Ajax-loader

'eszperantó' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Kalocsay Kálmán - Rendszeres ​eszperantó nyelvtan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szilágyi Vilmos - Szerelmi ​kultúránk
A ​szerelem az emberi kultúra legszebb vívmánya. S jól tudjuk, igazi szerelem nem létezik testiség nélkül. Ám a kultúra – így a testi szerelem kultúrája – sem születik velünk, csak tanulással sajátíthatjuk el. Igaz, a testi szerelemre ösztöneink is késztetnek bennünket. Azonban a génekkel átöröklött ösztönök olyanok, akár a mag, amelyben benne rejtezik a kivirágzó, majd mosolygó gyümölcsökkel pompázó fa lehetősége, de hozzáértő, gondos nevelés és ápolás nélkül csak mag marad. A testi szerelem egyes mozzanatait az eddig szokásosnál szóban és képben egyaránt kissé merészebben bemutató kötet – túllépve a tabukon és álszemérmen – ahhoz kíván segítséget nyújtani, hogy a testi szerelemből nyerhető gyönyörök adására és elfogadására való képességünk hiánytalanul kibontakozhasson, s ezáltal is teljesebbé válhasson életünk.

Princz Oszkár - Eszperantó ​nyelvkönyv
A ​szerző népszerű nyelvkönyvének új, bővített kiadása, magántanulóknak, csoportoknak alapszinttől a felsőfok kapujáig. A könyv felépítése hagyományos: röviden tárgyalja az összes fontos nyelvtani jelenséget, az olvasmányok és társalgási szövegek felölelik a legfontosabb témaköröket, melyek a szövegértéshez és az alapvető beszédkészséghez szükségesek. A gyakorlatok segítik az elsajátított tananyag rögzítését és automatizálását. A megoldások helyességének ellenőrzését a gyakorlatokhoz megoldókulcs segíti.

Baghy Gyula - Eszperanto ​nyelvkönyv
A ​nemzetközi nyelv eszméje többszáz éves. Tudósok hosszú sora foglalkozott a kérdéssel. Már Comenius, Leibniz, Descartes, Bacon és mások rámutattak műveikben a nemzetközi nyelv szükségességére, de elméleti tervezeteik nem oldották meg a problémát. Ez érthető. Abban az időben még jobbára csak a tudomány emberei érezték egy ilyen nyelv hiányát. Azóta a technika, a közlekedés, a kereskedelem, az idegenforgalom fejlődése, a szélesebb körben és gyakorlatilag érezhetővé tették egy nemzetközi nyelv szükségét. Így születtek meg a különböző megoldási kísérletek, amelyek közül az eszperantó nyelv szerzett legnagyobb népszerűséget, és bizonyult legmegfelelőbbnek a kérdés megoldására. Dr. Zamenhof Lajos Lázár 1887-ben D-ro Esperanto álnéven adta ki művét. A fiatal varsói lengyel szemorvos évtizedes munkával alkotta meg az eszperantó nyelvet; szókincsét az élőnyelvek anyagából vette, logikus és leegyszerűsített nyelvtant szerkesztett, s munkáját minden jog fenntartása nélkül az emberiség rendelkezésére bocsátotta, hogy az élet növelje, fejlessze hasznossá, ha megfelel céljának, vagy utasítsa el, ha alkalmatlan a nemzetközi érintkezés előmozdítására.

Eszpe
Eszperantó-magyar ​szótár Ismeretlen szerző
6

Ismeretlen szerző - Eszperantó-magyar ​szótár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benczik Vilmos - Kaszab Andor - Eszperantó-magyar ​diáklevelezés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szerdahelyi István - Kevés ​szóval eszperantóul
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jozefo Horváth - 30 ​nap alatt eszperantóul
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_85067
Magyar-eszperantó ​szótár Ismeretlen szerző
5

Ismeretlen szerző - Magyar-eszperantó ​szótár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Helen Davies - Horváth József - Kezdők ​eszperantó nyelvkönyve
A ​világhírű Usborne Kiadó színes, szórakoztató képekkel illusztrált szótárai azzal a céllal készültek, hogy megkönnyítsék és kellemes időtöltéssé tegyék a nyelvtanulást. Mindegyikben több mint kétezer, a mindennapi életben gyakran használt szó és kifejezés található. A szavakat egy-egy téma köré csoportosítottuk (A család, A test, Ház és lakás, Öltözködés, Élelmiszerek, Bevásárlás, Autóval, Nyaralás, Sport stb.), s a mulatságos képek, jelenetek szinte sugallják a szavak értelmét. A könyv végén a legfontosabb tudnivalókat összegző néhány oldal következik A nyelvtanról dióhéjban címmel. Befejezésül pedig szójegyzék található. Ebben a magyar ábécé rendjét követve azokat a szavakat, kifejezéseket és mondatokat adjuk közre, amelyek a könyv illusztrált oldalain előfordulnak.

Szilvási László - Eszperantó
Eszperantó? - ​Az eszperantó egy nemzetközi nyelv, amely nem kötődik egyik néphez vagy nemzeti nyelvhez sem, így teljesen semleges. - Teljesen kifejlett, gazdag szókincsű, széles körben használt nyelv. - Nyelvi egyenjogúságot biztosít, hiszen használata során senki nem kerül abba az alárendelt helyzetbe, hogy a másik anyanyelvét kelljen használnia. - Az egész világon elterjedt, hiszen gyakorlatilag nincs olyan civilizált város, ahol ne lenne eszperantóul beszélő. A leggyorsabban megtanulható! - A nemzeti nyelvekhez képest az eszperantó 4-5-ször kevesebb idő alatt megtanulható. - Fonetikus, azaz mindent úgy írunk, ahogy ejtünk. - Nyelvtana a minimálisan szükséges mennyiségű, és az is logikai alapokon épül fel. - Nincs bonyolult igeragozás, és nincsenek benne kivételek. - A legtöbb nemzetközi szót tartalmazza. - Első idegen nyelvként történő megtanulása jelentősen megkönnyíti más idegen nyelvek elsajátítását. Mire használható? - Ugyanarra használható, mint a többi nyelv, sőt, az eszperantóval az egész világon otthon érezheted magad! - Használata nyelvi egyenjogúságot biztosít a számodra. - Vannak eszperantó újságok, könyvek, irodalom, rádióadások, filmek, zenék, CD-k, stb. - Eszperantóország ugyan nincs, de évente több száz eszperantó rendezvény, találkozó van, ahol valódi nyelvi közeget használsz. - Az eszperantó szervezetek sok hasznos szolgáltatást üzemeltetnek (ingyenes vendéglátó-hálózat szerte a világon, szakmai konzultációs és segítségnyújtási hálózat, fordítószolgálat, stb.) - Pontokat ér a felvételin, érettségizni lehet belőle, és a munkahelyed is fizethet utána nyelvpótlékot. - Állami nyelvvizsgát lehet belőle tenni, és ez a diplomához elfogadható.

Dr. Mátéffy József - Nagy István - Eszperantó ​társalgási zsebkönyv
Az ​eszperantó mozgalomnak az egész világon és az utóbbi években hazánkban is történt megerősödése szükségessé teszi, hogy minél több eszperantó nyelven kiadott könyv álljon az érdeklődők rendelkezésére, amelyek segítségével - a nyelvtani ismeretek elsajátítása után - jártasságot szerezhessenek a nemzetközi nyelv gyakorlati alkalmazásában is. A nemzetközi nyelv gyakorlati alkalmazásának egyik fontos területe a külföldiekkel való társalgás, amelyre sor kerülthet külföldre utazásunk során vagy belföldön is, ha külföldi eszperantisták látogatják meg hazánkat. A gyakorlati alkalmazás területének ez a kettőssége szabta meg e zsebkönyv összeállítását is. A zsebkönyv ennek megfelelően olyan kifejezéseket, kérdéseket és feleleteket tartalmaz, amelyekre leggyakrabban van szükség eszperantistákkal való találkozás során. A témakörök kiválasztását, azok terjedelmét fontosságuk és gyakoriságuk szabta meg. Az egyes tárgykörökről adott társalgási anyag nem képez folyamatos, összefüggő párbeszédet, mert ez csökkentené annak lehetőségét, hogy minél több és változatosabb kifejezés kerüljön ismertetésre. Ettől a módszertől csak ott tértünk el, ahol az összefüggő társalgási forma tárgyánál fogva megengedte változatos kifejezések alkalmazását, mint pl. egy külkereskedelmi tárgyalás vagy a budapesti városnézés esetében. A társalgási részt követő nyelvtani ismertető emlékeztetőül szolgál azoknak, akik az eszperantót magánúton vagy tanfolyamon már elsajátították. Feltételezi a nyelvtani elemek ismeretét, ezért nem ad fogalmi meghatározásokat, viszont a leglényegesebb tudnivalókat tömören összefoglalja. A "Függelék" rész a legfontosabb szócsoportokból ad egy kis összeállítást, tartalmazza továbbá az eszperantó nyelvben használt legfontosabb rövidítéseket, amelyek főleg újságolvasás közben lépten-nyomon előfordulhatnak.

Ismeretlen szerző - Eszperantó ​írásbeli nyelvvizsga
Az ​Új ORIGÓ sorozat követi az Akadémiai Kiadó korábbi Origó Nyelvvizsgakönyveinek hagyományát: - eredeti vizsgaanyagokat ad közre az ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központ Origó nyelvvizsgarendszerének feladatbankjából. - minden feladattípus megoldásához hasznos és részletes tanácsokat nyújt a nyelvvizsgára készülőknek - bemutatja az írásbeli nyelvvizsga minden feladattípusát alapfokon és középfokon (a Közös Európai Refenciakeret B1 és B2 szintjén) A kötetet nemcsak a vizsga előtti szintfelméréshez, hanem tanfolyami feldolgozáshoz is ajánljuk. A kötet tartalma: Alapfokon (B1) 4-4 - Olvasási készség - Közvetítési készség - Íráskészség - Megoldások Középfokon (B2) 10-10 - Feleletválasztós teszt - Fordítás magyarról eszperantóra - Fordítás eszperantóról magyarra - Irányított fogalmazás - Szövegértés - Megoldások

Princz Oszkár - Magyar-eszperantó ​tematikus szótár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_84782
0

Ismeretlen szerző - Világ ​és nyelv évkönyve '80
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Albert Lienhardt - Amuza ​legolibro en Esperanto
Tiu ​ĉi libro, kies unua eldono rikoltis grandan sukceson en Esparantujo, enhavas cent mallongajn amuzajn historiojn en la Internacia Lingvo. Ĉiujn historiojn sekvas didaktikaj demandoj kaj respondoj, kiuj tre multe helpas al la instruistoj paroligi la gelernantojn ĉiuaĝajn. La spritajn historietojn akompanas ne malpli spritaj karikaturaj ilustraĵoj.

Szilvási László - Sikeresen ​az eszperantó nyelvvizsgáig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Eszperantó-magyar ​tematikus nyelvvizsgaszótár
Az ​Eszperantó tematikus nyelvvizsgaszótár kezdő szinttől haladó szintig nyújt nélkülözhetetlen segítséget: -érettségire, -az egy- és kétnyelvű nyelvvizsgára való készüléshez, -szóbeli és írásbeli nyelvvizsgára. A kötet tartalma: -15 témakör szókincse, -témakörök szerinti gyakorló feladatok -a gyakorló feladatok megoldásai.

Albert Lienhardt - Amuzaj ​dialogoj en Esperanto
Amuzaj ​dialogoj en Esperanto: Por faciligi al novuloj lerni paroli la internacian lingvon: Aldone: 850 didaktikaj demandoj kaj respondoj. Lienhardt Albert 1980 estas fama libro por komencantoj per kiu multaj personoj konatiĝas kun esperanto-literaturo.

Cezaro Rossetti - Tréfán ​kívül
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Stefan MacGill - La ​laŭta vekhorloĝo: kaj aliaj atento-kaptiloj
Paroliga ​legolibro, kun amuzaj rakontoj, ekzercoj, rolludoj ktp.

Petőfi Sándor - Libero ​kaj amo
La ​amo kaj liber'... La amo kaj liber': plej karaj sur la ter'! Mi por mia am' oferas vivoflamon, mi por la liber' oferas mian amon.

Éva Janikovszky - Ĉu ​ankaŭ vi scias?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_308141
La ​kato en la sako Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - La ​kato en la sako
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szerdahelyi István - Esperanto ​2
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szerdahelyi István - Esperanto ​1
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ulrich Matthias - Esperanto
La ​libro Jam de pli ol 100 jaroj Esperanto servas al la komprenigxo inter kristanoj el la tuta mondo. Tiu cxi libro rakontas pri la historio kaj nuntempo de la katolika kaj protestanta Esperanto-movado. Kaj gxi vortigas la argumentojn por lingvo, pri kies avantagxoj kristanaj esperantistoj cxian denove konsciigxas. La auxtoro D-ro Ulrich Matthias, naskita en 1966 en Bad Pyrmont, Germanio, studis matematikon en Heidelberg, kie li doktorigxis en 1994. Li laboras kiel asekura matematikisto en Wiesbaden. Esperanton li eklernis en 1986. Ekde tiam li partoprenis – krom en la gxenerala movado – ankaux en multaj katolikaj kaj ekumenaj Esperanto-arangxoj. Ekde 1992 li estas estrarano pri publikaj rilatoj de la germana sekcio de Internacia Katolika Unuigxo Esperantista (IKUE).

Polgár Izsó - Esperanto ​tanfolyam husz leckében
Útnak ​indítok egy kis könyvet. Nem mondom, hogy új ösvényen halad, hiszen vannak már magyar nyelven megjelent Esperanto nyelvtanok. Mégis joggal állíthatom, hogy az az út, melyet megfutni kíván e szerény könyvecske, az a cél, melyet elérni óhajt, s azok az eszközök, melyekkel célját munkálja, némileg eltérítik az eddig megjelent nyelvtanok irányától. Igaz, a cél egyetemes: terjeszteni az Esperantót! Az eltérés azonban az eszközök megválasztásában rejlik. Ha áll ugyanis a főelv, hogy minden nyelvtannak könnyednek, világosnak, szabatosnak kell lennie, úgy áll ez főkép az Esperanto nyelvtanra. Hogy miért, azt is megmondom. Az Esperanto nyelvre legfőbb szüksége van az iparos és munkás osztálynak, hogy e nyelv segítségével bármely országban könnyebben biztosíthassa ekzisztenciáját. Nyilvánvaló tehát, hogy az Esperanto nyelvtannak tekintetbe kell vennie ezt a körülményt, s oly színvonalon kell azt készíteni, hogy úgy az öregebbek, mint a fiatalabbak könnyen megérthessék. Mivel pedig a magyar nyelvtan szabályai oly nehezek, hogy magyar embernek is meglehetős gondot ad teljes megtanulása: önként értetődik, hogy csak az az Esperanto nyelvtan lesz igazán céljának megfelelő, mely nem nyelvtani szabályokra, törvényekre utal unos-untalan, hanem példákkal illusztrálja, s mintegy kézzel foghatólag, szemléltetve kívánja elsajátíttatni e nyelvet. De hogy félre ne értessem, ezzel nem azt mondom, hogy a nyelvtani szabályok feleslegesek,; ellenkezőleg, fontosak azok egytől-egyig, - nem is hiányzik könyvemből egy sem azok közül, de oly formában adom elő, hogy öregek és ifjak egyaránt könnyen, mintegy önkéntelenül sajátíthassák el. Természetesen szavaimnak igazát csak könyvem ismerete adja. Nem is kívánok azért mellette szót emelni. Csak azt óhajtom megjegyezni, hogy nyolc évnek gyümölcsét dolgoztam fel, s mindazt, mit helyesnek, célszerűnek találtam, röviden felülelve, könyvembe felvettem.

Deme László - Nyelveink ​jövője és jövőnk nyelve
Az ​általános, közös másodnyelvet sürgető szerzőről - saját szövegét felhasználva, de adatait aktualizálva - ennyit: Negyvenyolcadik éve figyeli tudatosan és tudományosan anyanyelvének alakulását nemzeti körülmények között; huszonhetedik éve vizsgálja ugyanezt nemzetiségi vonatkozásban; s éppen húsz éve talán, hogy foglalkoztatni kezdték azok az emberi és társadalmi gondok, amelyeket az emberiségnek örökölt soknyelvűsége jelent egyének és közösségek számára. S esetleg még azt, hogy mindezekben sohasem tényeket és adott helyzeteket látott csupán, hanem leküzdendő nehézségeket, megoldandó feladatokat; a mozgás korlátainak kitapogatása után legalább a korlátok közti mozgás lehetőségeit keresve, de - ahol csak lehetségesnek tűnt - megkísérelve maguknak a korlátoknak feszegetését is.

Edgar Rice Burroughs - A ​Princess of Mars
A ​world to conquer Suddenly projected to Mars, John Carter found himself Captive of the savage green men of Thark. With him was Deljah Thoris, lovely Princess of Helium. And between them and rescue lay a thousand miles of deadly enemies and unknown dangers.

Julian Modest - Mistera ​lumo
Noveloj ​originale verkitaj en Esperanto. Eszperantó elbeszélések.

Polgár László - Eszperantó ​és sakk
A ​neves szerző érdekes kötete sakkról, eszperantóról és a kettő viszonyáról.

Kollekciók