Ajax-loader

'elmélet' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


George A. Akerlof - Rachel E. Kranton - Identity ​Economics: How Our Identities Shape Our Work, Wages, and Well-Being
Identity ​Economics provides an important and compelling new way to understand human behavior, revealing how our identities--and not just economic incentives--influence our decisions. In 1995, economist Rachel Kranton wrote future Nobel Prize-winner George Akerlof a letter insisting that his most recent paper was wrong. Identity, she argued, was the missing element that would help to explain why people--facing the same economic circumstances--would make different choices. This was the beginning of a fourteen-year collaboration--and of Identity Economics. The authors explain how our conception of who we are and who we want to be may shape our economic lives more than any other factor, affecting how hard we work, and how we learn, spend, and save. Identity economics is a new way to understand people's decisions--at work, at school, and at home. With it, we can better appreciate why incentives like stock options work or don't; why some schools succeed and others don't; why some cities and towns don't invest in their futures--and much, much more. Identity Economics bridges a critical gap in the social sciences. It brings identity and norms to economics. People's notions of what is proper, and what is forbidden, and for whom, are fundamental to how hard they work, and how they learn, spend, and save. Thus people's identity--their conception of who they are, and of who they choose to be--may be the most important factor affecting their economic lives. And the limits placed by society on people's identity can also be crucial determinants of their economic well-being.

Szilágyi N. Sándor - Elmélet ​és módszer a nyelvészetben
A ​problémák végiggondolását [...] messzebbről kellett indítanom - vagyis tulajdonképpen a legelejéről -, ez határozza meg dolgozatom szerkezeti felépítését is. A Bevezetésben olyan kérdésekkel voltam kénytelen foglalkozni, amelyek tudományos terminusok és elméleti kategóriák általános problémáihoz, illetve részben az ismeretfilozófiához tartoznak, a nyelvészeti szempont azonban nemcsak a célban van jelen, vagyis annak szem előtt tartásában, hogy mire kellenek majd nekünk az itteni eredmények, hanem az itt tárgyalt problémák elemzéséhez is módszertani hátterét adja. [...] A Bevezetést követő Első rész a nyelvészet általános elméletének kérdéseivel foglalkozik, ebben írom le részletesen azt az elméleti keretet, amelyben aztán a fonológiai elméletet is el lehet helyezni. A Második rész [...] ennek konkrétan a fonológiában való alkalmazásaképpen arról fog szólni, hogy mindannak figyelembevételével, amit korábban megállapítottunk és rögzítettünk, hogyan lehet fonológiát írni: milyen lépései vannak a módszernek, milyen terminusokat kell bevezetni, ezeket hogyan kell értelmezni, és hogyan lehet a szinkronikus beszédmű-fonológiai modellt felépíteni. Az Első rész foglalkozik tehát az elméleti kérdésekkel, a Második rész pedig a módszertaniakkal, mégpedig - mivel itt már konkrétan a fonológiai kutatás módszeréről van szó - nem általában, hanem egyértelműen a fonológiára építve.

Nyárády Gáborné - Szeles Péter - Public ​Relations
A ​public relations interdiszciplináris ismeretanyaga a kommunikációelmélet, a pszichológia, a szociológia, a nyelvtudomány és a közgazdaságtudomány elméleteire és kutatásmódszertanára épül. A public relations, mint szervezeti tevékenység segíti a szervezetnek a társadalmi és a gazdasági környezethez való alkalmazkodását, a szervezeten belül pedig beágyazódik a szervezési, vezetési folyamatokba, olyan vezetési funkció, amely integrálja a kommunikációt a stratégiai menedzsmentbe, így a döntéselőkészítési folyamatok részesévé, illetve a szervezeti stratégia részleges megvalósítójává is válik. A public relations stratégia fókuszában a szervezet hírnevének menedzselése áll, ennek érdekében küldetésének megfogalmazása, arculatának megtervezése, imagének és termékei/szolgáltatásai iránti bizalom megformálása képezi legfontosabb feladatait. A public relations javaslatokat tesz arra, hogy a szervezet hogyan reagáljon a változásokra, új célokra, taktikákra hívja fel a figyelmet, amelyek segítségével lehetőség nyílik az érdekgazdákkal való konszenzus megteremtésére, a szervezet felkészítésére a jövőbeni kihívásokra, sőt a válsághelyzetek elkerülésére is. A vállalatok, intézmények környezetét konkurenciaharcok és érdekérvényesítési törekvések alakítják, amelyekben fontos szerep jut az intézményesült érdekképviseleti csoportoknak, a civil társadalomnak is, amely a szervezetektől elvárja, hogy társadalmi felelősségtudattal végezzék munkájukat. A jelen könyvet a hazai és a határon túli magyar nyelvű főiskolai, egyetemi BSc és BA alapszakok public relations kurzusai számára készítettük. A public relations szakirányú képzések hallgatói számára pedig elméleti és szakmai alapozó tankönyvnek szántuk.

Bárdos-Féltoronyi Miklós - Tudományelméleti ​kalandozások
A ​jelen könyv egy kutatóknak szánt "tankönyv" a kutatásról és a kutatás buktatóiról. Az elmúlt évtizedekben meghasonlott közgazdászból - lassanként és még nem teljes mértékben - (geo)politológussá vedlettem. Mai "kétszínűségem" alapos tudományos lelkiismeret-vizsgálatra kényszerített, legalábbis e két tudományágban. Rájöttem, hogy egyes történelmi korszakokban a társadalomtudományokban hasonló folyamatok játszódnak le; hogy kutatói munkánkban igen nagy szerepe van az ember- és társadalomképeknek; hogy elkerülhetetlen a gazdasági és a (geo)politikai tanok sokszínűsége; hogy ugyanarra a jelenségre több magyarázatot és értelmezést is adhatunk, kiindulópontunktól függően; hogy csak jó kérdésre kaphatunk jó válaszokat, megfelelő tudományos eredményeket; hogy fontos belátni: létezik-e tárgyilagosság?; stb. Elemzéseim lényeges célja a politológiai és a gazdaságtanok tudományelméleti elveinek, előfeltevéseinek és előítéleteinek kifejtése, majd ezeknek a "létező" elméletekre való alkalmazása. A könyv utolsó fejezete segítségével az olvasó még gyakorlatokat is végezhet ezen a területen. Könyvem címzettjei a társadalomtudományok elkötelezett kutatói, akik megtanulták már, miként fejleszthetik "önképzéssel" ismereteiket, és javíthatják munkájuk eredményét. A kötet ugyanakkor az egyetemi társadalomtudományos oktatás segédeszközévé is válhat, és sok tekintetben a nagyközönség tudományosan művelt tagjai számára is elgondolkodtató lehet.

Peter Senge - Az ​5. alapelv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_344194
Lovaglás ​és hajtás Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Lovaglás ​és hajtás
"Csak ​jól képzett lovas képes engedelmes, nagy teljesítmények teljesítésére alkalmas lovakat nevelni" - vallották elődeink. Ezért állították össze ezt az 1954-ben megjelent kötetet a szerzők, akik a világszerte elismert örkénytábori Lovagló és Hajtótanárképző Intézet tanárai, tanítványai voltak. Ma sok lovas könyv található a piacon. Mégis hisszük, hogy akik elbizonytalanodnak, kérdéseikre ebben a könyvben megtalálják a helyes választ, mégpedig korszerű, pontos és szakszerű megfogalmazásban.

John Lukacs - A ​történetírás jövője
"A ​civilizáció szerény, de szilárd őrzőinek kell tekinteniük magukat" - írja a kiváló történészprofesszor pályatársairól, akik "ebben a most kialakuló képi, primitív és egyre inkább absztrakciókra épülő korban" továbbra is ragyogó történelmi munkákat hoznak létre. John Lukacs korábban is számos könyvében, tanulmányában kifejtette már markáns véleményét saját hivatásának állapotáról, de most a korábbiaknál is élesebben fogalmaz. Kultúránk válsága közepette, amikor egy egész korszak ér véget, a történetírásban is bizarr jelenségeket látunk: kérészéletű divatirányzatokat, "hóbortokat", hamisításokat, a világ számos vezető politikusának "történelmi tudatlanságát", a történelemtanítás visszaszorulását a középiskolai és egyetemi oktatásban... S mindezeket sorra véve a szerző felteszi az aggódó kérdést: mi fog történni a történelmi tárgyú könyvekkel, és olvasni fogják-e még őket? Lukacs bíztató jelenségeket is lát: az emberek egy részének megnövekedett "történelmi étvágyát" például, vagy azt, hogy a szépirodalom egyre inkább átitatódik történelemmel: manapság jóformán minden regény történelmi regény... A történetírásnak, vallja, amely inkább irodalmi, mint tudományos tevékenység, igenis van, kell, hogy legyen jövője - mert tudásunk jórészt a múltból fakad. Paradox módon bizakodással tölthet el bennünket, hogy a történelem kiszámíthatatlan. Akár optimista, akár pesszimista forgatókönyveket vázolnak fel a mai folyamatok alapján, a történelmet szinte mindig tévesen jósolják meg azok, akik vállalkoznak erre. John Lukacs nem is jóslatokra vállalkozik ebben a könyvében, hanem elegánsan, tömören, olvasmányosan összefoglalja hosszú és kimagasló pályájának megannyi fontos gondolatát.

Domokos Lajos - Press
Press ​: A nyomtatott és az elektronikus újságírás elmélete, gyakorlata

Székely György - Színházi ​mi micsoda
A ​színházról sok mindent tudnak. És sok körülötte a babona. Nem árt néha újra tisztázni a dolgokat. Ezek az írások eredetileg a rádió számára készültek: a színháztörténész mondta el véleményét. És a történelem haszna, hogy összehasonlító anyagot kínál a ma eldöntendő, megválaszolandó kérdésekhez. A múltnak és a jelennek sok a közös és sok az eltérő vonása. Érdemes elgondolkodni az azonosságokon és a különbségeken: a mérlegelés biztosabb ítéletre képesít. A kötet négy nagy fejezete a színművészet négy rétegéről szól. A színész művészetéről, a drámáról, a rendezőről és munkatársairól, végül a mindenkori társadalmat képviselő - vagy részben képviselő - közönségről. A tudott dolgokat foglalja össze, ha nem is nyújthat teljes képet. Alapfokon szól a színházról. Nem azért, hogy leegyszerűsítse a dolgokat. Hanem azért, hogy az alapok biztosak legyenek.

Kőváry Zoltán - Pszichobiográfia
„A ​Pszichobiográfia: történet, elmélet, módszertan és alkalmazás meghatározó mű a perszonológiai és a pszichobiográfiai kutatás területén. Felvázolja a pszichobiográfia történeti, elméleti és módszertani hátterét Wilhelm Dilthey és Sigmund Freud munkásságától kezdve, majd lenyűgöző fejezetekben mutatja be a pszichobiográfiai módszer alkalmazását C. G. Jung egyik álmának, képzőművészeti alkotásoknak és Friedrich Nietzsche filozófiai eszméinek a vizsgálatán keresztül. Ez a könyv kötelező olvasmány mindazok számára, akik érdeklődnek az élettörténet, a kreativitás és a gondolkodás összefüggései iránt.” Robert D. Stolorow PhD, amerikai pszichoanalitikus, filozófus, a modern pszichobiográfia egyik úttörője, a World, Affectivity, Trauma: Heidegger and Post-Cartesian Psychoanalysis szerzője

Bernd Oberhoff - Richard ​Wagner: A Nibelung gyűrűje
Richard ​Wagner monumentális ünnepi színjátéka, A Nibelung gyűrűje a mítoszokra jellemző módon formálja felismerhető történetté az emberi lelek titokzatos melyen zajló, nehezen megnevezhető drámai eseményeket. Bernd Oberhoff Wagner opus magnumának csillogó univerzumát, csodálni való kincseit zene-pszichoanalitikus módszer segítségével tárja elénk és dolgozza fel. A szerző értelmezésében a Ring az emberi létnek abba a korszakába vezet bennünket, melyben meg nem alakult ki érett, stabil énkép, és az érzéki-archaikus benyomásoktól elindulva fejlődéspszichológiai folyamatként ábrázolja a korai én hősi utazását. Ezen az utazáson a modern költő Wagner a lelki élet fejlődésdrámáját több hősben jeleníti meg, akik egymástól nagyon is eltérő személyiségek, és akik pontosan kijelelhető konfliktusáramlatokkal szembesülve pszichés fejlettségi szintjüknek megfelelő próbák elé kerülnek. A központi problémák megoldósan a főszereplők - Wotan, Siegmund, Siegfried, Brunnhilde és részben Alberich - faradoznak, feldolgozatlan összeütközéseik egy végtelen logika mentén határozzak meg a zenei és drámai eseményeket. A zenei elemzés kimutatja a vezérmotívumok primer testi-érzéki benyomást keltő hatását, és a visszatérő hangalakzatokhoz társított gondolati tevékenység funkciójával magyarázza a ,,Ring-függőség" kialakulását. Wagner gondoskodik arról, hogy a néző a mindannyiinkat érintő kora gyermekkori élményeket elidegenítve, az eseményeket különös, távoli történetnek lássa, és jóleső elragadtatással élvezze a zenedrámát, ám a könyvből nyert ismeretek többé nem teszik lehetővé, hogy a megszokott módon közelítsünk a Tetralógiához. Bernd Oberhoff PHD, DR.DIPL. PSYCH. zene-pszichoanalitikus kutató Mozart, Weber és Gluck operairól írt könyvei után elkerülhetetlennek tartotta Wagner zeneköltészetével foglalkozni. Csoport pszichoanalitikus és szupervizor praxist folytat Munsterben, a Kasseli Egyetem docenseként szocialtérapiát oktat, és évek óta kamarakórust vezet.

Pierre Dardot - Christian Laval - A ​globálrezon
A ​neoliberalizmus nem visszatérés a klasszikus liberalizmushoz és nem is a vegytiszta kapitalizmus helyreállítása. Célja a piac építése és a "vállalkozás-alapú" társadalom megteremtése, az "erős állam" segítségével.

Richard E. Mayer - Ruth Colvin Clark - e-Learning ​and the Science of Instruction
Thoroughly ​revised and updated, this third edition of the best-selling book offers a comprehensive review of multimedia learning for both users and designers. The book contains design principles that are written to increase learning while debunking many popular theories about good design. The book also contains the most current research and includes new topics (e-learning for educators, new delivery technologies, social media, and more) and offers helpful guidelines. The book’s many examples: create working multimedia that inform the research guidelines; have been update to include real-world screen captures; extend principles to illustrate their application to synchronous e-learning tools.

Kisfaludy Lajos - Az ​elmélet és gyakorlat kapcsolata a peptidkémiában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Óvodai ​nevelés játékkal, mesével - Elmélet és módszertan
Ez ​a könyv azoknak készült, akik a tiszta egyszerűségig kidolgozott nevelési eljárásokban bíznak, nem a mindenáron "új", hanem a jó megoldásokat keresik. Olyan óvodai nevelési modellt ajánl, amely a lélektani alapozású kisgyermeknevelés hazai irányzatához kíván illeszkedni. Tudatosan vállalja a magyar neveléstörténet nagyjainak és a gyermekvilág iránt érdeklődő íróknak, muzsikusoknak, néprajzkutatóknak a szemléletét: Gáspár János, Kiss Áron, Benedek Elek, Nagy László, Karácsony Sándor, Mérei Ferenc, Ádám Jenő, Hermann Alice, Burchardt Erzsébet és követőik szellemi örökségét. Ez a modell kitágítja és szélesen értelmezi a kisgyermekkori tanulás fogalmát. A racionalizmus korai, tárgyi és logikai erőltetésével szemben más nyelven akar közvetíteni a nevelő és a gyermek, valamint az utóbbi külső és belső világa között. A gyermekvilágban kiemelkedően fontos érzelmi és hangulati élményegyütteseket, a szó, a kép, a gesztus, a viselkedés utalásos jelrendszerét helyezi előtérbe. A vágy- és indulattelített gyermeki gondolkodás és képzelet táplálásához ad mintákat, anyagát egész évre szóló kerettervekbe foglalva bele. A négy kötetből álló szöveggyűjtemény a testi-lelki fejlesztés eszközéül használható mozgásos, vizuális és érdekes játékokat, verseket, dalokat, meséket tartalmaz a 3-7 éves korosztály szórakoztatására. A természetes élet- és beszédhelyzetek mellett a játék és mese nyelvét kínálja, amelyet az óvodáskorú gyermek valóban megért, mint a valóság és az illúzió között lebegtetett jelrendszert. Az elméleti és módszertani kötet főként az óvónőknek készült, de a négy évszak köré építkező szöveggyűjteményt a szülők, tanítók, gyógypedagógusok is haszonnal forgathatják

Seregély István - Jézus ​Krisztus az élet és a szentség forrása III.
"Isten, ​Jézus Krisztust, akit ti megöltetek, föltámasztotta, és élők holtak bírájául rendelte" (ApCsel 2,22-24). Minden esztendő elhozta ennek az evangéliumnak idejét a nagyszombatot, a húsvétot, és a húsvéti idő vasárnapjait. Ma is ez, a krisztushívő életet végeredményben megalapozó igazsága a világnak. Ennek a húsvétról szóló időnek gondolatait találják meg olvasóim a válogatásban. Talán fölemeli tekintetüket a múlandóság szomorúságából." (Seregély István)

Grandpierre Attila - Héliosz
A ​világszerte ismert csillagász, Grandpierre összegző művét tartja kezében az olvasó. Korszakalkotó felfedezése szerint maga a Nap nem egy merőben passzív gázgömb, hanem olyan élőlény, amely a fizikai tehetetlenséggel dacolva óriási energiákat mozgósít saját élettevékenységének fenntartására. A szerző olvasmányos, közérthető, olykor lebilincselő stílusban, ám tudományos szigorral mutatja be, hogy a Nap belső anyagcseréjét maga kezdeményezi és szabályozza. Felfedezése váratlan egyezést mutat az ősi tudással, amely szerint a Nap csodálatos szuperélőlény: Napisten. Innen kapta nevét: Héliosz. A könyv új távlatokat nyit a Nap és az élet szeretetének és megbecsülésének történetében. A könyv angol nyelvű kéziratát elolvasva James Lovelock, aki Gaia című világhírű könyvével megalapozta a Föld élő voltának elméletét, ezekkel a szavakkal ajánlja ezt a történelmi jelentőségű művet az olvasónak: Ez egy ragyogó könyv, melyből a mi saját csillagunk, a Nap fényessége ragyog ránk. A komoly tudós számára alapmű a Naprendszer tudományában.

Tim R. Swartz - Byrd ​admirális titkos utazása a Belső Földbe
Tényleg ​létezik egy alternatív élővilág bolygónk belsejében? Milyen nemzetek kutatták ezt és kik szereztek erről tudomást? Miért kutattak ilyen elszántan a világok vezetői az elmúlt évszázad vérzivataros időszakaiban is az északi sarkon? Mi történik ha behatolunk a sarki pólusokba? Tim Swartz feltárja Önöknek korunk máig élő Belső Föld elméleteit. Igazság vagy fantazmagória? Legyen Ön is részese ennek a titkos utazásnak a belső földbe- Byrd admirálissal és Tim Scwartzzal.

Isaac Asimov - Isaac ​Asimov's Guide to Earth and Space
A ​wide-ranging exploration of our universe -- from "what makes the wind blow?" to "how was the moon formed?" -- in questions-and-answer format, written in vintage Asimov style. "A fine introduction to modern astronomical theory." Asimov has now published at least 460 books and his list continues to grow. In this one, he tells us what scientists know today about the nature of the universe. He does so through 111 short (two- or three-page) chapters, each headed by a simple question: "What is sunlight?"; "What are stars?"; "How old is the universe?"; etc. The answers include historical background and current theory, presented in simple, easy-to-read terms. Although most of this is familiar ground to regular readers of scientific books and magazines, it is a fine introduction to modern astronomical theory for the intellectually curious high school student or intelligent but scientifically illiterate adult.

Kunszt György - Értékválság ​az építészetben és a modern szakralitás
A ​kötet Kunszt Györgynek a hatvanas évektől napjainkig írt, eddig részben kiadatlan esszéinek gyűjteménye. A szerzőt az építészeti eszmék, a világnézet problémái, az építészet és filozófia kapcsolata izgatja. A kötetből feltárul egy gondolkodó, töprengő, nagy műveltségű ember belső világa.

Michio Kaku - Einstein ​kozmosza
Albert ​Einstein, minden idők egyik legnagyobb és legelismertebb tudósa, szélborzolta hajával, zokni nélkül, pipával a szájában él emlékezetünkben. Korszakalkotó elméletei, sokatmondó kijelentései és merész jóslatai - még azok is, amelyek végül tévesnek bizonyultak - a mai napig vitákat kavarnak, és még a tudóstársadalomban is sokan félreértelmezik meglátásait. Pedig Einstein éppen azt vallotta, hogy a tudomány legalapvetőbb gondolatai egyszerűek, és szabályként bárki számára érthető nyelven megfogalmazhatóak. Michio Kaku, korunk egyik legelismertebb elméleti fizikusa éppen ezért egy egészen új megközelítésben, a lehető legérthetőbb módon foglalja össze Einstein életművét.

Szekfű András - Kommunikáció, ​nyilvánosság, esélyegyenlőség Magyarországon
A ​digitális megosztottság (digital divide) napjaink kommunikációs gondolkodásának egyik kulcsfogalma lett. Nem ok nélkül: az internet nagyon rövid idő alatt olyan jelentőségre tett szert a munka, a tanulás és a szabadidő világában, hogy kutatókban, mozgalmárokban és politikusokban egyaránt felmerült: mi lesz azokkal, akik (sokféle okból, de alapvetően a szegénység miatt) nem tudnak élni a világháló lehetőségeivel. Feltűnő ugyanakkor, hogy az internetet megelőző elektronikus közlési eszközök idején ehhez hasonló gondolatok nem vagy csak elszórtan vetődtek fel. Pedig már a távírónál, a telefonnál, a rádiónál és a televíziónál is megtaláljuk a hozzáférés, birtoklás és használat társadalmilag jellemző különbségeit. Első célként azt tűztem ki magam elé, hogy magyarországi példaanyagon áttekintem az elektronikus kommunikációs (és tömegkommunikációs) eszközök terjedési és alkalmazási adatait a távíró 1847-es (!) bevezetésétől kezdve, és a digitális megosztottság problémája mögé odarajzolom a kommunikációs megosztottság történeti és tágabb összefüggésrendszerét. Második célom, hogy a kommunikációs megosztottság (fenti módon értelmezett) témakörét végiggondoljam a társadalmi nyilvánosság alakulása szempontjából is. Harmadik célként azt tűztem ki, hogy miközben a történeti adatokat a társadalmi egyenlőség és nyilvánosság szempontjából értelmezem, legyen a háttérben egy olyan kommunikációs modellem, mely segít a fogalmak értelmezésében és kommunikációelméleti pontosításában Ha sikerül e könyvben a hazai kommunikációs megosztottságot történeti perspektívába helyezni, és nemcsak azt bizonyítani, hogy van ilyen probléma, hanem folyamatosan megmutatni, hogy szociálpolitikai, piaci és civil társadalmi eszközökkel hogyan mérsékelhető a megosztottság, és hogyan fékezhető az újratermelődése, akkor a könyv elérte céljait.

Albert Gábor - Védekező ​halálraítéltek
A ​könyvet olvasva szinte szemtanúként lehetünk részesei az ezer sebből vérző Athén vajúdásának, ahogy az egymást követő rendszerváltozások során legjobbjait, akik még megmenthetnék, küldi halálba. A két halálraítélt, a forradalmár Bakunyin és a filozófus Szókratész kettős arcképében pedig a homo politicus és a homo moralis védekezése túlélési stratégiája szembesül egymással.

Vajda Mihály - A ​fasizmusról
969-1970-ben, ​Lukács György tanítványaként, az idős Lukácstól persze már a fiatal felé "hátráló", bizonyos marxista téziseket egyre kevésbé vállaló filozófusként írta meg fasizmus-könyvét Vajda Mihály. Megírása idején szenzációsnak számított, elsősorban azért, amiben opponálta az akkor hivatalos, kominternes fasizmus-értelmezést, ezért csak néhány részlete jelenhetett meg folyóiratokban (angolul és franciául viszont kiadták külföldi baloldali kiadók). A könyvre ma már szerzője is úgy tekint - részletesen szól erről előszavában - mint alaposan meghaladott munkára. Amit a mű a polgári világállapotról, fasizmus és kapitalizmus összefüggéseiről mond, főleg pedig az, hogy a "jobboldali" szélsőséget semmilyen vonatkozásban nem szembesíti a "baloldalival", a bolsevista-sztálinista totalitárius berendezkedésekkel, mindez kétségkívül avulttá teszi a művet. A lendületesen megírt, szinte regényszerű érdekességű nagyesszé azonban számos olyan gondolatot is tartalmaz, amely ma is érdemessé teszi elolvasását. Vajda nem történészként foglalkozik a fasizmussal, filozófusként viszont nem a szellemi elvontságok szintjén kezeli témáját. Középpontba azt állítja - és ez váltotta ki annak idején a leghevesebb elutasítást -, hogy a fasizmus valóban a tömegek, a "kispolgári" (ebbe beleértendő a proletariátus igen nagy része is, az "osztálytudathoz" el nem jutott, vagy nem eléggé eljutott munkásság) tömegek aspirációit, vágyait, kiútkeresését testesítette meg, hogy korántsem a "finánctőke", az imperialista uralkodó osztály műve volt, hanem igen sok vonatkozásban annak ellenében és ellenére jött létre és jutott győzelemre. Vajda elsősorban a német fasizmussal foglalkozik, kialakulásával, a weimari Németországban vitt szerepével, hatalomrakerülésével. Tekintettel arra, hogy ez a kérdéskör mindmáig a leghevesebb viták középpontjában áll világszerte, hogy nagyjából elfogadott fasizmuskoncepció még távolról sem létezik, Vajda könyve igen sok szempontból ma is intellektuális csemege; érdekességét tovább fokozza, hogy akaratlan áthallások is bőségesen akadnak benne a megírás idején még szinte hírből sem ismert jobboldali populista ideológiákkal, mozgalmakkal, törekvésekkel kapcsolatban. - A könyvet érdemes művelt olvasók széles körének ajánlani, de egyúttal felhívni a figyelmet arra is, hogy az nem a mai, a posztmodern filozófia nagyjaként ismert Vajda műve, hanem negyedszázaddal ezelőtti munka.

Theodor W. Adorno - Traumprotokolle
Anfang ​Januar 1956 notierte Adorno: "Unsere Träume sind nicht nur als 'unsere' untereinander verbunden, sondern bilden auch ein Kontinuum, gehören einer einheitlichen Welt an, so etwa, wie alle Erzählungen von Kafka in 'Demselben' spielen. Je enger aber Träume untereinander zusammenhängen oder sich wiederholen, um so größer die Gefahr, daß wir sie von der Wirklichkeit nicht mehr unterscheiden können." Die Bedeutung des motivischen Zusammenhangs seiner Träume legte ihm den Gedanken nahe, eine Reihe von ihnen auszuwählen und zu publizieren. Einer kleinen Sammlung solcher Traumprotokolle, die er für die Veröffentlichung vorgesehen hatte, stellte Adorno folgende Vorbemerkung voran: "Die Traumprotokolle, aus einem umfangreichen Bestand ausgewählt, sind authentisch. Ich habe sie jeweils gleich beim Erwachen niedergeschrieben und für die Publikation nur die empfindlichsten sprachlichen Mängel korrigiert." Die erste Separatausgabe ergänzt die bereits publizierten Traumprotokolle um den größten Teil einer umfangreicheren Auswahl, die als Typoskript überliefert ist.

Géher Károly - Lineáris ​hálózatok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Heller Farkas - A ​közgazdasági elmélet története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ivánka Endre - Heidegger ​filozófiája és az ókori metafizika
"Heidegger ​filozófiája az Abszolútum fennállását nem ismeri el. Nem arról van itt szó, hogy az Abszolútum létezik-e vagy sem, hanem arról, hogy az Abszolútum <> ilyen, és hogy mindazt Abszolútumnak minősítjük, aminek azt a létstruktúrát tulajdonítjuk. Heidegger tehát a véges lét struktúrájából törli azokat a vonásokat, melyek egyik részről a véges létet az Abszolútum-tól megkülönböztetik - a másrautaltságot, a függést, mindazokat a vonásokat, melyek végességének egyik aspektusát teszik ki - ugyanakkor, amikor a végességének másik oldalát - az időhöz való kötöttségét, a mulandóságát - helyesen felismeri, sőt ezeket a vonásokat a létezés általános mozzanataivá teszi... Egy halandó Isten tényleg tragikus látvány. Ha mi magunk akarunk <>m ha saját véges létünk fölött nem akarunk elismerni semmi mást, amire vonatkoztatva a mi véges létünk elnyeri igaz értelmét, akkor a mi mulandóságunk valóban azt jelenti, hogy minden létezés csak a nem-létbe való torkollás, hogy a semmi az egyetlen <>." Ivánka Endre

Michael Fletcher - Lépj ​a következő szintre!
A ​könyv megalkotásakor Michael Feltcher meghallgatta 31 vezető véleményét, akik elismert szakemberek a saját területükön: üzletemberek, vállalkozók, lelkipásztorok és katonai vezetők, akik között nők és férfiak is szerepeltek. Ezek az emberek saját szakmájukban nagyon sikeresek. Ráadásul ők azok, akik eldöntik, hogy kit léptessenek elő és kit ne. Egyesek karrierjét felépítik, míg mások karrierjét tönkreteszik. Bölcs tapasztalataiket kombinálta a szerző a Biblia világos tanításával. Ez teszi a könyvet mindenki számára "kötelező olvasmánnyá", aki szeretne az életben előbbre jutni és sikeres lenni. Ez a teljesen biblikus, ugyanakkor gyakorlatias mű tükröt tesz elénk, hogy "szembenézzünk önmagunkkal" és felkészít arra, hogy egy szinttel feljebb lépjünk.

Kalevi Wiik - Az ​európai népek eredete
Kalevi ​Wiik finn nyelvész munkája, Az európai népek eredete mind hazájában, mind más országokban, szűk szakmai körökben és nagy nyilvánosság előtt egyaránt, az egyik legtöbb vitát kiváltott könyv. Szemléletmódja ugyanis – ha egyes állításai talán megkérdőjelezhetőek is – forradalmian új, s a jövő kutatásai számára szinte bizonyosan megkerülhetetlen. Wiik szerint a népek eredetkutatásában el kell szakadnunk attól a 19. században meggyökerezett felfogástól, mely szerint egy népet annak a csak rá jellemző nyelve, vérsége és kultúrája határoz meg. Lehetséges ugyanis, sőt általánosabb az, hogy egy nép vérségileg nem ugyanahhoz a népcsoporthoz tartozik, mint nyelvileg, s nem ugyanahhoz, mint kulturálisan. Sőt előfordulhat, hogy egy nép identitására nézve a legeslegközelebbi rokonnépeitől is távol van. (Lásd a volt Jugoszlávia népei.) Manapság a népek eredetkutatása nem korlátozódhat többé csak a nyelvészetre, mint eddig, hanem abban több tudománynak (genetika, nyelvészet, régészet, kultúrakutatás stb.) együttesen kell részt vennie. Ebből következik az, hogy a népek eredetkutatásában a kérdésfeltevés módja is meg fog a jövőben változni. Wiik könyvét rövid idő alatt több nyelvre is lefordították; megjelent többek között észtül, litván nyelven és angolul.

Heller Ágnes - A ​mindennapi élet
A ​mindennapi élet létünk olyan természetes kerete, hogy szinte nem is tűnik filozófiai vizsgálódásra méltó problémának. Bizonyára ez a körülmény egyik oka annak, hogy nem csupán a polgári, hanem a marxista filozófia is évtizedekig figyelmen kívül hagyta ezt a területet. Heller Ágnes könyve ezt a hiányt kívánta pótolni az elmúlt évtized néhány fontos kezdeményezése nyomán. Monográfiájának első része a mindennapi életnek a politikához, a valláshoz, a művészethez és a tudományhoz való viszonyát elemzi. A könyv második része a mindennapi élet szerkezetét vizsgálja: a benne érvényesülő szokásrendszereket, a mindennapi gondolkodás sajátos formáit, a mindennapi viselkedés és nyelv viszonyát. Elemzi mindennapi érintkezési típusainkat, kapcsolatainkat és konfliktusainkat, a mindennapi teret és időt, a kellemesség és hasznosság szerepét életünkben. A könyv azt bizonyítja, hogy a mindennapi élet nem szükségképpen elidegenedett; szerkezete lehetőséget adhat az emberi személyiség sokoldalú kibontakozására is.

Lukovich Tamás - Bevezetés ​az építészetelméletbe
Az ​egyetemi tankönyvnek szánt kötet az építészet gondolati világába vezet be. Egyes fejezetei a fogalmak tisztázása után történeti áttekintést ad, majd a különböző elméleteket tárgyalja. Az építészet egyrészt műszaki szakma, másrészt humántudomány, ami azonban magába sűríti más tudományterületek eredményeit, mint a filozófia, pszichológia, fizika, szociológia stb., így egy állandóan változásban lévő, izgalmas területe az emberi alkotásnak. Az elmélet ezt az állandó változást próbálja követni, magyarázatot adni a felmerült kérdésekre, kijelölni a lehetséges irányokat. Lukovich Tamás könyve az építészetelmélet egy lehetséges megközelítése, felvetések, gondolatok, modellek, magyarázatok csokorba gyűjtése.

Kollekciók