Ajax-loader

'újvidék' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Guelminó Sándor - A ​nebuló könyve
Részlet ​a könyvből: - Egy gyerek, nem gyerek! - szokta mondogatni nagymami apáéknak. - Előbb-utóbb ráfáztok az egykére. Kényeskedik és a fejetekre mászik! Ez az egyke én vagyok. Nincs testvérem. Hárman untig elegen vagyunk a családban. Apa is így vélekedik. Nagymami prézsmitál, apa meg legyint: egy is untig elég. Se húgom, se bátyám. Pedig most legszívesebben őket küldeném el helyettem. Vagy a szomszéd Karcsikát. Ma van ugyanis a tanévnyitó. Pontosan nem tudom, mi az, de hetek óta ijesztgetnek vele. Apa mutatóujját is felemelte, úgy figyelmeztetett: - Vége a gyöngyéletnek! Kinőtted az óvodát meg a rövidnadrágot!..

Jung Károly - Bájoló
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Aleksandar Tisma - Blahm ​könyve
A ​történet hőse, Miroslav Blahm sok hányattatás után végül is túlélte a második világháborút. Belső monológia során újraéli az "eltűnt időt", s az olvasó így egyszerre ismerkedik meg a tizenhét éves fiúval, aki még nem tudja, mi vár rá, s a megtört emberrel, aki az újjáépült Novi Sad utcáit járva felidézi a múltat. Az emlékezés folyamata a fiatalember szüleinek, rokonainak, ismerőseinek sorát követi halálukig: az újvidéki razzia lényegében a regény kulminációs pontja. A könyv alapproblémája lélektani jellegű: a szerző azt kutatja, hogyan viselkednek az emberek a borzalmak, a halál árnyékában.

Virág Zoltán - A ​termékenység szövegtengere
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balázs Attila - Szemelvények ​a Féderes Manó emlékirataiból
A ​féderes manó családi legendáriumában megelevenedik egy újvidéki ház "előélete", magyarok, szerbek, görögök, cigányok, szászok, zsidók ősei és leszármazottai bukkannak föl.

drMáriás - Nem ​élhetek Milošević nélkül
Idén ​25 éves minden idők egyik legformabontóbb kelet-európai zenekara, a Tudósok. 20 éve tört ki a véres jugoszláviai háború és menekült át a határon a szerző. 15 éve vált le a zenekarból Bada Dada, aki 5 éve végzett magával. Milosevic 5 éve követett el gyógyszer-túladagolással öngyilkosságot a hágai börtönben. A szerző idén 45 éves. Ez a könyv a Tudósok zenekar egyszerre drámai és szórakoztató történetén keresztül mutatja be a jugoszláviai háborút, a bevándorlás nehézségeit, egy zenekar kalandozását a nagyvilág koncerttermeiben, s mindenekelőtt azt, hogy a zene a legrettenetesebb pokol közepén is miként tudja életben tartani az embert.

Gion Nándor - Izsakhár
Azon ​az estén, amikor a Dragomir nevű fegyverkereskedőt egy Scorpion márkájú géppisztollyal szitává lőtték a Cairo kávézó előtt, M. Holló János Szivárvány Ervinékhez készült vacsorára, de indulás előtt még hozzáírt néhány mondatot az Izsakhárról szóló regényhez, most éppen könnyű kézzel ment neki az írás, bár nagyon meleg volt odakint, és pokoli meleg volt M. H. János negyedik emeleti lakásában is, majdnem olyan meleg volt, mint azokon a bibliai tájakon, azokban a bibliai időkben, amikor Izsakhár sivatagi és félsivatagi földjét próbálta felvirágoztatni.

Gion Nándor - Virágos ​katona
Ősz ​hajú, öreg emberekkel beszélgettem, arra kértem őket, hogy meséljenek nekem régi, érdekes történeteket. - Milyen régi történeteket? - néztek rám csodálkozva. - Hatvan-hetven évvel ezelőtti történeteket - mondtam. Sok mindent összeolvastam már arról a korról, a századfordulóról és a századelőről, tudom, hogy mennyibe került akkoriban egy mázsa búza, mekkorák voltak a munkabérek, és milyen politikai pártok tevékenykedtek. Sok kérdést tettem fel az öreg embereknek, türelmesen meghallgattak, de nem válaszoltak a kérdéseimre - csak arról beszéltek, amit érdemesnek tartottak feleleveníteni, arról sem sokat. Beszéltek egy rablógyilkosról. Beszéltek egy falábú verklisről, egy álmodozó falusi kanászról, egy német molnárcsaládról. - Hatvankilós zsákokat hordtam a malom padlására - mondta egy szép arcú öregasszony. A legszebb öregasszony, akit valaha láttam.

Gion Nándor - Az ​angyali vigasság
A ​Gion-életmű harmadik kötete hat ifjúsági regényt tartalmaz. Ezek a következők: Engem nem úgy hívnak, Postarablók, A kárókatonák még nem jöttek vissza, Sortűz egy fekete bivalyért, Angyali vigasság, Zongora a fehér kastélyból. Összeállította és szerkesztette Füzi László, az életmű egyik legavatottabb szakértője, az életműsorozat gondozója. Az életműsorozat 3. kötetének előszavát Elek Tibor írta.

Ismeretlen szerző - A ​határon túli magyar sajtó Trianontól a XX. század végéig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ladik Katalin - Élhetek ​az arcodon?
"Évről ​évre magammal cipelem jegyzeteimet az adriai Hvar szigetre. De nemcsak a jegyzeteimet, hanem újvidéki, budapesti és szigetlakói énem valós bizonyítékait, a három nőszemélyt is, aki bennem lakozik: a Szerkesztőnőt, az Üvegezőnőt és a Művésznőt. E könyv lapjain közreadom mindhármunk írásait, talán ezekből az életáttűnésekből végül összerakom magamat." (Ladik Katalin)

Végel László - Exterritórium
"Akik ​lerakták az aknákat, még évtizedek múltán is meglepetten vizsgálják érdes kezüket; a háború láthatatlan volt, attól tartanak tehát, hogy a győzelem is láthatatlan lesz. Az erek kidagadnak, az ujjak reszketnek. Mit művelt e kéz? Üres maradt, nincs egyetlenegy személyes történet sem, amit tovább lehetne adni az utókornak. Meglepetten egymásra néztek és megkérdezték: miről szólt az életük tulajdonképpen? Miért múlt el olyan gyorsan az idő? A modern haditechnika gúnyt űzött a háborúból, fütyült a hősökre. Kézitusa sem volt. Nem ilyen győzelmet akartak." Végel László naplója Újvidéken, a NATO-bombázások alatt született. A légitámadások és a háború véget ért, majd a politikai rendszer is megbukott. Mégis az író kérdései és töprengései időszerűbbek, mint megírásuk idején.

Barlog Károly - Kovács ​Istenke álmodik
Elmagyarázza ​ezeknek az ifjú hölgyeknek Kovács Istenke Szindbád: régebben úgy gondolta, hogy Újvidék az utolsó téglájáig megismerhető, s hogy ez az ismeretség majd még a hasznára lehet. Hogy miután szépséges édesanyját elveszítette, az apja is elveszett, de a város megmaradt. A város, amely olyan, mint egy máj, egy szív. Ha leválasztanák rólad, menten belepusztulnál. Nem az emberek miatt, hiszen elbeszélőnek itt nem is voltak sosem igaz barátai. Balázs Attila

Jung Károly - Mogorva ​Héphaisztosz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jung Károly - Elbeszélés ​és éneklés
Ez ​a könyv, sorrendben hatodik folklorisztikai tanulmánykötetem, tizenegy dolgozatot tartalmaz; többségének témája a magyar szövegfolklórhoz kapcsolódik, néhány dolgozat magyar vonatkozású délszláv szövegfolklórt tárgyal. Valamennyi itt közzétett tanulmány a legutóbbi pár évben írott dolgozatokból készült válogatás, tehát legfrissebb kutatásaimba és elemzéseimbe nyújt betekintést. E vizsgálatok nagyobb csoportja a népi prózaepika kérdéseihez, kisebb része pedig a verses népköltészethez, illetve az epikus mű- és közköltészethez kapcsolódik. Az első hat tanulmány a magyar (és délszláv) orális mondai hagyomány kevéssé vagy egyáltalán nem vizsgált kérdéseivel foglalkozik: az első számúban a dualisztikus világteremtésről szóló magyar és délszláv néphagyomány vizsgálatát és újabban felbukkant epikumait tekintem át; a másodikban először kerül vizsgálatra az öregek kényszerű megöléséről szóló mondai tradíció (gerontoktónia) eddig ismert három magyar epikuma, összefüggéseinek nemzetközi vonatkozásaival együtt, az egyik szöveg ez idáig ismeretlen volt a magyar folklorisztikában; a harmadikban az Ibikosz darvai prózaepikai szövegtípus magyar változatainak egyik csoportját ("ballangós változatok") tárgyalom újabb délvidéki magyar és délszláv fitonímiai adatok, valamint egy eddig ismeretlen szerb nyelvű változat fényében; a negyedik tanulmány először összegzi a Magyar Szent Korona ferde keresztjéről megismerhető mondaszerű hagyományt és a közvélekedés vonatkozó adatait; az ötödik dolgozatban két délszláv népi epikum alapján a Mátyás-hagyomány nemzetközi vonatkozásainak újabb kutatásába kínálok betekintést (a két szöveg ez idáig ismeretlen volt a magyar kutatásban); a hatodik tanulmány Kossuth és Kossuthné szabadságharc utáni meneküléséhez kapcsolódó szerb mondaszerű hagyomány első összefoglaló magyar áttekintése; a hetedik szöveg tulajdonképpen átmenetnek tekinthető a verses népköltészet kérdéseinek kutatása felé: a harangok beszéde (szava) népi értelmezésének szövegszerű példáival egy újabban felfutó folklorisztikai kutatási terület komparatisztikai vizsgálatának lehetőségére kínál példát. A dolgozatban idézett délvidéki magyar, szerb és német szövegváltozatok, továbbá elfelejtett vagy eddig észre nem vett magyar variánsok a kérdéskör eredményekkel kecsegtető további kutatására ösztönözhetnek. A második tanulmánysorozat a verses nép-, mű- és közköltészet néhány vonatkozását érinti: az első tanulmány gazdag történeti népköltészeti példatár alapján a (kis)kert és tulipán jelképi funkcióját elemzi a magyar népi lírában, valamint néhány balladaszövegben és játékdalban; a második tanulmányban a Zrínyiász egyik helyének jelentése után nyomozva ugyancsak a magyar népköltészet működő jelrendszere kínálja a lehetséges megoldást; a harmadik elemzés a szigetvári hős Zrínyi Miklóssal kapcsolatos: epikus hősként való felbukkanásait tárgyalja a délszláv verses epikában, ugyanakkor a magyar kutatás számára eddig ismeretlen nyugat-magyarországi (a 19. században feljegyzett) horvát históriás ének elemzését és első teljes magyar fordítását adja; a záró tanulmány a magyar kutatás számára ugyancsak ismeretlen (kéziratban maradt), nyugat-magyarországi horvát epikus éneket tárgyal, melynek tárgya II. Rákóczi Ferenc fogsága és szökése. A tanulmányt az ének első és teljes magyar fordítása követi. A tanulmányok megírásának, esetleges tanácskozási elhangzásának és megjelenésének adatairól a kötet megfelelő fejezete tájékoztat. Ugyanebben a fejezetben adom a kérdéskörrel kapcsolatos újabb adatokat is, amelyek tudomásomra jutottak vagy valamilyen formában gazdagíthatják a problémával kapcsolatos képünket. Ezekben a pótlásokban és kiegészítésekben olyan további adatok is szerepelnek, amelyek nóvumnak számítanak a magyar kutatásban: új vagy ismeretlen változatok, kiegészítő vonatkozások, további irodalom. Az olvasó tehát a vizsgálat tárgyává tett kérdésekről csak a tanulmányszövegek és a pótlások és kiegészítések együttes áttanulmányozásával kaphat áttekintő képet.

Jung Károly - Barbaricum
Két ​földrajzi térsége van Jung Károly költészetének. A limesen túli világ, melyet másként a barbárok földjének hívnak, és Kelet-Európa, még közelebbről Kelet-Közép-Európa. Ha amaz a limesen túli világ volt, ez itt az "értelmen túli" világ. A limesen túli nosztalgiaföldraj Jung Károly számára nem megnyugvás, nem menedékhely. Ellenkezőleg: a mai veszélyeztetettségek ekvivalense, gondokkal terhes emlékezet. Ami itt látványnak, művelődéstörténetnek látszik első pillantásra, az mind mélyen megélt létezésélmény; a létezés félelmetes grimasza a latin világosságot már elvesztett költő számára. Történő realitások, politikai skandallumok, forradalmak és ellenforradalmak, feláldozott és beáldozott életek, győztesként tetszelgő vesztesek, meglapuló gyilkosok, néma áldozatok menetelnek zárt sorokban Jung Károly képzeletében, s a költő minduntalan a meg nem értés falába ütközik, mert mindaz, ami történik, és a közelmúltban lejátszódott, valóban értelmetlen, a történelem rangjára emelt téboly. Hozzá hasonló erőteljességgel újabb költőink közül talán senki sem kísérelt meg beleszólni a dolgok állásába. Ezt éppen Jung Károly tehette meg, aki iskolázott költő lévén a verset figyelmeztetésként is megfogalmazhatja. Jung Károly verseskötete új értékeket és egyben újszerű költői nézőpontot fogalmazott meg költészetünk számára.

Kosztolányi Dezső - Tere-fere
Kosztolányi ​Dezső munkásságát az irodalomtörténészek már alaposan feltárták, Botka Ferencnek mégis sikerült eddig ismeretlen írásaira bukkannia, amikor a húszas évek vidéki lapjainak történetét kutatta. A Szabadkán megjelenő Bácsmegyei Napló 1923-tól külső munkatársának mondhatta Kosztolányit, aki 1926 decemberéig rendszeresen küldte eredeti és másutt megjelent írásait a lapnak. 1924-től Tudja-e…?, majd Tere-fere címmel önálló rovatokat vezetett. Kötetünk a csevegő hangnemben megírt, gyakran a külföldi sajtóból szemelgetett érdekességeket, furcsaságokat gyűjtötte egybe, amelyek a korabeli világirodalom és művelődéstörténet szórakoztató és emlékezetes eseményeinek kaleidoszkópját adják.

Gion Nándor - Kétéltűek ​a barlangban
A ​haszon nélkül való dolgokat Baras a központi vendéglő kerthelyiségében elmondott híres beszédében említette először, egy meleg júniusi délutánon. Zöldre festett székeken ültek, két összetolt bordázott asztalnál, csendben figyelték az izzadt hátú pincért, amint egy kancsó bort és meleg szódavizet rakott az asztalra, forgatták kezükben a poharakat, és ekkor Baras így szólt: - Itt maradunk heten, hogy erőnkhöz és tehetségünkhöz mérten megostromoljuk a tudomány bástyáit és megmásszuk a tudás meredek hegycsúcsait.

Domonkos László - Elsüllyedt ​földön
Szerémség ​múltjának és jelenének ismertetését a szerző különös láttató erővel oldotta meg. A délvidéki összefüggésekből kirajzolódik az itteni szórvány magyarság sorsa, történelme pedig előre vetíti a jövőt.

Végel László - Balkáni ​szépség, avagy Slemil fattyúja
A ​városregény (Neoplanta) után itt van az Újvidéken élő szerző ,,kisebbségi családregénye". Olga nagyapja naplóját adja Slemil kezébe, aki annak tolószékében ülve, felidézi életének történetét... ,,A könyökömön jön ki, hogy mindenki Európáról papol. A múltkoriban Horváth Jani egy veszett nagy kocsival állt meg a házam előtt, és húsz darab magyar címert rendelt. A magyarok élnek-halnak a magyar címerért, tájékoztatott. Jelentőségteljesen mondta, hogy az anyaországban jó pénzért vásárolják, ott most nagyon divatos lett a címer, ott is a kovácsoltvas kerítésre hegesztik, vagy a bejárati ajtó fölé biggyesztik. Biztatott, vegyem fel a magyar állampolgárságot, magyar útlevéllel úri módon távozhatok Németországba."

Kollekciók