Ajax-loader

'ferences rend' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Barsi Balázs - Krisztus ​békéje
Részlet ​az Előszóból : “Barsi Balázs atya 1975–1997 között volt a ferences novíciusok magisztere, s ebből csak az utolsó négy évet töltötte Szécsényben. Mégis, ez a négy esztendő meghatározó jelentőségű volt a a noviciátus és az ő számára egyaránt: huszonévnyi „lobogás” – gimnáziumi és főiskolai tanárság, diákok lelkivezetése, definítori megbízatás és egyebek – után Balázs atya életében elérkezett a visszahúzódás, az elcsendesedés, a befelé fordulás ideje. Minden bizonnyal a csönd, a korábbi megfeszített tempó után lassabbá és egyenletesebbé vált életritmus is ösztönözte arra, hogy kolostori életének eseményeit, azon belül is elsősorban a belső, lelki történéseket napló formájában rögzítse a maga számára. Később egyik rendtársa arra biztatta, hogy adja közre ezeket a naplófeljegyzéseket, melyek az érdeklődők számára bepillantást engednek a ferences lelkiségbe és a noviciátusi élet mindennapjaiba. Így született meg a Krisztus békéje – Naplótöredékek egy ferences kolostorból.

Kulcsár Péter - Kapisztrán ​János
600 ​éve született Kapisztrán János,aki keresztes hadaival fontos szerepet játszott a nándorfehérvári győzelem kivívásában. Őt mutatja be a Magyar História -Életrajzok sorozat eme újabb kötete. Rendhagyó, hiszen végigköveti a - csak az élete alkonyán hazánkba került - itáliai ferences testvért életének valamennyi fontosabb állomásán Itáliától Magyarországig. Mint helyettes főnök, a rend obszerváns ágának reguláját szigorúan és következetesen betartotta. Mint inkvizítor erélyesen, néha kegyetlenül számolt le mindenkivel, akiben hite és egyháza ellenségét látta. Hittérítőként és vándorprédikátorként olyan fanatizmussal vitázott, amellyel emberek nagy tömegét tudta az általa képvisel eszmék oldalára állítani. A szerző Kapisztrán Jánost állítja elénk: a római egyház szentjét és a magyar történelem hősét.

Alessandro Manzoni - I ​promessi sposi
"I ​promessi sposi" sono una continua parabola della vita e della morte, di questo nostro breve passaggio terreno, una parabola vista quasi sempre dal basso, a ricordare una volta ancora che l'eccezione, l'eccezionalità, in quanto tali sono rarissime e 'romanzesche', mentre l'eroismo del vivere quotidiano va cercato in tutt'altra direzione e in tutt'altri modi. Come subito notava acutamente Pietro Giordani, bisogna diffidare dell' "apparir semplice" di Manzoni: nel suo grande romanzo c'è tutta l'urgenza di un messaggio che da allora rimane vivo e tragico e presente, nell'incomparabile finezza analitica dei protagonisti e delle loro passioni, in una raggiunta serenità che ben si avverte faticosa e precaria anche se a tratti pienissima, nella coscienza di un'amara e misteriosa condizione umana. Un libro straordinario, la cui misura cresce con il passare del tempo: tutta la storia dell'uomo torna ad aprirsi dinanzi a noi, non appena parte il solenne 'largo' dell'attacco: "Quel ramo del lago di Como...".

Assisi Szent Klára - Szent ​Klára művei és életének forrásai
Assisi ​Szent Klára születésének nyolcszázadik évfordulója alkalmából a Ferences Források sorozatában udvariasan "előre engedjük" ezt a gyűjteményt. A források keletkezésének időrendjében talán nem a harmadik helyre illene. Sőt, legelőször azt kell igazolnunk, hogy egyáltalán helyet kaphatott a sorozatban, hiszen elsősorban nem Ferencről esik szó ezeken a lapokon. Klára elválaszthatatlan Ferenctől: olyan mély lelki közösség fűzi össze őket, hogy a ferences lelkiség ismerete elképzelhetetlen Klára megismerése nélkül. Az itt közölt írások - Klára saját művei és a róla szóló dokumentumok - mind annak a hatásnak a történetét mondják el, amely Klárát Ferenc részéről érte. Ez a hatás valószínűleg nem a megismerkedés műve volt, hiszen egy városban nőttek föl, hanem inkább a pillanat műve, amelyben Klára felfogta, mit is akar Ferenc. Ezt a szándékot - a szegény Krisztus követését - Klára úgy fogta fel, mint Istentől neki kijelölt utat. De ha el is fogadjuk, hogy Klára helye valóban a Ferences Forrásokban, Ferenc közvetlen közelében van, mégis figyelmeztetni szeretnénk valamire. Klára nem csupán hasonmás kiadása, női megfelelője a Poverellónak, mint ahogy Rendje sem az Első Rend női változata csupán. Eredeti, önálló, határozott személyiséggel van dolgunk. Ferenc szándékának nagyon mély ismerete és átélése képessé tette őt arra, hogy egészen egyéni módon gondolja tovább a tőle kapott élettervet. Bízunk abban, hogy sokan olyan mélységig megértik Klárát, hogy önálló döntésében is követni tudják. A Ferences Források sorozat részben még mindig Balanyi György munkásságából él. Ő lefordította Celanói Tamás Szent Kláráról írt életrajzát, a szentté avatási Bullát, és Klárának Prágai Ágneshez írt négy levelét. Fordítása és jegyzetanyaga ezúttal is - bizonyos javításokkal - nagy segítségünkre volt. Több művet azonban újonnan kellett latinból lefordítani. Az ebben való közreműködésért köszönetünket szeretnénk kifejezni fr. Barotai Urbánnak, fr. Barsi Balázsnak, fr. Jáki Ákosnak, fr. Tóth Vencelnek és Berhidai Lajosnak. Ez a kötet valamiképpen egyesíti a Ferences Források 1. és 2. kötetének jellegét: Klára saját művei mellett a róla szóló legfontosabb életrajzokat és dokumentumokat tartalmazza. Ezért a tematikus elrendezés mellett döntöttünk. Celanói Tamás életrajza mindenképpen a legelső helyre kívánkozott. Ezt követik a szentté avatás dokumentumai: a Per jegyzőkönyve és a Bulla. Klára művei szintén nem időrendi sorrendbe állítva szerepelnek, hanem a Ferenc-kötetből ismert életszabályok / levelek / imádságok sorrendben. Az összeállítást a Szegénység privilégiumai és a Szent Klárához, illetve a klarisszákhoz írt levelek zárják. A művek versekre és kisebb szakaszokra bontása a francia, néhol a spanyol kiadást követi. Eltekintettünk a terjedelmes, szövegtörténeti bevezetőtől, inkább az egyes művek elé illesztettük a keletkezésre és a tartalomra vonatkozó legfontosabb tudnivalókat. A lábjegyzeteket az irodalomjegyzékben szereplő kiadványok alapján állítottuk össze. Legyen ez a kötet jubileumi ajándék Szent Klára születésének 800. évfordulóján a magyar olvasók kezébe.

Riskó Marianna - Ferencesek ​Nagyszőlősön
Jelen ​kötet a ferencesek közel fél évezredes nagyszőlősi történetéről szól. A szerző bemutatja a rend eredetét, lelkiségét, munkásságát, és ennek fényében ír kárpátaljai működésükről. Sokan alig tudnak a ferencesekről -- a könyv segít nagyszőlősi szolgálatuk megismertetésében. ___ E munka azonban sokkal többet tartalmaz. Nagyszőlős történetén keresztül Kárpátalja viharos történelmének egy részét tárja az olvasó elé. A vallási vonatkozások mellett az ottani magyarok históriája, kultúrája, küzdelme, szenvedése jelenik meg előttünk. Részletesen taglalja a kötet a szovjet megszállást követő eseményeket is. Hazánkban sem nagyon ismert, hogy kárpátaljai honfitársaink milyen kegyetlen szenvedéseken mentek keresztül magyarságuk s annak megőrzése miatt. Ha röviden is, a könyv bemutatja Kárpátalja keresztútját, amely többszörösen nehezebb volt, mint amit mi Magyarországon átéltünk. _Paskai László_

Nagymányoky Gilbert - A ​ferences missziók vérrel írt története
Más ​történelmet írni és más történelmet alakítani. A ferencesek mindenkor az utóbbiak közé tartoztak. Csinálták a történelmet, de megírását másokra hagyták. Valami egészen szokatlan dolog, hogy a ferences missziók legendás hőseiről alig tudunk valamit. Leginkább a kortársak feljegyzései, a világi történelem és néhány gyér levél jelzi életüket, működésüket és munkájuk eredményeit. Az utókor hálás kegyelete kezd legújabban komolyabban foglalkozni a feledés homályába merülő hősök emlékével és szigorúan kritikai szemmel lassan összeszedegeti az eddig mellőzött és fel nem dolgozott forrásokat. Az eddig feldolgozott és kiadott adatok az őskeresztény századok hősiességét vetítik elénk. Ha valaki egyszer arra vállalkozna, hogy megírja a ferences hithirdetők életét, hatalmas köteteket írhatna. Minden regénynél érdekfeszítőbb a kereszténység zászlóvivőinek életrajza, akik életük vérével írták be nevüket a történelembe. A ferences missziók történetének csak néhány kiragadott lapját nyújtjuk a magyar közönségnek. Csak néhány kiragadott nevet, hogy a magyar népben felelevenítsük a hősiesség gondolatát és némiképp megháláljuk azt a nagy szeretetet és érdeklődést, amellyel napjainkban a magyar missziók felé fordul.

Böjte Csaba - Karikó Éva - Iránytű ​a végtelenhez
Böjte ​Csaba e kötetben a tízparancsolatról és annak a mindennapjainkban betöltött szerepéről szól.

Alessandro Manzoni - A ​jegyesek
Egy ​Milánó környéki faluban, a XVII. század első felében egy fiatal mátkapár készül boldogan az esküvőre; kihirdették már őket, elkészült a kelengye is, már csak a papi áldás van hátra. Miért kezd hát egyszerre homályos magyarázkodásba, miért húzza-halasztja a szertartást a nyájas-kenetes don Abbondio tisztelendő úr? Renzo és Lucia nem tudják még, hogy a környék mindenható urának brávói fenyegették meg a papot, hogy ő áll boldogságuk útjába, mert szemet vetett a szép Luciára. S nem sejtik azt sem, mikor szülőfalujukból éjten-éjjel elmenekülnek, hogy mennyi hányattatás vár még rájuk, hogy egyszerű sorsukba beleavatkoznak egy számukra ismeretlen világ hatalmai, jók és gonoszak, nagyurak és egyházi méltóságok, mindenre kész haramiák, lelketlen poroszlók – és hősünket egyszer csak sodorni kezdi a történelem: tanúja a nevezetes milánói éhségtüntetésnek, az 1630-as nagy pestisjárványnak, az olasz fejedelemségek, a spanyol és osztrák hódítók fel-fellobbanó marakodásának. S milyen színesen, milyen drámai erővel jeleníti meg Manzoni a történelem és a személyes sors megsűrűsödő pillanatait! Milyen éles szemmel néz az emberi lélek mélyeire, milyen nagyszerűen festi hőseit, nemes indulatok, apró gyarlóságok, gonosz szenvedélyek hordozóit! S mennyi mindent tud mondani Alessandro Manzoni (1785-1873) korról, erkölcsről, szokásokról, a történelemről és az emberről, mennyi ma is eleven fénnyel ragyogó igazságot! _A jegyesek_ azok közé a nagy regények közé tartozik, amelyek nélkül szegényebb volna egy nép szellemi vagyona, szegényebb az egész emberiség.

Burger János - Ami ​a Fiorettiből kimaradt
A ​Fioretti szájhagyományon alapuló történetek gyűjteménye Assisi Szent Ferencről és első társairól. E gyönyörűséges történetek az Istent kereső lélek természet- és emberszeretetéről vallanak, s a szegénység, a tisztaság és az engedelmesség lélekemelő himnuszai évszázadok óta. E könyvecskében olvasható történetek természetesen nem az "igazi" Fioretti darabjai. Közreadójuk szerény kísérlete csupán, amellyel a ferences legendák hangulatát s a velük való lelki rokonságot igyekszik bemutatni. Ezen kis írások felmutatják az igazi értékeket, amelyek nemcsak a múltban, hanem a jelenben is felette állanak minden lélekölő hatalomnak és gazdagságnak.

Oslay Oszwald - Az ​élet trubadúrjai: Prohászka - Assisi Szt. Ferenc
E ​könyv az „Élet” szolgálatába szegődött. Annak az életnek a szolgálatába, mely maga az Úr Jézus. Az élni tudás igen nehéz mesterség!... Jézus élni tudása ez egyszerű kettő: szeresd Istenedet és szeresd embertestvéredet. E kettő Jézus világnézetében nem iga, nem teher, – hanem öröm; még több: lakodalmas élvezet az Atya országában. Sokakat meghívott erre az evés-ivás lakomára, de a meghívottak nem siettek a terített asztalhoz! Nekik több élvezetet adott az ökrökkel, a majorsággal való foglalatosság... Megharagudván pedig az Úr, megparancsolá szolgáinak, hogy elmenvén az utcákra és városok részeire, a szegényeket, bénákat, vakokat és sántákat hozzák asztalához. Szomorúan örök életű ez a krisztusi hasonlat. Mily kevesen tudnak élni! Talán csak a szegények, az élet haldoklói... Ezeknek a mestere Assisi nagy koldusa: Szent Ferenc. Ebben ismeri fel nagyságát Prohászka, s énekli meg benne az igazi Életet. A jézusi Életet, e két nagy Apostolának szívét, lelkét kötötte csokorba e gyűjteményes könyv.

Barsi Balázs - Az ​életszentség titka
A ​kötet elmélkedéseket tartalmaz, amelyek a pesti ferenceseknél tartott 2004. évi konferenciabeszéd- sorozat anyaga alapján készült. A szentté válás persze nem egyszeri cselekedet, hanem állandó úton levés, különböző tempóban megtett, kisebb és nagyobb lépések sorozata, egészen életünk utolsó órájáig, miközben egyre nagyobb világosságra, békességre, tágasságra és boldogságra jutunk. Ehhez az úthoz szeretne egyfajta kalauzul szolgálni ez a könyv a huszonegyedik századi keresztény hívőnek, ráirányítva a figyelmet a divatos tévutakra és a bennünk rejlő buktatókra, de még inkább azt megmutatva, hogy szentnek lenni posztmodern korunkban nemcsak hogy nem lehetetlen, de az egyetlen reális és értelmes választás mindnyájunk számára.

Assisi Szent Ferenc - Assisi ​Szent Ferenc művei
A ​Ferences Források című sorozat első kötete Assisi Szent Ferenc műveit tartalmazza új fordításban, amely a II. Vatikáni Zsinat óta megindult szövegkritikai és irodalomtörténeti forráskutatások eredménye. A könyv három részben közli Szent Ferenc műveit: Életszabályok (Intelmek, Az igazi és tökéletes boldogságról, A meg nem erősített Regula, A megerősített Regula, A remeteségeknek adott Regula, Végrendelet, A Sienában készített végrendelet, Töredékek Szent Klára Regulájából) Levelek (a klerikusokhoz, a hívőkhöz, az egész Rendhez, az őrökhöz, a népek vezetőihez, egy miniszterhez, Leó testvérhez, Szent Antalhoz) Imádságok (Az erények üdvözlése, A Boldogságos Szűz üdvözlése, A Miatyánk kifejtése, Dicséretek minden imaórára, Az Úr misztériumainak zsolozsmája, Buzdítás Isten dícséretére, Ima a kereszt előtt, Áldás Bernát testvérnek, A Leó testvérnek adott cédula, A fölséges Isten dicsérete, Áldás Leó testvérnek, Naphimnusz, A Szegény Úrnőknek adott buzdítás).

Kulics Ágnes - Tölgyesi Ágnes - ...kövek ​fognak kiáltani...
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Böjte Csaba - Mindennapi ​hitvallás
Mindennapi ​Hitvallás!! Ez a kis könyv szeretne segítségedre lenni abban, hogy meg tudd élni keresztény hitedet a mindennapokban. Hitünk nem egy ünnepi szép ruha, melyet vasárnap magunkra öltünk és elmegyünk a templomba, aztán onnan jövet levetjük magunkról, hanem maga a létünket meghatározó bőrünk, mely nélkül elképzelhetetlen a lét. Az élő cselekvő hit, a mindennapi gondolkodásunkat meghatározó világnézet, mely életünket széppé, boldoggá teszi, mely nélkül minden találkozás, kézfogás, fájdalmas, sebző, fertőző lehet. Ezért is osztottuk az Ablak a végtelenre című könyvet 365 részre, azaz az év minden napjára...

Kovács Kamill - Kamill ​testvér kalandozásai a 20. században
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

P. Eloi Leclerc O. F. M. - Assisi ​Szent Ferenc
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Helena Christaller - A ​szent láng
"Valamennyien ​visszatértek helyükre az oltártól, pusztán Sciffi Klára hiányzott. A püspök körülnézett. Ott térdelt nem messze az oltártól és semmit sem látszott észrevenni abból, ami körülötte történik. Atyai mosoly lopakodott az egyházfejedelem szigorú arcába. Fogta az oltáron heverő pálmaágak egyikét és hirtelen ott állt a térdeplő leány előtt aranytól csillogó miseruhájában. ___ Az aranygyűrűvel díszített papi kéz Klára felé nyújtotta a szentelt ágat, amelyet elfelejtett elhozni az oltártól. -- Béke veled, leányom! ___ Azután a püspök az oltár felé indult. Tudott talán valamit a leány elhatározásáról és finom tapintattal így akarta beleegyezését adni? A hatalmas, előkelő főpap most ott állt az oltárnál és minden mozdulatára vakítóan ragyogtak az aranysújtások a drága miseruhán. ___ Klárának ekkor eszébe jutott egy nyomorúságos szürke csuha, amelyet kötél övezett és maga előtt látta a sarutlan lábakat, amelyek nemrég ugyanitt haladtak végig. Szívében elcsendesült minden fájdalom. Gondolatát arra a férfiúra összpontosította, akivel meg akarta osztani életét, aki nővérének szólította és semmi sem látszott előtte kivihetetlennek és nehéznek. Mint fiatal hősnő, emelt homlokkal lépett a szegénység és nélkülözés elé, amely már várt az előkelő nemzetség sarjára."

Wilhelm Hünermann - Szerzetes ​a farkasok között
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

P. Eloi Leclerc O. F. M. - Egy ​szegény ember bölcsessége
"A ​könyv nem Szent Ferenc életrajza, hanem a szent lelki vívódását közelíti meg az élete érzékeny fordulópontján, amikor a betegségek és a Rend növekedésével járó válság a levetkőzés és a megtisztulás vaksötét éjszakájába kényszerítették. A könyv könnyed, közérthető, egyszerű és kellemes stílusa lehetővé teszi, hogy élvezettel olvassuk. A sorokat olvasva rádöbbenünk arra, miért vált Szent Ferenc számára a legfontosabb belső felismeréssé az, hogy "Isten valójában Isten", s hogy nem az egyéni elvárások és azok megvalósulása a sorsdöntő."

Michel Hubaut OFM - Krisztus ​a mi boldogságunk
Kezünkbe ​vehetünk egy nagyszerű könyvet, amely szolid bevezetést ad a lelki életbe. A ferences szemlélődő életnek ez a bemutatása mindazokhoz szól, akik szeretnék megtalálni életük emberi és lelki dimenziójának a harmóniáját. Ebben a korban, ahol a szétszórt és saját perifériájára száműzötten élő ember támpontokat keres, hogy újra megtalálja igazi, benső életét, Szent Ferenc és Szent Klára meglepően aktuális vezetőnek bizonyulnak. A modern szekták és álguruk áradatával szemben Ferenc és Klára segítenek felfedeznünk a boldogság forrásait és a szabadság útjait. Ez a könyv ritka kiegyensúlyozottságot mutat meg a lelki életben, mert szerinte az nem megfutamodás a valóság elől, hanem az ember új integrációja. A Szentlélektől megtisztított, egységesített és dinamikus lendületbe hozott emlékezet, értelem, akarat és test az igazi keresztény lelki életben a szeretet egyetlen énekévé alakul. Ez az írás bemutatja, hogy Krisztus ragyogó arcának szépsége miként válik a kiteljesedett ember identitásává, és hogy a költészet, a tudományos kutatás, a csend, az emberi kapcsolatok, a munka, a szenvedés és a mindennapi élet miként lesznek az ima iskolájává. Egybekapcsolva Ferenc és Klára útját a szerzőnek nagyszerűen sikerült bemutatnia, hogy a keresztény lelki életben meg kell találni a férfiúi és női elemnek a harmóniáját, kiengesztelődését. Michel Hubaut ferences a La Croix újság és a Peuples du Monde folyóirat munkatársa és igehirdető a francia televízióban. Jól ismeri a mai ember nyelvezetét, gazdagságát, és kérdéseit. Arról is meg van győződve, hogy Assisi Ferenc és Klára és a mi modern kultúránk között mély rokonság és sok találkozási pont létezik.

Harmath Károly - Pietrelcinai ​Pio atya
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Théophile Desbonnets OFM - Szent ​Ferenc nyomában
Amikor ​az első tanítványok megkérdezték Jézustól: "Mester, hol lakol?", kérdésük mögött több rejtőzött puszta kíváncsiságnál; akivel találkoztak, azt még közelebbről, még bensőségesebb módon szerették volna megismerni azáltal, hogy megnézik azt a helyet, környezetet, ahol él. Ezzel mi magunk is így vagyunk, s ha valakinek a vonzásába kerülünk, annak nem csupán jelenét szeretnénk ismerni, nem csupán azt óhajtjuk, hogy jövőjét megossza velünk, de izgat bennünket a múltja is: mintegy vágyunk visszamenőleg is részt venni az életében. Ez az útikalauz, melyet most kezében tart az Olvasó, elsősorban egyfajta lelki utazáshoz próbál segítséget nyújtani, hogy Assisi Szent Ferenccel való találkozásunk ragyogó világosságában járjuk be az ő életének szent helyeit. Az egyes helyek, templomok és barlangok holt kövei egyszerre megelevenednek és beszélni kezdenek a szentről, aki viszont felidézett szavai és tettei által még tovább vezet: egészen az egyetlen és legfőbb Mesterhez, Jézus Krisztushoz. Így válik az assisi zarándoklat valódi lelkigyakorlattá. Immár 10 esztendeje, hogy Isten kegyelméből több mint 100 ferences novíciusmesterrel együtt Assisibe látogathattam, ahol mintegy másfél hónapon keresztül tudós testvérek szakavatott vezetésével járhattuk végig rendalapító atyánk szülőföldjének tájait, életútjának és lelki fejlődésének állomáshelyeit. Itt született meg bennem a gondolat, hogy jó volna megosztani ezt az életre szóló élményt testvéreimmel és azokkal a magyar zarándokokkal, akik felkeresik ezt a szent és egyedülállóan varázslatos várost. Párizsi rendtársam, az időközben elhunyt Théophile atya remek könyvét lefordítva és saját tapasztalataimmal kiegészítve szerettem volna lelki útikalauzt adni testvéreim kezébe. Az első változat évekkel ezelőtt a ferences _Magyar Umbria_ füzetek sorozatában jelent meg, belső használatra. Azóta újabb, bővített francia kiadás látott napvilágot, a magyar ferences testvérek munkálkodása nyomán pedig egymás után jelentek meg a ferences iratok új, javított fordításai. Mindez szükségessé tette a meglévő szöveg átdolgozását. fr. Barsi Balázs OFM

Barsi Balázs - Énekemmé ​lettek igazságaid
Barsi ​Balázzsal általános iskolás koromban találkoztam először: gyermekfejjel részt vettem egy plébániai lelkigyakorlaton, és ma is előttem van, ahogy barna habitusban, barátságos, egyszersmind átható tekintetű barna szemével végigpásztázva hallgatóságát, szenvedélyesen prédikál az Evangéliumról. Azóta eltelt negyed század, újabb százak és ezrek látták és hallgatták őt szerte az országban, de még határainkon, sőt a tengeren túl is – közben Balázs atya tanárom, majd mesterem lett, engem pedig testvérévé, barátjává és alkotótársává fogadott. Több mint két évtizede tartó, intenzív dialógusunkból, a közös imádságból és csendből, a Misztérium iránti tiszteletből és az egymás világára való odafigyelésből született ez a Beszélgetőkönyv, melyben Balázs atya az általam feltett kérdések mentén vall hitéről, eszményeiről, életéről és hivatásáról.

Maria Winowska - Pio ​atya igazi arca
Számtalan ​könyvet szenteltek Pio atyának, néhány kiváló mű is akad köztük, mégis egyik sem kelti az igazság és mély hit benyomását oly mértékben, mint Maria Winowska könyve. A szerzőnek sikerült beillesztenie az atyát saját környezetébe olyan tömeg közepén, amely túl gyakran várakozik csodára; majd apró történetekkel vagy egészen világos magyarázatok kíséretében elkalauzolja az olvasót a természetfeletti határmezsgyéjére, miközben valamilyen eseményt nagy egyszerűséggel bemutatott.

Pio_atya_breviariuma
Pio ​atya breviáriuma Ismeretlen szerző
7

Ismeretlen szerző - Pio ​atya breviáriuma
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bogdán Adamczyk - Ferences ​lelkiség
Azokat ​a tapasztalatokat, amelyeket Assisi Ferenc szerzett és azokat az impulzusokat, amelyeket Ő a testvéreknek és nővéreknek adott, szó szerint _lelkiségnek_ nevezzük. Szent Ferenc beszédeiben sokszor alkalmazta ezt a szót: "lelkiség", ezzel azt fejezi ki, hogy minket a Szentlélek irányít. _Ferencesnek_ nevezhető az a lelkiség, mert Ferenc alaptapasztalataira épül: hogyan érti és éli az evangéliumot, mint a keresztény élet egy lehetőségét. A tanulmányunk célja: a ferences örökséget akarja közvetíteni a mai idők számára, bevezetéssel és gyakorlatokkal. A célok pontosan megfogalmazhatók: ismeretek közlése Szent Ferencről és szándékairól a ferences források alapján. A források tanulmányozásánál nemcsak a források intellektuális feldolgozása a cél, hanem az egyéni és közösségi élet megértése és megalkotása a Ferenctől kapott impulzusok alapján, továbbá a ferences életforma begyakoroltatása.

Várnai Jakab - Kézikönyv ​a Ferences Világi Rend életéhez
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szent Bonaventura - Szent ​Ferenc élete
Assisi ​Szent Ferenc (†1226) életét sokan írásba foglalták az évszázadok során. Szent Bonaventura (†1274) mint a szerzetesközösségéért aggódó elöljáró és mint korának teológusa fogalmazta meg, miben áll az az istentapasztalat és lelki út, melyet a stigmatizált szent bejárt. A Legenda maior (Nagy Legenda) megírásával a mindenkori kisebb testvérnek (azaz ferencesnek), a krisztushívőnek és az istenkereső embernek egyaránt támpontot adott, s mindazoknak, akik elindulnak az Istenhez vezető úton.

Andraž Arko - Urša Skoberne - Assisi ​Szent Ferenc
Az ​olaszországi Umbria tartomány szívében van egy ősi városka: Assisi. Született itt valaha egy ember, akit Ferencnek hívtak. Ez a könyv az ő izgalmas és csodás történetét meséli el. Több mint 130 rajz is segít abban, hogy egy olyan szent útitársául szegődjünk, aki Isten barátja és mindenki testvére talán bárki másnál inkább e Földön.

Covers_249088
1

Ismeretlen szerző - Ferences ​templom a Belvárosban
A ​kis könyv, amelyet az Olvasó kézben tart, a templomunkban tett látogatás során kalauzként szolgálhat, hogy a templomépület értékei mellett azt a szellemiséget is fölfedezhesse, amely az évszázadok során beleivódott a falak köveibe. Az első fejezet idegenvezetésszerűen mutatja be a templom műemléki értékeit -- ennek olvasását mindenképpen a helyszínen javasoljuk. A következő fejezetek a templom történetét, mai hitéletét, egyházzenéjét és ferences hátterét mutatják be. Függelékként a pesti ferences, vértanú költőnk, Vásárhelyi András 1508-ban szerzett verses-énekes imádsága olvasható, amely népénekként néhány versszakában máig közismert. A füzetet a gazdag képillusztrációk mellett szómagyarázat, bibliográfia és tartalomjegyzék egészíti ki. fr. Bagyinszki Ágoston OFM templomigazgató

Covers_329492
Európa ​védelmében Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Európa ​védelmében
A ​Kapisztrán Szent János halálának és Nándorfehérvár 1456. évi sikeres védelmének 550. évfordulója alkalmából rendezett Capestrano-i emléknap és budapesti tudományos ülésszak előadásainak szerkesztett anyagát tartalmazza e kötet. A magyar, olasz, horvát és német szerzők tanulmányai a XV. századtól egészen a XX. századig mutatják be a Kapisztrán-kultusz és a nándorfehérvári diadalhoz kapcsolódó történelmi emlékezet alakulását. Ebbe a munkába a ferences rend kutatói is bekapcsolódtak, így a rendben élő történelmi kép is megjelenik a tanulmányokban. Fókuszban az 1386. június 24-én született Giovanni da Capestrano, a XV. századi európai történelem sajátos egyházi és társadalmi viszonyainak egyik formálója, a török felett aratott világraszóló nándorfehérvári diadal rettenthetetlen szerzetes bajnoka áll. A ma embere alig tud valamit kezdeni a hősökkel, különösen az olyan személyekkel, mint Kapisztrán Szent János. A katona szentek és a szent katonák, főleg pedig a "a szent tábori lelkészek" megítélése nem könnyű kérdés. A kötet írásai gazdag levéltári, elbeszélő, tárgyi és képi forrásanyagra támaszkodva elfogulatlan képet rajzolnak az evangélium fáradhatatlan hirdetőjéről, a ferences rend megreformálójáról, a termékeny íróról, a pápaság védelmezőjéről, Európa hősies és kitartó apostoláról, akit szerte a világon a tábori lelkészek védőszentjeként tartanak számon. "Európa védelmében" - áll kötetünk élén, amellyel egyszerre emlékezünk Nándorfehérvár 1456. évi megvédésének és Kapisztrán Szent János halálának évfordulójára, kifejezve a kölcsönös felelősséget és egymásrautaltságot Magyarország és Európa között.

Barsi Balázs - Vade ​Mecum Franciscanum
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók