Ajax-loader

'mordvin' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Haz_tetejen
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Ház ​tetején egy fél lepény
Vajon ​van-e eleven egérfogó? Bizony van: a macska! Miféle nagyapa az, aki szakállt növeszt a hátán? Ez a nagyapa nem más, mint a gyalu. Mező közepén hússal teli tányér - mi az? Sokáig törhetnénk a fejünket, mire megfejtenénk, hogy - egérfészek. Találós kérdések gyűjteménye ez a kötet, melyet Mándoki László néprajzkutató állított össze rokon népeink rejtvényeiből. A finnek, lappok, vogulok, osztjákok mellett helyet kaptak a lív, mari, komi, mordvin, udmurt népek találósai is. A gyönyörű illusztrációk Vida Győző tehetségét dicsérik.

Er%c5%91s_mack%c3%b3
Erős ​mackó Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Erős ​mackó
Hajdanában, ​sok ezer esztendővel ezelőtt élt a Káma folyó vidékén egy nagy család, a finnugorok. Sokáig éltek együtt, lassan azonban az ősi nagy család felbomlott, szétszóródott a szélrózsa minden irányában, és minden ága más-más földön találta meg a maga új hazáját. De akármerre mentek is, mindig rokonok maradtak, mert egyszer régen együtt éltek, egy nyelvet beszéltek, együtt vadásztak, halásztak, együtt ettek-ittak, vigadtak... Kötetünkben most csupa olyan nép meséit, dalait olvashatjátok, akik réges-régen a mi ükapáink ükapjának a testvérei voltak, és hasonló életükről hasonló meséket mondtak. Ne feledjétek el megnézni Rékassy Csaba szép, művészi rajzait sem, melyek a meséket kísérik.

Img_0006
Finnugor ​kalauz Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Finnugor ​kalauz
A ​magyarok nyelvrokonai Skandináviától Nyugat-Szibériáig népesítik be Észak-Eurázsiát. Az utóbbi években sok változás történt életükben. E kötet szerzői helyszíni tapasztalatok birtokában hiteles képet adnak az egyes népek mai helyzetéről. A bevezető fejezetek nyelvrokonsággal kapcsolatos, őstörténeti, történelmi kérdéseket tárgyalnak. A kötetet térképek, fotók, könyvajánló, címjegyzék és mutatók egészítik ki.

Misuta János - Erzja ​szerelmei
Stepan ​Erzja 1876–1959 között élt mordvin szobrász. Fiatal korában végig barangolja Firenze, Róma, Sienna múzeumait. Európai mesterektől tanul. Párizsba megismerkedik Rodin művészetével. Az 1914-es háború Szentpéterváron éri, ahol az Osztrák–Magyar Monarchia nagykövetének leányát formázza meg, és megismerkedik Kun Júliával, aki ekkor vendégségben tartózkodik a grófnál. Egy pillanat alatt egymásba szeretnek, de búcsú nélkül válnak el, mert a Monarchia hadüzenetét átadva a gróf, azonnal hazarendeli. A háború és a tizenhetes forradalom ott tartja Erzját. Közben Júlia Bécsből menti a magyar őszirózsás forradalom és a márciusi kommunista puccs bukása után a baloldali embereket. Többnyire Oroszországba. A különítményesek Júliát is célkeresztbe veszik. Menekülnie kell. A bejáratott menekülési útvonalat választja: Moszkvába megy. Ismét találkozik a szobrásszal, szerelmük kiteljesedik.1928-ban szovjet művészek párizsi kiállítása alkalmával Erzja emigrációra határozza el magát, Argentínába menekül. 1951-ig él megbecsülten Buenos Airesben, ahol a szobrászat géniuszának tartják. Minden évben kiállít. Londonban az Akadémia tagjává választják. 1950-ben meggyőzik a szovjet szervek, és ő repatriál.Júlia, terhességére hivatkozva megszakítja Krasznojarszkba történő áthelyezését és visszamegy Moszkvába, ahol a külügyi népbiztos munkatársa lesz, majd ott van a teheráni konferencián, mint fordító. Még egy gyermeke születik férjétől, akit Berlinben suhancok lőnek le a Béke napján. Ő haza akar jönni. Ötvennyolcban sikerül neki, de nem viseli el a szovjet követség és magyar cinkosai Nagy Imre és a forradalom résztvevői elleni megtorlását. Megtudja, hogy Erzja repatriált, de hiába Moszkvában él, a hírek nem jutottak el hozzá. Levelet ír, amely már utolsó napjaiban találja meg a művészt. Juhász Ferenc gondolatával fejeződik be a regény „mond, hova szaladtál, mért futottad meg, e messzeséget?”

Ismeretlen szerző - Finnugor-szamojéd ​(uráli) regék és mondák I-II.
Ritka ​vállalkozás kétkötetnyi eredményét veheti kézbe az Olvasó. A nagy és kis finnugor, valamint a magyarral távolabbi nyelvrokonságban lévő szamojéd népek rege- és mondakincséből kaphat ízelítőt. E roppant gazdag, ősi, a civilizációtól szinte a közelmúltig érintetlen folklóranyagban a magyarság kultúrájának - történelmének, néprajzának, hitvilágának - forrásvidékét sejthetjük. Ezért is van helye éppen ebben a környezetben néhány közismert, illetve kevésbé ismert magyar regének és mondának is. Minden egyes összetartozó mondatömböt bevezető tanulmány előz meg, részletes jegyzetanyag és ajánló bibliográfia követ. A válogatás figyelemreméltó értéke, hogy a szövegek túlnyomó részét eredeti nyelvből fordították, sőt, némely darabja friss gyűjtésből származik. Mindkét kötet végén gazdag, nagyobbrészt archív fekete-fehér és színes fotóanyag található. A Móra új kiadványát mind az érdeklődő fiataloknak, mind pedig a magyar, a történelem szakos tanároknak és a szakembereknek is szívesen ajánljuk.

Niilo Valonen - Rácz István - A ​finnugor népek népművészete
A ​kötet az egymástól évszázadokkal, sőt évezredekkel ezelőtt elvált finnugor népek díszítőművészetének rokon és eltérő vonásait vizsgálja. A díszítőművészet korszakait és műfajait egységben látja és láttatja, s egységes szemlélettel mutatja be az egymást követő történeti korok finnugor népművészetének alakulását.

Sziklasz%c3%a1lon_%e2%80%8bsz%c3%a9p_galamb
Sziklaszálon ​szép galamb Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Sziklaszálon ​szép galamb
Rab ​Zsuzsa jelenlegi válogatása a maga műfaji változatosságával és a bemutatott népek sokféleségével, egyetlen kötet a keretén belül, magyar nyelven az eddigi legnagyobb vállalkozás a Szovjetunió népei gazdag folklórjának bemutatására. Az itt válogatott anyag közzététele önmagában is fontos esemény, hiszen a népköltészet hazai értői, kedvelői eddig ismeretlen vagy kevésbé ismert világba nyernek bepillantást. Ám ennek a kötetnek csupán egyik értékadó sajátossága ez a gonddal összeállított folklorisztikai tabló. Igazi jelentőségét mégis azoknak a költői értékeknek összessége adja, amellyel ezek az alkotások elmondták, kifejezték eme kontinensnyi föld különböző népeinek érzelmi, gondolati világát. És ezeket a költői értékeket csaknem eredeti fényükben, színárnyalatukban csodálhatjuk meg Rab Zsuzsa ritka leleményességű fordításai segítségével. A válogatás nemcsak térben, hanem időben is izgalmas szellemi kalandozást, meglepő zsákmányokkal kecsegtető vadászatot kínál az olvasónak. A helyi jellegzetességek, a nyelvcsaládok különfélesége, a hagyományok erősen elütő arculata mellett, a kötetben jól megférnek egymással a tegnapi és a több évszázados, sőt évezredes, vagy még ennél is régebbi múlt emlékei. A magyar olvasó számára az sem lehet közömbös, hogy a válogató-fordító megérdemelt figyelmet és terjedelmet szentel finnugor nyelvrokonaink népköltészetének tolmácsolására. De túl a nyelvrokonságon: "csak tiszta forrásból" merít az, aki ezt a könyvet olvassa.

A_rep%c3%bcl%c5%91_haj%c3%b3
A ​repülő hajó Ismeretlen szerző
11

Ismeretlen szerző - A ​repülő hajó
A ​Szovjetunió népeinek meséiből ad ízelítőt ez a kötet. Jól és kevésbé ismert nemzetiségek mesekincséből válogattuk, de teljességre nem törekedhettünk, minthogy több mint 150 nemzetiség él a Szovjetunió területén. Királyfik, cárevicsek, nagy erejű legények, egyszerű halászok, gazdag földesurak és bátor vitézek győznek vagy veszítenek ki-ki érdeme szerint. Rab Zsuzsa meseértő, művészi tolmácsolása megszólaltatja legközelebbi nyelvrokonaink, az obi-ugor népek hőseit is. "Aranyalma pottyanjon a tenyerébe, aki ezt a mesét meghallgatta" - így végződik egy grúz mese. Ha aranyalmát nem is kapunk, de kellemes, értékes percekkel ajándékoz meg bennünket a kötet. A repülő hajó című népmese válogatást Szecskó Tamás varázslatosan szép rajzai díszítik.

Covers_184903
Finnugor ​regék és mondák Ismeretlen szerző
23

Ismeretlen szerző - Finnugor ​regék és mondák
A ​sorozat legújabb kötete a finnugor népek folklórjából válogat. A másfél száz történetből megismerjük e népek életének színterét, természeti, földrajzi környezetüket, egykori életmódjukat, szokásaikat és viszontagságaikat, melyeket többüknél írásos följegyzések, krónikák egyáltalán nem rögzítettek. A történelmi forrást így kizárólag a népi emlékezet, a mondák és a mondatöredékek jelentik. S ahogy fokozatosan az ismeretlenből ismerőssé, majd ismertté válik előttünk nyelvrokonaink világa, pontosabban e világnak az az apró szöglete, amelyet a monda megvilágít, úgy válhat szilárd meggyőződésünkké, hogy amit ezek a többnyire apró töredék népek szellemiekben létrehoztak, arra a legnagyobbak is büszkék lehetnének.

Rein Taagepera - A ​finnugor népek az orosz államban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Index
Földisten ​lánykérőben Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Földisten ​lánykérőben
Ez ​a kötet az 1979-ben megjelent finnugor népköltészeti antológia, a Hozott isten, holdacska! folytatása, noha önmagában is kerek egész. A korábbi gyűjtemény az Uráltól nyugatra élő nyelvrokonaink varázsigéit, imádságait és siratóit mutatta be, ez a válogatás mitikus és történeti énekeiket, hősénekeiket és balladáikat teszi közkinccsé magyarul, ezúttal is Bereczki Gábor válogatásában. Folytatás ez a kötet egy másik tekintetben is: Tandori Dezső a Hozott isten, holdacska! egyik fordítójaként annyira megszerette ezt a költészetet, hogy most egymaga vállalkozott a teljes anyag magyarul való megszólaltatására. Az első részből, amely finn, karjalai és izsor énekeket mutat be, főként a kalevalai mondakör eredeti darabjait ismerhetjük meg, továbbá Lönnrot másik híres gyűjteménye, a Kalevipoeg epikus énekeinek népi forrásait. (Lönnrot tudniillik itt is és a Kalevalában is jelentős mértékben átdolgozta a felhasznált népköltészeti gyűjtést. Az észt anyag túlnyomó része a rendkívül archaikus népköltészetet őrző kelet-észtországi szetuktól származik. A mordvinok balladái közt megtaláljuk a magyar Kőmíves Kelemen közeli rokonait is. A sort a zürjének (komik) epikus költészete zárja, amely nagyrészt csak az utóbbi egy-két évtizedben vált ismeretessé.

A_medvefi%c3%ba
A ​medvefiú Ismeretlen szerző
8

Ismeretlen szerző - A ​medvefiú
Az ​uráli-finnugor nyelvcsaládhoz tartozó magyarok, finnek, karjalaiak, észtek, vogulok, osztjákok, mordvinok, cseremiszek, zürjének, votjákok, lappok és szamojédok meséiből ad ízelítőt ez a kötet. Ezek a népek több ezer évvel ezelőtt együtt éltek az Urál-hegység vidékein. A néprajztudósok és nyelvészek hosszú időn keresztül gyűjtötték szorgalmasan a közös múlt emlékeire is utaló gazdag folklórkincset. Kötetünk meséi a finnugor népek mesevilágába vezetik el az olvasót. Olyan világba, ahol Víziszellemekkel, a Tenger Asszonyával, az erdei emberrel vagy éppen Fagy apó rakoncátlan fiaival találja szemben magát a halandó. Olyan világba, ahol három-, hat-, sőt kilencfejű ördögök, boszorkányok népesítik be a vas-, réz- és ezüsterdőt, lábon forgó kunyhókban öreg banyák és galambbá változtatott lányok élnek, hűséges állatok az élet vizével keltik életre gazdájukat, s az egyszerű, de okos és becsületes fiú, még ha medvefiú is, akár a király lányát is feleségül kaphatja. A mesékhez Urai Erika készített illusztrációkat.

Covers_733935
Örök ​megújulás Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Örök ​megújulás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Var%c3%a1zs%c3%a9nek
Varázsének Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Varázsének
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - A ​Hold-szép leány meg a vízikirály
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mészáros Edit - Az ​erza-mordvin nyelv alapjai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pusztay János - Nyelvek ​bölcsőjénél
Szibéria ​titokzatos világ. Évszázadokon át a száműzetések színhelye és mérhetetlen gazdagság kincsesbányája. Szibéria azonban jelentős, bár alig ismert kulturális tényező is. Évezredes múltra visszatekintő népek lakják. Számos - köztük az uráli - nyelvcsalád bölcsőjének tekinthető. A sok tízezer esztendős nyelvi és kulturális kapcsolatok következtében a bölcső egyszersmind olvasztótégellyé, kohóvá is vált, amelyben a különböző eredetű és szerkezetű nyelvek nagymértékben homogenizálódtak. A könyv bemutatja Szibéria számunkra talán legkevésbé ismert, egzotikus népeit, nyelvüket; megkísérli fölvázolni a nyelvi egységesülés folyamatát, és bemutatni az uráli alapnyelv kialakulásában szerepet játszó komponenseket.

Maticsák Sándor - A ​Mordvin Köztársaság településneveinek rendszere
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

V%c3%adzimadarak
A ​vízimadarak népe Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - A ​vízimadarak népe
Kötetünk ​első ízben ad magyar nyelvű áttekintést a világ különböző tájain folyó modern finnugrisztikai kutatásokról és azok eredményiről. A bennünket, magyarokat legközelebbről érintő finnugor nyelvcsaládról szóló külföldi irodalom alig ismert a nagyközönség körében. A kötet, igen változatos tematikával, a nyelvészettől az embertanig, a szerzőket tekintve pedig a Szovjetuniótól az USA-ig, a finnugor tudományágak szinte teljes körét reprezentálja. Szerzői a nemzetközi finnugrisztika és tudományos élet kiválóságai. A válogatásban többek közt szerepelnek: R. Austerlitz (USA), aki az obi-ugorok népköltészetét vizsgálja, B. Collinder (Svédország), aki a nyelvrokonság és a megértés kérdését feszegeti, V. N. Csernyecov (Szovjetunió), aki a vogulok ősközösségi társadalmáról írt világhírű tanulmányt, A. J. Joki (Finnország) az alma vándorszó művelődéstörténetének a megírója. K. Mark észt kutató (Szovjetunió) a finnugorság antropológiai vizsgálatáról közölt egész szaktudományában visszhangot keltő munkát. Illyés Gyula írja könyvünk bevezetőjeként: "A kötet tanulmányait megalkotó tudósok a szavak, a tárgyak, a hiedelmek, a történeti események rokonságának fölmutatásával egy másfajta rokonságnak is szószólói: a népek és nemzetek eredendő testvériségét hirdetik..."

Szijazsar
Szijazsar Ismeretlen szerző
5

Ismeretlen szerző - Szijazsar
A ​Szijazsar cselekménye a XVI. század közepén, Kazany bevételének idején játszódik. A mordvinok az oroszokkal közösen harcolnak a tatárok ellen, és egymást segítve győznek. A mű központi szereplője a vadásznak és kardforgatónak egyaránt kiváló népi hős, Szijazsar. Az eposz cselekménye összetett és bonyolult, már-már regényes: a hűség, a barátság és a szerelem, illetve az álnokság és árulás figyelemre méltó példáit, az izgalmas csatajelenetek, párbajok sorozatát a béke, a hétköznapok és az ünnepek, a közösségi és családi élet képei, érzékletes természetleírások teszik hitelessé, teljessé. A hangnem népi, helyenként romantikus felhangokkal, didaktikus fejtegetésekkel, költői tirádákkal.

Vikár László - Szíj Enikő - Erdők ​éneke / Metsien Laulu / Songs of the Forest / Песня лесов
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ez%c3%bcstfog%c3%ba
Az ​ezüstfogú leány Ismeretlen szerző
18

Ismeretlen szerző - Az ​ezüstfogú leány
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - A ​Volga-Káma-vidék finnugor népei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Normantas Paulius - Csepregi Márta - 14 ​testvér
Ismertető: Az ​uráli, azaz a finnugor és a szamojéd népek közös gyökerei a történelem előtti múltba nyúlnak vissza. Több, mint 5000 éwel ezelőtt élt egy nép az Urál hegység vidékén, az Északnyugat-Szibériától a Baltikumig terjedő erdőövezetben. Ezeket az egymástól ezer kilométerekre lakó és kulturálisan is nagyon különböző népeket mára egyetlen dolog köti össze - a nyelvrokonság. A litván fotóművész, Normantas Paulius tíz éven át készítette felvételeit a tizennégy testvér - a számukban erősen megfogyatkozott, gyakran a fennmaradásukért küzdő tizennégy rokon nép - mindennapjairól. Csepregi Márta finnugor nyelvész tanulmányából pedig megismerhetjük e népek, nyelvrokonaink múltját, jelenét, illetve hogy miképpen próbálják újraéleszteni őseik hagyományait és újra megtalálni saját kulturális identitásukat.

Нуянь Видяз - Эрзянь ​Масторонь седейсэ / Имена их бессмертны
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Armas Otto Väisänen - Mordwinische ​Melodien
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

О. Е. Поляков - J. Rueter - Мокшень ​и эрзянь кяльхнень фкакс- и аф фкаксшисна. Синь валлувкссна / Эрзянь ды мокшонь кельтнень вейкекс- ды аволь вейкексчист. Сынст валлувост
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Пизелонь ​каштаз / Berkenyekoszorú
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gerd Bergemann - Die ​Satzstrukturen im Mordwinischen
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Финно-угристика ​5. Межвузовский сборник научных трудов
Сборник, ​посвященный 75-летию одного из ведущих финно-угроведов профессора А.П.Феоктистова, включает в себя статьи и исследования российских и зарубежных ученых — языковедов, литературоведов. Сборник предназначен для научных работников, преподавателей вузов, аспирантов и студентов гуманитарного профиля, учителей и учащихся школ республики, а также специалистов в области финноугроведения.

Ismeretlen szerző - Megyek ​élő testvéremhez / Menen elävän veljeni luo / Иду к живому брату
Antológiánk ​az 1993 augusztus 23-27. Egerben rendezett III. finnugor írótalálkozó alkalmából jelenik meg. Tizenhat finnugor nép költészetéből ad ízelítőt manysi (vogul), hanti (osztják), nyenyec (jurák-szamojéd), komi (komi-zürjén), udmurt (votják), mari (cseremisz), mordvin (erza és moksa), inkeri, vót, vepsze, lív, lapp, karjalai (finn), finn, észt és magyar nyelven. A verseket orosz nyersfordításban is közöljük, gondolván, hogy ezzel a találkozó sok résztvevője, és a kötet több olvasója számára is hozzáférhetőbbé tesszük a költőket és verseiket. De szerepel a válogatásban olyan költemény is, amelyet szerzője oroszul írt meg. Az esetek többségében az illetékes írószövetségek által küldött verseket közöljük.

Covers_162567
Hetedhét ​nép meséi Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Hetedhét ​nép meséi
Bolgár, ​csuvas, kazah, lett, litván, mordvin, orosz népmeséket tartalmaz.

Kollekciók