Ajax-loader

'barokk' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Zrínyi Miklós - Szigeti ​veszedelem
Az ​Obsidio Szigetiana, amelynek magyar címét - Szigeti veszedelem - Kazinczy Ferenc adta az eposz Az olvasónak címzett előszava alapján, Zrínyi egyetlen, életében nyomtatásban megjelent kötetében látott napvilágot Bécsben 1651 szeptemberében a költő lírai verseinek társaságában. A kötet az Adriai tengernek Syrenaia címet viseli. Az Adria, amely Magyar- és Horvátországot Itáliával köti össze, Zrínyi európai magyarságának jelképe. Előképei, mintái között nemcsak az előszavában említett Homérosz és Vergilius, hanem a modern keresztény hősi eposz mintája és legmagasabb rendű alkotása, Torquato Tasso (1544-95) A megszabadított Jeruzsálem című hőskölteménye is szerepel, és hatottak rá az olasz barokk reprezentatív költőjének, Giovan Battista Marinónak (1569-1625) lírai és kisepikai művei is, számos egyéb kisebb szerzővel együtt, akiknek művét Zrínyi forrásként használta. Merített a magyar és külföldi történetírók műveiből, a törökellenes harcokat megéneklő délszláv hősi énekekből, a magyar históriás énekek hagyományából, Balassi Bálint és Rimay költészetéből, a reformáció gazdag bibliai és hitvitázó kultúrájából, Pázmány Péter nyelvi vívmányaiból. Vallási érzülete, amely határozottan elvetette, sőt kimondottan károsnak tartotta a vallási türelmetlenséget, mély istenhiten és bibliai kultúrán alapult; mindez egyéni és megrázó módon fonódott össze a költő és politikus hazája iránti elkötelezettségével, korára, „az magyar romlásnak seculumjára" vonatkozó és egyre mélyülő hősi pesszimizmusával, magas rendű erkölcsiségével és személyes végzettudatával. Jelmondata is erre utal: Sors bona, nihil aliud - Jó szerencse, semmi más. Az ember minden dolgán lehet úr: erény, okosság, vagyon, rang, vitézség, hírnév legalább részben tőle függ, de a sors kiszámíthatatlan, szeszélyes, katasztrófával fenyegeti a legkiválóbbakat is.

Covers_138992
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Bod ​Péter írásaiból, írásairól
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ember Ildikó - András Edit - Zene ​a festészetben
A ​hajdani műélvezők intellektuális játéknak tekintették a képek mögöttes értelmének megfejtését. Azóta változott a képzőművészet hatásmódja és befogadása is, inkább az esztétikai értékek kerültek előtérbe. A festménynek mint egy kor szellemi termékének minél mélyebb megértéséről azonban a mai néző sem mondhat le." Ember Ildikó élvezetes stílusban megírt, gazdag információanyagot tartalmazó könyve a zenei tárgyú ábrázolások szimbólumvilágában igazít el. Azt vizsgálja, hogy a festők a különböző korokban milyen indítékkal és milyen tartalommal ábrázoltak hangszereket, zenei témákat. Mondandóját néhány fontosabb gondolat köré csoportosítja. A zene a legtökéletesebb művészet című részben e művészeti ág isteni eredetéről és rendkívüli hatalmáról vallott elképzelések festői megjelenítéseit és a "kétféle zene" szerepének elválását vizsgálja. Az isteni és ördögi zene kettőssége a középkoron is végig vonul, ezt taglalja a Múzsák helyett angyalok című rész. Az antikvitásban ered és módosult tartalommal a középkorban is tovább él a zene mágikus hatásáról vallott nézet, ami A zene gyógyít, felemel és inspirál című rész témája. A reneszánsszal nemcsak az antik mitológiai történetek újraélesztése indult meg, hanem egy új szimbolikus rendszer kialakulása is, amelyben különleges szerep jutott a hangszereknek, amit a Zene - szerelem halál című rész fejt ki részletesen. Az elemzésre kiválasztott 48 db színes reprodukcióban közölt mű zömmel a nyugateurópai reneszánsz és barokk festészet emléke (többek között Giotto, Van Eyck, Fra Angelico, Piero della Francesca, Memling, Dürer, Bosch, Raffaello, Caravaggio, Rubens, Rembrandt munkája), de a jelképek keletkezésének, eredeti jelentésének megvilágítása érdekében a képválogatás néhány korábbi példával is kiegészült. A borítón: Caravaggio: Az Egyiptomba menekülő Szent Család pihenője (részlet).

Buzási Enikő - Magyar ​Nemzeti Galéria - Későreneszánsz és korabarokk művészet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Miguel de Cervantes - Don ​Quijote
Don ​Quijote, a "Búsképű lovag" mulatságos története nemcsak a modern regény őse, hanem annak első klasszikus remeke is. Cervantes könyve, amellett, hogy a kor divatos lovagregényeinek paródiája, átfogó képet nyújt a XVI. századvég, a XVII. századelő spanyol társadalmáról. A szatíra szemüvegén keresztül mutatja be és teszi nevetségesség az élet alkonyához közeledő feudális lovagvilágot: "gúnykacajba fullasztja a spanyol lovagságot". Don Quijotét nemes eszmék hevítik, de nem számol a társadalmi valósággal, saját képzelete teremtette álomvilágban él, elavult módszerekkel próbál küzdeni a hibák ellen, ezért erényei hóborttá, bolondériává torzulnak, egyedül marad, különccé válik, legjobb szándékú tettei is komikumba fulladnak. De nem különb a sorsa a lovag fegyverhordozójának, Sancho Panzának sem, akit - minden hűsége, nyítszívűsége mellett is - kapzsisága, hiszékenysége komikussá tesz.

Jan Białostocki - Bernini
"Talán ​nincs még egy része a világnak, amelyet a helyszínről, könyvek, folyóiratok illusztrációiról vagy akár csak képeslapokról annyi ember ismerne, mint a római Szent Péter-székesegyház és az előtte levő, oszlopsorokkal tagolt tér. Ez a pompás együttes végleges formáját Gianlorenzo Berninitől, a római barokk kiemelkedő mesterétől kapta. Gianlorenzo Bernini (1598-1680) az európai művészet történetének egyik legsokoldalúbb alkotója. Pályáját szobrászként kezdte ugyancsak szobrász apja műhelyében, s keze alól olyan remekművek kerültek ki, mint a "Dávid" vagy a "Szent Teréz eksztázisa". De már fiatalon kapott építészeti feladatokat, és tehetségét a festészetben is próbára tette. A pápák és gazdag római arisztokrata családok pártfogását élvező művész alkotásai - például a Triton-kút, a Négy Folyó Kútja a Piazza Navonán vagy a S. Andrea al Quirinale-templom - egy-egy jellegzetes elemmel gazdagították Róma arculatát. Jan Bialostocki, a világhírű lengyel művészettörténész nemcsak Bernini pályájának főbb szakaszaival ismerteti meg az olvasót, hanem a barokk témák és jelképek világába is bevezet."

Covers_84789
A ​barokk Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - A ​barokk
Válogatta, ​szerkesztette, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta: Bán Imre Ván Imre könyve megismertet bennünket a barokk művészetet szülő történelmi korral, a kor művészének világképével, és a barokkra legjellemzőbb kompozíciós elvekkel és stílusjegyekkel. Tanulmányát a barokk ízlésű költészet megalapítóinak - Marinónak, Torquato Tassónak, Pierre Ronsard-nak, Martin Opitznak - ars poeticáival, a külföldi és magyar barokk irodalom legjellegzetesebb alkotásaiból válogatott szemelvényekkel, a barokk művészetet és a barokk irodalom nagy alkotóit bemutató képanyaggal teszi teljessé.

Kelemen Imre - A ​zene története 1750-ig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_103761
elérhető
1

Ismeretlen szerző - A ​barokk és rokokó irodalmából
A ​köztudatban a barokkhoz leginkább két fogalom kapcsolódik: a monumentalitás és a pompa. A szöveggyűjtemény ezt a meglehetősen egysíkú képet igyekszik árnyaltabbá tenni.

Szőnyi György Endre - Új ​föld, új ég
"Az ​egyes kultúrkorszakokat tárgyaló könyvek legtöbbször csak a kiváló alkotókat, legkiemelkedőbb személyeket tárgyalják, s ezek szellemi színvonalával azonosítják az egész kort. Ez azonban félrevezető módszer. Azt gondolhatnánk, hogy például a reneszánsz asztronómiára Kopernikusz nézetei a jellemzők, csak azért, mert Kopernikusz ebben az időben alkotta meg rendszerét" - fejtegeti a könyv előszavában a történész szerző, s az olvasó meggyőződhet arról, hogy ennek a forradalmian új történelmi korszaknak a komplex elemzése, áttekintése mennyire megingatja a bennünk kialakult, sémákra épülő, olykor iskolásan leegyszerűsített reneszánszképet, s a számos új összefüggés alapján hogyan gazdagodhat történelmi látásmódunk. Ebben segítenek a könyv érdekes illusztrációi is.

Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen - Der ​Abenteuerliche Simplicissimus Teutsch
Dieser ​große Schelmenroman des Barock verbindet auf einzigartige Weise volkstümliche und gelehrte Traditionen und ist dank seiner realistischen Sprache und erstaunlichen Lebensfülle noch heute - wie schon das barocke Titelblatt versprach - »überauß lustig und männiglich nutzlich zu lesen«.

Ismeretlen szerző - Barangolás ​a művészetek világában
A ​gyönyörű, színes képekkel illusztrált kötet igényes szellemi kalandot ígér: a civilizáció nagy korszakait felidézve, segítségével több százezer év kultúrájában tájékozódhatunk. Az igényesen összeállított kép- és szöveganyag a képzőművészet történetének emlékeit idézi. Megismerkedhetünk a különböző művészeti korszakokkal, stílusokkal, legjelentősebb művészeivel s azok alkotásaival. A csodálatos fotókkal tarkított ismeretterjesztő munkát élvezettel forgathatják a művészetet kedvelő olvasók. Tartalom: Ősművészet Egyiptom Hellász Róma Román kor Gótika Reneszánsz Barokk Klasszicizmus Romantika Realizmus Impresszionizmus 19. század 20. század

Szentkirályi Zoltán - Az ​építészet története - Újkor / Barokk
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ybl Ervin - A ​renaissance és barokk Spanyolországban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pázmány Péter - Isten ​nagyobb dicsőségére
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Faludi Ferenc - Fortuna ​szekerén okossan ülj
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

John Milton - John ​Milton válogatott költői művei
Milton ​egy "fájdalmas, nagy élet jussán" emelkedett fel az angol költészet legmagasabb csúcsára, Shakespeare mellé. Kettőjük alkati különbségét az angol kritikusok fejedelme, Coleridge fogalmazta meg legtömörebben: "Shakespeare önmagát sugározza szét, s felölti az emberi jellem és szenvedély minden alakját... Milton viszont minden formát és dolgot önmagában, saját eszményének egységébe olvaszt." A miltoni életmű legfőbb érdekessége, hogyan önti a költészet és próza formáiba állásfoglalását egy forradalmas korszak eseményeivel szemben az európai kultúra egyik legnagyobb szintetizálója, egy rendkívül fogékony, egyre fejlődő, nagy erkölcsi és művészi egyéniség. Kötetünk Milton legfontosabb költői műveit tartalmazza: a reneszánsz e világi szellemét, játékosságát tükröző korai verseit, harcos politikai líráját, megrendítő késői szonettjeit, továbbá nagy eposzát, az _Elveszett paradicsom_-ot, melyben az életmű alkotóelemei a legteljesebb szintézisbe olvadnak, végül a bibliai Sámsonról írott drámáját, amely az antik görög tragédia modern újjáélesztésének legnagyobb szabású kísérlete.

Miguel de Cervantes - Példás ​elbeszélések
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Zrínyi Miklós - Szigeti ​veszedelem / Az török áfium ellen való orvosság
A ​Szigeti veszedelem-nek ez a mostani kiadása az Európa Kiadó jóvoltából Zrínyi legnagyobb hatású prózaírói remekművével, az Áfium-mal együtt jelenik meg. A reformkor Zrínyi-kultuszát megalapozó 1817. évi Kazinczy-kiadás, a Zrínyinek minden munkáji óta sokáig hagyomány volt az eposz és az Áfium közös közlése. Aztán a fényes példa úgyannyira elfelejtődött, hogy 1988-ban és 1991-ben már maga a hősköltemény is csak több mint 500 strófányi rövidítéssel jelenhetett meg. Ezt a két kiadást Kovács Sándor Iván rendezte sajtó alá - most mindenekelőtt ezek hibáit javította, s támaszkodott Négyesy László, aztán Bán Imre, Klaniczay Tibor és Király Erzsébet szövegkiadói eredményeire és magyarázataira.

Hámori Katalin - Barokk ​szoborgyűjtemény
A ​Budapesti Szépművészeti Múzeum Régi Szobor Osztályának egyik legértékesebb, és az utóbbi években talán legkeresettebb része a barokk szoborgyűjtemény. Ennek a kiállításnak a vezetője ez a füzet.

Miguel de Cervantes - Ferrara ​hercege
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_113601
A ​barokk Ismeretlen szerző
7

Ismeretlen szerző - A ​barokk
A ​kötet a XVII. század művészetével ismerteti meg a magyar olvasót. A barokk művészet főként az itáliai reneszánsz hagyományait viszi tovább, de az antik művészetből is inspirációt merít. Erősen érzéki jellegű: minden műfajban a formák látványos gazdagsága, a tömegeket vonzó teatralitás, a megnövekedett méretek, a drámai hatású mozgalmasság, a festőiségre való törekvés, a szellemes kompozíció jellemzi. A barokk stílus elterjedése szorosan összefonódik az ellenreformációval, az egyházi reprezentációval; nem véletlen, hogy hivatalos művészetté vált Itáliában és Spanyolországban, ahol miszticizmusa és felfokozott szenzualitása egyaránt jó talajra talált. A művészettörténeti sorozat jelen kötete jóvoltából az olvasó hiteles összképet kaphat az európai művészet e fényes korszakáról. Az összefoglaló fejezetek mellett monografikus tanulmányok foglalkoznak a barokk festészet kiemelkedő egyéniségeivel, Caravaggióval, Velázquezzel, Rubens és Rembrandt lenyűgöző életművéve, valamint Vermeer van Delft mind a mai napig talányos alkotásaival.

Garas Klára - Magyar ​művészettörténet - Barokk
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Miguel de Cervantes - Az ​elmés nemes Don Quijote de la Mancha
Don ​Quijote, a "Búsképű lovag" mulatságos története nemcsak a modern regény őse, hanem annak első klasszikus remeke is. Cervantes könyve, amellett, hogy a kor divatos lovagregényeinek paródiája, átfogó képet nyújt a XVI. századvég, a XVII. századelő spanyol társadalmáról. A szatíra szemüvegén keresztül mutatja be és teszi nevetségesség az élet alkonyához közeledő feudális lovagvilágot - Byron szavaival: "gúnykacajba fullasztja a spanyol lovagságot". Don Quijotét nemes eszmék hevítik, de nem számol a társadalmi valósággal, saját képzelete teremtette álomvilágban él, elavult módszerekkel próbál küzdeni a hibák ellen, ezért erényei hóborttá, bolondériává torzulnak, egyedül marad, különccé válik, legjobb szándékú tettei is komikumba fulladnak. De nem különb a sorsa a lovag fegyverhordozójának, Sancho Panzának sem, akit - minden hűsége, nyítszívűsége mellett is - kapzsisága, hiszékenysége komikussá tesz.

Nemeskürty István - A ​magyar népnek, ki ezt olvassa
A ​régi magyar irodalom sajnálatos módon mindinkább kiszorul az iskolai oktatásból és az olvasói köztudatból. Ez a helyzet is indokolttá teszi, hogy minél több olvasóhoz jusson el Nemeskürty István könyve. A szerző a magyar irodalom kibontakozásának regényes életrajzát írta meg. A költeményeket, prózai és drámai munkákat a kortárs szemével is láttatja, s ezzel érzékelteti a magyar irodalom épületének növekedését tégláról téglára.

John Milton - Elveszett ​Paradicsom / A küzdő Sámson
Aki ​nem akar csalatkozni abban a reményében, hogy jól írjon a dicsérendő dolgokról, annak magának is igazi költeménynek kell lennie, vagyis a legjobb, legtiszteletreméltóbb dolgok foglalatának és mintájának." Milton nemcsak vallotta, hanem meg is valósította ezt. Egy "fájdalmas, nagy élet jussán" emelkedett fel az angol költészet legmagasabb csúcsára, Shakespeare mellé. Kettőjük alkati különbségét az angol kritikusok fejedelme, Coleridge fogalmazta meg legtömörebben. "Shakespeare önmagát sugározza szét, s felölti az emberi jellem és szenvedély minden alakját... Milton viszont minden formát és dolgot önmagába, saját eszményének egységébe olvaszt." A shakespeare-i drámában az objektív valóság határtalan, óceánszerű tükröződése ragadja el a nézőt és az olvasót; a miltoni életmű legfőbb érdekessége, hogyan önti a költészet és a próza formáiba állásfoglalását egy forradalmas korszak eseményeivel szemben az európai kultúra egyik legnagyobb szintetizálója, egy rendkívül fogékony, egyre fejlődő, nagy erkölcsi és művészi egyéniség. Utolsó korszakának költői alkotásait Coleridge így jellemzi: "Mint minden nagy költő, Milton is jó ember volt; de mikor látta, hogy törekvéseit nem tudja megvalósítani sem a vallásban, sem a politikában, sem a társadalomban, a lelkében lakozó élő szellemnek és fénynek adta át magát, s azzal állt bosszút a világon, hogy saját trancszcendes eszményének foglalatát adta a világnak ajándékba.

Pierre Cabanne - A ​barokk és a klasszicizmus
A ​barokk stílus az ellenreformáció művészeteként, Itáliában született az egyház kezdeményezésére, amely a katolikus hit újjáélesztésére törekedett. A stílus jellemzője az ívelt vonal, a szenvedélyesség, a túlzsúfoltság, a mozgalmasság; a tárgyak burjánzó gazdagsága áthágja a kereteket, és hatalmába keríti az egész környezetet. Mindezzel a klasszicizmus az egyenes vonalat, a szigort, a mértéktartást és az értelmet helyezte szembe. Míg a klasszicizmus fő műfaja az építészet volt, addig a barokk elsősorban a festészet és a díszítőművészetek fejlődését határozta meg. A klasszicizmus, ez a lényegében francia irányzat, szembehelyezkedett a barokk sokszínű internacionalizmusával, amely Itáliában lépett színre, de meghatározó volt Spanyolországban, Flandriában, az egész német nyelvterületen, sőt Dél-Amerikában is. Különbségük dacára ez a két irányzat azonos reprezentációs szándékot fejezett ki: nyilvánvaló céljuk az uralkodó, illetve az egyház hatalmának dicsőítése volt. Szemlélteti azt a változást is, amely a Napkirály halálakor következett be. A fellengzős pompa és a nagyszerűség eltűnése utána újból megtalált életöröm emberibb távlatokat adott a művészetnek. Az egyéniség és a természetesség diadalmaskodott ismét; ez a fordulat a "rocaille"díszítőstílusban, a gáláns ünnepségekben, Greuze moralizáló jeleneteiben, Chardin csendéleteiben jutottak kifejezésre. A téma feldolgozása kronologikus - Berninivel kezdődik, majd Caravaggio, Poussin, Rembrendt, Velázquez, Vermeer és Gainsborough művészetén át Davivig tart, másrészt tematikus; megmutatja a korszak jellegzetes arculatát, amelyben több művészeti irányzat érvényesült egyidejűleg, hol kölcsönhatásban, hol szembefordulva egymással, a kor bizonytalanságainak megnyilvánulásaképpen. A könyv a 18. század második felében jellemző irányzatokkal: a klasszicizmus kibontakozásával és az antik kultúrához való visszakanyarodással zárul.

Hermann Bauer - Andreas Prater - Barokk
A ​barokk - melynek kora az abszolutizmus és a felvilágosodás közé esik - az utolsó olyan stílusirányzat, amely átfogja Európa egészét. Jó ideig a reneszánsz különc hajtásának tekintették. A tartalom és a forma összetettsége, sodró lendülete éles ellentétben áll a klasszicizmus fegyelmezett önmérsékletével. Világi örömök és érzékiség, vallásos áhítat és szigorú aszkézis, formai sokszínűség és merev szabályok betartása egyaránt jellemző a barokk mesterek alkotásaira. Ezzel egy időben, az illuzionizmus jelentkezésével színpadiasság és díszletszerűség hódította meg a művészet világát.

Luis de Góngora - Válogatott ​versek
Góngora ​művészete mindmáig ócsárolt talány. A spanyol nyelvterületen kívül alig tudja valaki, hogy milyen volt igazában a barokk líra nagy homályosa, az irodalom hírhedt botrányhőse. Pap volt – bár költészetétől szinte idegen a vallásos téma, akárcsak a szerelem – büszke volt és magányos, csak a költészetnek, az elvont művészi szépségnek élt. Románcaiban és más hagyományos formájú verseiben még a népköltészet hatásának enged, szonettjeiben a társadalombírálat is megszólal, de nagy poémáiban már csak a reneszánsz költői vívmányait összegezi, és minden figyelmét egy új költői nyelv megteremtésére fordítja. Újításai felbőszítették korát és az utókort, de a szövevényességen is uralkodó pontossága, kimunkált aprólékossága, nagy intellektuális fegyelemmel párosuló ihletettsége, a zsúfoltságban is rendet teremtő művészi ereje az európai barokk nagy példaképévé és a modern költői képalkotás első klasszikusává avatja. Góngora nehéz költő: nem andalítja, hanem értelmezésre készteti olvasóját. Tolmácsolása szokatlanul nagy feladat. Nyelvünk diadala, hogy soha semmilyen nyelven nem szólalt meg ilyen híven, ilyen szépen, mint most magyarul. A magyar Góngora García Lorca bevezetőjét, ezt a tudástól és szeretettől sugárzó gyöngéd prózaverset, Jékely Zoltán, Kálnoky László, Nagy László, Rónay György és Weöres Sándor fordításait és Csernus Tibor illusztráló művészetét dicséri.

Covers_157825
Régi ​magyar olvasókönyv Ismeretlen szerző
5

Ismeretlen szerző - Régi ​magyar olvasókönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

II. Rákóczi Ferenc - Mikes Kelemen - Emlékiratok ​és levelek
Emlékiratok, ​Törökországi levelek.

Margriet de Moor - A ​virtuóz
A ​világhírű holland írónő egy XVIII. Századi, szenvedélyes nagy szerelem felidézője ebben a regényben. A hősnő, Carlotta grófnő érzelmeinek tárgya nem más, mint Gasparo Conti, a gyönyörű testű, Isten áldotta tehetségű, kasztrált szopránékes. Carlotta már kislány korában felfigyelt a templomukban éneklő, mennyei hangú kisfiúra, akit egy szép napon aztán - apja kártyaadóssága fejében - operálni vittek. A grófnő később - már mint nyiott házasságban élő asszony és családanya - újból találkozik Gasparóval a népolyi udvarnál, ahol a futó kalandok szabad és önfeledt kiélvezésével talán csak a zene, az operaelőadások szenvedélyes élvezete veszi fel a versenyt. Ekkor éli fénykorát a barokk opera, s conti, aki már sikerrel vendégszerepelt Händelnél Londonban, a nápolyi arisztokráciát is elbűvöli hangjával. A fiatal grófnő felkínálkozik neki és meghódítja. Ez a szerelem nemcsak az érzéki gyönyör forrása számára: egész valóját betölti, talán mert Carlotta homályosan érzi, hogy a kasztráltban magát az elmúlást szereti - hiszen egy korszak, egy életforma az, ami a végéhez közeledik -, maga a mulandóság ragadja meg ennek az előadásmódnak és zenei kultúrának a tovább már nem fokozható kifinomultságában.

Kollekciók