Ajax-loader

'szöveggyűjtemény' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Hatasosbeszed
1

Ismeretlen szerző - A ​hatásos beszéd mestersége
Beszédtechnikai ​gyakorlat- és szöveggyűjtemény. A szerkesztő azoknak ajánlja a kiadványt, akik hivatásuknál fogva folyamatosan vagy alkalomszerűen nyilvános beszélők lesznek : akiknek munkaeszközük a beszéd.

Covers_152332
Amihez ​mindenki ért Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Amihez ​mindenki ért
Vannak ​dolgok, amihez mindenki ért. Beszélünk róla, utalunk rá, emlegetjük. Vajon ugyanarról beszélünk ilyenkor? Ugyanarról beszél az író és az irodalomtörténész, a szociológus és a pszichológus, a politológus és a történész, a muzeológus és a művészettörténész? E kötet tanulmányai négy olyan témát járnak körül, melyről sokat beszélünk ugyan, mégis keveset tudunk róla. Szó esik gyermeki ártatlanságról és kiszolgáltatottságról, halálos és képzelt betegségekről, labdát kergető írókról és politikusokról, a történelemből kifelejtett generációkról és hosszú távon velünk élő történelmi elbeszélésekről.

Ismeretlen szerző - Orosz ​és szovjet általános nyelvészet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_295956
Személyiségelméletek Ismeretlen szerző
7

Ismeretlen szerző - Személyiségelméletek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_444447
Irodalmi ​ikerkönyvek 8. Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Irodalmi ​ikerkönyvek 8.
A ​8. évfolyamosok részére készült olvasmánygyűjteményben a fiúk és lányok részére külön-külön válogatott részletek szerepelnek az ajánlott és kötelező olvasmányok közül. A legérdekesebb részletek felkeltik a fiatalok érdeklődését a könyvek iránt, ösztönzést adva azok elolvasásához teljes terjedelmükben.

Annales
Az ​Annales Ismeretlen szerző
4

Ismeretlen szerző - Az ​Annales
Az ​Annales minden bizonnyal a XX. század egyik legjelentősebb szellemi kalandja: nem kevesebbet tűzött ki célul, mint a modernitás egyik kitüntetett alakzatának, a történettudománynak a megújítását. Kevés dolog bizonyíthatná jobban sikerét, mint hogy mára egyszerűen megváltozott a múltat faggató kérdéseink iránya; s ez nem csupán a tudomány művelőire, hanem a történelem fogyasztóira is igaz. Az előbbiek - sok más egyéb mellett - azt tanulták az Annalestől, hogy nincs történelem, csak problémaorientált; hogy a tudományos eredmények csak a hipotézisek és az igazolásukra kidolgozott módszerek függvényében értelmezhetőek; hogy lássanak túl a szűkebb szakterületük határán emelkedő falakon. Az utóbbiak pedig azt, hogyha arra kíváncsiak, kik is vagyunk mi, európaiak, akkor erre a kérdésre ma talán adekvátabb válasz adható például annak elemzésével, hogy lehetett-e hitetlen Rabelais; vagy annak feltárásával, hogy milyen volt a mediterrán világ II. Fülöp idején; vagy ha azt kérdezzük, milyen attitűdökkel tekintettek a halálra a kora újkorban, mint ha egyszerűen elvesznénk az állam- és politikatörténet útvesztőiben. Kötetünkben ebből a roppant gazdag anyagból - az egyetemi oktatás követelményei szerint válogatva - elsősorban elméleti igényű és módszertani jellegű írásokat gyűjtöttünk egybe. Igyekeztünk a legjelentősebb, a történettudomány alapszövegei közé tartozó állásfoglalásokat éppúgy bemutatni, mint az útkeresés bizonytalanabb hangvételű írásait.

Ismeretlen szerző - Közgazdaságtani ​eszmetörténet
Közgazdaságtani ​eszmetörténet: első látásra a kötet címe alig különbözik a magyar felsőoktatásban az elmúlt évtizedekben meghatározó elmélettörténeti tankönyvek borítólapján megszokott felirattól. A válogatás azonban - szándéka szerint - e különbséget mélyrehatóként kívánja bemutatni, vagyis arra törekszik, hogy érzékeltesse: a mainstream economics alapvetően egységesnek tekintett vonulatával szemben a közgazdasági eszmék történetei ma sokfélék. Hogyan alakult ki ez a sokféleség, és melyek a fő jellemvonásai, vagy másként fogalmazva: e különböző elbeszélésmódok (narratívák) hogyan konstruálják meg tárgyukat, és milyen módokat alkalmaznak ábrázolásukra? A bevezető e kérdésekből kiindulva próbál meg egy lehetséges olvasatot kínálni a kötetben szereplő szövegek értelmezéséhez.

Covers_504293
Településkutatás Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Településkutatás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Identitás ​és kuturális idegenség
Ez ​kötet az irodalomtudományt és a bölcsészeti stúdiumokat egyre inkább magába olvasztani igyekvő kultúratudományokat kívánja egymáshoz közelíteni. A művelődés szerkezetének szakok közötti (interdiszciplináris) jellegére azonban az irodalmi érdeklődés távlatából kérdez rá, miáltal elkerülni igyekszik azt a hibát, hogy előfeltevéseit, ismereteit feladva behódoljon egy sikeres, közérthető és piacképes, de sokszor felületes és ingadozó teljesítményt nyújtó tudományos világnézetnek. A kötet ismert és tapasztalt tudósoktól, illetve fiatal kutatóktól származó tanulmányai ezt az összetett feladatot mindenekelőtt az idegenség irodalomtörténeti és -elméleti alakváltozatainak bemutatásával járják körül, miközben a tudományszakok egymáshoz való viszonyaiban megjelenő idegenséget az irodalmi szövegek termékenyebb olvasásában hasznosítják.

Arató Endre - Benda Kálmán - Mérei Gyula - Spira György - Varga Zoltán - Magyarország ​története 1790-1849
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_327370
”egy ​csonk maradhat” Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - ”egy ​csonk maradhat”
Az ​“egy csonk maradhat” című tanulmánykötetben A hagyomány mint feladat – az 1920-as évek magyar irodalmában című, 2002. október 2–3-án a Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Irodalmi Tanszékein működő kutatásfejlesztési program és a Petőfi Irodalmi Múzeum együttműködésében megrendezett konferencia előadásait, az előadások nyomán készült tanulmányokat közöljük. “Maga a kötet hármas csoportosításban adja közre az elhangzottakat. A szerkesztők három blokkot szerveztek. Az elsőben azt tárgyalják, ahogyan az évtized visszanyúlt az irodalmi tradíciókhoz, akkor megvolt kánonokhoz; a másodikban a húszas évek jelenségeiről beszélnek; a harmadikban azok a szövegek kaptak helyet, amelyek a korszak ezredfordulóig folytatódó hagyományait vizsgálják. Mindegyik blokkban sikerült új szempontokat felvetniük, újabb adalékokra felhívni a figyelmet. Ugyanakkor a megszerkesztett kötet egésze is sikeresen szolgál módszertani sajátosságokkal: a leírást összekapcsolja az adott korszak önreflexiójával, majd szembesíti az elkövetkező évszázad elméleti és filológiai visszatekintő számbavételével.” Kabdebó Lóránt A kötet szerzői: Bednanics Gábor, Bertha Zoltán, Bónus Tibor, Dobos István, Eisemann György, Fried István, Hansági Ágnes, Hermann Zoltán, Hima Gabriella, Horváth Csaba, Jákfalvi Magdolna, Kovács Béla Lóránt, Schiller Erzsébet, Szabó Gábor, Szigeti Lajos Sándor, Szilágyi Zsófia, Szitár Katalin, Török Lajos, Viniczay Zsuzsanna

Covers_115208
2

Ismeretlen szerző - A ​hermeneutika elmélete I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - A ​Horthy-korszak Magyarországa jugoszláv szemmel
Magyarok ​és délszlávok, szerbek, horvátok, szlovének egy évezrede élnek egymás mellett, többnyire békésen, bár a békésnek tűnő évszázadokat időnként súlyos, véres konfliktusok tarkították. A hosszú együttélés tapasztalata, érdekeik találkozása és nem ritkán ütközése formálta az egymásról kialakított képüket, amely jelentős mértékben meghatározta és napjainkban is befolyásolja az egyén és a politika viszonyulását a másik nemzethez. E képet az évszázados beidegződések – az együttélés tapasztalatai, az előző időszakok erőviszonyainak alakulása, kulturális kapcsolataik intenzitása, társadalmi rétegzettségük különbözősége, a „civilizációs” szintjeik közötti eltérés – mellett a közelmúlt, a néhány generáció távlatában belátható múlt eseményei és tapasztalatai is erőteljesen formálták. Különösen, ha azok olyan drámaian megváltozott időszakhoz köthetők, mint a két világháború közötti évtizedek. Az olvasó által kézben tartott könyv ennek a korszaknak, azon belül a két világháború közötti évtizedek magyar–jugoszláv kapcsolatainak tanulmányozásához kíván segítséget nyújtani. A kötet újszerűsége és úttörő jelentősége abból adódik, hogy elsőként tár elénk egy szomszédos állam hivatalos dokumentumain keresztül kirajzolódó átfogó Magyarország-képet. A kötet a források lehető legszélesebb köréből merítve, jórészt még publikálatlan belgrádi levéltári dokumentumok segítségével mutatja be a két világháború közötti délszláv állam viszonyulását Magyarországhoz. Magyarország külpolitikáját és belpolitikáját tárgyaló, a gazdasági és közlekedési kapcsolatokra vonatkozó források éppúgy helyet kaptak benne, mint a politikai botrányokkal, a pártpolitikai helyzet alakulásával, a vallási kérdésekkel, a revíziós politika sikereivel és kudarcaival, valamint – korántsem utolsósorban – a jugoszláviai magyar kisebbséggel és a magyarországi délszláv kisebbség helyzetével foglalkozó dokumentumok.

Covers_310453
Újragondolni ​a romantikát Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Újragondolni ​a romantikát
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_337619
A ​nő és hivatása, II. Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - A ​nő és hivatása, II.
Tanulmányok ​a magyarországi nőkérdés történetéből 1866-1895 Az 1999-ben megjelent szöveggyűjtemény folytatása, közel hatvan korabeli cikk, röpirat, beszéd stb. foglalata, melyeket jegyzetek és tanulmányok kísérnek Fábri Anna és művelődéstörténész csapata tollából.

Ismeretlen szerző - Írások ​a szovjet filmművészetről
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - A ​XX. századi magyar és világirodalom
A ​20. század első évtizede nehezen választható el előzményeitől. Ma általában századvég elnevezéssel foglalják össze az 1890-1915 közti időszakot, másutt meg a modernség néven emlegetett és máig tartó folyamat első szakaszának tekintik.<br> Bizonyos, hogy 1890-1915 között tovább él. Folytatódik a 19. századi realizmus és annak számtalan változata, sőt az uralkodó még mindig ez az Honoré de Balzac-Stendhal-Lev Tolsztoj nevével jelezhető hagyomány, és másrészről ennek egy elágazása, mindenekelőtt az Émile Zola nevéhez fűzhető naturalista regény. Közönség, olvasó, köztudat elsősorban ezt tartja irodalomnak, ezt várja. A század utolsó éveiben az aránylag egységes irodalmi szövet hasadozik, kis iskolák, csoportok, törekvések sora jelentkezik, általában a művésznek a polgári társadalom elleni lázadása jeleként is, neoromantikus, neoklasszikus csoportok és magános lázadók. Ezek közül a realizmus keretén belül keletkező, de ellene forduló áramlatok közül a legjelentősebb (az eredetileg egy, francia irodalomban keletkezett kis csoportra támaszkodó) szimbolizmus, és annak igen sokfajta, az eredeti formától eltérő változata, amelyeket összefoglalóan késő szimbolizmusnak nevezhetnénk.

Covers_290283
Hiedelemszövegek Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Hiedelemszövegek
E ​kötettel indul új szöveggyűjtemény-sorozatunk, amely elsősorban a néphit, népi vallás, vallásos folklór szöveganyagát hivatott közreadni, részint a folklorisztika hagyományos kategóriarendszerében, műfaji beosztásában, részint az aktuális kutatások új kategóriáinak megfelelően. A kötet a hatalmas gyűjtött anyagból nem a teljes magyar néphitet, hanem annak egy kiválasztott szeletét reprezentálja: a hiedelemlények vagy mitikus lények gazdag és színes világát kívánja minél teljesebben bemutatni. Könyvünket a folklorisztika, antropológia, művelődéstörténet és más rokon tudományágak művelőinek, és a magyar kultúra múltja iránt érdeklődő szélesebb olvasóközönségnek is ajánljuk.

Kollekciók