Ajax-loader

'demográfia' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Ismeretlen szerző - Magyar ​statisztikai zsebkönyv 2008
A ​zsebkönyv részletes, 2008-as adatokat tartalmaz többek között a népességről, a foglalkoztatottságról, az egészségügyről, a társadalombiztosításról, az oktatásról, a kultúráról, a gazdaságról.

Gyáni Gábor - Kövér György - Magyarország ​társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig
A ​tankönyv a téma első monografikus feldolgozása, kiteljesítése a szerzők korábbi szöveggyűjteményeinek. Az egyetemi társadalomtörténeti oktatást szolgáló szintézis két időrendi egységben tárgyalja témáját. Előbb az alapfogalmakat definiálja, szembesíti a zömmel statisztikai forrásokkal, majd elemzi a történetírói diskurzusokat és kijelöli a lehetséges értelmezési kereteket. A konkrét elemzés a reformkortól az első világháborúig tartó fő fejezetben foglalkozik a népesség, valamint a települészerkezet változásaival, majd bemutatja a vagyon- és jövedelemszerkezet, valamint a rang- és presztízshierarchia folyamatait. A társadalom egészének dinamikáját a mobilitásvizsgálatok és élettörténeti elemzések rajzolják ki. A Horthy-kort tárgyaló rész a társadalmi nagycsoportok egyenkénti elemzésén alapul, amit kiegészít a lakáskultúrával, a szociálpolitikával, valamint a választói magatartással kapcsolatos kérdések egyenkénti megvilágítása.

Herwig Birg - A ​világ népessége
Kötetünk ​tájékoztatást nyújt a népességrobbanás okairól, valamint az ENSZ és a nemzetközi kutatóintézetek XXI. századra adott népesség-előrejelzéseiről. Központi témája a Föld eltartóképessége, a népességnövekedés drámai felgyorsulása a fejlődő országokban, amelyek előreláthatólag a világ népességének 90%-át fogják kitenni a XXI. században, valamint az ipari országokban a népesség jelentősen tapasztalható csökkenése, annak minden gazdasági, társadalmi és politikai kihatásával együtt. Mindezeken kívül a könyv betekintés nyújt a világnépesség alakulásának történetébe és a demográfiai elméletekbe is. Herwig Birg demográfus professzor, a Bielefeldi Egyetem Népességkutató és Társadalompolitikai Intézetének nyugalmazottvezetője. Nevéhez számos iránymutató publikáció fűződik.

Nyitrai Ferencné - Bevezetés ​a gazdaságstatisztikába
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó A. Ferenc - Népesedés, ​migráció, biztonság
A ​tartalmas kiadvány szerzője a demográfia és a kapcsolódó tudományterületek számos aspektusáról értekezik. A gyűjteményes kötet első nagy egységei részint már korábban megjelent írásokat, tanulmányokat tartalmaznak a népességpolitikával összefüggő témákról, így a romakérdésről, a történelmi demográfiáról, a születésszabályozásról, a magyarság védelméről. A könyvet cikkek és glosszák, interjúk, könyvismertetések zárják.

Livi-Bacci Massimo - A ​világ népességének rövid története
A ​neves olasz történész-demográfus összefoglaló munkája megismertet a demográfia mai állásával, s bemutatja az emberiség népesedéstörténetének fő problémáit. Livi-Bacci komplex, a demográfiai munkák által ritkán érintett biológiai, közgazdasági és egyéb területekre is kiterjesztett vizsgálatokkal igyekezett föltárni, hogyan működnek különböző viszonyok között, egy-egy jellemző időszakban azok a mechanizmusok, amelyek a népesség és a források közötti mindig kényes egyensúlyt meghatározzák.

Szabó A. Ferenc - A ​nemzetközi migráció és korunk biztonságpolitikai kihívásai
A ​nemzetközi migráció annak ellenére, hogy mindig jelen volt a történelemben, igazán korunkban került a világ érdeklődésének homlokterébe. A globalizáció hihetetlen méreteket öltött, és a Föld minden sarkában érezteti hatását. Az ipari forradalom, majd a kapitalizmus térfoglalása idején nagy emberi mobilitás kísérte a világban végbemenő folyamatokat. Megtörtént a világ területi felosztása, majd sok szenvedés után az újrafelosztás is. A második világháború nyomán, rettenetesen pusztítások után sem állt vissza a régi, mozgó, változó, versengő világegység, amelyik lehetővé tette az emberek viszonylag szabad és önkéntes elhatározásból eredő vándorlását. A mozgás és a változás ebben a történelmi időszakban a világ népességének hihetetlen mértékű szaporodásában mutatkozott meg. Alig két-három évtized alatt megduplázódott a Föld népessége. Elsősorban „a harmadik világban” ment végbe ez a nagyléptékű embergyarapodás. A nagy népességnövekedés és a világ fejlett részén megnövekedett fogyasztási lehetőségek a világ jövőbeli sorsáért aggódó gondolkodók körében az ökológiai szemlélet elterjedéséhez vezettek. Népesedési szempontból ugyanis két, egymással ellentétes tendencia osztja meg glóbuszunkat. A túlnépesedés következében kialakult a demográfiai válság a világ kevésbé fejlett területein, ami alulfoglalkoztatáshoz, alacsony életszínvonalhoz és ennek következtében társadalmi elégedetlenséghez vezet. A fejlettebb régiókban – itt él a világ népességének mintegy hatoda – relatív munkaerőhiány van, jók a keresetek, magas a fogyasztás szintje, viszont a lakosság elöregedőben van. A globális egységét újra visszanyert világ tehát éppen ott és abban nem globális, amiben leginkább annak kellene lennie. Ha a gazdálkodás, a tőke, a politikai rendszerek tekintetében megnyilvánuló szabad versengést nem hagyja az emberiség kiterjedni a nemzetközi migrációra, az emberek tényleg szabad és korlátok nélküli áramlására, akkor már leküzdöttnek vélt válságoknak nézünk elébe.

Dr. Veres Judith - Statisztika ​és demográfia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó A. Ferenc - Demográfiai ​problémák biztonságpolitikai vonatkozásai egykor és ma
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Magyarország ​történeti demográfiája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - A ​demográfiai folyamatok regionális különbségei, 1980-2007
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Henri Boulad S. J. - A ​túlnépesedés mítosza
„A ​bölcsők válsága kihat a gazdaságra. A gyermek aktív eleme a népességnek. Születése, gyermek mivolta mindenféle vásárlást von maga után. Élelemre, ruházatra, játékra, tanszerekre van szüksége. Ez vonatkozik a falusi közösségekre is. A megfogyatkozó népességű falvakban a polgármesterektől azt halljuk, hogy már nincs miért befektetni, nincs kinek felújítani a játszóteret, nincs értelme fenntartani az óvodát, tanulók híján bezárják az iskolát, bezárják a postát, az orvosi rendelőt. Tehát ellenkezőleg a közhiedelemmel, nem a gyerekek sokasága okozza a munkanélküliséget, hanem a gyerekek számának csökkenése. Nincs gazdaság-élénkülés demográfiai dinamizmus nélkül.”

Veadandp0360
Bölcsőtől ​a koporsóig Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Bölcsőtől ​a koporsóig
Szöveggyűjteményünket ​a történeti demográfiába bevezető oktatási segédkönyvnek szántuk, de akár az önművelésnek is hasznos eszköze lehet. Összeállítása során egyaránt fontosnak éreztük mind a demográfiai szemlélet érvényesítését, mind bizonyos mennyiségű, a múltra vonatkozó népességstatisztikai adat közlését. Utóbbiak nélkül ugyanis a módszerek, problémák tanulmányozása holt térben reked, az adatok túlhangsúlyozása viszont azzal a veszéllyel fenyegethet, hogy olvasóink egy része megmarad azon (téves) vélekedés mellett, miszerint a népesség története elsősorban csak (főként a népességszám alakulására, illetve a népesség felekezeti – etnikai összetételére vonatkozó) adatok halmazát jelenti. Összeállításunk elsősorban az elgondolt témasorozatra összpontosított, ezért nem vonultatott fel minden szerzőt, aki a történeti demográfia területén jelentőset alkotott. A szemelvények szerzőinek közel kétharmada népességtörténész, illetve a történeti kutatások iránt is érdeklődő demográfus, negyede társadalomtörténész, végül néhányan néprajzosok és földrajzkutatók. Ezzel is jelezni kívántuk, hogy a történeti demográfia felfogásunk szerint nem egyetlen kutatói csoport zárt terrénuma, hanem több diszciplína irányába is nyitott kutatási mező. Válogatásunk során törekedtünk arra, amennyire azt a rendelkezésünkre álló irodalom megengedte, hogy a hazai demográfiai változásokat belehelyezzük a nemzetközi folyamatokba. A népesedési jelenségek ugyanis gyakorta túlterjednek a kisebb-nagyobb területi egységeket körbefogó adminisztratív-politikai határokon, s már akkor is mutattak nagytáji, esetenként kontinentális kapcsolatokat és összefüggéseket, amikor a társadalomkutatók körében a globalizáció gondolata még fel sem merült.

Dr. Benda József - A ​szakadék szélén
Hazánkat, ​miként számos európai országot, a második demográfiai átmenet súlyos kihívásokkal állítja szembe. A csökkenő gyermekáldás, a meghosszabbodó élettartam olyan új helyzetet teremt a magyar társadalom számára, melyre korábban még nem volt példa. Az új kihívásra, új válaszokat kell adnunk. A helyes, működőképes megoldások megtalálása sürgető feladat, hiszen társadalmunk működőképességének fenntartása a tét. Benda József könyve a fenti kérdés kapcsán íródott. Multidiszciplináris megközelítésben igyekszik bemutatni a probléma súlyosságát, és ami a könyv fő erénye, megoldási lehetőségekre is rámutat. A szerző szándéka szerint, vitát szeretne provokálni a kiutak megtalálása érdekében. Ebben az értelemben egy hosszú hagyomány részese, hiszen Keleti Károly és Fényes Elek, a magyar statisztikai iskola, a népi írók művei, Fekete Gyula munkássága mind a közéleti demográfiai kérdések nyilvánosság előtti szakszerű bemutatására törekedett.

Varga E. Árpád - Fejezetek ​a jelenkori Erdély népesedéstörténetéből
1985 ​óta foglalkozom a hivatalos nemzetiségi statisztikák vizsgálatával a jelenkori Erdély területén. Kezdetben kéziratos feldolgozásokat készítettem: a román statisztikai közlések hiányosságai folytán előállott információs űrt az akkoriban hozzáférhető anyanyelvi adatok különböző területi szempontok szerinti átszámolásával kíséreltem meg áthidalni. Vizsgálódásaimat később kiterjesztettem a nemzetiségi és felekezeti ismérvre is, és a munkába vett adatok körét időben visszafelé és előre haladva a lehető legszélesebbre vontam. E munkálatok révén az erdélyi nemzetiségi viszonyok változásával, az erdélyi magyarság népesedésével kapcsolatos néhány kérdésre igyekeztem választ találni; ennek során természetszerűleg több olyan problémával szembekerültem, melyek tisztázása egyéb, eredetileg nem tervezett forrásfeltárásokat és -feldolgozásokat is szükségessé tett. Vizsgálódásaimban előre haladva időről-időre összegző áttekintésekkel, résztanulmányokkal vagy kisebb alkalmi írásokkal léptem a nyilvánosság elé. Munkálkodásom számvetéseként most ezeket - az elmúlt fél évtizedben különböző helyeken szétszórva megjelent, esetenként megjelenésre váró - tanulmányokat, publicisztikai írásokat és könyvismertetéseket nyújtom át az olvasónak.

Angus Deaton - The ​Great Escape
The ​world is a better place than it used to be. People are healthier, wealthier, and live longer. Yet the escapes from destitution by so many has left gaping inequalities between people and nations. In The Great Escape, Angus Deaton--one of the foremost experts on economic development and on poverty--tells the remarkable story of how, beginning 250 years ago, some parts of the world experienced sustained progress, opening up gaps and setting the stage for today's disproportionately unequal world. Deaton takes an in-depth look at the historical and ongoing patterns behind the health and wealth of nations, and addresses what needs to be done to help those left behind. Deaton describes vast innovations and wrenching setbacks: the successes of antibiotics, pest control, vaccinations, and clean water on the one hand, and disastrous famines and the HIV/AIDS epidemic on the other. He examines the United States, a nation that has prospered but is today experiencing slower growth and increasing inequality. He also considers how economic growth in India and China has improved the lives of more than a billion people. Deaton argues that international aid has been ineffective and even harmful. He suggests alternative efforts--including reforming incentives to drug companies and lifting trade restrictions--that will allow the developing world to bring about its own Great Escape. Demonstrating how changes in health and living standards have transformed our lives, The Great Escape is a powerful guide to addressing the well-being of all nations. Angus Deaton is the Dwight D. Eisenhower Professor of Economics and International Affairs in the Woodrow Wilson School of Public and International Affairs and the Economics Department at Princeton University. His many books include The Analysis of Household Surveys and Economics and Consumer Behavior. He is a past president of the American Economic Association.

Navracsics Judit - A ​kétnyelvű gyermek
A ​kétnyelvűség hosszú évszázadokon át nem volt önálló diszciplína: vagy pszichológusok vagy nyelvészek foglalkoztak vele, sokszor pedig filozófusok elmélkedtek rajta. A 20. század elején kezdtek megjelenni a kétnyelvű gyermekek nyelvfejlődésének krónikái. Ezek eleinte pusztán leíró jellegűek, s az alanyok többnyire a megfigyelő gyermekei voltak. A leíró jellegű vizsgálódásokat később a pszicholingvisztikai jellegűek kezdték felváltani, de igazán gomba módra a 70-es évektől kezdtek szaporodni a kétnyelvűségi leírások – most már mind pszicho-, mind szociolingvisztikai aspektusból. Ezek azonban nem, vagy alig jutottak el a magyar olvasóhoz, pedig már nagy az érdeklődők tábora – nemcsak nyelvtanárok, hanem más foglalkozású, de idegen nyelveket beszélők is tájékozódni szeretnének –, hogy miként lehetne gyermekeiket kétnyelvűvé nevelni. Kötetünk egyetemi tankönyv, kutatóknak és diákoknak szól elsősorban, de a szülőknek is szeretne eligazítást adni a kétnyelvűvé válás lehetőségeiről, rávilágítani a kétnyelvűség előnyeire. A szerző a Veszprémi Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének adjunktusa. Számos tanulmányt közölt, több könyv társszerzője, az évente megjelenő Applied Linguistic Studies in Central Europe című sorozat szerkesztője.

Tóth Albert - Pálóczi Horváth András - Borók Imre - Kiss Kálmán - Szabó Lajos - Zsoldos István - Kisújszállás ​város története I-II-III.
Kisújszállás ​lakóinak régi vágya és igénye, hogy elkészüljön a múlt eseményeinek helytörténeti összegzése, az elmúlt évszázadok történetének tudományos és részletes feltárása, kiadványban történő megjelentetése. A monográfiával az elmúlt év végére készült el a szerzői munkaközösség, s az 1986-ban megjelenő munkát városunk lakosságának ajánlom. Ma ez a város közel 14.000 lakosú. A régi nagykun szállások egyike, sorsa az elsuhanó századok alatt összefonódott a kunsági etnikum más településeinek sorsával. Nem kímélték a történelem viharai, a török pusztító hadjáratai következtében elnéptelenedett. A kun emberek azonban itt akartak élni és az 1717-es újratelepítést követően a XVIII. század közepén visszaszerezték régi privilégiumaikat. Megindulhatott a szabad paraszti fejlődés, amellyel száz évvel megelőzték az országos viszonyokat. A település 1807-ben nyerte el a mezővárosi és vásártartási jogot.

Sebők László - Az ​1949. évi népszámlálás anyanyelvi és nemzetiségi adatai településenként
A ​községi bontású anyanyelvi, nemzetiségi és felekezeti adatsorokat tartalmazó kötetek mindig is a magyar népszámlálások kitüntetett érdeklődéssel fogadott kiadványai voltak. Az 1949. évi népszámlálás anyanyelvi és nemzetiségi adatai azonban községi bontásban teljes egészében mind a mai napig nem jelentek meg, s ezen adatok nagy része ma csak a levéltárakban kutatható. Az anyanyelvi adatok egy részét a „Magyarország történeti statisztikai helységnévtára” című sorozat 19 megyei kötetében publikálták ugyan, de nem minden kategóriában, és már az 1950 utáni községegyesítések szerint. Ennél jóval nagyobb hiányosság, hogy Budapest kerületei és az 1950–ben hozzácsatolt települések adatait nem dolgozták fel és publikálták, miként a nemzetiségi adatsorokat sem. E kötet kiadásával a magyar történeti statisztikai tudomány és a népszámlálásokkal foglalkozó szakemberek számára az egyik legrégebbi és legjelentősebb elmaradást szeretnénk pótolni. Kiadványunk külföldi használata céljából a tartalomjegyzéket, az előszót, a módszertani megjegyzéseket és néhány egyéb információt angol nyelven is közreadjuk.

Gyémánt Richárd - A ​határon túli magyarság demográfiai és társadalomstatisztikai sajátosságai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fred Pearce - Népcsuszamlás
Bárhová ​nézünk, a népmozgások keltik a legnagyobb vihart a politikában: a sokmilliárdos Kína meghiúsít minden, a klímaváltozást ellensúlyozni kívánó törekvést; terroristák bújnak meg a közel-keleti menekülttáborokban; az afrikai településekből kiárad az AIDS; migránsok öntik el Európát, megterhelve a közszolgáltatásokat, ugyanakkor az ő munkaerejük nélkül megbénulnának ugyanezek a szolgáltatások. Van azonban valami, ami kevésbé közismert. A népesedési bombát lassan sikerül kikapcsolni: a világon élő nők felének már csak két vagy ennél kevesebb gyermeke van, emiatt egy emberöltőn belül csökkenni kezd a világ népessége. Eközben pedig mindannyian mind öregebbek leszünk. Ez az úttörő munka azt tárja fel, hogyan jutottunk idáig, s merre haladunk tovább. Környezeti katasztrófával kell-e számolnunk? Vagy sikerül egy jobb, boldogabb jövőt teremtenünk? Fred Pearce remek, eretnek és becsületes munkája demográfiai démonainkkal szembesít bennünket.

Douglas Murray - Európa ​furcsa halála
Murray ​könyve nem csupán demográfiai és politikai tények elemzése. A szerző testközelből kutatta a témát, és megfordult azokon a helyeken, ahol a bevándorlók partot érnek, és ott is, ahová végül eljutnak; beszélt olyanokkal, akik örömmel fogadják őket, és olyanokkal is, akik elzárkóznak tőlük. Értékelése és víziója bár messzemenőkig szubjektív és a politikai korrektség sem feltétlenül jellemző rá, ugyanakkor elvitathatatlan érdeme, hogy olyan tapasztalatokat oszt meg olvasóival, melyeket csak kevesen ismernek a téma szakértői közül.

L. Rédei Mária - Demográfia
A ​demográfiai ismeretek közel állnak a mindennapok eseményeihez. A tudományág olyan életjelenségekkel foglalkozik, amelyeket többségünk átél, de vannak köztük olyanok is, amelyeket csak reméljük, hogy egyszer átélhetünk. Napjainkra a demográfiai tudás számos mutatója a nemzetközi párbeszéd témája lett, a demográfiai ismeret kultúránk részét jelenti. Más országok demográfiai folyamatainak megismerése hozzásegít ahhoz, hogy megértsük más kultúrák ismérveit és a társadalmi gondolkodás alapjait. Az itt megszerzett ismeret abban is eligazít bennünket, hogy saját életünk döntéseit képesek legyünk tudatosan értékelni, s a várható életesemények lehetséges előnyeit és hátrányait több eset alapján mérlegelhessük.

Ismeretlen szerző - A ​családi élet válsága és a demográfiai válság okainak elemzése
E ​könyv szerzői aggódva látják, hogy a felnövekvő fiatal generációk párkapcsolatra, házasságra és családra vonatkozó értékszemlélete alig követhető gyorsaságú változáson megy át. A folyamatról a szerzők tapasztalataik vagy kutató munkájuk eredményei alapján kívánják a figyelmet a várható következményekre irányítani. Ennyiben gondolnak eleget tenni nemzedéki és szülői kötelezettségüknek, mivel általában az egyén, de különösen a fiatal generációk figyelme nem igazán tud fókuszálni a lehetséges döntések, utak és életmódok hosszú távú hatásaira. Noha az adott jelenség általánosságban a humán tudományok tárgykörébe tartozik, következménye matematikai pontossággal követhető a demográfiai adatok változásain. Ahhoz, hogy e tendenciákat a társadalmi túlélés esélyének fenntartásához tudatosan kontrollálni legyünk képesek, elengedhetetlen a folyamatok feltérképezése és megértése. Ehhez kíván segítséget nyújtani a kötetbe foglalt, s a tudományok különböző területeiről származó, szellemében azonban azonos platformon álló szerzők tanulmányainak és esszéinek együttese. E kötet a szerzők reményei szerint az érintett témakörben hozzájárulhat a társadalmi együttgondolkodás intenzitásának növekedéséhez. A cél a jelen kötetben éppúgy, mint a továbbiakban megjelenő tanulmánygyűjteményekben: boldogabb családok, boldogabb ifjúság.

Gyetvai Gellért - Rajki Zoltán - Cigánymissziós ​mozgalmak hatása Magyarországon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_335951
Társadalmi ​riport 2014 Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Társadalmi ​riport 2014
A ​Társadalmi Riport 1990 óta kétévente mutatja be a magyar társadalom legfontosabb változásait. Empirikus elemzéseket és értékeléseket közöl, igyekszik követni a magyar társadalom legfontosabb folyamatait. Húsz éven keresztül a kötet költségeit a mindenkori kormányzat szociális ügyekkel foglalkozó minisztériuma finanszírozta. 2012 óta megszűnt ez a támogatás, és már az előző kötetet is csak a Friedrich Ebert Stiftung és kisebb részt a Nemzeti Kulturális Alap segítségével tudtuk megjelentetni. Miután ebben az évben is visszautasítást kaptunk a minisztériumtól, elhatároztuk a sorozat beszüntetését. Nagy örömünkre azonban, sorra kaptuk a szakmából és a szélesebb értelmiségi közvéleményből a kéréseket, hogy mind az általános társadalomismerethez, mind az oktatásban nagyon nagy szükség lenne a Társadalmi Riport továbbélésére. Ennek az igénynek a „tesztelésére” a TÁRKI honlapján közzétettünk egy közösségi finanszírozásra vonatkozó felhívást. Számunkra is kellemes meglepetés volt, hogy két hét után le kellett állítanunk a gyűjtést, mert 63 magánszemély és 8 intézmény felajánlásával összejött a kötet költségének összege. […] A kötetben a következő kérdésekre igyekszünk választ adni: Hogy alakult a magyar gazdaság és társadalom felzárkózása az Európai Unió országaihoz viszonyítva? Miképpen változtak a fontosabb demográfiai trendek? Iskolázottabbak lettünk-e, jobbak lettek-e a kompetenciáink? Mennyivel nőtt a foglalkoztatottság és a munkahelyek száma? Mit tudunk a Magyarországról elindult elvándorlás motívumairól és lehetséges hatásairól? Hogy változtatott attitűdjeinken a gazdasági válság és a politika? Hogyan alakult át a politikai intézményrendszer, milyen politikai folyamatok zajlottak le? Milyen politikai törésvonalak jellemzik a magyar társadalmat?

Ismeretlen szerző - Portrék ​a magyar statisztika és népességtudomány történetéből
„Számtalanok ​a világ történetei” – és számtalanok a nemzetek, a családok, az intézmények, a tudomány történetei is. Kötetünk több mint négyszáz szereplőjének élete fél évezredet ölel át a Mohács körüli évtizedektől napjainkig. A statisztikát hivatásszerűen művelő szakemberek és előfutáraik mellett mindazok bekerülhettek válogatásunkba, akik egyéb szempontból jelentős (orvosi, mérnöki, biológusi, biztosításmatematikusi, büntetőjogászi vagy akár sporttörténészi) munkásságuk során alkotó módon használták fel a statisztikai módszereket, megkerülhetetlenek az adatok vizualizációjának történetében, vagy fontos szerepet játszottak a statisztikai kultúra hazai elterjesztésében, népszerűsítésében. Az életrajzgyűjteményt a magyar statisztika történetét bemutató tanulmánnyal, tematikus bibliográfiai összeállítással, tárgymutatóval és fényképekkel egészítettük ki.

Kollekciók