Ajax-loader

'demográfia' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Andorka Rudolf - A ​magyar községek társadalmának átalakulása
Kiket ​tekintünk községi lakosoknak? Számuk és arányuk az ország népességében Rövid kitérő a tanyákról A községi népesség demográfiai helyzete és szerepe a magyar társadalom demográfiai fejlődésében Iskolai végzettség A községek társadalmi szerkezete Társadalmi mobilitás Az ingázás A háztáji és kisegítő gazdaságok Jövedelmi viszonyok Lakásviszonyok Kitekintés más országok falusi társadalmára Idézett és felhasznált szakirodalom

Covers_233207
Népesedésrobbanás ​- egyke Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Népesedésrobbanás ​- egyke
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pokol Béla - Európa ​végnapjai
A ​népességfogyás egész Európa gondja, s míg a keleti uniós országokban ezt a cigánykérdés súlyosbítja addig a gazdagabb nyugati államokban a befogadott muszlim lakosság rohamosan növekvő létszáma és integrációs problémái teszik a kérdést elsőrendű problémává. A nyugati nagyvárosokban már ma is százezres és milliós muszlim közösségek élnek párhuzamos társadalmakban - a többségi társadalmak kultúrájával, szokásaival és elvárásaival a legellenségesebb módon szemben állva -, akik magas születési rátájuk következtében a 2050-es évekre a legtöbb városban már többséget alkotnak majd az elöregedő és zsugorodó létszámú európai gyökerű lakossághoz képest. Ezek a problémák a mindennapokban már több éve érezhetőek voltak a széles tömegek számár, azonban a domináns média és a véleményformáló szellemi körök - éppúgy, ahogy itthon a cigánykérdést illetóen - megtiltották őszinte megvitatásukat, és rasszizmussal vádolták meg azokat, akik fel merték vetni őket. Az elfeledett, növekvő problémák azonban robbanásszerűen kitörtek az ezredforduló környékén.

Ismeretlen szerző - A ​történelmi Magyarország atlasza és adattára - 1914
Az ​atlasz a települések fontosabb statisztikai adatait is közli: területi, lakossági, nemzetiségi és felekezeti adatokat a vármegyékről és városokról. Az 1913-as helységnévtár névalakjainak megfelelő településnevek, a közigazgatási besorolás, lakosságadatok, a nemzetiségek és a felekezetek megoszlása, illetve a térképi keresőszám mind a 14 986 településhez. Sokoldalú felhasználási lehetőség: a települések mai hivatalos neveinek közlése, idegen nyelvű névmutatók.

Dr. Hoóz István - Népesedéspolitika ​és népességfejlődés Magyarországon a két világháború között
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

1892297_5
Isten ​hozott! Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Isten ​hozott!
Gyermektelenek ​és sokgyermekesek, meddők és örökbefogadók, anyák és apák. Az életét a gyengéd születésre feltevő bába, és az orvos, aki immár évek óta nem végez abortuszt. Szerzetes és lelkésznő, a sérült fiát gyászoló, majd egyéni tragédiája tapasztalatát mások szolgálatába állító anya. Akik nélkül nincs gyerekkor: a nagy magyar mesélő és a minden családban otthonos gyermekdalszerző. A Böjte Csaba egykori árvájából lett szászvárosi nevelőnő, a Németországból visszatért gyermekszív-sebész és a megejtően hiteles politikusfeleség. A népszerű tejesember, igazgatónő Belgiumból és a hitvese fél veséjével élő családapa. Másfél tucat interjú, bepillantás másfél tucat család életébe, otthonába. A legszebb és egyben talán a legnehezebb hivatás: az apaság, az anyaság, a gyermeknevelés titkai. Nevetés és sírás, születés és belehalás, fentek és lentek, menny és pokol. Emberi erőfeszítés isteni gondviselés. A Heti Válasz Kiadó immár hatodik alkalommal rendezi kötetbe azokat a beszélgetéseket, amelyeket a lap munkatársai készítettek neves közéleti személyiségekkel, művészekkel, illetve a hétköznapok hőseivel. Sorozatunk első állomásaként 2009-ben Mit ad Isten? címmel hiteles hitvallókat szólítottunk meg, majd 2010-ben arról érdeklődtünk házaspároknál: kit ad Isten? Egy évre rá istenadta tehetségeket mutattunk be, utána az Isten háta mögé utaztunk teremtő emberek példájáért. Legutóbbi, Isten fizesse meg! című 2013-as kötetünk szereplői pedig arról adtak számot, hogyan sáfárkodnak a pénzükkel, a vagyonukkal.

Ismeretlen szerző - Népszámlálás ​2001 5. – Vallás, felekezet
Magyarország ​népessége 1981 óta folyamatosan csökken, átlagos életkora nő, korösszetétele és általános demográfiai helyzete egyre kedvezőtlenebb. A tendenciák megállításához, majdan megfordításához elengedhetetlen az okok és összefüggések minél több oldalú feltárása. A népszámlálás, mint a népesség egészére kiterjedő egyedüli összeírás, a különféle változók egyidejű vizsgálatával kiemelkedően fontos eleme e munkának. A vallás kérdése a hivatalos magyar népszámlálások történetének 1870. évi kezdetétől 1949-ig mindig szerepelt a felvételi programban. Akkor a sorozat megszakadt, az 1960-1990 között végrehajtott négy magyarországi népszámlálás ezzel a kérdéssel nem foglalkozott. Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága és az Európai Unió Statisztikai Hivatala 1998-ban - ezúttal első ízben - közös ajánlást tett közzé a közelgő népszámlálási világkampány egyik meghatározó dokumentumaként. Ebben - bár a "nem alapvető ismérvek" kategóriájában - szerepel a vallás is. Európa számos országában az elmúlt évtizedekben és a 2000-es népszámlálási ciklusban is fontosnak tartották a vallásra vonatkozó kérdés szerepeltetését a népszámlálási kérdőíven.

Ismeretlen szerző - Népszámlálás ​2001 13. – A nem lakott lakások adatai
A ​Központi Statisztikai Hivatal a 2001. évi népszámlálás publikációi sorában a lakott lakásokat részletesen bemutató témakötet után a fontosabb, közérdeklődésre számítható résztémákról is önálló kiadványokat jelentet meg. Jelen kötetünk egy ilyen résztémával, a nem lakott lakásokkal foglalkozik, amelyeket a népszámlálás idején nem, vagy nem eredeti rendeltetésüknek megfelelően használtak. A kötet az adatok tartalmának, a nem lakott lakások főbb jellemzőinek rövid, szöveges ismertetésével kezdődik. Ez az ismertetés nem elemzés értékű, célunk az adatokkal ismerkedő olvasók segítése és tájékoztatása, a nem lakott lakások általános bemutatása és jellemzése.

Ismeretlen szerző - Népszámlálás ​2001 15. – Az üdülők adatai
A ​2001. évi népszámlálás adatfelvételi programja a lakások összeírása mellett az ún. magán-üdülőegységek teljes körű számbavételét is tartalmazta. A meghatározott feltételeknek megfelelő negyedmilliónyi üdülőegység feldolgozott adatait a Központi Statisztikai Hivatal a népszámlálási publikációk sorában jelen kötetben adja közre. (A közösségi elhelyezést és ellátást biztosító, főként vállalkozások, intézmények tulajdonában lévő üdülők, üdülőszállók stb. az intézeti háztartások körébe tartoznak, adataikat az intézetekről már korábban kiadott kötet tartalmazza.) A kötet az adatok tartalmának, az üdülők főbb jellemzőinek rövid, szöveges ismertetésével kezdődik, amely a nemzeti lakásvagyon részeként, a lakásállománnyal is összevetve mutatja be az üdülőket. Az ismertetés nem elemző jellegű, célunk az érdeklődő olvasók figyelmének felhívása az üdülők legfontosabb jellemzőire.

Vetelesek
A ​vetélések adatai Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - A ​vetélések adatai
Hazánkban ​1956 július óta érvényben lévő kormányrendelkezés legálisan lehetővé teszi a terhességek művi megszakítását. Mivel megfelelő minőségű és mennyiségű, ill. könnyen hozzáférhető fogamzásgátlószer még mindig nincs biztosítva az azt igénylőknek, ugyanakkor a kellő felvilágosítás hiánya miatt még sokan a meglévő lehetőségeket sem veszik igénybe, így a művi terhességmegszakítás még mindig a születéskorlátozás egyik fő tényezője. A spontán vetélések kedvezőtlen hatását a később születendő magzat életképességére a "Koraszülöttek adatai" c. kiadványban ismertettük. Évek óta a spontán vetélések száma azonos szinten mozog, ezért szükséges ezek előzményeinek pontosabb megismerése.

Ismeretlen szerző - Mikrocenzus ​2005 2. - A népesség és a lakások jellemzői
A ​2005. évi mikrocenzus a társadalmi-gazdasági rendszerváltozással összefüggő, illetve a 2001. évi népszámlálás óta lezajlott folyamatok vizsgálatával és bemutatásával lehetővé teszi a népességben és a lakásállományban végbement változások nyomon követését és értékelését, valamint röviddel az Európai Unióhoz történt csatlakozásunk után képet nyújt a társadalom és a gazdaság legfontosabb jellemzőiről. Az összeírás során a kiválasztott lakcímeken kitöltött lakás- és személyi kérdőívek számítógépre vitele június végére fejeződött be. Az adatokat matematikai-statisztikai módszerrel történő teljeskörűsítéssel tették alkalmassá feldolgozásra, majd augusztusban megkezdődhetett a táblázatok összeállítása. A mikrocenzus eredményeit a Központi Statisztikai Hivatal kiadványsorozatban teszi közzé. Elsőként, 2005 októberében az országgyűlési egyéni választókerületek legfontosabb jellemzőit tartalmazó kötet jelent meg, amely az egyéni országgyűlési választókerületekre vonatkozó legfontosabb információkat országosan, régiónként, megyénként és településtípusonként is bemutatta.

Ismeretlen szerző - Mikrocenzus ​2005 1. - Területi és választókerületi adatok
A ​2005. évi mikrocenzus a társadalmi-gazdasági rendszerváltozás, illetve a 2001. évi népszámlálás óta bekövetkezett gazdasági és társadalmi folyamatok, események hatásainak vizsgálatával lehetővé teszi a népességben és a lakásállományban bekövetkezett – a népszámlálási jellegű mutatókkal bemutatható – változások nyomonkövetését, illetve röviddel az Európai Unióhoz történt csatlakozásunkat követően képet nyújt a társadalom és a gazdaság legfontosabb jellemzőiről, mintegy kiindulópontul szolgálva a későbbi adatfelvételek eredményeivel való összehasonlításhoz. Az összeírás során a kiválasztott lakcímeken kitöltött lakás- és személyi kérdőívek számítógépre vitele június végére fejeződött be. Az adatokat matematikai-statisztikai módszerrel történő teljeskörűsítéssel tették alkalmassá feldolgozásra, majd augusztusban megkezdődhetett a táblázatok összeállítása. Elsőként az országgyűlési egyéni választókerületek legfontosabb jellemzőit bemutató kötetet tesszük közzé. Az országgyűlési egyéni választókerületek adatainak összeállítása az országgyűlési egyéni választókerületek területének az országgyűlési egyéni és területi választókerületekről szóló – többször módosított – 2/1990. (I. 11.) MT rendelet alapján történt. A több választókerülethez tartozó fővárosi kerületek, városok országgyűlési egyéni választókerületi adatainak összeállításához a minta elemei a 2002. évi országgyűlési képviselő választásokra kialakított szavazókörök szerint kerültek figyelembevételre.

Ismeretlen szerző - Népszámlálás ​az ezredfordulón 3.
A ​magyar népszámlálás 130 éves múltra tekint vissza. A Központi Statisztikai Hivatal az első, 1870-ben végrehajtott összeírás óta általában tízévenként tartott teljes körű népszámlálást, a legutóbbit, sorrendben a tizenharmadikat, 1990-ben. A népszámlálás programját, az adatgyűjtést és az adatfeldolgozás módját a magyar statisztikai szolgálat minden időben az ország fejlettségi szintjéhez, az adott kor társadalmi-gazdasági viszonyai szabta követelményekhez mérten alakította ki. AZ új évezred küszöbén végrehajtásra kerülő népszámlálás előkészítése minden ország gyakorlatában kiemelt hangsúlyt kap. A 2000 körüli világnépszámlálásra vonatkozó ENSZ-ajánlásban foglaltakat várhatóan mindenütt fokozottan igyekeznek figyelembe venni, lehetőséget biztosítva ezáltal a - következő évtizedek, esetleg évszázadok bázisát képező - népszámlálási információk nemzetközi összehasonlítására, más országok népszámlálási gyakorlatának megismerésére. A népszámlálás programja a szakmai és a laikus közvélemény érdeklődésének homlokterébe került. Éppen ezért érdemes az előkészítés, a tervezés, a lebonyolítás, a feldolgozás, a publikálás külföldi gyakorlatát fokozottan figyelemmel kísérni, és a nemzetközi tapasztalatokat célszerű minél szélesebb körben hasznosítani.

Covers_380276
A ​koraszülöttek adatai Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - A ​koraszülöttek adatai
Magyarországon ​az utóbbi években növekszik a koraszülöttek száma és aránya és az utóbbi nemzetközi viszonylatban is kedvezőtlenül magas szintet ér el. Szükségesnek látszik ezért, hogy a Központi Statisztikai Hivatal a Demográfiai Évkönyvekben rendszeresen közölt adatokon kívül külön kiadványban elemezze a koraszülöttek arányának alakulását, valamint az ezt befolyásoló demográfiai és társadalmi-gazdasági-kulturális körülményeket. Ezt az elemzést nem csupán a rendszeres népmozgalmi - születési és csecsemőhalálozási - statisztika adatai alapján végezzük el, hanem felhasználtuk az 1968. évi szülészeti eseményekre vonatkozó speciális reprezentatív adatgyűjtésünk eredményeit is.

Perinatalis
Perinatális ​halálozás Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Perinatális ​halálozás
Magyarországon ​az évek óta javuló csecsemőhalálozási arány mellett a korai csecsemőhalálozási és a perinatális halálozási arány emelkedik. Szükséges tehát a perinatális halálozási és ezen belül a korai csecsemőhalálozási aránya alakulását okozó körülmények kutatása. Ismeretes, hogy a 0-6 napos korban meghaltak 82%-a (több mint négyötöde) 2500 gr-on aluli súllyal született. Ebből a tényből adódóan párhuzamosan kell vizsgálni mind a korai csecsemőhalál, mind a koraszülések arányának változását okozó körülményeket is. Jelen kiadvány részben a Központi Statisztikai Hivatal 1971. júliusban megjelent "Csecsemőhalálozás" című kiadványban található adatok értékelését, másrészt az Egészségügyi Minisztérium Anya- csecsemő és ifjúságvédelmi főosztálya (a főosztályt vezeti dr. Tiborc Gabriella, valamint Statisztikai osztálya (osztályvezető dr. Greff Lajos) és a Központi Statisztikai Hivatal Népesedésstatisztikai osztálya 1970. II. félév - 1971. évvégéig tartó közös - reprezentatív - adatgyűjtésének, az 1970. II. félévére vonatkozó (előzetes) eredményeit tartalmazza.

Ismeretlen szerző - Magyarország ​megyéi és városai
"A ​könyv, amelyet az Olvasó most a kezében tart, Magyarország megyéit és városait mutatja be... hazánk sokszínű, szép tájainak társadalmi-gazdasági vonásait..., amelyekből... kiolvashatók: az országot építő magyar munkásosztály, szövetkezeti parasztság és az értelmiség közös alkotó munkájának gazdag eredményei, a szocialista rendszer három évtizedének egyértelmű, meggyőző sikerei..." - írja előszavában Németh Károly elvtárs, s végigolvasva e könyvet valóban az az első gondolatunk, hogy nincs hazánknak olyan területe, települése, amely 1945 tavaszán ne született volna újjá, s ne indult volna el a felemelkedés útján, s ne ért volna el ezen az úton kiemelkedő sikereket. Pedig minden fejezet, minden részlet többet foglalkozik a feladatokkal, a még megoldatlan problémákkal, mint az eredményekkel. Megszoktuk, hogy a "világszínvonalhoz", a legjobb eredményekhez mérjük magunkat, s magas igényekkel,kritikusan ítéljük meg munkánkat. Az elmúlt harminc esztendő szabad alkotó munkájának éppen az az egyik legfőbb eredménye, hogy reális alapot teremtettünk új normák s új mércék felállításához. Könyvünk tudományos alapossággal veszi sorra a gazdasági életünk fő területeit, népgazdaságunk ágazatait, az életszínvonal különböző elemeit - a lakáshelyzettől a kultúráig -, feltárja fejlődésünk fő tendenciáit és várható irányait. Mindezt területi szemlélettel és részletességgel végzi el, ezért nemcsak hasznos kézikönyv, amelyből részletes, nélkülözhetetlen ismereteket meríthetünk, de tükör is az Olvasó kezében: ezt tettük, ilyen eredménnyel, s ez vár még ránk, hogy még szebb, még gazdagabb legyen az életünk. Ünnepi számvetésünk "mérlegbeszámolója" is ez a könyv, amely a számok és a tények objektív nyelvén közli eredményeinket, s tárja fel a még megoldatlan feladatokat. Lakjon, dolgozzon bárhol is az Olvasó, nemcsak saját lakó- és munkahelyének a helyzetét ismeri meg a könyv lapjairól, de módja és lehetősége van a lakó- és munkahelyének országos szerepét, jelentőségét is megismerni, összehasonlításokat tenni: hogyan illeszkedik be szűkebb környezete az ország sokszínű életébe.

Sárfalvi Béla - Bernek Ágnes - A ​világnépesség növekedése / A fejlődő országok népességének élelmezési helyzete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Spéder Zsolt - A ​szegénység változó arcai
A ​kötet átfogó képet ad a szegénység természetéről a mai Magyarországon. A szegénységet mint strukturális helyzetet helyezi el a társadalomelméletben, az átalakulás és társadalmi rendszerünk viszonyi között. Segít megérteni természetét, leírja társadalmi jellegzetességeit, kísérletet tesz a típusait létrehozó folyamat megragadására.

Tóth Pál Péter - Valkovics Emil - Népesedési ​helyzetünk
A _Demography ​of Contemporary Hungarian Society_ című, Valkovics Emil professzor úrral közösen szerkesztett könyv megjelenését követően 1997-ben merült fel bennünk az a gondolat, hogy a legsúlyosabbnak ítélt népesedési problémáinkat, amelyekkel a kötet előszavában egy-egy mondatban foglalkoztunk, részletesebben ki kellene fejtenünk. Ez a dolgozat ennek a szándéknak a megvalósulása.

Ismeretlen szerző - Népszámlálás ​az ezredfordulón
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Népesség ​- értékek - vélemények
A ​kötet a Population Policy Acceptance (PPA) nemzetközi összehasonlító vizsgálat magyarországi eredményeit tartalmazza. A kutatás a népesedési változásokkal, népesedési magatartással és a családpolitikai intézkedésekkel kapcsolatos lakossági véleményeket vizsgálta számos európai országban. Alapgondolata, hogy a demográfiai folyamatok Európán belül nagy hasonlóságot mutatnak. Az alacsony születésszám, a házasságkötések számának csökkenése, a népesség öregedése szinte valamennyi európai országra jellemző, ezért a demográfiai folyamatok társadalmi hatása a politika, a politikusok érdeklődésének homlokterébe kerül.

Blaskó Zsuzsa - Nők ​és férfiak - Keresőmunka, házimunka
Az ​International Social Survey Programme (ISSP) összesen 38 országból származó kutatóinak döntése értelmében 2002-ben a részt vevő országok által azonos elvek szerint, azonos tartalommal végrehajtott kérdőíves kutatás tárgya a "Család és társadalmi szerep" lett. A témakör nem új, ezt megelőzően 1988-ban és 1994-ben készült már hasonló tematikájú adatfelvétel, a vizsgálat hangsúlyai azonban alkalomról alkalomra módosultak. A 2002-es felvétel központi kérdéskörei a házimunka és a keresőmunka egymáshoz való viszonya, a nők munkapiaci szerepvállalása és annak az otthoni teendőkre gyakorolt hatása voltak.

Pongrácz Tiborné - S. Molnár Edit - Dobossy Imre - Család ​és munka
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tomka Béla - Családfejlődés ​a 20. századi Magyarországon és Nyugat-Európában
omka ​Béla összehasonlító történeti munkájában azt vizsgálja, hogy hazánk demográfiai és családfejlődése miként viszonyult a nyugat-európai folyamatokhoz 1918-1990 során. Mindenekelőtt arra igyekszik választ adni: közeledett-e a 20. századi magyarországi családfejlődés a nyugat-európaihoz vagy távolodott tőle? Elsőként a családfejlődés legfontosabb demográfiai meghatározóinak alakulását mutatja be (születések, halálozások); ezután a házasodási mozgalmat (házasodási korok; ráták), illetve a háztartás és családszerkezetet (nukleáris és összetett család-háztartások) vizsgálja. Majd a házastársak közötti viszonyt és ennek meghatározóit (női munka, női iskolázottság; attitűdök a házassággal szemben, értékek) veszi szemügyre, illetve a válásokkal és a családformák pluralizálódásával (házasságon kívüli születések, alternatív együttélések) foglalkozik. Kitér a társadalom gyermekekhez való viszonyának alakulására is; végül összefoglalja az eredményeket.

Aldous Huxley - Visszatérés ​a szép új világhoz
Vissza, ​de nem a jövőbe, a Ford utáni hetedik század szép új világába, hanem a jelen csöppet sem tetszetős és fiatalosnak is aligha mondható huszadik-huszonegyedik századába. Hogy a szerző negyedszázaddal korábbi jóslatainak némelyike 1959-re, a Visszatérés megírásának korára valóra vált, vagy jó úton haladt – és persze halad ma is – a megvalósulás felé, az inkább aggodalomra, mint bizakodásra ad és adott okot. Hogy az orwellinél is ijesztőbb – mert jelenleg valószerűbb – rémálom, a túlnépesedés valós veszélyeit túlszervezettséggel és totális lélekkontrollal elhárító, fogyasztói utópia rémálma mégsem vált eleven valósággá minden lehangoló részletében, az tán egy kicsit az esszéista Huxley gondolatkísérleteinek, köztük a Visszatérésnek is köszönhető. Ennek belátásához nem okvetlenül kell azonosulnunk az anarcho-konzervatív brit író egyesek szemében „elitista” világnézetével. Válaszait elvethetjük, kérdéseit azonban jó lesz ismét feltennünk magunknak. Talán még mindig nem késő.

Gyémánt Richárd - Katona Tamás - Szondi Ildikó - Demográfia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

A_vil%c3%a1g_orsz%c3%a1gai
A ​világ országai Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - A ​világ országai
A ​Világ országait bemutató könyvünk második, javított és bővített kiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. Korunk felgyorsult világgazdasági és geopolitikai folyamatai elengedhetetlenné teszik, hogy négy év után - egy újabb olimpiai esztendőben - naprakész ismeretekhez jussunk Földünk országairól. A kötet terjedelme a korábbinak több mint másfélszeresére nőtt. Az adatokat újabb érdekességekkel (pl. népességnövekedés, infláció, kereskedelem stb.) egészítettük ki, az országok természetföldrajzi és gazdasági ismertetése történeti leírással bővült. Az államok zászlói mellett a címerek is láthatók, sőt a függő területek (külbirtokok, autonóm országrészek) zászlói és címerei is szerepelnek a könyvben. Az egyes országok és területek nemzetközi betűjelzéseit (olimpiai, internetes, gépkocsi) is feltüntettük. A szemléletes térképek mellett az új kiadást színes fényképek teszik látványosabbá. Az egyes országokat és a különböző függő területeket földrészenként és azokon belül régiónként tárgyalva mutatjuk be. A kötet végén névmutató segíti az országok és külbirtokok megtalálását. "Nem részletezem tovább: remek segédkönyvre adadtam. Fantasztikusan érdekes olvasmány. Tudom, hogy nem mindannyian közvetítenek olimpiai megnyitót, de így még jobb, mert izgalmak nélkül, saját örömükre forgathatják." Vitray Tamás

Bukodi Erzsébet - Ki, ​mikor, kivel (nem) házasodik?
Szükségtelen ​bizonygatni: az a tény, hogy kivel kötünk házasságot, vagy hogy egyáltalán megházasodunk-e, kialakítunk-e egy tartós, a közös életvitelen alapuló partnerkapcsolatot, életünk számos későbbi eseményét meghatározza. Befolyásolja gyermekvállalási terveinket, munkaerő-piaci karrierünket, anyagi lehetőségeinket, a nagy beruházásokra vonatkozó döntéseinket éppúgy, mint a mindennapok apróbb gondjainak kezelési technikáit. De lényeges hatást gyakorol gondolkodásmódunkra, értékeinkre, attitűdjeinkre, a világról alkotott elképzeléseinkre is. Sőt, egy elhamarkodott, rossz választás mindjárt az együttélés elején megpecsételheti annak sorsát, és a konfliktushelyzetek olyan sorát indítja el, amely a kapcsolat felbomlását eredményezheti.

Avilag
A ​világ számokban 2012 Ismeretlen szerző
4

Ismeretlen szerző - A ​világ számokban 2012
In­for­ma­tív, ​szó­ra­koz­ta­tó és éles­lá­tó… ez a té­nyek sze­rel­me­se­i­nek Bib­li­á­ja. Reu­ters Min­den benne van, amit egy fot­el­vi­lág­já­ró­nak tud­nia kell a vi­lág­ról. Daily Te­le­gra­ph Vi­lá­gunk a pusz­ta té­nyek és ada­tok tük­ré­ben: föld­rajz, né­pes­ség, de­mog­rá­fia, üzlet, pénz­ügy, gaz­da­ság, köz­le­ke­dés, tu­riz­mus, kör­nye­zet­vé­de­lem, tár­sa­da­lom, kul­tú­ra, bű­nö­zés – az ada­tok le­nyű­gö­ző arany­bá­nyá­ja ez. Több mint 200 té­ma­kör, több mint 180 or­szág rész­le­tes jel­lem­zé­se. Né­hány meg­döb­ben­tő tény a több ezer­ből: a fej­lett gaz­da­sá­gú or­szá­gok a világ GDP-jé­nek 69%-át adják, la­kos­sá­gá­nak vi­szont csak 15%-át a por­tu­gá­lok és a sváj­ci­ak vá­sá­rol­ják a leg­több bort fe­jen­ként, a fin­nek és az auszt­rá­lok pedig a leg­több al­ko­holt Kína és Nor­vé­gia után az Egye­sült Ki­rály­ság­ban élő házas nők hasz­nál­ják a leg­ma­ga­sabb arány­ban a mo­dern fo­gam­zás­gát­lá­si mód­sze­re­ket Zim­bab­we la­kos­sá­gá­nak éven­te több mint 1%-a hal meg AIDS-ben az ame­ri­kai nők és fér­fi­ak több mint 30%-a túl­sú­lyos a své­dek­nek közel fele él egye­dül a ka­ta­ri­ak fe­jen­ként két és fél­szer több ener­gi­át fo­gyasz­ta­nak éven­te, mint az ame­ri­ka­i­ak Kína éven­te 6 mil­li­árd tonna szén-di­o­xi­dot bo­csát ki, Ame­ri­ka 5,7 mil­li­árd ton­nát, Orosz­or­szág 1,5 mil­li­árd ton­nát

Ismeretlen szerző - Család ​és népesség - itthon és Európában
Születés ​és halál, párkapcsolat és társtalanság, házasság és válás, el-, össze-, szét- és visszaköltözés, egészség és betegség, család és karrier – mindennapi életünk nevezetes eseményei, személyes életutunk többnyire megkerülhetetlen és alkalmazkodást kívánó stációi ezek, amelyekről kötetünk tanulmányai szólnak. Éppen mert a téma örök, indoklást igényel az itt és most. A családi élet viszonyaiban, a népesség számában, szerkezetében és az ezekkel rokon jelenségekben beállt változások következményeinek megítélése az elmúlt években olyan vitákat gerjesztett, amelyek túllépték a diszciplináris határokat, sőt kikerültek a tudomány falai közül is. Nem véletlen, hogy a demográfiai problémákat a társtudományok is egyre intenzívebben vizsgálták, illetve vizsgálják, és hogy a közéleti fórumokon a népesedési kérdések (újra) gyakrabban kerülnek napirendre. A huszadik század utolsó évtizedében ugyanis messzire ható folyamatok indultak el és/vagy gyorsultak fel: évről évre csökken a megszülető gyermekek száma, radikálisan visszaesnek a házasságkötések, emelkedik a házasságon kívül született gyermekek aránya, miközben – és itt már szűkebben Magyarországra gondolunk – stagnál a válások száma, mérhetővé válik a bevándorlás, s továbbra se javul lényegesen a lakosság egészségi állapota. A változások – különösen a családformálódás területén – olyan radikálisnak tűnnek, hogy a kutatók „mintaváltás”-ról, „új demográfiai rezsim”-ről, a „második demográfiai átmenet” közép-kelet európai megjelenéséről szólnak. Vajon mi mozgatja ezeket a folyamatokat? Mennyiben felelős mindezért a rendszerváltozás, annak magyar változata? Vajon egyformán érintett-e minden társadalmi réteg és nagycsoport, terület és régió? Van-e jelentősége annak, hogy Magyarországon a születéskorlátozásnak nagy történelmi hagyományai vannak? Vajon a Magyarországon kimutatható összefüggések egyediek-e, esetleg a közép-kelet-európai mintához igazodnak vagy általánosak? Ilyen vagy hasonló kérdések foglalkoztattak, mikor a kötet szerkezetét összeállítottam, és – természetesen a maguk kutatási irányultságához igazítva – ilyen vagy hasonló kérdéseket fogalmaztak meg a szerzők, amikor tanulmányukat készítették.

Andorka Rudolf - Gyermekszám ​a fejlett országokban
A ​nemzetközi tekintélyű demográfus-szociológus a családok gyermekvállalására ható különféle tényezőket veszi szemügyre, nemzetközi és történeti perspektívában. Hazánkban a népesség utánpótlása is gondot okoz, ezért kétszeresen is figyelemre méltó Andorka Rudolf műve, amely egyúttal bevezető is a népesedés tudományos vizsgálatába. A termékenység mérőszámainak bemutatása után Andorka a népesedésre vonatkozó elméleteken tallóz végig, majd történeti pillantást vet a fejlett országok népszaporulatára. A könyv gerincében a szociológiai hatótényezők állnak, de kitér a szerző a népesedés mesterséges befolyásolásának módjaira, a népesedéspolitikai intézkedésekre is. A könyvet igényes, de világos okfejtés jellemzi. Hosszú ideig szinte kézikönyvként szolgálhat ez a mű a kérdés iránt érdeklődők könyvespolcán.

Dr. Benda József - A ​szakadék szélén
„Minden ​dolgotok szeretetben menjen végbe!” 1.Kor.16/14 Eljött az ideje, hogy állami és politikai szervezeteink, vállalkozásaink, településeink, kisebb és nagyobb közösségeink, családjaink és személyesen is mindenki szembesüljön az élet egyik alaptörvényével. Ha nem leszünk képesek összefogni, világra hozni és testi-lelki egészségben felnevelni a következő nemzedékeket, akkor -mindazok a szellemi és fizikai javak, értékek, amelyeket társadalmunk az elmúlt évezredekben felhalmozott, pár évtized alatt az enyészetté lesznek, és idegen népek kezébe kerülnek; -nemzetünket kivezetjük a történelemből, és Magyarország Szent Istvánnal, Mátyás királlyal, Széchenyivel, Horthy-val, Kádárral és utódaival együtt a legendák és mesék világába kerül. Mit tehet ÖN? -Olvassa el a könyvet! -Ossza meg, beszéljen róla! -Építsen közösségeket! -Indítson útjára egy új életet! -Vállaljon gyermeket! -Fejezze ki örömét és köszönetét a gyermekeseknek! -Alakítsa környezetét gyermekbaráttá! -Támogassa a családosokat! -Tanuljon meg szeretni!

Kollekciók