Ajax-loader

'internet' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Mayer István - Fel ​a netre, öregem!
Ebben ​a könyvben az internet kimeríthetetlen világába hívjuk az olvasót. Az elektronikus levelezés, a telefon nélküli távbeszélgetés, a hivatalos ügyek intézésének megkönnyítése és még számtalan, az internet nyújtotta lehetőség bizonyára csábítja az idősebb korosztályt is. Előbb azonban érdemes megbarátkozni magával a számítógéppel és annak alapvető kezelésével. A tanulást kezdjük az egér használatának elsajátításával, és – hogy minél élvezetesebb legyen – mindezt játék közben! A billentyűzettel és a fájlok kezelésével egy kis szövegszerkesztésen keresztül ismerkedjünk meg. Ezután már bátran hozzáfoghatunk az egyéb lehetőségek kiaknázásához, például kinyomtathatjuk digitális fotóinkat, de hallgathatunk zenét, nézhetünk videofilmeket is a számítógépen. A könyv második részében igyekszünk felvillantani mindazon lehetőségeket, amelyeket az internet segítségével érhetünk el. Megtanuljuk a böngészők kezelését, fájlok letöltését, majd megismerkedünk az olyan internetes kapcsolattartási formákkal, mint az MSN, a Skype, sőt csatlakozunk az iWiW-hez is. A könyv végén a számítógéppel és az internettel kapcsolatos fogalmakat Kislexikon formájában összegyűjtöttük, és megadjuk rövid magyarázatukat. Így ha ismeretlen fogalommal találkozik, ennek segítségével könnyen választ kaphat kérdéseire.

Lengyel Veronika - Pásztor Miklós - Tétényi István - Az ​Internet világa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Honlapépítés ​a XXI. században
Az ​ASP.NET WebPages technológia és a Microsoft WebMatrix segítségével nagyon egyszerűen és hatékonyan készíthetünk új weboldalakat, interaktív webhelyeket. A WebMatrix egy ingyenes, könnyen átlátható fejlesztői környezet, amely többféle webes eszközt magába foglalva teszi egyszerűvé egy webhely elkészítését. A csomag tartalmazza az IIS Expresst (egy fejlesztői webszervert), az ASP.NET-et (egy webes futtatókörnyezetet) és az SQL Server Compactot (egy beépített adatbázist). Ezen felül találunk egy egyszerű eszközt, mellyel hatékonyabban fejleszthetjük és hamarabb elindíthatjuk weboldalunkat különféle nyílt forráskódú modulok felhasználásával. Az így elsajátított tudásunkat és WebMatrixban fejlesztett kódunkat könnyedén felhasználhatjuk a Visual Studio vagy az SQL Server használata során is. A WebMatrix segítségével készült weboldalak dinamikusak is lehetnek – felhasználói interakció vagy más események, például az adatbázis változása esetén megváltozhat a lapok tartalma vagy megjelenése. ASP.NET alapú dinamikus weboldalak készítéseskor Razor szintaxist, C# vagy Visual Basic programozási nyelvet is használhatunk. Készült a Devportal.hu közösség támogatásával.

Covers_264687
Netlíra Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Netlíra
Aradi ​Anita Hedvig, Hepp Béla, Erdélyi Margit, Pásztor Dénes és még 31 szerző összegyűjtött versei az internetről.

Holczer József - Webszerkesztés ​egyszerűen
A ​szélessávú internet-hozzáférés elterjedése egyre több diák, család és kisvállalkozás számára teszi lehetővé, hogy saját honlapjával mutatkozzon be a világhálón. A webszerkesztés mindennapjaink részévé vált, megjelent a közép- és az emelt szintű érettségi vizsgán, illetve az ECDL moduljai között is. Könyvünk első részében a FrontPage webszerkesztő programmal ismerkedhet meg az olvasó. A szoftver megjelenése illeszkedik a Microsoft Office csomag többi tagjához. Használata könnyen elsajátítható, ezért a kezdők is gyorsan látványos oldalakat készíthetnek vele. Könyvünk második részében példákon keresztül megismertetjük az olvasót a HTML programozással. Ehhez is jól használható eszköz a FrontPage, amely segíti a forráskód szerkesztését, tehát nem szükséges a Jegyzettömbbel bajlódnunk. A könyv utolsó része azzal foglalkozik, hogyan kell programkóddal megvalósított, látványos elemeket weblapjainkba beilleszteni. Az interneten számtalan helyen találunk letölthető programkódokat, így ezek használatától a kezdőknek sem kell megijedniük.

Cover_po_webdesign_studios_0706041347_id_26981
Web ​Design: Studios Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Web ​Design: Studios
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Olivier Hance - Üzlet ​és jog az Interneten
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Allison Cerra - Christina James - The ​Shift
A ​new book about what makes current business models unstable, and how providers can respond by transforming their networks into high-value development platforms for applications and services

Wally Bock - Jeff Senné - Jövedelmező ​Internet
Ez ​nem "egy újabb" internetes könyv. Nem is az internet-technológiáról szóló szakkönyv. Ez egy üzleti kalauz. Ha az olvasó úgy gondolja, hogy egy cég csupán az értékesítés és a marketing területén tudja hasznosítani az Internetet, ezzel nagyon leszűkíti az abban rejlő valódi lehetőségek körét. A Jövedelmező Internet bemutatja, hogyan csökkentheti költségeit és teheti nyereségesebbé működését egy vállalkozás az Internet, az intranet és az extranet alkalmazásával. Példái között több mint száz cég szerepel a mikrovállalkozásoktól egészen a Fortune 500 listán szereplő hatalmas vállalatokig, melyek mindegyike az Internet felhasználásával növelte nyereségét.Íme néhány példa:Y Hogyan csökkentette az egy orvosra eső képzési költségét 6000 dollárral a Columbia/HCA csupán azzal, hogy ezen a területen is online módszerekre tért át?Y Hogyan szorította le vevőrendeléseinek átfutási idejét a korábbi 10-12 hétről 4-6 hétre a Heineken USA?Y Hogyan csökkentette a cég átlagos beszerzési ciklusát 14 napra, ...

Kövegy Anna - Mandel György - Zolnai Mihály - Internet ​kisszótár
Kisszótárunk ​a kezdő és haladó internetezők leghasznosabb segítőtársa. Legújabb kiadása többek között a nagy sávszélességű internetszolgáltatás és a vezeték nélküli hálózati technikák és technológiák fogalmaival bővült. Ráadásként a kötet végén a szócikkekénél részletesebben kifejtünk néhány fontos témakört, például a távoktatásról, az internetes biztonságról vagy az interneten történő keresésről.

Tarr Bence - Keresés ​az interneten
A ​kötet rövid bevezetés után a következő témaköröket tárgyalja: A keresés alapfogalmai Kulcsszavak - a keresés lényege A Boole-algebra alapjai A fejlett operátorok A leggyakrabban előforduló hibák A webhelyszűrők Ismerjük meg kedvenc szerverünket! A legnépszerűbb keresőszolgáltatások Magyar nyelvű keresőszerverek

Ropolyi László - Az ​Internet természete
Az ​Internet széleskörű használata nem csupán a levelezési, kapcsolatépítési, olvasási, tanulási, könyvtárazási, publikálási, munkavégzési és szórakozási szokásainkat változtatja meg, hanem gyökeresen átalakítja az emberi élet évezredek óta megszokott kereteit is. Az Internet egy új emberi létforma, a hálólét kibontakozásának biztosítéka, hajtóereje és meghatározó eszköze. Vajon hogyan lehetséges ez? Vajon az Internet miféle adottságai, szerkezetének, használatának, működésmódjának miféle jellegzetességei teszik ezt lehetővé? Ebben a könyvben ezekre a kérdésekre keressük a választ. Az Internet tulajdonképpeni természetét nem egyszerű megközelíteni. Technikai, kommunikációs, kulturális és szerveződési szempontból egyaránt szemügyre kell venni. Mindezeket a szemléletmódokat ezúttal egy sajátos internetfilozófia próbálja meg együttesen alkalmazni s az Internet természetének elemzésében felhasználni. Ennek során a modern és posztmodern világképek kontextusába illesztett technika-, kommunikáció-, kultúra- és szerveződésfilozófiai gondolatmenetek szolgálják az Internet formálódásának, mibenlétének és legfontosabb tulajdonságainak a bemutatását. Ropolyi László fizikát és filozófiát tanult Budapesten. Filozófiát, tudománytörténetet és tudományfilozófiát tanít az ELTE-n. Az utóbbi években főként tudomány- és technikafilozófiai, valamint internetfilozófiai kutatásokat folytat.

Nyírő András - Internetto ​zsargon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Avilag
A ​világ számokban 2012 Ismeretlen szerző
4

Ismeretlen szerző - A ​világ számokban 2012
In­for­ma­tív, ​szó­ra­koz­ta­tó és éles­lá­tó… ez a té­nyek sze­rel­me­se­i­nek Bib­li­á­ja. Reu­ters Min­den benne van, amit egy fot­el­vi­lág­já­ró­nak tud­nia kell a vi­lág­ról. Daily Te­le­gra­ph Vi­lá­gunk a pusz­ta té­nyek és ada­tok tük­ré­ben: föld­rajz, né­pes­ség, de­mog­rá­fia, üzlet, pénz­ügy, gaz­da­ság, köz­le­ke­dés, tu­riz­mus, kör­nye­zet­vé­de­lem, tár­sa­da­lom, kul­tú­ra, bű­nö­zés – az ada­tok le­nyű­gö­ző arany­bá­nyá­ja ez. Több mint 200 té­ma­kör, több mint 180 or­szág rész­le­tes jel­lem­zé­se. Né­hány meg­döb­ben­tő tény a több ezer­ből: a fej­lett gaz­da­sá­gú or­szá­gok a világ GDP-jé­nek 69%-át adják, la­kos­sá­gá­nak vi­szont csak 15%-át a por­tu­gá­lok és a sváj­ci­ak vá­sá­rol­ják a leg­több bort fe­jen­ként, a fin­nek és az auszt­rá­lok pedig a leg­több al­ko­holt Kína és Nor­vé­gia után az Egye­sült Ki­rály­ság­ban élő házas nők hasz­nál­ják a leg­ma­ga­sabb arány­ban a mo­dern fo­gam­zás­gát­lá­si mód­sze­re­ket Zim­bab­we la­kos­sá­gá­nak éven­te több mint 1%-a hal meg AIDS-ben az ame­ri­kai nők és fér­fi­ak több mint 30%-a túl­sú­lyos a své­dek­nek közel fele él egye­dül a ka­ta­ri­ak fe­jen­ként két és fél­szer több ener­gi­át fo­gyasz­ta­nak éven­te, mint az ame­ri­ka­i­ak Kína éven­te 6 mil­li­árd tonna szén-di­o­xi­dot bo­csát ki, Ame­ri­ka 5,7 mil­li­árd ton­nát, Orosz­or­szág 1,5 mil­li­árd ton­nát

Daró Ildikó - Tóth Zoltán - Kezdő ​lépések az Interneten
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kellner Dénes - Valaki ​téged keres
Sokan ​még ma is furcsán néznek, ha az online partnerkeresésről, annak sikerességéről, hatékonyságáról van szó. Pedig egyre több kapcsolat, egyre több házasság szövődik a világhálón, és nem is véletlenül. A szerző - több nagy hazai társkereső weboldal fejlesztőjeként és lelkes használójaként - beavat minket abba, hogyan csináljuk jól, amit rosszul is lehet, és hogyan tökéletesítsük azt, amit már jól csinálunk. Elmondja azokat a műhelytitkokat, gondolatokat, apró jeleket és emberi vonásokat, amelyeket minden internetezőnek érdemes ismernie. Könyve nemcsak a társkereséshez, hanem bármilyen közösségi oldalhoz kitűnő útikalauz - mindeközben könnyed, olvasmányos, és mindvégig maradéktalanul őszinte.

Bódi Zoltán - A ​világháló nyelve
Az ​internet a hétköznapi élet részévé vált, vitathatatlanul nagy hatással van életmódunkra, kultúránkra, kommunikációnkra és nyelvhasználatunkra is. A világháló szinte mindenkihez kapcsolódik, globális jelenség, így a nyelvtudománynak pontosan le kell írnia az internetes kommunikációs műfajokat, az internet nyelvhasználatunkra gyakorolt hatásait, és a világháló okozta nyelvi változásokat. Ahhoz, hogy e terület nyelvhasználatáról érvényes és pontos megállapításokat tegyünk, alapos felderítő kutatásokat kell végezni. Ebben a kötetben egy ilyen felderítő kutatás eredményeivel ismerkedhet meg az olvasó. Az internet nyelvhasználatáról végzett kvantitatív, on-line és off-line vizsgálat eredményeit mutatjuk be, és az eredmények ismeretében fogalmaz meg a szerző néhány észrevételt a hazai internetezők anyanyelvhez, nyelvhasználathoz való viszonyáról. Ezeket az adatokat és eredményeket gazdag szöveg- és illusztrációs anyaggal egészítjük ki, így a szöveg az érdeklődő nagyközönségnek éppannyira érdekes lehet, mint a szakmai közönségnek. Szembesülhetünk az internethasználók nyelvi önreflexiójával, az internetes kommunikációs műfajok, az internetezési szokások, az egyes netes műfajok, pl. az elektronikus levelezés, illetve a csevegőfórumok, nyelvhasználatával. A vizsgálat érinti többek között a stílus, a helyesírás és az internes nyelvhasználat közötti kapcsolatot, a válaszadóknak a világháló idegen nyelvi dominanciájához való viszonyát, a dialektusok internetes megjelenését. A kutatás céljai közé tartozott az internetes nyelvhasználat egyik legjelentősebb újdonságának, az írott és a beszélt nyelv keveredésének a vizsgálata. A legfontosabb eredmények közé tartozik, hogy a világháló nyelvhasználatáról a köztudatban élő sztereotípiák egy részét talán sikerül lebontani: hiszen a nyelvi igénytelenség, a fölösleges idegenszerűség, a tudatos "nyelvrontás", a szándékosan érthetetlen fogalmazás és az ehhez hasonló állítások nem jellemzőek általában az internetre. A kutatási eredmények megerősítik azt a véleményt, hogy a világhálón ugyanolyan emberek kommunikálnak, mint a neten kívüli világban, csak nyelvhasználatukat hozzáigazítják az internet műfaji, technológiai és csoportnyelvi követelményeihez.

Rod Ellis - Second ​Language Acquisition (Oxford Introduction to Language Study)
In ​the age of the global village and the world wide web, understanding the way in which people learn languages is of ever increasing importance. This book makes the essentials of this rapidly expanding area of study accessible to readers encountering it for the first time.

Pulai András - Sziklássy Fábián - Tóth Péter - Udvaros H. Vilmos - Védd ​magad az interneten!
Elsősorban ​rendszeradminisztrátoroknak és főnökeiknek ajánljuk e könyvet, de forgathatja bárki, akit a helyi vagy nagyobb hálózatok biztonsági kérdései érdekelnek, akár kapcsolódtak már az Internethez, akár nem. Könyvünkben tárgyalunk gyakran alkalmazott számítógépes betörési és kártevési trükkökről. Előfordulhat, hogy ezek közül egy-kettő azoknak is hasznos lesz, akiknek a tevékenysége ellen íródott ez a könyv, de nem hisszük, hogy túl sok újat tanulnának belőle. Ők sajnos nemcsak ismerik, gyakorolják is a megfelelő módszereket. Fontos megemlíteni, hogy céltudatos és megfelelő erőforrásokkal (szaktudás, idő, pénz, hatalom, ebben a sorrendben) rendelkező ellenféllel szemben minden védekezés esélytelen. A védekezésnek mindig arra kell irányulnia, hogy az ellenfél ezen erőforrásait minél nagyobb mértékben legyen kénytelen mozgósítani, és a tőlünk megszerezhető információ (vagy a nekünk okozható kár) értékét többszörösen meghaladják az ő költségei. A támadás legolcsóbb végrehajtója általában egy belső ember, és ellene a legnehezebb védekezni.

Szász Anna - Kis-czell
Nyomozás, ​szerelem, ismerkedés, Óbuda, veszély, árulás....egy izgalmas, olvasmányos regényben Péter, egy elfoglalt mérnökember végül elhatározza, hogy igazi társat keres - a neten. Itt akad rá a félénk Máriára, akit első randijukon a Kiscelli múzeumba visz sétálni. Minden romantikusan alakul, míg egy nap a férfinál megjelenik egy szellem, aki azt állítja magáról, hogy trinitárius szerzetes és hogy a XVIII.századbeli Kis-czelli kolostorban élt. Segítséget kér - és a pár igent mond. Miközben nyomoznak, feltárul előttük a régi Óbuda és kapcsolatuk is mélyül. De van valaki, aki már nemcsak a régi, rejtélyesen eltűnt kis-czelli kódexekre vetett szemet, de a jóképű mérnökre is. És céljai elérésére minden eszközt bevet. Vajon sikerül-e megfejteni a kódexek titkát és közben kinyomozni két gyilkosságot is 277 év távlatából? És hogy segít a szerelmeseknek akaratán kívül Igor, az orosz üzletember?

Peter Warren - Michael Streeter - Az ​internet sötét oldala
A ​kibertér világméretű vadnyugat, annak minden lehetőségével és veszélyével. Minél inkább tisztában vagyunk ezekkel a kockázatokkal, annál jobban fel tudunk rájuk készülni. Ez a könyv digitális minikrimiket vázol fel, és izgalmas riportokat közöl a számítógépes bűncselekmények nyomozóival és legelismertebb szakértőivel.

László József - Mindenkinek ​az internetről
Könyvünk ​célja, hogy az Internetről és annak használatáról olyan általános ismeretanyagot adjon, melynek segítségével bárki tudja majd használnia hálózatot és szolgáltatásait. Célunk, hogy az Internet technikai oldaláról, a hálózat működéséről, a fizikai megvalósításról a nem számítástechnikai szakemberek számára is érthető és alapos - de a részletekben nem elvesző - információt adjunk. Leírjuk, hogyan kell a hálózatra csatlakozni és a tipikus Internetes programokat használni a ma divatos operációs rendszereken. A könyv tehát gyakorlati útmutatóként is szolgálhat azon Olvasó számára, aki éppen most ismerkedik az Internettel, vagy esetleg tervezi, hogy igénybe veszi azt. A tipikus „otthoni felhasználáson" kívül ejtünk majd néhány szót az Internet vállalati használatáról is.

Kathy Sierra - Bert Bates - Head ​First EJB
Some ​people get certified just to look good to the pointy-haired boss but you're not that type. You want to pass the Sun Certified Business Component Developer (SCBCD) exam but you also need to put EJBs to work in real life. You have apps to build deadlines to meet and you can't afford to take an exam only to have your EJB knowledge dissolve the morning after. We'll see you safely through the exam'nd'elp you use EJBs in the real world. You'll go deep into EJB architecture session entity and message-driven bean lifecycles CMP EJB-QL transactions security patterns and what component-based development really means. The more you understand the less you have to memorize so don't expects rote-memorization-I-have-no-idea-what-it-means brain dumps. If you've read'ead First Java you know what to expect - the unexpected! If not get ready to engage your mind.'ead First EJB'pplies the latest learning theory to drive knowledge straight into your brain (without any sharp instruments). You'll interact with the material in unusual ways to learn more deeply and more quickly and most importantly -'se what you learn. Building business components with EJB is one of the most popular uses of Java but the SCBCD exam is scary. We know - we helped write it. Guilt-ridden over the toughness of the test we thought the least we could do is offer a stimulating way to pass it and all for the cost of just three extra-large pizzas and a six-pack.

Kiss Balázs - Boda Zsolt - Politika ​az interneten
Ma ​még azt kérdezzük: van-e politika azon túl, ami belőle a televízióban látszik. Egyszer talán így szól majd a kérdés: van-e politika azon túl, ami az interneten zajlik, azon túl, amiben az internet segítségével magunk is részt veszünk. Meglehet, hogy sokára lesz így, de tény, hogy a politika jelen van az interneten. A szerzők ennek a jelenlétnek a jellemzőit mutatják be. Arra jutnak, hogy kevésbé a pártok és az állami szervek mutatnak újat az internetes politizálásban, mint inkább a civil mozgalmak és a közügyek iránt érdeklődő állampolgárok; mintha elsősorban az utóbbiak terepe volna a világháló.

Robert Ainsley - Az ​internet
A ​sorozat címe senkit ne tévesszen meg: a világ lehet, hogy tényleg ennyire őrült, de a Tiszta őrület! kötetei éppen a mindennapok tisztánlátását szeretnék elősegíteni. Látszatra egyfajta vagány "kisokosról", a szövegelés magasiskolájáról van szó. A méltán népszerű Miért nem bírjuk..? sorozat szelleméhez hűen azonban az (ön)irónia ez esetben is csupán eszközül szolgál a való élet fonákságainak jobb megértéséhez. A tolerancia (levelező tagozatos) iskolája ez.

Damage - Damage ​Report
Hogyan ​képzeltük el a jövőt – és mi lett helyette? A DAMAGE REPORT a kétezres évek kordokumentuma az életünkről, kapcsolatainkról, internetekről, értékrendekről, szexről, technológiai újdonságokról és régiségekről, egy szóban: rólunk. Hogyan képzeltük el a jövőnket? És mi lett helyette? Hogyan működnek a jövőkutatók? Mik azok, amiket nem jósoltak meg, de megkaptunk? Milyen egy közösségi oldal az üzemeltetők oldaláról? Hogyan értjük a zenét, más kultúrákat és egymást? Milyen kulturális mozgalmak vannak a Tron és a Mátrix mögött? És tényleg van internetkapcsolat a Föld és a Mars között? Ezek a könyv legártatlanabb kérdései.

Polgár Tamás - Droidzóna
Bejegyzések ​egy blogból.

Carey Bunks - Egy ​korty GIMP
Föl ​akarod hörpinteni a GIMP-et? Amikor 1996-ban először találkoztam vele, én ezt akartam. Egy cikken dolgoztam, s volt néhány rossz minőségű fényképem, amelyeken javítani kívántam. Már hallottam azelőtt a GIMP-ről, így letöltöttem az Internetről. Nagyon klassznak tűnt... és nagyon hatékonynak. Nem volt azonban kulcsom a felvételeimmel kapcsolatos problémák megoldásához. A digitális képekkel való munkához szükséges, hogy valamennyire értsük, amit csinálunk. Ez nem afféle „válaszd ki az eszközt, kattints és kész" tevékenység. A legtöbb digitális képátalakítással foglalkozó könyv persze ennek az ellenkezőjét igyekszik elhitetni az emberrel... E könyv mindenesetre másról szól. Nem tippekről és trükkokről, s nem is receptekről, amelyekkel egyvalaki kedvenc képátalakítási problémái megoldhatók. Itt elsősorban a képátalakítás fogalomtáráról, másodsorban a GIMP leghatékonyabb eszközeiről, harmadsorban pedig az eszközök értelmes használatáról fogunk szólni. E könyv lefedi a digitális képszerkesztés számos területét, ideértve a retusálási és kiemelést, a komponálást, a háromdimenziós (3D) díszítést és a világhálóra szánt grafikát. Egységes és alapos bevezetést nyújt a rétegekkel, a kijelöléssel, a maszkokkal, a színterekkel és az összhatásmódokkal való munkához is. Gyerünk tehát, ismerd meg a GlMP-et. Ahogyan Valentine Michael Smith mondhatta volna: „May you grok it in fullness!" azaz „Hörpintsd föl fenékig!".

William Gibson - Pattern ​Recognition
Cayce ​Pollard is a new kind of prophet - a world renowned "coolhunter" who predicts the hottest trends. While in London to evaluate the redesign of a famous corporate logo, she's offered a different assignment: find the creator of the obscure, enigmatic video clips being uploaded on the Internet - footage that is generating massive underground buzz worldwide.

Móricz Attila - Levelezés ​az interneten
Az ​interneten a legtöbbet használt szolgáltatás az elektronikus levelezés. Látszólag egyszerű, de az első levél elküldéséig hosszú út vezet, ami kezdők számára nem nevezhető könnyűnek...

Polgár Ernő - Facebook ​love
A ​férfi és a nő olyan, mint a tűz. Ha köztük van az Örökkévaló, egyesülnek, ha nem, felemésztik egymást. Egy huszonöt éves doktornő (N) és egy ötvenéves zongoraművész ismerősnek jelölik egymást a Facebookon, s chatelni kezdenek. Párbeszédük: ismerkedés, barátság, flört, szerelem vagy valami egészen más?

Tina Rathbone - Modemek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók