Ajax-loader

'elmélet' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Klaudy Kinga - Bevezetés ​a fordítás elméletébe
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ivanyos Gábor - Szabó Réka - Rónyai Lajos - Algoritmusok
Az ​algoritmusokkal és adatszerkezetekkel kapcsolatos első ismeretek mára az informatika alapjainak nélkülözhetetlen részeivé váltak. Ilyen ismeretekre, készségekre mindenkinek szüksége van, aki komolyan foglalkozik programozással és programok tervezésével. Ennek megfelelően kialakult egy eléggé letisztult törzsanyag, amit világszerte oktatnak a számítástechnikai, informatikai képzést nyújtó egyetemi szakokon. Elsődleges célja ennek az anyagnak a feldolgozása. A fontosabb témák a következők: rendezés, keresés, információtömörítés, gráfalgoritmusok, a kiszámíthatóság alapfogalmai, nevezetes bonyolultsági osztályok (P, NP) és algoritmus-tervezési módszerek. A bemutatott algoritmusok tárgyalását példák és feladatok teszik teljessé. A könyv szerzői évek óta tanítanak algoritmikus témájú egyetemi tárgyakat a Budapesti Műszaki Egyetemen és az Eötvös Lorád Tudomány Egyetemen.

Rimler Judit - Pazarlás ​az emberrel
Elmélettörténeti ​előzmények Az ember és munkája A pazarlásról

Huszár Tibor - Gondolatok ​a munkaerkölcsről
"... ​a jövedelemszabályozás további finomítása nyilvánvalóan a munkafegyelem javításának fontos feltétele. Semmilyen gazdasági szabályozó vagy szigorító rendszabály nem képes azonban kikényszeríteni a munka ethoszát, a vállalati célokkal való azonosulás szándékát. A munka-fegyelem nem azonos a munka-morállal, amely elválaszthatatlan az ember világnézetétől, az élet céljáról és értelméről vallott felfogásától, bensővé tett, sajátjának vallott értékrendjétől. E kérdéskomplexumnak nyilvánvalóan vannak társadalmi s személyes vonatkozásai. A társadalmiak egyrészt kapcsolatosak a munka objektív feltételeivel, másrészt azzal, hogyan értékeli a társadalom a szellemi és a kétkezi munkát. A munkatevékenység, a hivatástudat az egyén személyiségképletének is fontos jellemzője. A pontosság, az igényesség, a tökéletességre törekvés nemcsak >>dologi érték<<, a termelés csereértékké átváltható emberi tényezője, de jellemvonás, személyiségjegy is. Az emberi cselekvés motivációs bázisát a szocializmus viszonyai között különösen nem szűkíthetjük le az érdekvonatkozásokra: a munkás élet, a köz javát is gyarapító munkateljesítmény, a hivatástudat társadalmi-erkölcsi megbecsülése ösztönzési rendszerünk szerves alkotóelme kell hogy legyen."

Mikael Krogerus - Roman Tschappeler - 52 ​változásmodell
Hol ​a helyünk a világban? Miért nincs igazság? Kik nyernek a XXI. században? Miért lépünk félre? Ez a korokon átívelő vizuális útikönyv feltérképezi és modellezi a bennünk és a körülöttünk zajló legfontosabb változásokat. Elméleti megközelítések, merész gondolatkísérletek és ötletek praktikus gyűjteménye, valódi gondolatébresztő mindazoknak, akik szeretnék megérteni és megváltoztatni a világot.

Daniel Kahneman - Gyors ​és lassú gondolkodás
Vajon ​mi vezérel bennünket: a gyors (intuitív) vagy a lassú (racionális) gondolkodás? Az elfogadott tudományos nézet szerint az ember természettől fogva racionálisan gondolkodik, érzelmei és intuíciói pedig csak megzavarják. Ez a mainstream közgazdaságtan alfája és ómegája, a racionális döntéshozatal és ítéletalkotás. Mindannyian igyekszünk ennek megfelelni, azt hisszük, többnyire logikusan gondolkodunk, és ha kudarcot vallunk, másokban vagy magunkban keressük a hibát. Daniel Kahneman feje tetejére állította a racionalitásba vetett hitünket. Néhai kollégájával és barátjával, Amos Tverskyvel három évtizeden keresztül folytatott pszichológiai kísérleteikből azt a következtetést vonták le, hogy elménk nem mindig olyan racionális, mint feltételezzük. Intuícióink, érzelmeink, benyomásaink – hibáival, torzításaival és zsenialitásával együtt – lényeges szerepet kapnak elemző logikánkban. Gyors és lassú gondolkodásunk kölcsönösen hat egymásra, és ha kitüntetett szerepet tulajdonítunk a racionalitásnak, önmagunkat csapjuk be. Ahogy Kahneman fogalmaz: „Rendszerint túlbecsüljük a világ működésével kapcsolatos tudásunkat, és alábecsüljük a véletlen és a szerencse szerepét.” Gondolatai nagy hatással voltak számos tudományterületre, beleértve a pszichológiát, a közgazdaságtant, az orvostudományt, a pénzügyi viselkedéstant és a politológiát, de csak most először adja közre összefoglalóan egész életművét.

Boldizsár Ildikó - Mesepoétika
A ​Mesepoétika Boldizsár Ildikó mesekutató elmúlt két évtizedben megjelent írásaiból válogat. A mese műfaja megengedi a kutatónak, hogy olykor elrugaszkodjon a száraz tényektől és adatoktól, ezért nem meglepő, ha „e könyv írásait átlengi a kutatás tárgyából, a mesevilágból áradó poézis”. A szerző három nagy egységre osztja kötetét: A mesék élni segítenek; A mese és a gyermek; Milyen a jó mesekönyv? Boldizsár Ildikó írásai alapján megismerhetjük a mesék bonyolult világát, a tipikus női és férfi szerepeket, a bit-agyú gyerekek gondolkodásmódját és a mesék gyógyító erejét, valamint azt is megtudhatjuk, hogy mi kell valójában egy jó mesekönyvhöz. A kötetet Horváth Andrea hangulatos illusztrációi egészítik ki.

Halasy-Nagy József - A ​filozófia
Halasy-Nagy ​József méltán nevezhető a XX. század legnagyobb magyar filozófiai népszerűsítőjének. Kötetünk a tudós-tanár egyik legolvasottabb munkájának immáron harmadik kiadása, amely kitűnő didaxisával és olvasmányos stílusával a laikus számára is érthetővé teszi a filozófia legelvontabb kérdéseit is úgy, hogy közben a tudományos igényességből sem enged. A mű a filozófia majd minden fontosabb területét - ismeretelmélet, filozófiai antropológia, értékelmélet, esztétika - tárgyalja, illusztrációként pedig a filozófiatörténet néhány meghatározó remekművének elemzését adja.

Gregg Braden - Tudatos ​teremtés
„Gregg ​Braden ritka elegye a természetbúvárnak, a látnoknak és a tudósnak, aki képes az értelmünkre hatni, s egyben megérinteni a szívünkben rejlő tudást.” Deepak Chopra A kvantumtudomány számos lehetséges jövő létét feltételezi életünk minden egyes pillanatában. Ezek a lehetséges jövők készenlétben várakoznak mindaddig, amíg a jelenben hozott döntéseink életre nem keltik őket. Egy kétezer éves tekercs, amelynek szerzője Ézsaiás próféta, ezeket a lehetőségeket írja le egy titkos nyelven. Az Ószövetség első prófétája pontos utasításokat hagyott hátra számunkra, amelyekben az imádság egy – a megszokottól jóval eltérő – formáját rögzítette. Megosztja velünk korunkról szóló látomásait, és annak tudományát, hogyan választhatjuk meg mi magunk, melyik jövőben akarunk élni. Minden alkalommal, amikor ilyen döntést hozunk, az Ézsaiás-effektust, a tudatos teremtést éljük át. A Holt-tengeri tekercsek közül mindössze egyetlenegyre bukkantak rá tökéletesen sértetlen állapotban: a nagy Ézsaiás-tekercsre. Amikor 1946-ban felfedezték a hét méter hosszú pergament, még eredeti állapotában, összetekerve és lepecsételve hevert agyagkorsójában. Teljessége révén mindeddig példa nélkül álló betekintést nyerhetünk az imádság ősi, misztikus módjának hatalmába. E káprázatos mű az Ézsaiás-szöveg gyökeresen új értelmezését kínálja. Bemutatja, hogy a tekercsen található ősi imaforma miként lépi át a tér és idő határait, gyógyulást hozva testnek és léleknek, s békét modern világunk nemzeteinek. A nagy Ézsaiás-tekercs ma a jeruzsálemi Könyv Szentélye Múzeumban található. Napjaink tudósai oly értékesnek tekintik, hogy egy esetleges természeti vagy ember okozta katasztrófától tartva az épület padlója alatti páncélteremben helyezték biztonságba.

Katona Gyula Y. - Recski András - Szabó Csaba - A ​számítástudomány alapjai
A ​véges ma­te­ma­ti­ka kü­lön­fé­le le­he­tő­sé­gek össze­szám­lá­lá­sá­val, kü­lön­fé­le struk­tú­rák­kal (pl. gráf­el­mé­let) és al­go­rit­mu­sok­kal fog­lal­ko­zik. A szá­mí­tó­gé­pek el­ter­je­dé­se óta mind a ma­te­ma­ti­ká­ban, mind annak (mű­sza­ki, köz­gaz­da­ság­ta­ni, bio­ló­gi­ai stb.) al­kal­ma­zá­sa­i­ban kü­lö­nö­sen fon­tos sze­re­pet ját­szik. A könyv el­ső­sor­ban eze­ket a té­má­kat fog­lal­ja össze az ELTE és a BME ma­te­ma­ti­kus, ill. al­kal­ma­zott ma­te­ma­ti­kus hall­ga­tói szá­má­ra tar­tott "Véges ma­te­ma­ti­ka" vagy "Kom­bi­na­to­ri­ka és gráf­el­mé­let" című elő­adá­sok­hoz. Emel­lett a szám­el­mé­let és az abszt­rakt al­geb­ra leg­fon­to­sabb ele­me­i­be is be­ve­ze­tőt nyújt, hogy a BME vil­la­mos­mér­nök hall­ga­tói szá­má­ra tar­tott "Szá­mí­tás­tu­do­mány ele­mei" című tárgy anya­gát és a BME mű­sza­ki in­for­ma­ti­kus hall­ga­tói szá­má­ra tar­tott "Be­ve­ze­tés a szám­el­mé­let­be" című tárgy anya­gá­nak nagy ré­szét is le­fed­je. A könyv szer­zői év­ti­ze­dek óta ok­tat­ják eze­ket a tár­gya­kat a Bu­da­pes­ti Mű­sza­ki és Gaz­da­ság­tu­do­má­nyi Egye­te­men va­la­mint az Eöt­vös Lo­ránd Tu­do­mány­egye­te­men.

Gyertyán Ervin - Egy ​kritikus válogatott szorongásai
Első ​mondat: Amikor útjára indítom ezt a könyvemet, szinte kényszerítő erővel mered elém a kérdés, hogy legalább a magam számára megválaszoljam: miért írtam ezeket a cikkeket, esszéket, tanulmányokat?

Mancur Olson - A ​kollektív cselekvés logikája
Sokan ​- különösen, ha gazdasági célkitűzésekről van szó - magától értetődőnek tekintik, hogy azok a csoportok, amelyek közös érdekekkel rendelkező egyénekből állnak, érvényesíteni igyekeznek ezeket az érdekeket. Ez az elgondolás megjelenik a szakszervezet-elméletekben, az osztálycselekvésre vonatkozó marxi elméletekben, a gazdasági intézményekkel kapcsolatos vizsgálódásokban és a politikatudományban is, s gyaníthatóan azon a feltevésen nyugszik, hogy a csoportot alkotó egyének önös érdekeik alapján cselekszenek. Sokan gondolják, hogy a racionális, önérdekből fakadó cselekvés premisszájából logikailag következik: a csoportok csoportérdekeik realizálásra törekszenek. Valójában azonban ez nem igaz, sőt logikailag összeegyeztethetetlen vele.

Papp Gábor - Szijártó M. István - Mikrotörténelem ​másodfokon
A ​kötetben olvasható írások a történészek műhelyébe engednek bepillantást. A kulcsfogalom a reflexió:először is a tanulmányok maguk nem mikrotörténelmiek,hanem a mikrotörténelem klasszikus és hazai alkotásaira reflektálnak; továbbá mindegyik két-három mikrotörténelmi munkát hasonlít össze, hiszen összehasonlító perspektívában jobban kidomborodnak ezeknek a könyveknek mind az erényeik, mind a hibáik; végül pedig a tanulmányokat a szerzői kollektíva további tagjainak reflexiói kísérik, demonstrálva a történetírás diskurzus-mivoltát. A kötetből tehát egyfelől körképet kaphatunk a mikrotörténelemről, beleértve ennek legfontosabb és legfrissebb alkotásait, másfelől pedig ez a könyv többszörösen is reflexió mikrotörténelemre: mikrotörténelem „másodfokon”.

Mikael Krogerus - Roman Tschappeler - 52 ​döntési modell
Nap, ​mint nap szembesülünk néhány alapvető kérdéssel. Mit akarunk? Hogyan érhetjük el? Hogyan dolgozzunk eredményesebben? Miként élhetünk boldogabban? A világpiacon hamar bestsellerré vált könyv az üzleti élet népszerű döntési modelljeit mutatja be könnyen érthető, rövidített formában. A közismert SWOT-analízis, a kevésbé ismert, de ugyancsak hasznos Svájci sajt-modell mellett például még azt is megtudhatjuk, hogyan emlékezzünk mindenre, amit valaha megtanultunk… A szerzők mindezt olyan új formákkal, kreatív gondolatokkal, vizuális ötletekkel egészítették ki, amelyek önmagunk megismerését és fejlődését is segítik, s egyben arra biztatnak, hogy bátran alkossuk meg a saját modelljeinket. Ha stratégiai terveket készítünk, üzleti bemutatóra készülünk, vagy akár személyes kapcsolatainkat igyekszünk javítani, ennek a kis könyvnek köszönhetően ezután sokkal tudatosabb, megalapozottabb döntéseket hozhatunk.

Dylan Thomas - Collected ​Stories
This ​gathering of all Dylan Thomas's stories, ranging chronologically from the dark, almost surrealistic tales of Thomas's youth to such gloriously rumbustious celebrations of life as A Child's Christmas in Wales and Adventures in the Skin Trade, charts the progress of "The Rimbaud of Cwmdonkin Drive" toward his mastery of the comic idiom. Here, too, are stories originally written for radio and television and, in a short appendix, the schoolboy pieces first published in the Swansea Grammar School Magazine. A highpoint of the collection is Thomas's Portrait of the Artist as a Young Dog, a vivid collage of memories from his Swansea childhood that combines the lyricism of his poetry with the sparkle and sly humor of Under Milk Wood. Also here is the fiction from Quite Early One Morning, a collection planned by Thomas shortly before his death. Altogether there are more than forty stories, providing a rich and varied literary feast and showing Dylan Thomas in all his intriguing variety-somber fantasist, joyous word-spinner, comedian of smalltown Wales. The book includes an entertaining, informative reflection on Thomas by another Welsh poet and storyteller, Leslie Norris, as well as a brief listing of publication details by Professor Walford Davies, editor of Dylan Thomas: Early Prose Works.

Annamarie Jagose - Bevezetés ​a queer-elméletbe
Annamarie ​Jagose hiánypótló munkája a queer szó újrafelhasználásának és egy mozgalom politikai eszköztárába való bekerülésének útját járja végig. A könyv egyfajta mozgalom-történet: a homofóbia elleni stratégiák története. A magyarországi politikai diskurzus bővülésével talán a magyar nyelvben is kialakul a queer megfelelőjeként egy hasonló identitáspolitika-utániságot kifejező, a meleg és leszbikus kategóriától politikailag elkülönböződő szó. Intézményesen a queer-elméletet legtöbbször a leszbikus- és meleg-stúdiumokkal kapcsolják össze, de analitikus keretébe tartoznak többek között a transzvesztitizmus, a hermafroditizmus vagy a társadalmi nemet korrigáló műtét kérdései is. Tág értelemben a queer-elmélet azokat a gesztusokat vagy analitikus modelleket írja le, amelyek számos ponton dramatizálják az inkoherenciát a biológiai nem, a társadalmi nem és a szexuális vágy között tételezett, állítólagosan stabil viszonyban. A queer ellenáll ennek a stabilitás-modellnek - amely a heteroszexualitást tartja eredetének, pedig inkább annak hatására jött létre ?, s a biológiai nem, a társadalmi nem és a vágy össze nem illeszkedő pontjaira fókuszál. Az elmélet rámutat arra, hogy nem létezik semmiféle "természetes" szexualitás, megkérdőjelezi az olyan látszólag problémátlanul használható terminusokat is, mint a "férfi" vagy a "nő".

P. Sz. Alekszandrov - Bevezetés ​a halmazok és függvények általános elméletébe
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Diriczi Tibor - A ​megjelentetett titok
"...az ​élő egyház, mely Krisztus láthatatlan teste, nem szervezett rendszer formájában jelent meg, nem volt szervezeti szabályzata, bejegyzett neve, hivatalos dokumentációja, gazdasági vezetése, adószáma. Ugyanúgy nem volt egy ember vagy embercsoport, aki szervezte és vezette volna. Az élő gyülekezetet a Szent Lélek hozza létre és tartja fenn, összetartó ereje a testvéri szeretet." Könyvünk erről a láthatatlan egyházról szól. Nem illúziókról, hanem arról, hogy miként éli meg - különösen az utolsó időkben - a keresztyénség sok ezer darabra szakadt közösségeiben hitét.

Peter Tompa - Structure ​and Function of Intrinsically Disordered Proteins
_Discover ​how these proteins can offer novel insight for rational drug design_ "Peter Tompa’s fine comprehensive overview of this rapidly advancing field is of timely importance, both for its documentation and for emphasizing the importance of IDPs in biology and protein science. … This book demonstrates Tompa’s considerable command of the field, providing appropriate examples and ample details in every respect. Its coverage of the latest developments in the field is impressive, and the author manages to strike a good balance between detail and concept to lead the reader through this novel field." —From the Foreword by Professor Sir Alan Fersht, University of Cambridge, UK Although drug discovery rates have leveled off, new insight generated by the study of IDPs may offer fresh strategies for drug development. Providing the first focused and detailed treatment of the rapidly emerging field of protein disorder, _Structure and function of intrinscially disordered proteins_ illustrates how these proteins defy the structure-function paradigm and play important regulatory and signaling roles. The author introduces basic terms and fundamental priciples of protein science and presents a unifiad theory of ordered and disordered proteins. He also aoutlines new applicaitons of traditional biophysical and bioinformatic techniques, such as x-ray crystallography and NMR. The book includes an overview of the structure, function, and evolution of IDPs and addresses biomedical implications and protein disorder in drug development for cancer and neurodegenerative diseases.

Bartal Anna Mária - Nonprofit ​elméletek, modellek, trendek
A ​magyar nonprofit szektor fejlődése - ellentmondásai ellenére is - a kilencvenes évek sikertörténetei közé tartozik. Az elmúlt tíz évben azonban e szféra úgy vált egy jóléti modell figyelmen kívül nem hagyható szereplőjévé, hogy közben leegyszerűsödtek a piaci és az állami szektorhoz fűződő viszonyáról vallott felfogások. Bár a nonprofit jelleg, belső struktúra és funkció egyre differenciáltabbá vált, még mindig homogén struktúraként, egynemű szereplőként kezelik partnerei. E problémákat vizsgálva könyvem két fő részre tagolódik. Egyfelől a nonprofit kérdésről, valamint a jóléti államok nonprofit szektoráról szóló elméletek kritikai elemzését tartalmazza, másfelől a magyar nonprofit szektor fejlődésével foglalkozik. Az utóbbi alatt a szféra történeti fejlődését, az újjászülető magyar nonprofit szektor elméleti, modellálási kísérleteinek bemutatását, Illetve a statisztikai eredmények alapján az elmúlt másfél évtized trendjelnek elemzését értem. Könyvemet elsősorban azoknak írtam, akik valamilyen oktatási folyamat révén sajátítják el a nonprofit szektorral és szervezeteivel kapcsolatos ismereteket. Jó szívvel ajánlom azonban azoknak is, akik már a nonprofit gyakorlat területén tevékenykednek, sőt azoknak különösen, akik a szektor jelenségei, jelentősége iránt mindettől függetlenül érdeklődnek.

Frédéric Bastiat - A ​törvény
Ha ​a gazdaságpolitikát csak az előre látható hatások alapján elemezzük, nemcsak egy megvalósítható rendre teszünk szert, hanem kioltjuk a szabadságot, s megakadályozzuk, hogy további jó származzon a döntések miatt. A szabadság pedig fontos az egyének számára, hogy a csak általuk ismert körülményekből a legjobbat kihozzák. Tehát soha nem tudhatjuk, hogy milyen pozitív cselekvést akadályozunk meg azáltal, hogy korlátozzuk az egyén szabadságát, hogy az általuk jónak ítélt módon szolgálják embertársaikat. Azonban mindenfajta beavatkozás korlátozással jár. Minden korlátozásnak természetesen van valami meghatározott célja. Minden egyes esetben látni fogjuk, hogy a kormány döntéseinek közvetlen és látható eredményeit kiegyensúlyozhatják olyan egyéni döntések, amelyeket megakadályoztak. Következésképp, ha az emberek nem dönthetnek szabadon, mert döntéseikben a kormány megakadályozza őket, nem beszélhetünk szabadságról. Bastiat-nak igaza volt abban, hogy a döntés szabadságát erkölcsi alapnak tartotta, amelyet semmi esetre sem szabad az opportunizmus oltárán feláldozni. Valószínűleg azért, mert a szabadságnak nincs olyan eleme, amit ne törölnének el, ha csak akkor vennénk õket figyelembe, amikor rámutathatunk a konkrét kárra, amit az eltörlés okozhat. Friedrich von Hayek

Mannhardt András - A ​kultúra elavulása
Hogyan ​alakultak ki az emberi társadalom íratlan és írott viselkedési szabályai, melyeket összefoglalóan morálnak vagy kultúrának nevezhetünk? A téma időszerű, a könyv pszichológiai-bölcsész szerzőjének stílusa lebilincselő. Könyvének felépítése: Az alapfogalmak (evolúcióelmélet, szociobiológia, etológia) mindenki számára érthető bemutatása; A kultúra magyarázatára tett evolúciós alapú elméletek ismertetése és kritikája (Dawkins mém-elmélete, Edward O. Wilson szociobiológiai megközelítése, Donald Campbell hatás-ellenhatás modellje); A kultúra kialakulásának dinamikus modellje; A kultúra jövője.

Balogh Gábor - Kovács Martin - A ​gazdaság társadalmi dimenziói
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dee Garnes - Dr. Wayne W. Dyer - Gyermekeink ​emlékei a mennyről
Ez ​a szívhez szóló és lenyűgöző könyv gyermekek történeteit foglalja csokorba a világ minden tájáról, akik a Földre születésük előtti emlékeikről számolnak be. Elmondják, milyen szerepet játszottak szüleik kiválasztásában, s hogyan találkoztak születésük előtt rég elhunyt családtagokkal. Mesélnek Istenről, előző életeikről, angyalokkal való találkozásaikról, spirituális kapcsolataikról. Megható és hiteles történeteik révén meggyőződhetünk arról, hogy az élet sokkal több, mint az a kis szelet, amit ebben a földi testben élünk le. A gyermekek bizonyságtételei alapján elmondhatjuk, hogy a lélek elpusztíthatatlan, és számunkra még mindig titokzatos módon túléli az időt és teret. És ebbe a végtelen, mindannyiunk számára felfedezésre váró világba éppen a legfiatalabb nemzedék által nyerhetünk bepillantást. A könyv arra biztat, hogy nyitott szívvel és elmével hallgassuk gyermekeink beszámolóit, mert sokkal többet tanulhatunk tőlük, mint gondolnánk. Hiszen a kisgyermekek, még hordozzák lelkükben a mennyország egy darabját, szavaikon keresztül így a túlvilág rejtelmeit ismerhetjük meg.

Hans-Hermann Hoppe - Demokrácia, ​a bukott bálvány
HANS-HERMANN ​HOPPE 1949-ben született Nyugat-Németországban. Egyetemi tanulmányait ott, és az Egyesült Államokban végezte. 1986-ban az Egyesült Államokba költözött, ahol Murray Rothbard, az osztrák közgazdaságtani iskola anarcho-kapitalista tagja mellett folytatta munkáját. 2006-ban megalapította a Tulajdon és Szabadság Társaságát (Property and Freedom Society), amely a magántulajdon, a szerződési és társulási szabadság, valamint a teljesen szabad kereskedelem védelméért száll síkra. A könyv alapját a nyugati világban lezajlott, a monarchikus korból a demokráciába való történelmi átmenet felülvizsgálata képezi. A szerző feltárja mindkét társadalmi berendezkedés hibáit, és a ma elterjedt nézettel szemben megállapítja, hogy a monarchia kevésbé káros, mint a demokrácia. Javaslatot tesz egy általa természetes rendnek nevezett, állam nélküli, a magántulajdon teljes tiszteletben tartásán alapuló társadalom kialakítására. Módszere logikai következtetéseken alapul, melyek révén a történelmi események (újra)értelmezésére alkalmas gazdasági és társadalmi tételeket állít fel.

Kindler József - Papp Ottó - Komplex ​rendszerek vizsgálata
A ​könyv a nagyon széles jelenségkört felölelő komplex rendszerek összemérésének elméleti és gyakorlati kérdéseivel, módszereivel foglalkozik. Ebben a vonatkozásban hiánypótló és fontos szakkönyvnek számít, mert e tárgykörben magyar nyelven még nem jelent meg összefoglaló és áttekintő jellegű, egyúttal elméleti alapokat is tisztázó munka. Különös előnye a könyvnek a mérés- és skálaelméleti szempontból való megalapozottsága, világos szerkezeti felépítése, az elvontabb elméleti és módszertani részek könnyen elérhető példákkal való megvilágítása. A szerzők a rendszerelmélet, döntéselmélet és hálós tervezési módszerek ismert szakemberei, egyetemi oktatók, kiknek új kutatási eredményeit is tükrözi a könyv.

Judith Butler - Gender ​Trouble
One ​of the most talked-about scholarly works of the past fifty years, Judith Butler’s Gender Trouble is as celebrated as it is controversial. Arguing that traditional feminism is wrong to look to a natural, 'essential' notion of the female, or indeed of sex or gender, Butler starts by questioning the category 'woman' and continues in this vein with examinations of 'the masculine' and 'the feminine'. Best known however, but also most often misinterpreted, is Butler's concept of gender as a reiterated social performance rather than the expression of a prior reality. Thrilling and provocative, few other academic works have roused passions to the same extent.

Michio Kaku - Einstein ​kozmosza
Albert ​Einstein, minden idők egyik legnagyobb és legelismertebb tudósa, szélborzolta hajával, zokni nélkül, pipával a szájában él emlékezetünkben. Korszakalkotó elméletei, sokatmondó kijelentései és merész jóslatai - még azok is, amelyek végül tévesnek bizonyultak - a mai napig vitákat kavarnak, és még a tudóstársadalomban is sokan félreértelmezik meglátásait. Pedig Einstein éppen azt vallotta, hogy a tudomány legalapvetőbb gondolatai egyszerűek, és szabályként bárki számára érthető nyelven megfogalmazhatóak. Michio Kaku, korunk egyik legelismertebb elméleti fizikusa éppen ezért egy egészen új megközelítésben, a lehető legérthetőbb módon foglalja össze Einstein életművét.

Ray Kurzweil - Terry Grossman - Transcend
In ​2004, Ray Kurzweil and Terry Grossman, MD, published Fantastic Voyage: Live Long Enough to Live Forever. Their groundbreaking book marshaled thousands of scientific studies to make the case that new developments in medicine and technology will allow us to radically extend our life expectancies and slow down the aging process. Soon, our notion of what it means to be a 55-year-old will be as outdated as an eight-track tape player. TRANSCEND: Nine Steps to Living Well Forever presents a practical, enjoyable program so that readers can live long enough (and remain healthy long enough) to take full advantage of the biotech and nanotech advances that have already begun and will be occurring at an accelerating pace during the years ahead. To help readers remember the nine key components of the program, Ray and Terry have arranged them into a mnemonic: Talk with your doctor Relaxation Assessment Nutrition Supplementation Calorie reduction Exercise New technologies Detoxification This easy-to-follow program will help readers transcend the boundaries of our genetic legacy and live long enough to live forever.

Nicolas Bourriaud - Relációesztétika
Mi ​lehet az oka a kortárs képzőművészek interaktivitás iráni érdeklődésének? Honnét származik a közönséggel való fokozott kapcsolatteremtés vágya és mi lehet a hátterében a hálózatépítés iránti fokozott igény megjelenésének? - teszi fel a kérdésteket Nicolas Bourriaud a Relációesztétika és az Utómunkálatok című írásaiban, melyek a Műcsarnok új művészetelméleti sorozatában jelentek meg. Válaszként a fiatal francia műkritikus és kurátor (a párizsi kortárs művészeti múzeum, a Palais de Tokyo társigazgatója) a relációesztétika és a relációművészet fogalmainak bevezetésével keres - és talál - egyfajta formaelméleti magyarázatot. A relációművészet fogalma, mellyel a szerző átfogó, a kortárs képzőművészeti produkciók (termékek) nagy részét magába sűrítő magyarázó elvet próbál meg bevezetni, a szerző neologizmusa. A fogalom elméleti kiindulópontjában az emberek közötti relációk, kapcsolatok összessége, és ezek társadalmi kontextusa áll.

Bill Ashcroft - Gareth Griffiths - Helen Tiffin - The ​Empire Writes Back
The ​experience of colonization and the challenges of the post-colonial world have produced an explosion of new writing in English. This diverse and powerful body of literature has established a specific practice of colonial writing in cultures as diverse as India, Australia, the West Indies, Africa and Canada. This comprehensive study opens debates about the interrelationships of these literatures, investigates the powerful forces acting on language in the post-colonial text and shows how these texts constitute a radical critique of the assumptions underlying Eurocentric notions of literature and language.

Lukovich Tamás - Bevezetés ​az építészetelméletbe
Az ​egyetemi tankönyvnek szánt kötet az építészet gondolati világába vezet be. Egyes fejezetei a fogalmak tisztázása után történeti áttekintést ad, majd a különböző elméleteket tárgyalja. Az építészet egyrészt műszaki szakma, másrészt humántudomány, ami azonban magába sűríti más tudományterületek eredményeit, mint a filozófia, pszichológia, fizika, szociológia stb., így egy állandóan változásban lévő, izgalmas területe az emberi alkotásnak. Az elmélet ezt az állandó változást próbálja követni, magyarázatot adni a felmerült kérdésekre, kijelölni a lehetséges irányokat. Lukovich Tamás könyve az építészetelmélet egy lehetséges megközelítése, felvetések, gondolatok, modellek, magyarázatok csokorba gyűjtése.

Kollekciók