Ajax-loader

'konferenciakötet' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Ismeretlen szerző - Tanulmányok ​Erdély történetéről
A ​kiadvány a közelmúltban megjelent, háromkötetes Erdély történetéről Debrecenben. 1987. október 9-10-én rendezett szakmai vita anyagát tartalmazza. Többségében a különböző szaktudományok - történelem, irodalom, néprajz, régészet és egyháztörténet - közismert, alkotó tudósai nyilatkoztak a monográfiáról, a vita során azonban más kutatók és középiskolai tanárok is szót kértek. A résztvevőket kettős célkitűzés vezette: mérlegre kívánták állítani az elért eredményeket, s ugyanakkor a további kutatási feladatok körvonalazására is vállalkoztak. A véleménycsere középpontjába Erdély került, mégpedig teljes időbeli ívelésben és tematikai sokrétűségben. Ezzel együtt azonban számtalan olyan tartalmi, módszertani és szemléleti kérdés is felvetődött, amelyik a magyar nemzeti történelem egészére vonatkozott, sőt nemzetközi kitekintésre is módot adott. A magyarok honfoglalásáról, a románság "őslakos" jellegéről és a XII. század végén kezdődő. Erdélybe való betelepedéséről ugyanúgy szó esett, mint ahogyan az erdélyi fejedelemség értékeléséről, vagy a két világháborút lezáró, sorsfordító békekötésekről és azok következményeiről. A konferencián hangsúlyosabban kerültek elő Erdély 1918 utáni történetének a kérdései, mivel a monográfia erre nézve csak a fontosabb tájékozódási pontokat jelölhette ki. Az elhangzott állásfoglalások általában kritikus hangvételűek voltak, szakmailag azonban valamennyit a felelősségérzet és a megalapozottság jellemezte. A konferencia részt vevői - szakemberek és hallgatók - nagy érdeklődéssel és egyetértéssel fogadták a felvetett gondolatokat. Olyan írások közzétételére kerül tehát most sor, amelyek a közvélemény szűrőjén egyszer már túljutottak, s az eddigi tapasztalatok szerint széles olvasói igényre tarthatnak számot.

Covers_313097
A ​szinonimitásról Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - A ​szinonimitásról
Az ​ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke által 1997 októberében rendezett tudományos konferencia 22 nyelvészeti tanulmányát tartalmazza a kötet.

Binzberger Viktor - Fehér Márta - Zemplén Gábor - Kuhn ​és a relativizmus
Létezik-e ​valamilyen korokon és kultúrákon átívelő racionalitás? Ez jellemzi és vezérli-e a tudományos megismerést? Van-e valamiféle „józan ész”, közös emberi ésszerűség, amelynek ítélőszéke előtt a sokféle megközelítésből kibontakozhat az igazság és megteremthető a tények közös világa? A XXI. század elején – egy olyan korban, amikor a mindennapi élet szintjén is megjelenik a multikulturalitás és pluralitás, a szokások, kultúrák, és gondolkodásmódok együtt létező sokfélesége – egyre sürgetőbben merülnek fel a fenti kérdések. Kivételt képez-e a tudomány és a kutatói gyakorlat, vagy itt sem kerülhető meg a relativizmus problémája? Thomas Kuhn könyve, A tudományos forradalmak szerkezete már jó egy emberöltővel ezelőtt felvetette ezeket a problémákat. A könyv nyitó mondata szerint a „tudománytörténet, ha többnek tekintjük anekdoták és kronológiai adatok tárházánál, gyökeresen átalakíthatja jelenlegi tudományfölfogásunkat.” Ezen újfajta tudományfelfogás nyomán fellángoló viták a paradigmákról, a racionalitásról és relativizmusról, valamint az inkommenzurábilitásról forradalmian átalakította a tudományról kialakult képet. A Kuhn és a relativizmus című kötet fő célja körüljárni ezeket a problémákat, valamint visszatekintve megvizsgálni a konstruktív, illetve destruktív relativista álláspontokat.

Covers_287918
Prohászka ​ébresztése II. Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Prohászka ​ébresztése II.
A ​szerkesztő így ír a tanulmánykötetről: „1996-ban jelent meg a _Prohászka ébresztése_ című gyűjtőkötet, amely az 1995. október 10-én Székesfehérvárott megtartott Prohászka-konferencia anyagát tette közzé. Az Ottokár Püspök Alapítvány keretében működő kutatócsoport – fiatalokkal is bővülve – folytatja a székesfehérvári püspök szellemi hagyatékának feldolgozását és „Magyarország apostola és tanítómestere” ma is időszerű tanításának terjesztését. Prohászka halálának 70. évfordulójára nemcsak Budapesten és Székesfehérvárott emlékeztünk, hanem szerte az országban tartott konferenciákkal. E sorok írója világiaknak, papoknak, szeminaristáknak mutatta be e gazdag életmű egy-egy szempontját. Magyarországon, Erdélyben és a Felvidéken is megemlékeztünk róla néhány cikkel a katolikus sajtóban. A magyar televízió húszperces portréfilmet készített Prohászkáról Gergely Jenő és Szabó Ferenc közreműködésével. Barlay Ö. Szabolcs már több mint egy éve szemináriumot tart (előbb Budapesten, majd Székesfehérvárott) a Püspökről, továbbá külön füzetekben is folyamatosan megjelenteti kutatása eredményeit. Harmadmagammal – Barlay Ö. Szabolcs és Frenyó Zoltán közreműködésével – előkészítettük Prohászka _Naplójegyzetei_nek teljes kiadását három kötetben; ennek javított változata is megjelent ez év tavaszán. A Schütz által kiadott _Soliloquia_ anyaga most egy kötettel bővült. 1997. október 10-én ismét egésznapos Prohászka-konferenciát tartottunk Székesfehérvárott. Részben ennek anyagát, részben ott még nem szerepelt tanulmányokat teszünk most közzé a Prohászka ébresztése II. című kötetben. Az olvasó maga is megállapíthatja: szépen halad a Prohászka-kutatás. Az I. rész írásai inkább az életpályához kapcsolódó adalékok. A II. rész tanulmányai pedig a Prohászkát ért szellemi hatásokról, illetve Prohászka eszmei kapcsolatairól, utóéletéről és hatástörténetéről szólnak.”

Sebestyén György - Habók Lilla - Nemes László - II. ​Masters of Library and Information Science konferencia
Minőségmenedzsement, ​marketing, web2, bolognai képzés – mind a kor divatos fogalmai, de mit kezdhetünk velük a könyvtárakban? Marketinget alkalmazunk, ha megkérdezünk az utcán egy járókelőt, hogy járt-e ma már könyvtárban; és minőséget ellenőrzünk, ha kitöltetünk egy elégedettségi kérdőívet a felhasználókkal? A fogalmak nyilván túlmutatnak ezen, és az újításoknak mindig nehéz hozzáfognunk. 2009. szeptember 24-25. között a Masters of Library and Information Science II. konferencián ezt a négy kérdéskört fogjuk megvitatni az ELTE BTK campusán. Mutassuk be egymásnak, hogy ki milyen eszközöket alkalmaz a siker elérése érdekében, mert a továbbfejlődés mindenkinek érdeke. Nézzük, ki milyen internetes eszközöket használ a könyvtárban, mit tud felmutatni minőségellenőrzés terén, hányféle új szolgáltatást nyújt, és a könyvtáros hallgatók hogy tanulhatják meg mindezt az egyetemeken, főiskolákon. Tekintsünk ki külföldre, ahol a könyvtárakról berögzült szemléletet már sikerült megváltoztatni: tanuljunk belőle és egymástól is. Gondolkozzunk el együtt a könyvtárak jövőjén!

Ismeretlen szerző - A ​gazdaság intenzív fejlődése és a statisztika c. konferencia előadásai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Háborús ​hétköznapok hadszíntéren, hátországban 1939-1945
Appelplatz, ​atombomba, Auschwitz-jegyzőkönyv, árja-párja, Árpád-vonal, áruhiány, Bakahumor, bárisnya, behívó, beszállásolás, bevagonírozás, bérleti jog, bombatölcsér, bunker, CiklonB, csajka, Csak keresztényeket szolgálunk ki!, csodafegyver, csuklóztat, Davajgitár, Don-kanyar, Elhurcolás, enigma, erődítmény, erőltetett menet, evakuálás, Fegyveres semlegesség, fejadag, frontharcos, frontzóna, furcsa háború, Gázálarc-gyakorlat, gettósítás, gyorshadtest, Hadipengő, hadifogoly, hadirokkant, hadisegély, halálkaraván, hamis gulyás, hátország-parancsnokság, Hitler-szalonna, honosság-igazolás, hontalan, Igazoltatás, iparigazolvány, jegyrendszer, Kamerád, kápó, kenyérjegy, keretlegény, kiigénylés, kikeresztelkedés, kiürítés, kollaboráns, Levente, légiriadó, légó, lövészárok, Málenkij robot, maquisard, második front, melasz, menázsi, mozgósítás, munkaszolgálat, Nyílt város, országos jármű, óvóhely, őrségváltás, Partizán, partraszállás, pártszolgálatos, pótkávé, propagandaminiszter, Razzia, rámpa, rekvirálás, repesz, rugalmas elszakadás, SAS-behívó, sárga csillag, Schutzpass, stróman, stuka, Sztálin orgona, szőnyegbombázás, szükségkórház, szűrőtábor, Tábori posta, tengelyhatalmak, totális háború, új európai rend, Védett házak, védlevél, végső megoldás, villámháború, visszacsatolás, Zabrálás, zárótűz, zuhanóbombázás, zsidóbérenc, zsidótlanítás.

Ismeretlen szerző - Tanulmányok ​a középkori magyarországi könyvkultúráról
Középkori ​kódexek Irodalmi emlékeink szétszóródása miatt az a törekvés, hogy a középkori magyar könyvkultúráról átfogó képet kapjon a látogató. Nemcsak az országon belüli és a szomszédos államokban lévő nagy könyvtárak bocsátották rendelkezésre féltett darabjaikat, hanem szinte egész Európából befutottak a magyar szellemi múlt becses emlékei.

Ismeretlen szerző - A ​népművészet a 19-20. század fordulójának művészetében és a gödöllői művésztelepen
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Felkészítés ​a házasságra és a családi életre
Füzetünk ​a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola és az Ökumenikus Életvédő Alapítvány által 2008. november 22-én rendezett tudományos konferencián elhangzott előadások szövegét tartalmazza. „Ahogy a II. Vatikáni Zsinat meghirdette a szegények melletti kiállást, úgy szólítunk fel mindenkit a házasságok és a családok védelmezésére és erősítésére. Azért is, mert napjainkban ők sodródtak a leginkább válságos helyzetbe, ők tehát a mi korunk 'szegényei', de azért is, mert ők a legnagyobb kincsei a társadalomnak és az egyháznak: a család megújításával remélhetjük a megújulást korunk emberétől és társadalmától. II. János Pál szavai szerint »a család az egyház első és legfontosabb útja«, a társadalom emberiességének az alapja. Amikor a házasság és a család védelmében szeretnénk mozgósítani minden jóakaratú embert, elsősorban híveinket, akkor ezzel társadalmunk legigazibb javát kívánjuk szolgálni." A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia A boldogabb családokért című körleveléből

Covers_267012
Kelet-nyugati ​átjárók 1. Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Kelet-nyugati ​átjárók 1.
A ​Találkozó a Balkán Kapujában címmel Pécsett megrendezett nemzetközi és interdiszciplináris konferenciasorozat első kötete. A konferenciákon elhangzott előadások, a velük párhuzamosan zajló rendezvények, így a Balkán Világzenei Fesztivál, a köztéri beszélgetések, az irodalmi felolvasások, a képzőművészeti kiállítások, a filmbemutatók és az ezekhez kapcsolódó diszkussziók arra tettek kísérletet, hogy irodalmi, művészeti, kulturális térként, a különböző diskurzusok, diszciplínák, művészeti ágak interakciójának tereként értelmezzék újra Közép- és Dél-Kelet-Európa, valamint a Balkán viszonyát. A konferencia előadásai három szempontból közelítettek ehhez a kérdéshez. Egyrészt a különbözőséget filozófiai, politikai, poétikai, kulturális, irodalmi, művészeti, szociológiai és történeti kérdésként vizsgálták. Másrészt mindezt a Kelet-Nyugat viszonyát újraértelmező diskurzusok a posztkolonializmus, a neokolonializmus, az önkolonializmus, a regionalizmus, a globalizáció kontextusába helyezték. Harmadrészt konkrét irodalmi szövegek, képzőművészeti és filmművészeti alkotások elemzésével mutattak rá a különbözőséget színre vivő írásmódok és olvasásmódok retorikai és poétikai eljárásaira.

Covers_288128
Holocaust ​emlékkönyv Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Holocaust ​emlékkönyv
1994 ​tavasza és ősze között - a vidéki zsidóság deportálásának 50. évfordulóján - a Teljes Evangéliumi Diák- és Ifjúsági Szövetség "Ne menj tovább, barátom!." címmel konferenciasorozatot szervezett. Ezen a kilenc konferencián a magyar szellemi és tudományos élet neves személyiségei - történészek, írók, teológusok, újságírók, politikusok - nem csak az áldozatokra emlékeztek: igyekeztek feltárni és megérteni a százezrek halálát hozó "vészkorszak" hátterét, felmérni következményeit. Mészöly Miklós, Lakatos István, Mezei András, Pákolitz István, Csordás Gábor, Csalog Zsolt, Kertész Imre, Balassa Péter írói esszében, versben, emlékező prózában fejezték ki mondanivalójukat, a történészek - Buzinkay Géza, Laczkó Miklós, Szabó Miklós, Varga László és mások - a holocaust szellemi előzményeit, a magyar antiszemitizmus történeti alakulását, az adatolható históriai körülményeket tették vizsgálódásuk tárgyává. A keresztény és zsidó teológusok a magyar holocaust tragikus tanulságait, az igazi párbeszéd szükségességét emelték ki: a pszichológus és szociálpszichológus előadók a tragédia lelki nyomairól, az asszimiláció, a beilleszkedés későbbi következményeiről és mai jelenségeiről rajzoltak képet. A rendezvények többségén a helyi zsidóság kitelepítésének történetéről is külön előadás hangzott el - a kiadvány helyismereti szempontból is számontartandó előadásai: Eger, Gyöngyös, Paks, Érd, Hatvan, Mezőkövesd, Nagyatád, illetőleg Komárom-Esztergom megye zsidóságának történetéről, deportálásáról szóló írásokat is tartalmaznak. A kilenc konferencia teljes írásos anyagának foglalata, a rendezvények közreműködőiről, támogatóiról is adatokat közlő emlékkönyv a magyar holocaust-irodalom egyik leggazdagabb darabja. Az 1944-es vidéki deportálások írásos emlékeinek reprodukcióival, fényképekkel illusztrált szép kivitelű kiadvány - helytörténeti forrásműként is figyelemre méltó.

Ismeretlen szerző - 9. ​Magyar Ökológus Kongresszus
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_130249
Fanni ​hagyományai Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Fanni ​hagyományai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - 25 ​év anyanyelvünk szolgálatában
Konferencia ​az Édes Anyanyelvünk című folyóirat negyedszázados megjelenése alkalmából.

Covers_320680
Hódoltságban Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Hódoltságban
Az ​'56-os Forradalmi Nemzeti Szövetség és a Lakitelek Alapítvány 1992 február 1-2-án történelmi konferenciát rendezett az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen. A könyv a konferencia szerkesztett anyagát tartalmazza. A könyv kiadását a Lakitelek Alapítvány, valamint a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Tankönyv és Taneszközirodája, az 1992. évi "A tanulást, tanítást közvetlenül segítő kiadványok" pályázatára elkülönített keretből támogatta.

Ismeretlen szerző - A ​Katolikus Egyház Magyarországon
1990 ​szeptemberében a Milánótól északra fekvő Gazzada városkában magyar egyháztörténeti hetet rendezett a Fondazione Ambrosiana Paolo VI. Ezen Magyarországról érkezett és Olaszországban élő tudósok, papok vettek részt és tartottak előadásokat szakértő közönség előtt. A Fondazione Ambrosiana már egy évtizede rendez hasonló konferenciákat, rendszeresen egy-egy ország egyházának szentelve egy-egy ilyen összejövetelt. Örvendetes gyakorlattá vált az is, hogy az elhangzott előadásokat megszerkesztve, önálló kötetben jelentették meg – olaszul. Így lesz ez a magyar egyháztörténeti anyaggal is. A jelenlévőkben azonnal megfogalmazódott az óhaj, hogy a modern egyháztörténeti kiadványokban nem bővelkedő hazai közélet szintén hasznát vehetné az itt elhangzottaknak, és jó lenne magyarul is hozzáférhetővé tenni az el előadásokat. A Fondazione Ambrosiana hozzájárulásával és a Magyar Katolikus Püspöki Kar Egyháztörténeti Bizottsága támogatásával most alapjában véve e konferencia referátumait veheti az olvasó kézbe. Az elmondottakból következik minden előnye és hátránya is. Szó sem lehet teljes, részletes egyháztörténetről, vagy a tartalomban jelzett egyes témakörök átfogó feldolgozásáról. Inkább összefoglaló, helyenként problémafelvető írások ezek, amelyek mégis tükrözik az elmúlt ezer év eredményeit, gondjait és jelzik a kutatókra váró feladatokat, amelyeknek immár semmiféle politikai akadálya nincsen.

Covers_270297
Populizmus Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Populizmus
A ​Friedrich Ebert Alapítvány "Valóságos és virtuális populizmusok" címmel konferenciát rendezett 2000. november 4-én. E kötet az itt elhangzott, illetve a témához kiegészítésként elküldött előadásokat tartalmazza.

Szöllősiné Földesi Erzsébet - Brüsszeltől ​Budapestig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Minőség ​- eredményesség - hatékonyság
Az ​Országos Közoktatási Intézet Minőség – eredményesség – hatékonyság címmel rendezte meg 2004 októberében éves szakmai konferenciáját. A hagyományokhoz híven az OKI kötetben adja közre az elhangzott előadások, a vitaindítók és a vitafórumok legfontosabb tanulságainak összegző beszámolók szerkesztett változatát. A kiadványban olvasható a három plenáris előadás szövege: az első az angol oktatási rendszer reformfolyamatait és eredményeit mutatja be; a második az eredményesség, hatékonyság és a méltányosság fogalmainak értéktartalmát elemzi; a harmadik előadás pedig azokat az eszközöket mutatja be, amelyeket az utóbbi időben vezetnek vagy vezettek be az oktatás eredményességének megragadására. A kötet tartalmazza az értékelés társadalmi nyilvánosságának szentelt pódiumbeszélgetés szerkesztett változatát, és beszámol a hat szakmai vitafórum és műhely tapasztalatairól is, melyek a témakör egyes elemeivel részletesen foglalkoztak.

Covers_218370
Marx ​és a jelenkor Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Marx ​és a jelenkor
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Tripartizmus ​és munkaügyi kapcsolatok Közép- és Kelet-Európában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - A ​nemzetközi mentőkongresszus beszámolója
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - I. Oktatás-Informatikai Konferencia – Tanulmánykötet
Témakörök Digitális tudásbázisok és multimédiás tananyagok Egyéni tanulás és önszabályozás E-Portfolio Online tanulási környezetek, LCMS rendszerek, virtuális tanulási terek Tanítás és tanulás IKT támogatott osztályteremben Web 2.0, eLearning 2.0, "social networking" Webergonómia Webstatisztikák, adatbányászat

Ismeretlen szerző - A ​játék mint mentalitás a 21. század küszöbén
A ​SZÓKARATÉNUSZ Játékmúzeum és Műhely, valamint a "SZÓRAKATÉNUSZ" Európai Játékközpont Alapítvány által rendezett nemzetközi játékszociológiai konferencián elhangzott előadások szövege. Megjelent 400 példányban.

Ismeretlen szerző - II. ​Oktatás-Informatikai Konferencia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_328597
Kiscsoportos ​lakóotthonok Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Kiscsoportos ​lakóotthonok
Az ​1997. okt. 9-11. között Velemben és az 1998. márc. 12-14. között Mályiban tartott konferencia anyaga.

Covers_210841
XI. ​Madách Szimpózium Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - XI. ​Madách Szimpózium
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Innováció, ​a tudomány és a gyakorlat egysége az ezredforduló agráriumában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - A ​társadalomtudományok szerepe a változó világban
Az ​MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Filozófiai és Történettudományok Osztálya, valamint Gazdaság- és Jogtudományi Osztálya 2003. novemberében konferenciát rendezett az Akadémián, Múlt - Jelen -- Jövő; A társadalomtudományok szerepe a változó világban címmel, hogy megvizsgálja: miként is adhatnak e tudományok a kor és főként a korforduló által felvetett kérdésekre érvényes válaszokat. A kötet öt előadást tartalmaz az elhangzottakból. Két nyelvészetit, két irodalomtudományit és egy színháztudományit. Nem teremtve az előadások között szoros logikai rendet, mégis sejtetve valami tartalmi összefüggést. A tanulmányok szerzői: Honti László, Kékesi Kun Árpád, Nádasdy Ádám, Poszler György és Szegedy-Maszák Mihály. Hol is vannak a tudomány határai? Hogyan és hol választható el a tudománytól az áltudomány? Az előadások adta válaszokban kirajzolódhatnak a tudomány metodikájának és etikájának összefüggései. A "mesterség" tudásának és az eljárások tisztaságának követelményei. Nos, a közzétett előadások nem adnak, nem is adhatnak e kérdésekre kész vagy késznek hitt válaszokat, de a kérdések világos megfogalmazására törekednek, és ezzel elősegíthetik a termékeny továbbgondolást.

Covers_97812
Egyezzünk ​ki a múlttal! Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Egyezzünk ​ki a múlttal!
A ​Történelemtanárok Egylete 2010-ben műhelybeszélgetés-sorozatot szervezett Egyezzünk ki a múlttal! címmel. A szakmai műhelybeszélgetés-sorozatban különböző értékrendű történészek, tanárok, társadalomtudósok vitatták meg a magyar történelem néhány - a közéletet erőteljesen foglalkoztató, problematikus megítélésű eseményét. A kötet azokat a legelterjedtebb történelmi tévhiteket, mítoszokat mutatja be a szakértők nézőpontjából, melyek leginkább hatnak a mai magyar társadalomra, így a diákokra is. A szerzők számos hasznos módszertani javaslatot, óravázlatot is közzétesznek, hogy segíthessék a történelemtanárok munkáját. Történelmi témák 1. Trianon előzményei és utóélete 2. Magyarország szerepe a második világháborúba 3. A kommunizmus évtizedei 4. Társadalom-lélektan és múltszemlélet A műhelybeszélgetés szűkebben vett témái * Szabad-e fellépni – ha igen, hogyan - az iskolán és a történettudomány területén kívülről érkező, önámító mítoszok, legendák ellen? * Tegyenek-e ennek érdekében - ha igen, mit - az egyes, történelemszemléletet formáló szakmák? * Hogyan tolerálhatja a tanár az órán és az érettségin az övétől eltérő, de a tudományos és alkotmányos kritériumoknak megfelelő történelmi nézeteket? * Hogyan járulhat hozzá a történelemtanítás és az érettségi vizsga a diákok nemzeti önérzetének növeléséhez, anélkül, hogy behódolna a hamisítás, elhallgatás kísértésének?

Jonathan Shepard - Simon Franklin - A ​bizánci diplomácia
A ​bizánci birodalom több mint ezer esztendős fennállását sokban köszönhette diplomáciájának, amely nemcsak nemzetközi tekintélyét igyekezett biztosítani, hanem vészhelyzetekben tárgyalások útján is sikeresen semlegesíteni tudta az ellenséges támadásokat. Milyen alapelvek irányították, kik és milyen eszközökkel végezték ezt a szolgálatot a belső-ázsiai steppéktől Itáliáig, Oroszhontól Etiópiáig? Valóban "vérrel és tintával", intrikákkal és ajándékokkal folyt a harc a császári tekintély s a bizánci kultúra elismeréséért? A kötet tanulmányai sokoldalúan vezetnek be a középkori nemzetközi kapcsolatok szövevényes világába.

Kollekciók