Ajax-loader

'szöveggyűjtemény' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Covers_322139
Az ​észleléstől a nyelvig Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Az ​észleléstől a nyelvig
Kognitív ​szeminárium sorozat. A kötet a magyar megismeréstudomány egy évtizedes fejlődését és mai eredményeit mutatja be. A kognitív tudomány olyan terület, amelyre általában jellemző a kapcsolatkeresés és a párbeszéd az egyes szakterületek között. Ennek a kapcsolatteremtésnek van néhány sajátosan magyar vonása, melyek megjelennek a tanulmányok kínálta palettán.

Dudics Pálné - Orosz ​fordítási és szövegértési feladatgyűjtemény
Ez ​a könyv az oroszból érettségizők, felvételizők, nyelvvizsgázók iskolai vagy egyéni felkészülését segíti, amennyiben - a tapasztalatok szerint a később nehézséget okozó írásbeli feladattípusokhoz - az oroszról magyarra fordításhoz és a szövegértéshez kínál 30-30 feladatot megoldással együtt. Ez a könyv a legfrissebb orosz nyelvű sajtóból válogatott, tematikailag sokszínű szövegeket tartalmaz. Helyet kaptak benne a fiatalokat érintő problémák párválasztás, szórakozás, továbbtanulás) mellett a sporttal, egészséges életmóddal, étkezéssel, zenével, divattal, politikával, történelemmel, tudománnyal, közlekedéssel összefüggő témák, korunk vívmányai (informatika, klónozás) és aggasztó jelenségei (kábítószer-fogyasztás, grafiti), társadalmi és világméretű problémák. A viselkedés, az ünnepek, szokások és hagyományok is szerepelnek a témák közt. A szövegek országismereti céllal is használhatók, hiszen közvetlenül vagy közvetetten tükrözik az orosz valóságot és gondolkodásmódot. Maga a fordítás is egyfajta tükröztetés. A szövegek szótárhasználatot is igénylő írásbeli fordításra, illetve szövegértésre szánt feladatok. A könyv az iskolai munkában szöveggyűjteményként is használható. A fordítási szövegek megoldási kulcsa - néhány kivételtől eltekintve - egy megoldást ad meg, ami nem zárja ki egyéb helyes megoldások lehetőségét.

Ismeretlen szerző - A ​Heidelbergi Káté bibliai hivatkozásai
A ​Heidelbergi Káté fontos részét alkotják a bibliai utalások, hiszen ez a hitvallás valójában egyfajta tartalmi bevezetés a Szentíráshoz. Ez a könyv a 2013-ban megjelent egységes, revideált kátékiadás bibliai hivatkozásainak szöveggyűjteményét tartalmazza, amely hasznos segítség lehet a Heidelbergi Káté olvasásában és tanulmányozásában.

Ismeretlen szerző - Egyetemes ​történeti szöveggyűjtemény
A ​kiadvány szerkesztője több mint háromszáz forrásszemelvényt válogatott össze a világtörténetnek a francia forradalomtól az első világháborúig terjedő időszakából. A példátlanul bőséges, egyedülálló válogatás a korábbi hasonló művekkel ellentétben nem Európa egyes régióira vagy az Európán kívüli világra koncentrál, hanem mindkettőre egyszerre biztosít kitekintést, miközben nem csupán a szűk értelemben vett politikai történetet mutatja be átfogóan, hanem a gazdaság, társadalom, a tudomány, az ideológia, az irodalom és a művészet területét is. Ennek megfelelően a források tematikai elrendezésben szerepelnek a könyvben, így segítve a könnyebb, gyorsabb tájékozódást. A források kiválasztásának legfőbb szempontja az volt, hogy az adott korról, eseményről vagy személyről a lehető legteljesebb információt nyújtsák. Ezt a szerkesztői szándékot a feldolgozást megkönnyítő jegyzetek, a források lelőhelyének pontos megadása, valamint a szövegekhez kapcsolódó bevezetők szerepeltetése is tükrözi.

1252802_5
A ​forradalom ígérete? Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - A ​forradalom ígérete?
Az ​esemény olyan történés, mely után nem marad minden ugyan- az, mint ami volt – ön- és világértésünk megváltozik. Amennyiben az eseménnyé válás egyúttal megértésesemény is – azaz időbeli, tapasztalatként meghatározható esemény –, úgy nyelvi színrevitel, értelmezés is egyben, amelynek a diszkurzív feltételek mellett a mindenkori nyilvánosság mediális feltételeire kell hagyatkoznia. Az esemény eseményként való megjelenése mindig médiumokhoz, lejegyző, tároló és közvetítőrendszerekhez kapcsolódik. Módszertani-teoretikus szinten azért került előtérbe a „forradalom” toposza, fogalma és jelensége, mert mintegy ez ígéri az Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport korábban e sorozatbeli publikációiban kikristályosodó két alapvető komplexumnak a funkcionális közvetítését egymással, éspedig a performativitás (nyelvi esemény) és a temporalitás reflexiójának összekapcsolását. Az interdiszciplináris tudományos gyakorlat itt szisztematikus módon adott magában a kérdésfeltevésben, empirikus szinten is megvalósul irodalmárok és történészek együttműködésében.

Covers_169524
Az ​ikonológia elmélete Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Az ​ikonológia elmélete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Eklerpeter_margarita
"Margarita ​poetica" Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - "Margarita ​poetica"
A ​címében Albrecht von Eyb (1420–1475) híres tankönyvét, a Margarita poeticát idéző antológia a studia humanitatis 1526 előtt készült és Magyarországon használt, olvasott dokumentumaiból nyújt válogatást, vagyis a latin nyelv alapelemeit és a latin nyelven való művészi fogalmazás stilisztikai fogásait tanító, továbbá a történetírói, a költészettani és a morálfilozófiai témájú műveket mutatja be. A bevezető fejezetek és a magyar nyelvű szemelvények az itáliai reneszánsz humanisták (például Guarino Veronese, Lorenzo Valla és Niccolò Perotti) műveibe, továbbá az Alpokon túl lakó tudós humanisták (például Erasmus) „tankönyveibe” engednek bepillantást.

Covers_246773
Múzeumelmélet Ismeretlen szerző
6

Ismeretlen szerző - Múzeumelmélet
„A ​gyakorlat sohasem mentes az elméletektől. Minden kitartó törekvésben olyan rejtett alapvető képek irányítanak bennünket, amelyek elméleteket generálnak arról, éppen mit csinálunk. Létfontosságú, hogy tudjuk, melyek ezek, és ismerjük előnyeiket és korlátaikat, hiszen ennek következményei vannak az irányítás és a döntéshozatal minden szintjén.” (Gareth MORGAN) A kötet érvelésmódjában, előfeltevéseiben, modalitásában és pragmatikájában egymástól radikálisan különböző szövegeket állít egymás mellé. Ami összeköti őket, mégsem csupán a tematikai szint. A múzeum intézményét, intézményi gyakorlatát, társadalmi beágyazottságát és szereplehetőségeit érintik, de ami ezen túl is közös bennük, az az elméleti igény érvényesítése a megközelítésmódban és a konkrét érvelésben egyaránt. És ez akkor is egyfajta egységet kölcsönöz e széttartó szövegkorpusznak, ha az elméleti tájékozódás és hivatkozásrend spektruma igen széles, a hermeneutikától a szervezetelméletig, a posztstrukturalizmustól a kortárs médiaelméletekig terjed. A tanulmányok pragmatikai vonatkozások tekintetében legalább ilyen széles skálán mozognak: a – jobb híján – filozófiai esszének nevezhető szövegek a múzeum intézményének jelenét és jövőjét igen absztrakt módon, a múzeumi praxistól távol maradva tárgyalják, míg néhány tanulmány a múzeumi tevékenységek napi gyakorlatát érinti a gyűjteményezéstől a dokumentáláson át a kiállításépítésig. A kötet szerzői: Peter SLOTERDIJK, Manuel CASTELLS, Antonio M. BATTRO, Wolfgang ERNST, Pieter VAN MENSCH – Léontine MEIJER-VAN MENSCH, Rhiannon MASON, Fiona CAMERON, Darren PEACOCK, John CARMAN, Gottfried KORFF, Michael FEHR, Christian METZ,Uwe WIRTH

Covers_444447
Irodalmi ​ikerkönyvek 8. Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Irodalmi ​ikerkönyvek 8.
A ​8. évfolyamosok részére készült olvasmánygyűjteményben a fiúk és lányok részére külön-külön válogatott részletek szerepelnek az ajánlott és kötelező olvasmányok közül. A legérdekesebb részletek felkeltik a fiatalok érdeklődését a könyvek iránt, ösztönzést adva azok elolvasásához teljes terjedelmükben.

Ismeretlen szerző - Szöveggyűjtemény ​a filmi közlés tanulmányozásához
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_113771
Alapművek, ​alapirányzatok Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Alapművek, ​alapirányzatok
A ​könyv eredeti, klasszikusnak tekinthető szemelvényeket tartalmazó szöveggyűjtemény magyarázó tanulmányokkal és bibliográfiai kiegészítésekkel. A közgazdasági gondolkodás alakulásán nyomot hagyó szerzők munkásságának olyan reprezentáns írásaiból kiemelt válogatás, amelynek alapján áttekintést kapunk a szerző/irányzat legfontosabb jellegzetességeiről, legmarkánsabb megfogalmazásairól.

Botlik Dénesné - Angol ​nyelvű szöveggyűjtemény beszédfejlesztő gyakorlatokkal közép- és felsőfok
A ​kötet beszédfejlesztő gyakorlatokat tartalmaz közép- és felsőfokú szinten.

Ismeretlen szerző - Új ​megközelítések a tanulásról és a tanításról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szőke Katalin - Bagi Ibolya - Az ​orosz kultúra Nyugat és Kelet között
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Élettörténet ​a társadalomtudományokban
A ​szöveggyűjtemény célja a nyolcvanas évek elején "újra" felfedezett élettörténeti módszer oktatásához segédanyagot nyújtani a társadalomtudományokat tanulók számára. A válogatás a témával kapcsolatos episztemológiai és módszertani felfogásaiba és azok gyakorlati alkalmazásaiba nyújt bepillantást.

Ismeretlen szerző - A ​kép a médiaművészet korában
A ​kutató az, aki valamit keres, ami nincs a kezében, s törekszik valami után, ami azonban folyton eltűnik előle." (Georges Didi Hubermann) A kép a médiaművészet korában című tanulmánykötetben tárgyalt művek nagy része ilyen állandóan "eltűnőfélben lévő" kép, melyeknek elemzése, feldolgozása új módszerek kidolgozását teszi szükségessé. A kötet szerzői maguk is kutatók, képek kutatói. Van, aki a képek történetét, van, aki azok tudományát tartja kutatása tárgyának. Abban azonban mindannyian egyetértenek, hogy a 21. század elején minden eddiginél időszerűbbé vált a komplex képtudomány létrejötte. Batscmann, Belting, Boehm, Bredekamp, Bonnet, Gadamer, Kemp szövegei az új képtudomány kibontakozásának dokumentumai.

Covers_114602
Mi ​a fenomenológia? Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Mi ​a fenomenológia?
A ​Dietrich von Hildebrand (Mi a filozófia?), Adolf Reinach (Mi a fenomenológia?) és Edit Stein (Husserl fenomenológiája és Aquinói Szent Tamás filozófiája) tanulmányait tartalmazó és melléklettel ellátott szöveggyűjtemény, a fenomenológiai filozófia realista irányzatába kínál bevezetést. Ezek a szerzők, azért realisták, mert a fenomenológia jelszavát (vissza magukhoz a dolgokhoz), Edmund Husserl Logikai vizsgálódások c. munkájának realizmusa és objektivizmusa alapján értelmezik.

Covers_252918
Legyenek-e ​a fáknak jogaik? Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Legyenek-e ​a fáknak jogaik?
A ​szöveggyűjtemény alapvető célja, hogy elősegítse a környezeti problémák megfelelő kezelését lehetővé tévő környezeti tudatosságot. A tudatosság pedig megköveteli, hogy a környezetet önmagában értéknek tekintsük, és a hozzá fűződő viszonyunkat etikai szempontok szerint is értékeljük. A témát esettanulmányok és elméleti elemzések mutatják be. Felvázolja a környezeti etika alapvető elméleti modelljeit. Példákat ad az olyan klasszikus esetek morális vonatkozásaira, mint a bhopali vagy a csernobili katasztrófa, a harrisburgi atomerőmű majdnem katasztrófája, vizsgálja a nukleáris és az energiapolitika etikai kérdéseit, a szakértők morális felelősségét, valamint a vállalatok etikai felelősségét és etikai kódexeit is.

Ismeretlen szerző - A ​Horthy-korszak Magyarországa jugoszláv szemmel
Magyarok ​és délszlávok, szerbek, horvátok, szlovének egy évezrede élnek egymás mellett, többnyire békésen, bár a békésnek tűnő évszázadokat időnként súlyos, véres konfliktusok tarkították. A hosszú együttélés tapasztalata, érdekeik találkozása és nem ritkán ütközése formálta az egymásról kialakított képüket, amely jelentős mértékben meghatározta és napjainkban is befolyásolja az egyén és a politika viszonyulását a másik nemzethez. E képet az évszázados beidegződések – az együttélés tapasztalatai, az előző időszakok erőviszonyainak alakulása, kulturális kapcsolataik intenzitása, társadalmi rétegzettségük különbözősége, a „civilizációs” szintjeik közötti eltérés – mellett a közelmúlt, a néhány generáció távlatában belátható múlt eseményei és tapasztalatai is erőteljesen formálták. Különösen, ha azok olyan drámaian megváltozott időszakhoz köthetők, mint a két világháború közötti évtizedek. Az olvasó által kézben tartott könyv ennek a korszaknak, azon belül a két világháború közötti évtizedek magyar–jugoszláv kapcsolatainak tanulmányozásához kíván segítséget nyújtani. A kötet újszerűsége és úttörő jelentősége abból adódik, hogy elsőként tár elénk egy szomszédos állam hivatalos dokumentumain keresztül kirajzolódó átfogó Magyarország-képet. A kötet a források lehető legszélesebb köréből merítve, jórészt még publikálatlan belgrádi levéltári dokumentumok segítségével mutatja be a két világháború közötti délszláv állam viszonyulását Magyarországhoz. Magyarország külpolitikáját és belpolitikáját tárgyaló, a gazdasági és közlekedési kapcsolatokra vonatkozó források éppúgy helyet kaptak benne, mint a politikai botrányokkal, a pártpolitikai helyzet alakulásával, a vallási kérdésekkel, a revíziós politika sikereivel és kudarcaival, valamint – korántsem utolsósorban – a jugoszláviai magyar kisebbséggel és a magyarországi délszláv kisebbség helyzetével foglalkozó dokumentumok.

Covers_121229
Narratívák ​6. Ismeretlen szerző
13

Ismeretlen szerző - Narratívák ​6.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Polyák Gábor - Médiapolitikai ​szöveggyűjtemény
A ​médiatudomány egyik legkevésbé körüljárt területe a médiapolitika. A médiapolitika fogalmának, rendszerének, céljainak tisztázása nemcsak elméleti oldalról szükséges; hiánya azt is megakadályozza, hogy a napi (párt)politikai, szabályozói gyakorlatban születő, médiapolitikainak szánt döntéseket objektív szempontok alapján értékeljük. A kötetben összegyűjtött tanulmányok – abból a feltevésből kiindulva, hogy a médiapolitika nem azonos a (párt)politikai érdekeknek a média működésében való érvényesítésével (a „médiapolitizálással”) – kísérletet tesznek a médiapolitika fogalmának elméletileg is megalapozott meghatározására, a médiapolitikai fejlődési irányok bemutatására, valamint az alapvető médiapolitikai célok azonosítására. E tanulmányok a kommunikációs és médiatudományi képzéseket lényeges új ismeretekkel bővítik, de az oktatók és a hallgatók mellett a médiapolitikai döntéshozók is útmutatást kaphatnak belőlük a médiarendszert érintő alapvető kérdésekben. A könyvet a médiatudomány, a szociológia és a politikatudomány, valamint a közéleti kérdések iránt érdeklődőknek egyaránt ajánljuk. Az Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet és a Gondolat Kiadó közös kiadványa

Kollekciók