén - a mai Magyarország földjén. Ez a könyv igen meglepi majd az olvasót: nem a köztudatban élő primitív nomád, csakis szablyaforgatásban kiváló ősmagyarokat találja benne. A karvalyos zászló az elveszett ősi kultúra, szokások, távoli múltba nyúló hagyományok világát tárja fel, és valóságos gondjaik, erőfeszítéseik közepette mutatja meg a tartalmas életű elődöket. Hús-vér emberként áll előttünk a két nagy alak, akikről csak legendákat tudtunk: a hányatott sorsú törzseket összekovácsoló Álmos és a nép meggyökerezéséhez helyet, hazát szerző Árpád. A cím, A karvalyos zászló, a regénynek azt a mondanivalóját is aláhúzza, hogy a „ritka sólymok˝ nyomán a nép hű és harcos fiai, a kis „karvalyok˝ azok, akik „szorgos csőrükkel új szeletet vágnak a jövőből˝...

Fodor István - A ​magyarság születése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tábori László - Egy ​alig ismert ókori világbirodalom: Párthia
Ez ​az antológia ókori és modern dokumentumokat tartalmaz egy alig ismert ókori világbirodalomról, Párthiáról. A párthusok híres lovasíjászok voltak, ismerték a vérszerződés szkíta szokását, művészetükben a szkíta állatábrázolások (szarvas, madár, griff) fontos helyet foglaltak el. Királyaik uralma alatt a soknemzetiségű birodalom lakói vallásszabadságot élveztek. Az utánuk következő perzsa uralkodók kitörülték őket a krónikákból és történelemből, a római források pedig elfogultan ábrázolták őket, mint a sztyeppei népeket általában. Ezt a könyvet kétféleképpen lehet szemlélni: lehet úgy is tekinteni mint szövegek és dokumentumok gyűjteményét, de lehet magyar szemmel olvasva, az összefüggéseket megértve rádöbbenni arra, hogy milyen mélyek az eurázsiai füves pusztákról származó népek - így a magyarság - közös, kultúrális gyökerei! Az ókori szerzők által "szkítának" nevezett, belső-ázsiai eredetű párthusok birodalma a Kr. e. 247-től csaknem 500 esztendőn át létezett Irán és néhány környező ország területén. Az antológia a hun párhuzamokkal is foglalkozik és igyekszik hozzájárulni a párthusok eredetének tisztázásához.

Covers_125010
Történelmünkhöz ​magyarul Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Történelmünkhöz ​magyarul
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga Zsigmond - Az ​ősmagyar mitológia szumir és ural-altáji öröksége
Dr. ​Varga Zsigmond (1886-1956) jelen kötete gazdag életművének utolsó darabja. A szerző szumirológus, Kolozsvárott, Berlinben, Genfben és Utrechtben tanult, majd a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen a keleti nyelvekből doktorált. 1920-tól tudományos érdeklődése a szumir (sumér) nép története és nyelve felé fordult. Ez a könyve az ismeretek hatalmas tárháza, gazdag adatgyűjteménye forrásértékű.

Máté Imre - Yotengrit ​2.
Meghökkentő ​gyűjtemény a rábaközi Tudók és Táltosok hagyatékából, nagyrészt az eredeti szövegekkel, mai magyarságra, kifejezésmódra átírt formában, melyek a tartalmat nem érintik. Döbbenetes, mert olyan adatokat tudhatunk meg a múltunkból, pl. mindjárt Árpád szerepét illetően is, melyről eleddig halvány fogalmunk sem volt. De itt találhatóak a legcsodálatosabb írások a nőiségről is.

Benina - Megsebzett ​szabadság
Kr.u. ​955. Egy bajor lány: Flaviát elragadják otthonából a portyázó magyarok. A lány rabszolgasorsra jut, és az ellenség táborának vezére, Daval dönt az életéről. Flavia minden alkalmat megragad a szökésre, ám a férfi nem ereszti. Egy Farkas: Daval a nemzetség élén állva testvéreivel együtt hűen harcol a hazáért. Szünet nélküli kalandozások, csaták teszik ki a mindennapjaikat. A bajor rabszolgalány jelenléte alapjaiban kavarja fel a Farkasok nemzetségének családi békéjét. Daval küzd megmagyarázhatatlan vonzódásával, miközben a világa darabokra hullik, a jövője feketeségbe burkolózik, míg végül az egyetlen, amit biztosnak hisz, hogy Flaviának mellette a helye. Egy alku, mely megpecsételi mindenkettőjük sorsát. Önmaguk számára is képtelen érzések kelnek életre, és nem tehetnek mást, mint engednek a sodrásának. Rabsága közben Flavia szembesül a valósággal: a magyarok talán nem is olyan barbár népség, mint gondolta. Csakhogy a lányt, és szerelmének kibontakozását egy nap utoléri a múlt. Mi lehet az, ami még a barbár magyaroknál is jobban megijeszti Flaviát? A Megsebzett szabadság Daval és Flavia szerelmének nem mindennapi története a magyarok kalandozásának idején. A véredben lobog az ősi láng!

Temesvári Gabilla Katul - Rovás-javas
Az ​ősi székely-magyar rovás megismertetése végett született ez a könyvecske. Igyekeztem szórakoztató formába önteni a tudnivalókat, lehet vele játzseni minden korosztálynak, sőt jóskártyaként is használhatják. A könyv vér fűzött kártyákat vágja ki, így érdekes, sokoldalúan használható jóskártya-készlethez juthat. Az egyes rovásjelekhez apró epizódokat fűztem a magyar mitológiából, régi szokásokból.

Cey-Bert Róbert Gyula - Hun-magyar ​ősvallás
A ​szerző hosszú éveket töltött Távol-Keleten, Délkelet-Ázsiában, Tibetben, Mongóliában, Ujgúriában, Kínában és Japánban, kutatva mindazokat az adatokat, szokásokat, régészeti leleteket, amelyek kapcsolatba hozhatók a lovaskultúrák történelmi hagyatékával és a magyar ősvallás meghatározó értékeivel. Könyve egyedülálló szintézise vallástörténeti kutatásainak, amely első ízben ad világos képet a magyar ősvallás értékrendjéről, teológiai szemléletéről és vallásfilozófiájáról.

Badiny Jós Ferenc - A ​káld-pártus hagyomány és a magyarok Jézus vallása
BADINY ​JÓS FERENC káld-pártus kereszténynek vallotta magát, és ebbe a könyvbe foglalta mindazt, amit a „PÁRTUS JÉZUS URUNK”- ról tanult és hirdetett. Ezt két okkal indokolta. Egyik abból a sok levélből áradt, amit a keresztényektől és keresztyénektől kapott, amelyekben kijelentették, hogy nem „zsidó-keresztények, az egyházuk tanait nem fogadják el és a maguk módján imádkoznak”. A másik szintén a sok levél, amelyben követelik a Boldogasszonyos és nem zsidó Jézusos Magyar Egyházak létrehozását. Lényeges ismérv, hogy világosságra került „Jézus Urunk és drága jó Édesanyja, Napbaöltözött Boldogasszonyunk hun - magyar - pártus vérrel öltöttek emberi testet, és Jézus Urunknak csak annyi köze van a korabeli zsidósághoz, amennyiben azok kiáltották rá a „feszítsd meg” - et és szögeztették a keresztfára”. A szerző a sok levélválasz helyett ebben a kötetben leírja azt a HIT -et, amit ő követ, annak figyelembe vételével, hogy „Jézus Urunkról szóló minden bizonyosságot a káldeusok írásaiban kell keresni, és nem az Isten szavaként kanonizált júdai - héber hagyományban”. Badiny Jós Ferenc Előszavából a Káldeától Ister-gamig II. című könyv 2. kiadásához: Így az ősi szittya voltunk, Nimrud népe, a 7000 éves Napbaöltözött Boldogasszonyunk, a hunok évezredei, történelmünk eddig eltitkolt szakaszai, a Pártus birodalom története, a kazár rejtély, történelmünk hézagjai Álmos és Árpád ismeretében, mind-mind olyan témakörök, melyek szükségesek a sumír-magyar lelkiség és mitológia megértéséhez, a magyar önbecsülés tudatosításában. A Káldeus Biblia, vagyis MAGYAR BIBLIA kiadása koronázza meg a nemzeti öntudatunk feltámadását! A kötet témakörei: - Én KÁLD-PÁRTUS keresztény vagyok! - Korszakváltás vagy ISTENEK harca; - Igazság és misztérium az egyházi művészetben (Leonardo da Vinci a kozmikus úton, Fra Filippo Lippi képéről, a Lorettoi Szűz); - A káld-pártusokról (Ábrahám és Sara, vissza a káldeusokhoz, miért pártus, Mani imája); - A káld mágusok és hagyományaik Magyarországon (beavatott királyaink, a szegények királykisasszonya, gudea párduc szimbóluma a széki vőfélyek kalapdíszén); - A mágus hitvilág kozmikus útja és törvénye (Mese Tündér Ilonáról és Árgyélus királyfiról, elveszett mitológiánk nyomában, a kozmikus úton, hogyan nevezték őseink Jézust, milyen iparral rendelkezett a honfoglaló magyarság, Árpád hajóhada, magyar népviselet, táltos - mágus Istentisztelet; - A magyarok Istene (A magyarok Istenének alakja népi forrásaink nyomán, a háromlényű kettős Szentháromság, az ősi hit ma is él, a magyar ősvallás éve, a magyarok istene, a Boldogasszony); - Új Bibliát (Kivonat XXIII. János pápa beszédéből a II. Vatikáni Zsinatról, a magyar hit állásfoglalása. * A HIT-TAN fejezetei: I. A magyar feltámadás „Szent Sólyoma”; II. A magyar vallásról; III. Kis tükör a magyar nemzeti vallásról; IV. A „magyarok Jézusvallásának követői”; V. A magyar hit etikája; VI. Hitvallás, avagy a hármas hit fundamentuma; VII. Atilla szent koronája; VIII. A Magyar Egyház; IX. Péter Apostol tanai; X. Az Ister-Gami oroszlánok 19 fokának misztériuma. „A KÁLD-PÁRTUS HAGYOMÁNY ÉS A MAGYAROK JÉZUS VALLÁSA” című ezen kiadványt a Badiny Jós Ferenc műveit kedvelő, az őstörténet iránt érdeklődő, a tankönyvkiadás anomáliáival a szerzővel együtt gondolkodó és azt jelentősen továbbgondoló, az általa követett nem katolikus hit megismerését mélyebb kontextusban is igényló olvasóink figyelmébe ajánljuk.

Kiss Attila - Medveszív
"A ​medve szíve mélyén ember, az ember pedig medve. A gyermekeim egy új nemzetség alapítói lesznek, amely nemzetség nagy néppé lesz majd - emberi testtel, de medveszívvel." E szavakkal búcsúzik a regényben a finnugor népek mitikus állata, s a nemzetség, amelyről beszél, a magyar nép őse volt. Csábán története folytatódik a kötetben, s mialatt az olvasó hiteles képet kap a hét törzs szövetségének mindennapi életéről, az ősmagyar hitvilág mondái valósággal életre kelnek a könyv lapjain. A kötet a nagy sikerű történelmi ifjúsági regény, az Altináj folytatása.

Vécsey Aurél - Hunok-magyarok ​csatái és kalandozásai
A ​Kr.u. Első évezredben három harcias lovas-nomád nép is fölbukkan a Kárpát-medencében, ám közülük csak Árpád népének sikerült véglegesen megtelepednie. A Belső-Ázsiából a Duna–Tisza völgyébe jutott magyarság előtt nagyjából ugyanazon területekről, korábbi törzsszövetségekből kiszakadva, a magyarhoz nagyon hasonló etnikumú nomád, barbár hunok és harcias avarok is bejutottak a Kárpátok ölelő karjai közé. A hunok alig száz éves európai szereplése világtörténeti jelentőséggel bír, bár nagy királyuk, a legendás Attila halálát követően birodalmuk felbomlott, törzseik maradványai megérték Árpád népének honfoglalását, és hasonló testalkatuk, szellemi- és tárgyi kultúrájuk, valamint nyelvük révén beolvadtak a magyarságba. A lovas-nomád honfoglaló magyarság meglepetésszerűen jelent meg Európában és elözönlötte a Kárpát-medencét 895-896-ban, majd kíméletlen kalandozó hadjáratokat folytattak az elkövetkezendő fél évszázadban a nyugati országok és Bizánc ellen. Az új támadók is az ázsiai sztyeppék sajátos és jellegzetes nomád világához tartoztak, könyörület és irgalom nélkül feldúlták a védtelen városokat, felgyújtották a templomokat és lenyilaztak mindenkit, nem ejtettek foglyokat. Európa, a fejlett, keresztény világ rettegte a magyarok nevét és nyilait. Micsoda idők voltak!

Máté Imre - Yotengrit ​3.
Ebben ​a kötetben folytatódik a rábaközi tudók tanítása. Többek között szertartásszövegek, a Tor, a rábaközi tudók tanainak kis könyve, a mózsiások és tökösök hagyatéka található meg ebben a könyvben CD melléklettel.

Hanczár János - Óperencia
Hanczár ​János tizedik kötetét vette most a kezébe az Olvasó. A beszédtanár-újságíró, talán a legtöbb Murphy törvénykönyv hazai szerzője, eddig összesen hét könyvet írt. Később megjelent két politikai szatírákat is tartalmazó könyve. 2006-ban úgy döntött, hogy megvalósítja régi álmát, és majd hat évig dolgozott a történeten, mely a magyarok Honfoglalást lezáró Pozsony mellett megvívott csatáját tárgyalja. A könyv, amit az Olvasó a kezében tart, kiválóan alkalmas arra, hogy megismerjük belőle a magyar történelem eme méltatlanul keveset emlegetett fejezetét. A pozsonyi diadal nem legenda. Ma már nemcsak az önjelölt kutatók foglalkoznak e témával, hanem a hadtörténészek egy része is az ügy mellé állt, és segít feltárni a részleteit annak a csatának, amelynek eredményeként 1105 éve végleg eldőlt, hogy lesz hazánk. Ezt a gondolatot szolgálja ez a filmre kívánkozó, forgatókönyvszerűen megírt történet is, továbbá példát mutat a kor embere számára arra, hogy nincs lehetetlen helyzet, nincs kilátástalan jövő: dolgozni kell érte, hol fegyverrel, hol szellemmel, s hazánk sorsát jobbra fordíthatjuk. A mai nehéz időszakban is nagyon fontos, hogy higgyünk a sikerben! A hazaszeretet, a nemzettudat kérdése hangsúlyossá válik a műben: anakronisztikusnak tűnhet ezen fogalmak használata a tárgyalt kor kapcsán. De mi magyarok jól tudjuk: szükségünk van olyan példaképekre, akik ezen tulajdonságokkal felvértezve évszázadok távlatából is tanítanak bennünket. Árpád, Kurszán, Csepel és a többiek példája erőt adhat nekünk a folytatáshoz.

Szántai Lajos - A ​Két Hollós
A ​Pilis királyi központ volt. Itt egy olyan történelem létezik, amit hogyha nem fedezünk fel újra magunknak, akkor a múltból eredő zavarosságunkból fakadóan, saját országunkat fogják kihúzni a talpunk alól. Teljesen mindegy, hogy egyesek a pogány ősök nevében húzzák ki ezt a hagyományt alólunk, vagy éppen a római katolikus egyház nevében. Mert ugyanazok a csatornák. Egy Szent László királyra senki ne mondja azt, hogy a római katolikus térítésnek volt a bajnoka! Szent László király a római pápával szinte a hadüzenet állapotában állt, mikor a tengermelléket meghódította. És ilyen az egész Árpád-kori történelem. Róma az Árpád-korban Magyarország legfőbb ellensége. A magyar királyok pedig nem indoeurópai törzsből származó uralkodók voltak. akiknek programjában az szerepel, hogy a legfőbb ellenségedet egy karóval üsd agyon. A magyar királyok a szó legteljesebb értelmében az evangéliumi kötelezettségnek és a szkíta ősvallás kötelezettségének megfelelően, a gyűlöletre szeretettel válaszolnak. Megfigyelhetjük, amit például Árpád-házi Szent Erzsébetről lépten-nyomon hangoztat minden létező forrásunk: Akik őt a legjobban gyűlölték, ő azokat szerette a legjobban. A Pálos Rendről látni fogjuk, hogy itt egy olyan vallásos szervezetről van szó, amelynek működését, a megalakulástól kezdve, az aktuális római pápa mindig is gátolta. Évtizedekig folyik a huzavona, hogy a Vatikán elismerje és megerősítse a megalakult magyar rend jogait. Ha ők valóban (és pont) a Pilis belsejében, az összes létező pogány hagyományt irtogatták volna virágos jókedvükben - ahogy ezt történészeink szeretik emlegetni - akkor hogyhogy a római pápaság (akinek ez elemi érdeke lenne) ezt nem tudja, és nem küldi áldását ehhez a számára létfontosságú tevékenységhez?

Kopál József - Tigrisfog-talizmán
A ​Tigrisfog-talizmán egy sok évszázaddal ezelőtt, Kr. u. 200–500 között játszódó, kitalált történet, abból az időből, amikor a Csendes Óceán nyugati partjánál hatalmas vulkánkitörések és rengések rázták meg a földet. A környezeti katasztrófák hatására, a korábban erős kínai császárság hanyatlásnak indult, míg a birodalom északi határán elő, hsziungnu nép, annyira megerősödött, hogy egy ideig közülük került ki a kínai császár. A Tigrisfog–talizmán központi szereplője a Nagy Vadász. Az általa vezetett törzs, a hsziungnuk szövetségeseként vesz részt a kínai birodalom külső és belső harcaiban. Ennek során eljutnak a Bajkáltól nyugatra eső erdős területekre is, ahol az ott élő „madzsarokban” felfedezik őseiket.

Kollekciók