Ajax-loader

'templom' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Szabó Géza - Bonyha
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Yukio Mishima - The ​Temple of the Golden Pavilion
Because ​of the boyhood trauma of seeing his mother make love to another man in the presence of his dying father, Mizoguchi becomes a hopeless stutterer. Taunted by his schoolmates, he feels utterly alone untill he becomes an acolyte at a famous temple in Kyoto, where he develops an all-consuming obsession with the temple's beauty. This powerful story of dedication and sacrifice brings together Mishima's preoccupations with violence, desire, religion and national history to dazzling effect.

Covers_342606
Házad ​ékessége Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Házad ​ékessége
Egyházunk ​nem dicsekedhet hatalmas katedrálisokkal, értékes gyűjteményekkel, hiszen görögkatolikus népünk az országnak mindig a legszegényebb rétegét alkotta. Mégis, szegénységében is a legszebbet akarta adni Annak, akitől életét és üdvösségét kapta: az Úrnak. S ezzel a szegényes gazdagsággal lépünk most a nyilvánosság elé, hogy Szentatyánk, II. János Pál pápa látogatása alkalmával bemutassuk könyvünkkel mindazt, amit néhány évszázad hite és Isten-szeretete alkotott.

Adrian Plass - Kegyes ​kétbalkezes és a gyülekezeti hétvége
Igen, ​ő az a kétbalkezes, aki mostanra már 62 és 3/4 éves, fia Gerald már felnőtt, és megnősült, és most Cameron nevű gyermeke megy az agyára mindenkinek. A három napos gyülekezeti hétvége pedig néhol botrányosan vidám, néhol könnyekig megható történeteket produkál.

Pokorny Emánuel - A ​Szent Erzsébet-szerzet tekintettel budapesti kolostorára, templomára és női kórházára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga Géza Ernő - Fogolykiváltó ​Boldogasszony tisztelete és Makkos Mária
A ​Boldogságos Szűz kultusza olyan, mint egy színpompás virágoskert, amelyben szebbnél szebb virágok illatoznak. Anyaszentegyházunk a hívő lelkekkel karöltve együtt ápolgatja ezeket a virágokat. ___ Ez akis könyv is egy ilyen csodálatos virág, amelynek illata megittasítja az olvasót. Bepillantást enged a fogolykiváltás magasztos munkájába, amelynek időszerűsége mindig meg volt és meg is lesz, amíg bűnös halandó ember él a földön. A sorokból felénk csillan a szép missziós feladat: lelkeket mentsünk! Lelkeket a bűn rabigájából, de törjük szét imáink hathatós erejével és az égi segítség leesdésével a hadifogságban élő véreink bilincseit is. A Fogolykiváltó Boldogasszony tisztelet eredete és elterjedése ismertetéséből, Anyaszentegyházunknak az emberi szabadságért folytatott küzdelmét láthatjuk. Makkos Mária düledező templomromjával, ahová vasárnaponként nagy zarándokjárás van, de igen sokan keresik fel még hétköznapokon is, legyen figyelmeztető minden hívő léleknek, hogy a Szűz Anya virágoskertjét ápolgatnunk kell. Amikor e kis munkából megismerhetjük azt a valóban szép törekvést, hogy a Szervita Atyák a Szent Szűznek hálából méltó hajlékot kívánnak építeni, minden Szűz Anya-tisztelő léleknek legfőbb óhajtását látjuk beteljesedni. ___ Ajánlom e kis könyvecskét mindenkinek, egyháziaknak és világiaknak egyaránt, mert minden szavát áthatja az igazi bensőséges Mária-tisztelet. Adja a jó Isten, és a Boldogságos Szűzanya közbenjárása, hogy a kegytemplom felépítésére irányuló törekvések mielőbb valóra váljanak és a Budakeszin őrzött eredeti Vérehullató Boldogasszony kegykép visszakerülhessen méltó helyére s az elmondott imádságok meghallgatásra találjanak. Budapest, 1947. évi junius hó 24-én. ___ Dr. Szabó Imre tb. kanonok esperes plébános

Nagy Márta - Ortodox ​falképek Magyarországon
Ortodox ​vallású népcsoportok a 14. század végétől voltak jelen Magyarországon. A betelepülők utolsó hulláma a 18. században érkezett. Egyházművészeti tárgyaikat a 15. századtól egészen napjainkig folyamatosan készítették, alkotótevékenységük azonban leghangsúlyosabb a 18. században volt. ___ A magyarországi szerbek, románok, elmagyarosodott görögök, illetve magyar ajkú ortodoxok és bolgárok jelenleg 71 működő templomépülettel, illetve kápolnával rendelkeznek. Egyházközségeik négy egyházi juriszdikció (Belgrádi Patriarchátus, Bukaresti Patriarchátus, Moszkvai Patriarchátus, Szófiai Patriarchátus) alá tartoznak. ___ A templomépületek többségét a 18. században emelték, a megszorító udvari rendelkezések szerint nem a keleti, hanem a korabeli uralkodó nyugati keresztény építészeti elvek, a barokk stílus szabályai szerint. Innen ered a magyarországi ortodox falképek azon specifikuma, hogy kivétel nélkül mindegyiket nyugati architektúrájú épület falára festették. ___ A magyarországi művészet történetében sajátos arculatot jelent a hazánkban élő ortodox (görögkeleti) vallású népek művészete. Nemzetközi vonatkozásban a ránk maradt alkotásaiknak főként az ad különös jelentőséget, hogy a Balkánról hozott népi-nemzeti hagyományaik itt a Kárpát-medence szívében, ahol a nyugati kultúrák hatása a római kor óta úgyszólván megszakítás nélkül érvényesül, sajátos módon ötvöződnek a nyugati művészeti irányzatokkal. ___ E falfestmények képviselik a magyarországi ortodox egyházművészetben fellépő stílusirányzatok legjelentősebbjeit. A magyarországi falképek a posztbizánci művészet késői szakaszának képezik részét, és betagolódnak a szerb, román, görög és bolgár nemzeti művészetekbe. ___ Az ortodox falképek hazai anyagának első értékes összefoglalását ebben a könyvben találja meg az olvasó.

Chinorányi Ede - Mátraverebélyi ​Szentkút kegyhely története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

139439708
Mátyás-templom Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Mátyás-templom
A ​hasonló címmel a Budapesti Történeti Múzeumban és a Mátyás-templomban megnyílt kettős kiállításhoz megjelent tanulmánykötet és katalógus eddig nem látott alapossággal dolgozza föl az emblematikus jelentőségű templom történetének minden aspektusát. A kötet megismerteti velünk a budavári főegyház építés- és intézménytörténetét, gazdag zenei múltját és jelenét, ismerteti berendezését és felszerelését, valamint a hozzá kapcsolódó történeti eseményeket. Tanulmányok sora avat be a XIX. század végén történt Schulek Frigyes-féle újjáépítés eddig feltáratlan titkaiba, ismertetve a helyreállítás kivételes gazdagságban fennmaradt rajzi anyagát is. A csaknem 800 oldalas, egyedülálló képanyaggal illusztrált kötet hatvan tanulmánya és 376 tárgyleírása fényesen bizonyítja Mindszenty bíboros 1947-ben mondott szavait: Ez a szentegyház az ország szíve, ezt a szerepét a történelem folyamán szüntelen megőrizte.

Bedy Vince - A ​győri székesegyház története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Németh Zsolt - A ​Kárpát-medence legkülönlegesebb Árpád-kori templomai I.
Az ​Őrség Árpád-kori templomait és a csíksomlyói Salvator-kápolnát ismertető munkái után Németh Zsolt a Kárpát-medence középkori templomaival foglalkozó harmadik könyvét tarja kezében az Olvasó. E kiadvány, mely egy sorozat nyitó kötete, a Dunántúl és a Csallóköz legkülönlegesebb alaprajzi és építészeti sajátosságokat mutató, ősi templomaival foglalkozik. A szerző, aki a fizika tudomány kandidátusa, távol tartva magát a történetírásban uralkodó merev nézetektől, friss szemmel tekint ezekre az épületekre, és vesz észre rajtuk olyan jellegzetességeket, amelyek a korábbi vizsgálók figyelmét elkerülték. Kutatásai felfedik, hogy a könyvben szereplő Árpád-korinak (X-XIII. század) besorolt templomok egy része korábbi építésű kell, hogy legyen. Kis alapterületű rotundákat és a korszak építési stílusáétól eltérő jellegzetességekkel bíró hosszúházas templomokat mutat be, melyek eredetileg aligha római vagy bizánci rítusú szertartások befogadására készültek, hiszen nem illeszkednek azok szertartásrendjéhez. Mindezek mellett a szakirodalomból ismert, ám a fennálló nézetekkel össze nem egyeztethető voltuk miatt elhallgatott tényeket is felsorakoztatva rávilágít arra, hogy a kereszténység Kárpát-medencei története a X-XI. században másként zajlott, mint azt az uralkodó nézetrendszer láttatni igyekszik. Németh Zsolt vizsgálatai nyomán új kép rajzolódik ki a kora Árpád-kori kereszténységről Magyarországon. A szerző a tőle megszokott világos, közérthető stílusban sorakoztatja fel érveit. Gondolatmenete követését több mint 70 kép és 19 ábra segíti. A könyv olyan, csak szűk szakmai körökben ismert templomokat von reflektorfénybe, amelyek akár ötcsillagos látnivalóként a figyelem középpontjában is állhatnának. A kiadvány, hasonlóan a szerző korábbi köteteihez, arra bátorítja az Olvasót, hogy a bemutatott épületek meglátogatásával legyen ő is minél jobb ismerője a hatalmas Kárpát-medencei magyar kulturális örökségnek.

Dercsényi Balázs - Marosi Ernő - Templomok ​Magyarországon
A ​kötet célja az istenhit házainak újszerű bemutatása a magyarországi műemlékek sorában. Az eddigi feldolgozások egy-egy történelmi kort vagy egy-egy vallás, irányzat templomait vették figyelembe, a katolikus, református, evangélikus, görög-keleti vagy zsidó templomokat, a barokkot, a román kort és így tovább. A művészettörténeti és fotóművészeti szempontból egyaránt a szakma legismertebb képviselői által készített mű egyetlen dolgot tart szem előtt: az adott műemlék szépségét és jelentőségét a magyar művelődéstörténetben, a magyar múlt osztatlan egészében. A könyvet Marosi Ernő Szakrális építészet Magyarországon c. tanulmánya vezeti be.

P. Miklós Tamás - Középkori ​templomok és műemlékek a Káli-medence vidékén
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Francine Rivers - Mikor ​a sófár zeng…
Paul ​Hudson, a fiatal és ambiciózus lelkipásztor tökéletes választásnak tűnik a Centerville-i Keresztény Gyülekezet vezetésére, Eunice-nál szolgálatkészebb lelkészfeleséget pedig keresve sem lehetne találni. A kaliforniai gyülekezet élére kerülve Paul embert próbáló feladatra vállalkozik, amikor életet akar lehelni a maroknyi közösségbe. Néhány év elteltével úgy tűnik, hogy a férfi gyülekezetépítési terveit valóban hatalmas áldás övezi: zsúfolásig megtelik a templom új tagokkal. Paul azt kívánja, bárcsak Eunice is képes lenne osztozni az örömében. A nő viszont érzi, hogy valami régóta félrecsúszott... Francine Rivers ismét egy rendkívül égető és aktuális problémát feszeget: a fókusz eltolódásával a legnagyszerűbbnek tűnő szolgálat is öncélúvá válhat.

Entz Géza - Kovács András - A ​kolozsvári Farkas utcai templom címerei
Délkelet-Európa ​legnagyobb egyhajójú temploma a több mint ötszáz éves kolozsvári Farkas utcai református templom. Kötetünk a templomot és különleges kincsét mutatja be: azokat a századok során összegyűlt halotti címereket, a kolozsvári nyomdászat és ötvösművészet jelentős emlékeit, amelyek a XVII. században készült hátas padok támláit, és a falakat díszítik. Entz Géza és Kovács András tanulmányai mellett a címerek pontos leírását és fekete-fehér, valamint a legszebbek színes felvételeit találja meg az olvasó.

Udvarhelyi Nándor - Magyar ​szentek temploma
A ​történelmi Árva vármegye északi részén, a Budapestről Krakkóba vezető főútvonal mentén található Oravka (Orawka) falu. A fatemplom 1650-56 között épült, majd többször is megújult. A 20. század elején alakították ki mai formáját. Belső falait, mennyezetét, berendezését színpompás, fára festett képek borítják. A 17. század közepén készült Keresztelő Szent János életét megörökítő tizennégy nagyalakú kép mellett számunkra különösen értékes a magyar szenteket ábrázoló 52 kép. Ezek a képek magyar szenteket, boldogokat, hitvallókat ábrázolnak, akik Magyarországon születtek vagy a magyarsághoz kötődtek, hosszabb-rövidebb időt eltöltve itt. Nincs még egy templom a Kárpát-medence területén, ahol a szentéletű magyarok ilyen nagyszámú festett képgalériája tárulna a látogató elé. A templomot a lengyelek is magyar emlékként tartják számon, s példaértékűen gondozzák, rendben tartják. Ennek eredménye, hogy 2000-ben az UNESCO is felvette a kulturális Világörökség listájára. A templomot és a képeket eddig még nem vizsgálta a magyar művészettörténet. A neves szakértő, Prokopp Mária ezért utószavában részletes kutatást és a képek alapos vizsgálatát javasolja.

Medgyaszay István - Templomstílusok
A ​veszprémi színház és -múzeum, a balatonalmádi templom – Medgyaszay közelünkben élő művei, amelyekből sugárzik a népi, elsősorban az erdélyi építészet, a távol-kelet építészete és a kecses gótika. E stílusok medgyaszays harmóniája előfutára az organikus építészetnek is. A könyv a házak házát, a templomot mutatja be, úgy ahogy Medgyaszay letérdel előtte, s ahogy az eljövendő építészeknek hagyja örökül a templom megvilágításáról, a templom kertjének kialakításáról vallott elveit. Medgyaszay István: Templomstílusok /[összeáll. Kőszegi Lajos]. – Veszprém: VMMIg., 1993. – 86 p. – (Pannon Panteon 9. / szerk. – - )

Kaiser Ottó - Jankovics Norbert - A ​magyarországi templomok művészete
Könyvünk ​Magyarország szakrális építészetének szinte áttekinthetetlenül gazdag történetéről, főbb korszakairól és műveiről nyújt vázlatos, de annál átfogóbb képet. Az elmúlt ezer év művészettörténetileg fontos hazai állomásait műfaji, területi és időbeli egységekbe osztott példákon keresztül mutatjuk be. Gyönyörű templomaink arról tanúskodnak, hogy a történelem során a művészet és a szakralitás szinte elválaszthatatlanul összeforrt, s demonstrálják, hogy saját templomépítő kultúránk hogyan illeszkedik az európai szellemi főáramba, követi változásait, de időnként sajátos, egyedi jelleget is felmutat. Végigkövethetjük az Árpád-kori hagyományok továbbélését, a szerzetesrendek történetét, a gótika hódításait, a nyugati és keleti keresztény hatások ötvöződését, a puritán reformáció összecsapását a barokk burjánzással, a klasszicizmus érdekes keveredését a nemzeti jelleggel, és bemutatunk néhány kortárs épületet is, amelyek tervezése a háttérbe szoruló műfaj ellenére is nagy kihívást jelent egy-egy építész számára.

Dercsényi Dezső - A ​székesfehérvári királyi bazilika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kuthy Sándor - A ​pesti egyetemi templom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Németh Judit - Lébény ​története és jelesnapi szokásai
A ​Hanság peremén, a régi vízivilág szegélyén fekszik Lébény, a hajdani Moson megye egyik jelentős települése. Ez a falu a szülőföldem, amely egy életre odaköt múltjával, hagyományaival. Többéves kutató és gyűjtőmunka eredményeképpen született meg Lébény történetét és jelesnapi szokásait bemutató könyv....

Dusha Béla - Az ​árvízi Fogadalom Temploma
"E ​könyv a múlt alkotásaiba ad betekintést. A világháború és pénztelenség miatt oly sokáig épülő Fogadalmi Templom falairól, szobrairól, orgonájáról, de a jelen időkben megalkotott szekkókról is áttekintést ad. Az is felfedezhető, hogy élet van e templomban. Élet van a papnevelő intézetben, a főiskolán. Szemével és szívével olvassa e könyvet, aki kézbe veszi, hogy örömet és lelki felüdülést találjon benne!" (Gyulai Endre, Szeged-Csanád megyei püspök)

Czakó István - A ​Jelenések Könyve az egri Bazilikában
Az ​egri Bazilika hazánk egyik legjelentősebb műemléke. Ebben a csodálatos épületben sok értékes művészi alkotást találunk. Az egyik legjelentősebb a nagykupola freskója, ami művészi szempontból, de vallási szempontból is kiemelkedő alkotás. A freskó a Jelenések Könyvét ábrázolja. Szent János ezt a művet hívei vigasztalására akkor írta, amikor Patmosz szigetén száműzetésben volt.

Tatár Sarolta - Magyar ​katolikus templomok
Időről ​időre különösen fontos örökségünk számbavétele és jelentőségének fölismerése, nem csupán nemzeti identitásunk szempontjából, hanem, mert ezekkel z értékekkel és tapasztalatokkal járulhatunk hozzá az európai közösség gyarapodásához. Nem lehet feladatunk a teljes magyar építészeti örökség áttekintése, de talán a bemutatott példák is érzékeltetik annak gazdagságát és értékeit.

Sudár Balázs - A ​pécsi Jakováli Haszan pasa-dzsámi
Az ​„Épített örökségünk” sorozat harmadik köteteként, a 2010. május 22-én a pécsi Jakováli Haszan-dzsámiban megnyílt „Allah útján” című kiállításhoz kapcsolódva jelent meg Sudár Balázs könyve Magyarország egyik legkiemelkedőbb török-kori műemlékéről, a pécsi Jakováli Haszan pasa-dzsámiról. Mindamellett, hogy átfogó tudományos tanulmány a török hódoltság legépebben fennmaradt dzsámijáról, a kiadvány a laikus közönség számára is élvezhető, olvasmányos stílusban beszéli el az épület építéstörténetét és ad széleskörű kitekintést a korszak muszlim vallási kultúrájáról. Érdekfeszítő összefoglalás mind a dzsámiról, mind a hozzá épült mevleví – keringő dervis – kolostorról, ami az Oszmán Birodalom legelitebb muszlim szerzetesközösségének adott helyet a 17. században. Sudár Balázs (1972, Budapest), az ELTE BTK hallgatójaként szerzett történészi és török filológusi diplomát. PhD fokozatát ugyanitt szerezte meg ("A Palatics-kódex török versgyűjteményei"). Dolgozott az MTA Könyvtárának Keleti Gyűjteményében, az ELTE Török Filológiai Tanszékén, jelenleg az MTA Történettudományi Intézetének munkatársa. Kutatásai elsősorban a hódoltság oszmán-török kulturális életére irányulnak, főképpen irodalom- és zenetörténeti kérdésekkel foglalkozik, emellett érdeklődik a hódoltság muszlim vallásossága - elsősorban a dervisrendek - iránt. 1990-ben Kobzos Kiss Tamás tanítványaként került a Musica Historica Együttesbe, amellyel azóta is rendszeresen fellép, elsősorban magyar és közép-európai régizenét játszanak. 1997-ben kimondottan a régi török zene előadása céljából alapította meg a Canlar zenekart.

Flavio Conti - Itáliai ​székesegyházak
Kétezer ​esztendő hite és imái, az ebből is táplálkozó művészi szenvedély és alkotóerő olyan örökséget hagytak ránk, melynek bemutatására vállalkozik e könyvsorozat. Az illusztrációkon megjelennek a festmények és a freskók, a korabeli metszetek. Itália legjelentősebb templomai közül negyvennél is többet mutat be a kötet azzal a céllal, hogy csodálhassuk az alkotásokat. A törzsszöveg után eltérő színű papíron, 236 templom betűrendes mutatóját találjuk, ezzel is segítve a tájékozódást. A vallási építészetben használt szakkifejezések megértését a magyarázó szójegyzék támogatja.

Mága Zoltán - Hangok ​és harangok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyöngyössy János - Kerny Terézia - Sarudi Sebestyén József - Székelyföldi ​vártemplomok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - A ​balassagyarmati "Mária a Szentlélek Mátkája" templom 15 éves
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_1944
Új ​evangélikus templomok Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Új ​evangélikus templomok
A ​templom ezért az Istennel való találkozás kiváltságos helye. Észre lehet venni a Teremtőt a csillagos égbolt szemlélése közben éppúgy, mint alkotásai nagyszerűségét látva. De ha szava szól, akkor személyesen szólít meg. Ha szeretete szíven talál, akkor már utolért minket. Ha szent vacsorájában a szent és igaz közeledik hozzánk, és közösséget vállal velünk, az összetört életű, elesett emberekkel, akkor átéljük, hogy átölel minket, magához emel és magáénak mond bennünket. Ennél nagyobb csoda nincs a világon. Ezt kínálja a templom. A templom az imádkozás háza. Bár a világ bármely csendes zugában lehet Istenre gondolni, hozzá kiáltani, de az Isten hajléka erre különösen alkalmas hely. Az ajándékaiért való köszönetmondás helye: képességeinkért, melyeket tőle kaptunk, családunkért, ahol felneveltek minket, s ahol mi is továbbplántáljuk az életet; a mindennapi kenyérért, amely táplál és éltet; a barátokért és testvérekért, akik nélkül nem tudunk élni; és a legdrágább ajándékért, a mi megtartónkért, Jézusért. Erőgyűjtés helye is a templom: benne kaphatunk erőt, új lendületet az élet vállalt feladatainak teljesítéséhez, terhek hordozásához, a sors kiszámíthatatlan eseményei között fogódzót és támaszt keresve az örök holnap reménységében. A templom a közösségépítés helye is. Szinte mindegyik istenhajlék építészeti remek. Sokak alkotó munkája révén valósul meg. Már létrejötte is szimbolizálja, hogy nem egy személy elcsendesedésére készült, hanem egy közösség részére. Benne testvérre, hittestvérre találnak, akik tudják, hogy Uruk és Teremtőjük összeköti őket, s így egymásért is felelősséggel tartoznak.

Lugosi Lugo László - Csordás Lajos - Templomok ​- Budapest / Churches - Budapest
Könyvünket ​a majd' 2000 éves budapesti templomépítészet utolsó századainak emlékeiből válogattuk: négyszáz templom közül körülbelül hatvanat. Díszeseket és kevésbé díszeseket, ismerteket és rejtőzködőket. Katolikust, protestánst, zsidót. helyeket, ahol az Istent dicsőítik. Az áhítat helyeit.

Verbényi István - Ministráns ​ABC 2.
Első ​füzetünkből az alapvető tudnivalókat és a szentmisével kapcsolatos feladataidat ismerhetted meg. A második rész az egyházi év különböző időszakait öleli fel, hiszen a ministránsnak a szentmisén kívül advent idején, karácsonykor, nagyböjtben, húsvétkor és más ünnepek alkalmával is nagyon sok feladata van. Persze nemcsak a feladatokat, hanem az ünnepek és a hozzájuk kapcsolódó szokások történetét is megtalálhatod a Ministráns ABC 2. kötetében.

Kollekciók