Ajax-loader

'népzene' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Pécsi Géza - Kulcs ​a muzsikához
A ​zene évszázadok során kialakult és részben ma is formálódó szaknyelvvel - görög, latin, zömmel azonban olasz és német, magyarra le nem fordított kifejezések garmadájával - rendelkezik, ami első pillantásra akár riasztónak is tűnhet, mégis, ezek ismerete elengedhetetlen belső világának feltérképezéséhez. A Corvina Zenei lexikonja segíti a tájékozódást a zeneelmélet, a zenei formatan világában, és áttekintést ad a hangszerekről, a legfontosabb zenetörténeti korszakok jellemzőiről, valamint a műfajok történeti változásairól is. És természetesen a legkiemelkedőbb zeneszerző-egyéniségekkel is megismerteti az olvasót - a 13. századi kezdetektől a 21. században alkotó kortársainkig. A lexikon nemcsak a hagyományosan "komolyzeneinek" nevezett kultúra fogalomkörét öleli fel, hanem betekintést enged a rokon művészetek legfontosabbikába, a tánc- és balettművészetbe, foglalkozik a dzsesszel, és ha csak érintőlegesen is, de megmutatja, hogy az európai zene mellett ma is léteznek évezredek óta virágzó más kultúrák, amelyek a miénktől egészen eltérő zenei logika alapján szerveződnek. Nem szorul ki a kötetből az arab, a török, az indiai, a távol-keleti (Japán, Kína) vagy akár még a francia zenei impresszionizmust nagymértékben befolyásoló indonéziai-jávai gamelán kultúra sem. Az újabb, átdolgozott kiadás tekintettel van a legutóbb megjelent kötet óta eltelt 12 év változásaira: zeneszerzői életpályák zárultak le, olykor korszakalkotó műveket hagyva az utókorra, más életpályák pedig kiteljesedtek, ugyancsak fontos alkotásokkal gazdagítva a világ zene irodalmát, a kortárs zenét, amely már régen nem az "útkeresés" stádiumában van... A lexikon végén található fogalmi mutató a legfontosabb címszavakat fogalomkörök szerint rendezi, megkönnyítve ezzel a kötet sokoldalú használatát.

Mark Slobin - Népzene
Mi ​a népzene? Milyen repertoárt takar a szó? Repertoár-e egyáltalán, amire vonatkozik? Mi választja el a világzenétől? Milyen szerepet játszik napjaink elüzletiesedett társadalmában? A Rózsavölgyi kiadó és a Művészetek Palotája közös könyvsorozatának negyedik kötete ilyen és ehhez hasonló kérdések tömegét teszi fel, mi több, megkísérel válaszokat is adni rájuk. Mark Slobin, az amerikai Wesleyan University professzora, napjaink egyik legjelentősebb népzenekutatója, közérthető, mégis elmélyült formában nyújt nagyon rövid bevezetést a népzene végtelenül gazdag világába.

Bartók Béla - A ​népzenéről
Nyolc ​rövidebb Bartók-tanulmány kapott helyet ebben a gyűjteményben; olyan írások, amelyek nem zenei szakemberek, hanem az érdeklődő olvasóközönség számára készültek. A szerző részletesen kifejti bennük a népzenére vonatkozó elméletét, gondot fordít arra is, hogy a valódi, értékes parasztzenét élesen megkülönböztesse az álnépi nótáktól. Röviden, de minden apró részletre kiterjedően ismerteti a népzene gyűjtésének szabályait, javaslatot tesz az európai gyűjtések összehangolására. A háború alatt írott cikkeiben pedig éppen gyűjtőútjain szerzett tapasztalatait használja fel, hogy tiltakozzék az értelmetlen pusztítás, a barbarizmus ellen: Így ír: "...talán időszerű rámutatni arra, hogy a parasztokban ádáz gyűlölködésnek más népek iránt nyoma sincs és sohasem volt... Döntő bizonyíték erre a nép lelkének tükre: maguk a lírai népdalszövegek."

Manga János - Magyar ​népdalok, népi hangszerek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mandel Róbert - Hangszerész ​mesterség
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_194476
Édesanyám ​rózsafája Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Édesanyám ​rózsafája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

N%c3%b3t%c3%a1skedv%c5%b1
Nótáskedvű ​volt az apám Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Nótáskedvű ​volt az apám
Régi ​„kincseink” közé tartoznak a magyar nóták. Ajánljuk e könyvet minden dalos kedvű, nótákat szerető embernek. Mert ahogy a dal is mondja: ¦kinek nótája nincs, annak lelke sincs...” Minden alkalomra találunk kedvünkre valót, s egy jó pohár nedű mellett vígadni, dalolgatni szívet melengető élmény. Nem véletlenül írta nagy szerzőnk, hogy aki dalolgat, nóztázgat, annak az embernek „szabad a lelke”.

Bodza Klára - Paksa Katalin - Magyar ​népi énekiskola I-II.
Két ​kitűnő szakember összefogásából született nagyszerű hézagpótló munka a szöveges "tananyagból", kottás és hangzó dallampéldatárból álló Magyar Népi Énekiskola. A korábbi különféle kottás és hanglemezes népzene-összeállítások használtak ugyan a népzene terjesztésének, újjáélesztésének, de messze elmaradnak koncepcióban, következetességben kettejük tankönyvétől. Egyikük évtizedes tapasztalatokkal és sikerekkel rendelkező énekművész-tanár és a népdaléneklés titkainak egyik legjobb ismerője, továbbadója, a másikuk pedig a Kodály-Járdányi-Vargyas tudósiskolának elhivatott folytatója, a népzenei díszítésstílusok szakavatott kutató-kandidátusa. Kettejük tankönyve úgy ad ismereteket, tanulnivalót, népzenei világképet, hogy minden száraz, elriasztó tálalás nélkül lopja be magát az ifjabb (és nem ifjabb) olvasó szívébe-fejébe-torkába. Mintaszerű felépítés, mintaszerű megfogalmazás, kellően adagolt kottás és hangzó példák dús antológiája, és kellő történelmi-társadalmi körkép a népkultúra, népélet hagyományos rendjéről, tehát a népzene éltető hátteréről - ez az, ami nemcsak hézagpótlóvá, hanem minden eddiginél fajsúlyosabbá, színvonalasabbá, más szóval korszerűbbé teszi e tankönyv-kötetet.

Kodály Zoltán - A ​magyar népzene
Kodály, ​e tanulmány első kiadásának előszavában, ekként foglalta össze a népzene jelentőségét: "Egészséges nemzet életének annyira szerves része, hogy ott találjuk mindenütt: jelen van a művészetben, a közoktatásban, a társadalmi élet megnyilvánulásaiban. Mindig a nemzeti élet satnyulásának jele, ha a népzene valamely téren háttérbe szorul." A népzene megismerésének ma is egyik legfontosabb útmutatója Kodály összefoglaló tanulmánya. Rövid összegezésben tárja fel népzenénk legfontosabb sajátságait, problémáit, eredet-kérdéseit. Ismerteti a különböző műfajokat, típusokat, a népdal és népi tánczene megszólalásának alkalmait, tárgyalja a gyűjtés kérdéseit.

Lükő Gábor - A ​magyar lélek formái
Népművészet, ​népköltészet és népzene együtt élnek a falusi ember lelkében...írja a szerző az első kiadás (1942) előszavában. Úttörő magyar jelképtudományi művében a kultúra megbonthatatlan egységének szellemében mutatja be a népdalok, népköltészeti alkotások és a népi képzőművészet jelképeinek azonosságát, s egyúttal utat mutat értelmezésükhöz. A magyar jelképrendszer és a magyar térszemlélet alapjainak bemutatását a magyar időszemlélet és a népzene, majd a magyar népi technika, a népviselet, a népi hímzések és a magyar faragóművészet szimbolikájának ismertetése követi. A magyar néplélek különböző folklóralkotásokban való megnyilvánulásait a keleti, urál-altaji népek kulturális örökségével összefüggésben vizsgálja, összehasonlító anyagon szemléltetve a rokonságot és a kölcsönhatásokat. A hiánypótló kézikönyv közérthető, olvasmányos stílusban íródott, így nemcsak a néprajzosok és pedagógusok forgathatják haszonnal.

Törzsök Béla - Zenehallgatás ​az óvodában
(Dallamgyűjtemény ​óvodák számára) Ez a mintegy négyszáz kis énekes és hangszeres darabot tartalmazó gyűjtemény Forrai Katalin Ének az óvodában (Z. 6978) című pedagógiai kézikönyvének szerves kiegészítője. A kötet az óvodai foglalkozások keretébe illeszkedő zenehallgatási anyag - dalocskák, altatók, népdalok, kánonok, könnyebb hangszeres művek - gazdag tárháza, amely segítséget nyújt a szülőknek is óvodás korú gyermekeik zenei nevelésének megalapozásához. Sok, a gyakorlatban is használt gyermekdalt és népdalt tartalmaz, de lapjairól az óvodában ritkábban hallható régi vokális és hangszeres muzsika sem hiányzik, sőt új, első ízben megjelenő művek is gazdagítják. A szerző rövid módszertani útmutatója hasznos tanácsokat ad az óvónőknek, és az óvodában bemutatott zeneművek elmélyültebb tanulmányozását is lehetővé teszi. Editio Musica Budapest, 1982.

Gárdonyi József - Dankó ​Pista
"Különös ​szeretettel bocsátja útjára ezt a könyvet a Kairosz Kiadó, amelynek profiljába a magyar nemzeti értéktudatot képviselő írások is beletartoznak. Gárdonyi Józsefnek, Gárdonyi Géza fiának 1935-ben megjelent regényes Dankó-életrajza, amelyet most kezében tarthat az olvasó, életrajzi tényeken alapuló színes, élő, történelmileg hiteles képet fest a "cigány Petőfi"-nek titulált nótaszerzőről és a korabeli művészi, irodalmi és politikai élet ismert alakjairól. Egyúttal hitelesen mutatja be a "cigánysors" és a "művészcigány", a "muzsikus-cigány" sorsát is, amely száz évvel ezelőtt se volt rózsás, és máig érvényes tanulságokkal szolgál. A kötet kétszeresen is évfordulós. Egyrészt idén ünnepeljük Dankó Pista, az immár halhatatlan nótaszerző, dalköltő születésének 150., másrészt Gárdonyi Géza, Dankó életre szóló művészbarátja, munkatársa -hiszen nem egy Dankó-nóta szövegét Gárdonyi írta- születésének 145. évfordulóját. Néhány hónapja ugyancsak a Kairosz jelentette meg Gárdonyi József apjáról, Gárdonyi Gézáról szóló életrajzi dokumentumregényét, "Az élő Gárdonyi"-t, amely máig alapműnek számít a Gárdonyi-kutatás számára. Ezt és a Dankó-regényt "összeolvasva" teljes, hiteles, széles panorámájú, adatokban bővelkedő kép rajzolódik ki a XIX. század végétől a XX. század első három évtizedéig terjedő ötven év történelmi Magyarországának művészi-politikai életéről." (Kocsis Klára)

Erdélyi János - Erdélyi ​János válogatott művei
A ​19. század egyik legnagyobb irodalomtörténésze, esztétája Erdélyi János. Költőként aratta első jelentős sikereit, de már az 1840-es években elsősorban népköltészeti és kritikusi, valamint irodalomszervezői munkájával hívta föl magára a figyelmet. Bölcselőként előbb a népi érzés- és gondolatvilágból megújuló, a múlttal és nemzeti művelődéssel ötvöződő hazai irodalom alapjainak kimunkálását, később a hazai filozófiai gondolkodásét végezte el, amely az európai bölcsészet nagy gondolatainak és a hazai bölcsészeti múltnak szintézisében teljesedhet ki. Végül annak a hídnak pilléreit alapozta, amelyen a magyarság és a szomszéd népek közti összefogás, a megbékélés ívelhet át. Kötetünkben fölvillantjuk a költőt, a népköltészet gyűjtőjét és teoretikusát, az irodalmi publicistát, a kritikust, végül a filozófust és esztétát, kiemelve az életmű legjelentősebb alkotásait, s ugyanakkor több ismeretlen verset, irodalomszervezői és közéleti írást is közlünk. A válogatás és szöveggondozás, a jegyzetek és utószó Erdélyi Ilona munkája.

Breuer János - Kodály
Szálfa ​volt, gazdag szellemi termésének jelentősége szinte felmérhetetlen. Egyedülálló jelensége századunk zenekultúrájának: korszakos, világszerte elismert zeneszerző, iskolát teremtő tudós és olyan pedagógus, kinek figyelme a teljes zenetanításra kiterjedt az óvodától a Zeneművészeti Főiskoláig. Szinte nem telik el egy nap, hogy remekműveit ne játszanák a világpódiumon. Akárcsak barátja Bartók Béla, irányt mutató személye a népzenekutatásnak. Hatása az iskolai énektanításra globális, Amerikától Japánig. Bartók a magyar szellem, Toscanini az európai kultúra letéteményesének tartotta. Valóban: nemzeti és nemzetközi nagy alakja volt nemcsak a zenének, a tiszta humanizmusnak is.

Covers_310546
3

Ismeretlen szerző - Magyar ​népi gyermekjátékok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kríza Kálmán - Ha ​dalolni támad kedvem...
Ha ​dalolni támad kedvem... 1992 óta a kedv mellé 379 dalból álló remek gyűjtemény is párosul, mely az élet minden alkalmára szóló támogatást nyújt a dalban élő embertársaink részére. Előfordult már Önnel, hogy egy kedves dalnak ismerte a szövegét, de sehol sem lelte a kottáját? Kereste-e már kedvelt dalának második vagy sokadik versszakát? Ha igen, a honlapunkat Önnek ajánljuk, hiszen rajta megtalálható a 379 dalt tartalmazó könyvünk, mely válogatás a legkedveltebbek közül, kottával és közismert szövegváltozataival. A dalok között egyaránt található vidám, tréfás, mulatozó, szerelmes, kesergő és ünnepi hangulatú ének. A kötetben a népdalok mellett előfordul néhány közkedvelt műdal is. A könyv méretét úgy választottuk meg, hogy az zsebben, kis táskában is elférjen. A válogatást szeretettel ajánljuk a dalos kedvű kirándulóknak, tábortűz körül ülőknek, és mindenkinek, aki szeret énekelni. A honlapon bemutatott könyv élő lehetőség minden dalolni szerető embernek, hogy ismeretét bővíthesse; kottával és a sokszor feledett második, harmadik versszakkal segíti a dalkultúránk továbbélését.

Pécsi Géza - Schlüssel ​zur Musik
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dobszay László - A ​magyar dal könyve
Az ​utolsó olyan antologikus összeállítás, mely a magyar dalkultúra egészéről akart képet adni: Kodály Zoltán közel negyven éve megjelent Iskolai Énekgyűjteménye. Azóta a dalkincs több évtizedes kutatása jelentős gazdagodást hozott. Indokolt tehát egy olyan új antológia, mely nem csak szép dalok gyűjteménye kíván lenni, hanem összképet is akar adni a magyar melosz fontos területeiről, ezek egymáshoz arányított jelentőségéről. Bár az iskolának is szüksége van új alapgyűjteményre, de a nagyközönség is igényel egy ilyen eligazítást, sőt sokszor érezzük azt, hogy a külföld számára is képet kellene adni dallamkultúránknak. A válogatásnál törekedtünk arra, hogy a magyar dallamosság valamennyi jelentős, értékes rétegéből ízelítőt adjunk, valóban összkép bontakozzék ki. A válogatás több mint 600 dallamtípust eredményezett. Az egyes dalokhoz hosszabb-rövidebb megjegyzéseket fűztünk. Ezek hol a szöveg, hol a dallam, műfaj, szokás, funkció, történeti vonatkozás stb. szempontjából akarják segíteni, hogy a dalok melyek eredeti létmódjukat már föladták vagy lassanként föladják, műveltségi kincsként szívódhassanak föl a következő nemzedékek tudatába. Úgy hisszük - tárgya révén, a kivitel tökéletlenségei ellenére - egyben illő tiszteletadás a Mester előtt, aki mind népzenében, min zenetörténetben, mind pedig e kettő együttszemlélésében ihletője és példaképe minden e tárgyú törekvésnek.

Csajághy György - A ​magyar őstörténet egyes zenei emlékeiről
Egy ​magyar muzsikusnak, aki népe zenéjének gyökereit kutatja, alapvetően és elsődlgesen az a feladata, hogy vizsgálódó munkáját a magyar őstörténet kutatásának szolgálatában végezze. A legrégibb dallamaink rétegei, és hangszereink használata ugyanis kétségkívül a magyar múlt egyik tükre, amelybe bepillantva közelebb kerülhetünk azon kérdés megválaszolásához: "kik vagyunk mi, magyarok, és honnan jöttünk?". Vajon igaz-e a belénk sulykolt, meghatározóan finnugor eredet? Vajon igaz-e az a gyakorta kimondott "hivatalos" megállapítás, máskor csak sugallott nézet, hogy hangszereink zömét - miként kultúránk nagy részét is - "úgy vettük (volna) át" más, "műveltebb" népektől? Csajághy György, e sorok írója ezekre a kérdésekre keresi a választ, s egyben tisztelettel üdvözli Olvasóit.

Covers_40392
88 ​Tolna megyei népdal Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - 88 ​Tolna megyei népdal
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_126052
Romániai ​magyar népdalok Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Romániai ​magyar népdalok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sárosi Bálint - Zenei ​anyanyelvünk
Vargyas ​Lajos könyve a két nagy előd, Bartók Béla és Kodály Zoltán azonos témájú összefoglaló munkáját követően (azokat szintetizálva és továbbfejlesztve) született meg. A szerző a legszélesebb népdalfogalom alapján kívánja bemutatni a magyar népzenét: "... minden beletartozik a magyar népdal fogalmába, amit a magyar nép variálva, tehát alkotó módon magáévá tett, vagy amit biztosan ő maga alkotott. Amit a közösség elfogadott sajátjának és továbbfejlesztett ..." A gyűjtemény és a példatár a magyar jelleg szempontjából fontos stílusokat, típusokat jelentőségüknek megfelelően képviseli, így domborítva ki a magyar népdal sajátos vonásait. (A csaknem ezer kotta közül több mint négyszáz CD lemezeken is meghallgatható). A nagyszabású, zenei néphagyományunkat összefoglaló munka minden bizonnyal jelentős hatással lesz a népzenetudomány további fejlődésére.

Sebő Ferenc - Népzenei ​olvasókönyv
A ​mű a magyar népzene alapvető ismertetője. Mind a vokális, mind a hangszeres néphagyomány jellegzetességeiről szól (ezen belül a tánczenéről is, amelynek kiváló szakértője és gyakorlója a szerző).

Pécsi Géza - Uzsalyné Pécsi Rita - Ének ​- Zene - Kultúra
Az ​Ének–Zene–Kultúra a Kulcs a muzsikához tankönyvcsalád új tagja. Olyan rendhagyó szerkezetű tankönyv, amely több évtizedes tanítási gyakorlatra alapozva, maximális segítséget nyújt az egy tanítási órában történő kerettantervi követelmények elsajátításához. Bemutatja kultúrtörténeti háttérrel a leggyakoribb művészeti stílusokat, irányzatokat; zenei formákat, műfajokat; szerzőket, műveket; áttekintést nyújt az alapvető zeneelméletről, a népzenéről; tartalmazza a szükséges népdalokat, más népek dalait, egyházi énekeket, kánonokat, műzenei szemelvényeket; és a 14 CD-n lévő hangzóanyag forrását is. Mindezeken túl a könyv vezérfonala a zenében rejlő, lelki mélységekre épülő humánum, amely még a tételes ismereteket is átnemesíti, hogy ezáltal minden találkozás az érzelmi intelligencia fejlesztésének alkalma lehessen.

72052
Tavaszi ​szél vizet áraszt Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Tavaszi ​szél vizet áraszt
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_147365
Jó ​éjszakát! Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Jó ​éjszakát!
A ​kötet első meséjében szereplő kisfiú az öreganyó tündértől a mesélés képességét kapja ajándékul. Varázsszemüvegével "az ekenyomból a szántóföldön, a fatörzsek repedéseiből és az emberi szívekből" annyi történetet olvashat ki, hogy a föld valamennyi gyermekét elaltathatja vele. A legkisebb óriásról, az ibolyakék szemű sárkányról és másokról mondhatnak esténként a szülők a Hol volt, hol nem volt sorozat új kötetéből olyan meséket, amelyen magyarul még nem jelentek meg.

Barsi Ernő - Népzenei ​hagyományok Csornán
Dr. ​Barsi Ernő legújabb könyve Csorna város népzenei örökségét dolgozza fel. „Csorna nemcsak jelentős és sajátos népdalkincset őrzött meg, s a hozzájuk kapcsolódó szokásanyagot, hanem itt a népdalgyűjtésnek, népdallejegyzésnek is jelentős hagyományai vannak. … Legszebb darabjait szeretném e könyv útján ismét belevinni zenei életünk vérkeringésébe.” A kötet a kronológiai sorrendbe szedett jelesnapi szokásdalok és az emberi életutat kísérő szokások és dalok mellett balladákat és Pintér Endre gyűjtéséből származó dalokat is tartalmaz. „Remélem, hogy óvodák, iskolák, együttesen tudják majd használni, s erősítik nemcsak bennük, hanem hallgatóikban is a szülőföld szeretetét, a hozzá való kötődést.”

Bankó András - Muzsikás ​évtizedek
"Életmorzsalékok ​és sorstörmelékek" a táncházmozgalomból, a Muzsikás együttes főszereplésével.

Sárosi Bálint - Hangszerek ​a magyar néphagyományban
A ​"népi hangszer" gyűjtőfogalom olyan eszközök - régiek és újabbak, házi készítésűek és gyáriak - jelölésére, amelyeket csupán a hagyomány kerete tart össze. Ezek a "néptől" származó eszközök részletesebb leírást kívánnak, mint a gyáriak. Igyekeztem tehát velük kapcsolatban összeszedni mindazt, ami nem csak zenészek, hanem nyelvészek, néprajzosok, sőt történészek számára is érdekes lehet. Egy-egy hangszert meghatározott szempontok és sorrend szerint tárgyalok: a hangszerrel kapcsolatos terminológia, szerkezete, zenei jellemzése, a rajta játszott jellemző repertoár, funkciója, múltja és elterjedése. E szempontok olyan részletek tárgyalására is lehetőséget kínálnak, amelyek e könyvben nem kaphattak helyet. Meggyőződésem és reményem szerint azonban lényeges dolog nem maradt ki a könyvből.Sárosa Bálint

Gelencsér Ágnes - Magyar ​népzenei alapismeretek
"...és ​mint az ékszer is holt kincs a láda fenekén, életet akkor kap, ha viselik: a népdal is mennél többeké tesz, annál nagyobb lesz világító és melegítő ereje." (Kodály Zoltán) A nemzeti lelkület pusztulásához vezet, ha a nép elfelejt saját nyelvén beszélni és énekelni, különösen akkor, amikor a rossz ízlés világjelenséggé vált napjainkra. Kodály tudta és hirdette, hogy a népzene "az egész magyarság lelkének tükre", -de azt is, hogy "az élményt nem lehet a véletlenre bízni: ezt megszerezni az iskola feladata"! Régiek növekvő tartozásaink, melyek nemzeti adósságaink törlesztését egyre halaszthatatlanabb kötelességünkké teszik. Sajnos nem eléggé tanulta meg Kodálytól féltő tanácsait nemzetünk abban, hogy a "beszédkultúra a létfenntartás egyik eszköze", s hogy "csak a gyermekeken át lehet jövőt alakítani". Letépett, "préselt virággá" vált a népzene a dalolás abbahagyásával. Nem engedhetjük, hogy a jövő csak "kézirattárak porában" őrizze kincseinket, az élő forrás hagyományait a nép emlékezetébe -, az ajkán megszólaló hangzó csoda által vissza kell adnunk! A növekvő pusztaság újra "tündérkertté" varázslására közel két évtizeddel ezelőtt kísérletet tett a III. kerületi Állami Zeneiskola, mikor létrehozta népzenei tagozatát. Az eredmények biztatására - 1990-ben - létrejött az Óbudai Népzenei Iskola is. Gelencsér Ágnes Magyar népzenei alapismeretek című, most megjelenő könyve: végre élő segítséget nyújt a saját zenei anyanyelvén énekelni vágyó mozgalom részére! Bárcsak országossá terebélyesedne e szent elhatározás: hogy újra "apáról fiúra" szállhasson - lelkünk védőitalaként - az éneklés varázsa! Gelencsér Ágnes könyve szándékában sokkal több mint tankönyv! Napjainkban - hosszú szünet után! - újra kell tanulnunk nemzeti felemelkedésünk új lehetőségeit, a történelmi gondviselésnek hála! Jobb tanácsadónk Kodálynál ma sincs, hát útravalóul érdemes újra és újra rá figyelnünk- "mikor egy ledöntött nemzet újjá akarja magát építeni, szüksége van, inkább mint valaha, a hagyomány minden porszemecskéjére. Hogy tudja: mi vagyok, honnan jöttem?" A megújulást magunkon kezdjük! Szokolay Sándor

Csajághy György - A ​magyar népzene bölcsője: Kelet
A ​magyar népzene és néhány általánosan ismert népi hangszer keleti párhuzamáról, eredetéről (őstörténeti vonatkozások tükrében) olvashatunk e kötetben. Ennek megfelelően „A MAGYAR NÉPZENE BÖLCSŐJE: KELET” című ezen kiadványt a zene, a népzene, a népi hangszerek, a hangszerek eredete és a közöttük lévő párhuzam, az őstörténeti korrelációk iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk.

Szomjas-Schiffert György - Hajnal ​vagyon, szép piros...
Szomjas-Schiffert ​György, a Magyar Tudományos Akadémia Népzenekutató csoportjának munkatársaként 1957-1967 között öt alkalommal járt népzenei gyűjtőúton a Csallóközben. A szerző népzenei gyűjtésének eredménye nagy meglepetéssel szolgált a szűkebb szakma, de a nagyközönség számára is, ugyanis a kutató olyan szokásdalokra talált a Csallóközben, amelyek kategóriája Magyarországon már rég kihalt. Idős emberektől az éjjeliőrség munkadalait rögzíthette magnetofonszalagra. A szerzőt azonban nemcsak a dallam és a szöveg érdekelte, munkájában a Nyugat-Európából egykor hozzánk került foglalkozások, a várvirrasztás és az órakiáltás életkörülményeire is kitér. Az először 1972-ben megjelent munka újrakiadásával a Csallóközi Kiskönyvtár egy letűnt világ utolsó emlékeit teszi újra hozzáférhetővé.

Kollekciók