Ajax-loader

'ima' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Per-Olof Sjögren - A ​Jézus-ima
Hogy ​megértsük azt a bensőséges kapcsolatot, amelyet a Jézus-ima jelez, be kell lépnünk a keresztények Krisztussal vállalt bensőséges kapcsolatába. Kereszténynek lenni nem csak azt jelenti, hogy hiszünk Krisztusban. Elsősorban azt jelenti, hogy együtt élünk Krisztussal, meghalunk vele, feltámadunk vele. Azt jelenti, hogy ő a szívünkben van. Ebből születik a hit, ebből táplálkozik a szeretet. Ez teszi lehetővé a Jézus-ima (Uram, Jézus Krisztus, Isten Fia, könyörülj rajtam) megértését és használatát, amely nem egy a sok imádság közül, hanem benső közösségvállalás Krisztussal. Imádság a hívő szívéből Isten szívéhez Jézus Krisztusban. A legrégebben feljegyzett keresztény imádságok közül ez ma különösen használható századunk nyüzsgése és aggodalmai közepette.

Ida Bohatta - Mi ​Atyánk...
Szívből ​ajánljuk Ida Bohatta (1900–1992) könyvecskéit - melyekben „emberi” állatok, virágok és manók nyüzsögnek - mindazoknak, akik ugyanazt a szeretetet érzik a teremtmények iránt, mint a bécsi szerzőnő. Az elmúlt évtizedek minden erkölcsi és esztétikai kihívása ellenére ezek a kis könyvek túlélték a XX. századot és generációk óta folyamatosan keresik és kiadják őket. Sikerének titka nemcsak a könyvek érezhető „lelke”, hanem rajzainak kézműves minősége és iskolázottsága is. A belőlük sugárzó emberi melegség, csendes humor, mélységes életigenlés és tiszta derű sok felnőtt és gyerek szívét megérinti. Ida Bohatta 1900. ápr. 15-én született Bécsben. Már korán megmutatkozik ügyes rajzolókészsége, érettségi után a Bécsi Iparművészeti Főiskolán, ismert művészek keze alatt tanul. 1921-től egyre gyakrabban jelennek meg gyermekkönyv illusztrációi. Az első világháborút követő évek szegénysége miatt bábfigurákat kezd készíteni, ami családi vállalkozássá bővül. 1926-ban köt házasságot Walter von Morpurgo banktisztviselővel. Házasságuk gyermektelen maradt. 1927-től kezdve 50 éven át dolgozik az Ars Sacra, ma arsEdition Kiadónak. Képeihez ő maga írja a verses szöveget. 1973-ban teszi le a ceruzát 125 "könyvecske" - ahogy ő nevezte - illusztrálása után. 1992 november 14-én halt meg Bécsben.

Varga Lajos - Örökké ​illatozó rózsafűzérek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Anton Gots - Szenvedésemet ​örömre váltottad
Az ​időskor idejét és tartalmát tekintve is a legközelebb áll a végső valósághoz. Nem kevesebbé válunk napról napra, hanem egyre többé, amíg érett gyümölcsként nem hullunk Isten kezébe, jó Atyánk szívére. Ha akarjuk, ha nem, éveink száma egyre nő. Boldogabbak leszünk-e ezalatt? – Ez a könyv nemcsak az idősebb korosztálynak szól, hanem mindazoknak, akik az öregségben is boldogok akarnak lenni. „A következő elmélkedésekben az életünk „harmadik szakaszában” elkerülhetetlenül jelentkező árnyoldalakkal és a szenvedésekkel foglalkozom, de közben állandóan tudatosítom az öregkor szépségeit és áldásait. Így próbálok meg hitünk tapasztalatai, reményei és ígéretei alapján biztatást és segítséget nyújtani. Az egyes elmélkedésekhez imákat is fogalmaztam, amelyek a személyes istenkapcsolatnak megfelelően útmutatást és segítséget kínálnak arra, hogy Isten előtt föltárjuk önmagunkat.” - P. Anton Gots, kamilliánus

Scan0246
Tiszták, ​hősök, szentek Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Tiszták, ​hősök, szentek
Ha ​valaki meg szeretné ismerni a magyar nemzet hitét és kereszténységben gyökerező gondolkodását, nem találna megfelelőbb kalauzt eleink imádságainál. Ez az imagyűjtemény nagyjaink szívének legbensőbb titkait tárja fel. Szent Imre ezeréves fohászát, a törökök nyilai ellen imádkozó magyar katona szavait, az ország sorsáért aggódó Bocskai István, Rákóczi Ferenc, Pázmány Péter gondolatait, vagy a trianoni döntést követően a püspöki kar könyörgését olvasva nyomon követhetjük ezeréves történelmünk minden örömét, bánatát.

Labancz Medárd - Vándorlásunk ​társa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Blaskó Mária - Imádságos ​képeskönyvem
Kis ​méretű imádságos képeskönyv kicsiknek.

1
Hozsanna! Ismeretlen szerző
elérhető
2

Ismeretlen szerző - Hozsanna!
Magyarország ​legelterjedtebb ima- és énekeskönyve ez a II. Vatikáni Zsinat szellemében megújított kiadvány. A HARMAT-SÍK "SZENT VAGY, URAM!" énektanár énekeivel, kibővítve más régi és újabb magyar egy gregorián dallamokkal, valamint a szentmise olvasmányközi énekeivel. A liturgikus reform alapján átdolgozott és bővített kiadás.

Ismeretlen szerző - Történetek ​a keresztény léleknek
Az ​építészek szerint egy ház annyira erős, amennyire az alapozása. Ugyanígy van ez az életünkkel is. A ház és az életünk is akkor elég erős, ha biztos alapokon nyugszik. Isten az építőmester. Mindannyiunk tervrajzát Ő készítette, és Jézus a szikla, amelyre mindannyiunkat épített. E könyv oldalain olyan figyelemre méltó emberek történetei tárulnak elénk, akik megtapasztalták Isten teremtő, felemelő jelenlétét, és felfedezték a számukra készült tervrajzot. E történetek ihletet adnak, és megváltoztathatják életünket.

P. Mateo Crawley-Boevey - Egy ​óra a szentségi Jézussal
Készséggel ​és lelki örömmel ajánlom katolikus magyar híveink kezébe ezt az új szentségimádási könyvet. Szerzője egy belga belső kegyelmi életet élő szerzetes, P. Mateo Crawley, aki az Úr Jézussal való létszerű kapcsolat elmélyítését tűzte ki maga elé életcélul. "Egy óra a szentségi Jézussal" gyümölcsözően használható egyénileg és közösségben is. Nagy mértékben rásegít arra, hogy az imánk túllépjen a sokszor felületes ajakimán és szívet-lelket melengető személyes imává változzék. Dr. Takács Nándor OCD székesfehérvári megyés püspök

Carlo Carretto - Boldog ​vagy, mert hittél
Az ​író az olasz Katolikus Akció főtitkára volt. A tisztségétől való megválás után remeteségbe vonult Észak-Afrikába, a Szahara szélén. A romantikus Madonna-tisztelet, a külsőségek helyett Máriához fűződő kapcsolatában a bensőséges egyszerűséget kereste. Ott, a Szaharában élte meg, mit jelenthetett a názáreti leánykának, hogy gyermeket hordoz méhében, de nem tud a halálos szigorral őrködő környezetvilágnak számot adni arról, hogyan "szerezte" ezt a gyereket. Őt választja a szaharai remete saját hite tanítómesterének és útitársának, akit Erzsébet boldognak hirdet, mert hitt. A szomszédos berber törzs egyik menyasszonyának tragikus vége nyitja meg szemét, hogy megértse Mária nagyságát, aki hitelt ad Isten szavának, és reá bízza a lehetetlen helyzet megoldását. Könyve a fiatal lánykához méltó tiszta egyszerűséggel elmondja, hogyan ment végbe az angyali üdvözlet. Máriával éli át a számum elől hozzá menekült pásztorfiú és birkái társaságában a Kisded üzenetét. Föltárul előtte a hit útja: megérti, hogy a győzelmes egyház álomkép csupán, mert az igazi egyház a hajótöröttek, a gyöngék, a szegények, a kitaszítottak egyháza. A borúlátó kétkedés világában a Föltámadott örvendező anyjától veszi az üzenetet: ő mondja el neki, hogy a föltámadásban hinni annyit jelent, mint bizalommal átölelni az életet. Az új életet akkor fogadom hittel és bizalommal, ha Mária példájára imádságban fogom át az új valóságot és forgatom elmémben mindazt, ami Jézusról szól. Imaformának Carretto az egykor saját anyjától tanult és gyakorolt novénát ajánlja. Bibliai és szemlélődő irányvonalának megfelelően a kilenced minden napján először zsoltárokat imádkoztat és szentírási részleteket olvastat, majd elmélkedésre hangoló alapgondolatot szólaltat meg, hogy abban útravalót találjunk novénás napunkhoz. A megadott imádságok között, mint megannyi drága gyöngyszem a keleti egyház korai századaiból vett számos himnusz és fohász található. Nem hiányzik az imádságos anyagból a rózsafüzér sem. De nem csupán a számunkra ismert hagyományos formában, hanem annak bizánci változatában, sőt - hála Carretto észak-afrikai éveinek és nyitottságának - megtaláljuk az iszlám imafüzért a 99 megszólítással, ahogyan az ősi mohamedán hagyomány szerint már Allah prófétája tisztelte az egy igaz Istent. Reméljük, hogy idén, a Mária-évben ez a könyv sok embert visz közelebb a hit megéléséhez és az igazi vallásos élethez. Segítsen benne Mária példája. Ahhoz, hogy Jézust testileg világra hozza, elég volt számára kilenc hónap. Ahhoz, hogy Jézust hitben világra hozza, hosszú évekre volt szüksége, Betlehemtől a Golgotáig, majd a föltámadás napjáig.

H%c3%add_%e2%80%8baz_%c3%89gbe
Híd ​az Égbe Ismeretlen szerző
4

Ismeretlen szerző - Híd ​az Égbe
Ez ​a kötet az Ószövetség zsoltáraitól az újszövetségi imákon át, az ókortól napjainkig, a világ legszebb imádságait gyűjti csokorba. Ismeretlen eredetű őskeresztény fohászok, veretes középkori himnuszok, szentek imádságai, korunk nagyjainak imái: mind egy-egy híd az égbe. Döcögős európai kőhíd, ritkán használt őserdei liánhíd, magasba ívelő viadukt, modern feszített betonhíd… mindegyik más, de mégis mind ugyanaz: üzenet a földről az égbe.

Thomas Merton - Lelkivezetés ​és elmélkedés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Láng Siegfried - Magyarság ​öt-seb titka (misztériuma)
A ​magyarság 1920-ban a trianoni döntés értelmében öt sebet kapott. Jézus Szent Szíve éves ünnepén hazánkat „keresztre feszítették". A magyarság ezzel megérkezett engesztelő küldetésének csúcspontjára. Ez a könyv a magyarság öt-seb-titkát fejti ki Szent Istvántól Boldog Károlyig, hazánknak mint Regnum Marianum-nak dicsőséges és dicstelen időszakait megemlítve. Részletesen ismerteti - többek között - pápa- és Egyház-hű voltunkat, engesztelő feladatunkat, a keresztény magyarság hivatásával szembeni támadásokat és veszélyeket, továbbá az első magyar szent család eukarisztikus áldozatát. A könyvben a Magyarság öt-seb-titka rózsafüzér imádkozására történő felhívás mellett jelentős helyet kap a számmisztika ismertetése is.

Murányi Nikolett - Imádságlépcsők ​- A világosság titkai
A ​RÓZSAFÜZÉR ÉVÉBEN kívánom, hogy az imádságlépcsőkön át jussunk egyre közelebb a minket szerető, megváltó és megszentelő Istenhez. Ebben segítsen minden imádkozó embert ez a könyvecske. ___ Dióssi Kornél OP domonkos házfőnök, a Rózsafüzér Királynéja templom plébánosa Budapest, 2003. augusztus

Horváth Zoltán - Hogyan ​szólítsalak, Mária?
„Hogyan ​szólítsalak, Mária?” – teszi fel a kérdést Horváth Zoltán esperes, az újpesti Egek Királynéja Plébánia felelős lelkipásztora. Aki egy kicsit is ismeri a szerzőt, az tudja: nem valami felületes, megszokástól vezérelt magánájtatosság vezérelte pap testvéremet, hogy papírra vesse gondolatait, a Szűzanyához fűződő érzéseit. Nem is valamiféle külső elvárás, mely szerint – úgymond – az újpesti főplébánia vezetőjének illene valamiféle, Máriáról szóló írással előállnia, ha már egyszer a rábízott templom és Isten népének helyi egyháza – a már ritka és sajátos megszólítással élve – az Egek Királynőjének különös oltalma alatt áll. Zoltán atya – mint maga is utal rá a bevezetőben – roppant nehéz keresztútról érkezik, igen súlyos betegségből felépülve ad hálát az Élet Urának. S mint aki hálaáldozatot mutat be vagy hálaajándékot visz, most szívének legőszintébb ragaszkodásával hűen teljesíti, amivel, úgy érzi, tartozik Máriának, a Betegek Gyógyítójának. Hozzá fűződő szeretetének és köszönetének kiemelkedően szép megnyilvánulásaként adja kezünkbe ezt a sok odafigyeléssel, gondos munkával összeállított kötetet. Dr. Kovács Zoltán, az Esztergomi Érseki Papnevelő Intézet rektora

Belon Gellért - Imádkozzál
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Charles Capps - Amikor ​Jézus imádkozik rajtad keresztül
Ha ​keresztények vagyunk, akkor van egy szószólónk, egy védőügyvédünk a mennyben – Jézus képvisel bennünket. Ő a közbenjáró, aki közvetít az Atya felé. A hívők azonban gyakran úgy imádkoznak, hogy azáltal korlátozzák Jézust abban, amit el tudna végezni. Ha megtanuljuk követni a Szent Szellemet, amikor imádkozunk, akkor meg fogjuk tapasztalni, hogy az imáinkra csodálatos válaszok érkeznek! Charles Capps, aki számos nagysikerű mű szerzője, ebben a könyvében is egy rendkívül fontos üzenetet ad át arról, hogy hogyan működhetünk együtt Jézus közbenjárói szolgálatával, amit jelenleg a mennyben végez. Fontos igazságokról olvashatunk, amelyek segítenek abban, hogy hatékonyabban tudjunk imádkozni magunkért és másokért. Fedezd fel az alábbi alapelvek erejét a saját életedben: Miért olyan erőteljes szellemi fegyver az, ha másokért imádkozunk? Miért olyan fontos Szellemben imádkozni a közbenjárás során? Miért mondta Jézus magáról azt, hogy Ő az ember fia? A közbenjárás szerepe az Ószövetségben és az Újszövetségben? Hogyan használjuk Isten Igéjét a Szellem Kardjaként? Jézusnak szüksége van rá, hogy együtt működjünk vele imában. A szerző keresztülvezet bennünket a Biblián, hogy bemutassa, hogy nem vagyunk egyedül – velünk van Jézus, a közbenjárónk. Engedd, hogy maga Jézus imádkozzon rajtad keresztül Isten tökéletes akaratának megvalósulásáért, és ismerd meg azt, hogy ebben milyen erő van.

Sjón - A ​cethal gyomrában
1635-öt ​írunk: a Nap még a Föld körül kering, a hínár időnként madarakat szül, az unikornisszarv keresett luxuscikk, egy jól összerakott versnek pedig ördögűző hatása lehet. Ebben a különös világban csetlik-botlik Tudós Jónas Pálmason, az autodidakta természettudós, költő és képfaragó a világtól távoli Izlandon, ahol rosszakarói perbe fogják vajákosság és fekete mágia vádjával, és egy lakatlan szigetre száműzik. Ezen a szigeten idézi fel az öreg Jónas fordulatos életét és hányattatásait, egy balul elsült kísértetvadászattól kezdve az erőszakos reformáció rémtettein és a baszk bálnavadászok legyilkolásán át a látogatásáig a kor egyik szellemi központjában, a koppenhágai egyetemen, egészen addig, amíg élete végén el nem jön érte a hatalmas cethal, hogy mint a bibliai névrokonát, őt is elnyelje és elvigye más, boldogabb partok felé. A kortárs izlandi irodalom legnagyobb mesélője, Sjón ezúttal is káprázatos látomásokban és elképesztő történetekben vegyíti a valóság és a képzelet, a tudomány és a népi hiedelmek elemeit. Tudós Jónas élettörténete egyszerre érzéki látlelet a XVII. századi Izland veszélyes és kegyetlen világáról, és egyben költői himnusz az olthatatlan emberi tudásvágyhoz.

Kedves_%e2%80%8bj%c3%a9zus
Kedves ​Jézus Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Kedves ​Jézus
"Engedjétek ​hozzám a gyermekeket!" - mondta Jézus. A könyvecske a legszebb himnuszokat, népi imádságokat tartalmazza. Kicsiknek szól, azoknak, akik valóban a legközelebb állnak hozzá, és akik számára sejtelmes bizonyosság: a mondókába foglalt szavaknak ereje van.

P. Jávor Egon - Vasárnapi ​misekönyv
A ​szentmise állandó részeinek kétnyelvű szövege, az egyházi év vasárnapjának és parancsolt ünnepeinek, valamint a magyar szenteknek miséi, a teljes nagyheti szertartás, s az Egyház reggeli és esti imája.

Salamon Anikó - Gyimesi ​csángó mondák, ráolvasások, imák
Így ​csak olyan emberek tudnak történeteket mondani, akiknél az írásnak-olvasásnak nincs, vagy csak alig van jelentősége.

Böjte Csaba - A ​fehér szív útja
,,Legyen ​a jelszavad: felkelek és Atyámhoz megyek! Jó utat kívánok." A tisztulás, a bűnbánat, az engesztelés útja nem más, mind a boldogságra vezető út. Sokan vágyunk a boldogságra, a testi-lelki tisztulásra. Egy békésebb, nyugodtabb, egészségesebb életre. Ez a belső vágy igazította az emberek lépteit ősidők óta a zarándokutakra, hisz a magányos vándorlás nagyban segíthet bennünket abban, hogy elcsendesedjünk és megtisztuljunk, hogy lelkiismeretünk hangját meghallva, az életpályánkat bölcs döntésekkel nyugodtan kiigazítsuk, megvilágosodjon az életünk. A boldogság, a testi-lelki megtisztulás utáni vágy mindenkiben ott van. Sokan ezért lépnek rá a Szent Jakab zarándokútra, de a csíksomlyói Szűzanyához, és Rómába is sokan ezért indulnak el. A Fehér Szív Útjának 15 állomása van. Minden egyes parancsa az igazi boldogságra vezető út egy-egy fontos jelzőtáblája, melyek megismerése, megélése tartós, igazi boldogságot adhat itt e földön, és biztosan elvezet a mennyek országába is.

Csiha Kálmánné - Kiáltottam, ​meghallgattál...
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sándor Endre - Meddig ​haragszol, Uram, szüntelen?
"Milyen ​megtapasztalásunk van a Mindenhatóról? Csak hírből hallottunk róla, vagy valóban láttuk is a cselekedeteit? Ez a kérdés meghatározza egész életünket. Ha arra keressük a választ, hogy miért van a világban annyi nyomorúság és próba, akkor Jób könyvét olvasva döbbenten látjuk a választ: Mindez azért van, hogy az ember fölemelje a fejét, és el tudja mondani Jóbbal: "Csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak." Egy olyan ember mondja ezt, aki eddig nagyon komolyan vette a hitét, aki áldozott és imádkozott még a gyermekeiért is, hátha van valami bűnük. Mégis, miután nincstelen és beteg lett, majd újra feljött a mélységből, most ismerte meg Istent igazán. Nem színről színre látta, hanem a cselekedeteiből, hatalmas tetteiből látta és tapasztalta meg, hogy ki az Isten. Gondoljuk végig az életünket: meglátjuk-e benne Isten kezét? Boldog az az ember, aki úgy tud beszélni, mint Jób. Sokszor nehéz ez a megtapasztalás, olyan, mint egy centrifuga, ami kilöki azt, aki nem jól kapaszkodik. De Jób Tudta, hogy kibe kell kapaszkodnia. Ezért mondja: "Tudom, hogy mindent megtehetsz, és nincs olyan szándékod, amelyet meg ne valósíthatnál. Ki merné elhomályosítani az örök rendet tudatlanul?"

Covers_262503
Áldjuk ​az Urat! Ismeretlen szerző
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Áldjuk ​az Urat!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jim Sanders - Imádságok ​a Biblia alapján II.
Azt ​olvassuk a Zsoltárok könyvében, hogy Isten angyalai az Ige elhangzására figyelmeznek, és véghezviszik annak parancsait. Az imakönyv első és második kötetében található imádságok minden egyes sora Isten Igéjén alapul. És tudhatjuk, hogy Istennek gondja van az Ő Igéjére, hogy mindig megcselekedje azt, amire az Úr elküldte. Ha rendszeresen, hittel használjuk ezeket az imákat, Istennek olyan áldásai zúdulnak ránk, amelyekről korábban nem is álmodtunk. Ha figyelmesen, kitartóan forgatod ajkaidon ezeket a megvallásokat egyrészt hit ébred a szívedben „hiszen a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által (Róma 10,17)", másrészt olyan szavak jönnek ki a szádon, amelyek áldást hoznak a szeretteid, a környezeted és a saját életedre nézve is. Csak abban az esetben nem láthatod meg az eredményt, ha idő előtt feladod. Olyan imákat találhatsz benne, mint például: újjászületés; Szent Szellem [Szentlélek] keresztség; ima az anyagiakért; az Úr perli meg ügyemet; Isten gyermeke vagyok; ima a családomért; Isten Igéje élő és ható; kedveltjévé választott az Úr? Tehát bátran vedd a szádra az Igét, és szóld Isten győztes szavait életed minden egyes területe fölött!

Covers_288415
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Szentmise ​a Szentatyával Győrben
Egyedülálló ​történelmi esemény színhelye lesz a Győri Egyházmegye. Szentatyánk, II. János Pál pápa 1996. szeptember 7-én a győri Ipari Park területén fog találkozni Magyarország hívő népével ünnepi szentmise keretében. Erre a szentmisére szeretettel várjuk a határon kívül élő magyar katolikus testvéreinket is, és mindazokat, akik részt kívánnak venni közös ünneplésünkben.

Isten
Isten ​gyermeke vagyok Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Isten ​gyermeke vagyok
Kedves ​Gyermekek! A bensőséges imádságon át minden szavunk eljut a mennyei Atya szívéhez. Erre segít rá benneteket ez a kis imakönyv: odahaza reggel és este. Főképpen akkor, ha testvéreitekkel együtt fogjátok a kezetekbe. A vasárnapi szentmisére is mindig vigyétek magatokkal. Énekeljetek és imádkozzatok belőle. Mindnyájan együtt emeljétek fel szíveteket az Úrhoz. Így szereztek örömet a mennyei Atyának és ti is észreveszitek majd a szíve dobbanását felétek. Gondos Szüleitek kezén keresztül nyújtom át nektek ezt az imakönyvet és kívánom: legyen a legkedvesebb jóbarátotok! Esztergom, 1978. Gyertyaszentelő Szeretettel: Dr. Lékai László bíboros, prímás esztergomi érsek

Slavko Barbarić - Imádkozzatok ​szívvel!
Ez ​a könyv nem fenyeget senkit, nem beszél Isten ítéletéről, hanem az Ő szeretetéről szól. Hív és bíztat minket, hogy legyünk Isten őszinte és elkötelezett gyermekei.

Szemerei Gábor - A ​világ tetején
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mahesh Chavda - Az ​ima és a böjt ereje
Isten ​gondoskodott egy eszközről, amellyel a biztos kudarcot elképesztő győzelemmé lehet változtatni, a démoni erődítmények helyén pedig szeretetének és erejének országútja nyílik. Amikor már-már megsemmisítő vereségnek nézel elébe - legyen az akár betegség, akár családi vagy anyagi válság - olyan kulcsokat ad a kezedbe, amelyek mozgásba hozzák a Szent Szellem benned lakozó erejét! E könyv lapjain egy olyan ember osztja meg veled tapasztalatait, aki ezekben az igazságokban jár, és tanúja volt annak, ahogyan Isten ereje a kilátástalan helyzeteket teljes győzelemre fordítja, majd ébredést hoz létre, és szó szerint halottat támaszt. Mahesh Chavda imádkozó és böjtölő életet él. Ez a könyv ösztönözni fog téged, hogy - bármilyenek is legyenek a körülményeid - mindvégig megvívd a harcodat, mert Isten az ima és böjt rejtett ereje által behozhatja dicsőségét az életedbe, gyülekezetedbe, városodba és nemzetedbe; úgy, hogy minden jóra fordul.

Kollekciók