Ajax-loader

'élettan' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Kollai Márk - Lénárd Zsuzsanna - Studinger Péter - Élettani ​gyakorlatok orvostanhallgatók számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Pethő Menyhért - Mezőgazdasági ​növények élettana
A ​viszonylag bőséges külföldi és szegényes hazai növényélettani tankönyvek, kézikönyvek mellett alig találkozunk a szántóföldi növénytermesztés és kertészet elméleti megalapozását szolgáló növényélettani munkákkal. Ezt a hiányt pótolta a jelen munka 1984-es kiadása. A három évtizedes egyetemi oktatói tapasztalatokkal kialakított tematika hangsúlyozottan foglalkozott a termesztett növények szervesanyag-termelésének növényélettani alapjaival. Az új tudományos eredmények alapján átdolgozott mű hangsúlyos része az anyagcsere-élettan, a bioreguláció, a stresszfiziológia, valamint a termésképzés élettana. A kézikönyv hasznos segítséget nyújt a növényélettan hazai felsőoktatásában, ugyanúgy hasznosíthatják a korábban végzett szakemberek is.

Csaba György - Sejtbiológia
Annak, ​aki régebben tanult biológiát, eddig nemigen állt módjában, hogy ismereteit magyar nyelvű szakirodalom alapján korszerűsítse. Csaba György professzor sikerrel oldotta meg azt a feladatot, hogy az érdeklődők kezébe olyan sejtbiológiát adjon, mely röviden, világosan tartalmazza az újdonságokat, melyek az elmúlt kb. 30 évben, annak is a végefelé a sejtről, aIkatrészeiről,ezek funkcióiról a kutatók előtt feltárultak. Rendszeresen utal a szerző arra is, hogy az egyes sejtalkotók, sejtfunkciók hogyan vesznek részt kóros folyamatok kialakulásában. Lebilincselő stílusa és szellemes ábrái magukkal ragadják az olvasót, akit szinte megbabonáz a természet - itt is megmutatkozó - csodálatos rendje. Figyelmébe ajánljuk a könyvet orvosoknak, biológusoknak (pedagógusoknak!), felvételire készülő diákoknak de gondolatébresztő lehet gyógyszerészek, állatorvosokéis mezőgazdasági kutatók számára is.

Dr. Ralph Bircher - Szigorúan ​bizalmas - A táplálkozástan titkos dokumentumai
Eszkimók, ​bantuk, vikingek, svájci hegylakók, új-guineai batátaevők. Böjt, nyersétrend-terápia, fehérjeminimum-kísérletek, permeabilitás-patológia. Megfigyelések és kísérletek az orvostudomány fehér foltjának számító táplálkozástan területéről. A könyv tallózó a Wendepunkt nevű folyóiratból, amely az elmúlt évszázad folyamán ötven éven keresztül gyűjtötte a világ szaklapjaiban megjelent cikkeket és tanulmányokat a táplálkozásról és az egészségről. A könyvben összegyűjtött teljesen egyedülálló néprajzi megfigyelések egyértelműen bizonyítják: civilizációs táplálkozás nélkül nincsenek civilizációs betegségek.

Covers_268753
Az ​emberi test Ismeretlen szerző
4

Ismeretlen szerző - Az ​emberi test
A ​kötet a tudományos ismeretterjesztés szintjén alapos, részletes áttekintést ad az emberi test felépítéséről, méghozzá az eddig megszokott szervcsoportról-szervcsoportra haladó didaktikus tárgyalásmódtól eltérően (bár a fejezetcímekben ezek szerepelnek a könnyebb kezelhetőség kedvéért), egyetlen célirányosan működő egységként kezelve a testet, amelynek minden egyes alkotórésze ok-okozati összefüggésben van egymással. A könyvben egyebek között olyan folyamatokról olvashatunk részletes, szakszerű, ugyanakkor populáris stílusban, mint a növekedés, a sejt felépítése és működése, a légzés, a szív, az érzékszervek, az agy vagy a genetika és öröklődés titkai. A kötet végén a szómagyarázat és tárgymutató található. A szöveget számos színes, nagy alakú fénykép, szemléltető- és folyamatábra, táblázat egészíti ki.

Donáth Tibor - Anatómiai ​nevek (A-Z)
Az ​orvosi szaknyelv alapját az anatómiai szavak képezik, melyeknek nemcsak ismerete, hanem értése, értelmezése is fontos eleme az orvosi gondolkodásnak. Az anatómiai szakkifejezések, összességükben az anatómiai nomenklatúra, nem csak a múltban, a jelenben is jelentősen változik. A morfológia rohamos fejlődésével, döntően az új technikák, a képalkotó eljárások nyomán új dimenziók nyílnak, új felismerések, új fogalmak, elnevezések nyernek polgárjogot és bővítik az anatómiai nevezékek hivatalos listáját. Donáth Tibor jelen munkája az 1998-ban nemzetközileg elfogadott Terminologia Anatomica alapján készült. E kiadás up.to-date szintre teszi szerző azon könyvírói munkásságát, melyet e témában 1952 óta folytat. A könyv tartalmazza mindazon latin és görög főnevek német, alany- és birtokos esetét, részletes értelmezését, melyek az anatómiai terminológiában szerepelnek, majd értelmezi a belőlük képzett, összetett anatómiai neveket. A munka jelentős támogatást ad az anatómiát megismerni kívánóknak, de elsősorban nélkülözhetetlen az orvostanhallgatók anatómiai tanulmányaihoz. Külön fejezet sorolja fel mindazon szerzők neveit és rövid életrajzi adatait, akik mint egy-egy struktúra első leírói, nevük alapján, mint eponímák honosodtak meg az orvosi szaknyelvben és előszeretettel használatosak a klinikai orvosi irodalomban. Függelékként rövid nyelvtani útmutató ad segítséget a latin és görög szakszavak képzéséhez, azok helyes verbális és írásos használatához.

Peter Abrahams - Az ​emberi test atlasza
A ​mindenre kiterjedő magyarázatoknak köszönhetően gyorsan és könnyen megérthető az emberi test anatómiája. A világos, de igen informatív szöveg az átlagolvasó és az egyetemi hallgatók számára egyaránt élvezetessé teszi az emberi test anatómiájáról szóló tudnivalókat. A könyv kilenc fejezetre bontva taglalja az emberi test működését. Minden fejezet részletesen bemutatja a különböző csontokat, izmokat, idegeket és belső szerveket, s beszámol arról, hogy miképp működnek egymással szoros összefüggésben. A könyvet több mint négyszáz színes ábra és fénykép teszi szemléletesebbé. Az ábrák mellett mindenhol megtalálható a test különböző részeinek latin és magyar elnevezése.

Ibrahim A. Kapandji - Az ​ízületek élettana I-III.
Dr. ​Adalbert I. Kapandjit senkinek nem kell bermutatni. Számos nemzetközi társaság tagja, hosszú ortopédiai sebészeti és később kézsebészeti pályafutás után napjainkban minden idejét a már tizenegy nyelvre lefordított három kötetes munkájának, Az ízületek élettana című könyve új kiadásának szenteli. Hasonlóan a korábbi kiadásokhoz, Dr. Kapandji személyesen rajzolta meg valamennyi ábráját - színesben! Ő nemzetközileg ismert személyiség az ortopéd sebészek és a fiziko- és manuálterapeuták körében. Műve elsősorban a következő szakterületeken használható: manuálterápia, masszázsterápia, fizikoterápia, az osteopathiák kezelése, továbbá mindenkinek értékes, akit érdekel az emberi test biomechanikája. A FELSŐ VÉGTAG Az izületek élettana című kézikönyv - főként a rendkívül könnyen átlátható ábrák segítségével - páratlan ismeretanyagot nyújt az olvasónak ahhoz, hogy megértse a felső végtag ízületeinek működésėt. A viszonylag rövid szövegek mellett (amelyek a páros oldalakon találhatóak) a kiváló minőségű, egyértelmű és egyszerű ábrák verbális magyarázat nélkül is tökéletesen megérthetők. Az új kiadás tartalmából: • A váll és a könyök funkcióinak új tesztjei • A Codman-féle paradoxon logikus magyarázata • A pronatio-supinatio szerveződése az alkar két csontja alapján • A pronatio-supinatio erőpár alkarról a kézre történő átvitelének mechanizmusa • A kéztő (carpus) új élettani interpretációja; - új fogalmak, például a D.I.S.I és a V..S.I magyarázata • A hüvelykujj oppositiója általános számszerűsítésének ma már nemzetközileg elfogadott eljárása • A dinamikus, mozgással asszociált fogás koncepciója, ami lényegbevágóan fontos a kéz funkcióinak pontos megítéléséhez • A kéz szimbolikus és emocionális értékének szemléltetése • Új szinoptikus táblázat a felső végtag idegeinek összefoglalásához, valamint egy új diagnosztikai teszt a nervus uinaris károsodásának magasan az alkarban való észlelésére AZ ALSÓ VÉGTAG Immár hatodik kiadáásában Az ízületek élettana cimű kézikönyv második kötete teljesen átírt, megújított anyagot tartalmaz. A közel negyven éven át gyűjtött és rendszerezett anyag ismét azt a biomechanikát állítja a középpontba, amelyet egy időben az anatómusok szívesen kinevettek. Ennek az átfogó és pontos anatómiai munkának az eredményeképpen, amely teljes mélységében feltárja az emberi mozgásszervek működését, a biomechanika olyan tudományággá vált, amelyet már senki sem nélkülözhet mindennapos gyógyító vagy tudományos munkájában. Az új kiadás tartalmából: • Áttekintő táblázatok magyarázzák el a térd működési stabilitását • Magyarázata annak, hogy miért van két csont a lábszárban, a boka anatómiájának alapján • Az általános, univerzális ízület elmélete a boka és a lábfej csontjainak ízületi kapcsolódásain át • A láb rekeszes szemléletű bemutatása • Új fejezet a járásról • Az alsó végtag beidegzésének új áttekintő táblázata • A mű függelékében otthon elkészíthető háromdimenziós mechanikai modellek leírásával, amelyek segítik a működés megértését Még az előző kiadásokhoz viszonyítva is bővítve és gazdagítva, kitüntetett helyet érdemel a diákok és elismert gyakorló szakemberek, sebészek, reumatologusok, rehabilitációs specialisták, valamint az összes fizioterapeuta és mindazok könyvespolcán, akiket érdekel a mozgás. A GERINC, A MEDENCEÖV ÉS A FEJ Mostani hatodik kiadásában a szerző Az ízületek élettana harmadik kötetét a nemzetközi nómenklatúra szerint új anyagrészekkel, színes ábrákkal és illusztrációkkal teljesen átdolgozta. Az új kiadás tartalmából: • Az erteria vertebralis bemutatása, amely törékeny és érzékeny a rosszul elvégzett manipulációk által okozott károsodásokkal szemben • A pediculus vertebralis struktúrájára vonatkozó ismeretanyag kibővítése, amely így nagyfokú fejlődéshez vezetett a gerincsebészetben • A mindennapi és a professzionális életben felvett különféle testhelyzetek ismertetése • A perineumot tárgyaló teljesen új fejezet a perineummal kapcsolatos összes testi funkciónak szentelve (vizelés. székelés. merevedés, vajúdás és szülés) • Az articulatio temporomandibularis kapcsolatainak, müködésének ismertetése • Az arcizmok mozgásainak, a mimikának szerepe • A szemgolyó mozgásai A gerinc többé nem anatómiai rejtély. A szerző e kötetben világosan elmagyarázza, hogy különböző segmentumainak (nyaki/cervicalis, melikasi/thoracalis, ágyéki/lumbalis, keresztcsonti/sacralis) sajátos vátozatai ellenére felépítésének szerkezeti és funkcionális elvei azonosak, bármelyik segmentumot tekintjük is. Az élettana egyszerű és logikus. A szerző világossá teszi, hogy a gerinc két fő funkciója - a stabilitás es a mobilitás - közötti gondos egyensúllyal biztosítja a gerincvelő védelmét. A gerincen koronaként ül a fej, amely szociális és relációs szerepet játszik, minthogy rajta helyezkedik el öt érzékszervünk, amelyek közül négy közvetlenül kapcsolódik az agyhoz.

Szent-Györgyi Albert - Az ​élő állapot
Ősidők ​óta íratlan közösségi törvény szerint figyelt az ember a bölcsek szavára. Sorozatunk új kötetében egyre szorosabban együvé tartozó emberi közösségünk bölcse adja át tapasztalatait, melyeket a legnagyobb emberi kaland, a tudományos kutatás hétköznapjai során felhalmozott; szavát hallatja korunk nagy öregeinek tanácsában a Föld nevű bolygón élő emberi törzs sorskérdéseiről.

Gerhard H. Eggetsberger - Csúcsformában ​mindig, mindenhol
Úgy ​érzi magát, mintha kilúgozták volna? Esténként folyton fáradt, és a hét végén sem akcióra kész? Könnyen segíthet rajta, ha a saját testében rejtőző energiagenerátort működtetni tudja. Mit, hol, hogyan? Eggetsberger PCE-gyakorlatsora könnyen elsajátítható férfinak, nőnek, idősnek és fiatalnak. Hogy mennyire egyszerűen, ezt mutatja be a szerző, aki hat lazító gyakorlatot választott ki a legeredményesebbek közül, hogy feloldja a leblokkolt életenergiát. A hetedik a PCE-tréning, a medenceizomzat könnyedén megtanulható ellazítása, amely azonnal megindítja az energia szabad áramlását. Az agy azonnal feltöltődik, újra lendületbe jön. Ám ugyanígy lendületet kap a szerelmi élet is, hiszen ez az energia, amely mindannyiunkban ott szunnyad és felébresztésre vár, nem más, mint az élet- és szexuális energia, amelyet a jógik kundalininek, a taoisták csinek neveznek. Eggetsberger biokémikus, aki felfedezte az agy pszichogén mezőit. A legmodernebb mérésmódszerekkel erősítette meg az egyszerű tényt: bárki elő tudja magából csalni ezt az életenergiát.

Jean Vanier - Hazatérésünk
Jean ​Vanier, a _Bárka_ és a _Hit és fény_ közösségek alapítója, fogyatékos emberekkel vállalt életközösséget. Mozgalma mára elterjedt az egész világon. Könyvei számos nyelven váltak közkedvelt olvasmánnyá. Vanier egy gazdag élet tapasztalata alapján fejti ki: minden ember sajátos értéket hordoz, szeretetre képes és szeretetre méltó. A boldoguláshoz egymáson keresztül vezet az út. "Haza kell találnunk" mindnyájunknak, egy olyan közösségbe, amelyben gyarlóságainkkal együtt elfogadnak és szeretnek bennünket, és amelyben mi is megtaláljuk mások szeretetét. Könyvének célja, hogy e hazatérésben segítse az olvasót.

Szent-Györgyi Albert - Az ​anyag élő állapota
"Valószínűleg ​minden biológus eljut ahhoz a kérdésfeltevéshez, hogy -Mi is az élet?- Az is bizonyos, hogy senki nem adott kielégítő választ még erre a kérdésre. A tudomány arra a tapasztalatra épül, hogy a természet értelmes kérdésekre értelmes válaszokat ad, következésképpen amennyiben nincs válasz, minden bizonnyal a kérdéssel van baj. A kérdés ugyanis hibás, minthogy -élet-, mint olyan, nem létezik - még soha senki nem látta. Amit láttunk, azok anyagi rendszerek, amelyek azzal a csodálatos tulajdonsággal rendelkeznek, hogy élők. Az -élet- - egyfajta minőség, és a kérdés e minőség mibenlétében áll." "A biológus négy mérettartományban érdekelt: a makroszkopikus, a mikroszkopikus, a molekuláris és a szubmolekuláris, vagyis elektrontartományban. A biológia az első három szinten gyorsan követte a fizikát, nem törődött azonban a negyedikkel..."

Stefan Silbernagl - Agamemnon Despopoulos - Élettan
Ebben ​a kis alakú, könnyen kezelhető, tömör és nagyon szemléletes könyvben megtalálható minden, amit az ember élettanáról tudni kell. Tökéletesen segíti a vizsgákra való felkészülést, minden vizsgakérdésre benne van a válasz. De nem csak az egyetemi hallgatók, hanem a különböző egészségügyi szakemberek számára is nagyszerű lehetőséget nyújt a gyors és hatékony tájékozódásra, tanulásra. Az egy oldal egy ábra szerkezet jó áttekinthetőséget biztosít. Az ábrák a könnyebb megértést, és tanultak jobb rögzülését segítik. A szerzőgárda harminc éve tökéletesíti kiadásról kiadásra a zsebatlasz tartalmát, aktualizálva azt mindig a legújabb tudományos eredményekkel.Egy könyv, ami mindent tud - azoknak, akik tudni akarnak.

Bagdy Emőke - Relaxáció, ​megnyugvás, belső béke
Elfáradtál? ​Feszült vagy? Nem tudsz elég jól koncentrálni? Nem megy a tanulás elég hatékonyan? Döcög az egészséged? Ideges tünetekkel bajlódsz? Neked készült ez a segítség! Tegyél próbát, miképpen tudod a rejtett belső erőket a szolgálatodba állítani! Tanuld meg felhasználni erőforrásaidat! Állj szóba a belvilággal, az érzelmi tudatoddal, amely bölcsebb, mint gondolnád. Csak a tapasztalatodban bízz! Mindent megtudsz, megismersz, ha kipróbálod az elmédben rejlő kincsek felhasználását. Jóleső ellazulást, megnyugvást, belső békét, örömteli belső utakat kívánok: Bagdy Emőke ٭ A kötet bevezet a relaxáció és a meditáció alapjaiba, hogy jobban értsük azt a csodálatos világot, amelybe a hangoskönyv segítségével belépünk. A CD-n hét, Bagdy Emőke által összeállított és vezetett relaxáció/meditáció szerepel mp3 formátumban. (Közülük négy audio formátumban is meghallgatható.) A programok között akad stresszmentesítő mélyrelaxáció; koncentráció-fejlesztő meditáció; gyors, hatékony önellazítás; egészséggondozó meditáció és a teljesítményhelyzetekre felkészülést megerősítő relaxáció is. Szövegük a könyvben nyomtatott formában is szerepel, azok számára, akik saját hangjukon szeretnék rögzíteni és hallgatni a gyakorlatokat.

Judy Hindley - Colin King - Hogyan ​működik a test?
Gondoltad ​volna, hogy a tested olyan, mint egy tökéletesen működő, izgalmas gépezet? Pedig nem is olyan nehéz elképzelni! Ebből a könyvből ügyes gépek segítségével ismerheted meg a tested működését. Azt is megtudhatod, mi kell ahhoz, hogy az alkatrészek olajozottan, precízen dolgozzanak, és még véletlenül se rozsdásodjanak be!

Lissák Kálmán - Élettani ​gyakorlatok és bemutatások
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Richard Walker - Az ​emberi test
Fedezd ​fel, hogyan működik a testünk – a legparányibb sejtektől a bennünket életben tartó szervrendszerekig. Tudd meg, mennyi vért pumpál a szíved nap mint nap. Nézd meg belülről a füledet és az orrodat, és ismerd meg, hogyan működik. Fedezd fel, hány izmot használsz, amikor mosolyogsz. Szülőknek: • Segít kialakítani az önálló olvasás szokását • Ismerteti a témával kapcsolatos alapvető tudnivalókat, bővíti a szókincset • Táplálja a gyerekek kíváncsiságát környező világunk iránt • 7 éves kortól

Borisz Fjodorovics Szergejev - Isznak-e ​a halak?
Isznak-e ​a halak? Miért esznek követ a rozmárok? Hogyan készít vizet a rozmár? Miért és mivel világít a Szent János-bogár? Hogyan tájékozódnak a bálnák? Kikelhet-e két csirke egy tojásból? Képesek-e az elektromosságot, illetve a mágnesességet érzékelni az állatok? Vannak-e "szárazföldi" halak? Hogyan működik szervezetünk hidraulikája? Ki látott már piros havat? Csak a mesében élt a tűzmadár? Ilyen, és még számos ehhez hasonló kérdésre kapunk választ Szergejev könyvéből, mely az állatélettan számtalan, sokunk előtt ismeretlen érdekességét tárgyalja. A könnyen érthető jó stílussal megírt könyv nemcsak hasznos ismeretekkel gazdagítja tudásunkat, hanem szórakoztató olvasmány is.

Nick Arnold - Hús, ​vér és egyéb nyalánkságok
Ha ​úgy gondolod, hogy bírod a tudomány gusztustalanabb arcát, akkor olvasdd el ezt a könyvet, és ismerd meg a szike által feltárt igazságot! Rémísztő részletek, furmányos feladványok, tanulságos tesztek és komikus képregények...

Wisniewska Roszkowska - A ​nők másod- és harmadvirágzása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Piet Vroon - Anton van Amerongen - Hans de Vries - A ​rejtett csábító
A ​szaglás meghatározó szerepet tölt be életünkben. Tudatosodott és tudattalan szagélményeink befolyásolják döntéseinket, érzelmeinket, kapcsolatainkat. "Orrunknál fogva vezetnek" a másik nem feromonjai. Hogyan hatnak a szagok az anyaméhtől a késő öregkorig, milyen a szaglórendszer felépítése, mennyire tudjuk elkülöníteni a szagokat, az egyes szagingerek hogyan módosítják egymás hatását? Mire képesek a parfümök, érdemes-e hivatalos ügyeket "parfümfelhőben" intézni, elleplezik-e az illatszerek a természetes testszagokat, a feromonokat? A könyvben áttekintést kapunk a történelem "szagos" oldaláról. A szagláskutatást 2004-ben jutalmazták Nobel-díjjal. A rejtett csábító minden kérdésre izgalmas és néha meghökkentő választ ad, amit valaha is feltettünk vagy feltehettünk volna a szaglással kapcsolatban. Legősibb és legkevésbé kutatott érzékszervünkről nem sokat tudtunk idáig. Itt az ideje, hogy beleüssük az orrunkat egy olyan dologba is, amely meghatározóan befolyásolja mindennapjainkat.

Anthony Smith - Testünk ​titkai
Ritkán ​olvashatunk ehhez hasonló könyvet. Írója, Anthony Smith, felfedezi számunkra az emberi testet, annak tulajdonságait, képességeit, tökéletlenségeit és furcsaságait, s mindezt oly módon, hogy az átlagolvasó megérti, a szakértő pedig egyetért vele. Nem a betegségekre s a gyógyításra helyez a hangsúlyt, hanem mindig figyelembe véve az ember fejlődésének történetét, az embert mind biológiai és társadalmi lényt mutatja be. Az emberi test mechanizmusát minden félelem, hamis tisztelet és szépítés nélkül írja le, hogy mindent megtudjunk önmagunkról. Nem tagadja: a test néhány funkciója tökéletlen, sok vonatkozásuk nem ismert, de valamennyire ráirányul az emberiség élénk érdeklődése. A központi témája a nemiség és a szaporodás, mivel az életfolyamatban is uralkodó szerepük van. A könyv első fele nyomon követi a test fejlődését a fogamzástól a terhességen, a születésen, a pubertáson és az öregkoron át a halálig. Eközben számos elbűvöli kitérőt tesz. Figyelmet szentel - külön-külön az olyan kérdéseknek, mint a körülmetélés, az öngyilkosság, a vércsoportok, az ikerszületések, valamint ezer egyéb olyan problémát tárgyal, melyek állandóan érdeklődést keltenek, de melyek ritkán képezik kutatás tárgyát, s melyekre ritkán kapunk feleletet. Ezek közé taroznak olyan kérdések, mint a színvakság gyakorisága, a hemofília előfordulása Viktória angol királynő családjában, a szülészeti fogó története és az anyatej ára. A következő fejezetek részletesen áttekintik az emberi test legfontosabb szervei, az agy, az alvás, a beszéd, az öt érzékszerv, az emésztőrendszer, a kiválasztás, a légzés, a szív és a vér, a csontváz és az izmok funkcióit. Végül a sugárzás káros hatásával foglalkozik. A téma fejlődéstörténeti megközelítése és az ezzel összeötvöződő olthatatlan kíváncsiság megbízható és világos tények tárházát adja, gyakran finom, száraz humorral fűszerezve mondanivalóját. Egyetlen olvasó sem fogja unalmasnak találni a könyvet, és nem fog csalódni akkor sem, ha kérdéseire választ keres benne.

Harsing-elettan-korelettan
Élettan, ​kórélettan Ismeretlen szerző
4

Ismeretlen szerző - Élettan, ​kórélettan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

V. V. Frolkisz - Az ​öregedés és az életkor
Az ​öregedést igen gyakran összetévesztik az öregséggel, ezért sokan - különösen a fiatalok - úgy vélik, hogy ebben a kérdésben nem róluk van szó. Pedig bármilyen furcsán hangzik, az öregedés a fiatalkorban kezdődik, sőt a gyermekkori testi ártalmak jó része is éppen az idősebb korban okoz súlyosabb gondokat és keseríti meg az ember mindennapjait. Ezért az idős korra legalább olyan gondosan kellene felkészülni, mint a felnőttkorra. Ez a könyv éppen ehhez a felkészüléshez nyújt páratlan segítséget, bár az idősebb korosztály számára is bőven van mondanivalója. A szerző a gerontológia tudományának nemzetközileg elismert művelője, és tekintélyes kutatógárda munkáját irányítja. Könyvében részben a saját intézetében, részben a tudomány más műhelyeiben elért több évtizedes kutatás eredményének a javát foglalja össze, mégpedig az olvasó számára is hasznosítható módon. Sorra veszi a szervezet fontosabb öregedési elváltozásait, azok jellegét és okait, a különböző jellegzetes betegségeket, valamint megelőzésük módjait, különös tekintettel a megfelelő életmódra.

Jeanne Rubner - A ​tudásról és az érzésről
Miként ​dolgozik és mûködik az agyunk? – ez a kérdés a természettudományok egyik legizgalmasabb témája. Hogyan látunk, hallunk, hogyan mûködik a szaglásunk? Miért és hogyan vagyunk képesek beszélni? Mi az intelligencia? Minek köszönhetõen zavarodnak össze a szürkeállomány agysejtjei, és hogyan nyilvánul meg mindez az érintetteknél? - egymást követik azok a kérdések, amelyeknek Jeanne Rubner rendkívül alaposan utánajár e könyvében. Munkája során felhasználhatta a legfrissebb kutatási eredményeket, hiszen éppen az újabb képalkotó eljárásoknak - mint például a pozitronemissziós tomográfiának és a mágnesesrezonancia-vizsgálatnak (MRI) - köszönhetõen sikerült az embernek elsõ alkalommal bepillantania az agyba a gondolkodás folyamata közben. A szerzõ emellett a mesterséges intelligencia jelenét és jövõbeli lehetõségeit is taglalja, azaz egy olyan kutatási területtel foglalkozik, amelynek eredményei a legnagyobb mértékben képesek megváltoztatni az ember további életét.

Kabán Ferenc - A ​természet nyomdája
Németh ​László arra figyelmeztet, hogy "Az élettan, Harveytől Szentgyörgyiig, mindig akkor fejtett meg valamit, ha élettani jelenségeket vegyi és fizikai jelenségekre tudott visszavezetni. Ahol a fordított utat járják, a vívmányok helyett rendesen köd, vagy legjobb esetben művészet tört be a tudományba..." A genetikai kód felfedezése ezen az "egyenes úton" nyitott új korszakot a biológia történetében. E felfedezés nyomán beszélhetünk a tudományos fejlődés új szakaszáról, amelyet joggal tekinthetünk biológiai forradalomnak; nincs kizárva, hogy a molekuláris fiziológiával és genetikával beköszöntő biológiai forradalom életünket sokkal jelentősebb mértékben változtatja meg, mint akár a XIX. század ipari forradalma, akár napjaink műszaki forradalma. E könyv célja, hogy az igényesen érdeklődő nagyközönség számára színvonalasan de közérthetően, gondolatokat ébresztően bemutassa azokat a nagy horderejű felfedezéseket, amelyek a nukleáris biológia területén s különösképpen az élő szervezetben az információátvitel mechanizmusát illetően történtek.

Ismeretlen szerző - Alkalmazott ​élettan-kórélettan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mándi Barnabás - Anatómia ​- élettan
Az ​anatómia - élettan hatalmas ismeretanyagot takar, amelyből nem könnyű azokat kiválasztani, melyek a középfokú oktatásban igazán szükségesek és hasznosak. Bonyolítja a helyzetet az, hogy különböző igényeknek kell vagy kellene eleget tenni, hiszen nyilvánvalóan különböznek az egészségügyi szakiskolai tanulók, szakközépiskolások, valamint azok igényei, akik érettségi után szakirányú egyetemen vagy főiskolán szeretnének tovább tanulni. A tankönyv megírásakor szem előtt kellett tartanom azt is, hogy azok a tanulók, akik e tankönyvből tanulnak, munkájuk nagyobb részét már a XXI. században végzik, így a legújabb ismeretekkel is rendelkezniük kell ahhoz, hogy az egészségügyi ellátás rohamosan fejlődő igényeinek meg tudjanak felelni. A tanulást és megértést elősegíti az Anatómiai Atlasz, valamint azon Anatómiai Munkafüzetek használata, melyek jelenleg is a tanulók rendelkezésére állnak. A könyv sűrűn szedett sorai nem képezik a tananyag részét, egyetlen céljuk a tantárgy megkedveltetése, valamint annak bizonyítása, hogy önmagában az anatómia - élettan anyagának ismerete alapján milyen sok jelenség, betegség lényege válhat érthetővé.

Donáth Tibor - Anatómia ​- Élettan
Egy ​élő szervezet – könyvünk esetében az emberi szervezet - megismerése egyet jelent a szerkezet és működése, megismerésével. Az emberi test szerkezetét, felépítését az anatómia, működését, életjelenségeit az élettan tárgyalja. Jóllehet a modern kutatásban e két tudományág elvált egymástól, az oktatásban szerencsésebb, ha az anatómia és az élettan egységes szemlélete érvényesül, hiszen a működés /a funkció/ mindenkor a szerkezet /a struktúra/ szoros függvénye; ugyanakkor a működés visszahat a szerkezetre, és azt alakíthatja. Dr. Donáth Tibor professzor – elsősorban középiskolások számára készült – tankönyve e szemlélet jegyében foglalja össze az anatómia és az élettan ismeretanyagát.

Törő Imre - Az ​élet alapjai
- ​Élő és élettelen - Az élet fizikai alapjai - Az élet molekuláris alapjai - A sejt evolúciója - Az eukarióta sejt - A szaporodás alapjai - Az öröklődés alapjai - Az élő szervezet védekezése - Az öregedés alapjai - Az élet környezeti alapjai

Szél Éva - Az ​egészséges gyermek fejlődése, táplálása, gondozása
A ​gyermek biológiai fejlődése és a gondozás gyakorlati ismereteinek elsajátításához szükséges információk.

Dr. Malomsoki Jenő - Teljesítmény-élettani ​praktikum
Jelen ​praktikum az 1979-ben megjelent Gyakorlati spiroergometria (Medicina) második, bővített és átdolgozott kiadása. A praktikum elsősorban gyakorló, illetve szakvizsgára készülő sportorvosoknak, edzőknek, egyetemi és főiskolai hallgatóknak íródott, de sportolóknak is hasznos olvasmány lehet. A most megjelenő könyv a „Teljesítmény-élettani praktikum” címet kapta, s az előző mű alapjaira támaszkodva ismerteti a teljesítmény-élettan elméleti és gyakorlati anyagát - a kor igényének megfelelően. Az egyes fejezetek részletesen tárgyalják a teljesítmény-élettan témáját, az edzettség élettani fogalmát és vizsgálatát, valamint az izomanyagcserét és az energiaszolgáltató folyamatokat. A Szerző foglalkozik továbbá a testösszetétel vizsgálatával, a testzsír mérésére használt eljárásokkal. A könyv értékes fejezete a különböző típusú ergométerek ismertetése és a terhelés típusának megfelelő ergométerek kiválasztása. A spiroergometria című fejezetben megismerhetjük a terheléses gázcsere vizsgálatát, a percventilláció, a respirációs oxigénhasznosítás, a légzés gazdaságossága, a relatív aerob kapacitás és az edzettség közötti összefüggést, valamint az oxigénpulzus fogalmát. Az idegrendszeri aktivitás és a fáradás vizsgálata a Szerző által először alkalmazott módszerek, pl. a reakcióidő mérés nemzetközileg is újdonságnak számított és napjainkban is alkalmazzák. Külön kiemelendő a Szerző mozgássérülteken végzett vizsgálata, amely bizonyítja, hogy úgy a paraplégeknél, mint a protetizáltaknál a mozgásképesség csökkenése, mely a légző izmokat is érinti, csökkent oxigén felvevő képességgel járhat. A rehabilitáció során rendkívül fontos az optimális intenzitású kondicionáló torna megadása. Összességében a „Teljesítmény-élettani praktikum” című könyv mind elméleti, mind gyakorlati szempontból hiánypótló és megfelelő segítséget nyújt a téma oktatásában, valamint gyakorlati alkalmazásában.

Kollekciók