Ajax-loader

'vallástudomány' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Umberto Eco - A ​rózsa neve
Az ​olvasó az utóbbi évtizedek egyik legnagyobb világsikerét tartja a kezében. Súlyosan szórakoztató és szórakoztatóan súlyos regényt. Krimit. Igazi nyomolvasást. A nyomok, persze, a tettes nyomai. Ki a tettes? Miért halnak sorra a szerzetesek egy XIV. századi apátságban? A rózsa neve nem volna tisztességes krimi, ha az olvasó a végén (a legeslegvégén) nem kapna választ erre a kérdésre. De tisztességes (ördögi, ravasz és mégis üde) regény se volna, ha a válasz nem törpülne el még sokkalta nagyobb kérdőjelek árnyékában. "Ki a tettes?" Ez a kérdés - figyelmeztet a regényhez írott "széljegyzeteiben" Umberto Eco, a tudós bolognai szemiotikaprofesszor - nemcsak a krimiknek, hanem a pszichoanalízisnek és a filozófiának is alapkérdése. A rózsa nevétől a rózsáig hosszú az út és kacskaringós, de belátható. Ami a rózsától a "tettesig" sötétlő homályt illeti, bizony válasz nélkül maradunk.

Umberto Eco - A ​Foucault-inga
Három ​kiadói szerkesztő megunja az okkult könyvek „ördöngös" szerzőinek pancserságát, és egy Abulafia nevű számítógép segítségével nekilát, hogy egy tökéletes Tervet kovácsoljon. Az állítólagos Terv értelmében az emberiség sorsa a Világ Urainak kezében van; ez pedig valamiképpen összefügg azzal a gyanúval, hogy Szép Fülöp francia királynak talán mégsem sikerült felszámolnia annak idején a templomos lovagrendet. Hőseink remekül szórakoznak, ám egyszer csak hátborzongató sejtéseik támadnak... Annyi bizonyos, hogy bajba kerültek. A Foucault-inga a második nagy sikerű regénye Eco professzornak, a világhírű olasz szemiotikusnak. Ezúttal már nem egy gyilkosságsorozat tettesét s a tettes indítékait, tervét kutatja a detektív, mint A rózsa nevében, hanem végső soron maga a Terv: az emberi történelem, sőt a Mindenség tervszerűsége válik meghökkentően kérdésessé. Ha van Terv, akkor minden mindennel összefügg. Ha van Terv, akkor nem kétséges, mi közük a templomos lovagoknak a hasszaszínokhoz, az alkimistáknak a párizsi metróhoz, a titokzatos Saint-Germain grófnak Shakespeare-hez,a rózsakereszteseknek Arséne Lupinhez, a druidáknak az Eiffel-toronyhoz, a Föld forgását bizonyító Foucault-ingának... Kihez-mihez is? Ha van Terv, minden kiderül.

Naftali Kraus - A ​Talmud Bölcsei
" ​Mi is a Misna, mi is a Talmud? ... A szerző 55 elbeszélő portré segítségével rajzolja meg a Talmud világát. ... Ebből a könyvből világosan az olvasó elé tárul a zsidó bölcsek gondolatvilága, amelyet a nagy Hillel mondása hat át: Ami neked rossz, azt ne tedd felebarátodnak - ez a zsidóság lényege... " (Izrael magyarországi agykövetének előszavából)

Farkasfalvy Dénes - Bevezetés ​a szentírástudományba
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karl Frielingsdorf - Istenképek
Manapság ​sokszor tapasztalhatjuk a torz, sőt démonikus istenképek szaporodását az okkult mozgalmak, a keletről jött szinkretista kultuszok, fundamentális közösségek és szekták körében, s ezek a lassan köztudatba ivódó elképzelések óhatatlanul hatással vannak lelki életünk alakulására. Ha mindehhez még gyermekkorból származó, élettel és szeretettel kapcsolatos rossz tapasztalatok is társulnak, melyek a szülők negatívan megélt személyiségjegyeinek kivetítései Istenre, joggal tehetjük fel magunknak a kérdést: vajon milyen istenkép él bennünk? A műben felvázolt _Könyvelő-isten_, a _Hajcsár-isten_ , a büntető _Bíró-isten_ vagy a démoni _Halál-isten_ képe? S ha ezek élnek bennünk, hogyan szabadulhatunk meg helytelen elképzeléseinktől? Hogyan ismerkedhetünk meg az igazi Istennel? Karl Frielingsdorf, a valláspedagógia és a pasztorálpszichológia professzora, számos életből merített történettel, biblikus példával és konkrét tanáccsal vezet rá minket, hogy megrajzoljuk magunkban Isten valódi "arcát". Hiszen Ő kezdettől jelen van mélyen rejlő törekvéseinkben, az élet és a szeretet iránti ősi vágyainkban, és találkozni akar velünk.

Pezenhoffer Antal - VI. ​Sándor meg Luther
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tomka Miklós - Csak ​katolikusoknak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Grichka Bogdanov - Igor Bogdanov - Jean Guitton - Isten ​és a tudomány
Miért ​van inkább valami, mint semmi? Miért jelent meg világmindenség? Honnan? Miként jelent meg az élet? Véletlen vagy a szükségszerűség áll mögötte? Mi a valóság? Milyen kapcsolat van az öntudat és az anyag között? Ezekre a kérdésekre keresi a választ Jean Guitton francia filozófus a természettudós Bogdanov-fivérek segítségével. A filozófia és természettudomány képviselőinek párbeszéde nem marad meg a puszta kérdésfeltevésnél, hanem új utat javasol: a metarealizmus felé. A tudomány szigora ellett a személyes hangvétel teszi élménnyé e könyvet. Jean Guitton, a Francia Akadémia tagja, Bergson tanítványa, korunk keresztény filozófusainak egyik legkiválóbb képviselője. Igor és Grichka Bogdanov az asztrofizika és z elméleti fizika doktorai, Roland Barthes tanítványai.

Umberto Eco - The ​Name of the Rose
The ​year is 1327. Franciscans in a wealthy Italian abbey are suspected of heresy, and Brother William of Baskerville arrives to investigate. When his delicate mission is suddenly overshadowed by seven bizarre deaths, Brother William turns detective. He collects evidence, deciphers secret symbols and coded manuscripts, and digs into the eerie labyrinth of the abbey where extraordinary things are happening under the cover of night. A spectacular popular and critical success, "The Name of the Rose" is not only a narrative of a murder investigation but an astonishing chronicle of the Middle Ages.

Szögyal Rinpocse - Tibeti ​könyv életről és halálról
„Mit ​remélek ettől a könyvtől? Azt, hogy csendes forradalmat indít el nézeteinkben, abban, ahogy a halálra és a haldoklókkal való törődésre, s abban, ahogy az életre és az élőkkel való törődésre tekintünk.” Szögjal Rinpocse, a buddhista meditáció mestere összefoglaló munkája az ősi tibeti bölcsességet a halál, a haldoklás és a világ természetének modern kutatásával egyezteti össze. Eddig nem ismert, átfogó képet ad éltről s halálról, kiegészítve a Tibeti halottaskönyv nehezen értelmezhető tanításait. Szögjal Rinpocse a tibeti hagyomány egyszerű, mégis hatásos gyakorlatát mutatja be, amelyeket bárki, bármilyen vallási háttérrel elvégezhet, hogy így alakítsa életét, felkészüljön a halálra, s a haldoklót segíthesse. A Rinpocse megmutatja, hogy van remény a halálban: túljutva a tagadáson és a félelmen, felfedezhetjük magunkban azt, ami örök, ami túléli halálunkat. Bevezet a meditációs gyakorlatokba, a karma és az újjászületés titkaiba, a szellemi út megpróbáltatásaiba és örömeibe. Tanácsot ad, hogyan adjunk szellemi segítséget, szeretetet, hogyan nyújtsunk támaszt a haldoklónak. A Rinpocse tibeti szemszögből mutatja be saját halálközeli tapasztalatait. Elmagyarázza a „bardó”-kat, a halál utáni tudatos állapotokat, amelyek annyira hatalmukba kerítették a nyugati művészeteket, pszichológusokat, tudósokat, orvosokat és filozófusokat, amióta a Tibeti halottaskönyv 1927-ben megjelent. A Tibeti könyv életről és halálról nemcsak szellemi mestermű, de kézikönyv is, útmutató, a szent inspiráció forrása. Azért íródott, hogy olvasóit elindítsa a megvilágosodáshoz vezető úton, s mindenkit buzdítson, hogy a „béke szolgája” legyen, aki örömmel, bölcsességgel és együttérzéssel dolgozik a világban, és részt vesz az emberiség jövőjének megmentésében.

Rugási Gyula - Korszakok ​párbeszéde
"A ​korszakok párbeszéde - egyetlen ember sorsára kivetítve - életformák és életstratégiák párbeszédét jelenti; bármelyik valósul is meg a szemünk előtt, mindenképpen ünnepi pillanat(ok)nak lehetünk a tanúi. A móéddal jelzett ünnepi pillanatok létrejötte nem tekinthető a véletlen művének, hanem sokkalta inkább egy, a múltban elhangzott, s a jövő felől folyamatosan megerősített ígéret manifesztumának. Ennyiben viszont e szerény könyvecske nem minősül többnek, mint néhány, az iméntiek során értelmezett pillanat felelevenítésének, végső soron tehát a véletlen művének, még akkor is, ha az írások egybegyűjtése tudatos gesztust fejez ki azok iránt, akiknek az itt olvasható esszék létrejöttüket köszönhetik." Rugási Gyula tanulmánykötete az elmúlt tíz év során napvilágot látott, zsidó tárgyú esszéit foglalja egybe. Az ókortól napjainkig ívelnek a művek, történeti és vallásfilozófiai szempontból mégis egységesek.

Erich von Däniken - Istenek ​stratégiája
Däniken ​mindig tud valami újat mondani. Ebben a kötetében Dél-Amerikába kalauzolja az olvasót, arra a kontinensre, amely szerinte az ősi istenek igazi otthona volt. Templomok érdekes történeteit írja le, többek között azét, amelyet valószínűleg az istenek vagy a földönkívüliek építettek. Däniken meglepő hasonlóságot vél felfedezni a hajdani indián törzsek és az ókori keleti népek emlékei, vallásai és legendái között. Lehet, hogy valamikor kapcsolatban álltak egymással? Lehet, hogy az istenek adtak hasonló utasításokat a különböző népeknek? Talán nem is látomás volt Ezékiel próféta víziója az égből leszálló szerkezetekről, hanem az istenek üzenete? A tudomány a mai napig nem tudja a válaszokat, s mindezt csupán a fantázia termékének tekinti. A szerző azonban töprengésre késztető hipotéziseket állít fel, és látszólag bizonyítani is tudja ezeket. Egy elveszett város felfedezése a dzsungelben. Döbbenetes hasonlóság Salamon temploma és a dél-amerikai szentély között. A kőkorszakból származó, mintegy 12000 éves írások és matematikai számítások. Hatalmas kőoszlopok 3000 méterrel a tengerszint felett. Genetikai jelzéseket tartalmazó vésett kövek. Rengeteg újdonságot és meglepetést tartogat a neves szerző legújabb kötete, az Istenek stratégiája.

Rudolf Steiner - A ​János-evangélium
Hamburgi ​előadásaiban Steiner a János-evangélium 14 kezdősorából indulva - melyek az olvasót rögtön a Logosz fejlődésének kozmikus dimenziójába emelik - az Én kozmikus útját követi egészen földi megtestesüléséig. Különösen megvilágosítóak az atlantiszi és az atlantisz utáni korok, a Lázár-esemény témái, melyek a Szűz-Szófiával kapcsolatos imaginációkban kulminálnak.

Tészabó Júlia - Nagy ​húsvéti képeskönyv
A ​karácsony mellett a húsvét az az ünnepünk, amelynek az évszázadok során kialakult gazdag szokásvilága nagyon sok ember számára megtöri a hétköznapok egyhangúságát. Az egyházi ünnep rituáléján kívül hangsúlyt kaptak a profán ünneplési módok is, s a húsvét mély tartalommal bíró eszméje számos képző- és filmművészeti alkotás ihletője lett. Kötetünk felvillantja az ünnep kialakulásának történetét. Bepillantást nyújt a hozzá kapcsolódó hiedelmekbe és népi szokásokba, amelyek vidékenként eltérő formában öltenek testet, számos mozzanatuk a városokban is elterjedt és fennmaradt napjainkig. Ízelítőt kap az olvasó a húsvéti témakörben fogant festészeti alkotások gazdag világából is.

Benyik György - Az ​újszövetségi Szentírás keletkezés- és kutatástörténete
Ebben ​a könyvben több mint tízévi oktatói tapasztalatomat és húszévi gyűjtőmunkámat foglaltam össze. Elsősorban kézikönyvnek szánom azoknak, akik szeretnének eligazodni az Újszövetségi Szentírás keletkezés- és kutatástörténetének különböző korszakaiban. Szörényi Andor: A Biblia világa c. könyve óta a katolikus szerzők közül magyar nyelven tudtommal senki sem próbálkozott meg ilyen összefoglaló írásával. Elsősorban tehát ezt a hiányt szeretném pótolni. B. GY.

Derek Prince - Izrael ​és az egyház jövője
"Derek ​Prince - Izrael és az egyház jövője - Helyreállítás és megváltás az idők végén - A "Karizmatikus Klasszikusok" sorozaton belül jelent meg ez a kis füzet, amelyben a népszerű tanító olyan kérdéseket feszeget, mint: - Miért áll Izrael - ez a parányi ország - a világ figyelmének a középpontjában már évtizedek óta? Milyen hatással van Izrael történelme és jövője korunk keresztényeire? Hasznos olvasmány, hogy minél jobban válaszolni tudjunk egy nem hívő barátunkkal folytatott beszélgetés során feltett kérdésekre..."

Fernando Joannes - A ​zsidó vallás
A ​zsidó vallás tárgyának lényegét a monoteizmusban, a választottság és elhivatottság tudatában, valamint a mózesi törvény tiszteletében és megtartásában jelöli meg. Ezt követően röviden áttekinti Izrael történetét Ábrahámtól a XIX. századig, majd a zsidó vallási-liturgikus élet bemutatásával, a talmudi judaizmus kultuszainak, ünnepeinek, vallási szokásainak megismertetésével zárul a könyv. Kronológia, a zsidó vallás leggyakrabban használatos kifejezései, és számos színes kép teszi olvasmányossá és közérthetővé a kötetet.

Mircea Eliade - A ​jóga
Halhatatlanság ​és szabadság "A jóga az ind szellem egyik sajátos dimenzióját jelenti; olyannyira így van ez, hogy bárhová hatolt is be az indiai vallás és kultúra, ott bizonyosan megtalálható a jóga valamely többé-kevésbé tiszta formája... A modern India különféle keresztény és szinkretista jógái újabb bizonyítékot jelentenek arra, hogy az ind vallási tapasztalat elmaradhatatlannak tartja a meditáció és az összpontosítás jógamódszereit. Hiszen a jóga végül mindenféle spirituális és misztikus technikát, a legelemibbtől a legösszetettebbig, fölszívott és magába épített. Az általános >>jógi<< megnevezés ugyanúgy vonatkozik a szentre és a misztikusra, mint a mágusra, az organisztikusra vagy a közönséges fakírra és varázslóra - írja műve összefoglalójában a szerző. Mircea Eliade \(1907-1986) korunk egyik legnagyobb vallástörténésze és néprajztudósa volt. Az indiai vallásra és kultúrára vonatkozó ismereteit kalkuttai egyetemi tanulmányai során sajátította el. 1940 és 1944 között Románia londoni, majd lisszaboni nagykövetségének kulturális attaséja. A háború után nem tért vissza Bukarestbe, hanem előbb a Sorbonne-on, majd pedig Chicagóban volt egyetemi tanár. Sorra jelentek meg vallástörténeti és vallásfilozófiai tárgyú művei, melyeket lebilincselő esszéstílusban írta meg. Két összefoglaló könyvét, a jógáról és a samanizmusról szólókat joggal tartják a téma legjobb európai összefoglalásának.

James D. Tabor - A ​Jézus dinasztia
A ​Jézus dinasztia a legkorábbi keresztény dokumentumokra és a legfrissebb régészeti felfedezésekre támaszkodva, merészen új megvilágításba helyezi Jézus életét és a kereszténység eredetét. A történet döbbenetes, ellentmondásos és olyannyira izgalmas, amennyire csak egy rég elveszettnek hitt törénet lehet, amelyre újra rábukkannak.

Covers_232052
Grádicsok ​éneke Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Grádicsok ​éneke
Ebben ​a kötetben nagyjából egytucat esszét, tanulmányt, fordítást talál a kedves Olvasó, olyan írásokat, melyeket a hajdani monumentális Festschriftek hagyományával ellentétben nem valamelyik tudományszak képviselőinek színpompás seregszemléje foglal formai keretbe, hanem csupán egyfajta spontán erudíció: merő véletlen folytán jobbára filológusokból álló szűkebb baráti köre köszönti ily módon 60. születésnapja alkalmából a honi filozófiai élet meghatározó alakját, Tatár Györgyöt.

Hunyadi László - A ​világ vallásföldrajza
Kelet-Közép-Európában ​az "intézményesített ateizmus" nehéz időszaka után a társadalom jelentős része (elsősorban a fiatal korosztályok) igen keveset tud a vallásokról, az európai kultúra zsidó-keresztény hagyományairól. Még kevésbé ismeri távoli földrészek, országok népeinek vallásait, mai vallási helyzetét. Európaiságunk megköveteli, hogy a közép- és felsőfokú oktatási intézményekben, iskolákban lehetőség nyíljon a vallásokkal kapcsolatos alapvető információk megszerzésére.

Herbert Krosney - Az ​elveszett Evangélium
Jézus ​azt mondta Júdásnak:" Te azonban mindegyiküknél nagyobb leszel. Te fogod ugyanis feláldozni az embert, aki magában hord engem." (Júdás evangéliuma) "A kódex - a zsidó-keresztény régészet egyik egyik legnagyobb felfedezése - nem került egyenest a múzeumba, de még csak egy gazdag műgyűjtő könyvtárába se. Rejtekhelyéről való elszállítása, csupán különösen kalandos hányattatásainak kezdetét jelentette. A következő huszonöt évben a Júdás-evangéliumot áruként adták-vették három földrészen át, miközben tartalmára csak szórványosan, hosszú szünetekkel irányult figyelem, magát a papiruszt pedig távolról sem ideális körülmények között tárolták. A felbecsülhetetlen értékű dokumentum állapota napról napra romlott, mígnem egy része papiruszrostok töredékeire esett szét." (Részlet a könyvből) A különálló tényeket kiváló érzékkel összefüggő képbe rendezve egy sor olyan részlettre derített fényt, amelyeket kutatómunkája nélkül mindörökre homály fedne. Könyve lényegesen több információval szolgál a Júdás-evangélium felfedezéséről, sorsáról, valamint kiadásának körülményeiről, mint amennyit a modern kor bármely más régészeti felfedezéséről tudunk. (Bart D.Ehram)

Botka József - Az ​emberiség nagy jövője
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bácsfi Diána - Aranykormítoszok ​és visszatérés
Az ​Aranykor üzenetét tartja kézben a kedves olvasó. A kötet válogatott tanulmányokat fog csokorba az összehasonlító vallástudomány köréből. Hajdanán az emberiség a mindenség egységes ismeretét birtokolta, mára azonban atomizálttá vált a világ. Információs korban élünk, nem pedig a bölcsesség korában. Az ember ismeretanyaga hihetetlen tempóban gyarapszik, de ezzel párhuzamosan belső kiüresedése is félelmetes mérvű. Márpedig a bölcsesség nem az információk sokasága, hanem a lényeg ismerete. Erre a lényegre, a mi egyetemes szellemi örökségünkre vet világosságot ez a kötet. Mintha létezne egy végső bölcsesség, utolsó titok, amit minden idők és minden népek bölcsei birtokolnak és továbbadnak. Ez a kultúrák fölötti kultúra, a vallások fölötti vallás, ami a sokrétűség és változatosság mellett is egységes, és teljes képet ad a mindenségről. Márpedig az életben az eligazodáshoz segítségre van szükség. Hajdanán ezt a vezérlő szerepet a rítus, a hagyomány és a hit adta, ma a természettudomány, a pszichológia és a kényelem filozófiája tölti be. Az empirikus-kísérleti tudományos világnézet néhány évszázados múltra tekint vissza, ezzel szemben a hagyományos világkép évezredekben méri idejét. A pszichológia röpke ideje próbálkozik az emberi psziché vizsgálatával, a jóga vagy a világvallások pedig évezredek óta gyógyítják az ember lelki sebeit. A komfort fokozodasa nem feltetlenül jelent szellemi haladast is. A modern élet zsákutcáit mindannyian ismerjük. Az emberiség közös szellemi kincseinek megismerése azonban rámutat arra a lehetséges szellemi alternatívára, amely visszaadhatja az ember belső nyugalmát egy zilált világban. Ekkor a világ bezárul kifelé és kinyílik befelé - azaz kiszűrhetővé válik a külső zaklatottság, és feltérképezhető a mindenkiben ott rejlő harmónia, a belső világok szépsége. Bácsfi Diána nemcsak a tudós igényességével, hanem az avatottak ihletettségével válogat a humán tradíció kimeríthetetlen értékei közül, s e varázslatos szellemi utazás során az olvasó fölismerheti, hogy ami távolinak és idegennek tűnik, az valójában egészen közeli és a sajátunk. "Az olvasó előtt nem egy tetszőlegesen összeválogatott írásokból álló tanulmányfüzér áll, hanem egy funkcionálisan és tematikusan is egységes gondolatfolyamatot végigkövető kötet, amelynek középpontjában az emberi lét és a makrokozmosz viszonyának, illetve lét és a makrokozmosz viszonyának, illetve az aranykori univerzális létharmónia, az erős és valóságos lét megtörésének vallástörténeti példák segítségével felvázolt problematikája áll. Ez a könyv részben a Paradicsomból való kiűzetés naplója kíván lenni, amelyben - ha szándékom megvalósult - nem a vallástörténészé a főszerep (ő legfeljebb a narrátor vagy a súgó szerény státusára tarthat igényt), hanem az időbeli távolodásukkal egyre nehezebben rekonstruálható archaikus kultúráké." Bácsi Diána (1978) összehasonlító vallástörténész és mítoszkutató, az ELTE egyiptológia-régészet-filozófia szakos hallgatója. Rendszeresen publikál a Napútban és az Egyháztörténeti Szemlében, A Harcos és az Asszony című esszéjét beválogatták Az év esszéi 2003 című kötetbe. A Mitológus Klub alapítója és vezetője, a Mircea Eliade International Literary Society tagja, a TIT József Attila Szabadegyetem előadója.

William Montgomery Watt - Az ​iszlám rövid története
Az ​iszlám rövid története áttekinti az iszlám vallás keletkezésének körülményeit és fejlődését attól az időtől kezdve, amikor a 7. századi Arábia nomád törzsei között megszületett, egészen napjainkig, amikor az iszlám a világ egyik legnagyobb vallásának tekinthető. Könyvünk bemutatja Mohamed életét és tanításait, ismerteti az arab nemzet kialakulásának, valamint az iszlám szétterjedésének történetét. A szerző kitér az iszlám vallás 20. századi fejlődésére is, beszámol a fundamentalizmusról, a dzsihádról és a nők helyzetének alakulásáról. William Montgomery Watt az edinburghi egyetem professzora, az iszlám tudomány és vallás nemzetközileg elismert szakértője. Könyve irányadó olvasmány az iszlám világa iránt érdeklődők számára, egyben hasznos kézikönyv is, amelyben könnyű utánanézni az iszlámmal kapcsolatos kifejezéseknek.

Covers_158210
Bibliai ​Panoráma Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Bibliai ​Panoráma
Előszó: ​Az amerikai kiadás előszavában többek között ez olvasható: " Ez a könyv szemléltető segítséget kíván nyújtani a bibliaolvasók számára. Nem támaszt igényt arra, hogy teológiai tanulmány legyen, mélyen szántó gondolatokkal. Sokkal inkább azt kísérli meg, hogy átfogó képet rajzoljon Isten kijelentéseiről és a korszakokról." Tartalom: A teremtés Az első korszak - Éden A második korszak - az özönvíz előtt A harmadik korszak - az özönvíz után A negyedik korszak - a pátriárkák Az ötödik korszak - törvény alatt A hatodik korszak - végső idő A hetedik, eljövendő korszak és a teljesség Függelék 1. Függelék 2.

Edward Conze - A ​buddhizmus rövid története
Edward ​Conze vallástörténész, filozófus jelen könyvében nem kisebb feladatra vállalkozik, mint hogy tömören, ugyanakkor átfogóan és mélyrehatóan mutassa be a buddhizmus mintegy 2500 éves történetét. A buddhizmus történetét tárgyaló munkákban általánosan alkalmazott korszakolás keretein belül ismerteti a vallás kialakulásának körülményeit, alapvető tanításait, elterjedését, majd további fejlődését a különböző országokban. A szerző nagy figyelmet szentel azoknak a fordulópontoknak, tanbeli újításoknak, melyek lehetővé tették, hogy a buddhizmus egymástól sokszor nagyban eltérő társadalmi berendezkedésű országokban, különböző gondolkodásmódú és kulturális hátterű emberek körében is otthonra lelhessen. Megismerkedhetünk a különböző irányzatokkal, iskolákkal, melyek mind magukon viselik szülőhazáik jellegzetességeit. Conze mély szimpátiával, ugyanakkor a tudományos kutatótól elvárható objektivitással közelít a tárgyhoz, olvasmányos stílusa lehetővé teszi, hogy művét a témában kevéssé járatos érdeklődők is élvezettel forgathassák.

Alister McGrath - Die ​Sache mit dem Kreuz
Wieder ​eine theologische Abhandlung über das Kreuz? NEIN! Na gut, aber kann man über die Bedeutung des Kreuzes überhaupt noch irgend etwas Neues sagen? JA! Denn die öffentlichen Diskussionen zeigen unser chronisches Dilemma: Das Kreuz ist so bekannt - und doch so wenig verstanden! McGrath's große Stärke: Er spricht darüber, als hörten wir davon zum ersten Mal. Die Bibel veranschaulicht den Sinn des Kreuzes durch zahlreiche Bilder, beispielsweise durch Assoziationen zu den Themen Gerichtshof, Gefängsoziationen zu den Themen Gerichtshof, Gefängnis oder Krankenhaus. Diesen Bildern geht der Autor nach. Wie ein Bergführer nimmt er uns bei der Hand und zeigt uns die unterschiedlichen Aufstiegsmöglichkeiten zum Gipfel. Mit einfachen Worten führt er uns aus verschiedenen Richtungen an das Geheimnis des Kreuzes heran und entwickelt aus dem Relikt der Vergangenheit das Herzstück des Glaubens unserer Tage. Eint profunder Beitrag zu einem absolut lebenswichtigen Thema: knapp - anschaulich - klar.

Gecse Gusztáv - Bibliai ​történetek
A ​Bibliával kapcsolatos emberi magatartást a végletesség jellemzi. Vannak, akik istennek az emberekhez intézett üzenetének tartják, és vannak, akik badarságok gyűjteményének tekintik. Pedig a Biblia maradandó hatást gyakorolt az emberiség kultúrájára. Európa vallás- ás köztörténete, irodalma, képzőművészete és zenéje érthetetlenné válnék a Biblia ismerete nélkül. Ezért ismerni, olvasni kell a Bibliát, csak az a kérdés, hogy hogyan? Nyilvánvaló, hogy a modern ember nem tudja úgy a kezébe venni e könyvet, mint tévedhetetlen és minden kérdésben perdöntő isteni alkotást. Nem tudja és nem is akarja világnézetét, erkölcsét, tudományát a Bibliához, mint abszolút zsinórmértékhez hozzáigazítani. De tanulmányozhatja úgy, mint olyan emberi alkotást, amelyben legalább egy ezredév vágyai, törekvései, fájdalmai és elképzelései olvashatók, hol egyszerű, botladozó szavakkal, hol pedig költői szárnyalással. A könyv éppen így, emberi műként akarja bemutatni a Bibliát. A közismert szerző nem azt kutatja, hogy a letűnt századok alatt vagy napjainkban ki mit tartott vagy tart erről az írásról, hanem elsősorban azt vizsgálja, hogy mit mond maga a Biblia.

Bolyki László - Kegyelem ​és kalmárszellem
„…amikor ​apaként elmegyek az óvodába, hogy elhozzam a kisfiamat, akkor milyen alapon választom ki, hogy kit viszek haza? Talán megkérdezem az óvónőtől, hogy melyik gyerek viselkedett a legjobban? Vagy körülnézek, hogy melyik kölyök a legszebb? És ha az óvónő azzal fogad, hogy az én gyerekem elpáholta öt csoporttársát, és egy pohár kefirt öntött a takarító néni fejére, akkor ott hagyom, és választok egy normális gyereket? Nem. Minden körülmények közt a sajátomat viszem haza. Azért, mert ő az enyém! Ez a vele való kapcsolatom alapja. És ha ez az alap megvan, hazaviszem őt, és otthon elbeszélgetek vele a pohár kefirről, az ovistársakról, a takarító néniről és a verekedésről. Milyen egyszerűnek és természetesnek tűnik mindez, ha a saját gyermekeinkről van szó, de ha Jézus mondja ugyanezt az Atyáról, akkor zavarba jövünk, mert a szégyen és a félelem által belénk vésődött kalmárszellem olyan mélyen járja át a lelkünket, hogy el sem tudjuk képzelni, hogy csak úgy, minden feltétel nélkül szeretni való emberek vagyunk…” BOLYKI LÁSZLÓ 1973-ban született Budapesten. Zenész (Bolyki Brothers, Budapesti Fesztiválzenekar, Erkel Ferenc Kamarazenekar), spirituális szemléletű lelkigondozó, párkapcsolati és önismereti témákra szakosodott tréner, a Milyen zenét szeret Isten? című kötet szerzője. „Bolyki László munkája azt tanítja nekünk, hogy a múlt ősi kultúrájának szimbolikus értékei a mai ember problémáiban is eleven lélektani, spirituális útmutatást tudnak nyújtani.” dr. SÜLE FERENC, a volt Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet Valláslélektani Osztályának főorvosa „A Kegyelem és kalmárszellem nem csak egy könyv a sok közül; fontos, hogy minél több olvasóhoz eljusson! Mindenkinek ajánlom szeretettel.” SZENCZY SÁNDOR a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány vezetője

Nagy Krisztina - Szeretethimnusz
„A ​szeretet türelmes, a szeretet jóságos, nem féltékeny, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem nagyravágyó, nem keresi a magáét, nem gerjed haragra, nem gondol rosszra, nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal, mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél mindent elvisel.” (1 Kor 13,4-7)

B. L. van der Waerden - Egy ​tudomány ébredése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók