Ajax-loader

'klasszika filológia' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Györkösy Alajos - Magyar-latin ​kéziszótár
A ​szótár több mint 45 000 címszava s körülbelül kétannyit kitevő magyar szókapcsolat-készlete mai magyar nyelvünk legfontosabb és leggyakoribb anyagát tartalmazza. Ebben az anyagban benne vannak azok a szaknyelvi szavak is, amelyek az iskolai tanítás révén vagy gyakori használatuk miatt már köznyelviekké váltak, továbbá a fontosabb földrajzi nevek és az utónevek. Annak érdekében, hogy régebbi szövegek átültetéséhez is segítséget nyújtson, felvételt nyertek olyan címszavak és szókapcsolatok is (pl. inas, tanonc, tanügyi főtanácsos), amelyek már elavultaknak számítanak.

Covers_83307
Himnuszok ​könyve Ismeretlen szerző
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Himnuszok ​könyve
A ​régi költészet tiszteletreméltó préselt virágai és melegházban csodált növényei mellett az Egyház latin himnuszköltészete olyan, mint egy eleven és örökzöld ősi fenyőrengeteg. Élő ez a költészet kétféleképpen is. A mindennapi használat eleven életét éli a katolikus liturgiában, a mise, a zsolozsma, a különböző szertartások máig meg nem szakadt gyakorlatában. És él, titokzatos, de nem kevésbé eleven életet a modern európai lírában. Mint Babits írja: ,,tudva vagy tudatlanul, mindannyian e jámbor középkori himnuszköltôk örökösei vagyunk; formában, színben, érzésben, gondolatban egyformán tőlük függünk, és koldusok lennénk ő nélkülük.'' A könyv a latin himnuszköltészet mintegy 150 válogatását adja Sík Sándor fordításában.

Artner Tivadar - Az ​ókor művészete
Mindig ​nagy szavakhoz, jelzőkhöz nyúlunk, amikor az ókori művészet klasszikus alkotásairól kell szólnunk. Az egyiptomi piramisok, a sírkamrák falfestményei, az olimposzi istenek márványtemplomai, a diadalmas szépségű görög szobrok és reliefek, a római diadalívek, amfiteátrumok, császárportrék és a katakombák megindító festészete mellett az újabb idők ásatásai, barlangi felfedezései az őskortól kezdve újabb és újabb kultúrák gazdag művészetével ismertettek meg. Az antik művészet hatása egész földünkön szétsugárzott. A kötet végén rövid kitekintés ezzel a hatással is foglalkozik, megvizsgálja, hogyan maradt forrása napjainkig az ókori művészet a meg-megújuló művészeti törekvéseknek. A szerző gyakorlatias egyszerűséggel vezeti be az olvasót a klasszikus alkotások labirintusába, segíti mélyebb megértésüket, művészi értékük felismerését. Csaknem háromszáz képpel, magyarázó rajzzal, gazdag fényképillusztrációval jelenik meg a kötet, valamint időrendi táblázattal, amely segíti az olvasót abban, hogy a nagy műalkotásokat a történelem és társadalom korabeli eseményeivel kapcsolhassa.

Friedrich Nietzsche - A ​tragédia születése
1872-ben ​jelent meg először a fiatal klasszika filológus professzor, a későbbi "démoni" filozófus egyik legfontosabb, leghíresebb munkája, A Tragédia születése. Szigorúan véve ókortörténeti tárgyú szakmunka, a korában is, ma is kardinálisan fontos kérdés (hogyan született meg a görög tragédia?) megoldásának kísérlete, de már megjelenése idején látszott, hogy jóval több szakmunkánál (ilyenként egyébként a korszak és minden idők egyik legnagyobb klasszika filológusa, Wilamowitz-Moellendorf zúzta ízzé-porrá kritikájában). Tény, hogy történelmi-filológiai szempontból nézve A tragédia születése megalapozatlan hipotézisek halmazának tűnik, hogy szerzője meg sem kísérli benne alaptételeinek a szakma szabályai szerint való nyomós bizonyítását, hogy koncepcióként, "megoldási keretként" is messze eltér és szembenáll mind a múlt, mind a jelen század kutatási eredményeivel. Csakhogy egy másik síkon, pontosabban egyszerre több síkon is, alapvető felismeréseket tartalmaz. Mindenekelőtt vitairatként. Mert, jóllehet formáját tekintve semmiképp sem az, valójában az egész kis könyv monumentális vitairat, kétségbevonása a winckelmanni-goethei klasszikus görögség-felfogásnak és nagyerejű rámutatás egy mélyebb, összetettebb és - filozófiai szempontból legalábbis - reálisabb görögség-képre. Mert, és ez a legfeltűnőbb, legismertebb vonása a műnek, Nietzsche benne egy új görögség-képet posztulál, a fehér márványszobrok, a klasszikus idill mögött felmutat egy tragikus, a sötét erőkkel állandóan számoló, az apollónival szemben dionüszoszinak nevezett görögséget is, sőt e két "világ" egybepatakzásából eredezteti a görögség leginkább létmagyarázó műfaját, a tragédiát is. A filozófiai kritika viszont éppen ezt a dualizmust, egyáltalán az őstípusok elméletét, az irracionális-szellemtörténeti koncepciót támadja, lényegében a mű megszületése óta napjainkig. Ugyanakkor lehetetlen nem meggyőződni arról, hogy ami pozitívumot, új felismerést, gyökeresen eredetit a modern vallástörténet, mitológia-kutatás, archetípus-elmélet hozott, az lényegében Nictzschének erre a könyvére vezethető vissza. Bővelkedik persze a mű egyéb felismerésekben is, elsősorban esztétikaiakban, műfajelméletiekben.

George Cox - A ​mitológia kézikönyve
George ​Cox angol klasszika-filológusnak a 19. század közepén több kiadásban is megjelent mitológiai kézikönyvét 1877-ben adták ki magyarul, Simonyi Zsigmond fordításában és a finnugor "mitológiával" foglalkozó kiegészítéseivel. A gimnazista fiatalok számára készült kis könyv lényegében csak a görög és római mitológiával foglalkozik, az egyiptomi, asszír és egyéb kiegészítések alig pár oldalasak. Ám a törzsrész is egy réges rég elavult mitológiafelfogást és pedagógiai szemléletet reprezentál: fő törekvése racionalizálni és egységesíteni a sokszálú és ellentmondásos mitologémákat, leltárba foglalni a sokszor szinkretikus szereplő- és eseményanyagot.

Ferenczi Attila - Monostori Martina - Latin ​nyelvkönyv
A ​nyelvkönyv a középiskolás és felnőtt olvasók számára készült. Szószedettel, nyelvtani magyarázatokkal és gyakorlatokkal kiegészülő leckéi a latin nyelvi alapismeretektől a nyelvvizsga követelmények szintjéig juttatja el a tanulót.

Kerényi Károly - Görög ​mitológia
Kerényi ​Károlynak, a 20. század egyik világviszonylatban is legjelentősebb klasszika-filológusának és vallástörténészének talán legfontosabb, legmaradandóbb alkotása a _Görög mitológia._ Az író ismeretterjesztő műnek szánta könyvét, s az valóban magas szintű tudományos összefoglalás, mely hatalmas anyagismeretről és élvezetes írói stílusról tesz tanúbizonyságot. Maga a görög mítosz szólal meg a könyv lapjain, minden apró részletével, teljes szövevényességével, úgy, ahogy különböző forrásokból ránk maradt. Az elbeszélő egységes, jól megszerkesztett történetként, pontosabban történetfolyamként adja elő a dolgok kezdetétől a hérosztörténetekig azt a hatalmas kozmoszt, amely maga a görög mitológia. A mű egyik legnagyobb értéke, hogy a teljes mitológiát közvetíti, összefüggő, szerves egységként mutatja be, nem pedig önálló, de kevéssé összefüggő történetek halmazaként. Kerényi tartózkodik attól is, hogy a részek szimbolikus megfejtését megkísérelje, arra épít, hogy a jól, hitelesen előadott mitológia maga sugallja önnön értelmezését is.

Tar Ibolya - Latin ​metrika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Massimo Pallottino - Az ​etruszkok
"A ​történelem színpadáról letűnt ókori népek közül az etruszk az egyik legérdekesebb, legfigyelemreméltóbb. Aki Itáliában jár, lépten-nyomon találkozik nyomaikkal: sírszobrok, fafestmények, művészi ékszerek, edények őrzik magas kultúrájuk emlékét. A tudósok ma is vitatják, hogy honnan származnak. Hérodotos állítása alapján egyesek kis-ázsiai eredetűnek tartják őket, mások szerint északról, az Alpokon túlról vándoroltak be az Appennini-félszigetre, ismét mások szerint viszont őshonos itáliai lakosok. E nép történetével, nyelvével, művészetével igen sok mű foglalkozik. A gazdag tudományos irodalomból magasan kiemelkedik Massimo Pallottino könyve, amely több olasz kiadáson kívül angolul, franciául, németül, spanyolul is megjelent. A szerző 45 évi kutatómunkájának eredményeit foglalja össze e kötetben, amely részletesen ismerteti az etruszkok történetét, társadalmukat, városállamaikat, vallásukat, művészetüket, a nyelvükkel kapcsolatos problémákat, s leírja mindennapi életüket. Pallottino otthonos a történettudomány, a régészet, a nyelvtudomány legújabb módszereiben, minden itáliai és minden jelentős Itálián kívüli etruszk leletet ismer, s nagy figyelmet szentel a társadalmi és gazdasági problémáknak. Nagyon szép képanyag egészíti ki a kötetet."

Covers_76654
Apollón ​lantja Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Apollón ​lantja
Valójában ​két könyvet tart a kezében az olvasó. Egy ókori görög-latin irodalomtörténetet és egy gonddal szerkesztett szöveggyűjteményt, amely a tárgyalt műveket vagy azoknak válogatott részleteit be is mutatja. Ezt a kötet tehát nemcsak beszélni akar a görög és római irodalom csodált kivirágzásáról, nemcsak értékeli műveit, hanem közel hozva, magyarázza és folyamatba állítva magukat a remekléseket is felkínálja. Élményt ad az elemző áttekintés, és közvetlen élményhez juttat a műfordítások sorozata. Ez a kettős cél lebegett a tudós szerző előtt, aki ezzel a könyvével mintegy meg akarja könnyíteni a művelődni vágyó fiataloknak vagy bármilyen korú olvasóinak a görög-római irodalmi kultúra megismertetését. Azt a gyönyörűséget szeretné bennük felkelteni és az a szeretetet beléjük plántálni, mely benne is él, és amely egész tanári működését áthatja. A könyv olvasója remekművek élvezetes olvasása közben irodalmi műveltsége szilárd alapjait szerzi meg.

Várkonyi Nándor - Sziriat ​oszlopai
Várkonyi ​Nándor könyve lenyűgöző, regényes látomás az emberiség írott történelme előtti korról. Víz és tűzözön, katasztrófák elől menekülő és kultúrát mentő emberiség képe bontakozik ki előttünk, az ismert ókori történelem előzményeinek nagyszabású vázlata. Várkonyi Nándor, a képzett klasszikafilológus hatalmas műveltséganyagot dolgozott föl és épített bele munkájába. A letűnt idők megértéséhez az emberiség mítoszkincsét fogta vallatóra. De nem elégedett meg ennyivel: a modern tudomány eredményeit is igyekezett fölhasználni a magyarázathoz. Látomásról és hipotézisről van szó, az alkotó írói képzelet munkájáról. Számos részletét éppúgy vitatja a tudomány, egy-egy részterületének kutatója, ámde a dolgok mai állása mellett egészében megcáfolni és elvetni sem lehet ezt a korántsem légből kapott föltevés-láncot. Elgondolkoztató, s ami fő, izgató olvasmány. A könyv első és második - a mostanitól sok mindenben eltérő és kurtább - kiadása 1940-ben és 1942-ben csupán zárt körben volt hozzáférhető. Az átdolgozott jelenlegi kiadás a korábbi változatnak számos, tudományos szemszögből tekintve tarthatatlannak bizonyult helyét korrigálja, s számos egészen új részletet is tartalmaz.

K%c3%a9p041
Görög ​történelem Ismeretlen szerző
10

Ismeretlen szerző - Görög ​történelem
A ​Görög történelem szöveggyűjtemény a Görög történelem a kezdetektõl Kr. e. 30-ig címû tankönyvhöz készült. A száznyolcvan, többnyire feliratokon vagy papirusztöredékeken fennmaradt forrás a bronzkori lineáris B írásos agyagtábláktól Kr. e. 130-ig ad áttekintést a görög történelem fontos, magyarul korábban többnyire hozzáférhetetlen dokumentumairól. A források a politika-, a társadalom- és ahadtörténet, a gazdasági élet, valamint az oktatás világába adnak betekintést. A kötet végén található fogalommagyarázatok nemcsak a szöveggyűjteményben, hanem a tankönyvben található fogalmakat is ismertetik.

N. Horváth Margit - Nagy Ferenc - Latin ​nyelvkönyv I.
A ​latin nyelvvel való ismerkedésünk kezdetén nem lépünk teljesen idegen földre. Minden különösebb nehézség nélkül le tudjuk írni, el tudjuk olvasni a latin szövegeket, hisz annyi más néphez hasonlóan mi, magyarok is a latin ábécé betűit használjuk. Ki ne tudna, akár azonnal, jónéhány nyelvünkbe átkerült latin szót, ma is használt latin fordulatot, közmondást felsorolni? Első európai hírű poétánk, Janus Pannonius latinul alkotott... Tanulmányaink során elsődleges célunk lesz a latin nyelv és kultúra megismerése, de jó, ha tudjuk, hogy a latin kultúra csak a görög kultúrával együtt érthető meg, melytől a legalkalmasabb történelmi pillanatban vette át a stafétabotot. Az ókori görög és latin kultúra az a klasszikus örökség, mely az európai civilizáció alakulását alapvetően meghatározta és meghatározza a tudományok, a művészetek és a mindennapi élet megannyi területén.

Kerényi Károly - Hermész, ​a lélekvezető
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Robert Graves - A ​görög mítoszok
A ​két kötetben megtalálható az összes görög mítosz – a teremtésmítoszok, az Olümposz sokszor nagyon is emberi isteneinek, istennőinek születése és viselt dolgai, a nagy hősök, Thészeusz, Héraklész csodás kalandjai, Oidipusz szomorú sorsa, az aranygyapjú története, a trójai háború, Odüsszeusz bolyongása – élvezetes, modern prózába öntve. A mű bőséges irodalmat ajánl a téma iránt érdeklődőknek. Egyúttal közli a tudomány, elsősorban a régészet és az antropológia magyarázatát az egyes mítoszok eredetére és értelmezésére vonatkozóan.

Havas László - Németh György - Szabó Edit - Római ​történeti kézikönyv
A ​vaskos kézikönyv a Római Birodalom históriájára vonatkozó valamennyi fontos adatot, tényt és fogalmat közli, éspedig négy nagy fejezetben. Az első rész, a Fogalomtár voltaképp hagyományos, alfabetikus rendű lexikon, amelynek magyar és latin címszavai - illetve ezek adatgazdag kifejtései - nem csupán a fogalmak magyarázatait adják meg, de rendre utalnak a kapcsolódó fogalmakra és a vonatkozó szakirodalomra is. A római élet minden mozzanatára, részletére kitérnek a szerkesztők: az acta diurna című hivatalos (kézzel másolt) közlönytől a hadköteles férfit jelentő evocatuson át a ziláig, aki az etruszk városok legfőbb tisztségviselője volt. A kronológia - ahol lehetséges - hónapról hónapra pontosan beszámol a birodalom alakulásának, fénykorának és hanyatlásának eseményeiről, a város alapításának hagyományos dátumától, Kr.e. 753-tól Nagy Theoderich haláláig, Kr.u. 526-ig. A kronológiában természetesen nem csak Itália, de a provinciák történései is megjelennek, kiemelten Pannóniáé. Hangsúllyal szerepelnek a császárok uralkodásának kezdő- és végpontjai, nemkülönben a művelődéstörténet fontos dátumai (pl. az ókereszténység alapvető adatai). A harmadik fejezetben A római történelem forrásai magyarul cím alatt, tematikus és időrendi csoportosításban soroltatik föl a birodalom életére vonatkozó valamennyi magyar fordításban megjelent forráskiadás, ezek között chrestomathiák éppen úgy vannak, mint ókori történetírók vagy szépírók munkái. Mindazonáltal utókori földolgozás nem szerepel az összeállításban. A római császári dinasztiák genealógiai táblázatai zárják a minden fejezete élén rövidítésjegyzéket és szakirodalmi jegyzéket közlő lexikont, amely - ez utóbbi révén - szakbibliográfia funkcióját is betölti.

G. S. Kirk - A ​mítosz
A ​mítosz több a szó szótári jelentésénél. Kirk szerint különbözik a század nevezetes mítoszkutatóinak és magyarázóinak felfogásától, más, mint az istenekről szóló mese, nem azonos a rítussal, a vallással, az emberi létet és szellemtörténetet átfogó kapcsolatrendszer. A könyv legfontosabb témái: mítosz és rítus, a mítosz és a népmese viszonya, a korai társadalmi intézmények kialakulása és az írásbeliség hatása a történelemre, mezopotámiai - sumer, akkád stb. - mítoszok jelentése s a görögökre gyakorolt befolyásoló ereje, a mítosz mint a tudattalan kifejeződése, mint az álomhoz hasonló rejtéy, mindenhol és mindenütt érvényes jelkép.

Csehy Zoltán - Hárman ​az ágyban
A ​Hárman az ágyban című versantológia közel két és fél ezer év görög és latin nyelvű erotikus és priapikus költészetéből válogat. Aphrodité témáit a különböző korok költői (Anakreóntól Baudelaire-ig) a hermészi ékesszólás és lelemény kifogyhatatlan tárházából merítve öntik versbe. Az eljárás gyermeke az az érzéki vagy egyenesen obszcén szövegtest, mely az irodalom hermaphroditusi lényegét jelképezi. Sok-sok század hálószobája tárul ki: Aphrodité folyton Hermésznek adja magát, hogy megszülessen Hermaphroditus, akiben összeér a világ, aki egyszerre ad és kap, aki akkor is bennünk van, ha nem látjuk, a harmadik az ágyban, az irodalom. A versek döntő hányada, sőt, a középkori és későbbi költők csaknem mindegyike először szólal meg magyarul. A könyvet az antik erotikus költészet legavatottabb magyar szakértője, Szepes Erika lektorálta.

N. Horváth Margit - Nagy Ferenc - Latin ​nyelvkönyv IV.
A ​kötet a középiskolai nyelvoktatásban legelterjedtebben használt latin nyelvkönyvsorozat záró darabja. A sorozat korábbi köteteit a kiadó felmenő rendszerben mind megújította az elmúlt években, részben esztétikai szempontok, részben a kétszintű érettségi vizsga megváltozott követelményrendszerének figyelembe vételével. Talán a legjelentősebb a tartalmi változás a IV. kötet esetében, amely jelenlegi formájában kiválóan alkalmas a többnyire 4 évig tartó tanulmányok lezárására, a különböző szintű vizsgákra történő felkészítésre. A kötetben bemutatott latin szerzők közt szerepel a középszintű érettségi vizsgán is ismerendő Horatius és Tacitus, illetve az emelt szinten ismerendő Lucretius és Seneca. A terjedelmi szempontok és a tanítási órakeret nyújtotta lehetőségek figyelembe vételével olyan a nemzeti és az európai kultúrában számos alkalommal motívumaikban újra felbukkanó költemények és prózarészletek kerültek az olvasmányok közé, amelyek megismerése nemcsak a latin nyelvismeret szempontjából fontos, hanem általában hasznos az irodalmi és képzőművészeti alkotások alaposabb megértéséhez. Így nemcsak az idegen nyelvi, hanem az anyanyelvi kompetencia és az interdiszciplináris szemlélet fejlesztésére is alkalmasak. A kétszintű érettségi rendszer követelményei közt szerepel, hogy a vizsgázó legyen képes megszerzett ismereteit a gyakorlatban alkalmazni régészeti vagy képzőművészeti tárgyú képek elemzésében. A jelen kötet azzal igyekszik erre felkészítési lehetőséget nyújtani, hogy a szövegekhez kapcsolódóan számos ábrát közöl, közöttük nagyméretű, színes lapokat is. Így a szövegfeldolgozással párhuzamosan tanítható az ábraelemzés technikája és a képbemutatás mint nyelvi feladat. Szintén az érettségi vizsgarendszer követelménye, hogy a tanulók legyenek képesek a megismert szerzőktől megfelelő terjedelemben fejből idézni akár összefüggő idézeteket, akár szállóigévé vált önálló mondatokat. Ezért a kötet gyakorlatai közt több alkalommal fordul elő bölcs mondások gyűjteménye megfelelő értelmezési feladatokkal. Tanítási tapasztalataim szerint a diákok kedvelik ezeket a szentenciákat, esetenként szívesebben tanulják meg kívülről, mint az összefüggő idézeteket. Mind a kétszintű érettségire, mind az akkreditált nyelvvizsgára való felkészülésben igen jól használhatóak a kötetben közölt művelődéstörténeti összefoglaló fejezetek. Megújult az antik filozófiát bemutató, a korábbi kiadásokban esetenként megbírált fejezet, újdonságként bekerült a római irodalom korszakait, a korai császárság dinasztiáit bemutató táblázat. Nagyon hasznos újdonsága a kötetnek a tanulmányok magasabb szintű rendszerezéséhez a kommunikációs szándékok szerint csoportosított nyelvi jelenségek táblázatos bemutatása (pl. az általános alany, a cél, a felszólítás, a tiltás kifejezési lehetőségei stb.) Hasonlóképpen jól használhatóak az új áttekintő táblázatok (pl. a névmások általában, a névmási határozók általában stb.) Egészen új és megint a megújult vizsgakövetelmények szem előtt tartásával készült gyakorlatok jelentek meg a szóképzéssel kapcsolatban. A főnevesülés, a prefixumok és más szóképzési jelenségek bemutatása és az ezekhez kapcsolt gyakorlatok eddigi tapasztalataim szerint részint élvezetesek a diákok számára, részint sokat segítenek a modern európai nyelvek szókincsének elsajátításában. A diákok és a tanár idegen nyelvi ismereteinek függvényében kitágíthatóak ezek a gyakorlatok az angol, német, francia, spanyol szókincsre is. A kötet kezelhetősége szempontjából fontosnak tartom a nyelvtani tárgymutató megjelenését, a táblázatok kiemelését szürke háttérszínnel, az oldalak esztétikusabb megtervezését, a jobb minőségű papír és kötés alkalmazását. A szórakoztató mellékletek a diákok számára teszik vonzóbbá a kötet forgatását. Gondolok itt a különféle formájú szórejtvények, gondolkodtató képfeladatok megjelenésére a belíveken, és a kiadó honlapjára kerülő appendixre. Ebben olyan szövegek, magyarázatok és ábrák találhatók, amelyek terjedelmi okokból nem fértek el a kötetben, de feldolgozásuk többlet-élvezetet jelenthet, és az informatikai kompetenciát is fejleszti.

N. Horváth Margit - Nagy Ferenc - Latin ​nyelvkönyv III.
Koncepciójában, ​fomátumában és kivitelében a már megjelent Latin I. és Latin II. átdolgozott kiadását követi a Latin III. című kötet. A szerzők és a bíráló a megváltozott igényeket figyelembe véve dolgozták át a tankönyvet. Csökkentették a terjedelmet, új illusztrációkat és színes mellékletet illesztettek bele, és szerkezetében, tartalmában is átláthatóbbá rendezték az anyagot. Tartalma: először Catullus híres költeményét (az Odi et amo-t) idézi a könyv, majd a tanév két középponti auctorát: Cicero és Vergilus életét és műveit ismerhetjük meg. Az ő műveik értelmezése mentén lehetőség nyílik a görög-római kultúra mind mélyebb megértésére, a művek stilisztikai elemzésére és az európai kultúrára gyakorolt hatásuk figyelemmel kísérésére is. Cicero és Vergilius után az epigramma klasszikusa: Martialis következik. A második (fakultatív) rész mind auctoraiban, mind tematikájában igen változatos: szerepel itt néhány már ismert szerző (Catullus, Caesar, Ovidius), de rövid bemutatkozás erejéig újabbak is társulnak hozzájuk. A tankönyv nyelvtani anyaga elsősorban a mondattan és esettan, alaktanból már csak néhány ritkább jelenség, néhány rendhagyó alak következik. A Latin III. jól használható a szakközépiskolák és gimnáziumok 11. évfolyamán.

N. Horváth Margit - Nagy Ferenc - Latin ​nyelvkönyv II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Száva István - Az ​istennő kegyeltje
Pallasz ​Athéne, a tudományok és művészetek istennője senkit sem tüntetett ki annyira kegyeivel, mint Periklészt, aki sem művész, sem tudós nem volt, mégis többet tett a művészetekért és tudományokért bárkinél. Az istennő szent városának, Athénnak Periklész a legnagyobb államférfija. Az ő korszaka nemcsak Athénnak, nemcsak az egész emberiségnek egyik kimagasló virágkora, hanem máig is az egész embeiség kimagasló időszaka. Befelé az ókor legtökéletesebb demokráciáját, kifelé egy óriási birodalom hatalmát építi ki Periklész Athénból, mindezen felül mintaképet állít az egész hellén világ elé, hogy megtanítsa az élet szépségeire és a szépségek élvezetére. Periklész csak annyit kér az istennőtől, hogy városa Athén, a maga korában Hellász tanítómestere legyen. Hogyan lett azzá, milyen volt az élet ebben az ókori világvárosban és az ókori világbirodalomban - erről szól Száva István új könyve.

Brigitte Hintzen-Bohlen - Jürgen Sorges - Róma
A ​kulturális városlátogatásokhoz, a művészeti látnivalók felfedezéséhez nyújt kitűnő segítséget a most induló új sorozat. Róma - a világ köldöke, az Örök Város, a nyugati kereszténység központja; ezek és hasonló állandó jelzők próbálják régóta megragadni az olasz főváros sajátos karakterét. Háromezer eseménydús év rajzolta ki ennek a figyelemre méltó városnak a profilját, s olyan történelmi szintézist eredményezett, melyet másutt a világon föl nem lelhetünk... A múlt és a jelen, a pogány és a keresztény, a művészet és a mindennapi élet - itt mindez szétbogozhatatlanul összeolvad. ... a város delejes vonzereje oly erős, hogy sokan, akik csak rövidke látogatást terveztek Rómába, sokáig, hónapokig vagy évekig ott ragadtak. E könyv most a tájékozódást elősegítő gyakorlati tanácsok mellett mélyebb betekintést nyújt Róma és Vatikánváros művészettörténetébe.

Tihanyi István - Római ​regék
A ​Város alapítása, Romulus és Remus tragédiája, az etruszk királyok családi és emberi története -ahogyan az előbb szájról szájra terjedt, majd papírra vetve is fennmaradt - lélegzetelállítóan érdekes. Helyenként legalább olyan izgalmas, mint egy mai tévésorozat. Talán nem véletlenül, hiszen a szerző újszerű formában, mai nyelven írta újra a "sztorikat". Mintha a szemünk előtt peregnének Róma viszontagságai, sőt, mintha mi is részesei lennénk az eseményeknek...

Robert Graves - Görög ​mítoszok
Az ​antik hagyomány, a régi görög világ színes kaleidoszkópja elevenedik meg Robert Graves több évtizedes kutatómunkájának ezen összefoglalásában. Az olvasó megtalálhatja benne az összes görög mítoszt - a teremtésmítoszokat, az Olümposz sokszor nagyon is emberi isteneinek, istennőinek születését és viselt dolgait, a nagy hősök, Thészeusz, Héraklész csodás kalandjait, Oidipusz szomorú sorsát, az aranygyapjú történetét, a trójai háborút, Odüsszeusz bolyongását -, élvezetes, modern prózába öntve. A mű bőséges irodalmat ajánl a téma iránt érdeklődőknek. Egyúttal közli a tudomány, elsősorban a régészet és az antropológia magyarázatát az egyes mítoszok eredetére és értelmezésére vonatkozóan.

Friedrich Nietzsche - Ifjúkori ​görög tárgyú írások
A ​kötet az alábbi írásokat tartalmazza:- Homérosz és a klasszika-filológia- A filozófia a görögök tragikus korszakában- A homéroszi versengés- Gondolatok és vázlatok a Mi, filológusok című korszerűtlen elmélkedéshezI. Első gondolatokII. Tervezet és gondolatok a könyvhöz1. Tervezet2. Az antikvitás kivételezettsége3. A filológusok4. Gondolatok a görögökről5. A jövő filológusa

Németh György - Ritoók Zsigmond - Sarkady János - Szilágyi János György - Görög ​művelődéstörténet
A ​először 1967-ben, majd átdolgozott formában 1981-ben megjelent A görög kultúra aranykora című kötet szerzői, Ritoók Zsigmond, Sarkady János és Szilágyi János György - szakterületük nemzetközileg is elismert kutatói - azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy a mai olvasókkal megismertessék az ókori görögség művelődéstörténetét. A Görög művelődéstörténet Németh Györggyel kiegészült szerzőgárdája ugyanezt teszi, de jóval nagyobb terjedelemben és kitágítva az időhatárokat a bronzkortól a Kr. e. 4. századig tartó ezer évre. A szerzők a legújabb kutatások eredményeit is felhasználják, hírt adnak például a 2005-ben megtalált Sapphó- és Archilochos-papiruszokról is. A történelmi, művészet- és irodalomtörténeti fejezeteken kívül a könyv beható filozófia- és gazdaságtörténetet is ad, és megismertet a hétköznapi élet világával, a nők, a gyerekek és a polgárjoggal nem rendelkező rétegek életével is. A képekkel gazdagon illusztrált kötetet részletes kronológia és névmutató teszi könnyen használhatóvá.

Kerényi Károly - A ​Nap leányai
Héliosz ​minden egyes reggelen újjászületik, hogy az összes halandó életét kegyesen meghosszabbítsa egy-egy újabb nappal. Héliosz újjászületésének misztériuma mégsem áll a görög mitológia fókuszában. Kerényi Károly szerint nem Zeusz, hanem Héliosz és Hádész alkotják azt a tengelyt, melyre a görögök világképe épül. E két férfipólus között bontakoztatják ki a Nap leányai is hatalmukat. Kerényi feltárja tetteik rejtett logikáját, kibogozza azokat a szálakat, melyek közöttük szövődtek. Nem a hűvös távolból szemléli az antik világ absztrakcióktól mentes gondolkodását, inkább bejárja a mitikus-élő alakok szerteágazó kapcsolatainak álomszerű labirintusát

Karsai György - Homérosz: ​Íliász
A ​remekművek minden kornak más-más arcukat mutatják. Ha értő szemmel olvassuk az eposzt, a minket körülvevő világ jobb megismeréséhez vezet el Homérosz Íliásza. Karsai György elemzése kísérletet tesz az eposz szépségének, gondolatgazdagságának kibontására.

Szilágyi János György - Antik ​gyűjtemény
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hekler Antal - Antik ​művészet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kósztasz Varnalisz - Szókratész ​igazi védőbeszéde
Időszámításunk ​előtt, az ötödik századba helyezi Varnalisz műve cselekményét, hogy annál irgalmatlanabbul gúnyolhassa ki a maga korának hatalmaskodó politikusait, és annál nyíltabban szólítsa harcba népét a közelgő fasizmus ellen. Szókratész igazi védőbeszéde a nagy görög lírikus prózai írása, életművének egyik legjelentősebb alkotása. Forradalmi gondolatok, forró hazaszeretet, bátor magatartás nyilatkozik meg benne őszinte emberséggel, magas művészi érzékenységgel.

Kollekciók