Ajax-loader

'leíró nyelvészet' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Szende Aladár - A ​magyar nyelv tankönyve középiskolásoknak
A ​tankönyvjegyzéken szerepel. A magyar nyelv tudósa és a nyelvtantanítás doyenje olyan nyelvtankönyvet állított össze, amely egy kötetben tartalmazza a gimnáziumok és a szakközépiskolák négyévi tananyagát. E tankönyv és a hozzá tartozó kiegészítő tematikus füzetek, illetve a tudós szerző által készített, nívós gyakorlatokat tartalmazó tanulói segédlet annak az elgondolásnak az alapján születtek, hogy az alaptankönyv nem évfolyamokra bontottan, hanem tematikus elrendezésben, tömören összefoglalva, de magas szintű pedagógiai szervezettséggel és tudatos felépítéssel foglalja magában egyetlen kötetben az érettségire készülő diákok számára az alapismereteket. Az alaptankönyv a nyelvelmélet rövid áttekintését, a hangtan, a szótan, a mondattan, a szövegtan, a stilisztika, a retorika szükséges alapjait tárgyalja, s bepillantást enged nyelvünk életébe.

Keszler Borbála - Lengyel Klára - Magyar ​grammatikai gyakorlókönyv
A ​kötet a felsőoktatás leíró magyar nyelvtan kurzusainak feladatsorait tartalmazza, a teljességre törekedve. Használói megismerkedhetnek az egyetemi és a főiskolai magyar grammatikai szemináriumok gyakorlati anyagával, feladattípusaival, követhetik a tanmenetet, igen változatos formákban gyakorolhatnak egy-egy nehezebben elsajátítható témakört, felkészülhetnek az összefoglaló vizsgákra. A kötet végén szereplő Megoldások fejezet segítségével önállóan is kipróbálhatják tudásukat, ellenőrizhetik nyelvi elemzőképességüket, teljesítményüket. A szerzők és a lektor az ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszékének oktatói, akik könyvüket elsősorban a felsőoktatás magyar és más nyelvi szakos hallgatóinak, a közoktatás magyartanárainak és a magyar nyelv iránt érdeklődőknek ajánlják.

Img_0011
A ​magyar nyelv könyve Ismeretlen szerző
7

Ismeretlen szerző - A ​magyar nyelv könyve
Anyanyelvünk ​a leghűségesebb társunk: elkísér bennünket a bölcsőtől a koporsóig. Zamatát még valódi tudatos létre ébredésünk előtt kezdjük ízlelgetni, általa ismerhetjük meg nemcsak a bennünket körülvevő, hanem a távolabbi világot is, segítségével hódíthatjuk meg a születésünket megelőző múltat és tervezhetjük el a lehetséges vagy éppen vágyott jövőt. Egyszóval: az anyanyelvnek köszönhetően válunk emberré. Anyanyelvünk azonban ezen túl a helyünket is meghatározza a világban. Visszavonhatatlanul, eltéphetetlen kötelékkel részévé tesz egy közösségnek - a magyarságnak -, amelynek tagjait az fűzi össze az emberiség sok milliárdos tengerében, hogy ugyanazokkal a szavakkal mondják ki örömüket, bánatukat. Ám anyanyelvünkkel nemcsak szavakat sajátítunk el, hanem szemléletmódot is: magyarul látjuk a világot. Hazánkban közel ötven esztendő óta először jelent meg olyan kézikönyv, amely valamennyiünkhöz szólva egyetlen kötetbe foglalta mindazt, amit anyanyelvünkről tudni nemcsak hazafiúi kötelesség, hanem gyakorlati haszonnal járó szükséges ismeret is. A MAGYAR NYELV KÖNYVE megbízható kalauzunk lehet mindennapos nyelvi gondjaink megoldásában, s feltárja előttünk anyanyelvünk mérhetetlen gazdagságát.

Herczeg Gyula - Olasz ​leíró nyelvtan
Az ​olasz nyelv magas szintű elsajátításához nélkülözhetetlen mű. Nem hiányozhat egyetlen olaszul tanuló könyvespolcáról sem.

É. Kiss Katalin - Kiefer Ferenc - Siptár Péter - Új ​magyar nyelvtan
Az ​utóbbi évtizedekben a nyelvleírás módszerei a kísérleti fizika módszereihez váltak hasonlóvá. Lényegük, hogy egy nyelvi jelenség leírásakor a tapasztalt tények alapján először hipotézist állítunk fel arról, hogy az adott jelenség milyen feltételek teljesülése esetén fordul elő. Majd kísérletezni kezdünk: például olyan mondatokat, kifejezéseket, szavakat vagy hangkapcsolatokat hozunk létre, amelyekben a hipotézisben szereplő egyik vagy másik feltétel nem teljesül, s ezért ezeket helytelennek jósoljuk. Ha a tapasztalt tények megcáfolják a várakozásainkat - például, ha valamelyik feltétel nem teljesülése mégsem rontja el a szerkezetet -, akkor módosítanunk kell a leíráson. Ezt azután addig folytatjuk, amíg a leírásunk minden tekintetben meg nem felel a tényeknek. Az olvasó olyan leíró magyar nyelvtant tart a kezében, amely elsősorban a huszadik század utolsó harmadának magyar nyelvészeti eredményeire épül, de felhasználja a korábbi leíró munkák számos megfigyelését, általánosítását is. A szerzők arra törekedtek, hogy az új felismeréseket olyan formában tegyék közzé, amely a modern nyelvészetben járatlan olvasó számára is hozzáférhető. A modern nyelvészeti gondolkodás- és érvelésmód megismertetését az új ismeretek közlésével egyenrangú fontosságúnak tartják: könyvük nem csupán az eredményeket foglalja össze, hanem a hozzájuk vezető utat is megvilágítja.

Covers_438485
Magyar ​grammatika Ismeretlen szerző
22

Ismeretlen szerző - Magyar ​grammatika
A ​Magyar grammatika olyan, teljességre törekvő összefoglaló magyar nyelvtan, mely a hagyományos grammatikák megszokott és bevált rendszerében és az elmúlt harminc év újabb kutatásainak eredményeit figyelembe véve tárgyalja nyelvünk jelenségeit. Jellemzi a nyelvi elemeket, bemutatja a nyelvi szabályokat és működésüket, valamint gyakorlati tanácsokat, útmutatást is kínál az olvasóknak a nehezebben elemezhető nyelvi szerkezetek megítéléséhez. A könyv szerzői az ELTE oktatói, akik elméleti ismereteik és oktatási tapasztalataik birtokában vállalkoztak arra, hogy modern, megújult klasszikus grammatikát írjanak. A Magyar grammatika elsősorban egyetemi tankönyv, hasznos segítőtársa lehet azonban minden magyar és idegen nyelvet tanító, valamint tankönyvírásra vállalkozó tanárnak is.

Balogh Dezső - Gálffy Mózes - J. Nagy Mária - A ​mai magyar nyelv kézikönyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alberti Gábor - Kleiber Judit - Farkas Judit - Vonzásban ​és változásban
Ez ​a kötet két olyan tudományos műhely együttműködésének az eredménye, amelynek több alkotó is közös tagja: Alberti Gábor, Farkas Judit, Kleiber Judit és Károly Márton. Az egyik műhely: a PTE Nyelvtudományi Doktori Iskolája, amely a Kassai Ilona iskolavezető asszony által alapított Nyelvész Doktorandusz Füzetek éves kiadványaiban teszi közzé egy-egy tanév (vagy egy megelőző nagyobb időszak) pécsi nyelvészdoktorandusz- esszéinek a legjavát, időnként egyetlen markáns téma köré csoportosítva a műveket. Ehhez a műhelyhez kapcsolódik – jelenlegi vagy egykori hallgatóként – a fenti három szerzőn kívül Borbély Angéla, Dóla Mónika, Fóris Ágota, Hoppa Enikő, Kántor Gyöngyi, Kispéter Hajnalka, Nagy Péter, Szabó Mária Helga, Szabó Veronika, Wéber Kata és Wohlmuth Kata. A másik műhely: a 10 éven keresztül OTKA által fenntartott ReALIS Elméleti és Számítógépes Nyelvészeti Kutatócsoportja a PTE BTK Nyelvtudományi Tanszékének, amely 2011 májusától egy TÁMOP program támogatását élvezi. A három „közös” tagon kívül idekapcsolódik Balogh Kata, Bódis Zoltán, Farkas Lívia, Kilián Imre, Ohnmacht Magdolna, Viszket Anita és az észt Tamm Anne.

Hernádi Sándor - Nyelvtan ​és nyelvművelés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_190322
Mai ​magyar nyelvünk Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Mai ​magyar nyelvünk
(1976) Tartalom Bevezetés 7 Szókincsünk ​újabb elemeinek vizsgálata és értékelése / Grétsy László - Ladó János 9 Ismertebb szóalkotásmódjaink és értékelésük 9 Az idegen szavak és értékelésük 16 A társadalmi, gazdasági változások tükröződése a köznyelvi szókincsben 21 Nyelvünk új hangtani fejleményeinek vázolása és értékelése / Elekfi László - Nyíri Antal 33 Hangképzés, kiejtés 33 Hangsúly, hanglejtés 38 Anyanyelvünk új szófűzési, mondatszerkezeti jelenségeinek bemutatása, értékelése / Rácz Endre 45 Alaktani kérdések 45 Igeragozásunk néhány problémája 45 Névszóragozásunk néhány problémája 47 Mondattani kérdések 48 A mondat fő részeivel kapcsolatos nyelvhelyességi problémák 48 A bővítményekkel kapcsolatos nyelvhelyességi kérdések 52 A névelők 62 Az összetett mondatok 65 A szórend néhány kérdése 71 A köznyelvi stílus jelenségeinek áttekintése és értékelése / Éder Zoltán - Grétsy László - Kovalovszky Miklós 75 A helyes és szép stílus ellen elkövetett hibák 75 Okok és teendők 82 Nyelvünk rétegeinek és a napjainkban végbemenő nyelvi átrétegződésnek áttekintése és értékelése / Kovalovszky Miklós 87 A sajtó, a rádió és a televízió nyelve 87 Hivatali és közéleti nyelv 88 Előadói, szónoki nyelv 90 Szaknyelvek és tudományos nyelv 91 Az ifjúsági nyelv 92 A szépirodalom nyelve 93 Egyéb nyelvrétegek 94 Tanulságok, javaslatok / Grétsy László 97 Irodalom 103

Magyar Zoltán - Romanid
Egy ​műnyelvi könyv elé nem hálás feladat ajánló sorokat írni. A műnyelvtervezetek hosszú sorának a sorsa ugyanis azt bizonyítja, hogy az interlingvisztikának, ennek az új tudományágnak a hajtásai nagyon kevés kivétellel elhervadtak, elsorvadtak. Pedig e tervezetek szerzői tudásuk legjavát adva, azzal a humánus jószándékkal az altruista segíteni akarással törekedtek a meglévő általános igény kielégítésére, hogy használhassanak a köznek, az egész emberiségnek. Ennek ellenére az idegen nyelvi érdeklődés főleg csak az etnikus nyelvek iránt nyilvánul meg, jóllehet e nyelvek tanulása során hihetetlenül nagy mennyiségű szellemi energia megy csaknem fölöslegesen veszendőbe.

Budai László - English ​Grammar
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Fejezetek ​a magyar leíró nyelvtan köréből
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Tanulmányok ​a mai magyar nyelv mondattana köréből
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Hagyományos ​nyelvtan – modern nyelvészet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Tanulmányok ​a mai magyar nyelv szófajtana és alaktana köréből
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rónai Béla - Kerekes László - Nyelvművelés ​és beszédtechnika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

B. A. Szerebrennyikov - Általános ​nyelvészet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szilágyi Ferenc - A ​magyar mondat regénye
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bencédy József - Fábián Pál - Rácz Endre - Velcsov Mártonné - A ​mai magyar nyelv
"A ​mai magyar nyelv" című tankönyv az élőnyelv fejlődéséhez, a nyelvtudomány újabb eredményeihez és a gyakorlati élet követelményeihez igazodva részletesen foglalkozik a mai magyar nyelv és irodalmi nyelv nyelvtanával: - a szófajtannal, - az alaktannal, - a mondattannal; - a fentiek szókészletével, - a lexikológiával - és a jelentréstannal.

Miklós József - Európai ​nyelvek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Antal László - A ​hatodik mondatrész
Semmi ​okunk sincs arra, hogy csak azért, mert elődeink öt mondatrészbe próbálták a nyelvi valóságot beszorítani, mi is beérjük ennyivel, ha a nyelvi valóság ezeket a kereteket szétfeszíteni látszik. Egy olyan nyelvtan, amely a jelző mellett nem különbözteti meg a kiegészítőt, mint a nominális részek másik tipikus bővítményét, legalább annyira hiányos, mint amilyen az a nyelvtan lenne, amelyik nem különböztetné meg a tárgy mellett a határozót vagy a határozó mellett a tárgyat. Talán nem öt, hanem hat mondatrésszel kell számolnunk: az állítmánnyal és két bővítményével, a tárggyal meg a határozóval, és az alannyal meg szintén két bővítményével, a jelzővel és a kiegészítővel.

Antalné Szabó Ágnes - Raátz Judit - Magyar ​nyelv és kommunikáció leíró magyar nyelvtan feladatgyűjtemény
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Keszler Borbála - Lengyel Klára - Kis ​magyar grammatika
A ​Kis magyar grammatika a magyar nyelv felépítése, szabályai iránt érdeklődő olvasók hasznos kézikönyve, mely az általános iskolától kezdve a nyelvet szerető felnőttekig mindenki számára közérthető módon, tudományos-ismeretterjesztő formában mutatja be a nyelv és nyelvhasználat rendszerezett szabályait. értékes szakkönyv lehet a magyar nyelvet oktató, tanító tanároknak, valamint kiegészítő segédkönyv a nyelvet és a nyelvtant segítő diákoknak. Szerzői az ELTE oktatói, alkotói az utóbbi évek legteljesebb és legrészletesebb összefoglaló nyelvtanának, a Magyar Grammatikának. A kis magyar grammatika bőséges példatárral, sok táblázattal és elemzési gyakorlatok bemutatásával kívánja segíteni olvasóit a magyar nyelvi ismeretek elsajátításában, mélyítésében vagy éppen felfrissítésében.

Ismeretlen szerző - A ​kontrasztív szövegnyelvészet aspektusai - Linearizáció: tematikus progresszió
Ezzel ​a kötettel a Debreceni Egyetemen 2003. október 19-én a nyelvi tanszékek belső és külső munkatársainak részvételével megrendezett harmadik OT-konferencián elhangzott előadások anyagát veszi kézbe az olvasó. (Az első OT-konferencia anyagát a sorozat ötödik, a másodikét a sorozat hetedik köteteként publikáltuk.) Amíg az első konferencia általános szövegnyelvészeti és szövegtani témákkal foglalkozott, a második konferencia témájául a szövegmondat- összetevők lehetséges lineáris elrendezéseinek (a lehetséges téma-réma szerkezeteknek) vizsgálatát választottuk. Ennek a tematikának a tárgyalását folytattuk ezen a harmadik konferencián is, ezúttal a lineáris progresszió aspektusainak vizsgálatára irányítva a figyelmet. A kötet a konferencián elhangzott nyolc előadás írásban kidolgozott változatát tartalmazza. CSŰRY ANDREA "Új" progressziótípusok és kétoldali rémaszerkezet című előadása a tematikus progresszió francia nyelvű újságszövegekben kimutatható sajátosságait elemezte. Az előadásban elemzett öt példaszöveg a szerző által "kétoldali rémaszerkezet"-nek nevezett konstrukciók rendkívüli gazdaságosságát bizonyítja, annak ellenére, hogy interpretációjuk bizonyos nehézségekkel jár. PELYVÁS PÉTER A tematikus progresszió és annak hiánya angol nyelvű pszichotikus szövegekben című előadása kognitív keretben vizsgálja pszichotikus szövegek szerkezetét. Ezek a szövegek úgy jöttek létre, hogy egy öt jelenetből álló rövid filmen bemutatott történetet kellett a pszichotikus pácienseknek elmondaniuk. Az elmondott történetek egyértelműen mutatták azokat a nehézségeket, amelyekkel a történet elmondók a történettel kapcsolatos kognitív modellek (a tematikus progresszió) létrehozásánál találkoztak. SKUTTA FRANCISKA "Gyönyörű egy okoskodás!" A tematikus progresszió karikatúrája Moliere-nél című előadása Moliere két művéből, a Don Juan-ból és a Le Médecin malgré lui-ből, vett egy-egy dialógus 'érvelő szekvenciá'-ján mutatja be a tematikus progresszió "furcsa megbicsaklás"-ait. BODA I. KÁROLY-PORKOLÁB JUDIT A tematikus progresszió vizsgálata kiválasztott szövegekben korreferencia-elemzés segítségével című előadása egy olyan elemző apparátust mutat be, amelynek célja szövegek korreferencia-relációinak és tematikus progressziójának formalizált 'algoritmikus' elemzése. A szerzők példaszövegnek egy Radnóti-vers részletét választották. KISS SÁNDOR Előrehaladó párbeszéd? (Moliere-szövegek alapján) című előadása a 'tematikus progresszió' szakkifejezés szokásosnál tágabb értelmezését alkalmazva mutatja be annak hiányát Moliere néhány szövegének párbeszéd-részében. CSŰRY ISTVÁN Konnektorok és tematikus progresszió című előadása arra a kérdésre keres választ, hogy "lehet-e általános következtetéseket levonni a konnektorok jelenlétéből a kotextusuk tematikus felépítésére vonatkozóan?" Nyolc szövegrészlet elemzése alapján a szerző válasza az, hogy a konnektorok és kotextusuk szerkezete között kölcsönhatás áll fenn. SZABÓ ZOLTÁN A tematikus progresszió stílustörténeti megközelítésben című előadása néhány példa elemzése alapján egyrészt arra a következtetésre jut, hogy a tematikus progresszió típusainak figyelembevételével elkülöníthetők egymástól az egyszerű és a bonyolult jellegű stílusirányzatok, másrészt arra, hogy stilisztikai elemzéssel kimutatható a tematikus progresszió néhány, stílustörténeti jellegű és stilisztikai szempontból minősíthető, típusváltozata. PETŐFI S. JÁNOS A szövegorganizáció megjelenési formái és a jelentés három arca című előadása egyrészt a jelentés értelmi, korreferenciális és kommunikatív összetevőjét értelmezi, kapcsolatba hozva azokat a szövegorganizáció megjelenési formáival, másrészt elhelyezi ebben a keretben a téma-réma szerkezet és a tematikus progresszió elemzését. Az elemzések relevanciáját, túl az általuk felmutatott szűkebb értelemben vett eredményeken és azon a tényen, hogy különböző elméleti megközelítéseket alkalmaznak, és különféle szövegtípusokat vizsgálnak, az is emeli, hogy szerzőik valamennyi eddigi konferencia résztvevői, ami által egy folyamatos szakmai eszmecsere megteremtői és biztosítói.

Kaukover
Kaukovertailuja Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Kaukovertailuja
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hernádi Sándor - Játsszunk ​nyelvtant!
Páratlan ​lehetőséget kínál a szerző nyelvtani eszközeink élményszerű alkalmazására. Újabbnál újabb "megrendelésekkel", feladatokkal látja el a vállalkozó kedvű olvasókat, egyszersmind kedvező feltételeket teremt a kifogástalan teljesítéshez. Az alkotó jellegű foglalatosságok olyan grammatikai tudáshoz és érzékenységhez juttatják a résztvevőket, amelyet kamatoztathatnak idegen nyelvek tanulásakor is, nem csupán az anyanyelvi képzésben. Tanári segédkönyvként, felsősök munkaeszközeként, szülői segédkönyvként egyaránt használható.

Kozmács István - Az ​-śk- képző az udmurt (votják) igeképzés rendszerében
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tarjányi Béla - Rövid ​héber nyelvtan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

H. Varga Márta - A ​magyar fosztó- és tagadóképző
A ​kötet műfaját tekintve képzőmonográfia: egyrészt a -tlAn fosztó- és tagadóképzővel, a vele megalkotott derivátumokkal (pl. sótlan, váratlan) kapcsolatos, a szakirodalomban meglehetősen elszórtan található, és a témát csak bizonyos vonatkozásokban tárgyaló kutatási eredmények összefoglalására, másrészt anyaggyűjtésen alapuló önálló elemzések eredményeinek a bemutatására vállalkozott. Az első hallásra (látásra) talán szűknek tűnő témakör a több szálon futó, komplex feldolgozás lehetőségét rejti magában, így a munka - a műfaji megnevezéshez viszonyítva - többet nyújt, a szerző ugyanis sok szempontból vizsgálja a fosztó- és tagadóképző alaki és funkcionális viselkedését; a vele megalkotott derivátumok alakjából (pl. sót(a)lan) és jelentéséből indul ki, és azok szinonimáinak (pl. nem sós, só nélküli, sómentes, sószegény, édes) és antonimáinak (pl. sós, megsózott, elsózott) morfológiai, szemantikai, logikai, nyelvhasználati stb. vizsgálatára is vállalkozik. A jelentésleírásban a kognitív nyelvészet kategorizációs elméletére támaszkodik: a nyitott típusú kategória bevezetésével lehetővé válik a 'hiány'-t kifejező nyelvi elemek többnyire skaláris jellegű jelentéseinek árnyalt bemutatása. A munka gazdag szakirodalomra és "A magyar nyelv értelmező szótárá"-nak anyagára támaszkodó bőséges példatár alapján mutatja be e szócsoport jelentésviszonyait, alaki és mondatbeli viselkedését. Mindezt egy harmadik forrástípus egészíti ki: a szerzőnek a magyarnak mint idegen nyelvnek az oktatásában szerzett tapasztalata. Ennek birtokában válnak meggyőzővé a tanítással kapcsolatos javaslatai. A mű használhatóságát fokozza, hogy a magyar fosztó- és tagadóképzőt több európai nyelv hasonló funkciójú pre- és szuffixumaival, valamint egyéb grammatikai eszközeivel is egybeveti. Ez az elméleti és gyakorlati eredményeket is felmutató kontrasztív vizsgálódás segítséget jelenthet a magyarul tanuló idegenajkúak számára is. E monográfia eredetileg doktori (PhD) értekezés volt, amelynek eredményeit a bírálók figyelemreméltónak minősítették a magyar nyelvleírás tekintetében mind elméleti, mind gyakorlati vonatkozásban. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 51. tagja

Ismeretlen szerző - A ​mai magyar nyelv rendszere I-II.
A ​Magyar Tudományos Akadémia a felszabadulás óta - régi mulasztásainak pótlására - anyanyelvünk mai állapotát különféle szempontokból tudományosan feldolgoztatja. E munkálatok egyik nagy eredményeként adta ki a Nyelvtudományi Intézetben több éves munkával készült összefoglaló nyelvleírást, amelynek I. kötete a Bevezetés, a Hangtan és a Szótan, II. kötete a Mondattan anyagát tartalmazza. Az szerzők a művelt dolgozó társadalom tudatában meglevő ismereteket és művszókat lehetőleg megtartva, könnyen áttekinthető korszerű elméleti rendszert mutatnak be. A legtágabb értelemben vett "nyelvtan" a mai nyelv kategóriáit és rendszertani összefüggéseit nem merev, holt elemekként ábrázolja, hanem a társadalmi gondolatbecsében betöltött szerepünkben, működésünkben, - s egyben ma is folyó lassú mozgásukban. Az elméleti ismereteket a gyakorlati nyelvhasználatnak tudatosabbá,, helyesebbé, szebbé tétele végett bőséges helyesírási,, nyelvhelyességi és stilisztikai tanácsok egészítik ki. Az irodalmi és köznyelvi szokás érzékeltetésére a szerzők gazdag példaanyagot idéznek.

Н. С. Алямкин - Мокшень ​кяль: морфология
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók