Ajax-loader

'elmélet' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Ivanyos Gábor - Szabó Réka - Rónyai Lajos - Algoritmusok
Az ​algoritmusokkal és adatszerkezetekkel kapcsolatos első ismeretek mára az informatika alapjainak nélkülözhetetlen részeivé váltak. Ilyen ismeretekre, készségekre mindenkinek szüksége van, aki komolyan foglalkozik programozással és programok tervezésével. Ennek megfelelően kialakult egy eléggé letisztult törzsanyag, amit világszerte oktatnak a számítástechnikai, informatikai képzést nyújtó egyetemi szakokon. Elsődleges célja ennek az anyagnak a feldolgozása. A fontosabb témák a következők: rendezés, keresés, információtömörítés, gráfalgoritmusok, a kiszámíthatóság alapfogalmai, nevezetes bonyolultsági osztályok (P, NP) és algoritmus-tervezési módszerek. A bemutatott algoritmusok tárgyalását példák és feladatok teszik teljessé. A könyv szerzői évek óta tanítanak algoritmikus témájú egyetemi tárgyakat a Budapesti Műszaki Egyetemen és az Eötvös Lorád Tudomány Egyetemen.

Rimler Judit - Pazarlás ​az emberrel
Elmélettörténeti ​előzmények Az ember és munkája A pazarlásról

Huszár Tibor - Gondolatok ​a munkaerkölcsről
"... ​a jövedelemszabályozás további finomítása nyilvánvalóan a munkafegyelem javításának fontos feltétele. Semmilyen gazdasági szabályozó vagy szigorító rendszabály nem képes azonban kikényszeríteni a munka ethoszát, a vállalati célokkal való azonosulás szándékát. A munka-fegyelem nem azonos a munka-morállal, amely elválaszthatatlan az ember világnézetétől, az élet céljáról és értelméről vallott felfogásától, bensővé tett, sajátjának vallott értékrendjétől. E kérdéskomplexumnak nyilvánvalóan vannak társadalmi s személyes vonatkozásai. A társadalmiak egyrészt kapcsolatosak a munka objektív feltételeivel, másrészt azzal, hogyan értékeli a társadalom a szellemi és a kétkezi munkát. A munkatevékenység, a hivatástudat az egyén személyiségképletének is fontos jellemzője. A pontosság, az igényesség, a tökéletességre törekvés nemcsak >>dologi érték<<, a termelés csereértékké átváltható emberi tényezője, de jellemvonás, személyiségjegy is. Az emberi cselekvés motivációs bázisát a szocializmus viszonyai között különösen nem szűkíthetjük le az érdekvonatkozásokra: a munkás élet, a köz javát is gyarapító munkateljesítmény, a hivatástudat társadalmi-erkölcsi megbecsülése ösztönzési rendszerünk szerves alkotóelme kell hogy legyen."

Mikael Krogerus - Roman Tschappeler - 52 ​változásmodell
Hol ​a helyünk a világban? Miért nincs igazság? Kik nyernek a XXI. században? Miért lépünk félre? Ez a korokon átívelő vizuális útikönyv feltérképezi és modellezi a bennünk és a körülöttünk zajló legfontosabb változásokat. Elméleti megközelítések, merész gondolatkísérletek és ötletek praktikus gyűjteménye, valódi gondolatébresztő mindazoknak, akik szeretnék megérteni és megváltoztatni a világot.

Daniel Kahneman - Thinking, ​Fast and Slow
Daniel ​Kahneman, recipient of the Nobel Prize in Economic Sciences for his seminal work in psychology that challenged the rational model of judgment and decision making, is one of our most important thinkers. His ideas have had a profound and widely regarded impact on many fields—including economics, medicine, and politics—but until now, he has never brought together his many years of research and thinking in one book. In the highly anticipated Thinking, Fast and Slow, Kahneman takes us on a groundbreaking tour of the mind and explains the two systems that drive the way we think. System 1 is fast, intuitive, and emotional; System 2 is slower, more deliberative, and more logical. Kahneman exposes the extraordinary capabilities—and also the faults and biases—of fast thinking, and reveals the pervasive influence of intuitive impressions on our thoughts and behavior. The impact of loss aversion and overconfidence on corporate strategies, the difficulties of predicting what will make us happy in the future, the challenges of properly framing risks at work and at home, the profound effect of cognitive biases on everything from playing the stock market to planning the next vacation—each of these can be understood only by knowing how the two systems work together to shape our judgments and decisions. Engaging the reader in a lively conversation about how we think, Kahneman reveals where we can and cannot trust our intuitions and how we can tap into the benefits of slow thinking. He offers practical and enlightening insights into how choices are made in both our business and our personal lives—and how we can use different techniques to guard against the mental glitches that often get us into trouble. Thinking, Fast and Slow will transform the way you think about thinking.

Daniel Kahneman - Gyors ​és lassú gondolkodás
Vajon ​mi vezérel bennünket: a gyors (intuitív) vagy a lassú (racionális) gondolkodás? Az elfogadott tudományos nézet szerint az ember természettől fogva racionálisan gondolkodik, érzelmei és intuíciói pedig csak megzavarják. Ez a mainstream közgazdaságtan alfája és ómegája, a racionális döntéshozatal és ítéletalkotás. Mindannyian igyekszünk ennek megfelelni, azt hisszük, többnyire logikusan gondolkodunk, és ha kudarcot vallunk, másokban vagy magunkban keressük a hibát. Daniel Kahneman feje tetejére állította a racionalitásba vetett hitünket. Néhai kollégájával és barátjával, Amos Tverskyvel három évtizeden keresztül folytatott pszichológiai kísérleteikből azt a következtetést vonták le, hogy elménk nem mindig olyan racionális, mint feltételezzük. Intuícióink, érzelmeink, benyomásaink – hibáival, torzításaival és zsenialitásával együtt – lényeges szerepet kapnak elemző logikánkban. Gyors és lassú gondolkodásunk kölcsönösen hat egymásra, és ha kitüntetett szerepet tulajdonítunk a racionalitásnak, önmagunkat csapjuk be. Ahogy Kahneman fogalmaz: „Rendszerint túlbecsüljük a világ működésével kapcsolatos tudásunkat, és alábecsüljük a véletlen és a szerencse szerepét.” Gondolatai nagy hatással voltak számos tudományterületre, beleértve a pszichológiát, a közgazdaságtant, az orvostudományt, a pénzügyi viselkedéstant és a politológiát, de csak most először adja közre összefoglalóan egész életművét.

Boldizsár Ildikó - Mesepoétika
A ​Mesepoétika Boldizsár Ildikó mesekutató elmúlt két évtizedben megjelent írásaiból válogat. A mese műfaja megengedi a kutatónak, hogy olykor elrugaszkodjon a száraz tényektől és adatoktól, ezért nem meglepő, ha „e könyv írásait átlengi a kutatás tárgyából, a mesevilágból áradó poézis”. A szerző három nagy egységre osztja kötetét: A mesék élni segítenek; A mese és a gyermek; Milyen a jó mesekönyv? Boldizsár Ildikó írásai alapján megismerhetjük a mesék bonyolult világát, a tipikus női és férfi szerepeket, a bit-agyú gyerekek gondolkodásmódját és a mesék gyógyító erejét, valamint azt is megtudhatjuk, hogy mi kell valójában egy jó mesekönyvhöz. A kötetet Horváth Andrea hangulatos illusztrációi egészítik ki.

Halasy-Nagy József - A ​filozófia
Halasy-Nagy ​József méltán nevezhető a XX. század legnagyobb magyar filozófiai népszerűsítőjének. Kötetünk a tudós-tanár egyik legolvasottabb munkájának immáron harmadik kiadása, amely kitűnő didaxisával és olvasmányos stílusával a laikus számára is érthetővé teszi a filozófia legelvontabb kérdéseit is úgy, hogy közben a tudományos igényességből sem enged. A mű a filozófia majd minden fontosabb területét - ismeretelmélet, filozófiai antropológia, értékelmélet, esztétika - tárgyalja, illusztrációként pedig a filozófiatörténet néhány meghatározó remekművének elemzését adja.

Gregg Braden - Tudatos ​teremtés
„Gregg ​Braden ritka elegye a természetbúvárnak, a látnoknak és a tudósnak, aki képes az értelmünkre hatni, s egyben megérinteni a szívünkben rejlő tudást.” Deepak Chopra A kvantumtudomány számos lehetséges jövő létét feltételezi életünk minden egyes pillanatában. Ezek a lehetséges jövők készenlétben várakoznak mindaddig, amíg a jelenben hozott döntéseink életre nem keltik őket. Egy kétezer éves tekercs, amelynek szerzője Ézsaiás próféta, ezeket a lehetőségeket írja le egy titkos nyelven. Az Ószövetség első prófétája pontos utasításokat hagyott hátra számunkra, amelyekben az imádság egy – a megszokottól jóval eltérő – formáját rögzítette. Megosztja velünk korunkról szóló látomásait, és annak tudományát, hogyan választhatjuk meg mi magunk, melyik jövőben akarunk élni. Minden alkalommal, amikor ilyen döntést hozunk, az Ézsaiás-effektust, a tudatos teremtést éljük át. A Holt-tengeri tekercsek közül mindössze egyetlenegyre bukkantak rá tökéletesen sértetlen állapotban: a nagy Ézsaiás-tekercsre. Amikor 1946-ban felfedezték a hét méter hosszú pergament, még eredeti állapotában, összetekerve és lepecsételve hevert agyagkorsójában. Teljessége révén mindeddig példa nélkül álló betekintést nyerhetünk az imádság ősi, misztikus módjának hatalmába. E káprázatos mű az Ézsaiás-szöveg gyökeresen új értelmezését kínálja. Bemutatja, hogy a tekercsen található ősi imaforma miként lépi át a tér és idő határait, gyógyulást hozva testnek és léleknek, s békét modern világunk nemzeteinek. A nagy Ézsaiás-tekercs ma a jeruzsálemi Könyv Szentélye Múzeumban található. Napjaink tudósai oly értékesnek tekintik, hogy egy esetleges természeti vagy ember okozta katasztrófától tartva az épület padlója alatti páncélteremben helyezték biztonságba.

Katona Gyula Y. - Recski András - Szabó Csaba - A ​számítástudomány alapjai
A ​véges ma­te­ma­ti­ka kü­lön­fé­le le­he­tő­sé­gek össze­szám­lá­lá­sá­val, kü­lön­fé­le struk­tú­rák­kal (pl. gráf­el­mé­let) és al­go­rit­mu­sok­kal fog­lal­ko­zik. A szá­mí­tó­gé­pek el­ter­je­dé­se óta mind a ma­te­ma­ti­ká­ban, mind annak (mű­sza­ki, köz­gaz­da­ság­ta­ni, bio­ló­gi­ai stb.) al­kal­ma­zá­sa­i­ban kü­lö­nö­sen fon­tos sze­re­pet ját­szik. A könyv el­ső­sor­ban eze­ket a té­má­kat fog­lal­ja össze az ELTE és a BME ma­te­ma­ti­kus, ill. al­kal­ma­zott ma­te­ma­ti­kus hall­ga­tói szá­má­ra tar­tott "Véges ma­te­ma­ti­ka" vagy "Kom­bi­na­to­ri­ka és gráf­el­mé­let" című elő­adá­sok­hoz. Emel­lett a szám­el­mé­let és az abszt­rakt al­geb­ra leg­fon­to­sabb ele­me­i­be is be­ve­ze­tőt nyújt, hogy a BME vil­la­mos­mér­nök hall­ga­tói szá­má­ra tar­tott "Szá­mí­tás­tu­do­mány ele­mei" című tárgy anya­gát és a BME mű­sza­ki in­for­ma­ti­kus hall­ga­tói szá­má­ra tar­tott "Be­ve­ze­tés a szám­el­mé­let­be" című tárgy anya­gá­nak nagy ré­szét is le­fed­je. A könyv szer­zői év­ti­ze­dek óta ok­tat­ják eze­ket a tár­gya­kat a Bu­da­pes­ti Mű­sza­ki és Gaz­da­ság­tu­do­má­nyi Egye­te­men va­la­mint az Eöt­vös Lo­ránd Tu­do­mány­egye­te­men.

Gyertyán Ervin - Egy ​kritikus válogatott szorongásai
Első ​mondat: Amikor útjára indítom ezt a könyvemet, szinte kényszerítő erővel mered elém a kérdés, hogy legalább a magam számára megválaszoljam: miért írtam ezeket a cikkeket, esszéket, tanulmányokat?

Mancur Olson - A ​kollektív cselekvés logikája
Sokan ​- különösen, ha gazdasági célkitűzésekről van szó - magától értetődőnek tekintik, hogy azok a csoportok, amelyek közös érdekekkel rendelkező egyénekből állnak, érvényesíteni igyekeznek ezeket az érdekeket. Ez az elgondolás megjelenik a szakszervezet-elméletekben, az osztálycselekvésre vonatkozó marxi elméletekben, a gazdasági intézményekkel kapcsolatos vizsgálódásokban és a politikatudományban is, s gyaníthatóan azon a feltevésen nyugszik, hogy a csoportot alkotó egyének önös érdekeik alapján cselekszenek. Sokan gondolják, hogy a racionális, önérdekből fakadó cselekvés premisszájából logikailag következik: a csoportok csoportérdekeik realizálásra törekszenek. Valójában azonban ez nem igaz, sőt logikailag összeegyeztethetetlen vele.

Papp Gábor - Szijártó M. István - Mikrotörténelem ​másodfokon
A ​kötetben olvasható írások a történészek műhelyébe engednek bepillantást. A kulcsfogalom a reflexió:először is a tanulmányok maguk nem mikrotörténelmiek,hanem a mikrotörténelem klasszikus és hazai alkotásaira reflektálnak; továbbá mindegyik két-három mikrotörténelmi munkát hasonlít össze, hiszen összehasonlító perspektívában jobban kidomborodnak ezeknek a könyveknek mind az erényeik, mind a hibáik; végül pedig a tanulmányokat a szerzői kollektíva további tagjainak reflexiói kísérik, demonstrálva a történetírás diskurzus-mivoltát. A kötetből tehát egyfelől körképet kaphatunk a mikrotörténelemről, beleértve ennek legfontosabb és legfrissebb alkotásait, másfelől pedig ez a könyv többszörösen is reflexió mikrotörténelemre: mikrotörténelem „másodfokon”.

Mikael Krogerus - Roman Tschappeler - 52 ​döntési modell
Nap, ​mint nap szembesülünk néhány alapvető kérdéssel. Mit akarunk? Hogyan érhetjük el? Hogyan dolgozzunk eredményesebben? Miként élhetünk boldogabban? A világpiacon hamar bestsellerré vált könyv az üzleti élet népszerű döntési modelljeit mutatja be könnyen érthető, rövidített formában. A közismert SWOT-analízis, a kevésbé ismert, de ugyancsak hasznos Svájci sajt-modell mellett például még azt is megtudhatjuk, hogyan emlékezzünk mindenre, amit valaha megtanultunk… A szerzők mindezt olyan új formákkal, kreatív gondolatokkal, vizuális ötletekkel egészítették ki, amelyek önmagunk megismerését és fejlődését is segítik, s egyben arra biztatnak, hogy bátran alkossuk meg a saját modelljeinket. Ha stratégiai terveket készítünk, üzleti bemutatóra készülünk, vagy akár személyes kapcsolatainkat igyekszünk javítani, ennek a kis könyvnek köszönhetően ezután sokkal tudatosabb, megalapozottabb döntéseket hozhatunk.

Dylan Thomas - Collected ​Stories
This ​gathering of all Dylan Thomas's stories, ranging chronologically from the dark, almost surrealistic tales of Thomas's youth to such gloriously rumbustious celebrations of life as A Child's Christmas in Wales and Adventures in the Skin Trade, charts the progress of "The Rimbaud of Cwmdonkin Drive" toward his mastery of the comic idiom. Here, too, are stories originally written for radio and television and, in a short appendix, the schoolboy pieces first published in the Swansea Grammar School Magazine. A highpoint of the collection is Thomas's Portrait of the Artist as a Young Dog, a vivid collage of memories from his Swansea childhood that combines the lyricism of his poetry with the sparkle and sly humor of Under Milk Wood. Also here is the fiction from Quite Early One Morning, a collection planned by Thomas shortly before his death. Altogether there are more than forty stories, providing a rich and varied literary feast and showing Dylan Thomas in all his intriguing variety-somber fantasist, joyous word-spinner, comedian of smalltown Wales. The book includes an entertaining, informative reflection on Thomas by another Welsh poet and storyteller, Leslie Norris, as well as a brief listing of publication details by Professor Walford Davies, editor of Dylan Thomas: Early Prose Works.

Annamarie Jagose - Bevezetés ​a queer-elméletbe
Annamarie ​Jagose hiánypótló munkája a queer szó újrafelhasználásának és egy mozgalom politikai eszköztárába való bekerülésének útját járja végig. A könyv egyfajta mozgalom-történet: a homofóbia elleni stratégiák története. A magyarországi politikai diskurzus bővülésével talán a magyar nyelvben is kialakul a queer megfelelőjeként egy hasonló identitáspolitika-utániságot kifejező, a meleg és leszbikus kategóriától politikailag elkülönböződő szó. Intézményesen a queer-elméletet legtöbbször a leszbikus- és meleg-stúdiumokkal kapcsolják össze, de analitikus keretébe tartoznak többek között a transzvesztitizmus, a hermafroditizmus vagy a társadalmi nemet korrigáló műtét kérdései is. Tág értelemben a queer-elmélet azokat a gesztusokat vagy analitikus modelleket írja le, amelyek számos ponton dramatizálják az inkoherenciát a biológiai nem, a társadalmi nem és a szexuális vágy között tételezett, állítólagosan stabil viszonyban. A queer ellenáll ennek a stabilitás-modellnek - amely a heteroszexualitást tartja eredetének, pedig inkább annak hatására jött létre ?, s a biológiai nem, a társadalmi nem és a vágy össze nem illeszkedő pontjaira fókuszál. Az elmélet rámutat arra, hogy nem létezik semmiféle "természetes" szexualitás, megkérdőjelezi az olyan látszólag problémátlanul használható terminusokat is, mint a "férfi" vagy a "nő".

P. Sz. Alekszandrov - Bevezetés ​a halmazok és függvények általános elméletébe
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Falk Géza - Mindentudó ​zenei zsebkönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Peter Tompa - Structure ​and Function of Intrinsically Disordered Proteins
_Discover ​how these proteins can offer novel insight for rational drug design_ "Peter Tompa’s fine comprehensive overview of this rapidly advancing field is of timely importance, both for its documentation and for emphasizing the importance of IDPs in biology and protein science. … This book demonstrates Tompa’s considerable command of the field, providing appropriate examples and ample details in every respect. Its coverage of the latest developments in the field is impressive, and the author manages to strike a good balance between detail and concept to lead the reader through this novel field." —From the Foreword by Professor Sir Alan Fersht, University of Cambridge, UK Although drug discovery rates have leveled off, new insight generated by the study of IDPs may offer fresh strategies for drug development. Providing the first focused and detailed treatment of the rapidly emerging field of protein disorder, _Structure and function of intrinscially disordered proteins_ illustrates how these proteins defy the structure-function paradigm and play important regulatory and signaling roles. The author introduces basic terms and fundamental priciples of protein science and presents a unifiad theory of ordered and disordered proteins. He also aoutlines new applicaitons of traditional biophysical and bioinformatic techniques, such as x-ray crystallography and NMR. The book includes an overview of the structure, function, and evolution of IDPs and addresses biomedical implications and protein disorder in drug development for cancer and neurodegenerative diseases.

Bartal Anna Mária - Nonprofit ​elméletek, modellek, trendek
A ​magyar nonprofit szektor fejlődése - ellentmondásai ellenére is - a kilencvenes évek sikertörténetei közé tartozik. Az elmúlt tíz évben azonban e szféra úgy vált egy jóléti modell figyelmen kívül nem hagyható szereplőjévé, hogy közben leegyszerűsödtek a piaci és az állami szektorhoz fűződő viszonyáról vallott felfogások. Bár a nonprofit jelleg, belső struktúra és funkció egyre differenciáltabbá vált, még mindig homogén struktúraként, egynemű szereplőként kezelik partnerei. E problémákat vizsgálva könyvem két fő részre tagolódik. Egyfelől a nonprofit kérdésről, valamint a jóléti államok nonprofit szektoráról szóló elméletek kritikai elemzését tartalmazza, másfelől a magyar nonprofit szektor fejlődésével foglalkozik. Az utóbbi alatt a szféra történeti fejlődését, az újjászülető magyar nonprofit szektor elméleti, modellálási kísérleteinek bemutatását, Illetve a statisztikai eredmények alapján az elmúlt másfél évtized trendjelnek elemzését értem. Könyvemet elsősorban azoknak írtam, akik valamilyen oktatási folyamat révén sajátítják el a nonprofit szektorral és szervezeteivel kapcsolatos ismereteket. Jó szívvel ajánlom azonban azoknak is, akik már a nonprofit gyakorlat területén tevékenykednek, sőt azoknak különösen, akik a szektor jelenségei, jelentősége iránt mindettől függetlenül érdeklődnek.

Frédéric Bastiat - A ​törvény
Ha ​a gazdaságpolitikát csak az előre látható hatások alapján elemezzük, nemcsak egy megvalósítható rendre teszünk szert, hanem kioltjuk a szabadságot, s megakadályozzuk, hogy további jó származzon a döntések miatt. A szabadság pedig fontos az egyének számára, hogy a csak általuk ismert körülményekből a legjobbat kihozzák. Tehát soha nem tudhatjuk, hogy milyen pozitív cselekvést akadályozunk meg azáltal, hogy korlátozzuk az egyén szabadságát, hogy az általuk jónak ítélt módon szolgálják embertársaikat. Azonban mindenfajta beavatkozás korlátozással jár. Minden korlátozásnak természetesen van valami meghatározott célja. Minden egyes esetben látni fogjuk, hogy a kormány döntéseinek közvetlen és látható eredményeit kiegyensúlyozhatják olyan egyéni döntések, amelyeket megakadályoztak. Következésképp, ha az emberek nem dönthetnek szabadon, mert döntéseikben a kormány megakadályozza őket, nem beszélhetünk szabadságról. Bastiat-nak igaza volt abban, hogy a döntés szabadságát erkölcsi alapnak tartotta, amelyet semmi esetre sem szabad az opportunizmus oltárán feláldozni. Valószínűleg azért, mert a szabadságnak nincs olyan eleme, amit ne törölnének el, ha csak akkor vennénk õket figyelembe, amikor rámutathatunk a konkrét kárra, amit az eltörlés okozhat. Friedrich von Hayek

Mannhardt András - A ​kultúra elavulása
Hogyan ​alakultak ki az emberi társadalom íratlan és írott viselkedési szabályai, melyeket összefoglalóan morálnak vagy kultúrának nevezhetünk? A téma időszerű, a könyv pszichológiai-bölcsész szerzőjének stílusa lebilincselő. Könyvének felépítése: Az alapfogalmak (evolúcióelmélet, szociobiológia, etológia) mindenki számára érthető bemutatása; A kultúra magyarázatára tett evolúciós alapú elméletek ismertetése és kritikája (Dawkins mém-elmélete, Edward O. Wilson szociobiológiai megközelítése, Donald Campbell hatás-ellenhatás modellje); A kultúra kialakulásának dinamikus modellje; A kultúra jövője.

Balogh Gábor - Kovács Martin - A ​gazdaság társadalmi dimenziói
A ​szociológiában a hatvanas évektől kezdve fokozatos nyitás mutatható ki. Új nyugati elméletek és áramlatok jelentek meg. Jelen könyv a hazai és nyugati gazdaságszociológia orientációs különbségeit fogalmi és személyek által megtestesített irányzatokon keresztül mutatja be.

Dee Garnes - Dr. Wayne W. Dyer - Gyermekeink ​emlékei a mennyről
Ez ​a szívhez szóló és lenyűgöző könyv gyermekek történeteit foglalja csokorba a világ minden tájáról, akik a Földre születésük előtti emlékeikről számolnak be. Elmondják, milyen szerepet játszottak szüleik kiválasztásában, s hogyan találkoztak születésük előtt rég elhunyt családtagokkal. Mesélnek Istenről, előző életeikről, angyalokkal való találkozásaikról, spirituális kapcsolataikról. Megható és hiteles történeteik révén meggyőződhetünk arról, hogy az élet sokkal több, mint az a kis szelet, amit ebben a földi testben élünk le. A gyermekek bizonyságtételei alapján elmondhatjuk, hogy a lélek elpusztíthatatlan, és számunkra még mindig titokzatos módon túléli az időt és teret. És ebbe a végtelen, mindannyiunk számára felfedezésre váró világba éppen a legfiatalabb nemzedék által nyerhetünk bepillantást. A könyv arra biztat, hogy nyitott szívvel és elmével hallgassuk gyermekeink beszámolóit, mert sokkal többet tanulhatunk tőlük, mint gondolnánk. Hiszen a kisgyermekek, még hordozzák lelkükben a mennyország egy darabját, szavaikon keresztül így a túlvilág rejtelmeit ismerhetjük meg.

Mark S. Gockenbach - Understanding ​and Implementing the Finite Element Method
The ​finite element method is the most powerful general-purpose technique for comput­ing accurate solutions to partial differential equations. Understanding and Implementing the Finite Element Method is essential reading for those interested in understanding both the theory and the implementation of the finite element method for equilibrium problems. This book contains a thorough derivation of the finite element equations as well as sections on programming the necessary calculations, solving the finite element equations, and using a posteriori error estimates to produce validated solutions. Accessible introductions to advanced topics, such as multigrid solvers, the hierarchical basis conjugate gradient method, and adaptive mesh generation, are provided. Each chapter ends with exercises to help readers master these topics. Understanding and Implementing the Finite Element Method includes a carefully documented collection of MATLAB® programs implementing the ideas presented in the book. Readers will benefit from a careful explanation of data structures and specific coding strategies and will learn how to write a finite element code from scratch. Students can use the MATLAB codes to experiment with the method and extend them in various ways to learn more about programming finite elements. This practical book should provide an excellent foundation for those who wish to delve into advanced texts on the subject, including advanced undergraduates and beginning graduate students in mathematics, engineering, and the physical sciences. Preface; Part I: The Basic Framework for Stationary Problems. Chapter 1: Some Model PDEs; Chapter 2: The weak form of a BVP; Chapter 3: The Galerkin method; Chapter 4: Piecewise polynomials and the finite element method; Chapter 5: Convergence of the finite element method; Part II Data Structures and Implementation. Chapter 6: The mesh data structure; Chapter 7: Programming the finite element method: Linear Lagrange triangles; Chapter 8: Lagrange triangles of arbitrary degree; Chapter 9: The finite element method for general BVPs; Part III: Solving the Finite Element Equations. Chapter 10: Direct solution of sparse linear systems; Chapter 11: Iterative methods: Conjugate gradients; Chapter 12: The classical stationary iterations; Chapter 13: The multigrid method; Part IV: Adaptive Methods. Chapter 14: Adaptive mesh generation; Chapter 15: Error estimators and indicators; Bibliography; Index. "Upon completion of this book a student or researcher would be well prepared to employ finite elements for an application problem or proceed to the cutting edge of research in finite element methods. The accuracy and the thoroughness of the book are excellent." — Anthony Kearsley, research mathematician, National Institute of Standards and Technology.

Hans-Hermann Hoppe - Demokrácia, ​a bukott bálvány
HANS-HERMANN ​HOPPE 1949-ben született Nyugat-Németországban. Egyetemi tanulmányait ott, és az Egyesült Államokban végezte. 1986-ban az Egyesült Államokba költözött, ahol Murray Rothbard, az osztrák közgazdaságtani iskola anarcho-kapitalista tagja mellett folytatta munkáját. 2006-ban megalapította a Tulajdon és Szabadság Társaságát (Property and Freedom Society), amely a magántulajdon, a szerződési és társulási szabadság, valamint a teljesen szabad kereskedelem védelméért száll síkra. A könyv alapját a nyugati világban lezajlott, a monarchikus korból a demokráciába való történelmi átmenet felülvizsgálata képezi. A szerző feltárja mindkét társadalmi berendezkedés hibáit, és a ma elterjedt nézettel szemben megállapítja, hogy a monarchia kevésbé káros, mint a demokrácia. Javaslatot tesz egy általa természetes rendnek nevezett, állam nélküli, a magántulajdon teljes tiszteletben tartásán alapuló társadalom kialakítására. Módszere logikai következtetéseken alapul, melyek révén a történelmi események (újra)értelmezésére alkalmas gazdasági és társadalmi tételeket állít fel.

Kindler József - Papp Ottó - Komplex ​rendszerek vizsgálata
A ​könyv a nagyon széles jelenségkört felölelő komplex rendszerek összemérésének elméleti és gyakorlati kérdéseivel, módszereivel foglalkozik. Ebben a vonatkozásban hiánypótló és fontos szakkönyvnek számít, mert e tárgykörben magyar nyelven még nem jelent meg összefoglaló és áttekintő jellegű, egyúttal elméleti alapokat is tisztázó munka. Különös előnye a könyvnek a mérés- és skálaelméleti szempontból való megalapozottsága, világos szerkezeti felépítése, az elvontabb elméleti és módszertani részek könnyen elérhető példákkal való megvilágítása. A szerzők a rendszerelmélet, döntéselmélet és hálós tervezési módszerek ismert szakemberei, egyetemi oktatók, kiknek új kutatási eredményeit is tükrözi a könyv.

Judith Butler - Gender ​Trouble
One ​of the most talked-about scholarly works of the past fifty years, Judith Butler’s Gender Trouble is as celebrated as it is controversial. Arguing that traditional feminism is wrong to look to a natural, 'essential' notion of the female, or indeed of sex or gender, Butler starts by questioning the category 'woman' and continues in this vein with examinations of 'the masculine' and 'the feminine'. Best known however, but also most often misinterpreted, is Butler's concept of gender as a reiterated social performance rather than the expression of a prior reality. Thrilling and provocative, few other academic works have roused passions to the same extent.

Jack Horner - James Gorman - How ​to Build a Dinosaur
A ​world-renowned paleontologist takes readers all over the globe to reveal a new science that trumps science fiction: how humans can re-create a dinosaur. In movies, in novels, in comic strips, and on television, we’ve all seen dinosaurs—or at least somebody’s educated guess of what they would look like. But what if it were possible to build, or grow, a real dinosaur, without finding ancient DNA? Jack Horner, the scientist who advised Steven Spielberg on Jurassic Park, and a pioneer in bringing paleontology into the twenty-first century, teams up with the editor of The New York Times,/I>’s Science Times section to reveal exactly what’s in store. In the 1980s, Horner began using CAT scans to look inside fossilized dinosaur eggs, and he and his colleagues have been delving deeper ever since. At North Carolina State University, Mary Schweitzer has extracted fossil molecules—proteins that survived 68 million years—from a Tyrannosaurus rex fossil excavated by Horner. These proteins show that T. rex and the modern chicken are kissing cousins. At McGill University, Hans Larsson is manipulating a chicken embryo to awaken the dinosaur within: starting by growing a tail and eventually prompting it to grow the forelimbs of a dinosaur. All of this is happening without changing a single gene. This incredible research is leading to discoveries and applications so profound they’re scary in the power they confer on humanity. How to Build a Dinosaur is a tour of the hot rocky deserts and air-conditioned laboratories at the forefront of this scientific revolution.

Covers_284220
A ​műfordítás elveiről Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - A ​műfordítás elveiről
A ​kötet a magyar (mű)fordításelméleti gondolkodás történetét követi nyomon, s a (mű)fordítás-történeti visszatekintés szokványos kereteit kitágítva a 20. század meghatározó szövegein és a 19. század emblematikus írásain kívül fontos helyet szentel a 16-18. századnak. Olyan szövegekből (elő- és utószavak, tanulmányok, kritikák, levelek, értekezések, vitairatok stb.) közlünk válogatást, melyek jelentős hatást gyakoroltak a fordítókra vagy a (mű)fordításról való gondolkodásmódra, illetve melyek nagy vitát kiváltó vagy jelentős fordítások és írások kapcsán keletkeztek. A magyar irodalomtörténetnek kiemelten fontos része a fordítással kapcsolatos gondolkodás alakulása, hiszen abban a világirodalom fogalmának körvonalazása, a magyar irodalom identitásának meghatározása is benne foglaltatik, továbbá annak a helynek a kijelölése, amelyet a magyar irodalom nyert el a világirodalom térképén.

Ray Kurzweil - Terry Grossman - Transcend
In ​2004, Ray Kurzweil and Terry Grossman, MD, published Fantastic Voyage: Live Long Enough to Live Forever. Their groundbreaking book marshaled thousands of scientific studies to make the case that new developments in medicine and technology will allow us to radically extend our life expectancies and slow down the aging process. Soon, our notion of what it means to be a 55-year-old will be as outdated as an eight-track tape player. TRANSCEND: Nine Steps to Living Well Forever presents a practical, enjoyable program so that readers can live long enough (and remain healthy long enough) to take full advantage of the biotech and nanotech advances that have already begun and will be occurring at an accelerating pace during the years ahead. To help readers remember the nine key components of the program, Ray and Terry have arranged them into a mnemonic: Talk with your doctor Relaxation Assessment Nutrition Supplementation Calorie reduction Exercise New technologies Detoxification This easy-to-follow program will help readers transcend the boundaries of our genetic legacy and live long enough to live forever.

Diriczi Tibor - Trón ​és Oltár
Konstantin ​császár idejében az egyház összefonódott az állammal. Addig ez nem volt lehetséges, amíg az egyház megőrizte magát a világtól és hű maradt Vőlegényéhez, Jézus Krisztushoz. Amikor a világ tért hódított az egyházban, az állami vezetés is megtalálta a hangot vele, szövetségre léptek. Így jött létre a nagy parázna, mely hűtlen lett Vőlegényéhez. Ami a negyedik században történt, modellje lett annak, ami olyan sokszor megismétlődött a keresztyénség elmúlt századaiban. Erre a Nagy Paráznára, mely a Római Egyházat jelképezi, még nagy szerep vár az utolsó idők antikrisztusi világbirodalmának kiépítésére. Ez bontakozik most ki szemünk előtt. Ehhez az ő vezetése alatt egy világvallást kell létrehozni, mely minden keresztyén kisközösséget is ellenőrzése alá von. Ez a könyv az egyházak által aláírt, az új alaptörvényt, a nemzeti hitvallás tartalmát veti össze a Szent Írással. Felhasználja hozzá a világi- és egyháztörténelem tanulságait, az új világrend, a totális kontrol kialakulására utaló tényeket. Jó tudni róla, hogy mi vár ránk, és hamarosan milyen személyes döntés előtt fogunk állni.

Kollekciók