Ajax-loader

'sejtbiológia' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Lőrincz L. László - Üvöltő ​bika
A ​földlakók még csak a vaskor technikai színvonalán állnak, amikor valahol a galaktikus messzeségben a szupercivilizált lények űrhajója végzetes balesetet szenved. Levegőjük fogytán, a jármű irányíthatlan, a nők pánikban, a férfiak letargiában. Két eshetőség között kell választaniuk. Az egyik a kíméletes, kollektív öngyilkosság. A másik viszont az életben maradás reményével kecsegtet. A soha ki nem próbált génmanipulációs műtét révén a szervezet teljes genetikai kódját őrző sejt - megfelelő közegben - új életre kelhet. A kis csoport sejtjeit egy üstökös babiloni tájakra röpíti. Mindnyájan emberi alakot öltenek, csak a Navigátorból válik hatalmas és félelmetes bika. A kozmosz hajótöröttjeire izgalmas kalandok sora vár a feldúlt, hatalmi harcoktól szaggatott Folyamközben.

Csaba György - Madarász Bálint - A ​sejt szerkezete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Berend Mihály - Gömöry András - Müllner Erzsébet - Tóth Géza - Kiss János - Biológia ​III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gál Béla - Biológia ​11.
A ​könyv amellett, hogy teljes értékű gimnáziumi alaptankönyv, az emelt szintű érettségi anyagát is tartalmazza. A tipográfiailag jól elkülönített emelt szintű részek elhagyásával kapott szöveg is összefüggő, így a könyveket azok a tanulók is jól használhatják, akik az alapkövetelményeknek kívánnak megfelelni.

Csaba György - Sejtbiológia
Annak, ​aki régebben tanult biológiát, eddig nemigen állt módjában, hogy ismereteit magyar nyelvű szakirodalom alapján korszerűsítse. Csaba György professzor sikerrel oldotta meg azt a feladatot, hogy az érdeklődők kezébe olyan sejtbiológiát adjon, mely röviden, világosan tartalmazza az újdonságokat, melyek az elmúlt kb. 30 évben, annak is a végefelé a sejtről, aIkatrészeiről,ezek funkcióiról a kutatók előtt feltárultak. Rendszeresen utal a szerző arra is, hogy az egyes sejtalkotók, sejtfunkciók hogyan vesznek részt kóros folyamatok kialakulásában. Lebilincselő stílusa és szellemes ábrái magukkal ragadják az olvasót, akit szinte megbabonáz a természet - itt is megmutatkozó - csodálatos rendje. Figyelmébe ajánljuk a könyvet orvosoknak, biológusoknak (pedagógusoknak!), felvételire készülő diákoknak de gondolatébresztő lehet gyógyszerészek, állatorvosokéis mezőgazdasági kutatók számára is.

Darvas Zsuzsa - László Valéria - Sejtbiológia
Előszó ​helyett Itt szeretnénk köszönetet mondani kollégáinknak, akik ezt az igazán hálátlan és nehéz feladatot, amit a lektorálás jelent, elvégezték. Számos jó tanáccsal és a szükséges kritikával segítették a munkánkat, ami számunkra nem volt könnyű feladat. Reméljük, hogy a hallgatóknak nemcsak egy olyan jegyzetet készítettünk, amelyet meg kell tanulniuk, de sikerült belevinnünk azt az érzést is, amely a jegyzet megírásakor és átírásakor eltöltött minket. Ez az érzés a csodálat. Milyen csodálatos kis egység a sejt, milyen tökéletesen és logikusan szervezett! Mi sem, és így a hallgató sem menekülhet meg a molekuláris szemlélettől, amely manapság a biológia és az orvostudomány minden területén uralkodóvá vált. Igyekeztünk csak annyi molekulát és molekuláris mechanizmust megemlíteni, amelyet feltétlenül szükségesnek tartottunk a sejtben zajló folyamatok megismeréséhez és megértéséhez. Kívánjuk, hogy a leírtak segítsék a hallgatókat más tárgyak anyagának megértésében és elsajátításában is. A jegyzet immáron negyedik, javított kiadását tartják a kezükben és persze ez is több (kb. 20 oldallal) mint az előző. Mentségünkre legyen mondva a többlet nemcsak több szöveget, de több képanyagot és ábrát is jelent. Reméljük ez segít jobban megérteni a sejtekben zajló, néha bizony komplikált eseményeket. Minden kedves kollégánknak és hallgatóinknak köszönjük az értékes együttműködést! a szerzők

Kovács János - Összehasonlító ​anatómiai előadások I. - Sejttan
Egy ​rendszer felépítésének, működésének megértéséhez hasznos ismerni a rendszert alkotó részek tulajdonságait. Az állatok szervezete olyan rendszer, melynek elemi egységei a sejtek. A sorozat sejttani kötete azon célból íródott, hogy a sejtek szerkezetének, kölcsönkapcsolataiknak bemutatásán keresztül segítsen megértetni az állatok egyes szerveinek, szervrendszereinek struktúráját és működésük törvényszerűségeit. A könyv az egyetemi előadások tematikáját követi, nem részletekre kiterjedő kézikönyvét, hanem rövid, korszerű, elsősorban a molekuláris biológia, elektronmikroszkópia és az immuntechnikák eredményeire támaszkodó kötetet igyekeztünk összeállítani, mely az alapképzésbe belépő hallgató számára is tanulható.

Lewis Thomas - Hány ​élete van egy sejtnek?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mihalik Erzsébet - Laskay Gábor - Növényi ​sejtbiológia I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_158346
Sejtautomaták Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Sejtautomaták
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vida Gábor - Az ​élet keletkezése
Részlet ​a könyvből: A XIX. század előtt sokan úgy vélték, hogy az élet egyszerűbb formái, különösen a baktériumok, férgek, rovarok, moszatok, megfelelő körülmények között ma is keletkezhetnek élettelen anyagból. Az élővilág sejtes felépítésének felfedezése után azonban kiderült, hogy új sejt csak egy korábbi sejt osztódásával alakulhat ki: minden sejt sejtből jön létre. Az életnek élettelenből való keletkezésére vonatkozó naiv nézetekre a végső csapást a nagy francia biológus, Louis Pasteur mérte, aki a XIX. század második felében egyértelműen bebizonyította, hogy az élet csíráinak elpusztítása (sterilizálás) után, az újabb fertőzés lehetőségétől elzárva, semmiféle élettelen anyagból sem keletkezhet élet.

Papp Mária - A ​növényi sejt
Az ​első éves biológiát tanuló egyetemi hallgatók számára a növényszervezettan kötelező tárgy. Az utóbbi évtizedekben csökkentett óraszáma ellenére, a kurzus a növényvilág nagyobb taxonjainak szervezeti felépítésétől nem tekinthet el. A telepszerveződést, a szövetek és a szervek általános sajátosságait, és azoknak a valóságban megfigyelhető sokféleségét kell hogy bemutassa mind filogéniai mind ontogéniai aspektusokból. Ennek teljesítése nem lehetséges alapvető sejttani ismeretek nélkül. Ezért szerepel a növényi sejttan a kurzus bevezető előadásain és kerül innentől jegyzet formájában is a hallgatóság kezébe. Nem titkoljuk azt a tapasztalatunkat sem, hogy a későbbi sejtekkel kapcsolatos kurzusokon a növényi sejtstruktúrák háttérben maradnak. A sejtekkel kapcsolatos ismeretanyagunk az utóbbi évtizedekben óriásit változott. Az elektronmikroszkópia és az ultracentrifuga biológiai alkalmazása megsokszorozta a tudásanyagot. A sejtben lejátszódó biológiai folyamatok is új megvilágításba kerültek, nem is említve a genetika terén született eredményeket. Új, funkcionális központú sejttel foglalkozó tudomány született, a sejtbiológia. Jelen jegyzet nem vállalhatja fel, nem is törekszik arra, hogy átfogóan bemutassa, akár csak a növényi sejttel kapcsolatos ma már a molekuláris biológia tárgykörébe tartozó ismereteket. Ezt a feladatot meghagyja az egyetemi képzésbe később illeszkedő más kurzusoknak, szakterületeknek. Csupán azokat az alapvető, elsősorban a struktúrára vonatkozó ismereteket foglalja össze, amelyek nélkülözhetetlenek a növényszövettani és szervezettani tanulmányokhoz. Az első fejezet áttekintő, tömör sejtképe után a növényi sejtekre jellemző se

Sejtbiol%c3%b3gia
Sejtbiológia Ismeretlen szerző
14

Ismeretlen szerző - Sejtbiológia
A ​tizenöt fejezetből álló Sejtbiológia c. tankönyv 32 szerző közreműködésével készült A könyv bővebb, mélyebb és részletesebb, mint ami egy sejtbiológia tárgyú graduális kurzus céljaira elegendő. A könyv nagyobb fejezetei számos alfejezetet tartalmaznak, melyek közül az első - komplikált anyagrész esetén - a továbbiak részletes anyagát röviden és könnyen érthetően áttekinti, a molekuláris részeket kevésbé érintve. Több fejezetben találunk átfedéseket, melyek tudatosak, mert elősegítik a könnyebb tanulhatóságot. A fejezetek többsége egységes tagolású, egy biológiai jelenség, kísérleti megfigyelés leírásával indul, melyet - ahol ennek értelme van - a jelenség felmerülő lehetséges magyarázatai követnek. Ezt a ma korszerűnek tartott, magyarázat interpretáció követi, majd az anyag tételes ismertetése. A "Kitekintés" c. részben a mai kutatási trendekre, ill. a közeljövőben várható fejleményekre történik rövid utalás. A könyv több célkitűzést, számos remélt pozitív jellemzőjét és főleg sokszerzős mivoltát tekintve, írásos hazai előzménye nemigen lelhető fel. Természetesen a korábbi kiváló hazai sejtbiológiai könyvek és egyetemi jegyzetek tudásanyaga továbbérlelődve hozzáadódott a könyv szellemiségéhez. A könyv első kiadásának kéziratát a tárgy iránt érdeklődő hallgatók véleményezték. A könyv szerzői köszönettel fogadták a kritikát, és figyelembe vették a javaslatokat. A könyv megjelenése óta eltelt időszakban bekövetkezett változások szükségessé tették az átdolgozást, amire a szerzők örömmel vállalkoztak.

Bálint Miklós - Molekuláris ​biológia I-II.
Ahogyan ​a XX. századot - Einstein nevével fémjelezve - a modern fizika századának nevezhetjük, úgy a XXI. század a molekuláris biológia évszázada lesz. Ez a tudományterület a DNS-molekula szerkezetének felderítése óta elmúlt mintegy ötven év alatt robbanásszerűen fejlődött, mára nagykorúvá vált, egyre jobban hétköznapjainknak is részét képezi. A genetikai manipuláció vagy a génsebészet fogalma, a molekuláris biológia eredményeit felhasználó új orvosi eljárások ismerete lassan beépül a közgondolkodásba, miközben a felmerülő súlyos etikai problémák foglalkoztatják - és megosztják - a társadalmat. Ez a könyv ennek az új, de az emberiség jövője szempontjából nélkülözhetetlen tudományterületnek az alapjait igyekszik megismertetni, azokat a molekuláris folyamatokat, amelyek a látványos - és néha kétségeket ébresztő - tudományos eredmények (pl. klónozás) mögött húzódnak. Nem könnyű olvasmány, de megértése nem lehetetlen. Szellemi erőpróba és kaland, amely a téma iránt érdeklődő, egyetemre készülő középiskolásnak éppúgy ajánlható, mint tanárnak - felfrissítendő korábbi ismereteit. Egyetemistáknak, tanuljanak az élettudományok bármely területén is, és minden érdeklődő laikusnak, aki kíváncsi a jövő biológiai fundamentumára, és nem riad vissza a szellemi erőfeszítéstől. Az olvasó e könyv segítségével igazi felfedező utat járhat be a molekulák világában. Azon a tudományterületen, melynek törvényszerűségeit ma még sok helyen csak sejtjük, de amely témák körül forog a modern biológia - az életünk - kereke.

Bálint Miklós - Molekuláris ​biológia III.
A ​Molekuláris biológia III. kötete folytatása a már megjelent I-II. köteteknek (Műszaki Könyvkiadó, 2000), de igyekszik önállóan is érthető ismereteket adni. Az első két kötetben főleg a DNS és RNS szerkezetéről, szintéziséről, a génkifejeződés szabályozásáról, valamint a géneknek a fehérjékbe történő átírásáról volt szó. A jelen III. kötet viszont a fehérjék szerkezetével, valamint a fehérjék, enzimek működési mechanizmusával foglalkozik. Ezért itt kerül sor pl. az immunfelismerés molekulái, a véralvadás mechanizmusa, az enzimműködés módjai és regulációja, a neurotranszmisszió, a hormonok hatásmódja, a sejtszaporodás regulációja, a rákképződés, a fehérjék evolúciója stb. témakörökre. Legújabban számos élőlény, köztük az ember genetikai állományának teljes kétdimenziós struktúrája (DNS-bázissorrendje vagy szekvenciája) vált ismertté. Ennek során több olyan gén került felfedezésre, aminek fehérjetermékét nem ismerjük. Ezért a fehérjék szerkezetének és funkciójának kutatása, a génszerkezetek ismeretében, ma talán fontosabb, mint valaha. Ezen kutatások alapjainak megismeréséhez nyújt ismereteket ez a kötet. Ez a könyv az egyetemi alap- és posztgraduális képzésen túl a középiskolai tanárok továbbképzésében is hasznosítható. A kitűnő magyar tudományos ismeretterjesztés következtében a tudomány legújabb eredményei mindennapos információink részévé váltak. Ezért biztos, hogy sok érdeklődő olvasó is forgatni fogja ezt a könyvet bizonyos tudományos ismeretek jobb megértése céljából.

Fischer Ernő - A ​funkcionális sejttan alapjai
A ​sejttan rohamos fejlődésének időszakában hiánypótló egy olyan mű, amely a sejtbiológiai kutatások 90-es években született eredményeit is figyelembe veszi. A funkcionális sejttan alapjai olyan szemléletű munka, amely nem hanyagolja el a legfontosabb sejtmorfológiai ismereteket, de alapvetően a funkcionális vonásokat emeli ki, s mindezt úgy igyekszik érvényesíteni, hogy megértéséhez elegendőek legyenek a középiskolai szintű természettudományos alapismeretek. A gazdag ábraanyag még teljesebbé teszi az anyag megértését, sokat segít az olvasó modern biológiai szemléletének kialakításában.

Katharina Vestre - Mielőtt ​megszülettél
A ​könyv a fogantatástól a születésig meséli el életünk történetét: az első egyszerű sejtosztódástól a kilenc hónap után bekövetkező pillanatig, amikor kifejlett gyermekként átküzdjük magunkat egy szűk nyíláson. Kezdetben egyetlen parányi sejt voltunk, amely aztán kettéosztódott. A két sejtből négy lett. Majd nyolc. Majd tizenhat. Rövidesen feltűnnek egy emberi test körvonalai. Egy gerincoszlop. Egy szív, amely lüktetni kezd. Majd megjelenik a tüdő, a szem, a száj. És az agy. Egy sejthalmazból néhány hónap alatt varázslatos módon lélegző, enni és gondolkodni képes szervezetté alakulunk át. Hogyan lehetséges ez? A DNS-molekula felfedezése óta a biológia szédítő tempóban fejlődik, és a tudósok olyan kérdésekre is választ tudnak adni, amelyekre korábban az lehetetlennek tűnt. Honnan tudják a sejtek, hogy szívet, nem pedig kezet vagy fület kell létrehozniuk? Hogyan lehetséges, hogy az egypetéjű ikrek génjei megegyeznek, ám ujjlenyomatuk mégis különböző? És vajon mi a közös bennünk és az ecetmuslicában?

Szeberényi József - Molekuláris ​sejtbiológia
A ​XXI. század első évtizede a molekuláris medicina – a molekuláris sejtbiológia és a gyakorló orvostudomány „frigyéből” született új tudományág – további erősödését hozta. A molekuláris patológia (a betegségek kialakulását a sejtek és molekulák szintjén vizsgáló tudomány), a molekuláris diagnosztika (a kórisme molekuláris biológiai módszerekkel történő felállítása) és a génterápia (a gének gyógyítási célú manipulálása) ismeretanyagának oktatása egyre nagyobb teret nyer a gyakorló orvosok, fogorvosok és gyógyszerészek képzésében. Ez a könyv megtartja az első két kiadásban leírt időtálló ismereteket és igyekszik bemutatni az azóta született, jelentős molekuláris sejtbiológiai eredményeket. Az Olvasó jelentősen átdolgozott, bővített kiadást tart a kezében.

C. J. Brett - A.S.G Curtis - J. A. T. Dow - J.G. Edwards - J. M. Lackie - A.J. Lawrence - G.R. Moores - The ​Dictionary of Cell Biology
Cell ​biology forms the link between the molecular life sciences and the rest of the biological and medicinal studies. Because of its broad spectrum, the vocabulary of cell biology is quite diverse, and includes many terms specific to the field, as well as terms borrowed from the whole range of adjoining disciplines. The FIRST EDITION of this book was unique in gathering together a broad collection of the most frequently used terms in cell and molecular biology, as well as various related areas including genetics, neurobiology, physiology, immunology, and pathology. The success of the FIRST EDITION was widely recognized with enthusiastic reviews, and the book has proved to be an enormously valuable reference source and AIDE MEMOIRE. This SECOND EDITION builds on the foundations of the first, with obsolete terms omitted and new ones added, reflecting the fast moving nature of the disciplines concerned. Over 100 new entries have been included, bringing the total number of terms to over 5000 - each one fully explained and cross-referenced - with noticeable improvement to such growing disciplines as molecular biology and neurobiology.

Harvey Lodish - Arnold Berk - Chris A. Kaiser - Monty Krieger - Anthony Bretscher - Hidde Ploegh - Angelika Amon - Matthew P. Scott - Molecular ​Cell Biology
Molecular ​Cell Biology presents the key concepts in cell biology and their experimental underpinnings. The authors, all world-class researchers and teachers, incorporate medically relevant examples where appropriate to help illustrate the connections between cell biology and health and human disease. As always, a hallmark of MCB is the use of experiments to engage students in the history of cell biology and the research that has contributed to the field. The book contains predominantly color illustrations, with some black-and-white illustrations.

Bruce Alberts - Alexander Johnson - Julian Lewis - Martin Raff - Keith Roberts - Peter Walter - Molecular ​Biology of the Cell
As ​the amount of information in biology expands dramatically, it becomes increasingly important for textbooks to distill the vast amount of scientific knowledge into concise principles and enduring concepts.As with previous editions, Molecular Biology of the Cell, Sixth Edition accomplishes this goal with clear writing and beautiful illustrations. The Sixth Edition has been extensively revised and updated with the latest research in the field of cell biology, and it provides an exceptional framework for teaching and learning. The entire illustration program has been greatly enhanced.Protein structures better illustrate structure–function relationships, icons are simpler and more consistent within and between chapters, and micrographs have been refreshed and updated with newer, clearer, or better images. As a new feature, each chapter now contains intriguing openended questions highlighting “What We Don’t Know,” introducing students to challenging areas of future research. Updated end-of-chapter problems reflect new research discussed in the text, and these problems have been expanded to all chapters by adding questions on developmental biology, tissues and stem cells, pathogens, and the immune system.

Csányi Vilmos - Sejtbiológia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bánhegyi Gábor - Sipeki Szabolcs - Biokémia, ​molekuláris és sejtbiológia
A ​Biokémia, Molekuláris és Sejtbiológia e-könyv egyedülálló oktatási anyag azon orvos- és fogorvos-tanhallgatók számára, akik a címben szereplő tantárgyat az Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézetben tanulják. Az intézet eleget kívánt tenni a hallgatók régóta kielégítetlen vágyának, hogy összeszedve, egy helyen és egységes formában rendelkezésükre álljon a vizsgákon számon kért ismeret. A fejezetek szerzői - az adott téma gyakorlott oktatói - e célt szem előtt tartva olyan könyvet alkottak, amely az előadásokon és konzultációkon hallottak áttekintésében és megtanulásában hatalmas segítséget tud nyújtani. Haszonnal és élvezettel olvashatják persze mindazok, akik bármely felsőoktatási intézményben biokémiát, molekuláris biológiát vagy sejtbiológiát tanulnak, és ehhez keresnek korszerű, megbízható, magyar nyelvű irodalmat.

Bánhegyi Gábor - Sipeki Szabolcs - Biokémia, ​molekuláris és sejtbiológia
A ​Biokémia, Molekuláris és Sejtbiológia e-könyv egyedülálló oktatási anyag azon orvos- és fogorvos-tanhallgatók számára, akik a címben szereplő tantárgyat az Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézetben tanulják. Az intézet eleget kívánt tenni a hallgatók régóta kielégítetlen vágyának, hogy összeszedve, egy helyen és egységes formában rendelkezésükre álljon a vizsgákon számon kért ismeret. A fejezetek szerzői - az adott téma gyakorlott oktatói - e célt szem előtt tartva olyan könyvet alkottak, amely az előadásokon és konzultációkon hallottak áttekintésében és megtanulásában hatalmas segítséget tud nyújtani. Haszonnal és élvezettel olvashatják persze mindazok, akik bármely felsőoktatási intézményben biokémiát, molekuláris biológiát vagy sejtbiológiát tanulnak, és ehhez keresnek korszerű, megbízható, magyar nyelvű irodalmat.

Alföldi Lajos - Baktérium ​protoplasztok fúziója, perspektívák és problémák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_148838
Alkalmazott ​biológia Ismeretlen szerző
5

Ismeretlen szerző - Alkalmazott ​biológia
A ​biológiai tudományoknak az utóbbi évtizedekben tapasztalt példátlanul gyors fejlődése, az ismeretek rendkívül felgyorsult gyarapodása teszi szükségessé, hogy a főiskolai tananyag lépést tartson az ismeretek változásával, kövesse a fejlődést, elvesse a túlhaladott álláspontokat, s a hallgatót igyekezzék felruházni mindazon modern ismeretekkel, melyek tanulmányai alatt hozzásegítik más tantárgyak megértéséhez, tanulmányai végeztével pedig alapul szolgálhatnak állandó továbbképzéséhez. A tananyag modernizálása egyszersmind megóvja a hallgatót a túlterheléstől , a szükségtelen, elavult ismeretek megtanulásának kényszerétől.

Collins F. Howard - Herbert ​Spencer synthetikus filozófiájának kivonata
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Bruce Lipton - The ​Biology of Belief
This ​10th-anniversary edition of Bruce Lipton's best-selling book The Biology of Belief has been updated to bolster the book's central premise with the latest scientific discoveries--and there have been a lot in the last decade.The Biology of Belief is a groundbreaking work in the field of new biology. Former medical school professor and research scientist Bruce H. Lipton, Ph.D., presents his experiments, and those of other leading-edge scientists, which examine in great detail the mechanisms by which cells receive and process information. The implications of this research radically change our understanding of life, showing that genes and DNA do not control our biology; instead, DNA is controlled by signals from outside the cell, including the energetic messages emanating from our positive and negative thoughts. This profoundly hopeful synthesis of the latest and best research in cell biology and quantum physics has been hailed as a major breakthrough, showing that our bodies can be changed as we retrain our thinking.

James E. Darnell - Harvey F. Lodish - David Baltimore - Molecular ​Cell Biology
With ​its acclaimed author team, cutting-edge content, emphasis on medical relevance, and coverage based on landmark experiments, _Molecular Cell Biology_ has justly earned an impeccable reputation as an authoritative and exciting text. The new Sixth Edition features two new coauthors, expanded coverage of immunology and development, and new media tools for students and instructors.

Covers_280321
Bacillus Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Bacillus
Bacillus ​subtilis is one of the best understood prokaryotes in terms of molecular biology and cell biology. Its superb genetic amenability and relatively large size have provided powerful tools to investigate a bacterium in all possible aspects. Recent improvements in technology have provided novel and amazing insights into the dynamic structure of this single cell organism. The organism is a model for differentiation, gene/protein regulation, and cell cycle events in bacteria. This book presents an overview of the most recent exciting new research fields and provides a picture of the major cytological aspects of a model bacterium. The authors present the most recent knowledge on topics, such as the replication and segregation of the chromosome, cell division, replication and growth, the cell cycle, transcription, translation, regulation, the actin cyctoskeleton, the cell membrane and cell wall, biofilm formation, and sporulation. Also covered are DNA repair, the regulation of transcription through RNA molecules, and the regulation of protein activity through proteolysis. The authors seamlessly merge the fields of bacterial cell biology and molecular biology to provide an integral view of the bacterial cell, providing an understanding of the way a bacterial cell functions as a whole entity and in 3D, i.e. how it is spatially organized, and even how bacterial cells communicate with each other, or give their life for the sake of the whole community. This is an essential book for anyone interested in Bacillus, cell biology, bacterial genetics, and molecular biology.

Franklin M. Harold - In ​Search of Cell History
The ​origin of cells remains one of the most fundamental problems in biology, one that over the past two decades has spawned a large body of research and debate. With In Search of Cell History, Franklin M. Harold offers a comprehensive, impartial take on that research and the controversies that keep the field in turmoil. Written in accessible language and complemented by a glossary for easy reference, this book investigates the full scope of cellular history. Assuming only a basic knowledge of cell biology, Harold examines such pivotal subjects as the relationship between cells and genes; the central role of bioenergetics in the origin of life; the status of the universal tree of life with its three stems and viral outliers; and the controversies surrounding the last universal common ancestor. He also delves deeply into the evolution of cellular organization, the origin of complex cells, and the incorporation of symbiotic organelles, and considers the fossil evidence for the earliest life on earth. In Search of Cell History shows us just how far we have come in understanding cell evolution—and the evolution of life in general—and how far we still have to go.

Bánfalvi Gáspár - Molekuláris ​sejtbiológia
A ​XXI. század első évtizede a molekuláris medicina - a molekuláris sejtbiológia és a gyakorló orvostudomány „frigyéből" született új tudományág - további erősödését hozta. A molekuláris patológia (a betegségek kialakulását a sejtek és molekulák szintjén vizsgáló tudomány), a molekuláris diagnosztika (a kórisme molekuláris biológiai módszerekkel történő felállítása) és a génterápia (a gének gyógyítási célú manipulálása) ismeretanyagának oktatása egyre nagyobb teret nyer a gyakorló orvosok, fogorvosok és gyógyszerészek képzésében. Ez a könyv megtartja az első két kiadásban leírt időtálló ismereteket és igyekszik bemutatni az azóta született, jelentős molekuláris sejtbiológiai eredményeket. Az Olvasó jelentősen átdolgozott, bővített kiadást tart a kezében. Dr. Szeberényi József a Pécsi Tudományegyetem Orvosi Biológiai Intézetének igazgató professzora, az MTA doktora. Az USA több egyetemén dolgozott korábban vendégkutatóként, vendégprofesszorként.

Kollekciók