Ajax-loader

'szöveggyűjtemény' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Molnár-Kovács Emese - Medvecukor
A ​Medvecukor szépirodalmi szöveggyűjtemény az 5–7 éves gyermekek számára kínál élvezetes, fordulatos és izgalmas meséket és verseket. A kötet történeteit Medvecukor, a kis barnamackó figurája szervezi egységbe, és hozza közel a gyermekekhez. Az iskolába induló medvebocs segítségével olyan alapvető témákat ismerhetnek meg a tanulók, mint a család, az évszakok, az ünnepek, a testrészek, a közlekedés, az állatok vagy a színek.

Ismeretlen szerző - A ​Huszadik század körének történetfelfogása
A ​Huszadik Század című, 1900-1919 között havonta megjelent társadalomtudományi folyóiratot a magyarországi polgári radikalizmus, a szociológia első magyar műhelye fórumaként tartják számon. Ez a válogatás elsősorban a fiatal, tetterős, radikális szociológusok itt publikált történeti tárgyú írásaiból ad ízelítőt, s érzékeltetni kívánja a Huszadik Század körének összetettségét is, hiszen különösen a legelső években a keresztényszocializmustól az anarchizmusig számos irányzat képviselői fejthettek ki nézeteiket a lap hasábjain. Ezért is kerültek a válogatásba Kunfi Zsigmond, Wolfner Pál, Szende Pál, Erdélyi Viktor, Jászi Oszkár nagy tanulmányai mellett néhány oldalas bírálatok, vitacikkek is. A folyóirat köréhez nem tartozott ugyan tekintélyes anyagfeltáró, rendszerező történész, az itt csoportosuló társadalomtudósok történetszemlélete mégis fordulópont a magyar történeti gondolkodás történetében. A korabeli szociáldemokrata szerzőkkel - mindenekelőtt Szabó Ervinnel - együtt ők tették az osztályharcot a magyar történelem vizsgálatának központi kategóriájává. Elsősorban a magyar történelem azon fordulópontjai foglalkoztatták őket, ahol nemzeti-nemzetiségi, osztályérdekből fakadó és esetleg vallási motívumok ötvöződtek (1437, 1514, Rákóczi, 1848). A történelem tanulmányozása mint politikájuk tudományos megalapozásának elengedhetetlen eszköze, fegyver volt a magyar társadalom modernizálásáért folytatott harcukban.

Kovács István - Biológia ​7.
"Óh ​természet, óh dicső természet! Mely nyelv merne versenyezni véled? Mily nagy vagy te! mentül inkább hallgatsz, Annál többet, annál szebbet mondasz." (Petőfi) Miről tanulunk az idén? Ebben a tankönyvben az élőlények testének felépítését és működését tanulmányozzuk.Amit lehet igyekszünk eredeti valóságában, élő vagy preparált állapotban megvizsgálni. Ehhez alkalmanként élőlényeket vagy azok részeit is összegyűjtöttünk. Vigyázzunk azonban arra hogy gyűjtőmunkánk sohase menjen a természet rovására. A természetvédelem minden ember alapvető kötelessége. A különféle élőlények tulajdonságait megfigyeljük, leírjuk és összehasonlítjuk. Ahol lehet, kísérletekkel is vizsgáljuk a növények és az állatok életének törvényszerűségeit. Ebben a könyvben kb. 60 órát foglalkozunk biológiával. Ebben mindössze 34 órán át lesz új ismeretekről szó .

Ismeretlen szerző - Szöveggyűjtemény ​a XX. század világirodalmából a középiskolák IV. osztálya számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_158672
A ​kreativitás mintázatai Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - A ​kreativitás mintázatai
A ​kötet alkotás és befogadás viszonyát vizsgálja a magyar tudomány utóbbi másfélszáz évének tükrében. A tanulmánygyűjteményben olvasható kilenc írás a kérdést metahistoriográfiai megközelítésben taglalja. Nem tudománytörténeti rekonstrukciókról van tehát szó, hanem olyan kérdésfeltevésekről és lehetséges válaszokról, amelyeket a történeti kutatás során érdemes megfogalmazni. A kötet a sajátosan magyaros tudományos gondolkodásmód jellegzetességeit, elsősorban nyitottságának okait kutatja. Ezért javarészben olyan tudósok életműve kerül fókuszba, akik a hazai áramlatok egyikébe sem tudtak vagy akartak beilleszkedni. Ilyenek a polihisztor filozófus, irodalomtörténész Palágyi Menyhért, a kiváló filológus Balogh József, a nemzetközi jelentőségű történész Hajnal István, valamint az Angliában nemzetközi hírnévre szert tett tudományfilozófus, Lakatos Imre. A kötetet, mely a sorozattal megegyező című kutatási program keretében látott napvilágot, a szerkesztő összefoglaló tanulmánya vezeti be. A kiadvány végén a szerzők rövid életrajza, legfontosabb publikációik listája, továbbá névmutató található.

Barackvir%c3%a1g
Barackvirág Ismeretlen szerző
5

Ismeretlen szerző - Barackvirág
Különleges ​mesegyűjteményt tart kezében az olvasó. T. Aszódi Éva válogatása a huszadik századi magyar irodalom jelentős alkotóinak különféle stílusú műveit hozza egységbe: Tersánszky J. Jenő, Karinthy Frigyes, Dallos Sándor képzeletet dicsőítő elbeszéléseit, Tamási Áron romantikus meséjét, Füst Milán szűkszavú, lágy érzelmű figuráit, Lengyel József kemény pattogású szimbolikus meséjét, Babits Mihály már-már feledésbe merülő, nagy lélegzetű írását, a címadó Barackvirágot, mely népmesei motívumok nemes összefonódásával vall a test és lélek szépségének együt ható varázsáról. Balázs Béla Testvérországa éppolyan újdonság a mai gyerekirodalomban, mint Lesznai Anna meséje, mely ötven év óta nem jelent meg gyermekek számára. A kitűnő antológiát Reich Károly művészi illusztrációival adjuk közre.

Ismeretlen szerző - Osztályozás ​és információkeresés I-II.
A ​gyűjtemény a dokumentumok és egyéb, szövegből álló egységek tartalom szerinti rendezésével és keresésével foglalkozó nemzetközi szakirodalom válogatott szemelvényeit tartalmazza, történeti korszakokba csoportosítva. A korszakokat és a szerzőket magyarázó kommentárok vezetik be. A könyv az információtudomány, dokumentáció, könyvtári feldolgozás, adatbázis-lekérdezés és a hálózatban végzett keresés területén ad hasznosítható ismereteket.

Ismeretlen szerző - Gazdaságpolitikánk ​a gyakorlatban
A ​politika egyik kiemelt, az egész lakosságot érintő és foglalkoztató területe a gazdaságpolitika. A párttagság, a közvélemény széles körű érdeklődést mutat a gazdaság, a gazdálkodás különböző területei iránt. A tanfolyam célja, hogy kielégítse az érdeklődést, elmélyítse az ismereteket a gazdálkodás egyes kérdéseiben. Szeretnénk elérni, hogy az új ismeretek segítsék a gazdasági feladatok megoldását, hívják fel a figyelmet a főbb összefüggésekre, formálják a párttagság szemléletét és cselekvésre ösztönözzenek. Pártunk XIII. kongresszusa úgy ítélte meg, hogy a VII. ötéves népgazdasági tervnek a hatékony és fokozatosan élénkülő gazdasági fejlődés programjának kell lennie. A jelenlegi helyzet viszont az, hogy népgazdaságunk jövedelemtermelő képessége a lehetségesnél és a szükségesnél egyaránt kisebb. Az intenzív gazdálkodás kibontakoztatásában az egész népgazdaságra kiterjedő változást még nem sikerült elérnünk. Gazdasági fejlődésünket a jövőben is mindenekelőtt saját munkánk eredményessége határozza meg. A nemzeti jövedelem növekedését csak akkor tudjuk gyorsítani, ha rendelkezésre álló természeti feltételekkel, szellemi erőforrásokkal, termelőeszközökkel jobban, eredményesebben gazdálkodunk. Még mindig magas a fajlagos anyag- és energiafelhasználás, alacsony a munka termelékenysége. Ezért többet kell tenni az alkotó és a vállalkozási készég kibontakoztatása, a munkafegyelem erősítése, a munkakultúra javítása, a szervezetek korszerűsítése területén. Tartalékaink e területeken is számottevőek. Lelkiismeretes, szervezett munkával a jó kezdeményezések támogatásával, a teljesítmények és a minőség ösztönzésével további előrehaladását érhetünk el. Az egyre korszerűbb termelő berendezések üzemben tartása, az új típusú termékek és szolgáltatások felhasználása, illetve igénybevétele megköveteli az általános és a szakmai műveltség színvonalának emelését. az eddigieknél jobban kell törekedni a hazai és a nemzetközi élvonalat képviselő műszaki vívmányok, technológiák átvételére és gyorsabb meghonosítására. Fokozott figyelmet kell fordítani a meglévő termelőkapacítások korszerűsítésére, a termelőberendezések pótlólagos automatizálására, elektronizálására és a piaci igényekhez rugalmasan igazodó termelési technológiák elterjesztésére. Mindenekelőtt azonban az emberekben rejlő lehetőségek még hatékonyabb hasznosítása válik kulcsfontosságúvá. Társadalmi-gazdasági előrehaladásunk alapfeltétele az emberi alkotóképesség és szorgalom hasznosítása, a jobb munkaerő-gazdálkodás anyagi-erkölcsi-szervezeti feltételeinek megteremtése. A dolgozók hatékonyabb foglalkoztatása megkívánja a munka ésszerűbb megszervezését, a munkaidő céltudatosabb és teljes kihasználást és az is, hogy a dolgozókat ott foglalkoztassák, ahol a termelés társadalmi jövedelmezősége a legmagasabb, ahol képességeiket a legjobban ki tudják bontakoztani. A tanagyag 11 fejezetre oszlik. Az egyes fejeztek a helyi politikai, gazdasági, hallgatói igények alapján különböző mélységben és időtartammal dolgozhatják fel.

Covers_94429
Az ​irodalom elméletei I. Ismeretlen szerző
11

Ismeretlen szerző - Az ​irodalom elméletei I.
A ​sorozat poétikai, retorikai, recepcióelméleti és hermeneutikai, narratológiai és metaforaelméleti kérdésekkel foglalkozik. A szerkesztés alapgondolata a sorozatcímben is kifejezésre jut. Az irodalomnak és tágas jelenségvilágának nem egy elmélete, hanem elméletei vannak, ezek párhuzamos bemutatása és megismerése pedig tájékozódásunk dinamikusabbá, kritikai érzékünk, reflexeink elvenebbé tételét eredményezheti. Az első kötetben Jean Cohen, Paul de Man, Gérard Genette és Viktor Žmegač tanulmányai olvasható.

T. Kiss Tamás - A ​szemtől-szembeni formációk kommunikációs viszonyai
A ​kommunikáció segítségével alakítani és szervezni próbáljuk személyközi viszonyainkat. A cselekedtetés egyik alapvető eszköze a befolyásolás (ismeretek "nyílt és zárt fokozati technikái" például a meggyőzés, a rávezetés, a ráparancsolás, az utasítás, manipulálás stb.), amely valamilyen munkafolyamat minél célszerűbb megszervezésének, valamilyen személyközi kapcsolat létrehozásának, annak ápolásának és megtartásának, egy konkrét cél elérésének, fontos értékek megszerzése érdekében alkalmazott komplex kommunikációs eljárás; amely ellentétek indukálása - feloldása, feszültségek keltése - levezetése, szükségletek tudatosítása - kielégítése következményeként késztet cselekvésre... A kommunikációs rendszerek társadalomra gyakorolt innovációja nem szűkíthető le a tömegkommunikációs eszközök és intézmények, vagy az ún. technikai kommunikáció korszerűsítése. A személyközi szemtől - szembeni kommunikációs viszonyok formai és minőségi (másként fogalmazva kulturális) állapotának fejlesztése legalább ennyire fontos.

Ismeretlen szerző - A ​magatartás, a lelki élet és az immunrendszer kölcsönhatásai
A ​szöveggyűjtemény összeállításával az volt a cél, hogy az olvasót megismertesse a pszicho-neuroimmuniológia újabb eredményeivel, és néhány empirikus kutatáson keresztül e tudomány módszereire is példákat mutasson be. Bár e könyv elsősorban a pszichológia szakos hallgatók számára készült, úgy véljük, hogy érdekes és fontos olvasmány lehet a megbetegedések és a gyógyítás/gyógyulás-pszichológia iránt is érdeklődő biológus- és orvostanhallgatóknak, valamint a téma iránt érdeklődő szélesebb olvasótábornak is. A szöveggyűjtemény tanulmányaihoz kapcsolódó hivatkozott irodalomjegyzék a pszicho-neuroimmuniológia különlegesen részletes szakirodalom listáját nyújtja, ami jó kiindulópontja lehet azoknak, akik az itt bemutatottnál részletesebben kívánnak tájékozódni e területen.

Sík Eszter - Felvilágosodás ​és romantika a magyar irodalomban
Izgalmas ​és szép korszaka irodalmunknak a felvilágosodás és romantika kora. Kötetünkben a magyar nyelv megújításáért - megőrzéséért vívott harc, az első irodalmi-kritikai folyóiratok megszületése, a magyar nyelvű színjátszásért folytatott küzdelem vezetik be a korszak kiemelkedő költőinek munkásságát bemutató fejezetet. Megismerhetjük Csokonai Vitéz Mihály és Berzsenyi Dániel költészetét, továbbá a romantikus hullám első nagy formátumú képviselőinek, Katona Józsefnek és Kölcsey Ferencnek műveit. A szöveggyűjtemény Vörösmarty Mihály költészetének bemutatásával zárul.

Covers_102161
Füzértánc Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Füzértánc
Az ​Úttörőszövetség születésnapjának évében több könyvet jelentetünk meg, köztük ezt a dalos-verses összeállítást is. Szándékunk volt, hogy egy könyvbe gyűjtve nyújtsuk át 30 úttörőév legismertebb és legkedvesebb mozgalmi dalait, úttörőverseit.

Ismeretlen szerző - A ​magyar állam- és jogtörténet forrásai
1995-ben ​látott napvilágot a Magyar alkotmánytörténet tankönyve, rá egy esztendőre a Magyar jogtörténet. Mindkét tananyagot az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke mellett szerveződő munkaközösség tagjai írták és szerkesztették. A tankönyvek évtizedes oktatási tapasztalatokat összegeztek, mind tematikájukban, mind az újonnan megfogalmazott tananyagban. Jelen kötet, a Magyar állam- és jogtörténet forrásai lezárni és kiegészíteni hivatott a tananyag-megújítási munkálatokat. E munka azon válogatott jogforrások gyűjteménye, melyek a két tankönyv alapjait is jelentik, s melyek a szerkesztői munkaközösség által az egyetemi oktatásban használt vagy használni kívánt dokumentumok körébe tartoznak. A Magyar állam- és jogtörténet forrásai tehát a két tankönyvvel együtt teljes egész. A tananyagban hivatkozott jogszabályok megismerésével, a szemelvények tanulmányozási lehetőségével válik teljessé a magyar alkotmánytörténet és a magyar jogtörténet tankönyve, de a jogtörténet forrásainak olvasásához is elengedhetetlen a két könyv.

Covers_194256
Irodalmi ​hagyományaink Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Irodalmi ​hagyományaink
Szöveggyűjteményünk ​a jugoszláviai magyar irodalomnak nemcsak régebbi évtizedeit idézi meg, hanem mintegy előtörténetként az írásbeliségnek azokról az emlékiről is szólni akar, amelyek azokon a területeken születtek, melyeken a jugoszláviai magyarság élt vagy ma is él. A jugoszláviai magyar irodalom csak 1918-ban született, a magyar szellemi élet, irodalmi műveltségünk története viszont évszázadokkal mérhető immár, s valójában egyidős az egyetemes magyar kultúra írásbeliségével, függetlenül attól, hogy a latin nyelvről van-e szó, vagy anyanyelvünkről, amelynek első összefüggő emlékei éppen vidékeinkhez kapcsolódnak.

Ismeretlen szerző - Szöveggyűjtemény ​a régi magyar irodalomból II.
Az ​első magyar szöveggyűjteményt (Válogatott darabok) 1817-ben jelentette meg Cselkó István, a pozsonyi Királyi Akadémia tanára. Cselkó tanár úr együtt mozdult a korigényekkel: Kazinczy ugyanakkor adta ki Zrínyi Miklós verseskönyvét, át is vette belőle antológiájába a Zrínyi-epigram-mákat. A Cselkó-sikerkönyv kelendő is volt, 1827-ben újra kiadták. Negyven évvel ezelőtt Barta János és Klaniczay Tibor régi magyar irodalmi szöveggyűjteménye ugyancsak két kiadást élt meg. Nyolc egyetemifőiskolai nemzedék nőtt fel ezzel a rövid bevezetéseket is közlő kézikönyvvel. Aki a személyesebb-szeszélyesebb antológiatípust szerette, az 1970-es években Weöres Sándor Három veréb antológiáját forgathatta. Ez is eljutott a második kiadásig. A többi irodalomtörténeti szöveggyűjtemény nem volt ilyen sikeres. A Késő-reneszánsz manierizmus és kora-barokk (1998), valamint a Barokk és késő-barokk rokokó (2000) című szöveggyűjtemény 2003-ban új, javított kiadásban jelenik meg. A korszakos jelentőségű, minden tekintetben hiányt pótló gyűjtemény a manierizmus és a barokk alapszövegeit szaktanulmányokkal, filológiai esszékkel és bibliográfiákkal kiegészítő, tudományos igényű válogatás. A magyar nyelvű felsőoktatásban, a magyar szakos képzésben és továbbképzésben nélkülözhetetlen. Szövegközlései őrzik a régies sajátosságokat, egyszersmind modern olvasat szerinti átírások. Az új, átdolgozott kiadásban a szövegek tisztultak, a bevezetők pontosabbra, feszesebbre szabva, a bibliográfiák 2002. decemberével bezárólag kiegészültek. A szerkesztő bevezetőjének intelmével ajánljuk azok figyelmébe, akiket leginkább illet: "Olvass sokat és készülj keveset, bölcsészhallgató kollégánk. A te élményeid is benne vannak ebben a könyvben."

Covers_276025
0

Ismeretlen szerző - Irodalmi ​szöveggyűjtemény I.
Szemelvények * ​az ókori Kelet irodalmaiból * a görög-római irodalomból * a középkor irodalmából * a reneszánsz irodalmából

Ismeretlen szerző - Irodalmi ​szöveggyűjtemény a gimnázium III. osztálya számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dobszay Ambrus - Fábiánné Dr. Szenczi Ibolya - Fenyő D. György - Hajas Zsuzsa - Szíjártó Imre - Trencsényi Borbála - Irodalmi ​szöveggyűjtemény - 9. osztály
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_150916
4

Ismeretlen szerző - A ​későújkor józansága II.
Olvasókönyv ​a tudományos-technikai világfelszámolás tudatosítása köréből, melyben a mai tudomány és technika nívós, sokszor kemény kritikáját kapjuk (tehát még véletlenül sem primitív tudomány- és technikaellenességet!). A szöveggyűjtemény 14 tanulmányának szerzői között olyan nagyságokat is találunk, mint például Martin Heidegger, Lewis Mumford, Erich Fromm, Nyikolaj Bergyajev, Paul Virilio vagy José Ortega y Gasset. Szinte mindegyiküknél előkerül a környezetszennyezés/természetpusztítás kérdésköre is, hol csak érintőlegesen, hol lényegi témaként.

Covers_60344
6

Ismeretlen szerző - A ​későújkor józansága I.
A ​haladás nagy mítoszának múltával beköszöt a kijózanodás kora. A tudomány és technika egykor ünnepelt "vívmányai" egyre kétségesebbé válnak. A környezet és benne az ember károsodása immár földszerte köztudott. Kevésbé feltárt az a mód, ahogy a tudomány és technika hatását kifejti; ahogy egyre újabb és őjabb kutatásokat és fejlesztéseket kényszerít ki ellenőrizhetetlenné vált önmozgása, ahogy az élet távoli területeit - a képzelettől a gondolkodáson át az életmódig - óriás gépezetébe vonja és hatalma alá veti. E kötet szerzői ennek a feltáró munkának kiemelkedő képviselői. Éppúgy vannak közük ma már klasszikusnak számító gondolkodók, mint náluk még kevésbé ismert - olykor világírű - természettudósok, urbanisták, pszihológusok stb. Álláspontjaik és megközelítésmódjuk különbözősége folytán sokszínű és teljes körkép rajzolódik ki erről a kétségkívül életbevágó kérdéskörről. Gondolatviláguk megismerése nélkülözhetetlen minden olyan ember számára, aki számot vet a jövőével, mélyebb folyamatinak megértésére és alakítására törekszik.

Covers_115250
Filozófiai ​hermeneutika Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Filozófiai ​hermeneutika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Kánon ​és olvasás - kultúra és közvetítés I-II.
A ​konferencia témáját ismételten úgy próbáltuk meghatározni, hogy biztosítsa a kérdésföltevések kapcsolódását és a gondolatmenetek összevethetőségét, egyszersmind tág, az irodalmi-művészeti korszakhatárokon átívelő mozgásteret hagyjon az előadóknak. Hiszen olyan szakmai találkozó kereteit kívántuk megteremteni, amely minél több fiatal bölcsész számára kínál lehetőséget gondolatainak akár eltérő szemléletű pályatársakkal való megvitatására. Naivitás lenne persze azt hinni, hogy egy óhatatlanul rövid tanácskozás akár csak közelítőleg teljes körképét adhatja a fiatalabb, pályáján induló nemzedék(ek)et foglalkoztató kérdéseknek. Mégis fontosnak tartottuk, hogy a konferencia sokszínű képpel szolgáljon az elméleti alapvetések és a választott módszerek tekintetében éppúgy, mint a vizsgálódás területének körülhatárolása szempontjából. Mindeközben a kortárs irodalom helyzetének s jellegének a mérlegelését is feladatnak tekintettük. Ez az érdeklődés világosan megmutatkozik a klasszikusnak mondható irodalomtörténeti tanulmányokban is, amelyek nem egy esetben magukban hordozzák az értelmezői nézőpont megújításának törekvését, méghozzá oly módon, hogy megőrizik, egyben elevenné is teszik az irodalomtörténet-írás legjobb hagyományait. Látókörünk kiterjesztése végett nagyobb súlyt fektettünk a társművészetek és a tömegkultúra, illetve a kultúraközvetítés feltételrendszerének elemzésére is, mely kérdések alapjaiban érintik a műveltség és a kortárs művészetek társadalomban betöltött szerepét, lehetőségeit. Figyelmet érdemel egyfelől, hogy újabban számos fiatal kutató érdeklődése fordult az avantgárd és neoavantgárd alkotások felé. A kísérletező esztétikai törekvések pedig természetüknél fogva igénylik a különböző művészeti ágak együttes górcső alá vételét. Másrészről úgy tartjuk, ha az irodalomolvasás helyzetének és esélyeinek, a kulturális élet szerkezetének s közvetítő rendszereinek vizsgálatát fontosnak ítéljük, annak sürgető elemzése adódik, hogy jelentősen változó kulturális közegünk milyen hatással van a legfiatalabb – s részint rajtuk keresztül az idősebb – nemzedékek olvasási szokásaira. Hiszen a jövő olvasói a jelen diákjaiból lesznek.

Ismeretlen szerző - Bevezetés ​a vizuális kommunikáció tanításához
A ​vizuális kommunikáció mint a rajz tantárgy egyik alternatívája ma a legnépszerűbb esztétikai nevelési irányzatok közé tartozik világszerte. A tanulmánykötet a Nemzeti Alaptanterv valamennyi fogalmazványában szereplő műveltségterület tudományos hátterének felvázolásával kezdődik. A vizuális környezetünket feltáró szociológiai vizsgálatok eredményeinek ismertetése, a vizuális befogadás törvényszerűségei, a jelek értelmezésének mechanizmusai, a mindennapi élet számos területét átfogó vizuális esztétikai elvek és az új médiumok kreatív pedagógiai megközelítésének modelljei ismerhetők meg az olvasmányos, a szakzsargont kerülő írásokból. Ezután a pedagógiai gyakorlatban közvetlenül használható tananyag-bemutatók következnek a fotó és videó, a környezetkultúra, a divat és a grafika-tipográfia köréből. Itt számos eredeti, e kötet számára készült írást is olvashatunk olyan iparművészektől és művészetpedagógusoktól, akik már évtizedek óta művelik és tanítják egyszerre a vizuális kommunikációt. A kötetet elsősorban a vizuális felsőoktatásban tanulók és a rajz szakos tanító- és tanártovábbképzések hallgatói számára ajánljuk, de hasznos segítője lehet a magyar nyelv és irodalom és más társművészetek és a technika, környezetismeret és informatika oktatóinak is.

Covers_162439
A ​pszichológia alapjai Ismeretlen szerző
5

Ismeretlen szerző - A ​pszichológia alapjai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Szöveggyűjtemény ​a vállalkozásgazdaságtan témaköreiből
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_256471
Irodalmi ​ikerkönyvek 5. Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Irodalmi ​ikerkönyvek 5.
Kétoldalú ​olvasókönyv 5. osztályosoknak. Szöveggyűjtemény; egyik oldalán fiúknak szóló novellák, regényrészletek találhatók, a másik oldalon lányoknak szóló olvasmányok vannak.

Ismeretlen szerző - Filozófiatörténeti ​szöveggyűjtemény
Előszó: „Filozófiai ​szöveggyűjtemények készítésekor nem annyira a szövegek gyűjtése, mint inkább a szövegek válogatása okoz nehézséget. Az ilyen kiadványok összeállítói ezért – mielőtt átadnák a szót a kiválasztott filozófusoknak – általában megismertetik az olvasót sajátos válogatási szempontjaikkal is. Esetünkben a döntő szempont az, hogy a szöveggyűjtemény a pécsi joghallgatók és közgazdász hallgatók filozófiai tanulmányaihoz szeretne segítséget nyújtani. Az e hallgatói kör számára előírt illetve választható filozófiai stúdiumok valamennyi irodalmát persze nem lehetett, s nem is lett volna célszerű fölvenni a kötetbe. Nem lehetett a használt irodalom terjedelme miatt, s nem lett volna célszerű, mert ennek az irodalomnak a dolog természeténél fogva van egy változó, következésképp szöveggyűjteménybe nem illeszthető része...."

Covers_223830
Vezetéstudományi ​ismeretek Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Vezetéstudományi ​ismeretek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Történelmi ​szöveggyűjtemény - A kezdetektől a X. századig
A ​Keresni, kutatni, meglátni sorozat kötetei bármilyen középiskolában használhatók, de elsősorban gimnáziumok számára ajánlhatók, mivel ott több a lehetőség a történelmi ismeretek részletesebb feldolgozására. A tankönyvek lehetőségei korlátozottak a forrás szemelvények bemutatására, s ezt pótolja ez a szöveggyűjtemény. A válogatás megfelel a tankönyvi követelményeknek. A szöveggyűjtemény nemzetközi szerződéseket, alkotmánytervezetet, pártprogramokat, törvényeket tartalmaz a tárgyalt korszakból. Jeles történelmi személyiségek naplóiból közöl részleteket, valamint kortárs gazdasági szakírók elemzését is tanulmányozhatják a diákok. A gyűjtemény az eddig csak töredékesen megjelent dokumentumok teljes szövegét megismerteti, átfogóbb képet nyújtva a korszakról. Olyan forrásokat mutat be, amelyek hiányoztak a középiskolai szöveggyűjteményekből, így a diákok számára nehezen hozzáférhetők. A nagy történelmi eseményekről különböző véleményeket közöl a válogatás, ezzel lehetőséget teremt az összehasonlításra.

Covers_19743
Vallomás ​az írásról Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Vallomás ​az írásról
Vallomás ​az írásról - viseli címét e kis kötet, Móricz Zsigmond esszéjéből kölcsönözve. Tizenhat XX. századi magyar író és költő műveiből válogattuk, olyanokéből, akikről élet- és pályarajz keretében tanulnak a középiskolák IV. osztályosai, és olyanokéból, akik kitüntetett helyet kaptak a XX. századi magyar irodalom történetében, továbbá olyan kritikusok műveiből, akik "az írástudók felelősségével" őrizték irodalmi-művészi életünket egy sötét korszakban. S végül azok is helyet kaptak a kötetben, akiknek pályája a két világháború között indult, s ma is nagyszerű művekkel, a sokat tapasztaltak látó szemével gazdagítják irodalmunkat, mint Németh László, Illés Endre vagy Illyés Gyula.

Jobbágyné András Katalin - Széplaki György - Törzsök Édua - Magyar ​nyelv - Tankönyv és szöveggyűjtemény a 11. évfolyam számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók