Ajax-loader

'vallás' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Dr. Gyökössy Endre - „Ezt ​cselekedd és élsz”
Kézfogás ​4. Az irgalmas szamaritánus Egy autósztráda "véres kanyar"-nak nevezett pontján, az út mellett valaki hatalmas Krisztuskeresztet emeltetett, mert súlyos karambolozása után ott mentette meg egy éppen arra haladó orvos az elvérzéstől, s vitte kórházba. Egy fiatal újságíró, erről értesülvén, vett egy ócska autót, kihajtott a helyszínre, megcélozta a keresztet, és miután kiszállt, elindította a kocsit. A kereszt ugyan nem dőlt ki, de az autó összeroncsolódott. Ekkor az újságíró - aki előzőleg már összetépte ruháit, bemocskolta magát sárral, csirkevérrel -, valahogy bemászott a roncs közé és várt. 14 autó suhant el mellette, öten kissé lelassítottak, de csak a tizenötödik állt meg: egy roncsgyűjtő autó, aki üzletet szimatolt. Másnap egy napilapban nagy cikk jelent meg az esetről a riporter tollából, ilyen címen: Melyik az igaz? Ebben a könyvecskében arról írok, hogy mindkettő igaz, mert a véres utak - mindig válaszutak is, akkor és ott dől el, hogy irgalmas szamaritánus tudok-e lenni, vagy továbboldalgok, lelkiismeretemet nyugtatgatva, mint két másik ember Jézus tündöklő példázatában. Talán egy kicsit lelkiismeretvizsgáló-tesztnek is szántam ezt az írást. Mi - Ki - lakik bennem?

Dr. Gyökössy Endre - A ​nagy birkózás
Szeretném ​hinni - mert a véletlenben nem hiszek -, ahogy Jézus életébe Isten akaratából be volt építve az a pusztai 40 nap, úgy a mi életünkbe is ez a füzetecske, hogy egyértelműen tisztázzuk magunkban: 1. Én nem akarok kőből kenyeret, mert akkor magam válok kővé. 2. Nem akarok múló dicsőséget, mert az csak káprázat. 3. Hamis hatalmat sem, mert az a legveszedelmesebb csapda. Jézusommal együtt mind a hármat Én is elutasítom. Ám ama kísértés pusztájában nem csak az dőlt el a Nagy birkózás alatt, mit nem akar Jézus, hogyan nem akarja végezni a rábízott szolgálatot, hanem az is, hogyan végzi majd - mindhalálig. Így nekem, nekünk is egyszer, vagy ha úgy tetszik - újra tisztáznunk kell, hogy a Teremtőnk által egyen-egyenként nekünk adott, belénk temetett lehetőségeinkkel, talentumainkkal, hogyan kell jól gazdálkodnunk. Hogyan lehetünk azzá, ki-ki azzá, akivé Isten elképzelt bennünket (emberileg szólok). Hiszen mindenki egyedi - egy. Pótolható ugyan, de kicserélhetetlen.

Dr. Gyökössy Endre - Bibliai ​miniatűrök
Kézfogás ​12. A „Bibliai miniatűrök” az Újszövetség nagy történeteinek „kis” szereplőit állítja elénk. Hogyan találkozott Jézussal a férfi is, aki a házasságtörő asszonnyal vétkezett? Találkozott-e Üdvözítőjével a szamariai asszony ötödik „nem férje”? Hogyan tette meg Simon és János azt a „második mérföldet”, amit Jézus javasolt követőinek a Hegyi beszédben? Miről beszélgetett Saul és Gamáliel Jézus halálának estéjén? Milyen ajándékot adott János apostol arimateai Józsefnek és Nikodémusnak? Mi történt Tamással, az ikerrel ama húsvét után? Mit hallott Saul, amikor titkon kihallgatta a főtanácsot István elítélésekor? –Ezekre a kérdésekre válaszolnak a történetek. Az újszövetségi történetek fényében megláthatjuk a (mellék) szereplőket is, az egyszerű emberek szemével nézzük az eseményeket. A füzet sorait olvasva úgy érezzük: mintha velünk is megtörtént volna…

Balássy László - Apor ​Vilmos
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Cecil Northcott - Bibliai ​lexikon gyerekeknek
Református ​Zsinat Iroda Sajtóosztálya Budapest, 1984 A Bibliai lexikon gyermekeknek a maga nemében csúcsteljesítmény. Nyolcszáznegyven címszó alatt rövid, könnyen érthető magyarázatot ad bibliai eseményekről, földrajzi helyekről, személyekről és fontosabb fogalmakról. A szerző: Dr.Cecil Northcott, tudós teológus, egyben neves publicista, a The Daily Telegraph egyház- és vallásügyi szakértője, aki bámulatosan tud a gyermekek nyelvén írni. Nagy nyereségnek tekintjük, hogy a Zsinat Sajtóosztálya e kiváló művet a Kiadó Vállalat engedélyével magyar nyelven megjelentetheti.

Cserháti József - Az ​Egyházban élünk a Szentlélek által
A ​„Találkozás Istennel” című sorozat a keresztény tudásunkat növeli, hitünket úgy mutatja be, hogy élet fakadjon belőle. A keresztény hívőnek tudni kell, mit kell hinni. Ezért a hármas sorozat hitünk legalapvetőbb igazságait sorakoztatja fel, nem tudományos rendszerezésben, hanem egy-egy hitigazságot a legnagyobb hittudósok, de egyszerűbb, életszerűen gondolkodó istenkeresők műveiből is kiragadva, inkább élményszerűen megközelítve vallásunk titkait. Első célkitűzése a könyvnek tehát az, hogy a hívek könnyedén, kis napi adagokban tájékozódhassanak a hiteles keresztény tanításról. A második célkitűzése annak bemutatása, hogyan adnak a hitigazságok választ emberi sorsunk kérdéseire. Harmadik célkitűzése pedig a hitigazságok gyakorlati alkalmazása. A sorozat eme kötete a harmadik isteni személyt, a Szentlelket állítja elénk, mint az isteni szeretet, az Atya és a Fiú kölcsönös szeretetének személyes megjelenítőjét és továbbvivőjét, aki az Egyházban fejti ki megszentelő művét. A szerkesztő munkatársai: Arnold János, Bán Endre, Bán Zoltán, Bors László, Goják János, Kele Pál, Kelemen Vendel, Mim Ede, Nagy József, Régert József, Sólyom Sándor, Tóvölgyi László, Várnagy Antal, Vida Tivadar.

Puskely Mária - Avilai ​Teréz
Tudós ​szakemberek sokat írtak Szent Teréz életművéről (a könyv végén található irodalmi tájékoztató jelzi az újabbakat és a fontosabbakat), de mivel magyar nyelven Szeghy Ernő kármelita 1921-ben kiadott kétkötetes munkája (Szent Terézia és a kármeliták) és ezt követően Szent Teréz műveinek jegyzetekkel ellátott fordítása óta nem jelent meg szinte egyetlen számottevő könyv sem, bemutatja a magyar olvasóknak Szent Teréz életművét, éspedig a legújabb kutatások felhasználásával. A könyv végén található egy Időrendi táblázat, amely lehetővé teszi, hogy Szent Teréz életének főbb mozzanatait elhelyezzük a kor társadalmi és kulturális összefüggéseibe.

Dr. Gyökössy Endre - Negatívumok ​pozitívumai
Kézfogás ​10. Mostanában mint lelkigondozó és életápoló egyre több olyan emberrel találkozom, akik maguk sem tudják, miért dideregnek és miért szorongnak, de szinte hipnotizáltan merednek a növekvő és sűrűsödő árnyakra, amelyek naponként jelennek meg előttünk, a tévé képernyőjén is. Ezért arról szeretnék írni: nincs olyan árnyék, amely mögött ne ragyogna a FÉNY. Egyébként csak ott van árnyék, ahol FÉNY van. Még így is fogalmazhatnék: azért van árnyék, hogy észrevegyük mögötte a FÉNYT. Az a tapasztalatom - s ez lélektani tény is -, hogy mindenki akarattal, akaratlanul is azonosul azzal, amire néz, amire dermedten rámered. Aki az árnyékra mered, arra rámered az árnyék és beárnyékolja az életét. Aki a Fénybe mártja arcát, életét - kifényesedik és megmelegszik, mint a napozó ember, sőt magában és magával viszi a fényt és a meleget. Így született meg bennem három sorban mondanivalóm summája: Árnyék mögött Fény ragyog, nagyobb mögött - még nagyobb, amire nézek: az vagyok.

Dr. Gyökössy Endre - Megnyílt ​szemek
Lehet, ​amikor belenézünk Jézus szemébe, észre kell vennünk, hogy az a szelíd szempár lassan túlnéz rajtunk, s ha követjük tekintetét, összeszorul a szívünk, mert megnyitott szemmel talán meglátjuk, hogy magányos és szomorú. Meglátjuk, hogy száz sebből vérzik… És talán észrevesszük, hogy ingyen cseléddé lett mellettünk az, akinek egyszer csillagokat hoztunk volna le az égről. Vagy meglátjuk, hogy kenyérkereső gép a férjünk. Pénzautomata. Hogy mi minden történhet még velünk ezen az úton? Fontos? Hiszen mi rossz történhet velünk – szemünk Őt látja örökké, és ezért másként lát már itt a földön, és másként látja a halált is…

Varga Lajos - Örökké ​illatozó rózsafűzérek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Wendelin Knoch - Az ​emberkereső Isten
Ez ​a kötet arra kívánja ösztönözni a teológiahallgatókat és általában a teológia iránt érdeklődőket, hogy mélyüljenek el azokban az igazságokban, amelyekről a keresztények közös hitvallása szól. Abból az alapelvből indul ki, hogy a kereszténység a kinyilatkoztatás vallása. Ez a tankönyv Istenre, mint minden teológia hordozójára, a háromságos-egy szeretetre irányítja a figyelmet. Isten ugyanis mint ilyen nyilvánult meg felülmúlhatatlanul. "Az emberkereső Isten" alapigazságnak a teológiai megfontoláson túl személyes dimenziói is vannak. Ez az "örömhír" ugyanis megóv attól, hogy kötelezőnek minősítve félretegyük azt, amiről ismereteink csak korlátozottak. Minél több teológiai elmélkedés húzódik vissza a hitvallás mögé, annál érthetőbb, amit Pál apostol hangsúlyoz: "Nem mintha uralkodni akarnánk rajtatok hiteteken keresztül, nem, inkább örömötökben szeretnénk közreműködni" (2Kor 1,24). A könyv ebben az értelemben törekszik az olvasót ráébreszteni, hogy milyen gazdag szellemi és vallási ösztönzések erednek annak az igazságnak a feltárásából, hogy "Isten keresi az embert".

Pezenhoffer Antal - A ​katolikus hit igazsága: hitvédelem
"Előszó Ha ​könyvem nem jobb az eddigieknél, akkor is hiányt tölt be, mert a magyar könyvpiacon évtizedek óta nem volt már forgalomban apologetika akkor se, mikor még megvolt a sajtószabadság. [...] Nem arra törekedtem, hogy minél kimerítőbb, szárazabb és unalmasabb legyek, hanem minél eredetibb és élvezetesebb, legfőképpen pedig, hogy minél meggyőzőbb: hogy hitet tudjak adni az Olvasónak, illetve (mivel Isten ajándéka a hit) megkönnyítsem számára a hitet, megszerezzem számára a hit előfeltételeit. Arra törekedtem, hogy művemet minél többen olvassák: arra, hogy akik olvasni kezdik, be is fejezzék, főképpen pedig, hogy akik elolvasták, azokat meg is győzze. Egyáltalán nem ragaszkodtam az apologetikában szabállyá vált és eddig mindig megtartott szokásos sablonokhoz. Könyvemben emiatt sok mindenről nincs szó, ami eddig apologetikákban mindig tárgyalásra került, viszont sok olyan kérdéssel foglalkozom, némelyikkel (például a spiritizmussal) túl bőven is, melyet az eddigi apologetikák, legalábbis, mint a hit melletti bizonyítékot, meg se említettek. De nemcsak a tartalom és a szerkezet, hanem sok tekintetben a hang, a stílus és az előadásmód is újszerű művemben. E tekintetben is sokkal alanyibb, egyénibb minden, mint a hasonló elméleti művekben szokásos. Ez is az érdekességet, az élvezetességet, tehát végeredményben a fő célt, az Olvasó meggyőzését akarja szolgálni. A meggyőzésnek előfeltétele ugyanis, hogy az Olvasó érdeklődése ébren legyen tartva, azaz hogy unalmában abba ne hagyja az olvasást. Nem tilthatom meg, hogy akiknek kedvük és szakértelmük van hozzá, ne bolhásszanak hibák után művemben, sőt köszönettel fogadom, ha egyes tényleg meglévő hibákra, elírásokra rámutatnak. Természetes ugyanis, hogy művem, mint minden emberi mű, gyarló. Az esetleg következő újabb kiadásokban így válhat majd mindig tökéletesebbé. Amennyiben pedig a meggyőzésre váró Olvasó lesz az, aki hibákat vél találni művemben s ráadásul – ami egyébként nem nagyon valószínű – talán még igaza is lesz abban, amit kifogásol, arra kell figyelmeztetem, hogy apró kifogások címén a lényegnek, az Egyház ragyogóan tündöklő igazságának elvetése egyenesen rosszakarat lenne részéről. Olyan tárgyú műben, mint az apologetika, a tudomány úgyszólván minden ága szerephez jut. Csak természetes tehát, hogy minden részletadatomban nem lehetek annyira tökéletes, sem annyira a korral lépést tartó, mint az illető tudományágak szaktudósai. Nemcsak lehetséges, hanem egyenesen természetes tehát, hogyha az Olvasó például éppen valamely szaktudomány szakembere, egyes, a műben előforduló részletkérdésekhez jobban ért, mint magam. Ha tehát mindenáron akar, találhat a műben olyan állítást, amelyet ő joggal nyilváníthat nem elég szabatosnak, sőt esetleg talán tévesnek is. Nagyon logikátlanul, tehát tudománytalanul járna el azonban, ha ezen az alapon azt a következtetést vonná le, hogy magát a művet is megcáfolta, s ez alapon azt mondhatja, hogy se az Isten, se a lélek létét, se a kinyilatkoztatását nem lehet bizonyítani, s így az egyháznak nincs igaza. Ezzel ugyanis összecserélné a lényeget a mellékessel, mindjárt el is terelné vele a figyelmét erről a lényegesről, s így lehetetlenné tenné a maga számára, hogy az igazság boldog birtokosa lehessen. Ha az Olvasó olyan állítást talál művemben, melyet ő nem talál szabatosak, sőt talán egyenesen tévesnek tart, ne siessen mindjárt annak megállapításával, hogy emiatt maga a mű egész érvelése is tarthatatlan, hanem figyelje meg, hogy a szerinte téves állítás a mű tulajdonképpeni tárgyát képező, szorosan vett vallási igazságok körébe tartozik-e, vagy pedig csak azok alaposabb megvilágítására mellékesen került elő. Ha az utóbbi az eset, csak szépséghibáról lehet szó, mely a tárgyalt dolgok igazságát lényegében egyáltalán nem érinti. Ha a kérdésben tárgyalt, s a szakember Olvasótól tévesnek talált állítás a szorosan vett vallási igazságok valamelyikét bizonyító érv, még akkor sincs joga mindjárt elmarasztaló ítéletet alkotni magával a mű igazságával szemben. Akkor ugyanis előbb azt kell megnéznie, hogy a kérdéses vallási igazságot csak ezzel az egy, szerinte helyt nem álló érvvel bizonyítjuk-e. Ha ugyanis ugyanazt a dolgot többszörösen is bebizonyítjuk (amint majdnem kivétel nélkül mindig ez történik), akkor egy érv értéktelennek bizonyulása mit se számít. Nemcsak az az igazság ugyanis, amit ötféleképpen is be tudunk bizonyítani, hanem az is, amit négyféleképpen, sőt még az is, amit csak egyféleképpen. Nagyon téved tehát, aki azt gondolja, hogy ha ugyanarra az igazságra vonatkozó érvünk közül egyet megdöntött, akkor már magát az igazságot is megdöntötte. Ha az öt közül négyet dönt meg, magát az igazságot még akkor se döntötte meg. Hol van az ugyanis megírva, hogy az igazságot ötféleképpen, vagy akár csak az is hogy kétszeresen kell bebizonyítani? Ha a bazilika kőtömbjein firkálgatnak az utcagyerekek, ezzel még nem döntik össze a bazilikát. Nem, még akkor sem, ha firkálmányaikat nem csak ráírják, hanem bele is vésik a kőbe. Aki az egyház igazságának e műben felépített kőtömbjén bírálgat, vagy kifogásokat keres, ha meg tudja őrizni nyugodt tárgyilagosságát, gáncsoskodását, ő maga se fogja lényegbevágóbbnak minősíteni, mint az utcagyerekek rombolását a bazilikán. [...] Aki valamely részt túl bőnek tart, s unja már az olvasást, hagyja el azt a részt, ha már úgyis meg van győzve. Aki nincs még meggyőzve, az ne hagyjon ki semmit."

Stolmár G. Ilona - A ​Dabas-Sári "iskolapélda"
Lehet ​még ehhez valamit is hozzátenni? Az ember azt gondolná: a GONOSZ eszközei behatároltak, mégis több jelből arra lehet következtetni, hogy NEM. A remény azt sugallja: az élet dolgai nem ennyire kimódoltak, nem ilyen fekete-fehér képet mutatnak, de végül mégis erre a felismerésre kényszerítenek a történések. Szép, színes világról álmodunk, eszmélésünket azonban bemázolja a mindig mindent a saját képére formálni, átfesteni akarók döbbenetes istentelensége. Vagy talán tévednék, és cselekedeteik mögött mégis létezne egy isten, akit mi eddig nem vettünk eléggé komolyan? Úgy tűnik, csak átformálásunkra szolgál istentagadó harsogásuk, hogy megtagadtatva velünk az EGY létet, őrjöngve ugrándozhassák körbe újból imádott bálványukat, saját, különbejáratú, bosszút lihegő istenük dicsőítésére! Most ne is gondoljunk ebbe mélyebben, inkább olvassuk át ismételten ezt a könyvet, mely mint cseppben a tenger mutatja meg földi civilizációnk eddigi szakaszának valódi tarthatatlanságát. Budapest, 1994. május 1. Szörényi Levente

Dr. Gyökössy Endre - Nagy ​kérdések, őszinte válaszok
Miért? ​Kivel? Miből? Meddig? El lehet ezt viselni? Lehetséges? Ha igen - miért nem? Teszem, amire más tehetetlen? El lehet ezt érni?

Borito-83
elérhető
128

Paulo Coelho - Az ​alkimista
Paulo ​Coelho 1988-ban megjelent regénye, Az alkimista minden idők legnagyobb könyvsikere az író hazájában, Brazíliában, ahol eddig közel kétszáz kiadásban látott napvilágot. A spanyol pásztorfiú története - jelképes zarándokútja - arra ösztönöz bennünket világnézetünktől függetlenül, hogy merjünk hinni álmainknak, vegyük kezünkbe sorsunk irányítását, találjuk meg elrejtett kincsünket, ami csak a miénk, s közelebb van hozzánk, mint gondolnánk. Ez a legendás mű úgy lett világsiker néhány év alatt negyven nyelven, sok-sok millió példányban, hogy irodalmi értékét is mindenütt elismerték.

Covers_44267
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Újszövetség ​/ Zsoltárok / Példabeszédek
Ez ​a könyv nem árusítható! Magyarországi Gedeon Társaság H-1601 Budapest, Pf. 56 Fordította Károli Gáspár. A fordítást az eredeti szöveggel egybevetette és átdolgozta Ravasz László A Nemzetközi Gedeon Társaság The Gideons International 2900 Labanon Rd. Nashville, Tenesse 37214 USA

1
Hozsanna! Ismeretlen szerző
elérhető
2

Ismeretlen szerző - Hozsanna!
Magyarország ​legelterjedtebb ima- és énekeskönyve ez a II. Vatikáni Zsinat szellemében megújított kiadvány. A HARMAT-SÍK "SZENT VAGY, URAM!" énektanár énekeivel, kibővítve más régi és újabb magyar egy gregorián dallamokkal, valamint a szentmise olvasmányközi énekeivel. A liturgikus reform alapján átdolgozott és bővített kiadás.

Covers_495200
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Történetek ​a keresztény léleknek
Az ​építészek szerint egy ház annyira erős, amennyire az alapozása. Ugyanígy van ez az életünkkel is. A ház és az életünk is akkor elég erős, ha biztos alapokon nyugszik. Isten az építőmester. Mindannyiunk tervrajzát Ő készítette, és Jézus a szikla, amelyre mindannyiunkat épített. E könyv oldalain olyan figyelemre méltó emberek történetei tárulnak elénk, akik megtapasztalták Isten teremtő, felemelő jelenlétét, és felfedezték a számukra készült tervrajzot. E történetek ihletet adnak, és megváltoztathatják életünket.

Gianni de Rossi - Alessandro D'Este - "Ez ​az én akaratom, ez az én kívánságom!"
Íme, ​így kiáltott fel elragadtatásában Szent Ferenc, mikor Isten Igéje felfedte számára, mit is kellene tennie: „A Szent Evangélium szerint élni”. Ferenc számára azon a reggelen az Evangélium szavait „különösen tiszta és új, feszült és sűrű levegő lengte körül, szó szerint hallatlan: azon a reggelen azok a szavak értelmet nyertek!” Milyen távol áll tőlünk ez a tapasztalat! „Ez az én akaratom, ez az én kívánságom!” E könyv segítség kíván lenni a hitoktatáshoz és a csoportos haladáshoz, amelynek igénye a Ferences Ifjúsági Mozgalmon belül fogalmazódott meg, és az a célja, hogy Isten arcának kutatásához és megismeréséhez az Ő szavain keresztül mutasson utat. A könyv serdülők és fiatalok számára készült, hogy csoportosan dolgozzák fel tartalmát.

Valentino Salvoldi - Úton ​a Szeretet felé
Ez ​a munka kiváló magyarázó szöveggyűjtemény lehet egy hittankönyvhöz. Fordulatos kifejezésekkel rávezet az élet lényegére: 1. Élni… az eredeti értékek… 2. Kommunikálni… 3. Tervezni… nyitott szemmel álmodozni 4. Építeni… fejlődni… 5. Szeretni… 6. Vég nélkül örvendeni Mindegyik téma egy munkamódszert kíván: kérdezni, szembesülni, tenni, elfogadok egy tanúságtételt, egy játékkal fejezem ki magam. A könyv hasznos a kereszténység tudatos érettsége felé.

Reisner Ferenc - Reisner Erzsébet - Szendrői Judit - A ​Biblia üzenete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pusztai László - Ismerem ​enyéimet...
Ismerem ​enyéimet Katolikus egyháztörténelem 9. évfolyam Az Országos Hitoktatási Bizottság által összeállított és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által 1996-ban jóváhagyott kerettanterv alapján a győri Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ anyaga szerint összeállított Római Katolikus Hittan Tanterv és Minta Tanmenet szerint készült Pax hittankönyvsorozat tagja.

Thomas Mann - A ​kiválasztott
A ​kiválasztott témáját Thomas Mann a Gesta Romanorumból meríti. A regény szinte változtatás nélkül követi a középkori legenda meglepő, már-már bizarr cselekményét. A hercegi testvérpár Wiligis és Sibylla bűnös szerelméből születő, a sors kegyére bízott, kitaszított gyermek férfivá serdül, s az ördögi erők kegyetlen akaratából saját anyját veszi feleségül. A kettős vérfertőzést felismerve Gregorius elképesztően súlyos vezeklést vállal. Tizenhét esztendeig él egy kopár sziklaszirthez bilincselve, jóformán minden táplálék nélkül, míg végül az éhségtől, szomjúságtól szinte mormotává zsugorodik. A bűnhődést teljes bocsánat követi: Szert Péter trónjára emelik, s mint pápa feloldozhatja anyját és önmagát a szörnyű vétek alól. A regény és legenda közti alapvető különbség azonban az, hogy Thomas Mann nem a dogmatikus kiválasztást, predesztinációt igazolja, hanem az emberi élet érdemen és szerencsén alapuló, mégis kiszámíthatatlan változandóságát mutatja be.

Heidi Ulrich - Nyomok ​az Ezüstös Nyárfák Völgyében
Végre ​viszontlátja egymást Josh és barátja, Mattie. Szerencsére a húgaik is jól megértik egymást, mert a négy barát hamarosan nyomkeresésbe fog, hogy megoldjanak egy múltbéli rejtélyt, amely az Ezüstös Nyírfák Völgyében vette kezdetét... Mi történik az elhagyott tanyán? Ki az a titokzatos asszony, akit Josh és Mattie az éjszaka kellős közepén megfigyel? És aztán még indulniuk kell az indián ünnep versenyszámaiban is. Vajon ki lesz a győztes? Gyönyörű történet hitről, barátságról és bizalomról, A Cowboykalapos fiú folytatása.

Kemény Zsigmond - A ​rajongók
A ​rajongók-ban történelmünk egyik küzdelmekkel teljes korszakát eleveníti meg alkotó képzelete: a regény I. Rákóczi György idejében jászódik. a mozgalmas események három góc köré csoportosulnak. az egyik: a háborús párt küzdelme Kassai István hadviselést ellenző politikájával: a másik: Kassai kísérlete a szombatos szekta s a szektához szító ellensége, Pécsi Simon tönkretételére; a cselekmény harmadik szálát egy szombatos pap tragikus sorsa bontakoztatja ki. Szőke István esendőségével és érzékeny idegrendszerével az író legmegindítóbb hősei közé tartozik. Kassai szökött jobbágya, így a kancellárnak módja van megzsarolni, kémkedésre kényszeríti saját felekezet ellen: elzülleszteni azonban nem tudja: Szőke végül is mindent elkövet egykori társai megmentésére. Kemény Zsigmond A rajongók-ban is kivételes biztonsággal formálja meg nőalakjait: a bölcs, emberszerető Lorántffy Zsuzsanna és Szőke István önfeláldozó felesége mellett megrajzolja az élnivágyó, büszke s felületes sikerekkel soha meg nem elégedő Pécsi Deborah alakját is. Deborah és Kassai Elemér Rómeó és Júlia utódai: boldog, szinte idilli szerelmüket a két család ellenségeskedése dúlja fel.

Johann Wolfgang Goethe - Faust
Elmélkedésre, ​titkok megfejtésére szánt mű a Faust, nem a puszta szórakozást vagy a készen tálalt életbölcsességet kereső olvasónak való. Goethe maga is elismerte: sok mindent "beletitkolt" (így mondta szó szerint: "hineingeheimnisst") ebbe az "összemérhetetlen" egészbe, ebbe a hagyományos példák vagy merev műfaji szabályok közé nem kényszeríthető alkotásba. A Faust titkai sokfélék: a természet titkai, az ember titkai, a társadalom titkai. És Goethe személyes titkai. Ezek sem akármilyen titkok persze - ezek is egy világba látó ember titkai. A Faust azonban mégsem titkoknak holmi rejtélyes kultusza, hanem éppen ellenkezőleg: az ember életre-halálra való viadala a titkokkal - az emberé, aki megfejteni hivatott őket. A Faust a megismerés drámája - a világot ésszel, érzékekkel megismerni vágyó emberé. Nem is ölthetett volna hát más alakot, csak ilyen "összemérhetetlent", amelybe beleépül a "világ és az ember története is". (Európa Könyvkiadó, 1967)

Trencsényi-Waldapfel Imre - Vallástörténeti ​tanulmányok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Luther Márton - Luther ​megmondja
Luther ​2014-ben megjelent – magyar nyelven az eddigi legbővebb kiadású – _Asztali beszélgetései_nek gyűjteményéből válogattunk össze egy zsebkönyvnyi gondolatot ebben a kis kötetben. A reformátor szavai elgondolkodtatnak, jókedvre derítenek, mélyíthetik hitünket és lelki életünket, bátoríthatnak az élet nehézségei közepette. Vigyük magunkkal, és lapozzuk fel, ha elcsendesedésre, vigasztalásra vagy éppen egy kiadós hahotára van szükségünk. Mindez elfér a zsebünkben e könyv formájában, de a _Luther megmondja_ Facebook-oldalon akár a telefonunk segítségével is magunkhoz vehetjük az evangélium örömhírét – lutheri humorral fűszerezve.

Hegedüs Géza - Az ​írnok és a fáraó
Hegedüs ​Géza regénye az ókori Egyiptom világába vezeti el az olvasót. Főhőse Ehnaton, a nagy reformer fáraó, aki az egyistenhit bevezetésével forradalmi jelentőségű társadalmi változások lehetőségét teremti meg. Másik hőse a fáraó fiatal írnoka, az ő boldogulása az új tanok győzelméhez kötődik, mert szerelmét, egy gazdag pap lányát, csak úgy kaphatja meg ha a régi világ összeomlik, és romjain egy új, egészségesebb élet születik, Ez a regény egy antik kultúrtörténeti trilógia harmadik önálló darabja. Az első kötet, A milétoszi hajós, a görög, a második pedig, az Előszó a hőskölteményhez, a latin kultúráról ad képet. A most hetvenesztendős író e három, az egyiptomi, görög, latin ókorról írt regénye egységes keretbe foglalja kultúránk kezdeteit, és színes, érdekes képes fest egy hajdani világ embereiről.

Emmaus
elérhető
46

Alessandro Baricco - Emmaus
Négy ​fiú és egy leány. Testben-lélekben együtt. Négy egyházi iskolás srác és a világi csaj. A hithűek és a hitehagyott. Mit tartogat a sorsdöntő találkozás, melyben két, egymással homlokegyenest ellentétes világnézet ütközik? A testiség és bujaság oltárán. Ami a felfedezés titkos öröme. Oltár és altáj. És a titok. Hogy erről nem szabad beszélni. Hogy a szentség mellett mily édes a profán. „Néhány nappal Krisztus halála után, két férfi baktat az Emmaus városkához vezető úton és a Kálvárián történtekről beszélget, meg kinyitott és üresen talált sírokról terjengő furcsa mendemondákról. Egyszer csak odalép hozzájuk egy férfi. És a férfiban felismerik a Messiást. Ő pedig eltűnik.” „Egyikőnk száját sem hagyta el, egyetlenegyszer sem, Isten neve. Sokszor csak hallgattunk, rövid szüneteket tartva, mert ráértünk, és azt akartuk, hogy ez a meghittség soha ne érjen véget. De egyszer csak, épp amikor a Szent beszélt, valami zajt hallottunk, közelről. Bárki lehetett volna az, de Andre volt. Bejött, becsukta maga mögött az ajtót; egy fehér póló volt rajta, semmi más. Egy pillanatra körbenézett, aztán bebújt az ágyba, kettőnk közé.” A világhírű Alessandro Baricco a kortárs olasz irodalom legizgalmasabb alkotója; műveit több mint két tucat nyelvre fordították le, több regényéből emlékezetes film is készült. Az Emmaus a legújabb kötete.

Nyiredy Maurus - "Miért ​keresitek az élőt a holtak közt?"
„Jézus ​Krisztus életét, szavait négy írás hagyta ránk, ezeket görög szóval evangéliumoknak hívjuk. Kézenfekvő, hogy évente a liturgián egy evangéliumot vegyünk kézbe, és azt végigolvassuk. Így egy év alatt a vasárnapi liturgián végigolvassuk Máté evangéliumát (»A« év), a következő évben Márk evangéliumát (»B« év), aztán meg Lukács evangéliumát (»C« év). János evangéliumának nem jutott külön év, ezt a többi között az év bizonyos részeiben elosztva olvassuk végig. Minden vasárnapnak az evangéliumi részét bemutatom, röviden értelmezem, hogy ha valaki a vasárnapi szentmise előtt ezt a részletet elolvassa, tudja, hogy másnap mit fog hallani. Így bizonyára másképpen, elevenebben, összeszedettebben tud részt venni a liturgián. A szentmisén természetesen nem csak az evangéliumot olvassuk. Előtte mindig szerepel egy részlet az Ószövetségből. Az Ószövetség segít megérteni Jézust, az ő útját. A részlet, amit felolvasunk, mindig kapcsolatban van az evangéliumi részlettel. Ezt az ószövetségi részletet is igyekszem röviden megvilágítani. Végezetül minden vasárnap találunk egy személyes imádságot is. Ugyanis fontos, hogy Isten szavára válaszoljunk. Ez a válasz éppen az imádság. Arra törekedtem, hogy ebben az imádságban az olvasott szentírási részletek gondolataival szólítsam meg akár a mennyei Atyát, akár az Ő Fiát és a mi Testvérünket, Jézust.”

Nyiredy Maurus - "A ​szikla pedig Krisztus volt..."
„A ​»B« és »C« év után ebben a kötetben az »A« év vasárnapi szövegeihez szeretnék hozzászólni azért, hogy a szentmisén résztvevő hívőknek segítsek egy alapvető tájékoztatással. Megadom az evangéliumok lelőhelyét és rövid magyarázatot is adok hozzá. Másodikként az ószövetségi olvasmányokhoz szólok hozzá. A harmadik részben a hét minden napjára a vasárnapi szentírás szövegek alapján adok egy meditációs témát, imádságunkban ezzel foglalkozhatunk. A negyedik részlet egy rövid szubjektív imádság, amelynek az lenne a célja, hogy bevezesse az olvasót a személyes, saját szavainkkal, gondolatainkkal történő imádságba.”

Kollekciók