Ajax-loader

'drámatörténet' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Páskándi Géza - Erdélyi ​triptichon
Páskándi ​Géza Erdélyi triptichonokban a magyar történelem három jelentős személyisége kerül szembe a hatalommal, a világgal, a többi emberrel - végül barátaival és saját magával is. A szerző arra keresi a választ, meddig lehet egyedül maradni, s hogy miért vergődik mégis az, aki megvan győződve saját igazáról. Szabadság-e a belső kényszer, amely sokkal zsarnokibb olykor, mint a külső? Ha valaki tisztességes, útja feltétlenül az elviselhetetlen magányba vezet?

Mész Lászlóné - Mai ​magyar drámák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sz%c3%adnh%c3%a1zi_kal
Színházi ​kalauz I-II. Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Színházi ​kalauz I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Peter Szondi - A ​modern dráma elmélete
Az ​1956-ban írt, máig alapműnek számító drámaelméleti könyvében Peter Szondi a 19. század végi dráma válságát és azokat a kitörési kísérleteket elemzi, amelyek e válság leküzdésének különböző lehetőségeit célozzák. Fő esztétikai szempontja a dráma epizálódásának jelensége, az a folyamat, amelynek során a drámai alany drámai tárggyá válik. Ezt a termékeny szempontot vezeti végig századunk drámatörténetén Ibsentől, Csehovtól kiindulva, Strindbergen, Hauptmannon, Pirandellón és másokon keresztül Piscatorig, Brechtig, O'Neillig, Wilderig, Millerig.

Mészöly Dezső - Shakespeare ​új tükörben
„Shakespeare ​hajnala” - „Shakespeare delelője” - „Shakespeare estéje”: e hármas tagolás önmagában is mond valamit szándékomról. Könyvem az első kísérlet olyan magyar Shakespeare-kötet kiadására, amelyben a költő különféle korszakaiban kelt drámáinak egymástól elütő stílusjegyeit nem a különféle szemléletű fordítók más-más színezetű nyelve határozza meg, hanem egyetlen, változatlan szemléletű fordítónak a tárgy szerint változó hangja. De hogy Shakespeare-képünk igazán találó legyen, s mentes maradjon minden önkényes elrajzolástól: nem szabad a költőt magános óriásnak látnunk. El kell helyeznünk alakját az emberkéz formálta tájban, mely levegőjét és hátterét adja. Sőt, talán nem árt odafestenünk néhány mellékalakot sem: olyan kortárs-drámaírókat, akik a felmagasló kolosszus mögött ma már elhalványulnak, de Valamikor egyenlő rangú és egyenlő esélyű munkatársakként dolgoztak Shakespeare-rel egy műhelyben. Abban a különös, aranycsináló boszorkánykonyhában, melyet röviden így emlegetünk: Erzsébet-kor. Négyet e kortárs-drámaírók közül Shakespeare-rel közös művön fúrva-faragva mutatunk be, hogy alakjuk így munka közben, keresetlen tartásban, annál elevenebbnek hasson. A közös mű: a vérpadra küldött Morus Tamásról szóló dráma (Sir Thomas More). E különös történelmi tragédia vonzását csak növeli szemünkben a kézirat mostoha sorsa. A maga korában sem színpadra, sem könyvpiacra nem került - nyilván politikai okokból. Hiszen a trónon annak a VIII. Henriknek a leánya ült, aki a meg nem hajló Morus Tamás fejét leüttette. A helyenként Shakespeare keze nyomát viselő dráma után két ifjabb Shakespeare-kortárs - Webster és Fletcher - egy-egy műve következik. Nem véletlenül esett választásunk épp erre a két íróra. Eltérőbb pályájú csillagokat nehéz elképzelni. Ők egymáshoz egy cseppet sem hasonlítanak, de mindketten nagyon hasonlítanak Shakespeare-hez. Webster a keserű Shakespeare csapását követi: azon a nyomon halad, mint a nagy tragédiák írója. Fletcher az édes Shakespeare fényjelei után igazodik: mintha a Szentivánéji álom jánosbogarai vezérelnék, ők, a különböző tanítványok, példásan mutatják, hogy egy szivárványos fényű, gazdagon összetett tehetség sugárzása hogyan folytatódik - mintegy színeire bomolva - az egyszerűbb utódokban. Mészöly Dezső

Thorwald Dethlefsen - Oidipusz, ​a talány megfejtője
Thorwald ​Dethlefsen, a már nálunk is jól ismert, világhírű pszichoterapeuta legújabb könyvében Szophoklész _Oidipusz király_ és _Oidipusz Kolónoszban_ című műveit elemzi. Olyan megközelítési módot kínál, amely segítségünkre lehet abban, hogy a tragédia voltaképpeni célját előítéletektől mentesen befogadjuk, és kultikus hatásának maradéktalanul részesei legyünk. A görög tragédia megfelelő gyógyszer volna számunkra, hogy a _kettős_-ségből, _két_-ségből visszakerüljünk az _egész_-ségbe. Ha sikerül önmagunkra ismerni a tragédiában, akkor az egyfajta kollektív "pszichoterápiává" válhat, és hozzásegíthet bennünket, hogy sorsunkat és a földi létet megértsük. Oidipusz az ember archetipikus képe - hangsúlyozza a szerző -, s nagysága abban áll, hogy kész a külső királyságot a belső királyságra, az_én_-t az önvalóra cserélni, nézőből látóvá válni. Az ő sorsa a mi sorsunk, s megváltást csak akkor nyerünk, ha a külső útról letérve neki merünk vágni a belső útnak, ha a polaritástól elszakadva megtaláljuk az _egy_-séget, az _egész_-séget.

Tarján Tamás - Kortársi ​dráma
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Francis Fergusson - A ​színház nyomában
Francis ​Fergusson amerikai irodalomtudós és színházi szakember, 1904-ben született. A színház nyomában című könyve 1949-ben jelent meg először. Elemzéseinek tárgya, egyben a könyv alcíme: a dráma művészete változó perspektívában. Abból indul ki, hogy a modern drámairodalom színes, de centrum nélküli gazdagságában lehetetlen eligazodni a színháznak valamilyen általános alapeszméje nélkül (erre utal a könyv eredeti címe: The Idea of a Theater), ezt az alapeszmét viszont csak abban a színházban lehet megtalálni, amely még nem részleges, hanem egyetemes nézőpontból szemlélte az életet, és a közösség életének gyújtópontjában a teljes kultúra mind megannyi vetületét egybefogta. Vagyis "a jámbor igyekezet, hogy értékeljük a kortárs drámaírókat, szükségképp túlvezet rajtuk - Shakespeare és Szophoklész drámai művészetéhez". A könyv az Oedipus király és a Hamlet gazdag elemzését nyújtja, két fejezet Racine Berenicé-jével és Wagner Trisztán és Izoldá-jával foglalkozik mint olyan művekkel, melyekben a görög tragédia eszménye kétfelé hasad, a tiszta ész, illetve - a merő szenvedély világára. A továbbiakban a modern színház különféle lehetőségeit veszi sorra a szerző, Csehovtól T. S. Eliotig. Következetes és mélyen átgondolt világképe a műalkotások egyedi jellegzetességei iránti finom érzékkel párosul - ezért tud többségükben közismert művekről annyi újat és érdekeset mondani.

Nényei Pál - Léda ​tojásaitól az Aranyszamárig
Ez ​a könyv azoknak szól, akik azt hiszik, hogy őket aztán egyáltalán nem érdekli az irodalom: – akik magyarból ketteseket kapnak – és a kettes nekik már jónak számít – akiknek piszkos és gyűrött a füzetük – ha el nem veszett már év elején – akik egyszerűen nem képesek olvasónaplót írni – akik kizárólag szomszédjukról, illetve a füzetükből másolják a dolgozataikat – aztán gátlástalanul puskáznak – akik a „kötelező olvasmány” kifejezés elhangzásakor heveny undort éreznek, és azonnal internetes összefoglalások, meg Kötelezők röviden című kiadványok után néznek – akik a memoriterek magolása közben szitkozódnak, és a költő meg a tanár édesanyját emlegetik – akik olyanokat mondanak, hogy minek foglalkozni olyan dologgal, aminek semmi értelme Nényei Pál középiskolai tanár és irodalomtörténész megírta az irodalom történetét kamaszoknak, és nemcsak azoknak, akiket már eddig is érdekeltek a versek és a regények. A szerző szerint az irodalom nem tantárgy, hanem egy izgalmas terület, ahol érdemes egész életünkben kalandoznunk. A jó tanulók persze használhatják „segédtankönyvként” is, a többiek viszont csak élvezzék a könyv humorát, és nézzenek valami klassz dologként az irodalomra!

Robert Brustein - A ​lázadás színháza I-II.
„Ennek ​a könyvnek hármas célja van: egy uralkodó eszme, illetve magatartás fejlődését vizsgálja meg nyolc drámaírónál; munkásságukat részletesen elemzi, végül javaslatot tesz arra, hogy egészében véve miként közelíthető meg a modern dráma. Nagyra törő és, semmi kétség, borzasztóan önhitt, hiú vállalkozás ez. Hogyan képviselhet nyolc ember megfelelően egy olyan nagy és bonyolult jelenséget, mint a modern drámairodalom? Egyfajta magatartás vagy eszme miként foghatja át ennek változatosságát, s miért épp e nyolc író munkássága lenne a mérce? Munkám alapgondolata és célja bebizonyítani, hogy a lázadás témája kellően általános és átfogó ahhoz, hogy szokatlan hangsúlyt megérdemelje: valóságos vezérfonalként köti össze a modern darabok többségét. Remélem, sikerül azt is megmutatnom, hogy ez a téma az egyes drámaírók kezében egyszersmind meghatározza majd a jellemhez, a cselekményhez, a dikcióhoz és a stílushoz való közeledésüket is.” Robert Brustein

Ézsiás Erzsébet - Mai ​magyar dráma
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Székely György - Lángözön
Nem ​feltevéseket, nem elméletet: Székely György azt tárja elénk, amit az angol színháznak arról a világ drámatörténetében is páratlan korszakáról ténylegesen tudni lehet, amelynek a tetején Shakespeare áll, de nem mint magányos hegycsúcs, hanem mint egy hatalmas hegyvonulat legkiemelkedőbb pontja. Hogyan, kik által jött létre ez a csoda, hogyan teremtődtek meg a feltételek hozzá, milyen együttesek hol, mit, hogyan és milyen közönségnek játszottak, mikor milyen műfajok kerültek előtérbe, hogyan fonódott össze az egyes drámaírók munkássága egymással és a kor többi művészeti ágával - a kiváló színháztörténész könyve minderre választ ad. Lebilincselő olvasmány, de tankönyvnek is remekül használható.

Veadandp0114
A ​dráma művészete ma Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - A ​dráma művészete ma
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyárfás Miklós - Madách ​színháza
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szappanos Balázs - Bécsy Tamás - Harsányi Zoltán - Tanulmányok ​a műelemzés köréből
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mész Lászlóné - Drámaértelmezések
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bécsy Tamás - "E ​kor nekünk szülőnk és megölőnk"
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mész Lászlóné - Pirandello, ​Brecht
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tótfalusi István - Ki ​kicsoda Shakespeare világában
A ​Shakespeare-drámák összes szereplőjét feldolgozó lexikon nemcsak hazai könyvkiadásunkban számít újdonságnak, a nemzetközi kínálatban is igen ritka. Ez a mű Shakespeare összes drámáit, elbeszélő költeményeit, sőt szonettjeit is feldolgozza. Legfőbb többlete és haszna diák, tanár és átlagolvasó számára az, hogy - az Irodalmi alakok lexikona szócikkeihez hasonlóan - a kiemelkedő figuráknak 20-60 sornyi terjedelmet szentel; a cselekményelemek alapos ismertetésén túl kitér más Shakespeare-drámák alakjaival való összefüggésekre, a figura irodalmi vagy történelmi forrásaira és a mű esetleges irodalmi és zenei utóéletére is. A történelmi drámák, ismertebb nevükön királydrámák esetében kézenfekvő, hogy az angol királyi dinasztiák és főnemesi családok bonyolult rokoni összefüggéseit családfákon ábrázolva tegyük áttekinthetővé. Ezért a kötet részletes genealógiai táblázattal, ezenkívül három mutatóval zárul.

Lukács György - A ​modern dráma fejlődésének története
"A ​modern dráma fejlődésének történetét kísérti meg vázolni ez a könyv, s feleletet keres arra a kérdésre: van-e modern dráma? Ha igen, hogyan lett azzá? milyen a stílusa? és hogyan jött létre? Látjuk: a kérdés erősen gyakorlatinak látszik: annak meghatározása, hogy milyen gyakorlati kifejezést bír kapni a modern élet érzés- és gondolatvilága. De erre a gyakorlati kérdésre egészen és igazán gyakorlatilag csak egy jó színház képes megfelelni, azáltal, hogy azokat a darabokat játssza, amelyek ilyenek, s a rendezés és a játék minéműségével egyszersmind megadja a stíluskérdés gyakorlati megoldását..."

Mész Lászlóné - Gorkij, ​Bulgakov, Garcia Lorca, O'Neill, Dürrenmatt
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lukács György - A ​drámaírás főbb irányai a múlt század utolsó negyedében
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Győry János - A ​francia dráma kialakulása
Győry ​János könyve azokat az összetett történelmi és eszmetörténeti folyamatokat elemzi imponáló anyagismerettel, rendszerező készséggel és az egységben láttatás szándékával, amelyek Franciaországban a XI. századi biblikus tárgyú példázatokból kiindulva, a színpadi költeményt elnevezték Corneille drámai hőseinek, tehát szinte a modern ember tragikumának az ábrázolásáig. A középkor epikus közegében, szimbólikus világnézetének légkörében keresi meg azokat a drámai csírákat, amelyek a reneszánsz erőterében, Montaigne manierizmusával szökkentek szárba, s melyekből megszülethetett Corneille színpadán a lét és a látszat kettősségét szenvedő, teljességüket szenvedélyesen kereső tragikus hősöket felvonultató klasszikus dráma.

Waldemar Bonsels - Eros ​és az evangéliumok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vértesy Jenő - A ​magyar romantikus dráma (1837-1850)
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hubay Miklós - A ​dráma sorsa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bécsy Tamás - Mi ​a dráma?
Bécsy ​Tamás - először 1987-ben, az Akadémia Kiadónál megjelent - könyve azt vizsgálja, hogy a drámák a műnem speciális törvényszerűségeivel milyen korkérdéseket, világképeket és a világhoz való viszonyokat formálnak műalkotásvilággá az európai dráma története során. Ezért a kizárólag dialógusokban felépülő világszerűség állandó, elméleti törvényszerűségeinek és a mindig változó történetiségnek az egységében tekinti át a dráma történetét a görögöktől a 19. század végéig. Nemcsak azokat a korszakokat vizsgálja, amelyekben jelentős tragédiák születtek - így arra is rávilágít, hogy ennek a műnemnek a története is folyamatos. Közben a műnem legfontosabb elméleti ismérvei mellett kifejti az epika és a dráma, az írott dráma és a színházi műalkotás közötti különbségeket is. Bécsy Tamás - nagy sikert aratott - könyvében úgy rögzíti a műnem történetét és elméletét, hogy munkája kézikönyvként és szakkönyvként egyaránt használható.

Denis Diderot - Színészparadoxon ​/ A drámaköltészetről
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Létay Vera - Igent ​és nemet mondani
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szele Bálint - Szabó ​Lőrinc Shakespeare-drámafordításai
A ​műfordító Szabó Lőrincet sokan elsősorban versfordításairól ismerik, kevesen tartják számon, hogy regényeket és drámákat is fordított. A kötetben elemzett öt drámafordítás – az Athéni Timon, az Ahogy tetszik, a Macbeth, a Troilus és Cressida, valamint a Vízkereszt – a műfordítói életmű „színházi” oldalát mutatja be. Szabó Lőrinc honosította meg a magyar Shakespeare-fordításban a feltétlen szöveghűséget, az élőbeszédhez közelítő kötetlen verselést és a korszerű, élő nyelvi fordulatokat is alkalmazó, finoman modernizáló stílust. A drá­ma­fordítások részletes elemzése mellett megismerhetjük a Shakespeare-fordító költő életét, műfordítói elveit és küzdelmeit is.

Ambrus Zoltán - Színház
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hegedüs Géza - Aktuális ​Aiszkhülosz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók