Ajax-loader

'szöveggyűjtemény' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Pajkossy Gábor - Magyarország ​története a 19. században - Szöveggyűjtemény
A ​szöveggyűjtemény hozzáférhetővé teszi a 19. századi magyar történelem legfontosabb, az összefoglalásokban, tankönyvekben rendszeresen hivatkozott vagy elemzett dokumentumait, hogy ezzel is megkönnyítse tanulmányozásukat. A szerkesztő elsősorban a politika, a politikai rendszer történetének forrásaira koncentrált, de felvette a gyűjteménybe a többi fontos alrendszer (jogrend, mezőgazdaság, ipar, oktatás, egyházak stb.) fejlődésére vonatkozó legalapvetőbb dokumentumokat is. A fenn-álló rendet és működését rögzítő és tükröző jogszabályok mellett súlyt helyezett az azt kritizáló, a rend megváltoztatását vagy reformját célzó, társadalmi támogatottsággal rendelkező politikai törekvések dokumentumainak bemutatására is.

Covers_244070
Ciróka, ​maróka Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Ciróka, ​maróka
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Békés Vera - Fehér Márta - Tudásszociológia ​szöveggyűjtemény
Az ​Edinburgh-i, úgynevezett „erős programot” bemutató tudásszociológiai szöveggyűjtemény a magyar nyelvű tudományelméleti-tudománytörténeti könyvkiadás régi adósságát törleszti. „Mi vagyunk kérlelhetetlenek, nem pedig a logika törvénye” – idézi Wittgensteint Bloor. Az így felfogott tudásszociológia arról ad számot, mi szabja meg, hogy mi számít valódi tudásnak, racionális gondolkodásnak, konkluzív érvelésnek egy adott korban, továbbá hogy miért változnak meg a racionalitás standardjai. Tehát nem a tévedés és eltévelyedés, az igaz útról való letérés eseteit magyarázza szociológiai szempontból, hanem éppen azt, hogy mitől számít egy út helyesnek, egy igazság igazságnak. Ez a felfogás termékenyen alkalmazható a legújabb, posztmodernnek is nevezhető kultúrtörténeti, civilizációtörténeti megközelítések során, amelyek az egyes kultúrák, civilizációk paradigmatikus alapjait vizsgálják.

Binzberger Viktor - Fehér Márta - Zemplén Gábor - Kuhn ​és a relativizmus
Létezik-e ​valamilyen korokon és kultúrákon átívelő racionalitás? Ez jellemzi és vezérli-e a tudományos megismerést? Van-e valamiféle „józan ész”, közös emberi ésszerűség, amelynek ítélőszéke előtt a sokféle megközelítésből kibontakozhat az igazság és megteremthető a tények közös világa? A XXI. század elején – egy olyan korban, amikor a mindennapi élet szintjén is megjelenik a multikulturalitás és pluralitás, a szokások, kultúrák, és gondolkodásmódok együtt létező sokfélesége – egyre sürgetőbben merülnek fel a fenti kérdések. Kivételt képez-e a tudomány és a kutatói gyakorlat, vagy itt sem kerülhető meg a relativizmus problémája? Thomas Kuhn könyve, A tudományos forradalmak szerkezete már jó egy emberöltővel ezelőtt felvetette ezeket a problémákat. A könyv nyitó mondata szerint a „tudománytörténet, ha többnek tekintjük anekdoták és kronológiai adatok tárházánál, gyökeresen átalakíthatja jelenlegi tudományfölfogásunkat.” Ezen újfajta tudományfelfogás nyomán fellángoló viták a paradigmákról, a racionalitásról és relativizmusról, valamint az inkommenzurábilitásról forradalmian átalakította a tudományról kialakult képet. A Kuhn és a relativizmus című kötet fő célja körüljárni ezeket a problémákat, valamint visszatekintve megvizsgálni a konstruktív, illetve destruktív relativista álláspontokat.

Olaszy Kamilla - Loós Mónika - Tagespensum ​Deutsch II. - Frühling / Sommer
Rohanó ​életünkben egyre kevesebb idő jut nyelvtanulásra, illetve a már megszerzett tudás szinten tartására. A Tagespensum Deutsch II: Frühling / Sommer kötete az év tavasz és nyári hónapjainak minden napjára tartogat egy-egy rövidke "örökzöld történetet". Kiknek szól a Tagespensum? Mindazoknak, akik megalapozott, jó nyelvtudással rendelkeznek, közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgára készülnek, és a vizsgáig még szókincsüket szeretnék bővíteni; Azoknak, akik rendelkeznek a közép- illetve felsőfokú nyelvvizsga tanúsítvánnyal, de a feledés ördögétől tartanak; Német szakos kollégáknak: munkájukat is megkönnyíti ez a "szöveggyűjtemény"; Fiataloknak és az idősebb korosztály képviselőinek.

Burgyán Attila - A ​klasszicizmus és szentimentalizmus irodalmából
Az ​olvasó egy kötetben kapja kézhez a ráció megjelenésétől a szentimentalizmusig jutó korszakot reprezentáló antológiát.

Ismeretlen szerző - Szemelvények ​a klasszikus etikai tradíció történetéből
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Szemelvények ​a klasszikus vallásfilozófiai tradíció történetéből
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szilágyi Cs. Tibor - Útvesztő
Az ​Útvesztő misztikus utazás. Az életen magán felháborodott elme útkeresése valahol önmagán kívül, a fantázia, az álom és a valóság határán. Kalandok Kelet mesés tájain, az utcai harcosok sötét világában, a komputerizált jövőben és a budapesti valóságban, más dimenziók démonai és a hozzánk hasonló, hétköznapi alakok között. Regények, novellák, versek és filmtervek. Szilágyi Cs. Tibor ha az életet túléli nagyszerű író, zenész vagy filmrendező lehetett volna. Hősei kivételes, mégis magányos alakok, akik egyedül állnak az egész világgal szemben. Életük állandó küzdelem az életben maradásért, az egyetlen esélyük mégis a halálba menekülés.

Covers_349575
Ifjúság, ​ifjúság!... Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Ifjúság, ​ifjúság!...
Ifjúság, ​ifjúság... Akad-e szavunk, amely ennél gyakrabban s ennyire gazdag és ellentétes érzelmi árnyalással hangzik fel újra és újra napjainkban, mint éppen ez? Bizakodás és gyanakvás, nosztalgia és közöny, szeretet és harag, felelősség és elfordulás, együttérzés és féltékeny irigység ... , és még hány és hány érzelem kíséri, árnyalja a nyilatkozatokat, véleményeket, várakozásokat! A mindenkori ifjú nemzedék színre lépése régtől fogva foglalkoztatja az írókat. Az apák és fiúk viszonya, a fiatalok önmagukról és egymásról vallott nézetei sok vers és regény, elbeszélés fő témája a mi irodalmunkban is, a reformkortói napjainkig. Antológiánk fő célja azonban, hogy a mai fiatalok elé tartson tükröt: ilyenek vagytok, így látjátok magatokat, egymást és a környező világot, így keresitek s választjátok meg benne a helyeteket. Az elbeszélések és riportok szerzői közt találunk idősebb írókat, akiket gazdag élettapasztalatuk indít és jogosít fel arra, hogy a fiatalokról és a fiatalokhoz szóljanak. Többségükben azonban maguk is fiatalok - már hírt s nevet szerzettek vagy még az írói pálya kezdetén állók -, akik friss szemmel látva, friss hangon vallanak magukról és kortársaikról. Így, együtt teljesítve célunkat; hogy minél színesebb, érdekesebb és eszméltetőbb képet adjunk ifjúságunkról.

N. Horváth Margit - "Legyetek ​jók, ha tudtok!" - Etika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_330995
1

Ismeretlen szerző - Didaktika ​szöveggyűjtemény
1828-ban ​a debreceni kollégium alumnus diákjai Pallos Debrecína címen egy csokor latin és magyar nyelvű verset adtak ki Péczeli József professzor gondozásában. Ezt a kiadványt tekintjük jelen sorozatunk első elődjének. A második előd Időben valamivel közelebb van hozzánk. Az 1936-os Pallos Debrecina a kollégium tanárképző intézetének dolgozatait gyűjtötte egybe és tette közzé az intézet tízéves fönnállása alkalmából. Ezeket a tanulmányokat az akkori intézet tagjai írták - tanárok és tanár­ jelöltek (szerkesztette Zsigmond Ferenc) -, tudatosan választva-vállalva az előd kiadvány nevét és szellemét. A Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszéke mindkét elődjét vállalja. Ezért választottuk könyvsorozatunknak mi is a Pallas Debrecina nevet. Ez a választás azt jelenti - s emblémánk is ezt ábrázolja -, hogy értékeket vállalunk, amelyek a múltban gyökereznek, és tájékozódási pontokat keresünk, amelyek a gyorsan változó jelenben segíthetik a tájékozódót. Amikor azonban a csaknem kétszáz éves nevet egy mai könyv­ sorozat címéül választjuk, egyben szakítunk is ezzel a múlttal. Az a pedagógia, amelyet a Pallas Debrecínában megjeleníteni szándékozunk, nem a tegnaphoz szól, hanem a mához. Korszerű segítséget kívánunk nyújtani általa azoknak - tanárjelölteknek, pedagógusoknak, doktori hallgatóknak és a többi érdeklődő­nek -, akik a neveléstudományt magyar nyelven tanulmányozzák. Nekik írunk, szerkesztünk és adunk közre hazai és külföldi szövegeket - eredeti írásokat és szövegválogatásokat -, hogy együtt kapcsolódhassunk be a neveléstudomány nemzetközi áramlatába. Jelen kötet a neveléstudományok közös szakirodalmi alapjával ismerteti meg az olvasót. Bemutatja a neveléstudomány infor­mációs forrásait az információkat hordozó médiát (írott és elekt­ronikus formáiban), majd pedig az információk földolgozásának szabályait. A kötet mindazok segédkönyve, akik kutatáson alapuló dolgozatot írnak és megvédenek a neveléstudományok köréből.

Ismeretlen szerző - A ​pénz filozófiája - Szöveggyűjtemény 1.
"A ​pénz filozófiája" c. válogatás-sorozat az európai bölcselet történetében fellelhető fontosabb pénzelméleteket mutatja be. Megfigyelhető, hogy a filozófiatörténet nagy gondolkodói a pénzre vonatkozó elméleteiket a társadalom szociológiai, politikai és kulturális viszonyairól szóló elgondolásaik egészébe ágyazva fejtették ki. Így "A pénz filozófiája" c. kötetek is az egyes gondolkodók pénzelméletét egy átfogóbb társadalom- és gazdaságfilozófiai keretben mutatják be. A válogatás-sorozatba bekerült szövegek alapján az olvasó nyomon követheti azt az utat, amelyet a gazdaságbölcselet megtett a gazdaság, a pénz antik és középkori felfogását kifejező "ökonomiká"-tól a modern nemzetgazdaságtan tudománya, az "ökonómia" felé. Az olvasó képet alakíthat ki magának arról, hogyan jutott el a gazdaságbölcselet a nominalista-legalista pénzelméletektől a monetarista-metallista és a mennyiségi pénzelméletekig.

Jakab György - Péli Gábor - Társadalomismeret
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Andragógiai ​szöveggyűjtemény II.
Az ​andragógiai szöveggyűjtemény az 1970-90-es években megjelent külföldi szakirodalomból ad válogatást. A tanulmányok azt bizonyítják, hogy az andragógia sok új, érdekes eredményt hozott, és a felnőttoktatás gyakorlata is sokat változott. A változások egyúttal olyan problémákat vetettek fel, amelyekre a korábbi elméleti-módszertani irodalom még nem válaszolhatott. A magyarországi felnőttoktatás korszerűsítése lehetetlen a szakterület legújabb eredményeinek ismerete nélkül. A válogatás ebben segíti az olvasót, sőt abban is, hogy új következtetéseket vonjon le az elmélet és a gyakorlat továbbfejlesztésére. A szövegek többnyire szakkönyvek kiemelt részletei. A régebben született tanulmányok közlését mondanivalójuk jelenlegi érvényes és súlya indokolja.

Ismeretlen szerző - Ókori ​keleti történeti chrestomathia
Az ​Ókori Kelet története a Földközi-tengertől a Sárga-tengerig terjedő hatalmas területen játszódott le, s időbeli kerete közel háromezer évet foglal magában. A kötet szerkesztője ezzel a válogatással megpróbál az idézett munkákhoz viszonyítva lényegesen kisebb terjedelem mellett is aránylag egyenletes képet nyújtani az ókori keleti államok történetéről. A közölt források 19 különböző ókori nyelven íródtak, s ezeknek még egy szakember is csak töredékét ismerheti. Ezért a kötet nemcsak az egyetemi oktatásban, hanem az Ókori Kelet kutatásával foglalkozók számára is fontos munka.

Kerekes Barnabásné - Gépírás
Ez ​a Gépírás tankönyv minden olyan helyen, iskolában vagy otthon, csoportos vagy egyéni tanuláshoz jól használható, ahol elektronikus írógépek vagy IBM-kompatibilis számítógépek állnak rendelkezésre. A betűtanítás sorrendje kevéssé tér el a megszokottól. Új elem viszont, hogy a váltó használatára már a a 12. leckében sor kerül. Így az a fontos szempont, hogy a könyvben előforduló szavak, kifejezések helyesírási szempontból is hasznosabbak legyenek, könnyebben érvényesíthető. A leckék eleje hagyományos módon pül fel. A szógyakorlatok után következő másolási feladatban azonban a sebességfokozást ismétlő szóelemek is szolgálják. A leckék végén teljesítménymérésre is alkalmas feladatok találhatók. A tanuláshoz a Kiadónál olcsón hozzáférhető számítógép szoftver is készült, amely egyéni haladási ütemet biztosít, a begépelt gyakorlatok javítását pillanatok alatt elvégzi, és folyamatosan visszajelzést ad a felhasznált időről. A tanultak rögzítését önálló kötetben megjelent, informatikai ismereteket és erkölcsi tanulságokat hordozó klasszikus szövegeket magába foglaló Szöveggyűjtemény segíti.

Jlg_bor%c3%adt%c3%b3
JLG ​/ JLG Ismeretlen szerző
15

Ismeretlen szerző - JLG ​/ JLG
„Azt ​hiszem, lehet logikát találni abban, amit eddig rendeztem.” – mondja Jean-Luc Godard. „Filmet csinálni, ez minden. Egyszerre élvezettel és komolyan kell őket csinálni. Ha komolyan csinálunk valamit, akkor láthatjuk, hogy nem lehet akárhogyan leforgatni, mert különben nem létezik. A film, ha lehet ezt mondani, valamiféle külső pszichoanalízis. Ha valaki sokat foglalkozik magával, attól beteg lesz, de azt is jelenti, hogy beszélgetni akar valakivel. Amikor valaki kétségbe van esve, nem mosdik. A mai filmek zöme nem mosdik már.”

Paul Bohannan - Mark Glazer - Mérföldkövek ​a kulturális antropológiában
A ​kulturális antropológia a társadalomtudományok egyik legrangosabb diszciplínája és más tudományterületekre gyakorolt hatása is számottevő. A magyar könyvkiadásban a tudományág szisztematikus megismertetése mindeddig váratott magára. Az antropológia eszmetörténetét bemutató, eddig két kiadást megért válogatás olyan olvasókönyv, amely nagyívű tudománytörténeti áttekintést nyújt és a legigényesebb tájékozódást szolgálja. A szerkesztők által összeállított kötet a sokarcú diszcplína néhány nagyhatású művelőjét állítja előtérbe, akik a maguk álláspontja mellett érvelve egész generációk számára megszabták a kutatások irányát és végzésének módját. Ez az alapmű immár magyar nyelven is hozzáférhető a magyar antropológiaoktatás és az érdeklődők számára egyaránt.

Ismeretlen szerző - Antropológiai ​irányzatok a második világháború után
Az ​antropológia ma a társadalomtudományi törekvések egyik világszerte igen népszerű és meghatározó, bár hazánkban még nem eléggé ismert területe. Az elméletalkotásban igen gazdag antropológia az elmúlt évtizedekben számos jelentős irányzatot fejlesztett ki, melyek a közérdeklődés által is figyelemmel kísért társadalmi és kulturális kérdésekre összpontosítottak. Jelen kötet betekintést nyújt a kulturális szimbólumokat, a társadalmi struktúrákat, a nők társadalmi szerepét és a kulturális rendszerek ökológiai jellemvonásait elemző újabb antropológiai törekvésekbe. A magyarázó jegyzetekkel kiegészített szöveggyűjtemény izgalmas olvasmány lehet a társadalomtudományok iránt érdeklődőknek.

Huszti József - Latin ​Chrestomathia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Klasszikus_%c3%b6r%c3%b6ks%c3%a9g%c3%bcnkb%c5%91l
3

Ismeretlen szerző - Klasszikus ​örökségünkből
Ez ​a szöveggyűjtemény a Linguam Latinam disco I-II. tankönyvekhez készült, de ajánlható a gimnáziumokban latinul tanulók számára is. Ezen kívül jól hasznosíthatják mindazok, akik érdeklődnek az antik kultúra iránt. A válogatás az antik szerzők művei mellett kiterjedt a magyar és a világirodalom olyan műveire is, melyek ihletője a klasszikus ókori művészet volt. A szemelvények néhány gondolatébresztő mondat követi, melyek segítenek a mű megértésben, s egyben vitaindítóként is felhasználhatóak.

Ismeretlen szerző - Történelmi ​olvasókönyv 2. - Forrásszemelvények az egyetemes történelem (476-1640) és Magyarország története (1526-ig) tanításához
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Politikai_szocializacio
A ​politikai szocializáció Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - A ​politikai szocializáció
A ​társadalom minden új tagjának meg kell tanulnia saját politikai rendszerében élni, azaz meg kell ismernie azt a közösséget, amelyhez tartozik, és osztoznia kell az alapértékek ama részében, amelyek a tagokat összekötik egymással, feltéve, hogy legalább részben be akar illeszkedni a közösségbe. Ugyanakkor meg kell tanulnia a politikai rendszert is, vagyis azon normák, szabályok és hatalmi struktúrák összességét, amelyek megteremtik a politikai rendszer sajátos arculatát. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy mindezeket el kell fogadnia, hanem azt, hogy szocializációja során kialakít magában bizonyos hajlamokat, véleményeket és attitűdöket, amelyek később e normák, szabályok és struktúrák elfogadására vagy elutasítására vezetik, és amelyek arra fogják sarkallni, hogy eljátssza az aktív vagy a passzív állampolgár, a reformátor vagy a forradalmár, a demokratikus vagy a tekintélyelvű hatalom stb. szerepét (...) A politikai identitás és ezen keresztül az egész politikai rendszer tartóssága egyrészt az alapvető közösségi értékek teljes vagy részleges elfogadásától vagy elvetésétől függ, másrészt a normáktól és a játékszabályoktól, valamint azoktól a hajlandóságoktól, amelyek kialakulnak a gyerekben valamely ideológia elfogadására. (...) Nagyon tág értelemben azt mondhatnánk, hogy a szocializáció mindazokban az esetekben "politikai", amikor - változó mértékben - magyarázatot nyújt bizonyos attitűdök kialakítására, bizonyos magatartások keletkezésére, bizonyos politikai szerepek eljátszására való hajlamra. (...) A gyermekkori politikai szocializáció elsődleges minden máshoz képest, és ennélfogva kontextusként, terepként és keretként szolgál minden későbbi szocializáció számára. Az utoljára elsajátított információk, az utolsó tapasztalatok mélyrehatóan megváltoztathatják az első attitűdöket és véleményeket, de mielőtt elérnék céljukat, szembesülnek a régebbi érzelmekkel, a régebbi hitekkel, az előző információkkal. (...) Egy változás az alany személyes helyzetében, vagy a rendszer politikai kontextusában, módosíthatja az egyének magatartását anélkül, hogy annak az értékrendnek a teljes megsemmisülését is okozná, amely az előző magatartások mögött rejlik. (...) Nincs - nem is lehet - univerzális szocializációs modell, mert a szocializáció mindig az egyén történelmének és az egész társadalom történelmének a gyümölcse.

Erdődy Edit - Magyar Miklós - Tverdota György - Magyar ​irodalom a XX. században I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

André Bazin - Mi ​a film?
André ​Bazin a filmkritika, a filmelmélet egyik legjelentősebb alakja - a francia új hullám "szellemi atyja". A Mi a film? című kötet legfontosabb írásainak gyűjteménye, amelyet haszonnal forgathat minden olvasó, akit érdekel a film lényege, a filmnyelv természete, változásai és a filmtörténet mesterrendezőinek (Charles Chaplin, Jean Renoir, Orson Welles, Vittori de Sica) művészete

Pataki
Természet ​és gazdaság Ismeretlen szerző
4

Ismeretlen szerző - Természet ​és gazdaság
Korunk ​egyre súlyosbodó ökológiai válságáért – a globális éghajlatváltozásért, növény- és állatfajok tömeges kipusztulásáért, az édesvíz-készletek szűkösségéért – nem kismértékben a ma uralkodó közgazdaságtani felfogás és a jelenlegi gazdasági rendszer okolható. A társadalmi összeomlás elkerülése, ökológiailag fenntartható társadalmak létrehozása érdekében újfajta gazdasági elméletre és gyakorlatra van szükségünk. Ennek megteremtésére törekszik az ökológiai közgazdaságtan. E világszerte egyre markánsabb irányzat hatalmas nemzetközi irodalmából mindeddig alig néhány írást olvashattunk magyar nyelven; jelen kötet ezt a hiányt igyekszik enyhíteni: válogatást ad a tudományterület klasszikus és újabb munkáiból.

Ismeretlen szerző - Gyermekirodalmi ​szöveggyűjtemény
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Az ​európai művelődés története I. Szöveggyűjtemény
A ​közelmúltban Az európai művelődés története (I.) címmel összeállítás jelent meg középiskolásoknak, amely a görögöktől a lutheri reformációig ismerteti témáját. A szerző, Grüll Tibor most ehhez a könyvhöz tesz közzé szemelvénygyűjteményt, betekintést nyújtva az európai civilizáció történetének írott forrásaiba. A szöveggyűjtemény az eredeti kötet beosztását követve, kronologikus sorrendben, magyarázatokkal ellátva közöl - általában kivonatosan - forrásértékű szövegeket. Ezek éppúgy szólnak a hétköznapokról, mint a politikai eseményekről, tárgyalnak irodalmi, filozófiai kérdéseket, mint a vallással összefüggő problémákat. A több mint 300 szöveg vagy szövegrészlet - több forrást itt olvashatunk először magyarul, a szerző fordításában - az európai művelődés írásos emlékeinek valóságos kincsestára.

8585_1_1600
Klasszikus ​rémtörténetek Ismeretlen szerző
82

Ismeretlen szerző - Klasszikus ​rémtörténetek
Síron ​túli fuvallatoktól borzonghat az olvasó, miközben olvassa ezeket a kísértethistóriákat. A legjobbakat válogattuk ki a rémtörténetek bőséges tárházából. Képzeletgazdag illusztrációk mutatják be nekünk a kísértetek, a családi átkok és a vérfagyasztó események világát, a széppróza legördögibb, nemegyszer földöntúli jellemeit. A kötetben többek között Edgar Allan Poe, Washington Irving, Oscar Wilde és Bram Stoker rémtörténetei kaptak helyet.

Valaczka András - Irodalmi ​szöveggyűjtemény a tizenhárom-tizennégy éves diákoknak
Egy ​Shakespeare-dráma részletétől eltekintve csupa magyar irodalmi alkotást tartalmaz a kötet. Lírai szemelvényei a XX. század nagyjainak műveiből adnak ízelítőt (Ady, Babits, Kosztolányi, Juhász Gyula, Tóth Árpád, József Attila, Szabó Lőrinc, Illyés, Dsida Jenő, Radnóti, Weöres, Pilinszky, Nagy László). Az epikát Mikszáth, Móricz, Nagy Lajos, Kosztolányi, Krúdy, Karinthy Frigyes és Tamási Áron képviseli a válogatásban. A drámai műnemből (Shakespeare mellett) Katona József, Vörösmarty és Madách alkotása került be a válogatásba, egy-egy jelenet erejéig. A kiadó arra törekedett, hogy a felhasználói igényekhez a lehető legnagyobb mértékben alkalmazkodjék, ezért előzetesen begyűjtött szaktanári javaslatokat a tematikára vonatkozóan. Fontos célja volt továbbá az olvasás öröméhez hozzásegítő, esztétikus kivitelezésű, mégis mértéktartó árú könyv megjelentetése. A kézirat lezárását megelőzte az egyes szemelvényeket tartalmazó többféle kiadás egybevetése, a lehető legpontosabb szöveg közzététele céljából. A tanulók megbízható tájékoztatása végett ez a gyűjtemény az átvett szövegközlésekben még nem jegyzetelt régies, idegen és tájnyelvi kifejezéseket is ellátta magyarázatokkal. Ahol szükség volt rá, az írásmódot is a mai helyesírási szabályokhoz igazította a kiadó, természetesen nem az írói-költői szabadság rovására.

Covers_299507
A ​deviancia szociológiája Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - A ​deviancia szociológiája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók