Ajax-loader

'szöveggyűjtemény' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Veadandp0359
Tények ​és értékek Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Tények ​és értékek
Filozófiai ​könyvkiadásunk mindmáig kevés teret adott a XX. század etikai irodalmának. Válogatásunk ezt a hiányt igyekszik csökkenteni a legnevesebb angolszász etikai szaktekintélyek írásainak felsorakoztatásával, amelyekből világosan kitűnik - a modern polgári etika néhány jellegzetes vonása. Kötetünk egyrészt ennek az etikai irodalomnak a három legfontosabb irányzatát, az intuicionizmust, az emotivizmust és a preskriptivizmust veszi sorra, másrészt megismerteti az olvasót azokkal a központi kérdésekkel, amelyeket az angolszász etikusok különböző nézőpontokból, de elsősorban a három említett irányzat alapján közelítenek meg. Az álláspontok sokfélesége vitákban nyilvánul meg: a szerzők kimutatják egymás fogyatékosságait, vitapartnerük relativizmusát. Ennek az általános relativizmusnak a gyökere abban rejlik, hogy valamennyien szélsőségesen individualista szemszögből, a magánember minden konkrét társadalmi indítéktól elválasztott magáncselekvésein keresztül, a logikai és nyelvelemzés formai eljárásaival mérlegelik az etika amúgy is elvont, hagyományos kérdéseit: a "jó" és a "helyes" fogalmát, a "van" és a "kell" viszonyát stb. Az olvasó, aki megismerkedik megoldásaikkal vagy inkább a megoldások hiányával, szemléletes képet kap e modern etika kiúttalannak tűnő útkereséseiről.

Ismeretlen szerző - Az ​alkalmazott filozófia esélyei
Az ​alkalmazott filozófia mibenlétéről és lehetőségeiről, eddigi hazai eredményeiről tartott nemzetközi konferencia anyagát kapja kézhez az Olvasó. Filozófia és alkalmazott filozófia - első pillanatra elfogadhatatlannak,. mindenesetre szokatlannak tűnő párosítás. De ha a nyugati fogalmi kultúrára, azon belül is az angolszász filozófia mai művelésére tekintünk, könnyen beláthatjuk: az alkalmazott filozófia nemcsak létezik, hanem mind izmosabbá és markánsabbá válik. Nekünk is szembesülni kell az alkalmazott filozófia kihívásával, ha tetszik, ha nem. Ez a könyv a magyar alkalmazott filozófiai kutatások első gyűjteményes kötete, újdonsága és sokszínűsége miatt méltán számíthat a filozófiai szakma, a szaktudományok és a szélesebb olvasóközönség érdeklődésére.

Ismeretlen szerző - Értékválság ​- értékváltás
Ez ​a kötet az Alkalmazott Filozófiai Társaság harmadik nemzetközi konferenciájának anyagát tartalmazza. A magyar alkalmazott filozófiai kutatás ma még gyerekcipőben jár, számos nehézséggel küszködik, miközben a szellemi közélet, sőt a filozófiai szakma is értetlenséggel fogadja. Mégis az alkalmazott filozófia nálunk mind markánsabban artikulálja önmagát. Ezúttal az értékek és az életelvek alakulásának témakörében hallatja szavát. Kutatási eredményére, mondanivalójára joggal figyelhet fel a filozófia, az etika, a pedagógia, a politológia és a politika művelője, s mindenki, aki felelősséget érez, vagy érdeklődést mutat az értéktisztulási folyamatok iránt.

Ismeretlen szerző - Hermeneutika ​és a természettudományok
A ​természettudományok hermeneutikai értelmezése, bármilyen meglepően hangzik is, egyidős a modern tudományfilozófiával. A hagyományos hermeneutika ugyanis, amely eredetileg szövegek, elsősorban a Biblia értelmezésének művészete volt, a XX. század elején Martin Heidegger tevékenysége nyomán olyan alapvető filozófiai megközelítésmóddá vált, amely a természettudományokról is eredeti és koherens koncepciót tartalmazott.

Igylattak
Így ​látták Ismeretlen szerző
6

Ismeretlen szerző - Így ​látták
Az ​emberiség újabbkori történelmének talán Amerika felfedezése volt a legnagyobb megrázkódtatása. Nemcsak azért, mert ekkor tárult fel előttünk a már majdnem teljes földgolyó, és más irányba fordult az érdeklődésünk, kereskedelmünk, tevékenységünk, egész fejlődésünk, hanem azért is, mert az óvilági és újvilági ember - az első ámulat múltán - ádázul összecsapott, és ebben a küzdelemben nagy kultúrák, virágzó társadalmak mentek veszendőbe. Mit láttak, mit éreztek győztesek és legyőzöttek a tusakodás éveiben? Mindeddig jobbára az óvilági győztesek - a korai gyarmatosítók - szava hallatszott. Ebben a kétrészes gyűjteményben - vagy egy történelmi pörben? - most "a másik fél", a legyőzött is megszólal, XVI. századi mexikói azték krónikák feleselnek kortársi spanyol krónikákkal, és ketten kétfelől világítják meg a Hódítás festői-véres viszontagságait.

Ismeretlen szerző - Neveléselméleti ​szöveggyűjtemény
A ​kurzus címe, amelyhez a szöveggyűjteményt ajánljuk, „Neveléselmélet”. Értelmezésünk szerint ennek az elméletnek a nevelési gyakorlatról kell szólnia. Tanárképzésünkben, különösen az egyetemeken az elméleti és gyakorlati képzés aránya eltávolodott a kívánatos egyensúlytól, és visszaszorultak a képzés nagyobb anyagi és szervezésbeli ráfordításokat igénylő gyakorlati formái. Ezt nem tartjuk szerencsésnek. és amikor az elméleti képzés jelentőségét hangsúlyozzuk, nem gondoljuk, hogy az bármiben is helyettesíthetné a gyakorlatot. Az elméleti képzésnek kell kialakítani a szakmai műveltséget, megfelelő fogalomrendszert kell biztosítania a gyakorlat elemzésére és leírására, továbbá értelmezési keretet a gyakorlati tapasztalatok rögzítésére, akkumulálására. Megfelelő elméleti alapképzés nélkül nem lehet túllépni a laikus megfigyelő naiv, leegyszerűsítő elgondolásain. Ahol hiányoznak az elméleti alapok, nagyobb az esélye a tévhitek, szakmai babonák terjedésének. A neveléselméletet a korábbi hagyományoknak megfelelően az oktatáselmélettől elkülönített kurzusok keretében tanítjuk. Ez a megkülönböztetés azonban nem jelenti, hogy azt gondolnánk, a nevelés és oktatás minden esetben mereven szétválasztható: a tanító és a nevelő elemek valamilyen mértékben a tanárok minden megnyilvánulásában jelen vannak. A nevelés azonban bonyolultabb, és sok esetben nehezebb feladat, mint a tanítás. Az. ismeretek közvetítését, a képességek fejlesztését néha rutinfeladatként lehet végezni, az értékek közvetítésében, a szocializációban viszont mindig teljes személyiségével vesz részt a pedagógus. E feladatra csak elmélyült önképzéssel lehet felkészülni. A tanárképzés eszközei talán még soha nem voltak olyan szerények a leendő tanárok várható feladataihoz képest, mint ezekben az években. Olyan mozgó célt kellene eltalálnunk, amelynek a pályája kiszámíthatatlan. A szöveggyűjtemény összeállítása során törekedtünk arra, hogy kellő mennyiségű olvasnivalót, lehetőség szerint számos szemléletformáló írást adjunk hallgatóink kezébe, mindamellett nem gondoljuk, hogy ez a kötet egységes, összefüggő tananyagul szolgálhat. Bár az anyag elrendezése a szigorlati tematikát követi, az olvasmányok inkább kiegészíthetik, mint helyettesíthetik az előadások anyagát.

Covers_267012
Kelet-nyugati ​átjárók 1. Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Kelet-nyugati ​átjárók 1.
A ​Találkozó a Balkán Kapujában címmel Pécsett megrendezett nemzetközi és interdiszciplináris konferenciasorozat első kötete. A konferenciákon elhangzott előadások, a velük párhuzamosan zajló rendezvények, így a Balkán Világzenei Fesztivál, a köztéri beszélgetések, az irodalmi felolvasások, a képzőművészeti kiállítások, a filmbemutatók és az ezekhez kapcsolódó diszkussziók arra tettek kísérletet, hogy irodalmi, művészeti, kulturális térként, a különböző diskurzusok, diszciplínák, művészeti ágak interakciójának tereként értelmezzék újra Közép- és Dél-Kelet-Európa, valamint a Balkán viszonyát. A konferencia előadásai három szempontból közelítettek ehhez a kérdéshez. Egyrészt a különbözőséget filozófiai, politikai, poétikai, kulturális, irodalmi, művészeti, szociológiai és történeti kérdésként vizsgálták. Másrészt mindezt a Kelet-Nyugat viszonyát újraértelmező diskurzusok a posztkolonializmus, a neokolonializmus, az önkolonializmus, a regionalizmus, a globalizáció kontextusába helyezték. Harmadrészt konkrét irodalmi szövegek, képzőművészeti és filmművészeti alkotások elemzésével mutattak rá a különbözőséget színre vivő írásmódok és olvasásmódok retorikai és poétikai eljárásaira.

Covers_250225
A ​film ma Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - A ​film ma
Hetvenöt ​éves a film. Egy ember élete. Még élnek, akik megszületni látták. Mi ez a többi művészet életkorához képest? Semmiség. De mert a film a technika korának szülötte, felgyorsítva megismételte a többi művészet fejlődésének legfontosabb állomásait, mint az embrió, aki kilenc hónap alatt járja be az emberré válás szinte kiszámíthatatlanul hosszú folyamatát. Mi az, ami erre a hetvenöt éves filmre ma jellemző? Hogyan gondolkodnak ma rendezők, esztéták, kritikusok, írók a filmről? E kérdések köré csoportosította a dokumentumokat, interjúkat és esszéket a kötet szerkesztője.

Ismeretlen szerző - Magyar ​történeti szöveggyűjtemény 1000- 1526
A ​szöveggyűjtemény a Lederer Emma által szerkesztett, 1964-ben megjelent hasonló vállalkozás felelevenítése, de természetesen figyelmebe veszi az 1000 és 1526 közti korszakkal foglalkozó magyar történetírásban végbement fejlődést. Ennek megfelelően a korábban szinte kizárólagosan figyelemre méltatott társadalom- és gazdaságtörténet mellett a korszak muvelődésének egyes fontosabb kérdései is megfelelő terjedelemben helyet kapnak, sőt az elmúlt évtizedekben kissé "lenézett" eseménytörténet is szerepet kap

Hoffmann Judit - A ​szabadidő pedagógiai és gyógypedagógiai kérdései
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_85968
Hulló ​levelek vére Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Hulló ​levelek vére
A ​magyar irodalom mindig a magyar történelemnek is tükre volt (...) az teljességgel kivételes, ami az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc emléke és szépirodalmi megörökítése körül történt(...) 1956 tabu lett, és a művelődéspolitika által támogatott szépirodalom nagyrészt a kormányzati propaganda eszközévé vált. Igaz, még az ötvenes évek végén is jelentek meg olyan művek, amelyek kísérletet tettek arra, hogy valamiféle különvéleményt fejezzenek ki a történelmi események megítélésében(...) A történelem végül elhozta az ötvenhatos forradalom szépirodalmi ábrázolásának szabadságát(...) A jelen szöveggyűjteményt, szívesebben mondanám így: "történelmi olvasókönyvet" egy olyan szándék hívta életre, miszerint éppen 1956 őszének negyvenedik évfordulójára újra fel kell mutatni azt a képet, amelyet a magyar irodalom ötvenhatról alkotott. (Részlet a Bevezetésből)

Covers_272793
Kisebbségszociológia Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Kisebbségszociológia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Magyar ​történeti szöveggyűjtemény 1914-1999 I-II.
Az ​1999-es év egyik legnagyobb könyvsikere Romsics Ignás Magyarország története a XX. században című munkája volt. A kiadót ez indította arra, hogy a szerzőt egy XX. századi magyar történeti szöveggyűjtemény összeállítására is felkérje. A két kötetes és kötetenként négy-négy fejezetből álló válogatás az 1914 és 2000 közötti időszak politikatörténetének minden fontos alapdokumentumát (törvények, kormányrendeletek, pártprogramok és párthatározatok, magyar vonatkozású nemzetközi szerződések stb.) tartalmazza. Emellett ízelítőt nyújt e viharos évszázad művelődés- és kultúrtörténetéből is. Az oktatásügy alakulása éppúgy nyomon követhető belőle, mint a század legfontosabb magyar folyóiratainak ideológiai beállítottsága. Mindezek mellett a nagyhatalmak Magyarországgal kapcsolatos elképzeléseinek és döntéseinek - magyar nyelven részben először olvasható - alapdokumentumai is helyet kaptak a válogatásban. Az összeállítás nemcsak a felvételi vagy érettségi előtt álló állók, illetve a vizsgára készülő egyetemisták és főiskolások számára nélkülözhetetlen, hanem a tanáraik és mindazok számára is, akik az elmúlt évszázad történetét a források szintjén is meg szeretnék ismerni.

Jack Canfield - Mark Victor Hansen - Chicken ​Soup for the Soul
Two ​of America's best-loved inspirational speakers share the very best of their collected stories, favorite tales that have touched the hearts of people everywhere. Canfield and Hansen bring you wit and wisdom, hope and empowerment to buoy you up through life's dark moments. Their carefully selected stories provide models for what is possible and illuminate the path we all walk. Whenever you wish to make a point, inspire a friend, or teach a child, you'll find just the right story in this heartwarming treasury.

Ismeretlen szerző - Filozófiai ​szöveggyűjtemény II.
A ​tankönyvjegyzéken szerepel. A szerző kétkötetes szöveggyűjteménye szorosan kapcsolódik A filozófia alapjai című tankönyv elméleti anyagában tárgyaltakhoz, de itt nem tematikusan, hanem filozófiatörténeti elrendezésben állítja össze a közölt szövegeket. A könyvet az első kötet anyaga teszi teljessé, melynek ez szerves folytatása időrendben is, szemléletmódjában is.

Ismeretlen szerző - Filozófiai ​szöveggyűjtemény I.
A ​tankönyvjegyzéken szerepel. A szerző szöveggyűjteménye szorosan kapcsolódik A filozófia alapjai című tankönyv elméleti anyagában tárgyaltakhoz, de itt nem tematikusan, hanem filozófiatörténeti elrendezésben állítja össze a közölt szövegeket. A bemutatott szövegkorpuszok témájukban kerek egészet adnak, nem öncélúan elvágott szegmensek, mégis szervesen illeszkednek a tematikusan felépített tankönyvi anyaghoz, annak nemcsak illusztrációi, hanem mélységi kiegészítői is. A kétkötetnyi arányosan felépített szöveggyűjtemény filozófiatörténeti keresztmetszetet ad a filozófiatörténettel eddig még nem foglalkozó diák számára is. Külön erénye az összeállításnak, hogy nem hagyományosan filozófiai szakszövegek gyűjteménye csupán, hanem eddig "csak" irodalminak tartott szövegek is új megvilágítást kapnak benne (lásd Dosztojevszkij, Goethe jelenlétét a kötetben) jól kiegészítve, elmélyítve az addigi irodalomtörténeti ismereteket, rávilágítva azoknak filozófiai mélységeire. A fiatalokat ily módon is többsíkú szemléletmódra szeretné bátorítani, intellektuális erőfeszítésre nevelni, ezért nem csontozza ki a bemutatott szövegeket barbár módon, pragmatikusan, hanem a szemelvényeket szuverén gondolatmenetük teljességében hagyja hatni. A szövegek kiválasztásánál nem vezérelték a szerzőt ideológiai vagy egyéb elfogultságok, az egyes filozófiai irányzatok, korszakok és ezek képviselői általában filozófiatörténeti súlyuknak megfelelően kapnak helyet a kötetben. A könyvet a második kötet anyaga teszi teljessé, mely szerves folytatása időrendben is, szemléletmódjában is ennek az elsőnek.

Balogh Eszter - Thoma László - Tóth László - Bevezetés ​a szociológiába
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Globalizacio
2

Ismeretlen szerző - Globalizáció ​és fejlődés
Egyre ​többen érzik a bőrükön is, hogy a globalizált újkapitalizmus nem a megvalósult Kánaán, szaporodó és súlyosbodó válságokkal jár, szégyenletes egyenlőtlenségeket okoz, és ökológiai kizsákmányoláshoz vezet. A fejlődésről és globalizációról szóló hazai közbeszéd ugyanakkor néhány tiszteletreméltó kivételtől eltekintve elzárkózott a helyzetet tudományos szinten feldolgozó sokszínű kritikai irodalomtól. A rendszerváltó elit az adósságból szavazatvásárló korrupt állam és a vele szemben értelmezett civilizatórikus küldetéssel felruházott szabad piac között vergődik a mai napig. A rendszerkritikát közben hatásosan foglalta el a szabadság és esélymegvonó széljobb, míg a progresszív, ökopolitikai és újbaloldali kritika láthatatlan maradt. A társadalomtudomány feladata a valóság leírása és a közös célok megfogalmazásához nyújtott stratégiai segítség. A magyar nyelven igen jól fejlett főáramú közgazdaságtannal szemben jelen kötet Nobel-díjas tudósok és a téma legkiemelkedőbb kutatói, így többek között Amartya Sen, Joseph Stiglitz, Giovanni Arrighi, Dani Rodrik vagy Robert Wade néhány alapvető jelentőségű írásának közlésével új hangon szól a fejlődésről, globalizációról, szegénységről, egyenlőtlenségekről, éhezésről, és az ökológiai korlátokról. Meggyőződésünk, hogy a globális fejlődéssel kapcsolatban fölhalmozódott elméleti, gyakorlati és empirikus tudás rendkívül fontos a hazai közállapotok tekintetében is. Válogatásunk nem titkolt célja, hogy a magyar és kelet-európai gazdaságok fejlődéséről folyó diskurzust megnyissuk a globális fejlődéssel kapcsolatban fölhalmozódott tapasztalatok előtt annak reményében, hogy a tudományos és politikai közbeszédben és gyakorlatban nagyobb teret kapnak az inkluzív és fenntartható fejlődéshez vezető közpolitikai eszközök.

Covers_490690
Apostoli ​atyák Ismeretlen szerző
8

Ismeretlen szerző - Apostoli ​atyák
A ​Szent István Társulat 1980-ban indította el az Ókeresztény Írók című sorozatát, amely Vanyó László hosszú éveken át végzett áldozatos munkája révén jutott el a magyar olvasóközönséghez. Az ezredforduló tájékán több kiadó kezdeményezésére új könyvsorozatok indultak, egyre több ókeresztény szerző életműve vált a magyar teológiai irodalom szerves részévé. Ugyanakkor rendkívül keresettek maradtak azok a művek is, amelyek korábban az Ókeresztény Írók köteteit alkották. A kiadó ezért döntött úgy, hogy Vanyó László emlékére, Ókori Keresztény Írók címmel új sorozatot indít, amelyben megjelenhetnek az előző sorozat megújított kötetei és eddig magyarul még meg nem jelent művek is. Az új sorozat első kötete jelent most meg, amely az ún. apostoli atyák műveit tartalmazza. Az előző két kiadás szövege jelentősen átdolgozásra került és a végjegyzetek a lábjegyzetekben kaptak helyet. Abban a reményben adjuk közre a megújított fordításokat, hogy azok új forrásokat nyitnak meg mindazok számára, akik az ókeresztény kor gazdag hagyománykincséből kívánnak meríteni.

Ismeretlen szerző - Szöveggyűjtemény ​a régi magyar irodalom történetéhez - reneszánsz kor
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sdc10120a
Csupa ​mese Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Csupa ​mese
Mai ​meseíróink új meseantológiáját tartja kezében az olvasó. Az irodalom megújulásban levő területére vezet el, oda, ahol egységben él egymás mellett a hagyományból fakadt és az utat törő. De hát akár hagyományos mese akár korunkat inkább kifejező új, egy a fontos, hogy szép, igazi mese legyen. S ilyet igazán bőven talál az olvasó a gazdag gyűjteményben, mely mai meseíróinkat csaknem kivétel nélkül szerepelteti.

Ismeretlen szerző - Irodalmi ​szöveggyűjtemény a gimnázium I. osztálya számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sk%c3%b3t_felvil%c3%a1gosod%c3%a1s
A ​skót felvilágosodás Ismeretlen szerző
6

Ismeretlen szerző - A ​skót felvilágosodás
A ​pezsgõ szellemi életérõl nevezetes 18. században is kiemelkedett annak a néhány írónak a teljesítménye, akik az Edinburgh, Glasgow, Aberdeen háromszögben nevelkedett, s akiknek közösségi alkotását nem is olyan régóta illetik a történészek a "skót felvilágosodás" kifejezéssel. Boswell, Ferguson, Hume, Robertson és Smith neve ismert a művelt magyar olvasóközönség elõtt. Valamennyien közös nemzeti vállalkozás résztvevõi voltak: annak a célkitűzésnek az élharcosai, amely az 1707-ben elvesztett politikai szuverenitásért cserébe gazdasági és kulturális felemelkedést ígért a skót polgároknak. A szöveggyűjtemény e korszak legfontosabb morál-, politika- és történetfilozófiai szövegeit állítja egymás mellé.

Heffner Anna - Könyv ​a könyvről
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Meleg Csilla - Általános ​szociológiai szöveggyűjtemény jogászoknak
A ​szöveggyűjtemény összeállításakor azokból az alapirodalmakból válogattunk, melyeket a jelenlegi joghallgatók, a későbbi jogalkotók, jogalkalmazók ismeretbővítéséhez, szemléletmódjának formálódásához a legfontosabbnak tekintettünk. A szemelvényekben azokról a problémakörökről olvashatunk, melyek napjaink magyar társadalmában is értelmezésre vagy újraértelmezésre váró kérdéskörök. A hatalmi ágak szétválasztása, az erkölcs szerepe a társadalomban és a jogban, szabadság és egyenlőség a demokratikus társadalmakban, a hatalomgyakorlással, az önkormányzatisággal és a közigazgatással foglalkozó írások a mának is megfontolásra érdemes üzeneteket hordoznak. A szöveggyűjtemény válogatott irodalmai azt az ívet rajzolják fel, mely a demokráciától a politikai kultúráig vezeti el az olvasót.

India_b%c3%b6lcsess%c3%a9ge
India ​bölcsessége Ismeretlen szerző
5

Ismeretlen szerző - India ​bölcsessége
Jelen ​szöveggyűjteményt a Tan Kapuja Buddhista Főiskola tanárai készítették a Soros alapítvány és a Gandhi Alapítvány megbízásából. Elsődleges célja, hogy kisegítő tananyagként szolgáljon a Gandhi Gimnázium oktatásában, és képet adjon az indiai kultúra eszmevilágáról. A Nyugat az utóbbi két évszázadban fokozott mértékben fordul a Kelet szellemi öröksége felé, így annak megismerése igen fontos a mai világban. Reméljük, hogy e könyv hiteles képet adhat az indiai kultúráról, elmélyítheti az India iránti érdeklődést. Meggyőződésünk, hogy ennek a szellemiségnek mélyebb megismerése segítségünkre lehet a nyugati kultúra több, napjainkban felmerülő probléma megoldásában.

Dr. Tarnay Marianne - Horányi Károly - My ​English Reader
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_157825
Régi ​magyar olvasókönyv Ismeretlen szerző
5

Ismeretlen szerző - Régi ​magyar olvasókönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Képkorszak ​- szöveggyűjtemény
"Szöveggyűjteményünk ​a Mozgóképkultúra és médiaismeret című, 7-12. osztályosoknak szóló tankönyvhöz kapcsolódik. A szerkesztés során a célunk az volt, hogy az itt közölt írások segítsék a tankönyv egyes fejezeteinek megértését, kiegészítsék, árnyalják, gazdagítsák az ott elsajátított ismereteket. Ugyanakkor önmagában is megálló, érdekes, olvasmányos kötetet igyekeztünk összeállítani, ezért a szöveggyűjtemény nem kapcsolódik szorosan a tankönyv egyes fejezeteihez, hanem egy saját, ha a tankönyvtől nem is független belső logikát érvényesít. A tankönyv szerkezetéhez képest a legnagyobb eltérést a Mozgóképkultúra és a Médiaismeret kettéválasztása jelenti: míg a tankönyvben az egyes évfolyamokhoz kapcsolódó mozgóképkultúra és médiaismeret fejezetek váltogatva követik egymást, a szöveggyűjtemény - a médiáról szóló tanulmányok határozottan eltérő jellege miatt - elkülönítve közli a két nagy kérdéskörhöz kapcsolódó írásokat. Néhány szóval utalnunk kell a szöveggyűjtemény összeállításának technikai körülményeire is. Magyar nyelven, nyomtatásban már megjelent írásokból válogattunk. Egyes tanulmányokat, illetve könyvrészleteket a könnyebb érthetőség, valamint a tankönyv szempontjainak érvényesítése kedvéért megrövidítettünk; a kihagyásokat mindig jeleztük. A kiragadott részletek tágabb szövegkörnyezetbe helyezését, az egymást követő írások összefüggéseinek felismerését az egyes fejezeteket bevezető szerkesztői magyarázatok segítik. A szövegközlések forrása, valamint a fontosabb idegen kifejezések magyar megfelelője lábjegyzetben olvasható."

Arató László - Pála Károly - A ​szöveg vonzásában III.
A ​történetiség nem azonos a kronológiával, noha természetesen a kronologikus rendszerezés is szükséges. A mű és keletkezési kora közötti összefüggés feltárásánál nem kevésbé fontos a művek egymással, illetve a mai befogadóval folytatott párbeszéde. Az egy tanítási egységbe rendezett régebbi és újabb alkotások elősegítik egymás értelmezését, mintegy bevilágítják egymást. A tudat könyvtárában nem kronologikus rendben sorakoznak a könyvek, s gyakran a későbbiek "szemüvegén" át olvassuk a korábbiakat. A szöveggyűjtemény fejezetei - Anakreón feltámadásai, Horatius noster - a mi Horatiusunk, Magyar ódák, Anekdotikus epikai hagyományok - egy-egy műfaji-tematikus konvenció alakulását, korok és művek párbeszédét, hagyomány és újítás kölcsönviszonyát tárják elénk.

Covers_29812
Divatszociológia ​I-II. Ismeretlen szerző
10

Ismeretlen szerző - Divatszociológia ​I-II.
A ​szöveggyűjtemény az öltözködéskultúrára vonatkozó kutatások kortárs trendjeiről szeretne képet adni.

Ismeretlen szerző - Orosz ​és ukrán utazók a régi Magyarországon
Az ​útleírás vallomás: tájakról és országokról, emberekről és népekről. A jó útleíró nem húzódik meg a háttérben, hanem céltudatosan vezeti az olvasót, és olykor éppen a látottak és hallottak száraz felsorolásával "üzen". Az idő múlásától veretessé vált alkotások akkor válnak igazán történelmi és irodalmi csemegévé, ha az utókor kutatójának sikerül az önmagukban olykor látszólag ösztövér, ám a maguk együttesében gazdag anyagot összegyűjtenie - és ez a kötet erről tanúskodik. Mi, olvasók pedig a régi útleírások nehézkes és mégis oly vonzóan lassú sodrának, olykor szárnyaló romantikájának átadva magunkat, felfedezhetjük beleérző készségünket, megmártózhatunk saját régmúltunk és múltunk gyarlóságaiban és szépségeiben - ezúttal a cári Oroszország évszázadokkal ezelőtt útra kelt, hazánkban járt fiainak sokáig porosodásra ítélt - nyomtatásban nem is mindig napvilágot látott - feljegyzései jóvoltából. Akad közöttük fél évezred előtti egyházi személy, ifjú diplomata, kolduló zarándok, katona, udvaronc, tudós, utazásban kedvét lelő herceg. Ami ezeket a szerzőket egybefűzi, az egyrészt a közös téma, vagyis a régi Magyarország - gazdagságával és szegénységével, pompájával és nyomorúságával, szabadságával és elnyomottságával -, másrészt az a tény, hogy szinte kivétel nélkül megragadták a lehetőséget: mert amit saját országukra elmondva a cári cenzor veres plajbásza kérlelhetetlenül keresztülhúzott volna, azt bántatlanul ország-világ elé tárhatták Magyarországra vonatkoztatva. Mindez csak még izgalmasabbá teszi az orosz közvéleménynek szánt Hungária-képet.

Kollekciók