Ajax-loader

'szöveggyűjtemény' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Jack Canfield - Mark Victor Hansen - Erőleves ​a léleknek
Amerika ​két kiemelkedően népszerű személyiségfejlesztője e kötetben történeteik legjavát gyűjtötték össze. Azokat, amelyek mindenütt megérintették az emberek szívét. E történetek bölcsességet sugároznak, reményt és erőt adnak, ami vezérlő fényként szolgálhat életünk sötét pillanataiban. A nagy gonddal válogatott írások csodálatos példák sokaságával szolgálnak, melyek megkönnyítik, hogy megtaláljuk a helyes irányt életünk nagy útkereszteződéseiben. A szívet melengető fabulák e kincsestárában mindenki talál magának megfelelőt, hogy egy fontos gondolatot illusztráljon, egy barátjába lelket öntsön, vagy jó pedagógusként tanítványait a jó életre ösztönözze.

Ismeretlen szerző - Szociálpszichológia ​szöveggyűjtemény
Fejezetcímek ​a könyvből: I. Bevezetés II. Egymásra hatások III. Az én és a társadalom IV. A szociális megismerés V. Páros kapcsolatok VI. A társas helyzetek VII. A kiscsoport VIII. A nagycsoport

Dr. Ralph Bircher - Szigorúan ​bizalmas - A táplálkozástan titkos dokumentumai
Eszkimók, ​bantuk, vikingek, svájci hegylakók, új-guineai batátaevők. Böjt, nyersétrend-terápia, fehérjeminimum-kísérletek, permeabilitás-patológia. Megfigyelések és kísérletek az orvostudomány fehér foltjának számító táplálkozástan területéről. A könyv tallózó a Wendepunkt nevű folyóiratból, amely az elmúlt évszázad folyamán ötven éven keresztül gyűjtötte a világ szaklapjaiban megjelent cikkeket és tanulmányokat a táplálkozásról és az egészségről. A könyvben összegyűjtött teljesen egyedülálló néprajzi megfigyelések egyértelműen bizonyítják: civilizációs táplálkozás nélkül nincsenek civilizációs betegségek.

Avantgard
Az ​avantgárd Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Az ​avantgárd
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ritoókné Ádám Magda - A ​tanácsadás pszichológiája
A ​tanácsadás pszichológiájának korábbi gyakorlata, amely főleg gyermek-és ifjúsági problémákkal foglalkozott, napjainkban kibővült egy új feladatkörrel: a felnőttkori életvezetési és pályakrízisekkel. Ezen belül különösen fontos témakör a tanácsadás pszichológiájának hozzájárulás a munkanélküliség mint krízisállapot problémái megoldásának elősegítéséhez. Ez a szöveggyűjtemény ehhez kíván hozzájárulni.

K%c3%b6z%c3%a9pkor__kora_%c3%bajkor
Középkor, ​kora újkor Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Középkor, ​kora újkor
A ​világban zajló változasok új célokat, új hangsúlyokat adtak a kilencvenes évek történelemtanításának. Gyakrabban esik szó a tanórákon a múlt mindennapjairól, életmódról, történelemformáló egyéniségekről, jogfejlődésről vagy a kultúra sokszínű világáról. Mindezek élményszerű megismeréséhez új történelmi dokumentumokra, forrásokra van szükség. A Nemzeti Tankönyvkiadó négykötetes olvasókönyv-sorozata igyekszik kiszolgálni a megváltozott igényeket. A kötetek szerzői - elhagyván az unásig ismert forrásokat - kevésbé ismert, színesebb, a kort jobban megvilágító forrásművekből válogattak. Az olvasókönyveket általános és középiskolásoknak egyaránt ajánljuk.

Ismeretlen szerző - Pedagógia ​és pszichológia szöveggyűjtemény
A ​kötet címe is kifejezi, hogy a szerkesztő a pedagógia és a pszichológia között elhelyezkedő határtudomány: a pedagógiai pszichológia meghatározott témaköreiből válogatta ki a közölt tanulmányokat. A szöveggyűjteményben megjelenő tanulmányok nem reprezentálhatják a pedagógiai pszichológia teljes tartalmi körét, valamennyi részterületét. Az oktatási célnak megfelelő pragmatikus megközelítés szerint, valamint a tudomány differenciálódására, újabb fejleményeire tekintettel – a szociálpszichológiai összefüggések hangsúlyozásával – a kötet olyan tanulmányokat tartalmaz, amelyek az iskolai szocializáció megértését tekintve alapozó jellegűek és a pedagógiai mesterség elsajátításához nélkülözhetetlenek. A szerkesztő célja e szöveggyűjtemény összeállításával az, hogy az iskolai nevelés pszichológiai vonatkozású tartalmainak válogatásával segítse a pedagógusképző intézmények hallgatóit a pedagógussá válás folyamatában szakmai műveltségük megalapozásában és fejlesztésében.

A_k%c3%b6z%c3%a9pkor_irodalm%c3%a1b%c3%b3l
A ​középkor irodalmából Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - A ​középkor irodalmából
A ​középkor első felére gyakran gondolunk úgy, mint a sötétség évszázadaira, az antik értékeket elpusztító barbárság korára. Pedig kultúrtörténetünk e méltatlanul háttérbe szorított időszakának ugyancsak élénk szellemi élete volt. Ebben a korban nagy filozófiai viták zajlottak, ekkor dolgozták ki a hitelveket az egyházatyák, ekkor születtek a szentek máig is kedvelt történetei, a lovagi költészet remekei. A korszak végét olyan alkotók neve fémjelzi, mint Dante-é és Villon-é. Kötetünk igyekszik minden műfajban, minden gondolatkörhöz jellemző példákkal szolgálni. Az egyházi irodalmat a középkori gondolkodás alapjául szolgáló Újszövetség könyvei mellett Szent György lovag és árpádházi Szent Margit legendája képviseli számos himnusszal egyetemben, a világi költészetben helyet kaptak a Nibelung- és Roland-ének részletei, a trubadúr és vágáns költők szerelmes és pajzán versei. A filozófusok közül Szent Ágostonnal és Abelard-ral ismerkedhetünk. A válogatást az Isteni színjáték részletei és Villon néhány remek költeménye zárja. Az olvasó nem csak a művekkel ismerkedhet meg, rövid, találó portrék mutatják be a kiemelkedő alkotók életét és tevékenységét. A kor bemutatását és jobb megértését pedig többek között Huizingától, Friedelltől, Szerb Antaltól vett idézetek szolgálják. Kötetünkhöz hasonló, a középkor irodalmát átfogó és bemutató, tankönyvként is használható antológia eddig még nem született: hiánypótló munka tehát középiskolák számára, hasznos kézikönyv, színes szöveggyűjtemény az érdeklődő nagyközönségnek.

Ismeretlen szerző - A ​barokk és rokokó irodalmából
A ​köztudatban a barokkhoz leginkább két fogalom kapcsolódik: a monumentalitás és a pompa. A szöveggyűjtemény ezt a meglehetősen egysíkú képet igyekszik árnyaltabbá tenni.

A_renesz%c3%a1nsz_irodalm%c3%a1b%c3%b3l
A ​reneszánsz irodalmából Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - A ​reneszánsz irodalmából
A ​reneszánsz kora, a 15., 16. század igazi sorsforduló az emberiség történetében. A nagy földrajzi felfedezések révén kitágul a világ, megváltozik a világkép. Antik minták nyomán az emberi személyiség, a profán élet kerül a szemlélődés középpontjába, a reneszánsz ember megszabadul az egyház, a kultusz béklyóitól. A világirodalmat e kor kimagasló alkotásokkal gazdagította, amelyek éppen emberközeliségük végett a mai napig frissek, korszerűek maradtak, s kedvelt olvasmányaink közé tartoznak. Kötetünk Petrarca örök érvényű szonettjeitől Boccaccio pajzán Dekameronján és Shakespeare drámáin át Cervantes lenyűgöző és szórakoztató regényéig, a Don Quijotéig sok jelentős alkotásból ad ízelítőt: a szemelvények mellett rövid portrékban bemutatja az alkotók életét, személyiségét. A kötetből nem hiányoznak a reneszánsz nagy gondolkodói, Morus Tamás, Mirandola, Bacon, Montaigne, a modern gondolkodás úttörői. Ebben a korban immáron magyar szerzőkkel is találkozhatunk. Kis válogatást olvashatunk Janus Pannonius és Balassi Bálint legszebb verseiből. A színes, mondhatni mai korunk változatosságához hasonló forgatagban jelen vannak a 20. századi értelmezők (Huizinga, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Szerb Antal stb.), hogy megvilágítsák az olvasó számára, miben rejlik a mű, alkotó és a korszak rendkívülisége. A kötet szerkesztője arra törekedett, hogy a szöveggyűjteményt a középiskolák tanárai és diákjai tankönyvként, a nagyközönség pedig a korszakot átfogó antológiaként haszonnal forgathassa.

Covers_91349
Mitológia Ismeretlen szerző
5

Ismeretlen szerző - Mitológia
Miként ​vélekedtek az ősi egyiptomiak? sumerek, görögök a világ keletkezéséről, az emberi faj kialakulásáról? Milyennek látták isteneiket, héroszaikat? A könyv bemutatja a világirodalom talán legcsodásabb alkotásit: a mítoszokat, kezdve minden regény ősképével, a Gilgames-eposszal. Eredeti ókori szövegek és a leghíresebb átdolgozások (Graves, Kerényi és mások) segítségével megismerkedhetünk az egyiptomi istenekkel, Ozirisszel és Ízisszel, az Olümposz nagyon is emberi vonásokkal bíró, örökösen perlekedő lakóival, Zeusz és Héra mellett az istenek hírnökével, Hermésszel, a félelmetes erejű Héraklésszel, s a Minotauroszt legyőző Thészeusszal. A görög istenek színes serlegét az ószövetség legizgalmasabb epizódjai követik: a testvérgyilkosság, a Bábeli torony története, s a vízözön-monda. Minden történet egy alig ismert kor emberének világmagyarázataként mítoszalkotó embernek életfelfogásáról vall, kimondva olyan igazságokat, bölcsességeket, melyek máig is érvényesek. Külön érdekessége a kötetnek, hogy feltárja az ismert kötetek keletkezését, más népeknél fellelhető változatait, példákat hoz a motívumok 20. századi továbbélésére. Az értelmező tanulmányok szerzői között olyan jeles tudósok szerepelnek, mint Robert Graves, Kerényi Károly, Han István, Kurt Seligmenn, stb. Egy-egy történet bemutatásakor a szerkesztő a komplexitásra törekedett, hogy az olvasó, legyen akár diák, akár felnőtt, élő hagyományként ismerje meg a múlt örökségét. A _Mitológia_-kötet tankönyvként, s a különböző népek mítikus örökségét összefoglaló kézikönyveként is hasznos és tartalmas olvasmány.

K%c3%a9p041
Görög ​történelem Ismeretlen szerző
10

Ismeretlen szerző - Görög ​történelem
A ​Görög történelem szöveggyűjtemény a Görög történelem a kezdetektõl Kr. e. 30-ig címû tankönyvhöz készült. A száznyolcvan, többnyire feliratokon vagy papirusztöredékeken fennmaradt forrás a bronzkori lineáris B írásos agyagtábláktól Kr. e. 130-ig ad áttekintést a görög történelem fontos, magyarul korábban többnyire hozzáférhetetlen dokumentumairól. A források a politika-, a társadalom- és ahadtörténet, a gazdasági élet, valamint az oktatás világába adnak betekintést. A kötet végén található fogalommagyarázatok nemcsak a szöveggyűjteményben, hanem a tankönyvben található fogalmakat is ismertetik.

Covers_46041
Olvasni ​jó! Ismeretlen szerző
4

Ismeretlen szerző - Olvasni ​jó!
Lencsevégre ​kaptam egy képet a budapesti Hősök terén: a Fesztiválzenekar ünnepi szabadtéri koncertje alatt egy lány a földön ülve elmélyülten olvasott egy könyvet. Nem amolyan karcsú, utazásra való kiadványt, hanem egy vaskos regényt... „Mégis van remény?” – firkantottam a fotóra, afféle röpke képaláírásként. Persze gyakrabban hangzik el, hogy a gyerek nem tud, nem akar olvasni, hogy baj van a szövegértéssel... A Fordulópont eddig megjelent negyvenöt számában vissza-visszatérően, más-más szemszögből közelítve próbáltuk keresni a választ az aggasztó kérdésre: Miért (nem) olvas a gyermek? És a folyóirat tematikus számaiban bő évtizede sorjáznak a kérdések: Válságban az olvasás? Az olvasni tudás: hatalom? Kié a könyvtár? Kinek a dolga? – mármint az olvasás megtanítása, a könyv megszerettetése. Hiszen nincs olyan szülő, aki nem adna kisgyereke kezébe egy lapozható képeskönyvet… De az iskolában a gyerek nehezen tanul meg olvasni. Újabb és újabb irányzatok szerint változnak az írás-olvasástanítás módszerei, figyelmen kívül hagyva, hogy a kisgyermek idegrendszere ugyanabban a tempóban fejlődik sok ezer éve... Tizenegy esztendő alatt felvetett gondolatokat, kérdéseket, válaszokat, felméréseket és megoldásjavaslatokat gyűjtöttünk össze ebbe a kötetbe, azzal a szándékkal, amely hajdan a folyóiratot is létrehozta: segíteni a gyereket, a szülőt, a gyerekekkel foglalkozó szakembereket. Az érvek és bizonyítások mellett (olvasni hasznos, fontos stb.) egy közérzet kiterjesztése volna a cél, amelyet természetes egyszerűséggel kellene megfogalmazni, (csak) ennyit mondva: olvasni jó! (Szávai Ilona)

Ismeretlen szerző - Szöveggyűjtemény ​Magyarország történetének tanulmányozásához I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Magyarország ​társadalomtörténete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hartai László - Muhi Klára - Mozgókép ​és médiaismeret I-II.
A ​nagy sikerű tankönyvcsalád kerettantervhez készült tagja. Ajánljuk minden, a médiával és filmművészettel most ismerkedő tanulónak. Folytatásképp a II. kötet és egy feladatgyűjtemény is megjelenik a tanév elejére. L. tanártovábbképzéseink.

Ismeretlen szerző - Odüsszeusztól ​Ulyssesig I–IV.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Narrat%c3%adv%c3%a1k_11
Narratívák ​11. Ismeretlen szerző
8

Ismeretlen szerző - Narratívák ​11.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Domonkos Péter - Irodalmi ​szöveggyűjtemény IV.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_85434
Esztétikai ​olvasókönyv Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Esztétikai ​olvasókönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Testamentumok ​- Az Újszövetség könyvei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vidor Pálné - Irodalmi ​szöveggyűjtemény a középiskolák III. osztálya számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_80248
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Magyarország ​története 1918-1975
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Diószegi András - Lakits Pál - Szöveggyűjtemény ​a XX. század magyar irodalmából
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Madocsai László - Irodalom ​11
Madocsai ​László megújult tankönyvsorozatának tagját tartja kezében az olvasó. A megújulás célja, hogy az eltérő képzési rendszerű négyosztályos középiskolák különböző érdeklődésű diákjai azonos taneszközből készülhessenek fel az egységes érettségire és felvételire is. E célunk érdekében nem csupán a tankönyv külsejét változtattuk meg, hanem a kerettanterv szerinti tananyag-beosztást is követtük az egyes évfolyamokon. Azt a tananyagot, amelynek ismerete a tanterv szerint a továbbhaladáshoz feltétlenül szükséges, színes mezőben jelenítjük meg. Ugyanígy színessel emeltük ki a tantervben megjelölt kulcsfogalmakat is. Az ezekhez a leckékhez kapcsolódó, illetve a tankönyvben kiemelten elemzett műveket ugyancsak színes mezőben olvashatjuk a szöveggyűjteményben is. A tankönyv és szöveggyűjtemény teljessége lehetőséget nyújt a tanároknak a differenciált oktatásra, a diákok számára pedig biztosítja, hogy érettségire, felvételire készülvén megszokott tankönyvükből bővíthessék – akár visszamenőleg is – ismereteiket. Reméljük, a kínálat sokakat olvasásra csábít a kötelezőkön túl is.

Covers_149645
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Irodalmi ​szöveggyűjtemény I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Forrai György - Ádám ​valódi Éva nélkül
A ​könyv lényegében kultúrtörténeti szöveggyûjtemény, amelyhez nagyobbrészt ókori, zömében bibliai események szolgáltatják az alapot és egyben a keretet, de lebilincselõen érdekes fejezetekben elemez közép- és legújabb kori történeteket is. A szerzõ, az orvosbiológia és a kultúrtörténet imponálóan képzett, szakavatott ismerõje fölényes biztonsággal emeli ki az Olvasó számára az érdekeset, fontosat és megjegyzésre érdemeset. Történelem, humánum és humor ötvözõdik a könyv minden mondatában.

Madocsai László - Irodalom ​szöveggyűjtemény a középiskolák 12. évfolyama számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_174477
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Irodalmi ​szöveggyűjtemény II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_174480
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Irodalmi ​szöveggyűjtemény III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

%c3%93vodai_nevel%c3%a9s
elérhető
2

Ismeretlen szerző - Óvodai ​nevelés játékkal, mesével - Nyár
Ez ​a könyv azoknak készült, akik a tiszta egyszerűségig kidolgozott nevelési eljárásokban bíznak, nem a mindenáron „új", hanem a jó megoldásokat keresik. Olyan óvodai nevelési modellt ajánl, amely a lélektani alapozású kisgyermeknevelés hazai irányzatához kíván illeszkedni. Tudatosan vállalja a magyar neveléstörténet nagyjainak és a gyermekvilág iránt érdeklődő íróknak, muzsikusoknak, néprajzkutatóknak a szemléletét: Gáspár János, Kiss Áron, Benedek Elek; Nagy László, Karácsony Sándor, Mérei Ferenc, Ádám Jenő, Hermann Alice, Burchardt Erzsébet és követőik szellemi örökségét. Ez a modell kitágítja és szélesen értelmezi a kisgyermekkori tanulás fogalmát. A racionalizmus korai, tárgyi és logikai erőltetésével szemben más nyelven akar közvetíteni a nevelő és a gyermek, valamint az utóbbi külső és belső világa között. A gyermekvilágban kiemelkedően fontos érzelmi és hangulati élményegyütteseket, a szó, a kép, a gesztus, a viselkedés utalásos jelrendszerét helyezi előtérbe. A vágy- és indulattelített gyermeki gondolkodás és képzelet táplálásához ad mintákat, anyagát egész évre szóló kerettervekbe foglalva bele. A négy kötetből álló szöveggyűjtemény a testi-lelki fejlesztés eszközéül használható mozgásos, vizuális és érdekes játékokat, verseket, dalokat, meséket tartalmaz a 3-7 éves korosztály szórakoztatására. A természetes élet- és beszédhelyzetek mellett a játék és mese nyelvét kínálja, amelyet az óvodáskorú gyermek valóban megért, mint a valóság és az illúzió között lebegtetett jelrendszert. Az elméleti és módszertani kötet főként az óvónőknek készült, de a négy évszak köré építkező szöveggyűjteményt a szülők, tanítók, gyógypedagógusok is haszonnal forgathatják

Bán András - Beke László - Fotóelméleti ​szöveggyűjtemény
Hiánypótló ​könyvet tart kezében a fotográfia és művészettörténet iránt érdeklődő olvasó. Az elmúlt másfél évszázadban számos elméleti igényű megfontolás fogalmazódott meg arról, mi is a fotográfia, milyen szálak fűzik a képzőművészethez, a fotó vajon milyen mértékben a gép vagy az emberi alkotóerő teremtménye, mennyiben a hiteles képi közlés szinonimája...

Kollekciók