Ajax-loader

'elméleti fizika' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Higasino Keigo - X ​- A gyilkos ismeretlen
A ​kamaszlányát egyedül nevelő Jaszukóhoz váratlanul betoppan erőszakos exférje. Heves vitába bonyolódnak, és a férfi végül holtan végzi. Szomszédjuk, a különc matematikus már régóta gyengéd érzelmeket táplál az asszony iránt. Felajánlja, hogy biztosítja számukra a tökéletes alibit. Az egyetlen kikötése, hogy Jaszukóék mostantól szóról-szóra kövessék az utasításait. Mikor a tokiói rendőrség felügyelője a helyszínre érkezik, egy brutális gyilkossággal szembesül. Ám a bizonyítékok sehogyan sem állnak össze, ezért briliáns eszű fizikus barátjához fordul segítségért. Kezdetét veszi a lángelmék csatája: az egyik zseni hideg logikával igyekszik feltárni az igazságot, míg a másik heves szenvedéllyel küzd, hogy megmentse a szeretett nőt. Higasinó Keigó világhírű, Naoki-díjas, japán bestsellerszerző. Lendületes, meghökkentő fordulatokkal teli krimijéből több mint kétmillió példány fogyott világszerte.

Nagy Károly - Kvantummechanika
A ​szerző a természetben lejátszódó jelenségekből kiindulva mutatja be a kvantummechanikai törvényszerűségeket. A mérésekből nyert adatokkal jól egyező számítások, a kvantummechanikai mozgástörvények értelmezése, a perturbációszámítás és a mindezt kiegészítő atomfizikai és molekulafizikai alkalmazások ismertetése elvezeti az olvasót a századunk húszas éveiben indult és a mai napig fejlődő modern fizikához.

Albert Einstein - A ​relativitás elmélete
Az ​előttünk fekvő kis könyv azokhoz szól, azoknak akar minél szabatosabb betekintést nyújtani a relativitás elméletébe, akiket ez az elmélet tudományos és filozófiai szempontból érdekel anélkül, hogy az elméleti fizika matematikai apparátusával rendelkeznének. Az olvasótól az érettségi vizsga anyagának ismeretét és - rövidsége ellenére - sok türelmet és akaraterőt követel. A szerző minden igyekezetével arra törekedett, hogy az alapgondolatokat a lehető legegyszerűbben és legvilágosabban adja elő, mégpedig olyan sorrendben és összefüggésben, amint a valóságban keletkeztek. Az elméletnek a kísérleti fizika köréhez tartozó alapjaival szándékosan mostohán bánt, nehogy a fizikától távol álló olvasó is úgy járjon, mint a vándor, aki a fáktól nem látja az erdőt.

Szalay Béla - Fizika
A ​technika általános fejlődése egyre szükségesebbé teszi az alaptudományok, elsősorban a matematikai és fizikai ismeretek szélesebb körű elterjedését. A nagyobb követelmények elméletileg képzett, a gyakorlati élettel szorosan kapcsolatot tartó szakembereket igényelnek. E könyv összeállításakor igyekeztem a sokféle igénynek és követelménynek eleget tenni. Felépítésében és tárgyalásában általában a középfokú tantervek menetét követtem. Egy-egy részt azonban az érdeklődésre való tekintettel kibővítettem.

Kitty Ferguson - Stephen ​Hawking élete és világa
_„Üdvözlöm. ​Stephen Hawking vagyok: fizikus, kozmológus és álmodozó. Bár nem tudok mozogni, és számítógépen keresztül kell beszélnem, az elmém szabad.”_ _„Visszatekintve úgy tűnhet, hogy egy előre alaposan megtervezett menetrend szerint foglalkoztam a világegyetem eredetének és fejlődésének legjelentősebb problémáival. Ám valójában nem így történt. Nem volt előzetes tervem. Az a helyzet, hogy csak a saját orrom után mentem, és mindig azzal foglalkoztam, ami akkor éppen érdekesnek és megoldhatónak tűnt.”_ Stephen Hawking korunk egyik legfigyelemreméltóbb alakja. Cambridge-i géniusz, a világszerte ünnepelt, ragyogó elméleti fizikus ösztönzést és bátorítást jelent mindazok számára, akik szemtanúi lehettek annak, milyen nagyszerű diadalt aratott mozgatóideg-sorvadása felett. Kitty Ferguson ebben a könyvében Hawking életét meséli el. Műve megírásához különleges segítséget kapott magától Hawkingtól, valamint közeli ismerőseitől és családjától. A könyv részletesen bemutatja Hawking gyerekkorát, első szívszorító találkozását motoros neuronbetegségével, majd az ezzel való küzdelmeinek kezdetét elsőéves doktorandusz-hallgató korában. Olvashatunk Hawking egyre növekvő nemzetközi hírnevéről, továbbá az életben maradásért való hosszas küzdelméről, miközben mellesleg még a világegyetem működésének fizikáját is igyekszik feltárni. Ezzel párhuzamosan a szerző, aki közérthető nyelven tudja tálalni az elméleti fizikai ismereteket is, mindenki számára érthetően foglalja össze és magyarázza el a tudomány élvonalába tartozó fizikai elméleteket, melyek Hawkingot foglalkoztatják.

Covers_287616
Fizikai ​kislexikon Ismeretlen szerző
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Fizikai ​kislexikon
Ez ​a kislexikon, amelyet az olvasó most a kezében tart, napjaink egy nagyon fontos tudományágával, a fizikával kíván megismertetni. A szerzők célja, hogy a fizikában és a határterületein előforduló szakkifejezések, rövidítések és jelek mögött rejlő fogalmakat a tudomány mai állásának megfelelően, szabatosan és megbízható alakban, röviden ismertesse, hogy a fizika iránt érdeklődök tájékozódását megkönnyítse. Mint terjedelme és jellege révén szükségszerűen bizonyos határok közé szorított zsebkönyv, előadásmódjában alapvetően különbözik a tankönyvektől: úgy foglalja össze az alapismereteket, hogy feltételezi olvasója ismeri már a fizika alapjait és járatos az alsóbb matematikában. Viszont a benne foglalt ismeretanyaggal segítséget kíván nyújtani a következő lépés megtételéhez, az alapismeretek bizonyos fokú elmélyitéséhez. Kutató szakembereknek újat nem nyújt, hiszen anyaga éppen az általuk felhalmozott ismeretek és tapasztalatok leszűrése. Gyakorlati szakemberek viszont haszonnal forgathatják, mert az egyes fogalmakról nyújtott tömör, ugyanakkor szakszerű magyarázatok elvezetnek a zsebkönyvektől a szakkönyvekig.

Albert Einstein - A ​speciális és általános relativitás elmélete
Einstein ​ebben a művében a relativitás elméletét ismerteti népszerű-tudományos formában. Az első rész a speciális relativitás, a második az általános relativitás elméletének részletes kifejtése. A harmadik rész a relativitáselméletnek a világegyetem egészére vonatkoztatott megállapításait, a negyedik pedig az elmélet tapasztalati igazolását tartalmazza. A könyv szemléletes stílusával, kitűnő szerkezeti felépítésével, logikai okfejtésével mesteri módon vezeti el a matematikában kevésbé jártas, átlagos műveltségű olvasót is a legbonyolultabb tudományos tételek megértéséhez. A megértést nagymértékben elősegíti Novobátzky Károly előszava, magyarázó jegyzetei, Maróti Lajos utószóként beiktatott Einstein-tanulmánya s a jó fordítás is - Vámos Ferenc munkája.

L. D. Landau - E. M. Lifsic - Kvantummechanika
A ​Landau-Lifsic: Elméleti fizika című könyvsorozat kötetet a világ legkiválóbb elméleti fizika tankönyveinek tartják. A modern fizika egyik legegyetemesebb tudású alakjának, a Nobel-díjas L. D. Landaunak és egyik legkiválóbb tanítványának és munkatársának, E. M. Lifsicnek soraiból utolérhetetlen egyszerűséget és elevenséget érezhet az olvasó. Ez a könyv a tízkötetes sorozatnak egyik legfontosabb kötete, mely a kvantummechanika nemrelativisztikus elméletét mutatja be. (A relativisztikus kvantummechanikát az előkészületben levő negyedik kötetet tartalmazza.) A szokásos kvantummechanikai alkalmazások (szórásszámítás stb.) mellett tartalmazza a kötet a véges sokrészecske-rendszerek (atom, molekula, atommag) vizsgálatát is. Bőven hivatkoznak a szerzők a kvantummechanika klasszikusaira, a szovjet tudósokon kívül Heisenbergre, Bornra, Fermire, Schrödingerre, Jordanra stb. és a magyar kutatókra: Wigner Jenőre, Teller Edére, Tisza Lászlóra, Neumann Jánosra. Nemegyszer a kvantummechanika klasszikusai által kidolgozott feladatokkal és ezek megoldásával szemléltetik az elméletet. E könyv segítségével a kvantummechanika korszerű elméletét jól elsajátíthatja az olvasó. A kötet egyúttal igen jól használható kézikönyvként is. Az elméleti részek után a szerzők megfelelő feladatokat állítottak össze, amelyeket a fizika legkülönbözőbb területeiről vettek. Ez a 178 igen érdekes és tanulságos feladat megadott teljes kidolgozásával együtt nagymértékben hozzájárul az elmélet alaposabb megértéséhez. A könyv 18 fejezetre oszlik: I. A kvantummechanika alapfogalmai; II. Energia és impulzus; III. Az impulzus; IV. Az impulzusmomentum; V. Mozgás gömbszimmetrikus erőtérben; VI. Perturbációszámítás; VII. A kváziklasszikus eset; VIII. A spin; IX. Azonos részecskék; X. Az atom; XI. Kétatomos molekulák; XII. A szimmetriák elmélete; XIII. Többatomos molekulák; XIV. Impulzusmomentumok; XV. Mozgás mágneses térben; XVI. Az atommag szerkezete; XVII. Rugalmas ütközések; XVIII. Rugalmatlan ütközések. A felsorolt fejezeteket Matematikai kiegészítés zárja. A fordítás az 1974-ben megjelent orosz nyelvű átdolgozott és bővített kiadás alapján készült.

L. D. Landau - E. M. Lifsic - Relativisztikus ​kvantumelmélet
A ​Landau-Lifsic: Elméleti fizika című könyvsorozat köteteit a világ legkiválóbb elméleti fizikatankönyveinek tartják. A modern fizika egyik legegyetemesebb tudású alakjának, a Nobel-díjas Lev Landaunak és egyik legkiválóbb tanítványának és munkatársának, E. M. Lifsicnek soraiból utolérhetetlen egyszerűséget és elevenséget érezhet az olvasó. Ez a könyv a sorozatnak egyik legértékesebb kötete. Bár ezt Landau korai halála miatt tanítványai és munkatársai: E. M. Lifsic, V. B. Bereszteckij és L. P. Pitajevszkij írták meg, mégis szervesen illeszkedik a sorozatba, mert a szerzők követték Landau gondolatmenetét, és arra törekedtek, hogy - főként a sugárzás kvantumelméletét tekintve - mesterük felfogását hűen közvetítsék az olvasóhoz. A kötet a relativisztikus kvantumelméletet tartalmazza a szó tágabb értelmében, azaz olyan jelenségek elméletével foglalkozik, amelyek a fénysebesség határsebesség voltával kapcsolatosak. A kötet két nagy részre oszlik. Az első rész a kvantumelektrodinamika alapjait ismerteti az elemi kvantumok (a foton és az elektron)elméletéből kiindulva. A kölcsönhatás perturbatív elméletét nagyszámú alkalmazás illusztrálja, ezek részletes bemutatása a kezdő olvasó és a gyakorló kutató számára egyaránt igen hasznos. A második rész a sugárzási visszahatások elméletének, a renormálásnak és a fizikai lényegre összpontosító áttekintésével kezdődik. Az atomi energiaszintek ebből származó felhasadásának kísérleti kimutatása a fizika mindmáig legpontosabb mérése, a természet megismerésének egyik legnagyszerűbb mozzanata. A könyv e fejezetei a téma terjedelmes irodalmát jól egészítik ki. A kötet elegendő mennyiségben tartalmaz igen érdekes és tanulságos kidolgozott feladatokat, amelyek az elmélet alkalmazásainak gazdag választékát tárják elénk. A kötet 14 fejezetre oszlik. Ezek: I. A foton; II. Bozonok; III. Fermionok; IV. Részecske mozgása külső térben; V. Sugárzás; VI. Fényszórás; VII. A szórásmátrix; VIII. Kovariáns perturbációszámítás; IX. Elektronok kölcsönhatása; X. Elektronok kölcsönhatása fotonokkal; XI. A pontos propagátorok és csúcsok (vertexek); XII. Sugárzási korrekciók; XIII. A kvantumelektrodinamika aszimptotikus képletei; XIV. A hadronok elektrodinamikája. A fordítás az 1968-ban oroszul megjelent második rész alapján készült. A fordítók E. M. Lifsic által javított és módosított példányt vették alapul. A könyvet fizikus hallgatók, kutatók, a kvantumelektrodinamika és a magtechnika fizikai alapjai iránt érdeklődő olvasók számára ajánljuk elmélyült ismeretszerzés céljára.

Hubert Mania - Isten ​mégis kockázik!
Ha ​nagy bajban vagyunk, minden erőnkkel keressük a megoldást: hogyan jussunk ki belőle, és végiggondoljuk életünket: Honnan jövünk? Mit értünk el? Hová tartunk? Manapság ritkán teszünk fel ilyen kérdéseket, kivéve, ha nagy baj ér bennünket. Lehet, hogy Stephen Hawking is akkor kezdett el az élet nagy kérdései iránt érdeklődni, amikor felfelé ívelő pályája kezdetén megtudta: talán már csak fél éve van hátra az életből... Fantasztikus utazásra indulunk Hawking vezetésével: szemügyre veszünk egy fekete lyukat, képzeletet felülmúlóan erős gravitációs mezőben zuhanunk a belsejébe, aztán... átéljük az ősrobbanás első másodperceit.... Milyen fából faragták Hawkingot? Vasakarattal élni akar és gondolkodni, miként keletkezett a világegyetem és benne az ember... Mi adott erőt Jane-nek, Hawking feleségének, hogy oly sok éven át kitartson egy szinte végletekig korlátozott testű, ám zseniális ember mellett?

John Gribbin - 13,8
A ​huszadik század két nagy fizikai elmélettel ajándékozott meg bennünket: az általános relativitáselmélettel, amelyik a nagy léptékű dolgok viselkedését írja le, beleértve az egész Világegyetemet; és a kvantumelmélettel, amelyik a nagyon kis objektumok viselkedésével, a szubatomi világ működésével foglalkozik. A Világegyetem azonban ellenszegül minden próbálkozásunknak, hogy ezt a két nagy elméletet egyetlen formulává egyesítsük, ami egyesekben kételyeket ébresztett, vajon helyesen értjük-e az egész fizikát. A tudományos ismeretterjesztés nagymestere, John Gribbin most annak a kutatásnak a drámai történetét meséli el, amelynek eredményeképpen nemcsak a Világegyetem 13,8 milliárd éves korát ismertük meg, hanem az ennél alig fiatalabb csillagokét is. Ez a felfedezés - Gribbin érvelése szerint - az emberiség egyik legnagyobb szellemi vívmánya, ami azt bizonyítja, hogy a fizikusok jó nyomon járnak, amikor a "Mindenség elméletét" keresik. Ez a könyv bámulatba ejtő képet rajzol a fizikának és a modern kozmológiának erről az élenjáró területéről, miközben elmondja azt a lenyűgöző történetet, ahogyan a modern természettudomány eljutott idáig - és megmutatja, ahová még eljuthat.

Carlo Rovelli - Hét ​rövid fizikalecke
A ​Hét rövid fizikalecke évszázadok tudásának bravúros és szellemes összefoglalója. Carlo Rovelli a 20. századi fizika forradalmi felfedezésein és rejtélyein - relativitáselmélet, kvantumfizika, fekete lyukak, az univerzum szerkezete - vezeti át az olvasót élvezetes, közérthető és választékos stílusban. Megismertet a múlt század jelentős tudományos felfedezéseivel és azok jelentőségével, s teszi mindezt olyan könnyed és szórakoztató stílusban, hogy még a modern fizikában járatlanok is kedvet kapnak a tudományhoz.,,A tudományos kíváncsiság, a valóság elmélyült kutatása és a tudósok képessége arra, hogy másképp lássák a világot, már-már költészet.

Paul Strathern - Hawking
A ​nagy felfedezések a tudomány legizgalmasabb és legérdekesebb pillanatai. A sorozat kötetei ezeket a fordulópontokat vizsgálják, és magukat a tudósokat, akik meglátásaikkal örökre átformálták a világegyetemről és a benne elfoglalt helyünkről alkotott képünket, mindezt a szerző sajátos humorával fűszerezve.

Philip Sington - Az ​Einstein lány
Tényleg ​Albert Einstein volt a világ egyik legrosszabb férje? A zseniális tudós és az Újvidéken született, tehetséges matematikusnő kapcsolatát a mai napig rejtélyes titkok övezik. Magánlevelezésüket csak harminc évvel Einstein halála után hozták nyilvánosságra. Berlin, 1932. Egy félmeztelen, fiatal, amnéziás nőt találnak Albert Einstein nyaralójához közel. Semmit sem tud magáról, még a nevét sem. Csupán egy szórólap van nála, amely a tudós egyik előadását hirdeti, de nem emlékszik, miért került hozzá. Kezelni kezdik egy pszichiátriai intézetben, és hamar kiderül róla, hogy kiváló matematikai érzékkel rendelkezik. Ám továbbra sincsenek emlékei, ezért a sajtó felkapja az ügyet, és elnevezik Einstein-lánynak. A nő pszichológusa, Martin Kirsch nyomozni kezd. Ki lehet ez a titokzatos páciens? Van-e bármilyen köze a tudóshoz? Esetleg nem egy külföldről átdobott kém a náci Németországban, Hitler hatalomra jutása előtt két hónappal? Philip Sington éveken át kutatta Albert Einstein magánéletét, mielőtt megírta történelmi thrillerjét. Vajon mi történt a tudós Lieserl nevű kislányával, aki az első feleségétől még a házasságuk előtt született, és rögtön örökbe adták? Mi lehetett a feleség szerepe a Nobel-díjban, ha Einstein már jóval azelőtt lemondott a javára a tetemes összegről, hogy elnyerte volna? Gátlástalan volt a tudós a párkapcsolataiban, vagy csak öntörvényű? A feszültségekkel teli, fordulatos regényt eddig tizennégy nyelven adták ki, és mindenhol nagy sikert aratott.

Richard P. Feynman - R. B. Leighton - M. Sands - Statisztikus ​mechanika / Termodinamika / Hullámtan / Szimmetriák a fizika törvényeiben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács Győző - Neumann ​János
A ​Magyar feltalálók, találmányok sorozat jelen füzete Neumann János életét mutatja be sok archiv fotó segítségével. A nagy tudósnak matematikai munkái mellett jelentős eredményei voltak a közgazdaságtanban, a meteorológiában, a fizikában és természetesen a számítástechnikában.

Hoimar von Ditfurth - A ​Világegyetem gyermekei
A ​nyugatnémet ismeretterjesztő szerző könyve arra a nyilvánvaló, ám mégis gyakran elfelejtett gondolatra épül, hogy Földünk és a földi élet nem egyedülálló és elszigetelt világ a mindenségben, hanem szoros egységet alkot a legtágabb értelemben vett világegyetemmel, és anélkül nem is létezhetne. Erre a gondolatra s a modern tudomány általánosan elfogadott eredményeire alapozva magyarázza a szerző a Naprendszer, a Tejút és a többi galaktika, és általában a világegyetem felépítését, keletkezését. Legtöbbet természetesen Földünkkel foglalkozik, bemutatja a Nappal és a Holddal, a rá legközvetlenebb hatást gyakorló égitestekkel való kapcsolatait (napsugárzás, napszél, a Föld tengely körüli forgása, mágnesességének változásai, a légkör és a mágneses övek stb.), vázolja geológiai történetét, az élet keletkezésének és evolúciójának elméletét, sőt kitér távolabbi jövőjének kilátásaira is. A kötet fő erénye következetes szemlélete, valamint rendkívül logikus szerkezete. Stílusa is gördülékeny, de éppen anyaggazdagsága következtében mégsem könnyű olvasmány. Ha matematikai ismereteket nem is, de legalább érettségi szintű műveltséget, természettudományos érdeklődést feltételez.

Lánczos Kornél - Einstein ​évtizede
"Einstein ​kisebbik fia, Eduárd, amikor 11 éves volt, megkérdezte apjától: >Apu, miért vagy te ilyen híres?< Einstein a pillanat hatása alatt így válaszolt: >Tudod fiam, egy vak bogár egy futball-labdán mászott, és nem vette észre, hogy az gömbölyű. Nekem nagy szerencsém volt, és észrevettem.< Ki tudott volna még Einsteinen kívül ilyen tömören válaszolni?"

L. I. Ponomarjov - A ​kvantum nyomában
Ritka ​mű Ponomarjov, a kiváló fiatal tudós könyve: egyaránt élvezetére szolgálhat laikus olvasóknak, akik szeretnék megismerni korunk egyik legfontosabb tudományát, az atomfizikát, és szakembereknek, akiket okvetlenül lebilincsel szellemes előadásmódja. Feltétlenül ajánljuk mindazoknak, akik nem akarnak értetlenül állni a huszadik század nagy elméleti és gyakorlati felfedezése: a kvantum "rejtélyével" szemben.

Richard Panek - 4% ​univerzum
Az ​utóbbi évtizedekben egy maroknyi tudós egymással versengve munkálkodott azon, hogy megmagyarázza azt a nyugtalanító tényt, hogy világegyetemünknek csak 4%-át teszi ki az az anyag, amiből a kedves olvasó, jómagam, a könyveink, a holdak, a bolygók, a csillagok és a galaxisok felépülnek. A többi, a világegyetem túlnyomó többsége teljesen ismeretlen. A kozmoszról alkotott képünk alapjaiban hibás, a kopernikuszi fordulat csak a kezdet volt: nemcsak Földünk, hanem általában véve az anyag is csupán jelentéktelen része a világnak. Richard Panek bemutatja, hogyan jutottak erre a tudományos világképet megrengető következtetésre a tudósok. Lépésről lépésre végigköveti a sötét anyag és a még ennél is bizarrabb sötét energia utáni nyomozás történetét. A természettudományok talán legnagyobb rejtélyével állunk szemben, melynek megfejtése hírnévvel, anyagi megbecsüléssel, mi több, garantáltan Nobel-díjjal kecsegtet.

Hans Grassmann - Picasso ​és a Mercedes-Benz avagy mi a fizika?
Ebben ​a szokatlan című könyvben főként fizikáról és elkerülhetetlen módon a kultúráról lesz szó, a címéhez híven szokatlanul. Nyugodjon meg a kedves Olvasó, nem az a szerző szándéka, hogy iskolás módon oktassa, inkább az, hogy felbátorítsa. A legtöbben ugyanis úgy gondoljuk, hogy a fizika képletek hatalmas tárháza, megértéséhez jól kell tudni, például a matematikát. Ez azonban nem igaz. A matematika szerszám a fizikus kezében, olyan, mint a daru az építőmunkás számára. Az építkezésnél szükség van rá, amikor azonban a kész építményt szeretnénk megcsodálni, netán belakni, a daru már csak útban van, le kell bontani, el kell szállítani.

Peter Coles - Einstein ​és a napfogyatkozás
Az ​ókorban a napfogyatkozás rettegett és félelmetes esemény volt. A tudósok azóta "megszelídítették" ezt a furcsa jelenséget, egy esetben azonban a modern tudományra és a társadalomra is meghatározó hatással volt az égi tünemény. Az 1919-es napfogyatkozás során sikerült először meggyőző bizonyítékot találni rá, hogy Einstein forradalmi elméletei valóban helyesek. E könyv közérthető nyelven mutatja be, hogy fejlődött ki Einstein speciális és általános relativitáselmélete, és hogyan haladta meg a klasszikus newtoni fizika világképét. Ismerteti a két angol expedíció történetét, amelyek 1919. május 29-én megmérték, hogy görbíti el a csillagok sugarait a Nap, és ezzel egyik napról a másikra világsztárrá vált Einstein. A Posztmodern találkozások e kötetet nemcsak élvezetes bevezetést nyújt a relativitáselméletbe, de az is kiderül belőle, milyen kalandos út vezet egy elmélet igazolásáig, hogyan válik egy tudósból legenda, és eltöpreng, mit mond ez nekünk a tudomány és társadalom viszonyáról.

Erwin Schrödinger - Válogatott ​tanulmányok
A ​20. századi fizika egyik legmélyreszántóbb gondolata az a fölismerés volt, hogy az anyag elemi összetevőinek - melyeket addig kézenfekvő módon a klasszikus fizika "anyagi pont" néven ismeretes elképzelésével azonosítottak - hullámtermészetet is kell tulajdonítani. A jelen kötet tanulmányainak szerzője azzal írta be nevét a tudománytörténet halhatatlanjai közé, hogy ezt az elképzelést elsőként öntötte formába és bontotta ki a maga teljességében (az egyenlet fölállításával, mely máig az ő nevét viseli), hullámmechanikája gazdag és termékeny ösztönzéssel szolgálván a fizika fejlődéséhez, elméleti vonatkozásokban csakúgy, mint a kísérlet területén, ahol alig egy évvel Schrödinger alapvető fontosságú dolgozatainak megjelenése után kézzelfogható és végérvényes igazolást nyert az anyaghullámok gondolata. Schrödinger válogatot írásainak e könyve egyenes ági folytatója a Gondolat kiadó Einstein-, Planck-, Bohr-, Heisenberg- és de Broglie-kötetei alkotta "rejtett" sorozatának, mely a modern fizika ma már klasszikusnak számító nagy alakjait kívánja felidézni saját írásaik tükrében. A kialakult gyakorlatnak megfelelően mostani kötetünk a szaktudós Schrödinger mellett bemutatja a természettudomány egyéb területei felé is orientálódó s rendkívül széles horizontú természettudóst (a szerző világhírű és máig is érdekes "Mi az élet?" című kis kötetének a teljes egészében való közreadásával), s végül számot ad a "bölcselkedő" Schrödingerről is, nem próbálván elködösíteni a tényt: Schrödinger időskorában - misztikus keleti filozófiák eltökélten vállalt befolyása alatt - meglehetősen messzire távolodott attól a szükségszerűen "realista" világszemlélettől, amely a természettudomány kutatásnak alapja és feltétele, s amely Schrödingernek is sajátja volt azokban az években amikor korszakos jelentőségű s 1933-ban Nobel-díjjal jutalmazott hullámmechanikai munkásságát kifejtette. Kötetünk - ebben a tekintetben is folytatva a korábbi könyveknél kialakult hagyományokat - tanulmánnyal zárul, amely a nagy fizikus, az egyetemes érdeklődésű, már-már reneszánsz polihisztorra emlékeztető tudós és gondolkodó, a mélyen és meg nem alkuvóan humanista ember életútját és portréját rajzolja meg az olvasónak. (Maróti Lajos)

Nagy Károly - Elméleti ​mechanika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

George Gamow - A ​fizika története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hraskó Péter - Relativitáselmélet
A ​relativitáselmélet a 20. század egyik legjelentősebb tudományos eredménye. Ez a tankönyv didaktikus bevezető a speciális és az általános relativitás elméletébe. Tartalmazza mindazokat az alapvető ismereteket, amelyek valamennyi fizikát tanuló egyetemi hallgató számára nélkülözhetetlenek. Noha felfedezése óta a speciális és az általános relativitáselmélet alapelvei nem változtak, tárgyalásmódja, jelölésrendszere és értelmezése sokat módosult az elmúlt évtizedek során. Ez a könyv minden szempontból korszerű. Szerzője Hraskó Péter egyetemi tanár, akinek több évtizedes tapasztalata van az elméleti fizika, s ezen belül a relativitáselmélet oktatásában. Jegyzeteit az ország több egyetemén használják.

Elm%c3%a9leti_fizikai_p%c3%a9ldat%c3%a1r_4
3

Ismeretlen szerző - Elméleti ​fizikai példatár 4.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Percy Stulz - A ​Szörnyeteg
A ​h&aacute;rom f&eacute;rfi, aki 1939 egy perzselően forr&oacute; napj&aacute;n &eacute;rkezett New Yorkb&oacute;l egy fekete Cadillacen, m&aacute;r messziről el&uuml;t&ouml;tt a Peconic melletti kis tengeri &uuml;d&uuml;lőhely barn&aacute;ra s&uuml;lt t&ouml;rzsvend&eacute;geitől. A tengerre &eacute;s Long Island nevezetess&eacute;g&eacute;re, a strandra egy pillant&aacute;st sem vetettek. Dr. Moore h&eacute;tv&eacute;gi h&aacute;za &eacute;rdekelte őket csup&aacute;n, l&eacute;pten-nyomon ezut&aacute;n k&eacute;rdezősk&ouml;dtek.

L. D. Landau - E. M. Lifsic - Folytonos ​közegek elektrodinamikája
A ​Landau-Lifsic: Elméleti fizika című könyvsorozat kötetet a világ legkiválóbb elméleti fizika tankönyveinek tartják. A kötetek soraiból utolérhetetlen egyszerűséget és elevenséget érezhet az olvasó. Ez a könyv az V. kötetként megjelent Statisztikus fizika 1. rész folytatása, és a IX. kötetbe azért került, mert megértéséhez szükség van a VI-VIII. kötetekben tárgyalt ismeretekre is. A kötet az anyag kondenzált állapotának kvantumelméletét foglalja össze. Az elmélet L. D. Landau és P. L. Kapica kísérleti felfedezései nyomán ma már a modern elméleti fizika önálló fejezetét alkotja: a kvantumfolyadékról és spektrumáról alkotott elképzelések adják meg a makszroszkópikus testek kvantumus leírásának az alapját. A modern statisztikus fizika matematikai eszköztárának elválaszthatatlan része a Green-függvények módszere, mert ezek a függvények közvetlenül meghatározzák a test elemi grjesztésének spektrumát. Helyet kap a kötetben a makroszkópikus testek Green-függvényeinek módszere is. E módszereket a szerzők az izotrop kvantumfolyadékok példáján mutatják be, mert lényegük itt jelenik meg a legegyszerűbben, a térbeli inhomogenitások, különféle részecskék jelenléte stb. által okozott bonyodalmak nélkül. A szupravezetés mikroszkópikus elméletét is hasonló okok miatt mutatják be a szerzők az izotrop, gyengén kölcsönható Fermi-gázban, eltekintve a kristályrács jelenléte és a Coulomb-kölcsönhatás okozta bonyodalmaktól. Végül ebben a kötetben találják az olvasók az anyagi közegekben fellépő elektromágneses, ill. hidrodinamikai ingadozások elméletét is. A kötet igen érdekes és tanulságos, teljesen kidolgozott feladatokat tartalmaz, amelyek az elmélet alkalmazásait tárják elénk. A könyvet fizikus hallgatók, kutatók, a statisztikus fizika elmélete iránt érdeklődő olvasók számára ajánljuk elmélyült ismeretszerzés céljából. Az eddig megjelent kötetek: I. Mechanika; II. Klasszikus erőterek; III. Kvantummechanika (nemrelativisztikus elmélet); IV Relativisztikus kvantumelmélet; V. Statisztikus fizika 1. rész; VI. Hidrodinamika; VII Rugalmasságtan.

Palla László - Gnadig Péter - Elméleti ​fizikai példatár 1.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Teller Ede - Wendy Teller - Wilson Talley - A ​fizika nagyszerű, mert egyszerű
Teller ​Ede, a magyar származású, világhírű fizikus tevékenységét egyedülállónak tekinthetjük. Egyfelől kutatási eredményeivel jelentős mértékben járult hozzá a 20. század tudományos és műszaki felfedezéseihez, másfelől számottevő szerepet játszott a világtörténelem eseményeinek alakításában is. Fontos részt vállalt az amerikai atom- és hidrogénbomba megalkotásában, és az Egyesült Államok és a Szovjetunió hidegháborús vetélkedésének közepette meghatározó befolyást gyakorolt a magasan fejlett technológiák katonai célú alkalmazására az Egyesült Államokban. Egyik alapítója, majd később igazgatója volt az Egyesült Államok védelmi kutatásaiban kulcsszerepet játszó Lawrence Livermore National Laboratorynak. Számos tudományos kitüntetése között ott van az Enrico Fermi-díj a fiziko-kémiai, magfizikai és a termonukleáris kutatásokban elért kiemelkedő eredményeiért, valamint az Albert Einstein-díj az atomfizika területeihez kapcsolódó nukleáris és szilárdtestfizikai felfedezéseiért. Számos szabadalom fűződik a nevéhez. Ebben a könyvében Teller Ede a fizikával való foglalkozásból fakadó örömét osztja meg velünk. Ez a nagyszerű mű, miközben elbűvöl bennünket szórakoztató stílusával és azzal, hogy érthető formában tárja elénk a fizika titkait, tudásunkat is gyarapítja és felkelti érdeklődésünket a fizika tudományainak rejtelmei iránt.

Faragó Péter - Pócza Jenő - Elektronfizika
Szabad ​elektronok sajátságainak és különböző feltételek között való viselkedésének vizsgálatával ma már a fizikának igen kiterjedt, szinte önálló ága, az elektronfizika foglalkozik. A vizsgálatok eredményeinek gyakorlati alkalmazása pedig az elektrotechnika, a modern technikának igen jelentős részét teszi ki. Az elektronfizikát és technikát összefoglaló néven elektronikának nevezik. Ide tartozik tehát a szabad elektronok előállításának, légüres térben, vagy gáztérben, elektromágneses erőtérben való mozgásának, anyaggal és elektromágneses erőtérben való kölcsönhatásának a kérdése. Ezeknek a problémáknak a tisztázása korábban szinte elképzelhetetlen technikai lehetőségeket nyitott. Rádiócsövek, katódsugárcsövek, fotocellák, elektronsokszorozók, a mikrohullámú berendezések (radar) különleges elektroncsövei, a klisztronok és magnetronok a legismertebb termékei az ebben az irányban folytatott kutatásoknak és alkatrészei számos, hétköznapi életünkben használt eszköznek, a modern iparban használt automata, vezérlő, szabályozó és ellenőrző berendezésnek. Ide tartoznak a különböző gázkisülési csövek, a ködfénylámpától és a különböző fénycsövektől a Geiger-Müller-féle számlálócsövekig, a modern tudomány és technika nagyszabású kutató eszközei: az elektronmikroszkóp, a tömegspektográf, az atommagfizikai vizsgálatok céljára nagy energiájú részecskéket előállító gyorsítók, mint a ciklotron stb. A következőkben az elektronfizika elvi kérdéseivel kívánunk foglalkozni, rámutatva a gyakorlati alkalmazás lehetőségeire. A gyakorlati eredményekhez vezető úton csak egy-egy lépést teszünk abban a reményben, hogy azok számára, akik ezeket az utakat végig akarják járni, külön-külön "úti kalauzok" fognak megjelenni.

Kollekciók