Ajax-loader

'csehszlovákia' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Covers_377699
elérhető
0

Ján Solovič - Színművek
A ​szlovák drámaírók középnemzedékéhez tartozó Ján Solovič (1934-ben született) a hetvenes és nyolcvanas évek szlovák drámairodalmának legismertebb és legjelentősebb alakja. Kötetünkben négy színművét mutatjuk be a magyar olvasóközönségnek. Az első darab (Kemény dió) főhőse, Dominik egy kisvárosi értelmiségi figura, tele van társadalom- és embernemesítő hajlammal, de egy kicsit Don Quijote-ként küzd nemes céljaiért. A családja akarata ellenére örökbe fogad egy javítóintézetbeli fiatalembert. A "romlott" ifjú jelenléte megzavarja az álerkölcsökre épülő család nyugalmát, s kiderül, hogy a javítóintézet falain túl is sok az erkölcstelenség. Lényegében a társadalom kisebb-nagyobb viszontagságaival szembeforduló egyes ember küzdelme a váza a Kolduskaland cselekményének is, a Meridián és a Harang Torony nélkül című drámák alapeszméje azonban más másféle utat mutat. Az egyik a Szlovák Nemzeti Felkelés egykori hősének, a forradalmárnak a mai tragédiája, a másik Bél Mátyás és az ártatlanul bebörtönzött lutheránus szuperintendens, Daniel Krman problematikus barátságának lélektani igényű ábrázolása. A négy színmű így a lehető legteljesebb képet fest Ján Solovičról, a mai szlovák drámairodalom e jellegzetes képviselőjéről.

Zdena Hadrbolcová - A ​titokzatos paraplé
Zdena ​Hadrbolcová színművésznő regénye a két világháború közötti Prága egy közismerten szegény negyedébe vezeti az olvasót. Egy bérházban holtan találják Andrest, a titokzatos múltú, Bécsből odaszármazott régiségkereskedőt. Az ügy eleinte egyszerűnek látszik, de egyre több a gyanús körülmény. Gyilkosság történt? Ha igen, ki ölte meg Andrest és miért? Szerepe lehet a dologban az ócska esernyőnek, melyet annyi ember akart megszerezni? Ezekre a kérdésekre találja meg végül is a választ a nem hagyományos módszerekkel dolgozó Suchan felügyelő.

E. Pára - L. Naprava - Tizenhét ​év álarcban
— ​Dolgozott valamelyik keleti hírszerző szolgálatnak? — Nem. — Személyesen ismeri Smutny doktort, Benes elnök egykori hivatalfőnökét? — Igen. — Dolgozik-e valamelyik keleti hírszerző szolgálatnak? — Nem. — Egészségesnek érzi magát? — Igen. — Kapcsolatban áll valakivel, aki valamelyik keleti hírszerző szolgálatnak dolgozik? — Nem. — Hazudott-e a vizsgálat folyamán valamelyik kérdésben? — Nem. Az instrukcióból tudom, hogy ez az utolsó kérdés. Most minden attól függ, vajon a készülék nem jelzett-e a diagramon valami olyan elváltozásokat, amelyek arra utalnának, hogy nem voltam nyugodt és hazudtam. White szemügyre vette a papírhengert, amelyről sötétlila csíkokkal végigpásztázott szalag gömbölyödött le. A detektor ez esetben nem bizonyult eredményesnek, mert ár. Michal Pánek vasakarata legyőzte a hazugságvizsgáló szerkezet korlátozott lehetőségeit. De ki ez a Pánek doktor, aki több mint másfél évtizeden keresztül élvezte az amerikai hírszerző központok bizalmát, olyan mértékben, hogy a legkényesebb ügyek intézésével bíz¬ták meg, a legzártabb területeken alkalmazták, ahol nap mint nap páratlanul értékes információkhoz jutott. Kinek a javára továbbította azokat elrejtve a holt levélszekrényekben? Ilyen és hasonlóan izgalmas kérdésekre ad választ E. Pára és L. Naprava dokumentumregénye, amely egy csehszlovák felderítő életének sikerekben gazdag, buktatókkal, életveszé¬lyekkel terhes 17 évi hírszerzői munkáját követi nyomon, s egyben idézi az 1948-tól 1965-ig terjedő évek nyugtalan légkörét, a nyugati hírszerző szervek sajátos atmoszféráját.

Hunčík Péter - Határeset
Egy ​határmenti kisváros polgárainak háborútól, hadifogságtól és a múlt század történelmétől zajos élete anekdotikus történetekben. A mikszáthi hagyományokat hasznosító regény a legjobb értelemben vett szórakoztató szépirodalom. Az ismert pszichiáter és közéleti személyiség első regénye igazi meglepetést tartogat mindenki számára.

Kundera
elérhető
50

Milan Kundera - Tréfa
Az ​ötvenes évek Csehszlovákiájában játszódó történet főszereplője, Ludvik Jahn egyetemista képeslapot küld pártiskolára vezényelt menyasszonyának. A nyitott képeslapra írt, tréfásnak szánt mondataiért barátjának vélt évfolyamtársa feljelenti, s Ludvikot kizárják a pártból, eltávolítják az egyetemről. Ezzel nem csupán az érvényesülés lehetősége szűnik meg számára, hanem különböző megpróbáltatások is kezdetüket veszik. Végül Ludvik elhatározza, hogy bosszúból gonoszul megtréfálja álnok barátját, ám tréfája ismét visszájára fordul. A regény - néhány drámai részlet és esszészerű betét kivételével - a személyi kultuszt a parodizáló eszközök kihasználásával megrajzolt karikatúrája. Regényének újszerűségét és jellegzetességét a minden szóképet kerülő, egyszerű és racionális stílus és a konstruált voltát leplezetlenül feltáró cselekményszövés adja meg. A mű, amely egy atrocitásokkal teli, kegyetlen korszak tükre, elsősorban a modern regény kedvelőinek olvasmánya.

Covers_144232
elérhető
2

Ivan Olbracht - Anna
Az ​építési vállalkozó úr felesége minden új cselédjének egy köteg újságkivágást ad elriasztó olvasmányul a nagyváros világától. Annának is meg kell ismerkednie a rá leselkedő veszedelmekkel, a Landru és Kiss meg a többi, hiszékeny nőket elcsábító s végül meggyilkoló szörnyetegekkel. És az elriasztás hatásos: Anna, az építészné tanácsa szerint még a házbeliekkel sem áll szóba. Ám éppen a vállalkozó különös és sötét események késztetik végül arra, hogy elfogadja egy talpraesett házbeli kiscseléd, Marenka közeledését. Az ő révén ismerkedik meg egy másik világgal, kerül el egy munkásgyűlésre, s az új világgal a szerelem is belép az életébe. Hogyan válik Toník, a vasgyári munkás oldalán Annából, a buta kis parasztlányból öntudatos proletárasszony az 1920-as viharos, forradalmi megmozdulásoktól teljes esztendő során, ezt mondja el a regény izgalmas események szálára fűzve, viszonylag kis felületen is tökéletes és teljes körképet adva a húszas évek csehszlovák társadalmáról, a magyar emigráns forradalmár alakjától, nagypolgárok, kispolgárok, besúgók, a munkásügyet eláruló munkásvezéreken át a forradalomért megalkuvás nélkül harcolókig felvonultatott szereplők színes sorával.

Horváth Viktor - Tankom
Nem ​baj, ha vannak játékkatonáim? Lehetek attól még felnőtt? És ha kis tankjaim és repülőim is vannak? Ha háborút indítok a játékkatonáimmal és a játéktankjaimmal, lehetek felnőtt? És ha a katonáim és a tankjaim igaziak? A Tankom történelmi regény: Csehszlovákia 1968-as lerohanásáról szól. Horváth Viktor mesekönyv-realista művének főszereplője katonatiszt, a nép vezetőiben védelmező apákra ismerő alattvaló, a népi demokratikus tévésorozatok rajongója, aki politikai tolmácsként akaratlanul is az események alakítója lesz. Komolynak szánt, fergetegesen és keserűen mulatságos beszámolóját gyerekes-középkorias betétdalok szakítják meg; de ha olvasás közben fülelünk, hallatszik a történelmi zenés színpad többi száma is, indulók, sanzonok, népies műdalok, rock and roll.

Kateřina Tučková - Gerta ​Schnirch meghurcoltatása
A ​regény a hírhedt brünni halálmenet egyik túlélőjének történetét, életét beszéli el. A második világháború után a brünni németeket (20-30 000 embert) gyalog hajtották ki a városból az osztrák határon át, Bécs felé A regény főszereplője, Gerta Schnirch csecsemőjével együtt tette meg az utat, s egyike volt azon kevés szerencséseknek, akik túlélték a menetet. Néhány évig Ausztriában élt és dolgozott, majd sikerült visszatérnie Brünnbe, ahol a huszadik század újabb történelmi viharai befolyásolták életét.

Szombathy Viktor - Csehszlovákia
Csehszlovákia ​az utóbbi évtizedekben az európai idegenforgalomnak egyik leginkább látogatott országa lett. Természeti szépségeit a magyar turisták is jól ismerik, szívesen barangolnak a Magas-Tátra bércei között, és táboroznak hatalmas erdőségeiben. Világhírű fürdőit, barlangait és gigantikus "sziklavárosait" igen sokan kedvelik, s napjainkban a Szepesség, Bratislava, Prága és Brno megtekintése után egyre többen keresik fel a morva és cseh műemlékvárosokat is, ahol a régmúlt hangulatát árasztó, különféle stílusú épületeket eleven ritmusú modern élet veszi körül. A most harmadik kiadásban megjelenő népszerű Csehszlovákia útikönyv az eddigi, jól bevált útiprogramokon kívül olyan látnivalókra, olyan különös tájegységekre is felhívja a figyelmet, mint a Kelet-Szlovákiai hegyvidék, a Vihorlát környéke, az elragadó Szlovák-paradicsom, a Vrátna völgye, a Morva-Karszt barlangjai, a Cseh-paradicsom fantasztikus sziklavilága és a sok város, várkastély Cseh- és Morvaország távolabbi részein. Bővíti tehát az eddigi útiprogramok körét, kalandos kitérőkre csábít, új ötleteket ad az utasnak, az olvasónak pedig érzékelteti egy-egy vidék sajátos hangulatát. A kötet a Panoráma hagyománya szerint az általános részben ismerteti Csehszlovákia földrajzi helyzetét, természetvilágát és gazdasági életét, rövid áttekintést ad az ország történelméről és kultúrális fejlődéséről. A "Részletes útikalauz" c. rész pedig kelettől nyugat felé haladva nagy tájegységek szerint veszi sorra előbb Szlovákia, majd Morva- és Csehország nevezetességeit. Kelet-Szlovákia után tehát Sáros, Szepesség, a Magas-Tátra, Liptó, Turóc, Gömör, a Dunai-Alföld, továbbá Bratislava és környéke következik, majd áttérünk Morvaország déli és északi részének városaira. Ezután a világhírű fürdővidék csodálatos tájait barangoljuk be, megismerkedünk az Óriás-hegység hatalmas tömbjével, s végül a főváros, Prága műemlékei közt kalauzol végig a szerző. A kötet harmadik része az utazással kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat tartalmazza, és az étkezésre, a szállásra vonatkozóan általános útmutatást ad. A rövid útiszótár segítségével hozzá lehet jutni a legfontosabb információkhoz, s a kötet végén levő betűrendes helynévmutatóval a könyvben való eligazodást igyekszünk megkönnyíteni. Az útikönyvet gazdag térkép- és fényképmelléklet egészíti ki.

Covers_299779
Szlovenszkói ​vásár Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Szlovenszkói ​vásár
Fábry ​Zoltán egy helyütt ezt mondja: "Az első köztársaságban irodalmunk növésben legelmaradottabb műfaja a regény volt. A széppróza ugyanakkor a novellában szökött virágba." Erről a virágzásról ad képet válogatásunk, melyet a hazai magyar irodalom első szakaszának novellaterméséből állított össze Turczel Lajos. Bevezetőül írt tanulmányában aprólékosan bemutatja a műfaj fejlődését és a szlovákiai magyarság életével való összefonódását. Darkó István Egri Viktor Földes Sándor Jarnó József Kaczér Illés Lányi Menyhért L. Kiss Ibolya Morvay Gyula N. Jaczkó Olga Palotai Boris Sándor Imre Sebesi Ernő Sellyei József Szenes Piroska Szombathy Viktor Tamás Mihály Török Géza W. Wimberger Anna

Martina Formanová - Illatos ​fehérneműk hajtogatója
Formanová ​a világhírű cseh filmrendező, Miloš Forman felesége, aki már korábban is gyakran szerepelt a bulvársajtó címoldalain, hiszen Karel Gottnak, a cseh show-biznisz hajdani első számú csillagának volt a barátnője majd egy évtizedig. Martina alig tizennyolc évesen ismerkedett meg Gott-tal. Az érettségi után felköltözött Prágába, ahol hosszú ideig manökenként dolgozott, de volt táncosnő és énekesnő is. Ám a csillogó felszín mögött sokszor nagyon is sivár volt a valóság, a lepusztult öltözők, szállodák, bárok világa. Gottnak esze ágában sem volt feleségül venni a lányt, hiszen valóságos udvartartása volt szebbnél szebb szeretőkből. Martina belátta, hogy kapcsolatuknak nincs jövője, és elhatározta, hogy Amerikában kezd új életet, ahol az egykor körülrajongott topmodell eleinte takarítónőként kereste kenyerét. Ám a happy end nem sokáig váratott magára: a filmek iránt vonzódó Martina hamarosan megkereste Miloš Formant, aki asszisztensi állást ajánlott neki, majd a magánéletben is összekerültek, bár nem minden zökkenő nélkül. Martina Formanová könyve nem hagyományos napló, hanem életképekből, egypercesekből összefűzött lendületes, szórakoztató, olykor pikáns mű. Formanová nem szépíti a történteket, kellő öniróniával írja le útkeresését, kudarcait, örömeit a kor meghatározó két cseh férfija mellett.

Emil Vachek - Átkozott ​pillanat
Prága ​egyik villanegyedében karácsony vigíliájára virradó éjszaka egy halott leányt találnak. Hogyan került a meztelen hulla a városi homokosládába? Micsoda elvetemült gazember fojtotta meg a kedves, szép, fiatal teremtést, akit a környéken mindenki ismert és szeretett? Miért ölték meg? Miért hagyták ruháit a közelben elrejtett ócska gépkocsiban? Ki lehet az a ravasz, aki áldozatát oda viszi a ház elé, ahol lakott? A lány munkaadója egy jónevű orvos, kérője egy derék, becsületes embernek ismert, nála jóval idősebb taxisofőr ... Kettőjük közül az egyik a tettes, vagy egy ismeretlen, aki nyomtalanul eltűnt a nagyváros forgatagában? Klubicko felügyelő, akit nemcsak a kötelességtudat sarkall, hanem az emberi felháborodás is, egyetlen éjszaka alatt kibogozza a szálakat, s reggel hétkor letartóztatja a tettest.

Tomáš Zmeškal - Az ​ékírásos szerelmeslevél
1915. ​november 24-én a cseh nyelvész Hrozný professzor bemutatta a világnak a hettita nyelv megfejtését – és éppen ezen a napon született meg Josef Cerný. Az életét követve egyben megismerjük térségünk 20. századi történetét: börtön, kínzás, árulás, erőszak, sértődés, megbocsátás…Az egészet azonban mégsem a keserűség jellemzi, hanem a cseh íróktól megszokott csendes derű. A történelmet sem egyoldalúan ábrázolja,hanem árnyaltan, több nézőpontból, olykor szürreálisan, mégis átélhető módon.A történelmi családregény Csehszlovákiából indul és a mai Csehországba vezet, mozaikszerűen épül fel, más időszakok és távoli helyek tűnnek fel, megismerjük Josef és Kveta szerelmét, házasságát, ott állunk lányuk esküvőjén, és végül az a bizonyos, ékírással írott szerelmeslevél is megtalálja az olvasóját. A kongói apától és cseh anyától származó prágai Tomáš Zmeškal (1966) író, műfordító és angoltanár. Regénye elnyerte a rangos cseh Josef Škvorecký-díjat (2009) és az Európai Unió irodalmi díját (2011).

Sidonia Dedina - Edvard ​Beneš, a likvidátor
A ​könyv, amelyet most a kezébe vehet az olvasó, azokról a bűntettekről számol be, amelyeket a kommunista hatalom több mint negyven évig titokban tartott, és amelyeket valamilyen oknál fogva a bársonyos forradalom utáni politika is szívesen elrejtene. Az Edvard Benes - a likvidátor című dokumentumregényt Dedina a kilencvenes évek közepén írta, műve először német nyelven jelent meg, holott a könyv ugyanolyan mértékben foglalkozik az egykori Csehszlovákiában élő csehek sorsával és történelmével, mint a német lakosok sorsával és történelmével. A demokrácia, az emberi szabadság, valamint az egyéni és csoportos jog betartása a háború utáni Csehszlovákiában hagyott némi kívánni valót maga után. Dedina ezért írt könyvet Edvard Benesről, a cseh történelem egyik legrejtélyesebb alakjáról. Az ünnepelt "demokrata" minden lehetséges eszközzel elnyomta a hazai ellenzéket, míg sikerült neki olyannyira legyengíteni a Csehszlovák Köztársaság immunrendszerét, hogy az könnyen megszerezhető zsákmánya lett a kaukázusi terroristának, Sztálinnak, illetve az ő cseh kommunista bűntársainak. 1945 májusa után több millió német polgár esett áldozatul Benes rettenetes machinációinak. A könyv tartalmazza a benesi dekrétumokat is...

Jáchym Topol - Kátrány
Jáchym ​Topol Kátrány című műve egy különös időutazásra hív, mely során a múlt század 1950-es és 60-as éveinek cseh társadalmi hangulatát és traumáit a szerző egy árvaházban nevelkedett, „emlékek nélküli” fiú szemszögéből láttatja. A regény főhőse, a társadalom kitaszított gyermekei között élő Ilja váratlanul egy kiképzés résztvevői között, majd egy háború zűrzavarában találja magát. A nevelőintézetből már régóta tervezett szökését követően az országot megszálló tankhadosztály és a felkelők összecsapásai között megkezdi bolyongását egy elképzelt otthon, a „meseszép világ” felé. Groteszk szereplők és szürrealisztikus álomképek, mítoszok és naturalisztikus leírások váltják egymást ebben a történetben, melynek főszereplője tehetetlenül s békésen sodródik az időben, ahol egymásba csúszik a múlt és a jelen.

Ismeretlen szerző - Jelentések ​a határokon túli magyar kisebbségek helyzetéről
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dobos László - Földönfutók
“Leszálltak ​a gépek. Már a fényszórók sem világítanak. Nemsokára jönnek értem. A fegyvert kibiztosítottam, nem akarok számot adni többé senkinek, ha kinyílik az ajtó, és meghallom a léptek koppanását, nem élek tovább.” Ezekkel a mondatokkal fejeződik be Dobos László Földönfutók című regénye, amely a csehszlovákiai magyar irodalom felszabadulás utáni prózájának jelentős alkotásai közé tartozik. Fábry Zoltán – a műről szólva – Dobos fegyelmezett lényegmondását és témafelvető bátorságát dicsérte. A könyv lapjain a közelmúlt eseményei, egy nagy létszámú kisebbség, a szlovákiai magyarok második világháború utáni meghurcoltatása elevenednek meg. A Földönfutókban két férfi – egy szlovák és egy magyar – emlékeiben idéződnek föl a negyvenes évek izzó kérdései. Egy nagy lobogású szerelem és az azt követő csalódás tanúi lehetünk az egyik oldalon, míg a másikon – a magyar diák emlékében – egy nehéz korszak, a háború utáni évek eseményei tárulnak föl előttünk.

Covers_285134
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Kirándulások ​6 ország hegységeiben
Kirándulások, ​túrák Bulgária, Csehszlovákia, Jugoszlávia, Lengyelország, az NDK és Románia Hegységeiben

Kun Miklós - A ​"Prágai tavasz" titkos története
Kun ​Miklós történész, habilitált egyetemi tanár, a Károli Gáspár Református Egyetem Kremlinológiai Intézetének igazgatója. Főleg a szovjet térséggel és a hidegháború történetével foglalkozik. Évtizedek óta Mihail Bakunyin, Joszif Sztálin, Nyikolaj Buharin, George Orwell életét kutatja ismeretlen levéltári források alapján. Munkái magyarul, angolul és oroszul is megjelentek. Ez az ötödik könyve, amely az Akadémiai Kiadó gondozásában lát napvilágot. Ez a könyv arról tanúskodik, hogy a nemzetközi történettudományban különösen Sztálinról írt könyve angol változatának megjelenése óta oly nagy tekintélyű történész az 1968-as év titkainak feltárásában is tud újat mondani. Pálinkás József akadémikus, az MTA elnöke Hálával gondolok az 1968. évet folyamatosan és kitartóan tanulmányozó, több könyvében az érdeklődés középpontjába állító Kun Miklós budapesti történész értékes, koncentrált erőfeszítésére. Čestmír Císař, a „prágai tavasz” nagy egyénisége A furcsa az, hogy sem a szlovákok, sem a csehek nem igyekeznek felfrissíteni a történéseket és megtalálni az emlékeket, mintha egy nem létező múltról lenne szó. Ezért kell tudományos és közszolgálati tettként értékelni Kun Miklós „A prágai tavasz titkos története” című könyvét, mert amellett, hogy felelevenítheti az akkori eseményeket, érthetővé is teszi azokat. Kun Miklós a tőle megszokott hitelességgel és alapossággal tárja elénk közös közép-kelet- európai történelmünknek ezt a fejezetét. Duray Miklós

Durica Katarina - Szlovákul ​szeretni
Hol ​az otthon? Ahol a legjobb. Ahol a mobiltöltőd tartod. Ahol automatikusan csatlakozik a wifihez a net. Ahol a szomszéd visszaköszön. Ahová kora tavasszal elteszed a télikabátod. Ahol a januári árleszállításkor vásárolt karácsonyi díszeket tárolod a következő karácsonyig. Ahol jó az illat. Ahol a postaládán ott a neved. Ahol, ha eltéved valaki, útba tudod igazítani Durica Katarina regénye fordulatos időutazás, amelyből megtudhatjuk, milyen volt szlovákiai magyarnak lenni a 80-as években, majd felnőtt fejjel szembesülni a gyermekkor elhallgatott titkaival. Milyen előítéletek működnek ma is, és van-e feloldozás a múlt bűneire? Életképes lehet-e egy képzeletbeli és valós határokon átívelő szerelem? Petra egy bécsi galéria megbízásából Tanzániába utazik, hogy potom pénzért kézműves dísztárgyakat vásároljon. A déli kontinensen egy európai kalandorok által lakott hostel fogadja, ahol új barátokra tesz szert, de az önfeledt pillanatokra súlyos bűntény árnyéka vetül Sali a ruandai mészárlások elől menekülve jut el Belgiumba, majd az USA-ba, de lelki sebeire sehol sem talál gyógyírt. Petra az a nő, aki mellett végre igazán önmaga tud lenni, de vajon a szerelmük kibírja-e a megpróbáltatásokat? Paul feladja jól jövedelmező irodai állását, mert kiölte belőle a szenvedélyt. Szabadon szeretne élni, kötöttségek nélkül. Dar es Salaamba utazik, hogy körbebiciklizze a Kilimandzsárót. Itt találkozik Petrával és Salival, akik szintén a boldogságot keresik Mindeközben Károly, a csallóközi magyar emigráns akiből a hetvenes években Karol lett Pozsonyban, majd Charles Ausztráliában utolsó óráiban eléri, hogy újra együtt legyen a család.

Peter Jilemnický - Iránytű
P. ​Jelimnicky a szlovák és cseh irodalom szocialista realizmusának legmarkánsabb képviselője. Művészi alkotásainak jellege talán nem is abban rejlik, hogy szubjektív érzelmeit, rokonszenvét, vágyait realisztikus köntösbe tudta öltöztetni, hanem, hogy a realizmus alapját és irányát magában az objektív és reális életben, annak minden fázisában és megnyilvánulásában meglátta. Az olvasó lelki szemei előtt elvonul a Kaukázus zord hegyormainak, meredek sziklafalainak, szédítő szakadékainak, örvénylő zuhatagjainak és szelíd, erdős lankáinak csodás, vadregényes tája és Kazbek apó feketére füstölt házikója lapos tetején, a kaukázusi est varázslatos légkörében, kibontakozik az emberi szabadság és boldogság örök problémája: "Nem lehet boldog az, aki nem szabadította meg magát a vagyon utáni vágytól." A szerző és három hegyi lakó közötti beszélgetés során kibontakoznak a színpompás élet mesterien festette képei és érdekfeszítő eseményei, melyek az olvasót Csehszlovákiából a Kaukázusba, majd Közép-Ázsiába viszik. Az elmaradt szlovák falucskát susogón ölelő erdejével, csörgedező csermelyeivel leváltja a Kaukázus vadormos vidéke és az ázsiai sztyeppék kóbor kirgíz sátra. Minden esemény egymagában is a sokszínű élet mesteri összhangban kifejezett képe. Mindegyik kép, egy önmagában zárt külön világ, melyet csak az egymással beszélgetők megjegyzései kötik egybe. S amikor a késő éjszakába belenyúló eszmecserét befejezik, az események egybeolvadt színképéből kirajzolódik az út és felbukkan az "Iránytű", mely egy szebb és boldogabb élet felé mutat.

Václav Nyvlt - Kétmillió ​szemtanú
A ​prágai televíziós állomás egyik stúdiójából, egyenes adásban, detektívdrámát közvetítenek. A férfi főszereplő, a meglett korú színész és filmszínész egy csőbútor karosszékbe ereszkedve hirtelen velőtrázó kiáltást hallat, görcsökben rángatózik, majd holtan rogy a szék karfájára. Halálának kétmillió szemtanúja volt, a televízió kétmillió nézője. Mi történt a főszereplővel? Az adás megszakad, nagy az izgalom. Megállapítják, hogy a fémbútor érintésekor a színész halálos áramütést kapott. Ki kapcsolta a villanyvezeték egyik kábelét a karosszék lábához? És miért tette? Véletlen baleset volt? Egy féltékeny férfi vagy nő bosszúja? Az öregedő, ám még ünnepelt színész nemcsak a színpadon, de a nők körében is sikert aratott. Intrika áldozata? Ahány kérdés, annyi lehetséges felelet. A cseh szerző bűnügyi regényében olvasója végig izgulja a nyomozás váratlan fordulatait.

Josef Škvorecký - Egy ​tenorszaxofonos történetei
"Akkoriban ​én csak pöttöm fasisztacsemete voltam, apám viszont ordas fasisztának számított, bár nem annak mondta magát. A mai egyszerűsített terminológia mondja így, régebben a dolog bonyolultabb volt. Én bársonynadrágos, állam alatt pöttyös masnit viselő burzsoá kisfiú voltam, és azt kiabáltam Vozenilnak, hogy - bolsi vagy, bolsi vagy! - amikor a nagyszünetben virslit harapdáltam, Vozenil pedig azt leste, hagyok-e neki egy falatot. Csakhogy én nem hagytam neki semmit, így aztán Vozenil nekem esett" - Így kezdődik a nálunk is népszerű cseh Írónak, a Gyávák, A csoda, a Pléhkatonák, az Oroszlánkölykök szerzőjének elbeszélés kötete és a narrátor - aki ezúttal maga Skvorecky - élettörténete a harmincas évek végének Csehszlovákiájában. A negyvenes, ötvenes évekbeli folytatás sem sokkal fényesebb.Skvorecky tehát gyógyíthatatlan idealistaként és remek elbeszélőként írja, nem is írja, hanem szó szerint meséli, áradóan, élvezetesen, oldott, a korabeli argóval színezett, az amerikai iskolát idéző nyelven mulatságos és ugyanakkor szívszorító történeteit a háborút követő, embert próbáló esztendőkről, arról hogyan torzítja az ember jellemét, roppantja meg gerincét az uralomra jutó kommunizmus. Elbeszéléseinek légköre, eszköztára annál hitelesebb, hogy nem a korra visszaemlékezve, nem a múlt távlatából, hanem napi tapasztalatai alapján írta őket. A nagyszerű olvasmány egyben kiváló kordokumentum is.

Emil Vachek - A ​képtár titka
Egy ​prágai magánképtár őrét meggyilkolták, és elrabolták a gyűjtemény legszebb darabját, egy Van Dyck-képet. Hivatásos nyomozók és magánszorgalomból buzgólkodók kutatják a rejtélyt, ki lehetett a tettes. Közben kiderül, hogy nagyarányú képhamisítás is történt, tizenöt értékes eredeti kép eltűnt, s a helyükre hamisítványok kerültek... A gyanú egyre inkább a képtártulajdonos - egy csődbe jutott prágai milliomos - szép fiatal leányára, Malvínára terelődik. Egymás után peregnek az izgalmas események: valaki merényletet követ el a detektívfelügyelő ellen, és ismeretlen tettes meggyilkolja a képkereskedőt, aki az ellopott, de hamis Van Dyck-képet megvette. Hol a rejtély kulcsa, mi az igazság? Ezt végül is a látszólag kétbalkezes prágai detektívfelügyelő deríti ki Malvína gyerekkori barátjának segítségével.

Emil Vachek - Gyilkos ​árnyak
Emil ​Vachek a detektívtörténetnek mint műfajnak klasszikus művelője. Az első Csehszlovák Köztársaságban egymás után jelentek meg detektívregényei. melyek népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy öt-hat kiadást is megértek, Talán legolvasottabb regénye mégis a Gyilkos árnyak, melyet most a magyar olvasó kezében tart. Vachek regényének cselekménye ötletes, friss. fordulatos. Középpontjában az író detektívtörténeteinek jól ismert alakja, a rokonszenves - Gaboriau mesterdetektívjére, Lecoqra emlékeztető - Klubícko felügyelő áll. Számtalan logikai szálból kerekedik ki a rendkívül bonyolult bűnügyi eset, amelyet az író lélektanilag és logikailag mesteri hitelességgel épít fel. A regény igazi értéke társadalmi szempontú igényességében és eredeti, ironizáló humoraban rejlik.

Duba Gyula - Vajúdó ​parasztvilág
Nagy ​szociológiai érzékenységgel, hibátlan arányérzékkel, történeti biztonsággal alakította ki Duba Gyula önéletrajzának e fejezeteit. Így ez a szociográfia a legkevésbé önéletrajz. A paraszti változás mélyen tagolt kifejezése...

Grendel Lajos - Áttételek
Az ​Éleslövészet és a Galeri után ez a trilógiának is nevezhető sorozat harmadik, befejező kötete (1985). Megjelenésével a szerző egy csapásra az egyetemes magyar irodalom élvonalába került. Művében a sajátos szlovákiai sors, a kisebbségi léthelyzet az egyetemes emberi lét parabolájaként jelenik meg. Az önmegszólító formában írt regény névtelen elbeszélője a szlovákiai magyar múlt tanulságait meg nem tagadó, vidékről a nagyvárosba sodródott nemzedék létélményéről számol be, keresve az etikus, a személyiség méltóságát őrző magatartás lehetőségeit.

Petr Pithart - Hatvannyolc
Az ​1968-as prágai tavaszról, majd az azt követő megszállásról ("testvéri segítségnyújtásról") már több dolgozat született, ám az események tudományos igényű, tényeken alapuló feltárását, a kommunista ideológia válságának nagy elméleti hátterű elemzését elsősorban a Charta '77 ellenzéki mozgalom kiemelkedő személyiségének könyvéből ismerhette meg a cseh olvasóközönség. A Hatvannyolc című könyvét a szerző J. Sládeček álnéven jelentette meg 1980-ban a kölni Index kiadónál, s azóta a téma alapkönyveként jegyzik. Magyar kiadása az 1968-as események 25. évfordulója alkalmából jelenik meg.

Eduard Fiker - A ​halott nem azonos
Cadek ​felügyelő nem a bűnügyi romantika szülte fölényes mesterdetektív, aki játszva kerekedik felül a nehézségeken, s ha a helyzet úgy kívánja éppen, hát "nesztelenül eltűnik a fűtőtesten át". Ellenkezőleg. Képletesen és a szó szoros értelmében egyaránt tenyeres-talpas, csetlő-botló egyszerű bűnügyi hivatalnok, akinek nagy igyekezettel felépített logikai következtetéseit sorozatosan halomra dönti a valóság, s így minden kis eredményért kétszeresen meg kell dolgoznia. A C-L sorozat szerzője ebben a regényben a harmincas évek prágai alvilágában állítja különlegesen bonyolult feladat elé szegény Cadek felügyelőt. Nem kétséges, hogy gyilkosság történt, s a gyilkos személye sem vitás. Csak az a bökkenő, hogy az áldozat hulláját éppúgy nem találják, mint a gyilkost. Egyszerre kell tehát nyomozni mindkettő után, ám az eset akkor válik csak igazán összekuszálttá, amikor végre találnak egy tetemet. Persze Cadek felügyelő megfejti végül a rejtélyt, de addig még sok váratlan fordulat történik, s mi végig egy valóban izgalmas nyomozás tanúi vagyunk.

Frantisek Fajtl - Oroszlán ​az égen
A ​második világháborús csehszlovák vadászrepülőgépek két szárnyán és vezérsíkján nem az ezüstszínű cseh oroszlán villant meg vörös mezőben, hanem az ötágú vörös csillag, az Angliából a Kárpátok fölé érkezett csehszlovák pilóták mégis oroszlánkén küzdöttek a fekete keresztes légi kalózokkal szülőföldjük feszabadításáért. Fajtl százados könyvének eredeti címe: "Elsőként otthon" - és valóban, a szlovák hegyek közé elsőként a híres "Lovacskák" ügettek be, vagyis a ma már oly törékenynek tetsző Lavocskinok, a La-5-ösök. A magyar olvasó meglepően keveset tud arról, ami a szomszédos testvérnép földjén történt 1944 nyarán és őszén, még kevesebbet egy maroknyi bátor ember önfeláldozó küzdelméről, akik határainkon túl - talán öt perc repülőútra - oroszlánként küzdöttek hegyes-völgyes, fenyvesekkel borított hazájuk szabadságáért.

Olga Bockova - A ​sors ezüstruhában jár
A ​Sáva folyó meredek, köves partján egy bosszantóan esős vasárnap délután női holttestre bukkan egy békés horgász. A fiatal nő ezüstszínű nadrágkosztümöt visel, akárcsak a tőle nem messze megtalált, cipzárral felnyitható, nagy baba. A helyszínre morgolódva kivonuló Kamaryt őrnagy és elmaradhatatlan nyomozótársa azon töpreng: vajon gyilkosság történt-e, vagy öngyilkosság? És mi lehet az összefüggés a baba és a női holttest között? A domb tetején álló villa vendégei sok mindent elárulnak az áldozatról, Alice Brodováról, de nem egészen hiteles tanúk, hiszen - mint kiderül - valamennyien Alice hajdani szeretői, illetve azok feleségei. Természetes, hogy vallomásaikban az öngyilkosság lehetőségére szavaznak. De vajon mindenki jelen van ezen az első kihallgatáson, aki az előző esti - gyikossághoz vagy öngyilkossághoz vezető - különös összejövetelen részt vett? Bizonyos szereplők és bizonyos tárgyak - egy ezüstszínű hajháló Alice fejéről, egy súlyos hamutartó és egy whiskyspohár - hiányoznak a két buzgó nyomozónak, hogy teljességgel rekonstruálni tudják az ügyet. Szerencsére a vendégek nem profi bűnözők, gyakran árulják el önmagukat és egymást, no meg a véletlen is sokszor segít az amúgy is zseniális nyomozóknak. A sors ezüstruhában érte utols az áldozatot, a bűnösök nyomában csak egyszerű esőkabátban és néha fekete autón jár...

Rudolf Kalcik - A ​Sumava királya
1948-ban ​az északnyugati határmezsgyén a Sumava óriáshegység rengetegében csehszlovák határőrök maroknyi osztaga vívja heteken, hónapokon át élethalálharcát a Nyugat-Németországból beszivargó banditák és a Csehszlovákiából szökő disszidensek ellen. Kalcik regénye, amellyel Csehszlovákiában és külföldön egyaránt páratlan sikert aratott, úgy ábrázolja ezt a férfias, emberfeletti küzdelmet, hogy húsz év távlatából is magával ragadja, lebilincseli az olvasót...

Kollekciók